Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

I KI ocuk yarının bü',uğö vevo ge'eceğ mız n guvencesı gıbı deyımlenmız ve cocukların hakları konusunda konunlarımızda ceşıtll hükümler bulunduğu halde cocuklor ıçm pek az şey yapıİTiaktadır örneğın (UTiumı Hrfzıssıhha Kanunu) 168 maddesı beledıyelerı cocuk bahcelerı spor alanları yapmayo zorunlu kılmaktadır Spor ve Gencllk Bakcnngı da bu ış ıcın kurulmuştur Byno karşıt cocuk ve genc nufusjmuz 019 yoş orasında 20 mılyonu gectıği hatde çocuk kuruluşlanmız ve bunlar cınde cocuk bahcelerı 500 u asmaz Bu ve'ersiîlığın temslınde cocugun ve onun genşmesınde o/tının onemının yonetıcılerce lyıce kavranmaması ıe halk kıtlesının ıhtıyoclonnm onemsenmemesı yatmak'adır Bu nedenle oyun ve boş zamanlon değerlendırme konusu ele alınmıştır. OMiüftlYET 12 IASJH 1971 Ç OLAYLAR VE GÖRÜŞLER cuk bohcelerl yopımı yasal zoruniuklara bugjn tavsamıştır Pek cogu bakımsıztj r Her mahcliede bır cocuk bancesı Kuruiması koçın Imazd r Haika dönük spor: ÇOCUK VE OYUN Prof. Dr. Rıdvan CEBiROĞLU oneırlı bir ycşan sürecıdtr Cocuk oyu^an yok sun kalırso ya <endın< cşın basrfi aıtına alcrak kjskun ve huzursuz, yahut da boşolırro bırakarak saldırgan ve kırıcı bır davranş alabılır Bu nedenledır kı o,un tedavsı COCJK r u hsa! bozukhJktapnda onemlı lekniKlerden oırıdır yuncakların uygun o'acağı konusuida dc çeneı bır bııgısı c ma ıcır Ornegıa 1 voş ıcınae kırı rrayon (Unuşa* ve,o pıast k renklı ve seslı u/uncaklcr 2 3 yoş crasındo ust uste konulaoılen veya d zi en kjpte r gecne o^tincakü' kıis z bebek va ha,var oetle ı top araoo 36 yaş orasındo vapboz b Imecelı oyunca<la > kurma oyunca^'cr, kagıl ka'em bu,u)< res n > k.tcpıar kıl boyo. kum ve SJ g>bı geıecıer sa yılabıl r J Oyunun önemi: Bır meslek adaniı bugünkü değerlı ve tecrube gorrrıüş doneme uloşmış ise bunu gecrdığı deneysei yılıara borcludur Işte bc cocuk ıcın de oyjn boyle önemlı bır ış ve donemdır Eslenmsk, neselermek oyunın rahatlık veren yonlerınden sadece b,ridır Bırçok bılginın araştırmasına gore ozetlenırse oyun (tuketılmedığı takdıroe) ""uhsal bunalım'aro dengesızlıklere ne den olan sınırsel 1QZIO enerjınln, bılmc oltı heyecanlann boşalarak gevşeme aracı olduğu kadar cocugun cevresını tanıması gerceğı öğrenmes ve e r şkı» yaşamıno hazırlannası icın en Oyun araçları: 1963 yılında yuruttaguTüz bır araşt rmada bırkoc ozel koleı a 3 n>,o oıîa ogretımde ogre cınn arcck bınde bırı sureklı spor yapmaKta 1000 beaen eg tm ogretmerı gerekiı ıken ancaK 360 ogretmen buib^mc^îa \e en az 900 kopalı spo salonu gereklı ken 1C0 adet bu'unmaKta ıdı Bu a.aslırmccia apcr >apan oğrencı nın ruhsal cc dan caha sac ıklı ve •opİL.rrcu oldugu scpîonmıstır SDCUT bss enme< gıoı onemlı bır etkısı oıdugu naide haika mdınlems rrı<5*i' Bunun neocnı haıl'a ocı' ucuz spor >apmak oıanağının \cra*ılmom & olrıasıdır Spor BokanHkları da ca ışmolor«nı sadeca smırlı alanlara ve spor ku tplerıne yöneltrrışlerdir Burun \annda ozeı'Kie buvu< şehırierde genış dev'eî parkrcı pıaıları du.şjnL,lmemıst r Orto ve fckır s nı' hoık bd g'b. boş zomcn arını decene"cırme olcnagndan VO<SUT bıraKi'rrtştır Iki jMahpushane... M Oyun cocuk yaşarrtının beslunmek. bckılmak gıbı önemlı bır yonu o jnca cocuk o r uncakları endüstrısı toplum açısından onem KOzanır Cocukların kullandiKları oyuncaklar soğIK vönetimmn Kontroluida bu'unrralıdır Cocu< bunları oğzına soktugu \e/a yedlğı zaman ondc zararlı b:r etkl vnomarrclıdır Bunun dıstndo cılerın cocuöun «•os'na ve celısınıne hanqı o SONUÇ: Çocuk bahçeleri: U/gunsuz manal'e ve evterce ycşı/an *aiır haU vclabahğı ıcın cocuk ba'ıceları eğıtss ac dan do cok onem tasır B J bahcelerde bır bek cı ve egıtıncı buluniuru •na'=' gerekltdır 27 mayıs devnTırde bır ctı ITMT baş rtı mıs olan co Oyun ve sporun cocuk ve gencln bırıncı deracede onemlı sağ.ık koşulu c auguno ınonılmadıkca gercs' bır u/guıama olanıyacaktır Çocuk ve gen;lenn karak'erlı ruh saglıklı ve guclu hazır'cnTialnn gercekten ısîenıyorsa b j konunun e"1 r e boyuia bı r su'aia ıncelenıo pianlarması gerek! dr aitspe mahpushanesindeyken Dundar Kılıç'ın bona soyiedıgı bir lafı unutmacım Abı, demışti Kılıc. sobıkalılar memleketın ı/ı adamlarıdır Hayatın katı kabuklarını soyarak ınsancıl özune ınebilirsek, bu sozde dogru bır yan bulundugunu goruruz Bugun Turkıye dekı hapıshare dun^asının ınsanian kımierdır? Sabıkaiıların yuzde 99 u okuman.ş egıtılmemıs yoksul çocuklorıdır Daha kucuk yaştan suc ıslemsve ıt.lmış ve *a\tta kalanın canı cıksım auzenınde yaşamayı bellemişlerdlr. Sorra da bu ınsanckları dort duvar arasına kapayıp oylesine bir cehennem duzenıne bag'amışızdır kl, dostior başına'.. Ama sabıkalılar ve kabodoyı'ar arasında nlce can insan vardır Coğuruın suçu, topiumun yuksek koltuk arırva oturup Kozıneyi soyanlordan daricı hatittır Dışaroa ellertni kollarını satlayorck doiosan bır suru namussuz vorken, demirparmak'ıklar ardında bır dizı ncmuslu cıle doldurur Dort duvarlı dunyanın duzenı de ccımcsızdır Bugun tum yetkıliler u'kenın hapishanelerınde esrar, tabonco, bıçak, kumar, harac ve ruşvelın Işledlgını b.! rler Ne var kl birşey yapamaziarYacaları cığnemekte suçlananları, yasala'in hıce sayıldıgı bır dunyanın karanlıgına kapatmak acaba odalet Gazıontep Cezaevl de bu ulkenın hapıshane'erınden bındır İşte bu mahpushanede sıyası tutuklulcr da yatmaktadır Tutuklu demek, suclu mu suçsuz mu beılı oimayan kısl demektır. Daha dogrusu, kışı suçlulugu Ispatlanıncaya dek suçsuz sayıldıgınoan, tutuklulugu sucsuz saymak yaıol mantıktır Tutuklunun bu nedsnle dısardakı yaşomını olonaklar elverdıgırce ıcerde surdurmesı konun geeçdır Gaz.antep Cezaevı ndekı devrimci tutoklular bir yandan yargılonırlorken bir yandan okurıck amacıyla dışardan kıtap gstırtmeve kalkışırlar Ne var kı ıstcdlklerl kltap ar haplshane denetlmlnden geçemez Savcılık ise elkoyar ve şu kararı verır. «Cezaevi Mudurluğune Asagıda eklı lıstesı bulunan kıtaplar hakkndo bır ^asaklama ve toptattırma kcrarı buljnrcmakta olup okunmasında bır sakınca yCr.tur Ancak Ceza ve Tev< f E\Ierl !c Yonetmel'ğının 13 uncu mcddesı kapsamna gıren cceza evlerıne sokulması sıyosı fıkır ve telkın erı iOpmcya rrusa t gorulduğjnden» gonderuene verıimıyerek getıren şahıslara ıade edılmesı rıco olunı,r 21 Ekın 1977 C Savcı Yardımasr» Kltaplorm listesı: 1) Toprak Sorunu 2) Doğj da KurtUjş Hareketlerl, 3) Antı DLhrıng 4) CKP 'Cın Korrunıst Pa'tısı) Me'kez KoT'itesı U!uslararası Kor^unıst Harcı'eîııın Genel Cızgı^ı. 5) Lenın st Yol, 6) A1ma"i,ada Bur|u/a Demokratık Devnm. 7) U'us'orın Kaderlerıni Tayın Hakkı, 8) Burjuva DeTokrasısı ve Pro!eter,a Dıkta'orİLğu 9) Teori ve Pratık, 10) Rusya da Kapltalızm'n Ge şıesı • Bu kitaplar dısarda serbestcs sat:!dığı halde cezoevlne savcılık kararıyla sokulmuyor Esrar ş'.ş, bıçak, uyku hapı, uyusturucu, falcota olsa, el aıtından satılırdı hapi»hanelerde Ama kitabm plyososı yok" Kitop mahpushoneye giremez Glrsin yahu! Perkes okuyup oğransln komunizm neymlş? CKP neymlş? Lenınizm neymış? Sosyalizm neymiş? Kapitalizm neymlş' Proleteryo dlktatoriüğu naymiş' Kötu şeylerse bunlar, kotuluklernı ogrenelırr lyi şeylerse ıyıliklennl ogrenellm, ama oğrenelim. Bir ulkede mahpushaneter cehalet üstjns yuks«lirler. Turkıye de kıtap yasagı bakımından ıc ıce ıkl mahpushane var Mahpushanelerdeki mahpushane, mahpushaneler dısındaki mahpushane... Zorbalara Teslimı Evet Olmak mı ? Hayır OKTAY AKBAL MC devlell ale g«c!rmey« coltşryor MC içındekl kuçuk partller her yera kendl «adormlarını >«rle?tlrmek eabasmdolar öıelllkle MHP'IHer k«ndl drgutlerind* hralo değifikllkler yopmaktalor En kıso zamando kitlt noktaları czapietmeK»tir bunun adı. ilerıcl, Faşızme karşı, gerlcıllğ» düşman oydınları blrer Ikijor tlemizlemek» Turk Toblbter Blrllği Boşkonı Dr Erdol Atabak't okurlarımız lyl tanırlar Bir heklm, oynı zamanda lyl bir yön«tlcl, devnmcl bir yazar . 1974'U Sosyol Slgortolor Kurumu Genel Mudüriüğünu yaptı, sonro da Sosyal Guvenlik Bakanlığı musteşan oldu Birtnd MC'nln Işboşıno ge^n»slyle bu gorevden olındı, hekim olarak Somatya Sosyol Sıgortalar Hastanesina atandı Iki bucuk yıldır bu gorevde . Butun bu gorevlers gelmeler ayrılmalar Ato^îc'ln devrimci kışiliğlnde bır değışme yapmodı Türk Tabıblerl Bırllğl Başkonı olarak faşızmin tırmonışı karşısındo seslni yükselttl, temsılcisi olduğu aydın heklmler topluluğu ooıno, kendl adına .. Yazılar yazdı demeçler verdl Hepınizin blldlğl glbl sürekll savaşım veren bir aydın MC'lerin kızgınhğını ceken bir kışl Ne yapacok' Kızıyorlor ölye savaşımı bırakıp koçeslne cekllecek değil yal Şlmdl devleti tam ele geçırmek «hayalleri», dernekleri, kurumian da czaptetmeks halln» donü$üyor. Soğlık ve Sosyal Yardım Bakanlıgına bır MHPII getirtldıgi gunden bu yana hız kazandı bu ele gecirme cabolan Soğlık Bakanlığının merkez örgutu tamamlyle MHP'lileştirildl diyorlar. Bakan, TV'lerde gorduğünuz gibi Irl kıyım bır kişl, gazeteciymiş doğduğu llde. admı ilk kez bakan olunca duyduk. Nerden anlar sajjlık konulanm, «bakan» olmak Içln ne gibi yeteneklere sahiptlr? bıllnmez TV'deki konuşmasıyla tanıdık, koiera vardır, hacca ızln vermemelı, dedi, sonra sozunu geciremeylnce sustu, ağzinı acmadr. Kamuoyu onunde bu denli kendlnl bağlamış, duşüncesini oçıklamış bir bakan boylesine susar mı? Hlç değilM görevlnl bırokır Ama nerde? Bizım po'ıtika dunyamızda bakanlıktan ayrılmak diye bir şey yoktur' 11le de koltukta oturacaklar, sonuna dekl... Elbet otururlar. bir gorevlerl var partilerine karşı, o da başında bulundukları örgutu tumuyle «I* geçlrmek, her yere portlzan odamları yerieştlrmek, karşı çıkonları oımak... Soyluyorlar, ellermde llsteier varmış Hatta gozlerın* kestlrdikleri hekımleri oraya buraya atamayo başlamışlar bile. TTB Başkantnı Istanbul'dan Kastamonu'ya atamaya kalkmalorı zlncirleme değlşıklıklerin bır başlangıcı olacak. Dr Atabek gecen gun yaptıgı basın toplantısındo bu konuda şunları töyledl «Psikolo|ik baskılarla Başhekımlerin gorevden alınacagı, heklmlerle iigill nakıl llstelerının hazırtandığı, görevlerlnden olınan, ytrVerl değlştirilenterin yerins sıyasal ıktldara bağlı tlemanların getınlecegınin belirtilerı ortoya Cikmıştır. Sağlık hlzmetlerı sureklı huzursuzluğa süruklenmektedlr. . Cumhurtyetln hıc bir donemınde sağhk hlzmetlerl partlzanca emellere boylesine atet edılmek Istenmemiştir, Bir sureden beri Sağlık Bakanlığı merkez kodrolanna bır slyasal partıye baglı ya da yakın kişller getlrilmektedir Yurt çapındo sağlık elemonlarıyle ılgill kıyım işlemleri başlamışlır.» Halkın sağlıgiyle oynayonlor tüm hastahanelerl bırer komando yuvası hallne getlrmek Istiyorlar. Blrkoc ay idnde slyasal eglllml MHP'ye, MC ye yakın olmayan yurttaşlorın hastahanelere gidlp muayene olmalon olarvaksız hale ml gelecek' SSK hastahanelerlnde, oteki devlet hostahanelertnde bir takım ocaklardan tavsiye kartı getirenler oncelik ml kazanacak? Inanılmaz gıbı gellyor. ama gidiş o yanodır. Bugün Eğitlm Enstitulert basto ottnak uzere bir bölük öğretlm kuruluslon MHP milltanlorının ellne geçmistir. Yakında hastahanelerln de oynı duruma du»meleri nlye beklenmcsln? TTB Baskanı Dr. Atabek diyor kl «Yasal xe demokratlk sovasımımız bu girişlmle daha guclenmis oJarok sonuna kadar surdurülecektır. Bu huzursuzluklann sonucu olarak sağlık hizmetleri aksarsa bunun sonımlululan bu haksız, portlzan, yasa dıst kararları verenler olacaktır.» Holkımız gercektert görmelıdlr Goz gore gore halktan yano aydınlor, insanlar, 5rgutler. demekler, partller yasa dışı yollardon ortodan kaldınlmak. eikısızleştlrilmek. guçsuz bırakılmak ıstenmektedir Oevletl ele geçırmek heveslılert boylarından buyuk bır İse kalkışmıslardır Turkıye'nın Ataturk devnmlyle kurulmuş, o devnme Inanonlarca savunutan ve sonuna dek savunulacak bir ulke oldugunu unutanlar bır gün ccınacak duruma duşeceVlerdir. Daho onc« de gordük böyle karsıdevrimci politıka oyunlarını .. Bu da, oncekller gibi sonucsuz bir cobodır. Halkımız herseyl göruyor, anlıyor. Kendf €devlet»lnl partizonlara kaptırmayacok, uc beş zorbaya tesllm olmayacok .. Atatürke Kara Çalanlar.. ayın yazar Sodı Borok tutkun bır AtotLrkcudur Ka>enını l k gencıik yıüarından berı nep ulusol kahramonımızla ılgllı konulara cevırmış'ır Bu kez de o ,olda yuruduğunün opacı< beitrtısı oiai «G z\\ Oturumlarda Ataturk un Konuşmaları» (Cagdcş Yaymlar nrasında cıktı) adlt yapıtı kitaplığı mıza sundu. S Doç. Dr. Sırrı AKINCI kımza candan bagiılık. gelecâ gecınen erın arolarınoa hıc bır ge gjven gıbı ustur» ntte ıkler e Tj r < voktur Bu na nler uKın be VJkludj' Otrumicroa kendısı nını Kenoılenne boyun egetegı ne so'u yone'teı ya oa karşı.ı* ml sandılar UTidukıarı cıkmadı veren mılle'vekıılerı de sozle Dışo dan yard.m araaı ar, Bol nnda gıderek anloyobüdıgıme şevıklerden buldulor Buro hıc gore davrcnışlorında saygınlıkla şaşTiomalıdi' Zaten kendılerı doıudurlar > de Bo şeviktır'er s Bu araca ıctekı dıştakı çığırtkanlar da ben Eltmlzdeo kıtap bu konuşma zeri sabuklcnaları gevelertekte lann en dgınc en seckin olan dırler O gunısrde ISıCnDJİ oo lar n ıce'rnektedir OsT.an ı Imparatorluğu'nda o cıkcn «Peyâmı Sabah» (21/2/ 1920) «Alemdar» (2&/2/1920). zellıkİ8 19 yuzyılda Musluman gecıne^ yobazların etl' sıyle Aaana oa yoyınıanan «Acık Soz> haıK v gmiarının «Tanz TIOÎM [21 2 19<:0) gaze'eıe ne oır bok mak yeter Adlarını soytemeye «gâvura gâ^ur denmıyecekmış1» gereK oiıra/an otekı paca/ra!ar bıcmmoe ^orumladiK'annı, ıle n duşunceu cagdaşlaşrrio/o /o la brıı^to bjnlar nep «Boışs vıklık tehlıl'esı» dıye ad andın nelık devnmcı k şılere cdtnsız» r 1 <bı ncmoz> <namaz kı "nayon). lan bır «ko kj»njn (phobıe tut «farmason» tmason'» ıBektaş *, sağıdırlar Oıay kusKusuz sı.'Oscloır re var kı bıreyseı berze«dehm <runun olrradıgını so, leyen) cVolteryaı efkâr ı dalie' rını ruhsal sayrılıkbılım (psıklyat ye sahlp» (Volter'ın sapık duşun ri) uzmanlorı tımarhanelerdeki «pseudologıa celerinı taşıyan), cmaddıyun kımı delılerde dan» (ozdekctlığg yanda^l dedık phantastıco» (hayal urunu /alerını tarıhsel yazın bıldırmek lan konuşmalar) dıye nıtelemeıc tedırler Yo donenın şeyhulıslâted r Daha başkaları da yok değıl Orneğın devrimci Sultan mı Tokatlı Mustafa Sobri Efen II Mahmut un cdı <cehennemlık di, ak sakalından utanmıyan bu gâvur padışah». sadrazam Bu kafası ışlemez yaşlı kışı c2aval yuk Reşit Paşa nınkı «mubâlat lı Türk mılletı! Dun<u gun Russız herif»tı (dine soygısız). Ta ya ezelı duşmanımızdır dıyereK rihci Cevdet Paşa nı n «Tezâ senı Almanlarlo beraber horbe kırıtndo (tezkereler) bu konuda sokanlar, bugun BolşeviKlık adı attında gene seni Moskoflarla oldukcfl ocıklomattnr varrftr. Kurîutuş savaşımjııjp Jik yılla ^btrjeşmeye çajjınyorlar.» satırlannda «Halk işllrökiyÛT»tlan> «Bol rıyia (etvalannaa z*hlr kusmoftşeviklik» daha sonraları ckomu toydı nıstlık» suclomaları do ozdeş ol Daha önemnsı anamalcı emgunun sadece kavramsal ekse peryalızmın şakşakcısı yaboncı nmt deöışiırmesindendır Bu ba gazetelerın ıpe sapa gelrr.ez zıryağı koralamalora başta Mus valarıydt «New York Tımesı tafa Kemal Paşa olmak uzere (5/2/1920) tMustafa Kemal Popek cok Türk aydınt hedef ol şa Anadolu'da buyuk bır ordu muşlardır 1920'nın Bolu muto topluyor Ulkc Sovystleştlrllıyor sarrıfı. Halıfenın bağnaz yanda Kurulan bırlıkler hemen Bolşeşı Osman Kadrı «Ey padışaha vıkleştıriliyor Kemalıst subaylar beş yuz yıldır bağlılığı ıle dun Bolşevikllkten ovguyle soz etycyı hayrette bırakmış Muslu mektedırler» dıye yazmaktaydı. manlar>> dl/e başlıyan ünlu bıl Cok sonraları Nobel yazın ödudırisinde Turk Kurtuluş Savaşı' lunu alacak ünlu romancı E. nı «Bolşevıklıkıin bir başkaldır Hemıngvvay o sırada bır Amerıması saymaktadır Ama kotule kan gazetesinin savaş olaylorı mekte o yalnız değıldır Döne habercısi (muhabır) olarak izmın padışahı. OsTianoğullarının mir'de bulunmaktadır. Oradan sonuncusu Mehmet Vahıdettın gazetesıne c'ökturduğu ıncıler da ozdeş duşuncededır BaVmız şoyledir tBojazlara egemen bır bu «muteraddı» Padışah Ingılız Rusya ıle Rısyan'n egemenlıgl lerın istanbul aakı sıyosal tem altındakı Boğazlora sahlp bir sılcısı Sır Horace Rumbold a ne Mustoıa Kemal ara^ında cok bu ler sacmalamatc>adır îMustafa yuk bır oyrım yoktur > Londra Kemal ne iduğu belırsız bır Ma nın «Tımes»ı (6/7 1920ı «WIkedonya ihtilâlcısıdır Bulgar, helm II 'nin yerıne ıhtılâlci LePomak. Yunan Sırp Boşrak ka nın Turkıye'nın koruyucusu olnından olabılır Kuval Mılliyecı du» dıye «ahkom» kcsmektedır 1950 den bu vona Buyük A damo karşı est rı'en dşman' k havosı ulkemızm uzerine bır ka robasan s'bı çokmuşiur Dışa bağlı ceşıtlı odaklarm yok olası buhurdanlart bu zenmı ııavoyı hergun bıraz daha yoğur* cşlır maktadır Sankı oanaklı/mış gıbl onun ad nı unutturna'< ı cm ne gerekırse yapılmakiad r Bundan oturu S Borok ın once kılere karş.t cobasını condan clkışlamaktayız TBMM'ndekı gız lı oturum konuşmalarının uzer n den ellı yıl geçTiecen bun.ann tL,tanakları ne ıncelenır n» de ocıklanır Sayın yazar, 1973'un 29 ekımını cok eskıden berı d.vebılırım kı ıple cekmftkteydı Çunku o tarıhte bllıneceğı uzere Curıhur yeî yarım yuzyılını doldurocaktı Netekım oyle olau Sayın Sadi Borak hemen Ankara'ya uctu T C 'nın gecmışınm bu cok önemlı (ne kı şim dıye değın hıc kimsenln okuyamadığı) say'alorının ıoersıne de rın bır aşkla gömüldu Yanına bır de teyp almtşiı Tutanokları llkın yuksek sesle okuyup banta aktarmakta. sonro onları yozıya çevırmekteyol Cok sabır ısteyen calışmolan gunde oltı saot uğraşmaylo on bir ay surdu Kend>slnın zorunlu gereksınmelerı otel < b ıcın ceblnden oz • denmryecek porasal harcamakır da caba Son tutanağın son say fasını b)*ırdıkten sonra durumu İlk muştuladığı kışilerden bırl bendım Cocuklar gibi sevinmek teydi Aramızda şöyle bir konuşma gectı < Sadı Bey sen bu ışın ustesınden geldın Şimdi onları yayınlıyacaksın Cok da lyi edeceksın Boylece kurtuluş savaçımızın tarihme eskllerınden cok ayrımlı bır ışık tutacaksın Ne mutlu sana Ama benım bir kaygım var Bunlarda sevgılı Ataturk'ümuze golge dü şurecek kımi satırlar sakın b j lunmasın?> Onun duraksamadan verdıgı kesın yanıt dogrusu benı cok sevmdırdı < Hıc to1 salanma doktor Ulu onder o konuşmolarındo da baştan sona akıl bilgelık bcğımsızlık ozgurlük, yığıtlık, ılerıyı gormek. hal Parıs tekı «Le Temps> gazetesl de gene bu sırada «Turkıye a n Bolşevıkleşmesınden, Hırısîı/anlorın eılerınden molla'inın altndığını» belırtır başlıklar atmaktadır Gorulmektedır kı ıcte Osmanlı padışohı, ateş^es donemı ho/ınlan dışta aramalcı orrper ya ızmın baskıca scyıları cok yuKsek gazeteierı bır tBolşevıkIIM yayga'cs tuîtu'mus gıdı^crlar Oysa gercegin ne oidugunu «GıZlı Otururrlarda»<ı «Ataiurk un Konuşmaları»ndan kes n! k e oğrenmekteyız Mustou Kerral Poşa '7/V 19<iO aekl Veclıs top ontısında sÖ7Cuklerın uzerıns bosarak bakınız neler soyıemektedır t .. Ancak bu noktada ıkı cıhetı bırbirlnden tefnk etmek la<.ımdr Bız ıcrâ kuvvetı olarck Bolşevık Rusya l.e ıtt!fak etmekten bahsed voruz YOKSO Boşe/K oımakîan kct ıyen bahsetmı^ouz Bolşevık olmak bosDjtun başka bır meseıedır Boyle bır mesele ı!e bızim ıştlgale Ihtiyacımız yoktur» Sozun kısası Ataturk hiç bır zaman cBolşevık» olmamış a ıcok sıyasal nedenlerle kımi kez mıllı mucadelenın gereğını yerlne getırmıştır Bu konuda sayın dostun Prof Dr T. Z Tunaya'nın pek cok yazısı. sayın D. Avcıoğlu'nun cMfllı Kurtuluş Tar\Y\t adlı kıtobındaki notlar. sayıı Borak'ın yapıtındakı cKonuşmaiar» bır araya getlrılırse gercek gün gıbı ortaya cıkmak tadsr Doğrusu başka turlu olamazdı Anamalcı emperyolızmın saldırılarına bir avuc Anadolu cocuğuyla karşı cıkan bu eşsız Turk. somurulen uluslara kurtuluş yolunu gostermıştır. «Kucuk Asya»nın tBuyuk» Mustafa Kemol Poşo'sı işte budur. Bu nedenle gunumuzde onun izınden gıden gercek Alatürkcu aydınlardan başta ısağCı» polıtıkacılar olmak uzere kımse kuş kulanmasın Evet bu aydınlar Mustafa Kemal Paşa gıbl «sol» dadırlar. ama dün de bugün de Moskova'ya cıkmayan, Cln'e uzanmayan yoldadırlar O yolları tutmuş olanlarla hıc bır illşkıleri yoktur Tersını söyleyenlero venlecek yonıt bağışlayınız Osmanlıca olacok «Nushan maraz ı cş<a ılac eyleTedı hıc / Ey seyh I kerömât furus ez de <uyun ıcı« (E/ kerameticr taslayon Şeyh. verdığın muska aşk sayrılıgına hıc ılac olmodı, onu ez de suvunu kendın ıc) bıcımmciekı dızelerı taşıyan uyaklı ozdeyış'ır. •„ ,„ „ Sosyalistler arası forum 13 kasım pazar saat: 10.00 TCPEBASI GAZıNOSU TURKIYE SOLUNUN DURUMU tıırkıjft Kspfast >K» p^rtıtı. "kınkım"."*e»^ma d«fte«ı»" "demmcı yoi" "MMtııı bırlıji'." kıırtnte* K«r»iiit İ*W "•" »»«SrtHı jroJıı "."«Iks urun <J»K»trf«tı titrkrye tmckcı psrtısı vatın p a r t » (Cumhurıyet 10620' i Doğum ve Teşekkür B.^.6 BUKET FATOŞ DENIZ'ı kazandıran Sayın Op. Dr. CAN DAVER'E teşekkür edenz 31/10/1977 MINE CAHİT DENİZ (Cumhurrvet 10631) İSTANBUL EMNiYET SANDIĞINDAN GAYRiMENKUL SATIŞ iLANI 1 ZEHRA BALKAN RUŞEN BALKAN, GÜLSEN (BALKAN) OKAY İpa • 5037 hesap nolu borc senedıyle Sandığımız Eyup şubesinden aldıkları bcrc poroya karşılık tapu kayıtlarına gore sahıbi bulundukları Eyup Esentepe mahallesı. Yıldıztabya yolu soKağında kaın 55 kapı. 96 pafta. 39V. oda, 39 parsel nom gayrımenkuiun (1/6f '\> 6 + 1/6 = 3 61 yorı hıssesmı must°re; bcrcıu ve > ülcselsıl kefıl sıtatıyia Sandığımıza bırıncı dsrecede ıpotek etm s'erdi Dosyadakı lcr\ıtlara gore tamamı 346 M2 olan ışbu gayrımenkulurı 60 M2'sı uzer nde 1 zemın kattan ıbaret adı kargır ev bulunrraktadır Işbu ev'de 1 antre, 1 hol, 2 odc ve 1 dus WC (bırllkte) mevcLttur Gayrimenkulde eiektrik ve senır suvu tesisatı rrevcuttur Sand gımızca 76'2536 dcsya numorası ıle 3'6 hıssesı satışa cıkanlan ışbu gayrımenkulün acık crttırmasına katılmak ı&teyenler (11375) lıra pey akcesı yotıracaklordır. Dosya No 976/1295 2 AU İHSAN ŞEN, ipa 9024 nolu borc senedıyle Sandiğırmz Aksaray şubesinden aldıgı borc poraya karşılık Tapu kayıtlorına gore sahıp bulunduğu Fatıh Nevbanar nohallesi, Şair Mehnet Akıf sokağında kâln 11 kapı. 420 pafto, 1734 ada 59 parse' sayıiı ıkı blOK apart man n 25/666 arsa pavlı, B blok teras kat 12 rolu bağımsız bolumunu Sandığımıza bırıncı derecede ıpotek etm ştı Dcsyadakı kayttlara gore ışbu apcrtımanın tamamı 1 bodrum, 1 zemin 4 ncrmal ve 1 cekme kattan muteşekKil olup, Sondığımtzca satışa cıkarılan B blok teras kat 12 nolu aaırenın evsa'ı 1 hol, 3 oda, 1 korıdor, 1 mutfak. 1 banyo WC (birlıkte) ve 1 terastan ıbarettır Gayrımenkulde elektrık v»» sehır suyu tesisatı mevcuttur Sandığımızco 976' 1?95 dosya numarası ıls satışa cıkarılan ışbu B blok te ras "çat 12 nolu daırenın acık arttırmastna katıimak ısteyenler (18 750) lıra pey akçesı yatıracakîardır Dosya No. 76/2730 3 MUSTAFA ÇINAR. ipa 9245 hesap nolu borc seneoıyle Sandığımız Kocarrustafapaşa şubesinden oldığı borc paraya karşılık tapu kayıtlorına gore sohıp bulun duğu Fatlh, Arabacı Beyazıt mahallesi Kocamustafapaşa caddesine kâm 360 kapı, 294 pafta. 1326 ada. 75 parsel nolu Hocıbey aportımcnının 60/1820 arsa payh B blOK 2'ncı kat 8 nolu daıresını Sandığımıza bırıncı derecede Ipotek etmışti. Dosyadakı kayıılara gore ışbu cpa't,mariin tama mı 1 zemın ve 4 normal katlı fotoğraf a'ol/esı ıkı lokanta beş dukKânı olan ıkı bloktan muteşekkıl olup Sandığı mızca satışa cıkarılan B blok 2'ncı kat 8 nciu daırenın evsafı 1 antre 1 hol 3 oda. 1 mutfak 1 hela 1 banyo WC (bıntkte] ve 1 balkondan ıbarettK GavrımenkulJe Dcsya No: 976/2536 elekt'ik ve şehır suyu tesisatı mevcuttur Sandığımızca 976/2730 dosya numarası ıle satısa cıkarılan ışbu B blok 2 ncı kat 8 nolu daırenın acık arttırmasına katıimak isteyenler (31250) lıra pey akcesı yatıracokiardır Dosya No: 976/2482 4 NURl ILHAN, İpa 13889 hesop nolu borc senedıyle Sandığırrız Fatıh şubesinden aldığı borc paraya karşılık tapu kayıtlarına gore sahıp buıunduğu Fatıh, Muftualı mahallesı Cırakcı cesmesı sokağında kâın 52 kapı 456 pofta, 2472 ada 13 pasel no,u uc yol apartırianının 10/184 arsa paylı 2 ncı kat 12 no u daıresını Sandıgımızo bırıncı derecede ıpotek etmıstı Dosyadakı kcyıtlara gore ışbu apa'tımanın tamamı 1 bodrum, 1 zemln, 3 normal ve 1 ce.<me kattan mütesekkil olup, Sandığımızca satışa cıkarılan 2'ncı kat 12 nolu daırenın evsafı 1 hol, 3 oda, 1 rnutfok ve 1 banvo WC (bırtıkte)den ıbarettır. Gayrlmenkulde eiektrik ve şehır suyu tesisatı mevcuttur. Sandığımızca 976 2482 dosya numarası ıle satışa cıkarılan ışbu 12 nolu daırenın acık arttırmasına katılmak ısteVenler (21250) lıra pey akcesı yatıracakîardır Borclular hckknda ycoılan kanunı takıp uzerine 3202 no lu kanunun 40 ncı madaes ıe gore yukorıda evsafı yazılı gayrımenkuller Sand ğımzco b rbucuk cy muddetle acık artttrmaya konmuştur Satış Tapu S'cıl kayıtlarma gore yapılmaktadır B riKTiış butup verg lerle Beıedı^e ve tellalıye rusurru ıle ıpo'eklerın terKin harcı borcluya ıhale pulu ve tapu îescıl Uo cı ne vcsa seref yle borcu cîıcıya aıttir Sotış şartnamelen Oân tarıhındei ıtıbarer ocıstır Yukor.da yazılı gayrırrenkjl ern bırıncı ocık arttırTiobrı 21 1978 Pczartesı guru Cagaloglunia İstanbul r c Emnıyet Sandığında vukarıdat ı sıra\a go e cct 9 30 den 1030a. ve 110Cden 1200ye, 14 00 oen 1500e ve 153C dan 16 30 a kadar ycpılccaktır Mıvakkot ıhc enın ycpıl ması ıcın teklıf edılecek beaelın. onceiıkle ooenmesı ge reken aayrımenKul mükellefıyett ıle Scndık alacagını ta namen gecnesı şarttır Aksı halde son arttırarın taa'ı nudu bâkı kalmak sartı ıle 17 11978 Salı gunj ovnı ye>ve soatlerde son crttırmaları yapılacaktır Bu orttırmada gayrımenkul'er. en cok arttıranın ustbnde bırakılaca'ct r Hakları tapu sıcıl'erı ıle sab ı olma/an ı>gı ı er ve irtıfa" hakkı sahıplerırın bu hoklarını ozelliKİe fon ve Tiesarıfs daır ıddıalornı ılân tannınden ıtıbaren 20 3 L I ıc nde evr ck ı musbıtelerı ıle beraber Sardıgmıza bıidımedıkierı takdırd© satış fancs n n paylaşmasırdan hanc ka'ırlor Fozıa bılgı edınmek ısteyenlerın yukarıdakı dosya no ları lle Sandığımız HUKUK MUŞAVIRLIGI Servısıne başvurmc ları rıca c'unur (Bas r P86S9) 10617 ce oa K1TAPL&RINİ Bekir Yildız Bugün ANKARA'da OKURURIHA IMIAUYOR GEDA HECATIBEY CAD NO 5 6 UH.5EHIR Cumhurıyet 10611 DÜIMVA GENÇLİK vö Fotoğraf Çekme Işi Kiraya Verilecektir Eşrefpoşo Kışlık Evlendirme Dolresınde totoğraf cekre hakkı 2490 sayıiı vcso hükumlerl gereğırce 2 yıl muddetle kiraya verilecektir 1 2 yıllık tahmlnl kıro bedell 180000. TL İlk güvencesl 10 250 TLdır 2 ihaiesi 28 Kos'rti 1977 Pazartesı gunü soat 15 00' 1 Beledıye Encumenfnde kopalı zorf orttırmo yonteml ile 9 \apılocoktır 3 Sortnamftsi Encumen Kalemlnde gorulebılır. 4 ihaieye gıreceklerin Rjtoğrofcılor Oerneğınden clacakları belgeyi teklıf mekiubuno ekleyerek ıhale günu saat 14 00 e kcdor Encumen Kalemıne vermelerı gerekır. Encumen Iholeyı yapıp yopmamakto serbesttır. İZMİR 8ELEDİYE BA$KANUĞI fBasın. I 5837 • 27969) 10607 ..••;. KUTLAMA rnooıuMi v OÜNYA GENÇUK VE ÖĞRENÇİ H*fTASlNI ? ; 11 Kuım CUMA : B»şın Toplaötısı. Ma'i: .10.00.; y'er:"liânbuf; Tabıp Odası • 12 K»stın CUM^RTESr: Tiyaîra. .Koro^Stir^Tüı^ "ku. Folklor. saat:. 2Ö:OO. ymr.z İCartat .B«j»'diy» Sinethası « 1 3 " Kasım PAZAR;: Tiyalro^.Koto." $\lt, Tüfkip, .FoJklör, >saat : 14.30 yer : Gariosrrtanpaşa Tunca SfnemaSİ •' 14K«3im PAZARTESI \ : Filrri gösttrisi iÇAPAİtV», sa«r T&.45i ynî': y»nV Wetek Sine ması • 15 Kasııh SALI; potUm «F»şizm«: fCar'şrGerıçRloı Katılın 6t;gut1»t : ÇIRAKVDER;; DDKDi^Hlcp^İtîOrJLD/^ KÖGEF. Film flöst«riştsaat 14.00; y«r: Kizâ.hlân(i 'GazîrîöW;»V 1.Ş'Kesım CARŞAMBA fotoğraf, Afif ;Ş«r.gisı «G«oç'ig "Savaşiy^f» saal 14.30 v«r ;>f»rt»iy« Ş*hir\i'Tiya««S'*^«.f'^v'^?.^f?f'!5^MBE payanışrna G»c»si'.şaM:: .2öjOÖ!^«f.^T»pebia^ı .Cazfrıasu^ Not : GÖSTERİ HLETtERİ İGD; ŞUBELERİNDEN V t DİĞER 4 DEMOKRATfK ÜRGÜTLEHDEN ELDE EDittffttLIR:'" • lCurhurıyet 106261
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog