Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

DOBI 12 \m BİR BiRDAKiMcık CANIM ARKAOAŞIM Adı çocufctu Kendl fcendlns s6ylenlyo»du«Of pertln/orum Oyncyocaic t«k arfcatfosım yok. 8u oyuncaklardan do bıktım artık Con SIKICI şeyler Sesleri, solukları yok. Annemm de Işl gsne boşınden oşkın. Sokago mı cıksam acabo"» 01tnaz kl, yagmur ya£ıyor Islamnm Ödsvlsrmi \enl baştan yapsam. Bu da cok komik bir Iş olur Of mutlako bir seyler bulmalıyım O da ne? Btri benl cağın\or» Şişt, şışt. Adın ns senin? Adıtn çocuk Nc<Jen bo,le chloyıp, ofluyorsun? Neden mi, patlıyorum buraiartfa Orodo duracağıno gelıp benimla oynosano. Olmaz. işım vor Nedenss herkesin Işl vor Kiir.se benlmta oyrtotnıvor Hey çontcndan ne cıkarıyor»un oyle? Kıtop. Sano vtrecegım. Ne is.me yarayacak" Oku önce, ondon sonra ne Ise ycradığmı blrllkte lortısırii. Olur Ver bana Cocuk atdı kllabı köjedekl koltuga gldlp oturdu Okumora bosladı Ahlamosr, ofiomosı k*srtdî Daldı gtlli. BÜYÜKELÇİNİN ANILARI... Mahmut DiKERDEM ÇAĞLAYANGİL'İN YUMUŞAMAYA BAŞLADIĞI BELLİ OLUYORDU Davefn ptalıne ılışkh bu toI rratn benı ne zor durümda bıroktığını on atmoyo gerek yoksa nınm Hındlstan Dışlş erı Bakonını bon bu olaydan oıtı oy dnc« Ankara ya resmen davet etmıçtım ve davet kabui edılereK 1370 kas n ayının ılk haftası zıyuret l anhı o'araı< saptann"iiŞtı Bu a acıa Ba/an Gandhı hukümet^e dcğlş kl k yapmış. Dıştşlerı Bokorii Dınesh Sıngrı'ı sabmoceT cı<ararak ^erıne Sovun ma Bakanı Svvaran Sıngh ı G«tırmıştı (soyod arma baKarak bu kışılerln ckraba o dukları sanılmdmol dır: Hlndıstanda Sıngh 3oyadını milyonıarco kişl taşır c leler ılk I M ad'arıyla birbırlenn den oyırt edılır'er) Bir ikı haîta ânce atonan yent Bokara daha İIK zlyaretımı yopOTiomıştım Demek kı kend s nl yeni gorevınosn dolayı kutSomaya g deceğım gun ısızı Ankoa'dan istenıyorlar» deneye mecbur kolacaktım Gercı ielcı/e zeval yoktu ama böyîa bır gorev yukıenrneı< de cidden talıhsızlıktı' Butun umudum Dışışlerl Bakanınm önceden karorloştırnan zıyaret tarıhının. goreva yenı boşladığı gereKcesly e. erteıenmesını kendılıgnden onermesı idı Amo umduğumun tam tersı oidj Doho ben yenı gorevmden dolayı kendlsmı kutlar kutlamaz, Svvaran Smgh. Hınt Turk ılişkıierlnı gelışîırmek arzusundarı soz açorok, TurKiye yı zıyarettdn mutluluk duyacagını ve Dışışien Bakanı olarak ilk zıyaretını mem lekatlmıze yapTiaktan derm kıvanc duydugunu soyledl. Ne dıyeceğ'tml bılemıyordum Nlhayet s6zu Lusaka Konferansına getirerek Hınt Delegasyonunun Kıbrıs sorunundakl tıKumurjn Ankaro da hoyal kırıklıâı yarattığını ve Dış'şleri Bakonımızı mu'eessır e!t ğlnl belirttlm. SOĞUK ETKİ Sözlerlmın rruhatabın özerlnde soğuk bir etkt yaptığını sezamsa de Svvoran Sıngh benımle tartışrraya Girmedl. sodoce goreva \enl başladığı lcfn ko nu>u ı/l biJmedtğinı bununlo bs rober Bakan'mızla Ankara da buluştuğunda hukunetınln • , >( niyetlerınt an atmak ve her Jurlü yanlış onlamaları ortadan kol dırmak fırsatını bulacağındOT em'n olduöunu Jekror'adı Bu du rumda ben de Bakana zıyaretınln Iptal edıldığını bıldırmek a ecretlnl kendımdo buiamadım. Doha doğrusu, o anda bunu BO/ lememin ikı ülke arasındaKi llışkılerı büsbuiun kotuye göfurecegı gıbi Kıbrıs sorununa do ya ror sağlamıyacağını duşunere< boşko bır yol fzJemey» karor verdlm Bakanın yansndon dostluk havası ıc/nde oyrddiktan sonra Genel Sekreter Kewal Singh den acele randevu Isteyerek kendlSlni gorweye gıttım Genel Sekreterle konuyu etraflıca göaı?tuk. Kevvol Sıngh bırkaç gune kadar Almanyo'ya kısa bir gezı yapacağmı. dönüşto Ankara'ya uğrayarak ha/oyı yumuşatmova çolrşocoğınr söy/edl Anlaşılan, Türk dostluğu bu adomın ıliki^ rıne ışlemiştı. CAÖLAYANGİL'İN YUMUŞAMASI Ben de bır yandan DişişTerl Bakanlığımıza. Başbakan indıra Gandhi'nın babasımn zamanından berl yanından hlc ayırmaöığı tecrübelı ve soygıdeğar bır devlet odomı olan Svvaran Slngh' in memieketimızi ziyaret IstemınJ gerl cov'rmenin bız« hic bır şey kazandırmayacağını anlatma ya çatıştım. Sanırtm yozdıklarnn etkUI oldu. cünkü gelen cevaptan Cağlayangıl'ın yumuşadığı belli oluyordu. Hınt Dışışierl Bakanmın bellrlenen tanhte Ankara'ya geimesıne artık karşı çıkılmıyor fakat kendlsıyle görüçmelerirt sert geçeceğı ıma edılıyordu. Buna bır dıyeceğım olamazdı, cunkü gercekten de H ndistan'ın B,rle$m;ş Mılletier'de ve dteki uluslararosı kuru uşlarda K.brıs KOnusundaki tutumu sü.ekll o,arak aleyhimıze tocellı edıyordu. Swaran Sıngh'e bunu açıkca onlotıp kendı'ennden ne bexlediğımızi bıldırmek en doğal hakkımızdı. (ŞLEf? YİNE KARIŞIYOR Ne var kı, on gun sonra Avrupa"dok! gezisinden Yenı Oeihl' HIKT DIŞIPERI BAKANI SWARAN SINGH İN TÜRKİYEIfE HAREKETIN DEN BIRKAÇ GÜN OKCt ANKA RATA GI3EREK D($!ŞIER[ BANA MM!Z ÇAGIAYANGIL ILE G0RL5 I I M BANA «ZfYARETIN IPTALI DOCW OIMAZDI, AMA HIKTLIYE SöGUK DAVRANACAGİM» M D İ . Işıl ÖZGENTÜRK Türkiye'ye yapacağı davetin Dışişlerimiz tarafından iptal edildiğini Hint Dışişleri Bakanına söylemek cesaretini kendimde buiamadım HiNDISTAN DIŞİŞLERİ BAKANI SWARAN SINGH. KAS ıM 1970'DEKİ ANKARA ZJYARETİ SIRASINDA.» ye dönen Gerel P=kreter Kewa! S ngh Ankara da hıc de lyı ıztenırrler elde e'medığını b Idınnce ışler yıne karıştı Ankara dakı Hındıstan Sefıri de Dışışlerıne cağr larck LuscKa Kon'eransı konusjnda haşlcnrrıç'ı. O da Swaran Sıngh ın Turkıye de Ivt karşılanmayacağın cian kaygı duyuyordu. Genel Sekreter barıa bunları anlattıktan sonra kendısinin de ziyaret konusunda tareddut lcinde olduğunu ekledf Ama ben karanmı vermlstlm Zıyaret yapılmalıydı' Dışişleri Bakanını yenlden görerek davetlmızl tekrarladım, Yaslı devlet adamı teşekkür ettl ve yine de «Gezlnın başarılı c'acağına Inanıyor musunuz?» d ye sormaktan kendinı alıkoymadı. Ankara'dan oldığı haberlerden onun da irklldiğl anlaşılıyordu. Fakat ben Ankara'dakl ha/ayı herkesten daha iyt bıldiğımı ileri surerek ısrar ettlm vo bu arada Kıbrıs sorunundaki görüsürruzü de kendisme ayrıntılarıyla anlatmak fırsatını bulmuş oldum. Sonunda Bakan davetlmızi kabul ettlğlnı ve 5 kosımda Ankara'da bulunacağını bildirdl. Swaran Sıngh ın hareketlnden bırkac flun önoe Ankara'ya gideek Oışışleri Bakanımızla göruştum Bana «Zıyoretm Iptall coq r u olmazaı cma H nt ı ys soğuk davranacağiTi Ana göruşme soğuk bır ha1 a ces rae gecmedı Tersıne. ıkı Bakan çabucak dost oluveıdılsr O kadcr kı, Caglayangıl her koruâa yapmadıgı bır |estle Hnt If meslektoşını Ankara'dan sonra Istanbul da da ağırladı ve Yeşılköy'den kendısı uğurîadı. Bu olumlu deflışiklıkte Cağlayongll ın kıvrak zekdsının ve değışen koşullara uymaktakl becerlslmn olduğu kador. Svvaran Sıngh'ln olgun, yumuşak ve guven vericl kişilığınin de poyı vardı Inglllz eğltlmlnde yetlşmlş Hlnt bur|uvazisi genellıkle kendfnl beganmış, alıngan ve kustahtır. lngllızlerden hem nefret eder hem de onlara benzemeya özenirîer Oyso Ma h atma Gandhl ve Nehru dönemınde sömurgs yönetlmlne karşı savaşım vermış gerçek mlllıyetçıler Batı eğitımınden geçmlş ve uzun yıilar Avrupa'da yasamış olsalcr da benlıklerınl, Doğulu Insan niteliklerinl korumasmı bıimlşlerdir. Svvaran Sıngh onlardan birlyriı «Hindıstan ın Yahudllerl* den!len ve torıhsel nedenlerle müslumanlann amansız duşmanı olan «Sıkh» Jopluluğundan o'mosına rağmen gercekçılığı ılm'ı ve hoşgoru u kşlığıvle kendl \urdjnaa olduğj koda r katıldıgı uluslararası toolantıiarda da takdır ve saygı kazonmış bır dev let adamıydı Sıyası hoyatında Jav/aharlol Nehru yc olan bag ılıg nı kızı lidıra ya da gostermış Kongre Partısınde surekll otorak onu desteklemiştl İndıra Gandhl iktidarının son gunlerına dek onun yanından a/nlmadı, siyaset sahneslnden bırllcte sıiındiler Hindistan'da geçirdığım son sınav 1971 yılı sonlarında putlok veren Hınt Pakıstan savoşı sırasındo oldu Pokıston'm Ikiye bolünerek Bangladesh devls tlnın doğmasıyla sonuclanan savaş 6nceslnde Hırt Pakısfan lllşkılerl Iyice gergınleçmışti Do ğu Pakiston'ı bır sorrürge gıbı yoneten islâmabod hukume'ı Başkanı Yohya Han, doğudakı karışıklıkların, baş kaldırmaların sorumluluğunu hep Hındıetan'ın üstune otıyor. holk h c e ketlenni şlddetie bastıracagmı sanıyordu Doğj Paklston a mor kezden göndenlen Genel Vaü Tlkka Han a Doğu Bengal hr>Uı «kasap» lâkcbırı takmıştı Po~ klstan ın bölünmesıni Hıntlılerin yurekten dlledıklerl duğru/du, ana Yahya Han Ca bo jnmeyı kacmılmaz kılmak lcın ne mum kunSe yapıyordu HIND ORDUSUNUN f. • YIGINAĞI Dogu Pakıstan dakı bunalım doruguna varıp bir ihtılâl hareketl gun meselesl halıne gelınce Hint ordusu kuzeydoğu sımrıida yığınak yoptı Hıntlner Pokıstan to savaşı goze alm >lardı Bunun üzerirte Yahya Han Türk ye Cjmhurbaşkanı Cevdet Sunay a boşvurarak blrllklennı Doğu Pakıstan sınırından ge r l çekmesı ıcın Hint hukümetı ure rlnde baskı yapmamızı ıstedı Sunay Pakistan ın askeri gucunun yüksek oldLğuna Inanıyordu Hattâ, son buluşmalannda Yayha Hcn'a cTurkıye ye her zaman guvenebllırsmlz. fakat askeri bır hareket başlatırsanız mCmkun olduğu kadar konfrollu ve ıtıdalh hareket edın» domıştı Anlaşılan Sunay, Pokıston cdusunun Hlnd stan ı ıstılâ etmesınden, ceklnıyordul YILDIRIM HIZIYLA Htnt Pakistan savaşı, 19C7 Araplsraıl savaşı gıbi. yıldırıın hızıyla başlayıp bltti. Doğu Pakistan zaten bir suredır ic sava şı yaşıyordu Hınt orduları girer a r^ez ha'kın da yard mıyla Tıkka Han ın kuvvetleri bırkac gunde ezıldı, buyuk kısmı Hınth ere teslım oldu Savaşın ı'k sunlennde gazeteler Turkiye'nın Pakıstan a ucak yardımı yoptığını yazdılarsa da haber Tuık resmı kaynaklarınaan yalanlandı Gercekte oe Turkıye hlçbr hareketta bulunmadan çatışmo bıtmıstı. Hindistan'da zafer havası eser ken ben Yenı Delhı'den aynııyordum. Dışarıda gorev sure'il doldurduğumdan Merkeze nakledılmıştım. Böyiesıno bunalırrlı bır dönemde bır Buyukelcinn yerını değıştırmek yalnız bızim Horıcıyemızda görulen bir ydntemdır. Veda zıyoretleriml yactı Öım sırada Hınt hukumetl yetklilerl de boyla bır zamanda g6revden ayrılıp yerlmın bir süre boş kclacağına şaşmıştı. Tabii kendılenne Dışişleri Bakanımızın Belgrod'a atanan yakın bir arkodcşının Ankara dan ayrıımak ıcın sabırsızlandığını. bu nedenle benım yerimı a'acak o lan Belgrad Büyükelçlmızle bfinl blran önce harekete zoriadıklannı anlatornazdım Anlotsam da bu Ince hesaplara ve yuksek «ralson d'Etat» ya herhalde okıl erdlremezlerdll VEDA YEMEÖİNDE GÜVERCINİMIZ BUGÛN GENE GEIDI USULCACK F S.LDAD! «BUGÜM CANIM SIZLERE BİR Y1Ğ.\' HALK TEKERLEVJESI SCYLEMEK ISTİYOR İZIN VAft W>* İZIN ISTEDİ AMA YA NITlMlZl BEKLEMEDEN BAŞIADI SÖYLEMEYE GE LİN KULAK VEREÜM. Mosoi masal mol/ki Yolda saydım on Ikl On ıkının yarısı Tılkj Cakol kanst. Masol mcsol martlodı Ikı fare etlodı Kurbaga kanatlandı Tos vurdu bardağa Gelın çfktı çordoğa. Masal masal mallkj Kuyruğu vor ©n !kl Kuloğında çonı vcr Kııyruğunda benı var Masal mosal mat ator Dıl okur damak tadar . GUVERCINIMIZ HIZINI ALA MADI DURDURMAK OLANAKSIZ, SURDÛRUP GIDIYOR TEKERLEMELERI O kan kaldırdık koyduk ocofio Kaz kolktı kactı bucaga Adana'ya ındi Hacı Ağa Clç gun oldu, kayna doriz, kaynamaz. Wm«d«n oldık tuıu Pişirmek Içm kazı Kazın gölde koldı gözü Uç gun oldu, kayna deriz, kaynamaz, Kazın konodi yopacık (1) Eft kemığmden berkçecfk (2) Ne kaşık koydu ne kepceciJc Ûç gun oldu, kayna denz, kaynamaz. (1) (2) VAPACJK: Yapağ} fyön) nın kucultrres . BERK: Kuvvetli. «ağ!om, sert. GARTH DiŞi BONO bir kitabımız var BUGÜN SIZLERE ERDEM YUCEL ADLl BODRUMLU BİR ARKADAŞINIZ COK SEVDİGİ BİR KİTABI TANITMAK İSTIYOR. BAKIN NELER YAZMIŞ; «Tzmlr Fuarmı gezryoruz. Lunapark, povyonlor, sotış moğozoları derken bir de baktık ki, koşecikto sıkışmış, kücük bır yerde, Yazoriar Sendıkası'nın octığı kıtap sergısı Hıc düşünmeden ıçeriye daldık. Oradakıler aıbı bırden kıtoplorla başbaşa oldum. Cocuk yoymları arosmda olım Fakır Boykurf un Sakarca'sma uzandı. Faxlr Baykurt kıtobımı imzakjrken bDyük bir mutluluk duydum. O flece rüyomda, hep bır yozor oiorak hoyranlarıma kıtaplarımı ImzakJdım. Şımdl slze otcuduğum bu kıtabı tanıtacağım: Dedesmin dedesinden aîdığı Seklz beylık unvanıyla ya?a« yan bır Kabza bey vordı. ülkemn birınde Kurulmuş bir duzani vardı. BÜ düzenı korumak lcln her türlö yola vo hlleye başvururdu Ulkesınae yoksul btr köyde yaşoyan Emış ll« Memlş odlı kör bir korıkocanın her »stedığinl yerine oetiren bir dağirnen vordı Kabza bey bu değırmene sahip olmak Istlyordu, oldu da. Halk bu haksızliğı suskunlukla korşıladı Anook baş kahramanımız horca Sokarco oynı duşöncede değıldf. Sonunda ölüm bile olsa Kabza beyın karşısıno dıkiidt Orun boğazıoo girdl Kuş olup ciktı. D«âl""en gene kör Emış le Memış"in oldu. K6y holkı Sakarca Jcln onlordan bır dılekte bulundu. Sakarca lein bir cınar a3acı dikıiecekti. Sakarca'nın çırKirı clacaktı bu. Kltopsover arkodoşlarım, aslırida anlatomodım. Öyle fluze! şeylor var W. ancok ökuyunco (odacoksına. ERDEM YÜCEL Türkkuv«su Mah Turgulret» Cad. No; 17 / Bodrom Dışişleri Bakanı Svvoron Slngh onuruma verdığl Sovyet ve Yunan Sefırlerının de bulunduğu veda yemeğındo uzun bır nutuk soyıeyerek Hınt Pak stan catışmasının temel nedenlerini anlat tı gırıştıkleri hare<etın sovur»masını yaptı Sonra Türk Hınt ilışk lenne değınerek cGeoen yıl Ankara'yı zlyarete benl slz özendırmış ve pek tyi de etmış tinız. Şımdi ulkenıze dânöncs mütfekıniz Pokıstan ıle gel«cektekı ılışkılerimızde lyı ve barısçı n yetlenmızi hükumetmıza anlat manızı rica ederım» dedl. Son olaylann ilışkılerımıze kotü etki si olacağını duşundüğu belliycı Verdığtm cevopîa, «Hükömetıml z n ıhtılâflı konulara gerçekcl ve barışçı bır yakiaşmı yeğledl ğmı* söylemekla yetındım. Horıcıys mes'eğınde son dıŞ görevim böyleca nıhayete erıyOrdu. B İ T T İ BU YAZ? DİZİSİ MAHMUT DIKERDEM'IN YAKINDA YAYINLANACAK cUÇUNCÜ DUNYADAN ANILAR» BAŞLIKLI KITABININ BAZI BÖLUMLERINDEN OZETLENMIŞTIR. TEŞEKKÜR Şükriye TURGAY'ın hasîalığı sırosında yakın llgl gördüğjnüz Capa Tıp Fakultesf Hemotoloıı Kürsusunden Prof D MUZACFER AKYOL 'o Doc Dr KORAY DlNCOL'a, As Dr Abdul'ah OzgozOkara ve GündLZ Termen e dığer doktorlara. kısım hemşlreierme ve personele. ayrıca Haydarpaşa. Ask Hastanesinden TDP Bnb Kıper Gursel e akraba. komşu. dOot ve arkadaşlarımıza (eşekkuru borç bılırız. EVLATLAR1 Î Şukufe Birtıksever, Şadl TurgoY. Gönul Urgenç, Göler Gursoy ve Nihal Genç« {Cumhurfyet. J0622) 29101977 tarıhııde vefot eden anne^ıız, Bolu Valiliğinden I'tmlz YSE Mudurlüğune muhtehf clns v© ebatlardo sert plostık borulorı ve ozel aksam parcoları ve kapalı zari usuiu ils satın alınacaktır Mu'am'nen becfelı 146.300lira, gecici temmatı da 8565 li'adır Ihalesi 30111977 carşamba günu saat 15 30 da yapılacaktır Şartncmesi mesoı saatlennde Dalmı Encümen Koleminde görülebillr Istsklilerln usulüne gâre hazırlayacakları kapalı tekllf mektuplarını ihale soatmden en az 1 saat öncesi II Daimi Encümen Başkanlığma verrre/erl gerekir TeJgrafla ve postdda olacak gecıkmelenn kc'cul edı'meyeceğl llân olunur. Muhasebe Uzmanlığı Meslek Toplantısı »Kanunen Kabul Edllmeyen Gıderler ve Muhasebeleşt rılmesl» konusu 29 Kasım 1977 Saat 15 00 te Istanbul YUKsek Iktlsat ve Ticaret Mektebl Mezunları Derneğınde tartış lacaktır istirak feln müracaat yen TÜRKİYE MUHASEBE UZMANLARJ DERNEĞI Beyoğlu, Turei Uk Beısd ye Cad No 5 Telefon. 45 06 45 (Cumhurlyet 10625) (Basın. 28609/10619)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog