Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

MSP iideri Erbakan iki Pakistaniı gazeteciye ne demis? N'ecmettin Erbakan geçenler de kendisine iki süper devlet üzerindeki duşüncelerini soran Pa kistanlı gazetecilere «Efendim, bir kerre bu tabir yanlış kullanı lıyor.. Bu labîr aslında batıl zihnıyeti tasvip etmeyen fazilete. ke male ermiş topluluklar için kulla nılmalıdır.» demiş ve sonra da eklemiş: Cenabı Allah. petrol kalay. derrur. mangenez gibi en önemli temel maddeieri müslüman ülfce'ere vermiştir. Böylece islam alemmin yeryüzünün en ileri devletleri oimağa namzet kılmıştır» Gerçekten bu görüşün doğru oldugunu kanıtlayan bir çok beürtıler vardır: Aynı düşünce sistemini izleyecek olursak petroluyla zengin o!up çalım atan bu kadar müslüman ülke yarunda bu gün sadece Türkiye nin Arnavutluşun ve daha bir iki islam ülkesinin bu çok değerli te rnei maddeye niçin yeterince sa hip olmadıklan da anlaşılır. Bir kere Arnavutlar Komünist olduk tan soara ilahi yüce güçlerin on lara petrolun damlasını dahi esirgemesine şaşmamak gerekir. Soara biz de Abdülhamit Han Hazretlerinin ilkelerinden şaşıp Mustafa Kema!'in peşine düştük ten sonra ülkemizde petroJun bu kadarını buJdugumuza bile şükretmeliyiz. Aramızda Necmed din bey gibi dini butün bir kaç müslüman olmasaydı bunu dahi vermezlerdi bize.. Dikkat buyrulursa yurdumuzda çıkan petrolun ihtiyacımız! karşılama oranı ıle MSP nin seçimlerde aldığı oy nisbetinin arastnda nasıl bir pa ralellik buiunduğu anlaşılır. Bütiin bu gerçekler bize gelecek için yararlı olabilecek ipuç larıru da sağlamaktadır: Ulkece faziletfe kemale erdiğimizde» yani MSP'yi tek başına tktidara getirdisimizde yurdumuzun her köşesinden petrol fışkırmasını beklemek kadar doğal bir şcy olamaz. v üeviet uemısı Son günlerde haberler on para etmiyor. Vatandaflar üzüntülü mu üzuntulü. Karam sarhk bu kcdar olur: Devlet gemisi battı... Efendim. gemi bir kez kıçından su almaya başladı mı. tamam! Hayrını görün memleketin. Devlet gemisinden hayır yok.. Cenıi çoktan battı ama. kimse farkmda değil: Kaptatıı Derya Ispartah Sü teyman Paşa'ya göre «Gemt sapasağlam yolunadevam edi yor Bu gemi batmaz. Batar sa birlikte batarız. Hem bu batış hihâyelerini hep solcular uyduruyorlar.» Altını çizelim mi bu sözlerin? iri ıddıyeı AYŞE, BU ATEŞİ KİMSE SÖNDÜREMEZ! d.snun lyisi meşe, kızın iylsi Ayşedir, diye koymuşlor adını, Karadeniz'li hernşeriler. Diüerine sağlık onların. Boyuna posuna yakıştırmışlar adını Kış kışlığını, karakuş kuşluğunu sürdürdüğü şu ayiarda, meşe de meşelıği gereği yanıp yanıp tutuşurken Ayşem, ne oldu sönmeyecek sandığımız. yü reğindeki o harlı ateş? Kim son O dürdu? Aşkın ne demeR olduğunu bılmeyen, aşka saygısı olmGyanların, Insanları birbirine yoklaştır>p kaynaştıracak yerde bizi birbirimize kırdıron acımasız, hoyrat ellerinde nasıl söndürüldü, kırk milyon Türkiyelinin gözlerı önünde? Demıri bile kızılcık şerbeti g(bi eritip akıtan ateşten, bugün göbekleri delen bacasıyla o yük sek fırında birkaç ton külden gayri ne kaldı! Nosıl söndürdüie" bu sonsuz ateşi, ebediyete kadar süreceğini sandığımız bu ölümsüz aşkı, nasıl! Dünya uluslanndan utansınlar. mavi tulumlulardan utansınlar, kısacası seni doğuran anandan utansınlor! ÖzeM sektöre besleme olarak kaptırstık bile, gene de öz be öz memleket aşkıyla sana gönul veren, yüreğine ilk kıvılcımı düşüren o cakır gözlü delikanlıya dostca bir törenle nişanlamıştık seni. Ne kadar da mutluydun o rnavi tulumlu gencle! Kim, hanai namert eller söndürdü bu kut sal ateşi! Okuduk, cok süslü, allıklı pud ralı, rostıklı sürmeli o rükuş gazetelerden birinin dedikodu sayfasında do, inanamadık. Sen oniarın diline düşecek kız mıydın Ayşe! Ereğli'nin uçsuz bucaksız kömür işletmesinde seni de mi kömürsuz enerjlsiz, bakımsız bırak trfar. Hangi densiz genel müdür, hangl vicdansız demir ithalâtçısı hangi dışa dönük komisyoncu, boğımlı rüşvetci, profiline tükurdüğümün demir istifcisi kıydı sana. Selvi boylum, dilber Ayşem, kim ne yaparsa yapsın, kim ne ederse etsin, biliyoruz hic kimse yüreğimde o kullenen koru söndüremiyecektir. Er gec yapacağız düğününü, o mavi tulumlu. cakır gözlü karadenizli delikanlıyla. Horonların en kıvrağını çalıp söyliyeceğiz düğunünde... Hamsileri tavada zipiotacağız. Onların uyduruk temelli ağır sanayileri icin değil. Karödenizli sıcak demirci Temel'in mutluluğu İcin körukleyeceğiz yüreğinde gizlediğin kuilenmiş oşkı. Bekle o mutlu günleri. selvi boylum. kardeşim Ayşe'm! Selçuk EREZ Çizsek ne olur, çizmesek n* olur?.. Oykü bu ya. seyir sırasıftda gerninin kaptanı ölmüş. lkinci kaptan da çok hastaymış. Gemi kaptansız kalmca, yolculan almış bir korku ve telaş.. Cerninin içnde kaptan aramaya başlamışlar. Yolcutardan biri: Ben. demiş, tam kırk yü hk kaptammt Adama apar topar bir tören duzenleyip kaptan köşkü ne götürüp bırakmışlar. Aradan geçmemiş. tırtı. gemi mış. Yolcular mışlar: iki üç saat geçmiş bir gürültu bir pazıngır, ztngır saJIan bağırmaya başla Hacılara yaranılmıyor!.. izim milleîe iyiük yaramıyor. Bur.un son orneğini Hac'ca gitmek ıcm aylordır uğraşan hacı cdayları verdiler. Suudi Arabistan ve Suriye'de kolerc olduğu en vetkıli sağlık orgutlerince saptandığı ve bu ülkelerin resmi ağızlarından <resmen» acıklanciığı halde, Demirel ve Erbakan hacıların yola cıkmasını engelleınediler. Hatta Erbakan kendileri gibi devlet odam larını tanımış bir ulusun cocukları içın «koleranın korkulacak bir yanı olmadığınıs haklı olaraK ileri sürerken, Demirel de herhalde hacıların r.asıl olsa okunmuş uflenmiş zemzem suyundan iceceklerini düşünerek, koleraya ya kalcnmayacaklarına dair garanti verdi. Sonunda hacılara Y\ac yolu calabildiğine» cçıldt. B Aman batıyo'uz.. Diğer yoleular korku belâsı kaptan kösküne yürümüşler. \r« görsünler. kaptan bildikleri adam kafayı yapıyormuş. Yolculann en belâlm bağırmış: Hani ulan keriz sen kırk yıllık kaptandın? Adam gülmüş: Kaptan olmasına kaptanım ama, demlş. deniz bitti! Fakat bizim millete iyilik yoramıyor. Hacılar bu kez cdöviz. döviz» diye tutturdular. MC hükumeti bunun da kolayını buldu. Demirel TV kameraları önünde gazetecilere sordu hatto: «Vctartı ve milleti icin bütün görevlerini yerine geîirmiş bir ihtiyara 600 doları cok mu görüyorsunıızîa diye. Kimss de bunu cok gördüğunü söyleyemedi Baş bakana karşı. Erbakcn da Başbokanından aşağı kalmamak icin «Ağır sanayi hamlesinin» kücük bir bölümünden vazgeçerek hacılara döviz bulunabileceğini belirtti ve üstü kapalı olarak sözü «810 bin fabriko eksik yapanz. Yeterkı hacılar gitsin» demeye getirdi. Sonra hocılar bankalara dağıldılor. Fakct Demirel'ın TV'de söyieoiği «70 yaşındaki ihtiyar icin 600 dolam sözü yanlış anlaşılmıştı herhalde. Cünkü bankacılar doviz durumumuza göre 600 hacı adayına 70 dolar falan verebileceklerini soylüyorlardı. Bu yüzden hacıtar dövize cevirecekıerıni sanarak yanlarında getırdikleri ve ulkerr.izde adına epara* denilen fakat dünyo ekonomist'erince «ne o'duğu kesin o'orak saptanamayan basılı renklı kâğıtlar» işlemi gören banknotlarla kola kaldılar. Dedik yc bizim millete iyilik yaramıyor aıye. Hacı adayları bu kez kendilenne Mukaddes Hac yolunun kapıiarını «ardino kadar» acan Demirel ve Erbakan'ı bırakıp «gomomstlerin başı» Ece vit'e başvurdular doviz sorununun çözümü ioin. Fakaî yaşları uygun olmadığ'ndan Ecevit'in «olanak!ar icinde bulup verdiği yanıtlardar» pek bir şey anlama mış olsalar gerek. Bu kez MSP Genel Merkezini taşlayarak. Demırel'in evi önünde protesto gös terisi yaptılar. Gördüğunüz gibi bizim millete iyilik yaramıyor. Sen bunca uğraş didin «600 doiarı bir ihtiyara cok götmes, Televizyonda hergün Eurovizyon aracılığıyla kolera sahneleri seyrediiirken «kolera yoks diyerek onların yar dımına koş. bankalara emir ver shacılara ne istiycrlarsa birer kamyon verins diye, onlcr senin evinin önünde gösteri yapsınlar, parti merkezini toşlasınlar. Yok yok. kim ne derse desin Demirel ve Erbakan olgun adam lar, «böyyü'o adamlar. Başkası olsa «gitmesirlen deyiverir. Bırakır ne halieri varsa görsünler. Sakir BALKI HIIU GORÜJ CHP AP koalisyonu başbakan aday adayları umhurlyet Halk Portlsl Adalet Portisi koalisyonu söylentllerinin yayıldığı şu son günlerde, böyle bir hukumetin Basbakanlığını yapabltecek aday ocloyları hakkında kısa bilgiler veriyoruz: Rıfat ILGAZ Krallar Şu mıymıntı kim? Makarna kralı. Ya onun yanmdaki kel hertf? Karaborsa kraht Viskisinı yudumlayan? Tarak kralı.. Onun sağındaki? Teneke kralı. • • • C Ferlt Melen (Vanlı Kara Ferlt): Eski Başbakanlordan, Van senatörü. Uzun bov lu. Yakışıkiı, Keskin göruş vs t«crubelı Tuttuğunu koparır. Turk gfbl kuvvetll. Naim Tolu: Bankacı. Eski Başbakonlardan. Her türlü gücluğu yener Her eve lâzım. Yakışıkiı salon adamı. Paro pul yerinde. Sadi Irmak (Acul Sadi): lyi niyetli. babacan. Yumuşok huylu. Poligoml taraftan. Etliye sütlüye karışmaz. Sağo ve so Cevdet Sunay: Eski Cumhurboskanı, engin tecrube, genlş görüş, bu işi «bihakkın» yapar, ağırbaşlı, «oturaklı».. Nihat Erim: Eskl Başbakan, Bayındırlık eski Bakanı, hukuk profesoru, başyazar, hukuk danışmonı. beyin kobinesi kurucusu, halen işslz... Sabıkasız. \a karşı. Eski Başbakanlardon. Allahın adamı. Acilcllerden. O/d. PrOf. Dr. Fohrettln Karlm Gökay: Sinir ve ruh hastalıkJarı mutehossısı. Bu yuzden yararlı olabillr. (stanbul eskl Vali ve Belediye Boşkanı Içkisi kumarı yok. Temiz odam. Boyu biraz kısa. «Mini mini Vali» Prof. Huseyin Nalll Kubalı: Emekli hukuk profesörü. Doğustan devlet adamı. Komünizme, kapltalizme, faşlzme, emperyalizme, egoitne, sadlzme, goşizme, ma oizme, lenlnizme, mazohizme karsı. «Müdebbir deviet adamı» görunüşlü, kendl halinde, sakin. Senatör Metin Teker: Cok psrtili düzenin demirbaşı. Aşırı sağo ve aşırı solo karşı. Aşırı ortacı. Kriplo uzmoni. AP'deki sağ sızmayı, CHP'dekl sol sızmayı kontrol eder. Pembe Köşk ve İsmel Paşa hotırotı vârislerinden... Uğur MUMCU YEDEK KAFALARIMIZ u gördüğunüz, ne oturöktır sayın yurttaşlar. ne de kuvafür Minik Sıtkı'nın perma aygıtı. Dışı plâstik, icl hava. Cok hafif. cok rahat bir kafa! Sallaması koloy. icinde ne gam, ne kasvet (Al bir tane sen de, rahat et! ne kaygı, ne düşünce. Eskimez. paslonmaz, zararh fikirler taşımaz. Damarları sertleşmez, ici sulanmaz. İcinde, filtreden geçirilmiş Morrison'cumilliyetçl düşünceden başkası bulunmaz. Zaten cok düşünmenin yararı ne? Az düşün, cok yaşa! Düşün düşün. GELMİŞTİR B Obürü? Yağcılar kralı! Kadınm yanındaki? Serrnaye kralı! Şu basık yuzlüyü tany musun? O mu. palavracılar feraîı. Durrnadan konuşan var bak az ileride, o kim? Barailar kralı!.. Hani $aka maka ulkemiz krallar diyari olup çıktı. Dünyada kralhklar azalırken, biz de çcğaltıyoruz. Efendim, «Söyyüfe Türkiya» olmak kolay mı? Tanrı şasırtmasın! yor Üç Komikler Demirel: Biz gidelim de sol mu gelsin? •. Erbakan: 50 yıida on paralık iş yo pılmadı. Türkeş Cinayetlere artık bir son verelim.' Tuluat kumpanyası. kimin ne söylediği belli değil. Ondan sonra 'Hükümet uyum icinde çalısmaktadın.^ Sözüm yabana. kötü btr ka dına sormuşlar *Niçin doğurmuyorsun?' Acı acı gülmuş: Nasıl doğurayım. demı$, biri yapıyor, Öbüriı bozuyorl Gerisinl bilirsiniz. Sahicisinden ayırd edilmez. MC standardlarına uygun millî kafalarımız gelmiştir. Gecen gun TV. da bir muhterem, bu kafayla tam bir saat yurt sorunlarını cözumledi. sonra mikrofona bir de teşekkür etti de, kimsecikler işi cakmadı. Calıştırılması çok kolay. Tak iki omuzunun arasına, cevir tepeslndeki anteni beşinci bant, ikinci kanala. Dinle bak fSahibinin Sesiînden bir ferohfezâ: ÖzgürlükcüTurancıÖ2el sektörcü. (America, I love you!) MâneviyatcıAmerikancıyine özel soktörcü. Hazır, şu sırada kafa kâğıtlarınızı değiştirirken, kafalannızı da değiştirmeyi ufiutmayın aziz din kardeşlertm! Kırk bir mil/ona kırk bir milyon milli kafa. kırk bir tane de maaşailarıl 5 F 6ARS0H BE? YIUIK PIAMI VERMEDİNİZ Mİ! GARSOH VE8DJM AMA, ONU YEMEM DIYOR!... f Yalçın PEKŞEıN Düzenname Atatürk öldükten sonra Ismet Paşa'ya dedüer kınci, Celal bey oldu cinci: Cemal Ağa'ya dedüer öncu. Cevdet Paşa oldu yemci. Ondan sonra gelenler. Zam ustune zam yaptüar. Milleti sandüar dilencL Bu işe pek şaştı. Başkaptanla dümenci. 2l4'le hükümeti kuramayınea düzenci, Yüzümüz oldu mu zend. Bu feaçmcı ketenpereye gelmemiz, Çetele tuttun mu ketenci? Hangi Politika Bilgehan l.M.F ile ilgili olarak: *lstenecek tedbirler hükümet politikasına ters düser se. görüşmeler kesitir* diyor. Tozdan dumandan ortaîık görünmuyor. At izi it izine ka rışmış. Hangi hükümetin. hangi po litikası Sayan Bakan? Ayıp Ettiniz! MSFli Şener BattaVa sormuş gazetecilere Neden Ali Naili Erdem'e Meclis Başkanhğı vermediniz. Yanıtlamış soruyu: Konyah Battal Nasılsmız beyefenhi, sizi iyi görüyorum^ Sağolun sağolun.~ Haa. evet... Ankara Gemi sil Satıyor musunuz? Evet.. Beyefendi, neden satıyorsunuz? Kıçından su alıyor da. tapa koyduk. yine su almaya baş ladı. Şimdi on numara man tar arıyoruz! A. ASLAN Etkili Fıkra Bu ne hal Feriha?, Bu yaşımızdan sonra... Amaaan sen de Müstahim! Niyetim ne seks yıldızı slmak, ne de zatıaünizi büyülemek. Hih hih:.. Bu sabah gazetede yamn yarısı aç ve çıplah dola jıyor» diye çok etkili bir fıkra okudum da~ Vıcık Vıcık Nebati yağı hakfunda kendl sine sorulan bir soruyu Tica ret Bakanı Marganne şim dilik zam yapılmayaeak. Ancate gerekirse Türhiye'yi yıh\ yacafe ithalaU yaparım> diyo yanıtlamış. Sakın hal Rızıp da bu doviz hıtlığmda böyle biı sey yapa yım demeyin. Oylesine vıcıfe vıcıfe bir duruma düşeriz ki. sonra bizi temizleyecek labun bulunmaz. Biz ona Konya'dan Kız verdik. bir de Meclis Başkan j lığı veremeyiz! Olmadı kardeşim. ayıp ettiniz doğrusu. Onlar size el verdi. kol kaptınız. yetmedi. sakalı da ele aldımz. Kafa bilem kapmaya sıvanıyorsunuz. $unun şurasmda btr Meclis Baskanhğının lafı olurdu darnat beyiniz için? Ankara vapuru batıyor mu? Mehmed KEMAL Hatice GÖK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog