Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CUMHURİrn 12 KİSIM 1977 50 YIL 12.11.1927 ÖNCE CUMHURıYET SANAT EDEBIYAT Çeviren: Bertan ONARAN F O GI^sberq »Polıs Python 357ıden sonra da MenGce» (Gozaagıl bu tia bır «he>ecan fılmii Sıyasal fılm'ert bıraktmız rr ? M. Har*. bıroinadın Yakı,c Jorge Semprun'un o/kusune daycnarak Joseph Losey le bır fılm cevırecegım gecıcı adı sGuie/' ın Yollans Ispan/a ,ı terrel aian. kusoklorarast catıskıyı dıle getıren b r *ı|rr Karşı karşıya gelen babayla ogul, feleâın sıllesıni yerrış ıkı kuşagı can'andırıvorlar Gomyorsunuz ya, tarı ba na gore bır ış. Çurku doğrusunu ıstersenız sıyasal alonda ben de bıraz feleğın s 'lesım ved m... G «Gozdaöısnı onla'sanıza Co'< sevdıniz gaııba bu fılmı . M Evet Bordeaux'da yırmı altı fcarv vonljk bır kuruluşu yöneten ve adan c'durme.le suçlanan sevdığı kadını kurtarmak ıcın kendısınl ateşe atan eskt bır kamyon surucüsunun oykusu bu Ca'ıa fczlas'nı söy'emeyeceğim cın ku fılm bellı bır «gerıiım»e dayalı .. G. Pekı oykuden o'acağımız ders 7 M. Cıkar gozetmemeıın, ell acıklığın k'mı zaman hıc bır ışe yaraTadığı Yazgı'nm gozu ko'dLr. anlıyor rıusun'? Yumruğunu ındırdı m1 elınden bır şe/ ge'nnez. G. 1978 secımlennden altı oy once sıyaset dışı bır f ı l n çevırmek rastlontı aeğıl mı'> M. Belkı de değıl .. Doğrusunu Istersen, Fransızların çoğu gıbi. ıktıdar muhalefet tartışnasının bıraz dışında hıssedıyorum kend'mı Bu sozjm Koşulsı.z taraf tutanları kaps>vor eibet Anca<, koşu'suz yan tutanlar da. beş on yılda bır sarsılarok uyanırlar daldıkları djslerden. Yırmi dort saat oğ'arlar senra tek baslarma yeniden yola koyulurlar Son derece tehlıkelıdırler G. Ne zaman başladınız faorlkoda calıŞTnayC M On bır yasında Cok kücük o'duğumdan, rulus kcğıdımdokı rakam'an değışt rrrışlerdı. Önce, bı' ezme fabrıkasında ı? bJİdum Marsııya da »Yvonne'Ia Fernands adlı ge r çek bır berber dukkânı acnazdan evvel bırak I mış bır garaıda berberlık yapan kızkardeşımın yanma cırak gırdım Sonra, Akdenı? TersaneleriT de "ODi rencDerı ol 'u"i Cok aqır bır ıstı « I f ı sadı ned9n»lerden oturü kapı dısan edıla m b.' de tcktım, lımanda. yardmcı lıman ışcısı olmuşum .. G. Aı'e csvrenız'e ılıntınızı yıtırdırız . M E'.et ıster 'SteTez G En c on ne zamcn bır ışcı gördunu?'' M (Karşıiık vermezden once bır s.gara yaktı) Bır oy once, Saınt Paul de • Vence'ta Kaldığım oîel.n onarımında colışon göcmen ışcılerdı b u r l a ' Pek bır şey demedık brbıriTize (Sıkıntısını bellı eden bır el hareKetl ) N'eyiesır.ız7 Işcı babalığı bana gore aeğıl Doğru3u°n ıstersen z fabrıkado neye yarayacağımı col rne rak ederım .. O. övle b i ' Stolın'clydınız ki, 1956 do Bu riopeçte dekı Rus nnktcnno kefıl olmak paha=ıı•na, Sovyetler Bırl'ğı ne gitHni7 Sovyst gerçekiı^i sızt cydmlaton ne o l d u 7 M. Bın bır kücük ayrın'ı... Bır gün bize Harbî umuminin esrarı Fransız Bcşvekılı M Pomcares, Harbı Umumi esıosında Reısıcumnurdu Şı~ıdı son gunlerde Harbı Umurııye aıt hatıratının d c d u n c u cıldını neş r ettı. Poıncares DU kıtabında 21 temmuz 1314 tarıhınde Petersburg !a Rusya Imparatoru Ikıncı Nıcola lie vuku bulan nulakaiını yazma<tadır. Hatıratın bır parcasını emnıyetıne bıncen aşağıya dercedıyoruz «Salı 21 temmuz Imparator pazartesı gunu akşam üzerı benı apartrran rna kadar getırırken bana ertesı g j r u Kendısını kaDu! edıp edemıyecegmı sordu Salı saat ona cioğru benı aormsve geldı Rusya yı zıyaretimden do\a\\ bana t e ş e k k j r ettı Kenaisının imparator.ee ıle 1915 senesı yazında bana ladeı zıyaret edeceğını söyledığ' zarran gozler nden bır harp gölçesi geçmedı. Bır tenlıke hakkında kucı.k bır Imada bıie bulunmadı imparator bana evvelâ Rusya ı!e Ing Itere arasmda zuhur eden muşkılât'an uzun uzun ba'isettı Mıdıllı ve Sısam adala'i hakkında Yunanıston'ın Turkıye'ye mukavemette b'jiunTiasını muvafık gördü Yalnız seferberlık hakkmda endıse ızhar ettı Turkıye hakMrdakı noktal nazarınm S sanrı ve Mıdıllı'nın aıdıyetı cıheti harıç olmak uzere dostore olduğuru ve nazıdekı suı tefehhumlerm b,r daha tekrcrlanmayocağı umıdınde Idı. Boğazlar hakkında bana bır sey söylemedl Ve ben de Fransa'nın İstatüKo sıyasetıne sadık kalmas.nı orzu ettığı blr meseleyı yenldsn uyanaırTcktan kacındım. Impcrator bütun bu rress'elers hıcbın üzennde fazla ısrar etmeksızm temos ettî. Bır saot devcm eden bır rrı.lâkattan sonra ayrılarak sarayına g ttı » İmza Poıncares • Avrupa da hcvalar bırdenbıre Ş'ddetlı blr şekılde kışa çevırdı Berlın den alınan haberlerde Ren nehrınin endışe verecek kadar yukseldığı, 9 metre tulundekı eskl seddı yı'.tığını, Almanya'da derecei hararetın birden çok fazla duştuğü ve cenuptokı dağların korla ortülduğü b.ldırılmektedır. • Polıs Müdüru Şerıf bey, Bmarhanedekı hostalorın saz ıhtlyacını temın ıcm muayyen gunlerde bır saz heyet'nın buralarda lcrovı âhenk etmes nı tensıp etTtış ve akıl hastaları saat'erce zeybek oyunları ovnayarak durmadan zıplamışlardır. Yves Montand ve çetin itirafı Kimseyi sömürmüyorum ayrıca çelişkilerimin bilmcindeyim yol gösteren knovuz Moskova'nın seksen kılometre otesmde k a y b c d j Beşaltı aılen'n us' uste yaşadıgı evler gorduk Ancak resmı geıceK oıle kanımızı donduru ordu Işın kotusu, butun bu dedıkler m ınsanlann gozlerınaen o<unur, bılıyor musun? Sımone >c yjreâımıze tos oturmuş tu Pcns e donrrezdaı once. Krucef le beş saat konuştıA Ateşlı bır tartışmaydı bu . Kruçef, U^rayna koylulerıne ozgu scgduyusuyla, Sovyet dızgesının başansızlıgını sezıyordu ki'şkusuz ATia soylemıvordu Bu u'ı partıll yo'daşlar gıbı. her souya venlecek hn yanıtı vardı G Yırmı yıl sonra, Stalm'cılık halö ayekta T I dersınız'' M Hem de no":'l' Doğu ulkelerı^de Sovyetler Bır ığ'nde yıne yeriı \er.nae Stalın cilık G Pekl, va Parıs îe 7 M 'Bır me'PK gectıj S'alın e Beno'.a hı7met etT.s oıania r , hala yonetırn kurulundalcr Ben bu adcnlcrı bagışlamıyorum «işm ıcyuzunu t.len», arra \ureklen paralana paralana, gozıerınt \umup savcşı surduren u U j c j l e r i anl'yorum Ama olup bıtei ere katkıda bulunan par tı /onetıc'er.nı nfr,ır Sta'ın baba"a sunakl^' riıkmekle kalmıyor, Charlss Tıllon gıbl Dir SÜJ ornek savcşcıyı kcrc av p Partı cen atıyorlordı Tam tınsel ışkerce ıs'e . Bız^m işledıŞımız suclar. «dü?manla ışbllıgı edenlemnkılerden d i ho cok yoknıştır lcımı Hıtler, klmseye döne^lıV etmedı Işbaşma gplmezden cok once ne'sr yapacağıaı acıkca söv!eöı Hepsl var »Kcvgan» dö Ausciıvvıtz toploma kampmı öğrenlnce nıc'i (fiıleden düştüötjmuzu hfcr aniayamıyoriin doğrusu... Ortakıaşmacılıksa apayrı bır şey Stalın cı er ınsanı yuceıteceklennı soyıed !er (buna derken sesı ı>ıoe cıddneştı) crr.a sonunda top'ama kamp lanı \ u r i j ' t l o o ı l c r Sırosı gelmışKen Qegıne r ım, «venı fe seteciıer>e karşı vuruîuıen savaşım tuylerım cı!en dıken edıyor Andre Glucksmann'la Bsncrdhenrı Levy yenı bır şe, ıcot etmedıler Coğrusunu ıstersenız, bence bıraz guc anloşılır kışıler Ama Trockı nın başlattıgı masalları yıkma ışını surdurmekte cok hakıı lar Ben asıl ne/e sevın raım bılır mısın «Us'a Duşunurlerm ya da «Guler yuzlu Barbarlıkn F K P Sıyasal Buro uyierınden bırın n vazrrış olmasına 1 Ama hayır »,oldaşlar> bu* utec'erın hep cete e centık'erıre cevırırler Eskı bır ahşkanhk «Itıra!» adiı fiın pıyasava c kanldıgı zcTian bı^e ncsıl saldırdık'arını gorrnelıydınız. 1970 te «ortoklcşmacılığa karşıt» b'r f 1 d bu 1 ı Artık deg I Dıleyen ıstedıgını anlasm G Scflıgınızdan S'alın cı o russunuz Pekı aTia neden ,'enı c t a laşnacı kuşağı sızm duştuğjnuz vanılgıiorı y relıyor acaba" M. (Kaıktı, bes asağı bes vukarı gıdıp oelmeye bnşicaı) Cunlu as 1 ndo. duşunme dızgelerı depışmedı Jccquss Prevert 1949da bem Staln'cı'ıpe knrşı uvarırkan »ten'Jı keo.tve «Aman canım jTcques oza'y alt t c c f ı Bılıncsızlığınl bağışİT/abılı'iTi Bızl tongaya bastırorayacaklorırı cnlamn'or» dıyordun S S C B 'nı pleştırdığı zaman hep aynı beylık Faflarlo kcrşılık vpnycrourı «Ban.odckı kırlı s>j\la b r lıkts bebeğı de otmaTiak gereklr » «Tek bır cğaca bakıp ornanı qozden kacırma » flnsan yumurta k rmadan omlet vaDamoz^ » Buaün, tepeden tırnağa lyını/etll delikanfıîarın ağzın HAR3İ UMUMl Bırıncı C 'ıan Harbı ESRAR Sırlar HATIRAT Anılar. NEŞRETMEK Yayınlamak MULAKAT BUIJŞUD goruşme. DERC Koyma, gecırme IADEİ ZIYARET Zı/arete karşılık görmeğe getmek HARP Savaş 1MA Imleme, anışt rma ZUHÜR EDER Cıkar MUŞK1LÂT Zorluk MUKAVEMET. Karşı koymak, dtrennek. MJVAF1K Uygun ENDIŞE IZHAR ETMEı< Tasalanmak MAZİ Gecmış SUI TEFEHHUM Yanlış anlama. SADIK lcten bağlı. ISRAR ETMEK Ustunde durmak. TEMAS Değınme CENUF Guney BIMARHANE Akıl hastanesı MUAYYEN GUNLER Belir.ı gün er TENSİP Uygun bulna don aynı basmakalıp iatları duyuyorum Bu lcf ların nelerı gızledığını akıllarına bıle getiremıyorlar Jacques Prevert'se getırıyordu.. Hıc ustelemezdı . Tam b>r sofuyla karşı karşrya bu iunouğunu biiırdı. Sofularla tartışılnaz. G. Şımdılerde kendmızı topiuTiculara da ha yakın buiuyorsunuz herhalde' M. Eh. epeyce . Mıchel Rocard'a büyuk bır sevgım var. Görüyor musun evlat, korkunc oliimiu bır adam bu. Kolay ağız dalaşma gır mıyor . G. Haa, sızce Sol dalaşcı m ı ' M Hem de nasıl' Sol bıze yolnız Altı BuvuKİerden bırl olduğumuzu, bu boğlam ıçerısınde ne yaprncmız gerektığını soy'emıyor kı A/nra Fransa nın bağımsızlığ nı kurtarmamız gerektığını so/ıuyor Hangı bağımsızlık'' Gecen gun ortaklaşmacı bır sendıkacının ağzından şun'arı ışıttım «Bırleşık Devletler, uygulayım alanındakı üstunluğu^ü kıskandıklcrı ıçın Concorde'un New York'a inmesın© ızın vermıyorlar > Tastamam boyle dıyordu adam .. Adamca ğız, «Concorde»un hıc bır zaman verımlı olarrayacağını bilmıyor Ikt sadı alanda, bızım ul kenın artık adının bıle gecnnedığını anlayamorrış Bok sımdı (Arkasındakı duvara tutturUmuş hantayı gosterdı) Goru^or musun Fransa'vı 7 Oradakl şu kuc^cuk se,rl Sence Per.ta gon ıcm hangısı daha onemı.dır'? Cln mi. Brezıl\a mı, Kanada rrı yOKSa Fransa rrı'' B rı gshp Fanso'nın agırlığırdan öem vurdu rru, ek nsel gelışmesıre karşın kahkahalarla gulu yorum Ama ne «ağırlık1» Sol bunu so\l€mıyor işte Jean Danıel gıbı ınsanlann dışında, In san dertlerının bırıcık kaynağınin anamalcılık olmadığını da, kamulaştırmaiarın hemencecık o daldakı iscllenn ucretlerını arttırmayacağını da soyıemıyor Buna. Doğu ulkelennde olup bı tenlere karşı boylesıne gevsek tepkı göstermek le görevını yerıne getırmeyışıni de ekleyecsğırı G Marsilya'dakı fabnkada kalsaydınız yıne bovle mı konuşurduruz? M Benı yargılama oğul . Fabrıkada da ka'som, bırtakim sorular sorardım G. lyl ama aupedüz ayrıcalıklısınız M. Ee n'olmuş ayrıcalıklıysam'' Kımseyl sömürmüyorum. Avrıca, çelişkilerimin bllın c ndeyım . G. Yokında clli altı yaşıra bosacoksımz Kendınızi yaslı mı hlssedıyorsunuz'' M Bır yanıyla. yaşam sankı yeni boş!'yor öte yondansa eliıye bosınca yasamın ger de kaldığmı bılıyorum 35 yasındon sonra. be nm her gün aşağı >ukarı yuz bın hücre yıtır dı^ını bılır mıs m z ' ^cıkgoruslj dovransan'» beynıme bır kurşun sıVardım Arıa daha o kadar cok şeyı arzjluvorum kı Oti'rup duşunmek bak~nk Sevmek Ve topuk takırdotrrak , G Otuz sekiz vıll k sahne ve perde ya samından sonra. hıc kotC onınız kaldı m ı ' M Hcyır, c u n k j bu'ün basarısızlıklor sonunda klşılığımı zengınlestırdl llk başarılı fılmıme Marcel Carne'nın tGecenin Kapıları»na gelırce, sınema kuluplerınde aöstenlen bır kla'ik oldu Aslında valnız tatlı anı'arım vor G Neler orneğın' M Rastladığ'ım İonışt'ğım ınsanlar Sı none Edith Pıaf. Jeon Paul Scrtre vo da Em le Morsılya'dakı ezme fabrıkcsmda calışan. sı aarg=!inı kendısı saran kıra? aflacındon vapıl m'ş blr oğiîlıkla ıcpn işcl Sokratesi okum?mıştı, ama müthlş yalın ve güzel şeyler söylerdl. TELEVİZYON 17.00 OPERA Programda Rıgoletto Opercsının I! bölümü yayınlanacok 18 00 COCUKLARIN TELEVİZYONU F'kret Terzı'nm sunduğu prograrrda. cDört Kafadar> adlı dıs kaynaklı cızgı fılm ver alıyor. Fılmde eğlence parkına gelen Susıe'yı cadı cok beğenır ve yardımcısı yapmaya karar verır Bır balon yollor. onu kandırmak ıcin Susie balonun peşınden gıder ve cadının elıne duşer. Eğlence parkındakl dort kafadar Susie yı kurtarmak ıstorler. Iklz büyüculer Hokus ıle Pokus'un da yardımıyla Susıe'yl cadnın elınden kurtarrna/a cal.şırlar. 19 00 UZAY 1999 Dızı fılmm ÖLMEK YADA ÖLDÜRMEK adlı bölumu yayınlanacak Bu bolumde cıcek koparmcnn cezası ölüm olduğu bır qezegende cıcek kooaran Konıng ve Maya, karsılanndckılerı oldürmek zorunda bırakılırlar Yoksa kendıleri olecektır. 20 00 HABERLER VE HAVA DURUMU 20.40 SAMYEÜ Televızyon Müzık Eğlence Yayınlan Şubeslnce hazırlonan bu programa katııan sanatcılar ve sunacokları çarkılar şoyle sıralanıyor Ssyyal Taner Tuttı Furıttı, Alpay Dunyalar ben'm olur, Aynı yo'un yolcusu, Işıl Yucesoy Sen senl, lcmeden sarhoş, Seyyol Taner Gülme komşuna Selâhattın Alpay Yüksek ayvanlorda bulbuller öter, Arap atı gıbl sal'ar bcşını, Melıke Demırağ: Pışsık, Gel, Seyyaf Taner: Elveda. Erol Evgın Sen bemmlestn. turnayı gözunden vurd j m , Seyyol Toner I M ON FIRE. 21.40 TELEVİZYONDA SİNEMA Yone*menlığınî Marlon Brando'nun yaptığı, başrollerlnl Marlon Brando. Katy Jürado ıle Karl Malden'ın paylaştiKİarı 1951 yılı yapımı AŞK VE INTİKAM adlı film yaymlanacok. Fılmde hapısten cıkmış bır eskı mahkum kendisınl hapse gırmesıne reden olan ıbbarcmın peş.ne düçer. Ihbarcı saygı duyulan bır şerıf oiT>uştur Fotoğrafları cok güzel olan bu VVestern türu fılmde gjzel sah^eler. ılginc tıpler vardır. Ancak. yönetmen oyuncu Marlon Brcndo fılmı uzatarak seyırcınm ılgıs'ii azaltmıştır. Brando ılk kez bu fılmda yönetmenlığe başlamıştır. 23 10 GUNE BAKIŞ RADYO TRT 1 05 00 Acılış ve program 05 05 Gunayaın 07 00 Kısa haberler C7 02 Koye haberler 07 07 Bolgesel yayın 07 30 Haberler 07 40 Bolgesel yayın 1000 Kısa haberler 10 01 Arkası yarın 1021 Kadın dunyası 11 00 Kısa haberler 1102 Cumartesı şenlığl 12.55 Ha&/o TV haberlerl 13 00 Haberler Oyun rtavolan Bolgesel yayn Kısa hoberler T Us'u dan şorkılar Türkçe sözlu H Muzlk Sarkılar Bölge habe'terl Ankara Radyosu Çok Seslı Korosu 16 20 Turküler gecidi 16 40 Tangolar 17 00 Kısa haberler 17 02 Dılek kutusu 17 50 Haflf muzik 1800 Bolgesel yoyıi 19 00 Haberler 13 15 13 30 1500 15 01 15 20 15 40 15 00 16 05 19 30 Bolgesel yayın 2015 Konuşo konuşa 20 35 Z Tunca'da sarkılar 20 55 Cocuklar ıcm 21 00 Kısa haberler 2102 Turkce Sozlü H Müztk 21 17 Y. Bozbay'dan sarkılar 2130 Dınleyıcı ıstekleri 22 00 Kısa haberler 22 02 22 30 23 00 23 10 00 55 0100 Sarkılar gecıdl Klâsik batı muzığl Hcberler Hafta sonu Kısa haberler 05 00 Gece yarıs» BULMACA TRT III 07 00 07 02 07 30 08 30 09 15 09 45 10 15 11 15 12.00 12 45 1315 14 00 14 45 1515 16 45 17 4S 18 15 18 45 19 00 19 30 20 30 21 00 2130 Açılış ve procrcm Salon orı\estraları Sabah ıcm Bır muzı<ai Bızaen beste'er TurkJter ve oyun havaları Dıskoteğırrızdpn Muzık studyosu öğleye doğru Yurttan sssler Cumartesı konseri Muzık koşesı Hazırlayan Meral Iğrıboz Kiâsık Turk MCzığl Korosu Muzık şölenl Turk bestecılerınden Fasıl Turküler gecıdı Çıgan müzıgı Pop 77 Hazırlayan Ûner Uzmen Müzık dergısl Hazırlayon Neşe Bılgıner Türküierden bır demet Solıstlerden secme Eserler, Saz Soloları Buyük Sefler Büyuk Orkestralar HazırlayanMahır Dıncer Günümuzde Caz Hülya Tuncağ Geceden gece/e Program ve kapanış SOLDAN SAĞA1 Eskıden eczacılıkta kullanılmış olan kırmızı renklı bT kıl ceşıdı 2 Ge'eğ nden cck yemek yıyen Buyiik ve suslu cad'r 3 Tersı tok değ I B T şeyın sınırını meydana çjetıren cızgı. 4 Yosunlarla p ğ reltıotlarının dışılık organı 5 Irak'ta petrol uretıien bır kent Eskı dılde su 6 Tersı somaryumun sımgesı Bır emır. 7 Iskombilde bırlı Kalıtım lo gecen, soydan kalma. 8 Davanak Muzıkte duraklama ışaretı 9 Argoda oynaş Bır bağlac YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Meth ye, destan 2 B r duşünce anlctan bır veva blrkac cümlelık soz Tersı es kıden kullanılan bır başlık. 3 Lütesyumun sımgesl Tersl lcmden su akıtmak Icm yerl ka zarak meydana getırılen açık oluk Başına bır harf gelırse rütbe ya da kıdemce kucuk as ker o'ur 4 Canlılarda bır cıns Tersl o zamırının ces halı 5 Tersı blr bayan adı Ruzgâra emır. 6 Bır oksıt türü. 7 Bır gaz. 8 Bır mey va Ibret alınacak soz veya kısa hıkaye 9 Pamuk yün 9 2 3 4 5 6 7 8= 1 12345678 9 iTm>H flı nn• ı ı ı I I U II MM gıbl şeylerden ıpl k eğırmekte kullanılan alet Eskı dılde do kunum, duyarğa DUNKU BULMACAN1N COZUMU SOLDAN SAĞA: 1 Fotometre 2 idıl Saım 3 Raman 4 lla^s 5 Arsa irA 6 tU rC ıkA 7 Ebabıl eD 8 Yalova zE 9 Nı Dcran YUKARIDAN AŞAĞIYA1 Fırkateyn 2 Oda ~ Rubaı 3 tımıS Ai 4 olA arboD 5 Nİ Clva 6 Es II Lov 7 T«~S.T TRT 1 1 08 00 09 00 09 20 09 40 1000 10 30 1100 1130 1145 13 30 14 00 1500 15 30 1600 16 20 1700 17 30 18 00 13 15 18 30 19 00 19 30 Gün başlı\or Turküler gecıdl Sarkılar Nasıl değıştı Ünlu şarkıcılar Gönül Telımızı Titretenler Guzel sanatlar Turkuler Sarkılar ve saz eser'erl 12 10 Oğuzlar 1230 Klâsik T. Müzığı Korosu 13 00 Haberler 13.15 Hafıf muzık Halk ozanlan 19 45 Btldıklerımlz 2015 Bılmedıklerlmız Çağdaş T. Sanat Muzıği 20.30 Trafık sorun'arı 21.00 Sarkılar 21 30 Arkası yarın 22 00 Fasıl Hafıf rnüzık 22 30 22 45 Turküler Sarkılar 23 15 23 30 Sevılen eserle' Haberler Çeşıtli muzık 2335 23.55 Beraber şarkılar Ankara Radyosu Cok Seslı Korosu Haftanın ülkesi Caz konseri Sarkılar Beraber solo turköler Sarkılar 1974'den 1977'ye Bir romanımız var Haberler Pop dünyo«ı Program ve kopamş rı 8 H Hakeza 9 Errre Aden, 23 30 23 30 01 00 NÖBETÇİ ECZANELER meraltı Cad) KAS'VPAŞA Dıncer (Bahr /e Cad ) Ugur (Örnektepe' SAR1YER Umut (Yenı Mcha' lei ŞIŞLİ Uğrak (Iskete Sok TepeLStu (Kurtu'us Cad), Mıthatpaşa (Teşvıkıye), Toka'oğ'J (Gjrsel Mah ), Gülumser (Kustepe). Ersan (Gultepe) Bıien (Cs lıktepe), Huzür (Gayrettepe), Özalp ıSana/ı Mah * USKUDAR Iş lay (Toptoşı Cad ) Yunus (Bağiarbaşı) Ihsanr/e (Cıce<cı), Denız (Kuzguncuki, Mıne (UT'anlye) ZEYTINBURNU Gul (Yeşntepe) MISTIK (46 15 14) 1 Mafyadakl Amcam 2 Şahane Dobermanlar (R T.) BEYOGLU ÖZLEM (66 60 83) 1 Kanun AS (47 63 15) Cehennem Tre Benım 2 Meydandakl Yotak (RTt r,ı T Takakura (RI ) ATLAS (44 44 60) Sakındl Oro SITE (47 69 47) Lanetl ler Genın Şafakıarı I CieutchouK mısı F Dunavvoy (R i ) O Ostroumova (R I ) SINEPOP (44 24 22) Ölene DUNYA (49 01 66) Banko Dek Sev R T) L. Merenda (R I ) YENİMELEK (44 42 89) SaraEMEK (44 84 39) Suspırla jova Koprüsü J Martın J Harper (R I) (RT.) FITAŞ (49 01 66) Keomo YUMURCAK (61 01 91) 1 F Neıo (R I I GAZI (47 96 65) Kıso Bera Sakar Şaklr K. Sunal 2 berlık S. Lore> R. Bıır Ikı Kızgın Adam K. İnanır (R) ton (R I) INCİ (40 45 95) 1 Sev Ded! Gozlerım O Gencebay BULVAR (21 35 78) Sokar Şo2 Aasız Cengaver C Arkır K Sunal (R) kın (R) HAKAN (23 42 33) Sokor ŞaKENT (47 77 62) Evlılıkte llk kır K Sunal (R) Gece ( R I ) İPEK (22 25 13) 1 0c Dev KONAK (48 26 06) Banko Adam A Akkaya 2 Cesur L Merenda (R I) SİNEMALAR Guney (R) İSTANBUL (21 23 67) Sakar Şakır K. Sural (H) MARMARA (22 34 60) Altm Cocuk G Gemma (R T ) RENK (21 15 25) 1 Nefret P. Savaş 2 Cen Sulton C. Arkm (R) ŞAFAK (22 25 13) Saraıova Koorusu J . M c t ı n (R T.) Y UDIKÖV AS (36 00 50) 1 Sılâh Elde 2 Kadınların Dünyası (RT.) ATLANTİK (55 43 70) Istosyon C. Arkın (R) KADIKÖY (36 15 97) 002 Sokakların Belalısı F. Francl (R.T) OCAK (36 37 71) Savaş Kurbonları (R T ) SUREYYA (36 06 82) Aslan Yurekü B. Lee (R T ) USKÜDAR ( 33 24 75 1 ÖIC"i Yolu I Atasoy 2 KADIKOY İL TİYATROSU (T«vVahşet S Tanef (R) ntc Gelenb*): «ŞASKIN» Salı hanc nergün 21.3C Carşamba 15 30 Cumartes! Pazc 18 30 KENTERLER (46 35 89): «SeANYAMANYA KUMPANYA Carsamba (Mete Inselel 44 25 26) cDok neye Bugün» Içıni Rahatlas Pozartesı ha 2115 Paıa' 150 18 15 <CÖ' Cuma rıc hergjn 21 30 Currartesl. Pa Faresı» Perşembe. 21 15. Cumortesı 18 15 21 15 zar 18 30 21 30 NEJAT UYGUR (22 41 12). CEVRE TIYATROSU (A. ErbuIZAM • PARAı Carşambo lok M Serezii 25 01 78): hanc her aksam 21 30 Cumorclşıklor Neden Karordı» Patesı Pozar 18 30 zartesı harlc her gun 21 15 ÇorORALOĞLU TİYATROSUşamba. cumartest. pazar 15.00. (Kocamustafopafo 21 58 74) DOSTLAR (Kucuk S o h m 49 56 52) «Iklll Oyun Car «Kadıniar Koğuşu» Sa ı. Carşamba. cumo 1830 Perşem şamba hanc her gece 21 30 Car be. cumartesl 21 15 Pazar şamba. Cumartssı, Pazar 15 3C 1515 «Gun Dönerken» Car «Beşık SÖZCUSL;» Salı honç çambo 15.15. Cuma 21.15. Cu her gun 18 30 Ccrşambo 2130 ÜSKUDAR (33 03 97) «Yorgun martesl. pazar 18 30 Savaşcn Ca'şcmba 21 00 G ULKU G OZCAN (46 80 91): «Yaiancının Mumu) Pazartesı harlc her gün 21.00. Cu lanus» Cuma currartesl, pamartesl. cazar 16 00. zar 15 30 «Hadı Oldursene Ca TIYATROLAR n kom> Carsamba, perşembe 21 00, pazar 18 30 FATIH (26 53 80): «Yolcu SaN 21 00 Pazar 15 00 18 00 «Işgal» Carsamba perşembe. cuma. cumartesl 21 00. Cumortesl 15 00. USKUDAR (33 03 97): <YORPazar 15 30 18 30 sAy Işığında Şamata» Cuma 21 00 Cumartesı 15 30 21 00 KADIKOY (36 31 21): «Buyuk Ikramıy9» Corşamba. Perşembe. Cumo 2100 «HulleCl» CuTiartesl 15 30 21 00 Po?ar 15 30 21 00 TEPEBAŞI (44 04 09> «Cesaret Aana ve Cocuklar,» Carsamba perşembe, cuma 18 30 cumartesı 15 30 2100, pazor 15 30 OEVLET TİYATROSU (49 01 92) «Cıkrraz» Pazar Pazartesı hor.c ner gece 21 00. Cumartesl 15 00 de BAKIRKÖY Sağlık (OsmanıyeV Bagcılar (3agcılar), Uzay (Bahcel evler), Ufuk (Yeşı koy), Yay!a (Konaryai Esenler (Esenler), Saglık (SefaKoy), Pelın (SoğOKsu). BEŞıKTAŞ Sağlık (Ortabahce Cad), Başar (Ihlamurdere), Akalay (1 Levent). BEYKOZ Sağl.k (Paşabahoa). BEYOĞLU Pamuk (Taksım Meydarıl, Tarlabaşı (Tarlabası Cad !. Uğur (Ku'edıbı). EMINÖNU r/ehmet Cemal (S ' (•ecı), Demır (Cemberlltaş), YePI Lalelı (Lalelı) FATIH Kut'ar (Acıceşrre). Can derr,ır (Sarıguzel). Esın (Hasek ). Önal (Capa) Bahrıye lEseKapı). Şıfa (Balat) G O PAŞA Yonca (Pazar.Cı), KLCukoy (Kucuk<oy) KADIKÖY Ayla [Modal Emek 9 ıtım Cad ) Hisanpaşa Sağ; (Hasanpaşaı Kaptan Anf JŞaşkmbokkal) Emel (Feneryolul, Avşarer (Bcsıancı), Soylu (FMrtepe), Uğur (Erenkoy) KARAKOY. Yeni Karaköy (Ke KAYIP NüfLS hüvıyet cuzdonını kaybeHım Yenısinı alacağiTdan eskısı hukumsuzdu' AYŞENUR AKTAS fCumhurıyet 10634J nrıntoı&eı KAYIP Sebeke re TETT kartımı kaybettım Hukum suzdur. Hasan OZTURli
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog