Bugünden 1930'a 5,454,681 adet makaleKatalog


«
»

10 usrn n n «c CARTER AMERİKAN HALKINI PETROL SANAYİCİLERİNE KARŞI ÇIKMAYA ÇAĞIRDI «VASHİNGTON ABD Boş ve bütGn dünya ülkelerınin bu kcnı Corter, enerli tasansır'n konudo Bır'eşık Amenka'nın belıni gerekleri venne get re c acağı karorla'i merakla bekcek şekılde yasalaşmamasi ledıklerln! soyleyen Carter, vahalinde, veto hokkını kuliana pacağı dış gezıyi de bu neden coğmı açıklamış ve Amerıkan le erteledığıni bıldırmıştır. hofkmı petrol sanayıcllenne cı Amerıkan secımlerının, tem kcr sağlayacak bır karara kar sllcılerıne bu konuda baskı «1 dırenmeya cağırmıştır. Ener yapmasmı isteyen Carter, «Bır jl bunalımının hızla orttığını kac kışının ozel cıkarı adına tum Amerikan h.ne ışlevecek mGması ıcin» nı direnmeye tüketlcHerl aley blr kararın çıkAmenkan haıkıçağırmıştır. Carter yönetımlnce hazırlanan ve gectığımiz nısan ayında acıklanan enerıı programı Tem sılcıler Meclısı nde kabul edılmış, ancak Senato'da reddediimiştlr. Senoto, enerjl tasor rufu sağlayacak önlemler yerlne, daha çok petrol üretllme eınl sağla/acak önlemler olınmasınt istemiştlr. Bu kararı be nımseyen Carter, petrol şırket lerinl suclomış ve Amerıkan Senatosunun bu şırketlenn bas kısı altında kaldtğım ociklamıştır. {a.a) JOHN VORSTER: "SİLAH AMBARGOSU BİZÎ DİZE GETİREMEYECEKTİR 55 HEİDELBERG (Gunay Afrika) trkcı Guney Afrika reııml Başbokanı John Vorster, ne sılâh ambargosunun ne de muhterrel bir petrol ambargosunun kendlterinı dıze getlremeyeceğini ıd dıa etmıştlr. 30 kasımda yopılacok secımler nedeniylo duzenlenen bır acık hava toplantısında konuşan Vorster, Bırleşmış Mılletler dekl «Komümstleıin ve yandaçtarımn» Güney Afnka'ya sılâh ambargosu uygulanmast icın yıllardır calıştıklannı ve kenditerinın bu calışmolann farkmda elduklarmı söylemlş, «Bu neden te bız gerekü önlemlerl aimış bulunuyoruz.ı demiştlr. Yakın bir gelecekte petrol ombargosu kararının da alınabıleceğınl behrten Başbakon, «Bu konuda da korkumuz yoktur. Ne sıiâh ambargosu ne de petrol ambargosu bızi dize getlremeyecektır» demiştlr. Bırleşmış Milletler karorîcnn Olkede belırli bazı güclükler yaratabılecegını de belırtenJohn Vorster «ancak bu kararlar bızden çok Botsvana'ya; Lesoto'ya ve Guney Afrika Cumhunyeti ekonomıslne bağımlı otekı Afrika ülkelerıne zarar verecektır> demıştır. Blrleşmls Mılletler kararının ülke lcmdeki ve Cılke d şındakı karşı guclerı cesaretlendıreceğını soyleyen Vorster, «Doğcbı ebılecek sonucların soruT.lusu bız olmayacağız. Ambargo kora nnın olınmcsına ve karşı güclerm cesaretlenmelerine sebep olanlar bu sonuctann Rorumîusu olacaklardır» aemıştır Öte yandan İngıltere nın Güney Afrıka'/a karşı bır tıcaret ambargosu uygulamoya hozır olmadığı ve boyla bır amborço vu desteklemeyeceğl bıldırılmektedır. (cra ANKA) İNGİLTERE İKİ YILLIK BÎR ARADAN SONRA YENÎDEN GREVLER ÜLKESİNE DÖNÜŞÜYOR • aEKTRİK İŞÇILERİHİN $ YAVA51ATMASINDAN SONRA, GÖMRÖK MEMURURI DA GRFVE G İ n i . İTFAİYECIIER G f l f l H HAFTA GREVE BAJLIYOR. LONDRA ligılîere (VI yiHık sakın bır dönerrden sonrc yepden grev'er ulkesıne donüşmeye başiamıştır Halen eiektrık <şcı'erınm Işı yavaslatmaıarından ötürü çogu zaman karanlıkta ko lan ü'kede gumrük memurları tia greve başlamışt.r Sayıkırı 43 binl bulan Ittoryecıler de Ocretlerine % 30 zam yopılmadığı takdtrde gelecek hcrfto greve gıaeceklerını blldırmişlerdır Bu caaa devlet memurları da ucretlerme zom ısteğı lle dun dort saat lık uyarı grevl yapmışlardır Londro da Heathrow havaolanına gelen tunstler alondakı gumruk memurları grevde olduğundon val zlerının kontrol edılrneaığinl hayretle görmuşlerdır. Bir Amenka iı turıst bu durumda tAh, bhSe/dım yanımda neler getlrmezdim kl » dıye esprl yapmtştır. Itfaı/eciterin grev tehdidl üzerlne oskerî birlıkler hazır durumo getırılmıştir. Ingılız yasaları na gore sartece pollsle acık denizdekl gemıcHenn greve grtme hekkı yofaur. Colloghan hükümeti enflâsvonu engellemek ıcm ucret taieplerlni % 10'la sınırlamaya cabalamaktadır Işcı sendıkolorı ıse buna karşı cıkmakta ve ıkı yıldır % 10 zamla yetındiklerıni, bundan böyle ucretlcrı dondurma>ı kabul etmeyeceklerinı belırtmektedırler. Işçı sendikaları % 20 l!â % 30 zam ısterrtektedırler. Komur madenı işcılerl Ise ucretlerıne % 91 oranınaa zam lstemektedırler (D>s Haberler Servsı) Dünyada Bugün Doktorlarımız ALi SiRMEN neekl günkü Cumhurlyefin onuncu sayfasında Bağdat'da yaymlanan El Sevre (Devnm) gazetesınden bir olıntı vardı Irak gazetesi sozkonusu yazısında, uçuncu dunya ülkelerınin doktorlarınm Batı ulkelerlne göçlert sorununu ele clmaktaydı, Dunya Saglık Örgutü'nun çalışmalarına doyanarak kaleme alınan yazıda, Uçuncu Dunya Uikelennden toplam 140 000 doktorun basta ABD olmak uzere en gelışmlş Batı ulkelertne göç ettlklerl bildırilmekte ve bu oranın Çin Halk Cumhuriyeti dışındakl dunya doktor sayısının %6'sını oluşturduğu belirtılmekteydi Dünya Sağlık Örgütü Incelemesinde, göçmen doktoriarın %77 sinın ABD, Ingiltere, Kanada, Fedcral AN manyo ve Avustralya'da çalışmakta o'dukların: da blldirlyordu. Aıgelısmiş Uçuncu Dunya Ulketerinden, dunyanın en gellsmış, yaş ortalamcsının en yuksek olduğu Batı ulkelerlne genellıkle beyın, ozellıkle doktor goçu, komşu muz irak'ı da yakından ılgılendıren bir sorun olmustur. Gelışmiş ulkelere doktor gonderen ulkeler arasında Turklve de bulunmakîa Bugun 22 000 hekimı oian Tur kfye, bu sayının altıda biri kadannı, 2800 3100 heklmlnln yurt dısında calışması durumuyla karşı karşıya. Sozu geçen durumun buyuk bir sorun yarattığını, inscnlarımız doktor bulamazken, herblrl bize, oldukça eskl bır hesaba gore, 1000 000 liraya gelen heklmlerimlzin yurt dıyında calıştıkları bil'nmekte Yetkilılerımiz bu durumda yurt dısına giden doktorlanmızı kınamışlardı. Ovsa yurt dısına giden heklmleri kınamadan önce, bu goçun nedenlerlnl araştırmak gerekl dir. Hemen bellrtmekte yarar var! Araştırma dalındo catışan hekim ya da obur bilfm adamlarının bu aiana buyuk para'ar harcoyan ulkelere gocmelen bır olçude azaltılabllse bile tumden ortadan kaldırılamıyor Cunkü bazı ulkeler, ozellikls ABD ile Sovyetler Birliğı, bılimsel ara^tırmalara, blr cok gelışmlş Batı ulkesiyle bile kryaslanmayacak olçude buyuk paralar yatırmaktadırlar. Sayıları, goçmen hekimlerin tümüne oranlandığında oldukça kuçuk kalacak olan bu grubun ayrı, ama yıne ozgelismlşler zararına bir sorun oluşturdukları gerçektir. Biz burada daha cok, araştırmacılar dışında kalan doktorlarımızın sorunlarını ele almak istiyoruz. Hekimierlmizin yurt dısına goçmelerinln nedenlerlnl şöyle sırafayabilirız: 1 Devletten ya da kamudan alınan ücretlerln son derecede duşuk olması ve bu ücretlerln en basit gerek»inmelerl bile karşılayamaması. 2 Sağlık politikasının temeldekl bozukluğu ve kamusal saglık hızmetlerlnin gerekli duzeye kavuşturulmamış olması. 3 Geçerli, tutorlı blr tam sure (full time) uygulamasının getırilememiş olması. 4 Muayenehane açarak çalışmanın guc olması, bu tur çalışma olanaklannın özellikle buyuk kentlerde Imtiyazlı ve unvanlı bozı doktorların tekeline gırmiş bulunması va hoıkın temel sağlık hizmetlennden yoksun bulundugu bir ulkede, muayenehane acarak çalışmanın doğurduğu psıkoio|tk bunalım. 5 Toplumda ozgurluklerln ve yaşam guvenllğinln bulunmaması, çocuklar içln egitlm olanaklarının gıltikçe azalıp, bozulması. Bu nedenier hekimlerlmlzi göce iterken, yetkllüer bu noktalora egllmekten kaçınmışlar, yurt dışında çaiısan doktorları kınamak onların yurtseverllklerlnden kuşkuya duşmek yclunu tutmuşlardır. MC iktidarı şımdl de yurt dışındakl doktorlar ordusuna yeni heklmler katocak glrişimlerın içlne dalmıştır. Bır kaç gundur gazetelerde okuyorsunuzdur. Türk Tablpler Birliğl Merkez Konseyi Başkanı Erdal Atabek Istanbul'daki gorevlnden Kostamonu'ya surulmuştur. Bır cok onemli gorevde bulunmuş olan Atabek İçln Kastamonu'ya ya da Hakkârı'ye surulmek yüksunulecek ceza gibi gorulecek bir olay degıldır. Atabey, yurdun her yerinde gorev yapmaktan kıvanc duyan, sağlık sorunlarının ayrılmaz blr parcası olan toplumsal sorunlarla yakından llgılenen ve sayıları her geçen gun artan genç doktorlar ordumuzun blr uyesıdir. Ancak otama kararnamesindekl amaç açıktır: Atabek'i Turk Ta bipler Birliği'nin basmdaki gorevinden uzoklaştırmak. Gerçekte MC, doktorlarımı/ın gelecekleriyle değll, bu yolla halkımızın saglığıyla oynamaktadır. Atabek olayı bu oyunun en çarpıcı bır ornegıdır. Ustelik bu oyun bır yanlışlığın değıl, partizan hesapları ulke cıkarlarının da üstunde tutan blllnçll bir davranışın urunudur. Halkımızın yaşamına kasteden duşuncenln, onun scğlığını hlçe saymasında şaşılacok blr yan yoktur. Yalnız MC'cilerin anlamadıkları nokta, blnblr guçluğe ve başta MC ye karşın gorevlerinl titizilkle yerine getlrmeye çolışan genç doktorlarımızın, örneğln Atabek'ln bu gibl glrlşlmlerden yılmayacakları bu yurdu, kurda, beyglr» bırakmayacakfarıdır. O ABD'den sonra Çin de Uluslararası Çalışma Örgütünden çekildi CENEVRE Amerika'dan sonra. Çin Halk Cumhunyetının de Uluslararası Çalışma Orgütü nden çekıldığl v e geçmış borçlanru ödemeyi reddettlgi bıldinlmıştır. ILO Genel Sekreterl Francis Blancbard, orgutün malı komıtesinde önceki gun yaptığı açıklamada. Çin Büyükelçısı tarafmdan kendısme iletılen mektupta Çın'ın ILO çahşmalanna katılmayacagının ve aıdat borçlannı ödemeyecegının büdınldiginı söylemıştır. Bırieşmış Muletlerin en eskl kuruluçu olan ILO 1919 yüında kurulmuştur ve halen 134 üyesi vardır. Ikl yıl önce örgut, Fılıstia Kurtulus Orgütünün. toplan tılara. göziemd olarak kabul edılmesıni sağlayan bır karar aimış ve karar Amerj kan hukumet temsilcısı tarafmdan sert bir dılle kınanmıştır. Lçruncü dunya ülkelen ve sosyalıst ülkelerın ortak çabası »onucu örgutün sıyası bır nıtelik kazandıgını ve sıyasi amaçlı kararıar aldıgını soyleyen Amenka örgutt«n çekilecegini bıldinniştır. 5 ekım'de Amerika'nın ILO'dan aynlmasından sonra Çin Halk Cumhuriyeti de örgutten aynlttuş ve 9 8 mılyon dolara ulaşan aidat borçlannı vermeyecegı ve en azından uzun bır süre örgütün çalışmalanna katılma> acağını bıldırmıştir (a a.) 110 ALKART Alkart'ınız yoksa bir Akbank «ubasine uğrayıp Alkart'ınızı aJın ve ülkemizin en unlü süpermarke' o t e l , mağaza vs seyahat acentelerinda indirimden yararlanın. SÜPERMARKETLER* «KARAMÜRSEL ISTAKSUL rsun, Zalıkdy. CskUar. Snitatdtamam) ASKARA (Kaıluf. XJI*3) tZMtR (Kotak) hmu. Bnrta. AJtpaıtn, Canmttp. Kitakya. Karombstl, Aniafya Cezâyir, her türiü saldırgân girişime karşı Fâs'ı uyârdı CEZAYİR Cezayl'' hukümetlnın Devlet Baskanı Huarı Bumedyen başkanlığında toplanarak bolgedekı durumu goruştneBinden sonra yapılan açıklamada, topîantıda Fos Kralı Hason' tn Batı Sohra topraklarında hüküm süren savaş durumundan Cezayır'l sorumlu tutan demecinın ele alındıği belırtılmışt'r. Cezayır hukumetl Batı Sahrado bugünku durumun Sahra halkının, Polısario'nun önderlığinde Fas ve Moritanya'ya karşı gırışmış olduğu kurtuluş mücadelesinin bir sonucu olduğu nu koydederek, Cezoyir ordusunun Sahra'dakl durumu hıçbır şeKilde mudahale etmediğını ıleri sürmuş, Fas Kralı Hosan'ın sa\'aş yanlısı konuşmalarını suclamış ve Cezaylr'ın ulusal egemenllğı ile toprak butunluğune yönettılmış her türlu girişime karşı uyarıda bulunmuştur. öta yandan bazı Fransız slvıl teknfsyenlerın, eskı ispanyol sömürgesi Batı Sahrasmın bağımsızlığı ıcın Fas ve Morıtanya'yo korşı gerılla savaşı yuruten ePo lısarıo Cephesı» gerıllalan tarafmdan kaçınlması ve Fransa'nın bu örgutü destekleyen Cezayır'e karşı mudahale tehdıdınde bulunması üzanne, ikl ulke arasındakı gerginlığın hod sahaya uiaştığı bıldirılmektedir. SOYADI TASHİHİ Bokırköy 4. Aslrye Hukuk Mahkemesinin 510.1977 tarıhlı, 977/349 esas. 977/492 sayılı ka rarıyle soycdım Öz olarak düzeitilmıştir. İzzet KOHEN indiriminden yararlanvor musunuz ? ALKART NEDİR ? Alkart, Akbank'a özgu karsıtıksır hızmetler dızisinden ve ülkemizda îllc ksz Akbank tarafından uygulanan indirimli alışveıiş yöntemidir. NASIL ALKART SAHİBİ OLUNUR ? Çok basit. Mevduatınız olsun olmasır* Akbank'ın yurt sathına yaygın 550'ya yakın şubesinden herhangi birina bir kimlık kartı ve bır fotoğraf la basvurmana ysterlidır. MAĞAZA LAR •ksanıan U&n. l «rfcet Alkart'ın geçerli olduğu ülkemizin unlü süpermarket, otel, mağaza ve seyahat acenteleri SEYAHAT ACENTELERİ* Ctt**wriyrt Cei. Vrnf Apl 1411147 J o .' fl«H.ıv, b ı o M Cr Ttl. 4İ 49 2223 perdeüjc DcTUR ELITUR •»7» DONYANIN SESİ TURİZM konak) fSTAffStTL ~~ (Otmaııbev. Ta&kSy) IZMlR (Xoxak) bdmsıkafc Cmdariytt M »7/5 Harbıytlhtatiml Ttl. 4010134*5*03 Xuim«Tlcak MASAZAUM BTAKVUt Herçetf OTELLER 5b»Iktan Erkafc baiakaiyonttOmmbr? gehrkt, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden Ttt: 47 34 4740 30 43 Süptrmarkttlerit tmBrim mm %S». CıJa rrronlermda ye tauiltth Mftf JSntmttrtıtit tıuBrim yoktrr. Styah* aanttltrinUt hat&m gtnlerİMdt uuTaim %i Ur. lndirim TL. uıtnıtia )vpıhr. ( Muhtelif Hurda Malzeme Satılacaktır ) Kummumuza alt olup. aşağıda mufre datı kayıtlı 12 kalem muhtekf hurda malzeme kapalı zarfla teklıf almak suretıy le satışa arz edılmıştır. Şartnamelen Kurum'un Genel Müdur lük Malzeme Satıs. Kınkkale Bölge ve Istanbul Şube Müdürluklerinden temın edılebılır Teklıfler ihale gunü en geç saat 14 00' de Genel Müdürluk Malzeme Satış Şubesi Mudürlügune venlecektır. Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabı değıl dır. Maltemenm cınsi ve Park Nosu. Mıktarı Bulundugu yer: Muv Temınat: îh. Tarihi 7773 «Gemsat 35» 1 Gemi ırgat 1 Adet 2 Gemi ırgatu 1 Adet 3 Gemi ırgatî. 1 Adet 4 Gemi ırgatı. 1 Adet. 5 Gemi ırgatu 1 Adet. 6 Gemi ırgao. 1 Adet 76069 Gemsat 9» 8 Cm. KaliteU zarh ç«ligi (Takım mastax v.s. Için) levîaa ha10 000 Kg hnde. 76070 (Gemsat 10» 10 Cm. Kaîiteli zırh çellgl (Takım. mastar vs. ıçin) 20 000 Kg leviıa habnde 76071 «Gemsat 11» 12 Cm. Kalitelı zarh çeligi (Takım, mastar v.s. ıçm) 20.000 Kg levha halinde. 76076 «Gemsat 20» 15 Cm. Kaütelı zarh çeliği CTakım, mastar vs. ıçin) 20 000 Kg 2 Levha halinde 76077 «Gemsat 21» 20 Cm. Kaîiteli zırh çe'fi (Takım, mastar v s. ıçm) 20 000 Kg 2 Levha halinde. 76078 «Gemsat 22» 27 Cm. Kalıteü zırh çeligi (Takım. mastar v.s içm) 20 000 Kg 2 Levha halinde. Izmit Izmıt Izmıt Izmıt Izmıt Izmıt Seymen Seymen Seymen Seymen Seymen Seymen Şan. Şan. Şan. Şan. Şan. Şan. 15 000. TL. 28 111877 15 000 TL. 15 000, TL. 15 000, TL 15 000, TL. 15 000, TL. Odalar, Roof. Lâlezar Bar, Pıl5«n PupBosphorn» Torraco V9 trifco ŞajkaiMul, Toplopt lnabulTd:4t70SO O.Z.K tosh çejulen VZZİSAN B B *rkek triko Merta: Tefkapt $*bt :Ataanr Z&draerM: çoculc T y^rnilr ÇDCUK trito v» S.rketf <Ma!ar, ResttmrmL B»r Cmmhnrm Bmhn 124 tzmır Tei39S40 OTEL mm Odalar, Kesfaumtt, Btı im. Sokak ffo.4'12A tzrar Ttl: 3I49S'2m727847 Kactennnt. Btr Oul Xamet 1377. Sok. tzmir Tıl: 39860 Oul Kvmrt (I!) EebekTa Beyetfa ALKART EREN TRİKO Btyepj.Bakrk*? Erkei giyja v» ıhnmın Ormmbry, Bakırki? Izroit Seymen Şan. 15 000, TL » • *•*! Erkek v» çociigıi Otialar, RtJlaurt.it, Bar Aiaa Tel:l!S6SlSS69 Btydf!» Eriek gıyimi $em~Sir fzmıt Seymen Şan. 25 000, TL ERdYES PAUS OTEÜ UIUCAKUMAŞ y, kıual eçy» Ga'atoseray ÎUir. erkei: çocuk gıyısa SmitlıtC Ezmıt Seymen Şan. 25000TL » Odalar, Restaurant, Bar 1 Murttt Cad 5 Bvrsa Ttl 247552175624757 EL HAtlLAHI Izmıt Seymen Şan. 25 000 TL Cnradym . CTBL CİGESUN Afaltrk Bmhtn Cirtsm Ttl 246S 24f9 1 GALERİ ı ŞEHIR Kadıa. ericelc çoouk kcüskr.yon çarta, syakka.1Kadıkiy Yllnsa hı]ıl»n AfirtfmB AKBANK »KffttfllfT(ll Rapro: 1028 > 10535 Izrn.it Seymen Şan. 25 000, TL Izmıt Sevmen Şan. 25 000, TL (Basın. 283183 10541
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog