Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

* UNIVERSİTE VE KOLEJLERE HAZIRLAMADA MORAI DERSANESİ LISESONSINIFIAR 512 kasım (AKSAM GRUBUI < > f BEKLEMEJJLER 914 kasım umit tıyatrosu sırası OSIvMNBEY tel48 3323 umhuriyet 54. Yll; 5AYI; 19142 öksürük pastili BOCAZIYUMUSATIR Kumemu: TUVUS NADİ 300 KURU5 11 KASIM 1977 CUMA Danıştay, Merkez Bankası, bankalardaki dövize el koydu Eğitim Enstitülerine girişte uygulanan mülakat ve sınavları Demirel, AP Grubu'nda eleştirildi durdurdu Merkez Bankası, önceki gun tum bankalara yaptıgı telefon duyurusu ıle kasalarındo bulunan dovızlerı Merkez Bankasına devretmelerını ıstemıştır. Turkıye'nın ıclnde bulunduğu dovız darboğazını vurgulayan bu Işlem sonucu Merkez Ban kası, bankalardan yaklaşık 100 mllyon dolarlık blr fonu daha denetlm altına almış, boylece ozel ve resmı bankaların tlcari dovız, turıstik dovlz pozısyonu tutma yetklsi bulunan bankaların başta Ithalât transferi olmak uzere her turlu doviz ışlemıerıni yurütme olanaklarına son verilmlştir. Alınan bllglye qöre, Merkez Bankasınm bu uygulaması kronikleşen transfer işlemlerlni ye rlne getlrme ve dış ulkelerdeki muhabır bankaların Turklye hesabıno yoptıkları acıktan öde Kenan MORTAN melerl korşılama amacıno yönellktlr Bankacılık ve Iş cevreleri Merkez Bankasınm bu kararını tçıkmaz yol» olarak nltelendirmlşlerdir Dovız pozlsyonu tutma yetklslnın Turkıye bankacılığım batı bankacılığına yaklaştırdığını ıfade eden bankacılık cevreleri yeni Işlemle, en azından yabancı bankaların, dovlz pozısyonu tutan Turk bonkalarına guvenlerinın sarsılacağını söylemlşlerdlr. Bankacılık cevreleri ayrıca bu karara dayalı olarak önümuzdekl gunlerde onemll gellşmeler beklendığlnl bellrtmlşler ve blr ornek olmak uzere, Dovlze Çevrilebılır Mevduat (DCM) hesaplarındokı gellşmelerl gostermlşlerdlr. Buna gore; Merkez Bankasının kararı, ozel ve res mi bankaların bundan böyle DCM erteleme olanağını ortadan kaldırmıştır Öte yandan iş cevreleri de Merkez Banka sının bu kararını olumsuz karşılamışlardır Do vız pozısyonu tutan bankaların devre dışı bırakılması ile sanaylclnln yurt dışında tum temsll şansının ortadan koldınldığına işaret eden soz konusu cevreler muhtemel gelışimlerj şoyle özetlemlşlerdlr: «Varolan carpık sanayl şubat ayından bu yana mal mukabili ve kabul kredlsl gıbı sunı teneffus yontemlerlyle ayakta kalmaya calışıyordu Bu andan sonra bu olanaklardan soz edılemez Sanayiclnln yurt dışına cıkışı lcln dovlz bulamayan bir yönetlcl uretlm yapılamama sının veballnl blze yukleyemez» Bankacılık ve Iş cevreleri Merkez Bankasının resmı blr yazışma olmaksızın bir telelon duyurusu ıle aldığı bu kararın gözden geclrilmeslnl istemektedırler Soz konusu cevreler ayrıca 1211 sayılı Merkez Bankası yasasının bu türden bir kararı telgraflı almasına yetkl vermedlğinl savunmaktadırlar. IMF İLE İLİŞKİÜ Konuya yakın uzman cövreler Ise Merkez Bankasının yıldırım kararının İMF Isteklorlnden kaynaklandığını llerl surmuşlerdlr. Ankara'da goruşmelerini surduren IMF'nln Turkiye'nin tum dovlzlerlnl blr arada ve Merkez Bankası kasasında gormek Istediği aynı cevrelerce Ifade edll mış, «Blze gore karar böyle blr Istem sonucu alınmıştır» denilmiştlr. (Davorm Sa. 9. 80. 4 <*•' ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Hukumetle llgıll genel goruşmeyı, dun sabaha karşı 02 30'a dek süren uzun ve tartışmalı toplantıda tamamlayan AP Grubunda, Genel Başkan ve Başbakan Suleyman Demlrel, Ankora mllletveklll Oğuz Aygun tarafmdan cok sert blr blcimde eleştlrllmlştlr. Genel Başkanın tyorulduğunu» belirterek kapalı blcimde cekilmeslnl de Isteyen Aygun, «Yolsuzluk dedlkoduları var, bu ortaya cıksın» demiştır. Oemlrel'in bu konuşmaya cok slnirlendlği ve dığer eleştlrllerın tamamlanmasını beklemeksizln, Aygun'den hemon sonra soz alarak kendlnl savunmağa calıçtığı öğrenılmlştlr. Blr saate yakın konuşmaeında, Aygun, Genel Başkanın Mustafa EKMEKÇi «CHP seklz tone hayslyetslz adam arıyor» şekllndekl sözlerinl yererken, tSlz böyle derseniz, daha önce yapılan transferlerl nasıl Izah edersinlz? AP Iclnde, bırblrfmlzln yuzune bakamaz ha le gellrlz» demlştir Aygun, par tlnln kötüye glttlğlnt sovunmuş, tPartının kuvvet, hayslyet ve şereflnl dığer partllere kabul ettırmek zorundayız. Ama bunu yapacak gucumuz de yok» dıye eklemlş, bir CHP AP koalısyonundan yana olduğunu belir terek, «Blzlm tayln ettlğlmlz m« murlar blle CHP AP ortaklığı kurulmasını tavslye ediyorlar» şeklınde konuşmuştur Oğuz Aygun, hukumetln kuruluş blcimını eleştlrlrken de, Demırel'ın partıye bağlı olanları değll, sonradan gelenlerı kolladığını ıfade etmış, Bllglc ve Şakar'dan boşalan Ikl bakanlığa atama yapılmayışının çeşıtlı soy lentllere yoloctığına İşaret etmlş, Bakan atomalarında MSP' nln etklsıni altında kalındığım öne surmuştur Sadettln Bllglc ve önol Şakar'ın ıstıfa edlş blcımlerıni de yeren Aygun şöyle demıştır «Bunlar slztn haberlnız olmadan ayrıldılarsa terbıyeslzllk etmişlordlr Yoksa, sız takdlr hakkınızı kullanamamışsmız de(Devamı 6. Sayfada) ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) Danıştay 8 Daıresı. Eğltlm Enstitülerine alınacak oğrencllere uygulanan «mulâkat1» ve yazılı sınavları • Resmı Muzık ve Beden Eğıtlmi yetenek sınavları lıarıc hakkında oncekl gun «yu rütmeyi durdurma» kararı vermlş tır Bir oğrencınln başvurusu uzerine alınan durdurma korarıno rağmen, tum Eğıtım Enstı tulerlnde dalîa öVıceden oçıklan dığı glbı sınavlann «mulakat» bolumu «komandoların denetlm ve gozetımınde» oncekl gun ve dun yapılarak tamamlanmıştır. Kompozisyon ve testten oluşan yazılı sınavlar Ise 16 kasım gunu yapılacaktır Danıştay 8'lncl Dalreslnln dun Bakanlığa bıldirilen «vurutmeyi (Devamı Sa 9. Su. 2 de) ANKARA'DA OTOBÜS BEKLEYEN YURTTAŞLARA ATEŞ AÇILDI, ÜÇ KİŞİ YARALANDI • BANKACILIK VE SıGORTACUIK YÜKSEK OKULUNA PATLAYICI MAÛDE ATILDI. «TÜRKİYE SOLUNUN DURUMU. KÛNULU TOPLANTININ A f i j LERİNI ASAN 7 KİSjNıN GOZALTINA AUNDlGl BILDIRıLDl. // m Başkomutan karşısındakiler ve Milli Davanın Sancağı Mustafa Kemal Pasadır,, Sadi BORAK (Cumhurlyet Haber Merkazl) Ankara'nın Gulveren semtınde otobus durağında beklemekte olon yurttaşlara blr otomobll den acılan ateş sonucu blri ağır. uc kişi yaralanmıştır. Ankara Emniyet Mudurluğu yetkilllerinden alınan bılgıye gore oncekl okşam meydana gelen olayda, Abdurrahman Topcu, Uğur Yelçe ve Tamer Akın, klmllklerl belırlenemeyen kişllerce acılan ateş sonucu yaralanarak hastanede tedavl altına alın mıştır. Yaralılardan Abdurrahman Topcu'nun sağHık durumunun clddî olduğu blldırılmlştır. Ayrıca, Ankara'da oncekı gece Yapı Meslek Llsesi bahceslnde öğrencller arasında cıkan kavga sonunda, Yakup Sepetci bıcakla yaralanmıştır. Olayla ılglll olarak Orhan inan, Huseyln Inan ve ömer Bayar gözaltına alınmıştır. öte yandan AİTİA'ya bağlı Bonkacılık ve Sıgortacılık Yuksek Okulu'na du nsabaha karşı 03 40 sıralarında patlayıcı madde atılmıştır Patlamada okulun cam ve cercevelerl kırılmıştır. (Devamı Sa. 9. Sü. 1 de) İstanbul Üniversltesl'nde duzenlenen torenden sonro, merkez blnonın bahçcslndekl Ataturk heykell onünde saygı duruşunda bulunuldu (Fotoğıat Alı ALAKUŞ) Bundan sonra cMeclls yetkllerlnl kullanma» lst«ğl ceşıtlı acılardan yorumlanacak. bu ısteğh karşı cıkılacaktır Bu konuda llk cıkışı Sinop Mılletvekli! MoKkı Homl (Ulukan) yopmıçtır Homl Bey. Mustafa Kemal Paşanın askerı yeteneklerlnl ovdukten sonra kendısınır. zaten ordunun tabii başkomutanı durumunda olduğunu. ayrıca başkomutanlık vetllmesine gorek blle olmadığını belırttıkten sonra Moclıs yetkılerı konusunda da şoyle diyor: (Devamı Sa. 9. Sü. 4 da) ATA'YI TÜM YURTTA TÖRENLERLE ANDIK ANKARA (Cumhurlyet Bürosu) Turkiye Cumhurıyetinın kurucusu. Ulu Önder Ataturk olumunun 39 yılında tum yurtta, yurt dışındokı temsllciliklerlmlzde ve Kıbrıs Turk Federe Devletınde duzenlenen torenlerle anılmıştır. Anıtkablr'dekl torende ilk k«7 Kara Harb Okulundan bir bo luk once Inonu nun mezarının yanında yeralmış daha sonra Ataturk un kabrıni zlyaret ederek saygı duruşunda bulunmuştur Daha sonra rahatsızlığı nedenıyle bulunamayan Cumhurbaşkanını temsılen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterı Haluk Bayulken özel deftere şunları yazmıştır «Ulu Önder Ataturk, seni kaybetiıgimız gunden uzaklaştıkca Cumhurıyetln kurulması ve gelış mes! yolunda lcte ve dışta karşı» laştığın rruşkulleri çozmeds, senın o tarıhde başardığın hlzmetlerın değerl bir kat daha artıyor Senl bu duşüncelerle mıllet olarak bir defa daha mınnet ve şuk ranla anıyoruz » Toren kortejinln Anıtkablrden ayrılışı sırasında, o ana kadar inonu nun mezarı yanında beklemekte olan Kara Harp Okulundan bir boluk mozoleye gltmlştlr. Mozolede saygı duruşunda bulunan birlik daha sonra kıtasına donmuştur Kara Harp Okulu llk kez Anıtkablr torenine kotılmaktadır. Öte yandan Sanayl ve Teknolo|l Bakanlığına bağlı olan eskl Ankara Palastakl Buyuk ve Ağır Sanayl Koordinasyon Kurulu blnasına dun llk kez bayrak ce(Devamı Sa. 9. Sü. 7 de) m m AP ve CHP'de yerel seçim öncesi kanşıklıklar sürüyor • CHP'NİN BANDIRMA VE GöNEN ÖRGUTLERİ FESHEDİLDİ. PARTİDEN İHRAC EDİLEN TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANI BAĞIMSIZ ADAYLIĞINI KOYPU. • AP'NIN IZMIR ÖRGÜTÜNDE MUHALİFLER, PARTİNIN tHOLDİNGCILER TARAFINDAN ELE GECİRILDİĞINI» SAVUNUYORLAR. Cumhurlyet Haber Merkezl Yerel seclmlerle ılgılı Başkan, Belediye ve II Genel Mecllslerl adaylarının bellrlenmeslne rağmen CHP ve AP Içındeki surtuşmeler surmektedlr. CHP Genel Başkanı Ecevıt, dunku demecınde aday yoklamalarındakl kırgınlıkların giderilmeslni Istemıştır. \ (Devamı 6 Sayfada) ASDIHUNBAZ TURHAIU SELCUK Üstünel: "Başbakan baş jurnalci durumuna düşmüştür,, ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) Senato do «Zamlar, hayat pahaıılığı ve enflasyon> konusunda acılan genel goruşmenin 2 bırleşiTiınde MC Hukumetını agır blr dıile eleştıren CHP sozcusu Beslm Ustunel kendlslne, «ıurnalcı» dlyenlere de karşılık ver mış, Demirel ın «ulkenın 70 sente muhtac olduğu blr donemde hacılara 70 mılyon dolar verdik. Daha ne yapalım?» şekllndekl sozlerını ele alarak «Boylece şecaat arzederken slrkatınl soyleyen sayın Başbakan aynı zomanda baş jurnalci durumuna (Oevamı Sa. 9. Su, 1 de) • TÜRKİYE KIBRIS'LA İLGİLİ KARARIN GÜVENLİK KONSEYİNDEN GEÇMEMESİNE ÇALIŞIYOR ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Bırleşmlş Mllletler Genel Kurulu'nda, Guvenlık Konseyı'nın Turk tarafı uzerine yaptırımlar uygulanmasına neden olabilecek karar taslağının kabul edılışı Dışışleri Bakanlığınca «sessızllkle» karşılanmıştır Başkenttekı dıplomatık cevreler ıse BM Genel Kurulu'nda bugune dek Turkıye aleyhine boylestne ağır blr karar cıkmadığını bellrterek Demlrel hukumetinin ağır bir darbe yedlğinl ilerl surmuşlerdir. Bağlantısıziar adına hazırlanarak BM Genel Kurulu'nda ka bul edılen karar taslağından ön ce Kıbrıs Rum yonetlmı bir taslak duzenleyerek uye ulkelere dağıtmıştır Kıbrıs Rum yonelımınln taslağında Guvenlık Konseyı'nln, BM yasasının 7'ncl maddesinde ongorulen ve «protık onlemler» başlığını taşıyan bolumde yer alan, askerl, sıyasal ve ekonomık yaptırımların uygulanması onerllmlşti Ancak Bağlantısıziar adına duzenlenerek onceki gun kabul edılen tas lokta. doğrudan 7'ncl maddeye atıfta bulunulmaksızın. Guvenlik Konseyı'nın cpratik yollar» araması Istenmlştlr. Boylece ilk kez Turk tarafına yaptırımlar uygulanabıleceği ve bu konuda Guvenlık Konseyı'nın yetkıli olduğu karar altına alınmaktadır. Dışlşlerl Bakanlığı yetkllilerl, kararın cok ağır olduğunu kabul etmekle bırlıkte işlerllğl bulunmadığını öne surmektedirler. Edinılen bllgıye gore kararı red (Devamı 6. Sayfada) GÖZLEM UĞUR MUMCU MSP, Plân Komisyonu Başkanlığına karşı AP'nin Meclis Başkanı adayını destekleyecek ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) Mıllet Meclısi Genel KurulıTnun dünku blrleşımlnde başkanlık seclml lcln yapılan 35'lncl turda da bir sonuc alınamarrış ve Geçıci Başkan Kartal blrleşiml 16 kasın salı gunune bıraktmstır. BÜ oylamada CHf'lı Kaya Bengısu 190, AP'II ömer Cokıroğlu Ise 126 oy almi',1". öte yandan Mnlet Mocilsl Boş (•j.'i.rır s*f •fmom'isl r8 ri « ı v o protes.to olmak üzere oncekı (Devamı 6. Sayfada) iZLENiMLER; Başkan: «Rica ediyorum görüşmenin hiçbir ciddiyeti kalmamak üzeredir...» Engln KARADENİZ ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) Mıllet Meciısınde Başkon secileınezken Cumhuriyet Senotocunda Tufkıyo'nln ekonomık du rumu tartışıldı Izlenıe mutluluguna erışerneyen okuyucularımıza tutanaklardan aynen oktarıyoruz . (Devamı Sa. 9. Sü. 1 de) Ağaoğlu ve DıJJigıl... EVLİYA TRAFİÖİ ANLATIYOR: «ALLAH'IN HİKMETİ GUYA ARABADIR Kİ, AT ÖKUZ CEKMEYUP, KENDI KENDINE GAYET HIZLI KACAR. ŞAŞILACAK VASITALARDIR HAKİR SORDUGUNDA, KAFIR ICADI OLDUGU SÖYLENDI. ANI TEMAŞA ETTIM Kİ. RENK RENK BOYALI BU BELAU VASITALAR SOKAKLARDA. IT S0RUSU MISALİ ÖYLE DOLANIRLAR Kİ. PİYADECE GİDENLERIN KARŞI DAN KARŞIYA GECMESİ İMKANSIZDIR İSLAMBOL KARINCA GIBİ BUNLARLA DOLU OLUP SAHİPLERI VARLIKLI BEYZADELER. BEY2ADE VELETLERİ. KIZLARI. KARILARIDIR KANUN NIZAM BİLMEZ, YASAK TANIMAZ ANARŞIST KIŞILERDİR PİYADECE GIDENLER BUNURA. BUNLAR PIYADELERE ÖYLE SÖVERLER Kİ, GÖRÜLECEK MANZARADIR. BU BEVZADELERLE MUCADELE ZORDUR DEYU SERBEST BIRAKILMIŞLARDIR » YAKINDA CUMHURiYET'TE skerl Mahkemeler slvlllarl yargılayablllr ml? Bu soru, beş on yıldır sık sık sorulmaktadır. 12 Martın llerl gelenlerl bu soruyu kcndl kendllerlne sorduktan sonra. bazı yasal değişlkllkler yaparak, slvlllerln askerl mahkemede yargılanmasını sağlayıcı dayanaklar yarotmışlardı.. Son yıllarda tceza» deylnct, hemen akla, sol keslm lcln ongorulen ceza yaptırımlorı gelmekteydl. Sağ kssim Ise, «hadl blraz daha, hadl blraz daha» dlysrek getlrllen bu baskı onlemlerlne alkış tutuyordu Fokat son zamonlarda durum blraz değlştl... Blr gagcı gazetecinln bllaklerlne kelapce takılınca, basto MHP Genel Başkanı olmak uzere, butun tutucu ctvreler hop oturup, hop kalktılar Sonra ulkemlzfn unlü «IIberal takımı», «efendlm nasıl olur da gazetecilere kelepce takılır?» dlye yuksek perdeden ses vcrmeye başladı' Bu tutucu cevreler ve llberal takım, 12 Mart gunlerlnde nerelerdeydller?. O gunlarde yazarlara sadece kelep(Devamı 6 Sayfada) A SAYIN ECEViT'E SAYGI İLE...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog