Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Fen ve Tetenek oğretimi/te umversiteye haztrlamada 16Kasım Beklemelı ve Mezunlara 19Kasım Lıse Sonlara 5Aralık Aksam Kursu ORDU cad.288/3 Aksaroyiıtanbul TH:22 22 2328 75 3522 88 25 « Cumhuriyet 54, Y1L; SAYT: 1 9 1 4 f GERCEK BAŞAJ3IIMIZ IÇIIM 1 Çorjp* u modern rrjtefru1 k L « Ft a ı L 2Ço'umlu rrodcrn t iterjr k L *e 2) Fı e F >at ~< TL n>3 F > J * OOTL 3Mod«n en uvgu unalı mj emat fcf juk YAVIIMLAPtlNI TERCIH EDIMIZ D KiiMk Oirtiı çozamlu trst uyguİanuİı ceb« geOfretr *\zı\. kfrtiıa Ötyoiojı) f vatt 1*OTL 6Çozumlu fferwl >eienci. Fıva't 100 TL İSTEME ^DIESI Uv ~artkar% Zıy* Gokilp ac*v İnkflap *«kak ^o Tel tS j3 46 1814 b" :* "S <1 » Topîu svCKfr de S 10 K lapçı'ara • 20 ındırrr >ap ır % ÖSEVLt NOT Daha rjrce p«5ia hınles '« bedellertnı fondertntene kıtıp fSnderffecdcsr Kurucusn: TUNT7S S\D\ 300 10 KASIM 1977 Bir "10 Kasım,,da daha Atatürk'ü anıyoruz ANKARA l (Cumhuriyet Bürosu) Türkrye Cumhunyetının kurueusu Buyük Ataturk, ölumunun 39'uncu yılında bugün butun yurtta, yurt dışındakı temsılcılık fermızcfe ve Kıbns Türk Federe Devletınde yapılacok toren lerle saygı ve Sövgryle anılocak tır. Ankara'do târenfer Anıt Kablr de boşlıyacak, Anıt Kablrde saat 9 05'de ıkı dakıka sürecek soygı duruşu yapılacaktır. Kuruluşlarda ve okullardo aynı saatte saygı duruşunda bulunulacaktır. Daha önce acıklandığı gıbl, Cumhurbaşkanı Koruturk Anıt Kabır'dekı torenlere katılamıyacak, onun yerıne Cumhurbaşkai lığı Gene! Sekreterı Haluk Bayyülken. Cumhurbaşkanı adıno Ata'nın kabrıne celenk koyacak. ozel deftere Cumhjrbaşkanın ca hazırlanmış olan ttıetnı yazarak Imzalıyacaktır. Yenı protokolda gosterıldığı bıçımde, Sönato ve Meciıs Başkan/arı, Genelkurmay Başkanı, Basbakan, Anayaso MahkeTiesl Baskanı, Ana Muhalefet Partısi Gene! Başkanı, Yargıtay ve Danıştay Başkanları ılk sıralarda yerierınl alacaklar, korteı 08 55 te Aslaniı yoldan hareket edecektrr 9 05'tekı saygı duruşundan ve ozel defterı Gene! Sekreter Haluk Bayulken ın ımzolamasın dan sonra Anıt Kabır'deki tören sona erecektır. Anrt Kabir'dekl törenden sonra ceşıtlı saatlerde Ataturk'ü onma toplantıları yapılacaktır. İSTANBUL'DA Ataturk İstanbul'da da ceşıtlı torenlerle anılacaktır Fen Fa kültesı Kcnferans Salonunda yo pılacak torene. oğretım uyelerı yanında, ıdarı ve askerı temsılcıler de katılacaklardır Mustafa Kemal Derneğı Odakule de bır anma toplantısı duzenlemıştr Ayrıca Turk Musıkısınos Dernegı anma toplantısında Celal Bayar bulunacak, anılarmı dfle getırecektır OkuHar ve resmi daırelerde de ayrı ayrı anma toplantıları duzenlenecektır Saat dokuzu beş geçe rıhtımdakı butun gemıler sırenlerı ıle toşıtlar klaksonlan ı(e halkın saygı (Devamı 8a, 9, Su. 6 da) Acı... toturk oleli 39 y,| o/du Zaman cabuk geçıyor, ya do geçtıkten sonra insanoğlu bu duyguyo kapılıyor O ocılı 10 Kosım'dan bu yana handiyse 40 yıl geçtı. Alrşageldıgımız kurallaro uygun bıcımde bugun sınemalar, tıyotrolar, eğlence yerlerı kapanacak; ıckı satılmoyacak, belkı ortık cogu kısiye gereksız gorunen anma törenlen duzenfenecefcyopay dövunme ve yennme edebıyatıyla bezenmış konuşmalar yapılacak. Ama butun bunlar blr yarar 6aglayocok mı? Gecmışe ıkı turde yonelmek closıdır Yosanmıs donemlere ozîemle bakmak, eskinın gerı gelmesını ıstemek, olmıyacok bır ıştır Nitekım Ataturk donemı yaşanmıştır, bır daha yasonamoz Ancak gecmışe egılmek cağdaş tonh anlayışıyla gunumuzu değerlendırmek. dururrumuzu eleştirmek, gelecege giden yolumuzu saptamak amacıyla olursa, bılımsel nllelik kazanır. Â BAŞKOMUTAN VE KARŞISINDAKILER Sadi BORAR Birkac gun once 60'ıncı yılı torenlerle kutlanan Ekım Devrlmi yeryuzunde bir çıgır ecmıstır. Bu olay, kapitalıst dunyanın catlaması, yeryüzunun ıkiye ayrılması anlamın: tasır. Ekım Devrımfnin yorattığı yenı dunyanın koşullarında gercekleşen Ataturk devrimı de, kapitalizmin emperyalizmire karşı Uçuncu Dunyanın kcrpısını acmışttr. U/usal kurlulu» savaflan, o gunden bu yana yoşanan yarım yuzyıl boyunca zıncırleme suregelmiştır. Yeryüzünün cızgileri, tarlhsel ve guncel gercekler icJnde 50)»le yuğrulmaktadır. Ataturk, sınırlar otesi değennl ve bılımsel yenni bu kapsamda bulur. Ne var kl, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın ve Cumhuriyet devrımlerınin topluma tasıdıgı butun değerlere guncel Turkıye'nin sıyasal yaşamında sırt çevnlmlştir Gazı Mustafa Kemal Ataturk, tam bagımsızlık (Ikesine baglıydı, layık devletın kurucusuydu, uyduculuk fels<3fesinl «şerlerın en kotusu ehvenı ser» sayardı. Bıllmı tek yol gosterıci olarak benlmseyen Ataîurk, Ouveli Muazzama'nın yanı bugunku deyımle super devletlerın gudumu dı sında bir Turkiye'nın fnsanca yosom hakkını ve onurunu sovunmuştur. Oysa bugun Turkiye Cumhurıyeti'nın durumu, Osmanlı Devletlnın koşullarına benzer bıçımde yabancı denetıminden geçmektedır. Yılbaşına dek 1,5 mılyar dolar borc odemesı gereken hukumet, yabancı bır kurulun onayını olmak ıçın olanca gucuyle cabalamaktadır. Botılı devletlerln baskı oracı olarak uyguladıkları askerset ve ekonomık ambargo surmektedır. Hacı adayları, kolera tehlıkesıyle dolu blr yolculuğa cıkmak ıcın bulamadıklan dovızlerl saglamak yolunda, Basbakanlığa yurumektedırler. Turkiye'nın uydulasmasında etkilı roller oynayan Tanzimat kafalı bazı profesorler «Atoturk'un artık osıldığını, yepyenı bir Turkıye'nın sozkonusu olduğunu» soylemektedırle'; ama uyduculuk yolunda ıierier ken ne sanayıleşeblidık ne de fıkır ozgurluğune dayaiı cagdoş demokrasıye ulosabiidık. Ben padişah ve halifeler tarafmdan verilen ünvanı takınamam,, Kurtuluş Sovaşının en bunalımlı gunfer' 19?1 yılı temmuz ağustos aylarında yaşanmıştır TıırKıye o dönerrde batış çızgısının kenarma gelmıstır Mustafa KeTıOl'ın Baskomutan'ık sorunu da bu bjnalımiı gurlerle bırbırıne bağlıd r Orce o gunlerın havasmı kısaca yansıtmaya calışscağ.z 10 temmuz 1921'de ustun kuvvet'er'e boşlayan Yunan saldırısı karşısmdo ordumuz aerı CBkılmektedır... Kent ve kasabalar ard araa düşmektedir... Yıkım hoberlen belâ yaqmuru g'bı yağıyor Ankara üzerıne 13 temmuzda Af/onkarahısar, 15 terrmuzda Tavşanlı 17 temmuzda Kütahya, Emet, Sımav ve Seyıtgazı; 20 temmuzda da Eskışehır yıtırılmıştır. Ordumuz, şehıt ve kayıp olarak 37.000 kışı vermıştır. Bu. yenı duzenlenen ordumuz ıcm cfeiaket» deyımıyie nıteleyebıleceğımız bır durumdur. Cephe gerısı de urku ıçındedır Gen ceKilen oskerıerle kacaklar, koylennı bıranan nereye sıgmacaklarını aa Dilme/en goçmen yığınları. ^avşagından boşalan sel gıbı karmakarışık akmakta dır gerılere dcgru... Bu gunlerı Turk Ordusunun ve kurtuluş dırencının sonu sayanlar da vcr .. Bu an Turkıye'nın olumle yuzvuze geldığı en krıt'k ondır Mecl s. Kayserı'ye taşınma nazırlığı ıcndedır. . GIZÜ OTURUM Bır care bulmak. bır ciKar yol aratıak lcln Meciıs, 4 ağustos 1921'de gızlı oturum yapar Burdur Mılletvekılı Velıyuddın (Saltıkgıl) Bey ve arkadaşlarının askeri durumun ve alınacaK onlemlerın acıklonması naı<kındakı onergesı okunur. Mıiletvekıllen kürsuye gelerek duşunceierını beiırtırier Meclıs'ın sıyah ortusü onunde agızladan ses değıl, yureklerden kan dokulmektedır ilk sdzu Istanöt'l Mılletvekılı Ferıt (7ek) Bey elır Ordu Komutanınm. yanı Ismet dnonu) Poşanın ıstedığı 20 00X) kişılık bır ordu yetıştırılmesıne öeğgın ısteğının yerıne getırılmesındekı zorluktan soz eder Bu arada, hukümete genış yetkı verlimesını de savunur Der ki. t... Hatta hükümet ıstıyorsa halk molını mül(Devamı Sa. 9. Su. 4 de) BAŞLARKEN Elll yılı aşkın bır sureden berl Kurtuluş Savaşımızın gızllliğlni hâ<â koruyan, ya da gereğl kadar ccıklıga kavusmamış yanları var Bunun nedenı, Ulusal direncln bırçok sorunlarının gızli oturumlarda goruşulmuş olmasıdır. Gızlı oturum tutanakları henuz yoyımlanmadıgı ıcin Meciıs Başkanlık Dlvanından aldıgımız ozel ızınle klml konuları acıklığa kovuşturmak olanagını bulduk Bu konulardan bıri de Ataturk'un Meclısce Başkomutonlık yelkllerinın alınması oiayıdır Ataturk bu konuya Nutuk ta ancak 8 sayfa ıle deçjlnmistir Oysa konu, asiında 10 formoyı aşkın bir yopıt genisliğlndedır Başkomutanı Ivedl ve rodikot kararlar almaktan yoksun kılan. sonuc olarak do bosarıyı ve utkuyu engelleyecek olan muhalefetın bu gırlşlmmfn Kurtuluş Savoşı tarihinde onemll bir yerl vardır Dıger yandan, Mustafa Kemol lcln, cephedeki duşman kadar sonın hallne gelen pesın kororlı bir muholefetle nasıl boğustuğunu kanıtloması ve belgefemesf bakımından da onem taşımaktadır Çunku Mustofo Kemal. yetkileri alındıktan sonra gtzli oturumda 111 klslye karsı giriştlğf o zorlu ve torihı tartışmayı kaybetseydi orduyu (Devamı Sa 9 Su. 7 de) 2. MC hükümeti ÎMF'nin isteklerini kabul etti, anlaşmanm yarın imzalanması bekleniyor KABÜL EDİIEN İMF GEREGINCE KREDİLERİ IIK MERKEZ ÖNEKİHRİ BANKASI SINIRL&ND4RIUCAK TURK PARASININ DEĞERİ 3 YIL DÖNEM BOYUNCA DOIARA GORE BELll BIR ORANDA TUTUTULACAJC, DOLAYU VERGiLER AJtTTIRIUYOR Ikıncı Cephe Hukumetfnln, tam anlamıyla cıkmaza gıren ekonomık durumu «konsülte et mek» uzere Ankara'da temasla rını sürduren Uluslararası Para Fonu Heyetı (iMF)nm isteklerıne boyun eğdığı ve aniaşmanın buyuk bır olasılıkla yarın ımza lonacağı öğrenılmıştır Sızan ^baberlere gore, MC Iktıdarı, ücretlenn dondurulması onensi dışında, Uluslararası Para Fonu nca Turk ekonomısını cıkmazdan kurtaracağı savıyla öne surulen tum koşulları kabul etmıştır Çok gızlı tutulan bu ha berın, gereken cevrelere ıletılmesıyle bırllkte sonayıcı kesımınde, aylardır bekleyen dış kredı ısteklerıyle ıljılı gırışımlerın hazırlıkları tamamlanmıştır. nu»na bırakmıştî. Turkıye'de eylül ayında gelen İMF Heyetının onerılerı doğrultusunda, Türk parasının yüzde on oraBı! ndığı gıbf. ıktıdarını sür nındo değer kaybına uğratılması Işlemının de lcınde yeroldurebılmek cmocıyla ekonomık acmazın gorunurdekı redenı o dığı ve ceşıtlı temel ürünlerle lam dovız darboğazını asmcya hızmetlere buyuk capta zamlar cobalayan Ikıncı MC Hukünetı getıren bır «ekonomık önlemler bır suredır ülkeyı Uluslararası paketı» uygulanmış. Mallye Ba ra Fonu nun «konsultasyo kanı Bılgehan'ın ABD'de yaptı Kenan MORTAN ğı temasların ardından da İMF Heyetı ıle ıkıncl tur goruşmelere Ankara'da yenıden başlanmışti. Bır suredır tavsamış gıbı görünen bu gorüşmeler boyunca Uluslararası Para Fonu tarafın dan d.s kredı olanaklannın yaratılmasına koşul olarak öne sürulen ısteklerın hemen tu müyle kabul edildığı bellı olmuş tur. Edındığınız bılgılere gore MC Hükümeti İMF Heyetı ıle bjyük olasılıkla yarm gereken an/aşmayı ımzalayacak ve Para Fonu'na yukumluluklerını ka bul ettığını bıldıren bır de bağla yıcı belge (Letters of Intern) verecektır Bu belgenın sıyasol nedenlerle Merkez Bankası Baş (Devamı Sa. 9. Su 8 de) MüJâkat sınavlarına da komarıdolar hakim Istonbul Hober Servisl Eğıtım Enstıtülerme daha on kayıt aşamasında komandoların koyduğu tııli baraı sonucu. kayıt yaptırabılen oğrencı sayısının normalın yüzde 50'smın cok altına duştüğü saptanmıştır Ataturk Eğ/tlm Enstıtusüne normal koşullarda onbınin ustunde oğrencının ön kayıt yaptırması gerekırken, ancak 5600 oğrencının On kayıt yaptırabıldığı ve dun başlayan ıkıncl eleme sınavına katılma hakkını kazondıgı oğrenılmıştır. Komandoların okullara gıden yolları tutarak, MHP veya Ulkü Ocakfarından kart getirmeyenle(Devamı Sa. 9. Sü. 4 de) Çiçekçi'deki bir pstlamayı protesto için halk Kaymakamlığa yürümek istedi Cumhuriyet Haber Merkezl Şıddet olayları dun de yurdun ceşıtlı yerlerınde surmuş, Istanbul ve Ankara'da ceşıtlı yeriere patlayıcı maddeler atılmıştır. Cıcekcı Harem Iskele sokağın dakı Cıcekcı Pasaıı'nda bulunon plakcı dukkânına dun sabaha karşı 04 sıralorında patlayıcı madde atılmıştır. Patlama cevre de panık ve korku yaratmış, dük kânlar hasar gormuş, cevredekı evlerın camları kırılmıştır Patlama uzenne, buyuk çoğunluğunu kadınların olusturduğu cevre sakınlerınden ve oğ(Devamı Sa. 9. Su. 1 de) MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI SORUNUNA HİÇBİR ÇÖZÜM BULUNAMADI AP, MHP VE MSP GRUP YONETICflERI SON TOPLANTIDAN ÇIKARKEH BıRBıRLERıNI SIÇLAOILAR. BE$ CHP'LI MİLLETVEKIU ÇILMEYİŞİNÎ PROTESTÛ IÇIN UYARI GREVI YAPIYOR. ANKARA, (Cumhuriyet Burosul Mıllet Meclısı Başkanlık secımı sorununa cozum bulmak amacıyla dun yenıden bsr araya gelen grup baskanvekıllerı aynı goruşte dırendıklerı ıcm gazetecılerın onunde bırbırlerını suçlayarak bır daha toplanmamak uzere dağılmışlardır. MecIıs'tekı başkanlık secımının ıkı turunda da dun bır sonuc cf.namamıştır Bu arada beş CHP' lı mılletvek'lı Meciıs Başkanının secilemeyışını protesto ıcın bugun 15 e kador 20 scatlık bır uyon grevıne başladıklorını bıldırmışlerdır ANLAŞAMADILAR Partılerının sabahkı grup toplantılarından sonra bır araya gelen dort partının grup boşkanvekıllerı. 45 dakıka suren bır goruşme yapmışlar ancak yıne bır anlaşmaya varamamışlardır Toplantıdan sonra Gecıcı Başkanvekılı Izzet Akçal. «Tarafların goruşlen bır noktada bırlesmemıştır. Bu sebeple toplantılara son verılmıştır Taraflar arasında anlaşma olursa go ruşmelere bır sure sonra devam edılebılır» demıştır Akcal'ın bu acıklamasından sonra Grup Boşkonvekıllerı. «Kılıtlenmenın nedenlerını» bırbırlerının üzerıne atmışlardır. Basın mensuplarının onünde soz duellosuna gıren Grup Başkanvekıllerınden AP lı llhamı Ertem. taraflar arasında bır aniaşmanın sağlanomadığını belırtmış, MSP'lı Hasan Aksay da. (Devamı Sa. 9. Su. 1 dej BAJKAN SE Tarihsel gelgıt surecinde koyu bır olumsuzluk donemının yozlaşmosını yaşamaktavız Ama toplumsal yasalara gore, olumsuzluğun ıçınde olumlu atılımların guclerı de boy atarlar Osmanlı Imparotorluğunun cokus surecınde ulusol atılımın taze kuvvetlen nosıl oluşmuşsa: uyduculuk felsefesine baglı guncel Turkıyenın yozlugunda. yarınımıza iyımserlıkle bakmamızı saglıyacok sosyal gucler de gelışmektedır. Bızlm 1977'nın 10 Kasımında acımızı yaratan. Ataturk'un 39 yıl onceki olumu değlldır. Ataturk, her olumlu gıbı olecekti. Guncel acımız. yarım yüzytl once Ataturk'un liderüğmde Ucuncu Dunya'ya yol gbstericı bır otılım yopobılen Turkıye'nın. bugun emperyal zmin uyduluğuna boyun eğmesınden doguyor. Diyarbakır CHP I! Merkezi'ndeki oiayda yaralanan Çiçekçı öldü DİYARBAKIR, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Dıyorbakır ıl bınasında onceki akşam CHP Dıyorbakır Mılletvekılı Eşref Cengız ıle eskı Diyarbakır Mılletvekılı Hasan Değer taraftarlan arasında aday yoklamaları yuzunden cıkan olaylarda yaralanon Hasan Cıcekcı dün olmuştur. Bu arada, olaylarla ılgılı olarak Ha san Değer'm oğlu, CHP Merkez llce Başkanı Lutfu Değer tutuklanmıştır 1977 hazıran secımıni boğımsız kazandıktan sonra CHP'ye gıren Eşref Cengız ıle seçımı kaybeden Hasan Değer taraftar ları, onceki gece parti bınasının avlusunda sopo. sondalye ve sehpalarla bırbırlerıne gırmışlerdır Aday lıstelerımn saptonması sırasındo vapılan toplantıda cı Birleşmış MiJletler Genel Kurulu 6 Bloksıız ülkenin Kıbrıs'Ja ilgili karar tasariöinı NEW YORK Birleşmış Mıltetler Genel Kurulu nun Kıbns konjsuna ılışkın calısmaları dun gece tamamlanmıS ve 6 bloksuz Lİke torofından fıazırianan ve Turk taraf na ekononık ve aske'i mueyyıde uygu'anmasına yoı acabıleceğı bııdırılen karor tasarısı 20 çekm ser ve b red oya karsılık 116 oyio kabul edı'mıştır Cezayır. Guyana Hındıstan Malı Srı Lanka ve Yugoslavya tarafmdan hazırlanan karar tasarısı, adaya karşı yoneltılen her turlu dış mudahalenın son bulmasını. top lumlararası goruşmelerın derhal baslatılmasını ve bugune dek Güvenlık Konseyı'nde aiınan Kıbrıs'a ılışkın kararların etkın bıçımde uygulanması ıcm tüm pratik tedbırlerın alınmasını öngormektedır Güvenlık Konseyl ne ozel vetKiler verdı ^ı ıcın Turkiye nın sert e'estırılerıne hede* oian ve Kıbns Türk toplumuna ekoncrnık "e (Devamı Sa 9 Su 7 de) DiPLOMA SAHTEKÂRLIĞI DAVASINDA 2. AĞIR CEZA YETKiSiZLiK KARARI VERDi Sıikran KETENCî îstanbul Öniversıfesi Fen Fakultesınde ülkucuiere dıplomo sağlamaya yonelık dıploma soh tekârlığının soptanmnsından bu (Devamı Sa. 9 Su 6 do) İsrail hava, deniz ve karadân Güney Lübnan'ı bombaladc En az 60 ölü, 82 yaralı var. BEYRUT Israıl bırlıklerı dun son ayların en şıddetlı saJdırısın da GL.ney Lübnan'ı karadan, ha vadan ve denızden bombardıman etmıştır Ilk gelen haberlere gore Israıl bombardımanında en az 60 kışı olmuş 82 kışı de yaralanmıştır. Ölenlerın en az 48 ının Lubnan'lı sıvıl olduğu bıl dınlmıştır Bır gorgu tonığı israıl saldırısıno hedef olan sınır koyu Azzıeh'ın tamamıyle yıkıldığını soylemıştır. Israıl yetkılılen bombardıma(Devamı Sa. 9. Sü. 3 de) kabul etti Ali CUMHURıYET
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog