Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

WICKS VVAPORUB BUHARLASAN MERHEM 54, uumhurıy Yll; »Yl: 19143 Ktnruemu: VtTVTTS NAT>1 300 KUS'JJ U KASIM 1977 tün limitlerinin iptal ediidiğini. bu konuda yeriden müracaat edilmesi gerektiğini belirtmişti. ECGD'nin Türkiye ile ilişkilerini kesmesi, Avrupo piyosolanndo önemli bir gelişme olarak değeriendirilmektedir. Piyasolarda ECGD nin etkinliği oldukca artmış butunmoktadir. Bu (Devorm Sa. 9. Su. 7 d«) ^ £ 16Kasım Beklemefi ve Mezunlara 19Kası» Lise Sonlara 5Araltk ftksam Hursn v 5.U ORDU <ad.288/3 AksoroyİJtoobul TEl:22 22 2328 75 3522 88 25 Bankâ yetkililerines göre, döviz sâtışlârıntn «yasaklanması* yolundâ bir talimat söz konusu değil, ancak bazı «smırlamalar» var İngiliz İhracat Kredileri Dairesi Türkiye ile ilişkilerini kesti ANKARA, (ANKA) İngiliz ihracat Kredileri Teminat Dairesl'nin (ECGD) 1 ekim torihinden itibaren Türkiye ile ilişkilerini kestiği bitdirilmektedir. ingiltere'nin ihracat gelirlerini garanti altmo atmak için kurulmuş bulunan ECGD, 14 hoziron tarihinde de, muşterilerine gönderdiği bir mektupla Türkiye'ye tanman bu Merkez Bankasına göre döviz satışı sürüyor ANKARA Merkez Bonkosı yetkiIHeri Anodolu Ajansı muhabirin* yaptıkları acıklamada. «Merkez Bankası'nın döviz «atışlarını eureslz durdurduğu. bonkalordaki dövizlere el koyduğu şeklindeki haberin doğru olmodığını» söylemişlerdir. Yetklltler, Merkez Bankosı'nın 9 kostm tarihinde, bonkalara bir telgrof cektiğini doğrülamış, fancak bu telgrafdo dovlz satışının yasoklanmasını gerektiren bir Ifade bulunmodığına» dikakati cekmişlerdir. Merkez Bonkası yetkiIHeri, a.a. muhabirinin «isteyen istediği kadar efektif alabiliyor mu?» sorusunu cevaplandırırken, şunları söylemişlerdir: « Her bonkaya muayyen IImitler verilmiştir, yurt dışına çikışlar icin, o timitler icinde bankalar işlemlerinl yapıyorlar. Bon kalor, Merkez Bankası'nın tanıdığı bu kontenjan içinde, yıl sonuna kadar, aylara göre beili fonlar ayırarak döviz satışında bulunuyorlor. Ancok herhangi bir banka, o ay için ayırdığı tonu bitirmişse, prensip itibarivle, ondan sonraki ay gelene kadar döviz tahsisi yapomıyor.» Ayni yetkililfcr, Hacı oiJoylarına yapıion döviz tahsisi ve «döviz satışlarının durduruiduğu» yolunda cıkan haberl«r arasındaki bağlantı konusunda yöneltilen bir soruyu cevaplandırırken de şöyle konuşmuşlardır: «Hocı odoylarmm 1 kasıma kadar vize oiması oerekliği icin bankalara, (1 kasımo kadar dö(Devamı Sa. 9. Sü. 3 d«) Plânlama Kurulu toplantısı öncesi DPT Sosyai Plânlama Dairesi Başkanı Börtücene görevinden alındı toplantıya cağrılan Yüksek P!an '; loma Kurulu toplantısı öncesin i de Deviet Plânloma Teşkilâtı , Sosyol Plânlama Dairesi Başkanı İcen Börtücene görevinden alınmıştır. Börtücene'nin Yüksek Plânlama Kurulu toplantısına girmesinin engellenmesi amacıyla görevinden almdığı bildiril (Devamı Sa. 9, Sü, 1 de) • ANKARA, (ANKA) Bugün Boş bulunan Deviet Bakanhğına Ekrem Ceyhun, Sosyal Güvenlik Bakanhğına İlhami Ertem atandı ANKARA, (ANKA) Başbakan Süleymon Demirel, 15 gündür boş bulunon Deviet Bckanlığına AP istanbul Mılletvekili Ek rem Ceyhun'un, Sosyal Güven lik Bakanhğına ise, Edirne Mil j letvekili iihami Ertem'in atan j dıklarmı acıklomıştır. Başba1 kon Demirel, dün Cumhurbaş' kanı Fobri Korutürk ile yoptığı I (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de)' CHP lideri Ecevit, seçim kampanyasmı bugün Buca ve Söke konuşmalarıyla açıyor Cumhurlyet Haber Merkezl CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, yerei secimlerle ilgili ilk propoganda konuşmasını bugun Buca'da. daha sonra da Söke'de yapacaktır. Ecevit'in ilk secim konuşmasını. komandolann karargâhı halinde bulunan bir kentte yapması gayet anlamiı bulunmuş, durum özellikie calkontılan süren AP örgütünde ye ni tartışmolora yol acmıştır. Ecevit dun gece saat 21.10'da ucokla Ankara'dan izmir'e gelmiş ve büyük bir konvoy tarafmdan karşılanmıstır. Geceyi izmir'de geçtrecek olan Ecevit bugün saat 13'de Buca'da düzert lenen acıkhava toplantısında ko nuşacaktır. Buca'do AP"nin adcyı olan Be lediye Başkanı Işılay Saygm'a karşı CHP'nin adayı olarok secimlere katılacak olan CHP'li Şeref Gündürü'nün şansının. Ecevit'in konuşmasıyla daha yükseieceği belirtilmektedir. ilgiH cevreler. Buca'daki duruma \\\% kin olarak şöyte konuşmuşlardır: (Devamı Sa. 9, Sü. 2 de) İstanbul Sanayi Odası Başkanı Gezgin: "Tutarsız kararlar, döviz darboğazını daha da olumsuz haİe getiriyör,, istanbul Hober Servisl İStar.bul Sanoyi Odası Başkanı Nurullah Gezgin. Merkez Bonkasının döviz durumuyla ilgıli olarak almakta olduğu rm tutarsız» olduğunu belirtcrek şöyle konuşmuştur: cTurk ekonomisinin en önemli sorunu olan döviz uygulamasında telaş ve acele icinde alınon korar ekonomlyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu tür tat sız ve istikrarsız uygulamo v© müdahaieier Türk parasının değerini duşurmekte ve hüi'ümetin ttibarını sarsmaktadır HuVumetlerin politik amaclı geneüıkten yoksun ve erken davrananı mükafatlondıran karariorı ha&sas olan bu sorunu daha ca cap'aşıklaştırmoktadır. Secim dönemtnden beri uygulanan politik omaciı totbikat bu olumsuz ve tutarsız gelişimin sebebi olmuştur.t DANIŞTAY'A BAŞVURUUDU Öte yandan Turk Seyohat Acentalan Birliğl TÜRSAB. tu'is tik grup gezilerinl sınırlandıran Maliye Bokonlığı tebliğinin ipta! edilmesi icin Danıştav'a başvur muştur. TÜRSAB. Bakanlık tebliğinin 1618 sayılı yasayı askıya aldığını, bu durumun Anayosanın eşltlik Ilkesfne aykın duştuğünü başvurusunda öne sürmüş tür. Tüpgaz kuyruklarmda çile bitmiyor Hergün birkaç saatlerini kuyruklarda tüketmeye alışan yurttaşlar, bu süreyi verimli biçimde geçirmenin yollarım da buluyorlar... ıbuf Haber S e r v k l Töpga? sıkmtısı ve kuyruklarda hergün birkac soallerini tüketen yurttaşların cflesi aynı bicimde sürmektedir Sobahın erken saatterinde evlerinde cocuklannı bırakan anneler, işlerine gecikmek pahosına evinde sıcofc bir yemek pişirilebilmesl icin kuyruklarda saatlerini tüketen bobalar cHergün bu kuyruklarda sabahtan akşama dek kahroluyoruz, Hastalanıyoruz. Hokorete uğrayıp. zaman zaman sopa da yiyoruz» diye yakmmaktadırlar. Ancak bitmeyen cile yanısıro olışkanlığı do getirmektedir. Kuyruklarda beklemek artık yurttaşların günlük «doğal> görevleri arasmdodır. Yun ârmak gibi bazı ek çabalarla daha verimli kılınobilen bir ıdoğaU görev... (Foto^rof ALİ ALAKUŞ) MBG «ilk çare olarak parlamento en kısa zamanda duruma sgemen olmalı» ANKARA (Cumhuriyet BüfO*u) Milii Birük Grubu Başkon Yar dımcısı Mucip Atoklı dün gruou adına yayınladığı duyurudo Türkiye'nin icinde bulunduğu durumu dile getirmiş, «Bir zamanın dağa cıkmakla yürütülen eşkiyalığı, soygunu ve benzeri gibi hareketleri şimdi kentlere inmiş ve okultara girmiştir. İktidarda kalabilmek icin yasalan olduğu ka dor Meclis kürsülerinden edilen yeminlerin gerekleri de bir ke(Devomı So. 9, Sü. 5 d«) İstanbul Barosu Anayasa Mahkemesi kararına dek Askeri Mahkemelerin yargtlamadan kaçınmalannı istedi (İstanbul Haber Servisl İstanbul Barosu Yönetım Kurulu, Askerî Mahkemelerin görevlerine ilişkin iptal istemi Anayasa Mahkemesi'nce cözulene kodar, bütün Askeri Mahkemelerin sorunu bekleticl mesele saymolarını ve yargılama yapmama larını istemiştir. İstanbul Baıosu BaşkanlığY ndan yapılan yazılı acıklamada Askerî Mahkemelerin sivilleri yargılayabilme görevlerinin öteden beri tartışma konusu olduğuna değinilmiş ve Baro'nun sivlllerin Askeri Mahkemelerde yargılanmasına kesinllkle karşı olduğu büdirilmiştir. Askerî Mah kemelerin bağımsızlık ve teminat bakımından Anayasaya da (Oevamı Sa. 9. Sü. 7 de) Komandolar Edebiyat Fakültesini dün yine bastı Cumhuriyet Haber Merkezf) Komandolar İstanbul Edebiyat Fakültesinin bir hafta aradan sonra yeniden acılışmda gene olay çıkartmışlar, Vefa Usesine patlayıcı madde atmışlardır. Ma nisa muhabirimiz de, İzmir'de komandolann saldırısına uğramıştır. Karadeniz Ereğlisinde. bir komando üc öğrenciyi tabanca kurşunuyla yaralamıştır. Eskişshir'de, pahalılığı protesto eden 94 öğretmen ve öğrenci gözaltına alınmış, daha sonra serbest birakılmıştır. • İSTANBUL'da. olaylar yüzünden bir hafta örtce kapctılan Edebiyat Fakültesi dün öğretime yeniden boşlamış ancck komandolar yine oloy cıkartarck öğretimi engellemişierdir. Foküi's öğrencilerinin dün saboh derslere girmekte o'duklan sırada, îakülienın karşısındaki duraktan bir grup komando havoyo ates etmışlerdir. Her zamonki gibi silâr; sesleri takülte icinde büyük panik yaratmış, bu arada iki grup karşılıklı slogan atma ya başlamışttr. Ateş sırasında Kimsenin yaralanmadığı ancak. 34 HA 644 plâkalı otonun camlarının kırıldığı görülmüştür. Po!is, olcydan cok sonra fakulteye gelmiş, arama yapmıştır. Polisin önlemi altında devrimci öğ renciler (akülteyi orka kapıdan terketmiştir. Daha sonra da. fakültenin giriş kapısmda toplanan komandolar gruplar holinde iceri glrmişlerdir. cGülizor» kıraalhanesinden geldiklerl görülen komandolar fakülteye girdikten sonra polis öğretlmin normol sürdüğunu bildirmiştir. Polisin acıklamasıno göre. üc komando gözaltına alınmıştır. İTÜ öğrencileri dün, sınavların ileri bir tarihe alınması istemiyle derslere girmemişlerdir. Sayıları 1600'ü bulan bir öğrenci grubu, Taşkışlo binası önünde toplanmışlar ve temsilci arkadaşiarını Rsktörluğe gönder(Dttvamı Sa. 9, Sü. 1 de) Eğitim Bakanlığı Damştay'ın Eğitim Enstitüsü sınavlarını durdurma kararını inceliyor ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Danıştay 8. Dairesi'nin Eğltim Enstitülerindeki «mülâkat» ve yazılı sınavlarla ilgili yürütmeyi durdurma kararı önceki akşam Millî Eğitim Bakanlığı'na gelmiş ve korann uygulanıp uygulanmayacağı konusu karara Dağlanmok üzere Bakonlıkta dün bir toplontı yapıimıştır. Toplantıya Bakan ve Müsteşarla, Bakanlık ileri gelenleri kotılmıştır. Milti Eğitim Bakanlığı savunmasını pazartesiye kadar Danıştay'a gönderecektir. Bu okuliardaki smavlar iki gün sürdükten sonra önceki akşam sona ermiş(Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) TÜRK TABiPLERi BiRLiGi BAŞKANI ATABEK, NAKiL KARARINA KARŞI DANIŞTAY'A BAŞVURACAK ANKARA. (Cumhurlyet Bürosu) SSK Müdürler Kurulu'nca İstanbul SSK Samatya Hastanesi'ndeki görevinden almarak Kastamonu"ya nakledilen Türk Tabtpteri Birliği Genel Başkam Erdal Atabek, hakkındaki kararın durduruiması icin Oanıstay'a boşvuracağını bildirmiş ve «Haklmler, torlhin her dörveminde zorbalığa karşı cıkmış cesur kişiterdir. Hekimlerl tonımayonlar yanılıyorlar» demiştir. Duzenlediği basm toplantısınüa Atabek «Bu atamanın kişiS*I bir sorun değil. kamu kuruluşlarında sürdürülen boyutlan gösterdiğiniı belirterek şunlon Böylemiştir: " Sa. 9, Sü. 5 de) TURHAIM SELCUK ABD1LCANBAZ EVLİYA, İSTANBUL'DA TANIŞTIĞİ KAD1NLARI ANLATIYOR «BU MEMALİKDE KADINLARIN İTİBAR1 ERKEGEGALİP OLMAKLA İSTEDİKLERİNİ İŞtERLER VE MURAD ETTİKLERİ YERE GİDERLER. İSTEDİKLERİ İSTE CALIŞUP. PARA SAHİBİ OLURLAR. AMMA SOKAKLARDA LÂFENDAZLARDAN ŞİKÂYETLERİ BOUDUR. MURATLARI KADIN ERKEK EŞİTÜGİDİR Kİ. KOCALAR1N1N SOYADLARINI DAHİ KUULANMAK İSTEMEZLER... İSLÂMBOL VİLAYETİNDE CÜMLE KİBAR KAR1LAR1 GELÜP BİZİ GÖRMEK ISTEDİLER. BİRCOGU PERİ YÜZLÜ AVRATLARDI Kİ FİLÂN KİMSENİN KIZI. FİLÂN KİMSENİN KARIStDIR OEYU TAKDİM ETTİLER. ONU GÖRDÜM Kİ. GELEN KARILAR NADİDE KUMAŞLARA VE CEVAHİRE BOGULMUŞ BULUNUP. ELEKTRİK DENİLEN GARİP ALEVDE ÖYLE BİR SASIRTICI PARLAKLIK MEYDANA GELMİŞ Kİ, TABİR OLUNAMAZ. BU KARILAR, GÜZELLİKLERİNE İMDAT İÇÜN BOL BOYA SORÜNMEGE PEK MERAKLI OLUP. BİR COGU ÜRYAN. BİR ÇOGLI PÜRYAN İDİLER... BA<AUM FELEK HAKİRE BAŞKA CEŞİT KAR!LARLA TANIŞMAYI NASİP EDECEK MİDİR?..» Başkomutan ve Karşısındakiler Sadi BORAK Türk İş'e erken genel kurul öneren Harb • Iş Başkanı: «Örgüt işlevin'1 yitirdi» BURSA (ANKA) Burso Ulı dağ ToprokSu tesislerinde toı lantısmı sürdüren Türkİş Yön tim Kurulunda. «erken genel V c rul topiantısı» önerilmesi, tartı maiara volacrnışiır Harpİş & dikası Genel Başkonı Ken Durukan, Türkİş'in, Türk işci reketinde fonksiyonunu yitirdi ni, bu nedenle erken genel I (Devomı Sa. 9, Sü. 1 • TARTIŞMÂLAR SONUÇ VERMEYINCE GİZLI OTURÜM ERTESI GÜNE KAL1YOR Simdi de Mustofo Kernel'in yarntım izleyelim: Mustofa Kemal Paşa «Hulusi Bey orkodaşımızın söylediği sczlerin hepsi gayet akıllıca ve mantıklıdır. Onun icin cok dikkatle ve önemlo dikkate olınmalıdır Sözünü ett.klen şayleri yapmak icin, yapacak zannmda bulunanlor icin zor.rıerierlm ki Meciis'ten yetki almaya gerek yoktur. Onun icin. bona verilecek bu görev. güven üzerine kurulmalırfır Bcskomnıza güvenmiz, yoksa böy'e bir yetki verr.'C< gerçeKten zarcriıdır. . (Devomı So. 9, Sü. 4 de) DÜN iKi BANKA BiRDEN SOYULDU (İstanbul Haber Servisl) tanbuida Türk Ticcret Banl Zincirlıkuyu Şubesi ile Yapı Kredi Bankası Vafidecesm© .besidün silâhlı kişiler tar< Sa. 9, Sü, 2 VARIN CUMHURiYETTE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog