Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

OIMHUItfm 12 IASIM 1977 CARTER, İSRAÎL'İN GÜNEY LÜBNAN'A SALDIRISINI KINAMAYI REDDETTİ WASHİNGTON ABD Bcşkonı Jimmy Carter. İsrail tarafından üc gün önce Güney Liibnan'a karşı girişilen ve yaklaşık 150 sivilin ölümüne yolacon hova saldınsından dolayı İsrail'i kınamayı reddetmiş ve bu saldırının «kışkırtma» sonucu olduğunu öne sürmuştur. Beyaz Saray' da gazetecilerla konuşan Carter, İsrail saldırısının bir misilleme olduğunu söyleyerek, «Eğer İsrail'e karşı kışkırtma yapılmasay dı bu saldırı olmazdı» demiştir. Bu olayın, Ortadoğu sorununu Cözrrtek amacıyla Cenevre Konferansının toplanmasının ne kadar gerekli olduğunu kanıtladığını öne süren Carter, şöyle konuşmuştur: «Barış sağlanmazsa, uzun süre birbirine düşman kolmış bu bölgedeki Insanlar arasındo kan dökulecektir.> Carter, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın, barış için gerekirse İsrail'e bile gitmeys hazır olduğu ve Arap ülkelerinin gereksiz formaliteler üzerinde durnadan Cenevre Konferansına Sitmeleri gerektiği yolundakj söz lerini de memnunlukla korşıladığını beürtmiştir. VANCE'IN SÖZLERİ Bu arada ANKA Ajansının blldirdiğine göre ABD Dışişieri Bakanı Cyrus Vance, Dallas'taki bir Yahudi topiantısında yaptığı ko nuşmada, ulkesinin İsrail'e baskı yapmak amacıyla askerî ve ekonomik ambargo uygulamaya cağını, bu alonlarda yaptığı yar dımı kesmeyi düşünmediğini söy lemiş ve «İsrail'in güvenliğini terı likeye sokmayacağız» demiştir. LÜBNAN'IN PROTESTOSU öte yandan Beyrut Radyosunun bildirdiğine göre Lübnan Hükümeti. isroil saldırısmı Birleş miş Milletler Güvenlik Konseyi nezdinde protesto etmiş, oncak Konseyin olayı görüşmek üzere toplanması konusunda istekte bulunmamıştır. Lübnan Başbaka nı Selim ElHoss ise, saldırıyı «barbariık» olarak nitelemiştir. (Dış Haberler Servisi) BAŞKAN CARTER. GÜNEY LÛBNAN'DA 150 SİVİLİN ÖLÜMÜNE YOLAÇAN İSRAİL HAVA SALDIRISI KONUSUNDA, «EĞER KIŞKIRTMA OLMASAYDI, İSRAİL GÜNEY LÜBNAN'A SALDIRMAZDI» DEDL i I BUMEDYEN: FAS'IN CEZAYİR SINIRLARINI İHLÂL ETMESİ CEZASIZ KALMAYACAK,, • CEZAYİR DEVLET BAŞKANI, ClKESiKiN SAHRA HAUClNIN YANINDA OLDUĞUNU AÇIKLADI. BUTEFLİKA, FAS VE FRANSA'NIN TUTUMUNÜN BÖLGE BARIŞINI TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜĞÜNE, GÜVENLİK KONSEYİ'NİN DİKKATİNİ ÇEKTi. Dünyada Bugün Kıbrıs ve BM Aü SiRMEN lrleşmiî Milletler Genel Kurulu bu yıiki olağan caiışma donemmde Kıbrıs sorununu bir kez daha ele olarak, yeni bir karar çıkarmış bulunmakta. Altı bloksuz üike tarafından hazırlonan karar tasarısı 6'ya karşı 116 oy ile kajul edildi. Genel Kurul kararından önce, Turkiye'nin Kıbrıs Türk Federe Devleti Sözcüsuno de konuşma hokkı tanınmosı yolundakl isteği 11'e karşı 79 oyla reddedilmiştir. Ankara'nın altı bloksuz ülke tasansımn 5. maddesine yaptığı itiraz da 16'ya karşı 71 oyla geri çevrilmiştir. Tüm oyiamalar Turkiye'nin Birleşmiş Milletier'dekl yalnızlığını gideremediğini bir kez daha çozier onune serlyor. Son Genel Kurul kararının en önemli yönu 5. maddesidir. Bu maddede Genel Kurul «Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs sorununu sureklj olarak izlemesini ve her türiu kararın uygulanması için gereken oniemlerin alınmasını tavsiye edsr» denmsktedir. Anılardodır, Atina ve Kıbrıs Rum Yönetimi Genel Kurul'dan böyle bir karar çıkaracaklorını daha cnce de belirtrnişlerdir. Bu açıdan bakıhnca, son oylama sozu geçert iki yonetim için bir diplomatik başarıd;r. Ancak, Genel Kurul'un Güvenlik Konseyi'ne her türlü ekonomik ve askeri onlemi clma kapısını açan tavsiye karannın pratlkte, sanıldığı kadar etkill oiamayccağı şimdiden söylenebilir. Şöyle kl, Güvenlik Konseyi'nin dört daimı üyesinden yalnızca birl «Altıların» tcsarısı lehinde oy kullanmıştır. Birleşmiş Miüetler Şartının 41 ve 42. maddelerlndakl önlemleri saptoma ve uygulama da Güvenlik Konseyinin yetki alanır.a girdiğinden, önümüzdekl kısa donem İçin Türkiye'ye karşı BM'nin prctik onlemler uygulaması beklenemez. Genel Kurul kararı Birleşmiş Milletler Örgütünün temel kurolları ile kuruluş içinde çoğunlugu oluşturan ülkelerin genel eğiiimlerlne kcşut doğrultudadır. Ancak, şimdiye kadar alman kararların sorunun cözümüna ne dereceoe katkıda buluncugu hatırlcnınca, bu kararın da cözum yolunda önemli bir katkı olarak kabulü olası değiidir. Birleşmiş Milleller'in tarafları görü^ne mascsına çekmeye ağırlık veren bir karar tasonsını kabulü daha gerçekçl bir tutum olurdu. Örgüt içinde bu eğllim de, hatırı sayılır sayıda yandaş toplayabilirdi. Ne var ki, BM uyelerinin çoğunluğunda Kıbrıs sorununun NATO çerçevesi İçinde çözülmesi kuşkusu ağır basmaktadır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun kararı, Ankara'da her zaman olduğu gibl şaşkınlık yaratmış, Dışişieri sorunun görüşmelerle çözülmesi halinde Turk Kuvveilerinin Ada'dan çeküeceklerini belirtip, toprak İsteği ya da Ada'yı bölme niyetl olmadığını yinslemiştlr. Ne var kl, Ankara'nın bu sözleri Denktaş Yönetimi tarafından adeta yaîanlanmış ve Kıbrıs Türk Federe Devletl'nin bağımsızlık ilanındon söz ediimeye başlanmıştır. Denktaş yönetiminin Kıbrıs konusundaki Birleşmiş Mületler toplantılarından önce hemen her zaman başvurduğu klasikleşmiş bir yöntemdir bu. Bağımsıziık ilânı tehditlerlnln sonuç vermedigi açıkça görülmekîedir. Bu kez Denktaş Yönetimi bir adım daha atmış ve KTFD'nin Federe sıfctını çıkarma yolunu tutmuştur. Bu girişlm anlaşmozlığın çözümünü güçleştlricl niteliktedlr. Denktaş'ın bu tür girişimlerl, Turkiye'nin Kıbrıs politrkosı konusunda tüm dOnyada ciddi kuşkular uyandırmaktadır. MC'nin yapısını ve gücünu yakından bılmeyenler, Denktaş'ın boyle bir kararı tek başına alamayacağını diışünmekte ve Ankara'nın sozleriyle eylemi çelişir bir poilüka güttüğü kanısına varmaktadırlar.. MC'nin TurViye'de yorattığı iktidar boşluğu ve devls'i zayrflığmı yakından bilip lyl değerlendirenler ise Denktaş'ın tek başına kararlaştırdığı girlşimlerle Türklye'yl sonu bellrslz yerlere çekmesi karşısında etklslz kalan yürütmenln Kıbrıs konusunda hiçblr olumlu ad:m atamayacağı sonucuna haklı olarak varmaktadırlar. B CARTER: «GÛNE> LÜBNAN'DAKİ SON OLAYLAR, CENEVRE KONFERANSl'NIN BİR AN ÖNCE TOPLANMASININ NE DENÜ ZORUNLU OLDUĞUNU KANITLADI.» ABD 6AŞKAM JiMMY CARTE*: DIŞİŞLERI BAKANI VANCE, İSRAİL'E ASKERI VE EKONOMİK AMBARGO UYGULAMAYl DÜŞÜNMEDİĞİNİ SÖYLEDİ. LÜBNAN, SALDIRIYI GÜVENLİK KONSEYİ NEZDİNDE PROTESTO ETTİ. «BARB SAGUMMAı5A, DAHA UIUH SÜRE K&N DÖKÜlCft.. CEZAYİR Cezoyir Devlet Başkanı Huvari Bumedyen. Fas Kralı Hasan'ın POLİSARİO gerillalarının gerekirse Cezaylr sınırlan icinde dahi Fas biriiklerince kovalanacakları yolundaki sozlerl üzerine, Cezayir'in Fas sınırlarını ihlâl etmek konusunda herhangi bir girişimde bulunmadığını. ancak Fas'ın Cezayir s:nıriannı ihlâl etmesinin de cezasız kalmayccağını açıklam:ştır. B. Almanya Iran'da 4 nükleer reaktör kuracak TAHRAN Bafa Almanya. Iran'da dört nükleer reaktör yapımı için sözleşme imzalamıştır. Sözleşme, Iran Şahının Washington'a yapa cağı resmi ziyaretten bir hafta önce imzalanmış olmaktadır. Amerika'nın Iran'dan istediği sıkı güvenlik ve denetim taahhütleri, Amerikan şirketlerinin Iran'da se kiz nükleer tesis inşa etmeleri plan lannı engellemişti. Batı Alman Kraftwerk Union» firması 1.200 Megavvatt gucünde, havayla sogutulan dört son model nük leer enerji tesisinl inşa edecek ve projenin finansmanı. Batı Almanya'nm açacağı ihracat kredileriyle karşılanacaktır. Kraftwerk Union. halen Iran'da iki atom tesisi daha inşa etmektedir. Iranda Fransa da iki nükleer tesis inşa etmektedir. Iran bu yüzyılın sonuna kadar 23.000 megaivatt enerji üretecek en az 20 nükleer tesis inşa ettirmeyi planlamaktadır. Iran atom enerjisi ajansı. dört yeni tesisin henüz yapım yerleri sap tanamadığı için kaça vnalolacağınj açıklamaktan kaçınmıştır. On çahşma'ann beş ya da altı ay içinds tamamlanması beklenmek tedir ve inşaat sözleşmenin imza tarihinden itibaren bir yıl içinde başlayacaktır. I!k tesisin !P84 sonunda. dördün cunün ise 1987 sonunda faaliyete ge çeceği beürtilmektedir. Iran atom «nerji ajansı. tesisler için nükleer yakıtın Iran'ın yaünm lanrun bulunduğu Avrupa uranyura zenginleştirme konsorsiyumları •Eurodif» ve «Coredif»den geleceğini açıklamıştır. (a.a) SCHLEYER OLAYIYLA iLGiü OLARAK ARANAN 16 GERiLLADAN iKiSi HOLLANDA'DA YAKALÂNDI AMSTERDAM Batı Alman Işverenler Sendikası Başkanı Honns Martin Schleyer'in kaçıfilıp öldurülmesi olayıyla ilgili olarak aranan Kızılordu örgütu uyesi 16 gerilladan ikisinin önceki gece Hollanda'da yakalandıkları bildirilmektedir. Hollanda polisi tarafından dün yapılan açıklamada gerillaların başkent Amsterdam'ın batı kesiminde polisle bir süre çatıştıkton sonra yaralı olarak ele gecirüdikleri, bu arada üc polis memurunun da hafit yoralandığı bildirilmiştir. Polis yetkililerl yakalanan gerlllaiann kimliklerini, Schleyer'in kaçırılması olayıyla ilgili oiarak oranan Christoph Wackernagel ve Almanya'da aranan 16 kişiden biri olan Rolf Clemens VVagner olarak açıklamıştir. Güney Afrika'da 626 siyah daha tutuklandı • GÜNEY AfRlKA HOKOMCTİ CLKEMK] SON OLAYLAR ÜZERİNE. ANCAK SAVAŞ ZAMANINDA GÖRtJLEBİLECEK OLAĞANLSTİJ' YETKÎLERLE DONATILDI. JOHANNESBURG Yıkıcı unsurlara ve kanunsuzlara karşı savaş ilân ettiğini açıklayan Güney Afrika hükümeti. 626 siyah Afrikalıyı daha tutuklarken, bir yandan da, ülke sanayiinl daha etkin bir şekilde kontrol edebilmek için kendisini. ancak savaş zamanı görulebilecek olağanüstu yetkilerle donatmıştır. Güney Afrika'da ırkçı yönetlmin baskı uygulomaları yoğunlaşıyor... İki ülke Deviet Baskanlanna birer mosaj gönciererek. gerginliği artıncı davranışlardon sakınılmasını isteyen Tunus Devlet Başkonı Hcbib Burgibaya gönderdiği mesajda Bumedyen, Kral Hasan'ın sözlerini hatırictmış ve şöy'e demiştir: «Cezayir, Fas'ın ya da Morltanya'nın egemenliklerine zorar verecek ya da tanımış olduğu smırlarını ihlâl edecek herhangi bir girişimde bulunmayacakîır. Bununla birükte Fas ile aramızdaki şehit kanlarıyla cizümiş olan sınırlanmızın herhangi bir şekilde ihlâi edilmesl cezasız kalmayacaktır.» Bumedyen, üikesinin Sahra halkınm yanında olduğunu ve Fas yönsticilerinin de bölgedeki tüm halklara kardeşlik. dostluk ve özgüriük kapılannı acma lon gerektiğini belirttikten sonra, «Buna kcrşılık Fas ve MoritanYa, sömurge dcneminden kal mo bir sorunu bilmezlikten gele rek sadece onun sonuçları uzerinae irciik şekilde durmaktadır lar. Bu tutum sürdürülürse bölge halklarımızın ve çok pahalıya mal olmuş bağımsızlıklanmızın feda edıleceği kötü bir durum meydana gelecektir» demiştir. BUTEFLİKA'NIN MESAJI Bu arada Cezayir Dışişieri Bakanı Abdülâziz Buteflika, Birleşmiş Mületler Güvenlik Konseyi Başkanına bir mesaj göndere rek, Fas'ın Ceyazir'e karşı bir askerî müdahaiede bulunma niyetîerinin ve Fransız birliklerinin bölgedeki facliyetlerinin bölge barışım tenlikeye düşürebiieceğini belirtmiş, Güvenlik Konseyi' nin dikkatini cekmiştir. Butefliko, Fransız hükumetinin tarafsız olduğunu iddia etrr.esine rağmen Fas ve Moritanya'ya yap tığı büyük silâh yardımlarıyla ve Sahra'ya askeri müdahale edile c.eğini gösteren acıklamalarıyla tarafsızlığını bozduğunu beürtmiş ve Frcnsa'yı bölgedeki anlaşmazlığı yaygınlaştırmakla suc lamıştır. Öte yandan Mısır Başkan Yar dımcısı Hüsnü Mübarek, arabuluculuk için Fas'a gitmiş, oradan Cezayir'e geçeceğini acıkla mıştır. (Dış Haberler S«rvtsi) PAKiSTAN'DA DEVRiK BAŞBAKAN BUTTO'NUN SERBEST BIRAKILMASI İSTEMİNİ YÜKSEK MAHKEME REDDETTİ İSLAMABAD Pakistan Yüksek Mahkemesi tutuklu olorak yorgılanan eski Başbakan Zülfikar Ali Butto'nun serbest bırakJma isteğini reddederken, ülkede genel secimlerin bir an önce yapılmasını istemiştir. Pakistan Yüksek Mahkemesi' nin dokuz yetkilisi Başbakan Züî fıkar Ali Butto'nun tutuklu olarak yargılanması gerektiğine oy birliği ile karar vermiştir. Öte yandan Pakistan Yüksek Mahkemesi bir bildiri yayınlayarak 5 temmuzdo oskerî bir darbe ile yönetime el koyan General Ziya El Hak'tan en kısa zamanda genel secimlerin yapılma sını istemiştir. Pakistan Yüksek Mahkemeslnin bildirislnde «Bizim, Pakistan'da yönetimi ele geçiren Sllâhlı Kuvvetlere baskı yaparak seçimlere gidilmesinl isteme glbl bir yetkimiz bulunmamaktadır. Ancak devrik Başbakan Zülflkâr Ali Butto'yu destekleyenler ile Ulusal İttifakı destekleyenler arasmda süren kanlı olaylar ya kın bir tarihte yapılacak genel secimlerle son buiabilir. Olkemizin gelecekte barış içinde yaşaması İçin genel secimlerin en kısa zamanda yapılmasını öneriyoruz» denilmiştir. (AP) Istanbul Defterdarhğ»na Sınavla Memur Ahnacaktır Defterdarlığımızda münhal bulunan kadrolara ctanmak üzere 19 yaşına girmiş 35 yaşını geçmemiş Yüksek Okul ve Ünlversite tnezunu (Bayan) askerliğini yapmış ve yapmamış baylar münhal bulunan icra Memurluğu, Yoklama Memurluğu, veznedarlık ve tahsildarlık kadrolarma atanmak üzere Lise ve Ortaokul mezunu cskerliğini vapmış bay 19 yaşına girmiş 35 ycşını geçmemiş bayanlar arasmda yapılacak sınavla KEMAL ULUÇ evlendiler 11 kasım 1977 ANKARA Polis, önceki gün geç saatierde, Pretoria'mn güneyindeki Atteridgeville Saulsville kasabasım kuşatarak yüzlerce genci göz altına aimıştır. Tutuklananlardan bir çoğunun, kimlik kartı taşımadığı ileri surülmüştür. Ote yandan Ekonomik Işler Bakanı Chris Heunis. hükümeün her mala istediği zaman el koyabileeeğini söylemiştir. Bakan ekonominin bütün sektörlerinin devlet denetimi altına almdığını ve yabancı firmalar dahil bütün firmalann, belirli bir malı üretmeye zorlanabileceğtni kaydetmiştir. Bu karara uymayı reddeden firmalar hakkında, savaş sucı1 işlemiş muamelesi yapılacaktır. Memur Alınacaktır. Llse mezunları için sınav 28.11.1977 pazartesi günü saat 13.30'dadır, Müracaat süresi 21.11.1977 pozartesi günü saat 13.00'e kadardır. Ortaokul mezunları için sınav 29.11.1977 salı günu saat 13.30'dadır. Müracoat süresi 28.11.1977 pazartssı günü soat 17.30'a kadardır. Yüksek Okul mezunları için sınav 30.11.1977 çcjrşamba günü saat 13.30'dadır. Müracact süresi 2S.11.1977 salı günu saat 17.30'a kadardır. Defterdarlık Sicil Bürosu Şefliğine (Cağnloğiu) şahsen müracaat edilmesi rica olunur. Nct: Sınavı kazananlar mülâkata tabi tutulacaklardır. Diplomalarının asıllarını ibraz etmiyenler imtihana Olınmıyacaklardır. (Basın: 28S06/10516) Istanbul Telefon Bâşmüdürlüğünden Kanal Kazı İşi Yaptırılacaktır. Kuruçeşme Arnavutköy kanal kanal kazı Işl kapalı zarf usulü ile ihaie edilecektir. BJ işe ait şartname Gayrettepe Yıldız Posta Caddesindeki Başmüdürlük Maizeme Mjdürlüğünden temin edilebilir. İstekli olanların kapalı teklif mektuplarını en geç 8/12/1977 perşerabe günu saot 11'e kadar Malzema Müdürlüğune tevdi etmeieri ilân olunur. (Basın: 28033) 10603 ERKEK TEKNİK YÜKSEK OĞREÎMÎH CKULU OSREHCiLERiKE Roma'ya mı uçacaksınız? yelden PknAm *• • ya varan Seyahat Acentenize dantşın. *Ve Roma'dan hareketle ISTANBUL EMNiYET SANDIĞINDAN İSTANBUL EMNİYET SANDIGI BAYRAMPASA ŞUBEMİZE BORÇLU ÖLÜ MUHARREM CAVUŞOGLU VARİSLERİNE İLÂN YOLU İLE TEBLİG ; (Dosya No : 972/1031) Sağlığında, maliki bulunduğu; Eyüp. Sağmalcılar, Köyaltı mevkiinde üzerinde 29 No.'lu seneden arsa mahaiien kârgir evin tamamı. Sandığımız Bayrampaşa Şubesine birinci derecede Ipotek göstererek 7.12.1970 tcrifıinde İPA: 1345 hesap numarası i!e Sandığımızdan (10.000,) Lira istikraz etmişti. 31.12.1976 tarihü hesaba nazaran faiz ve masrafiarı ile beraber (4.027.) ( ) Lirayo baliğ olan borç, vadesinde ödenmediğinden, 3202 sayılı Kanun mucibince adı geçen hokkında icra takibine başlanmış ve borçlunun öldüğü anlaşılmıştır. Mezkur Kanunun 45'nci maddesi vefat halinde tebligatın borçlu varislerine ilânen yapıtmasını âmirdir. Borçlu Muharrem Cavuşoğlu mirasçıları işbu ilân tarihlnden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla murislerinin Dorcunu ödemeleri lâzımdır. Borç odenrrıediği takdirde. ipotekli gayrimenkul mevzuu olan Kanuno göre, Sandıkça satiiacaktır. Bu cihetler alâkadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve herbirine ayn ayrı ihbarname tebliği makamına kâim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. (Basın: 28683/10618) Cetıivre'ye 13.10da, Madrid'e 16.25'te, Müano'ya 12.45'te, Paris'e 12.45"te, Zurih'e 14.20'de varırsınız. ÖNEMLİ DUYURU 197576 ve 197677 öğrenim yılında can güvenligl olmadığı için Danıştaya dava acan arkadaşların davaları kazanılmıştır. Bakanlığın vermiş olduğu iki haktan sınav hakkını sectiğimizi biidiren dilekçeler verilecektir. o) Dilekçeleri bizzat herkes kendisl verecektir. b) Danıştay kararları dilekoelere eklenmek zorundadır. c) Okulun gönderdiği dilekoeler eksiklik taşıdığı lcfn kendi yazdığımız dilekçeler verilecektir. Bütün arkadaşların 14 kasımda gerekü işlemleri tamamlamck üzere Ankaro/da olmaları gerekir. Aksi takdirde öğrencilik haklarını kaybedeceklerdlr. ETYÖ. OKULU ÖRENCİLERİ VE MEZUNLARI KÜLTÜR DAYAN1ŞMA DERNEĞ! (TEKDER) Cumhurlyet 10627 P ^ n Altl AÜ6SÎ mxmxm enfecrübdisi MEIEK MOOT İLE TARIK TAlA EVLENDiLER 11.11.1977 ISTANBUL (Mana]ans • 3OS8) 10604 (Cumhuriyet: 10610)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog