Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

\ Üniversiteli oimanız icin BAŞAR L DERSANESİ M o d e m ve klasik öğretim 5KASIM:üseSon 7 KASIM: BektemeH Öğrenciler Şlf II Halaskargazl Cad. M n ı SlMması kanfi soka$ı 142/2 T»l: 472487 ISTANBUU Cumhuriyet 54 Yll, SAYI. 19132 GERCEK B A Ş A R I N I Z IÇIN YAYIMLAPMMI TERC1M EOIIMIZ Ç u r^odern mal»matıtt Lrse 1 F yıt S L 2Çozutnt» modem na errurk ILtse 2\ F >«ı F V J I S 71. 3 Moöcrrr tetf uyguümaJı rrotenMtık firfc.lüm>a F V J I 00 TL 4özrtîı tert uv^u j m ı l ı sosva bıi^S*r eöetotvat l » H o g r a ^ ı Fîyatı 60TL • KUsk OMtİ çommS t « t uygui*mat« cebtfgeoietnfiıî > F V « ! 140 T t 6 Çunjmtu şenel >ett*wi. Fİyai 100 TL İSTEME AORESI 2rya Gokair oddr* Inkı »p wkaL No 28 k r l ı y n ı l u ' l T»I 18 33 46 18 M 67 25 5* 91 Toptu neklerd* J 10 Kıupçfiar* *s 20 mdımn yaptfv o Ö^EMLİNOT Kurucusu: YTNTS NADİ 100 KURUİ t KASIM 1977 SAU Kâmran înan, AP içinde açık bir tenkit bulunduğunu beürtti; Vefa Poyraz da partisinin guç durumda olduğunu söyledi. CHP grup başkan vekillikleri için üç ekip mücadele edecek ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) CHP Mıl tet Meclısı Grup Başkan vekıllığı ıçın parti ıcm den uç cyrı grubun aday göstereceğı oğrenıl mıştır Geçen donem secıien Hayrettm Uysol je Ali Neıat Ölçen'in Genel Merkez torafındon destekleneceğı bıldırılmekledır Denız Baykol grubu da grup başkanvekıllığı lcın Istanbul Mılletvekılı Metln Tuzun ıle Zonguldak Mılletvekıii Kemal Anodol u aday gostermeryi kararlaştırnnıştır. Bu ıkı grubun dı$ında CHP Mıllet Meclısi grubu eskı başkan vekıllerınden Necdet Uğur'un çevresmde toplanan bır grubun da grup oaşkan vekıilıklerınden bırı içın Istanbul Mıl(Devamı Sa 11, Su 8 de) AP Izmir II Başkanı görevinden istifa etti ÎZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) Yerel seçımJer tecesi AP orgütu içındeki çekışme •« kanşıkhk. Izmir3« su üzenne çıkmıştır. AP H Başkanı Kemal Serdaroglu dun görevujden aynlmıştır Serdaroglu yerel seçım çalıs.malan nedeniyle tzmır'e gelen örgüt ışlenvle çorevlı Sedetün Bügıç ile Enerıı ve Tabü Kaynaklar Bakanı Kamran lnan'ın kendısinl isnfaya zorladıklannı bıldırm'ş 5)gütün çıkarlan açısından bu karara uyroak zo runiulu£unu duydu£unu savunmuştur Görevd3n aynhşını «buruk acı» clarak nıteleven Ser daroğlu duygulannı şu tumc«lerle dıle getırmıştır: •İstifa etmenün gerekçesi. partı tavanının bana baska yapmasıdır. Sanıyorum bu karşı çıkı% geçügımız gunler de «MHP faşızmı savunuyor» ıçenkh \e MHP nın ve onun fenel başkanının yapısını açıklayan konuşmamla başladı Parttmn ust kademe yone tıctlenne karşı kuskunlugümü belırtmek istenm.» Serdaroğlu ısöfa mektubun da şu görüşlere yer vermıştır Sayın Suleyman Denvırel Başbakan ve AP Genel Başkanı ANKARA| Yerel seçımler oncesı part.mıze dınamızm setırtnek flrsaünı Genel Idare Kurulu(Devamı Sa 11, Su 6 da) Memur ödenekleri bugün veriliyor, karardan özel yasayla kurulan kamu kuruluşları personeli yararJanmıyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Malıye Bakanı Cıhat Bı'gehan, merrurlara emeklılere aul ve ye tımlere venlecek ıyakacak> yardımının bugün odeneceğıni ve bu konuda hazırlonan genelge ' rın tum yurda ıletılecegiiı soyle, mıştır Bılgehan memuriaro ode) •ne vapmada 657 sayılı /asada dayanak bulduklarını emekıiler (Devamı Sa 11, Su 6'da)' Uçak anlaşmasının ertelenmesînde rakip Ingiliz firmasının etkin olduğu bildiriliyor ANKARA (ANKA) İtalyan «Aer Mocchı» fırmasıylo tMB J39» uçaklarının Turkıyede yapımıyla ılgılı lısans anlasması ımzo torenının ıkı kez ertelen mesınde etk lı rol oynayan rakıp Ingılız Fırması «Havvker Sıddeleyjın Turkıye temsncıslnın Yavuz Kırec adlı genıs cev reye sa^ıp bır ış adamı oldugu aaptanmıştır «Hawk» ucaklorını ima! eden Ingılız fırmasın n Turkıye Temsılcısı Yavuz Kırec son gelışmeler konusunda ANKA munabırırın sorularını cevaplandırmış <Bu mesele/ı fazla bıjyutup alev ıcndırmpk gereks zdır Tum dosyalor ve belgeler yet^ıl' "rıercı ler n elındedır Incele/ıp karar erırler» dem s kendısmın «cok (Oevamı Sa 11. Su 5 de) BİR ÜYÜ BÜYÜK ELÇİNİN ANILARI BU YAZI DİZİSİ OCAK AYINDA CUMHURIYET'TE ORTADOĞU'DA DEVRIM YILLARI BAŞLIĞI ALTINDA YAYINLANAN ANILARIN DEVAMIDIR ANILARININ BU BÖLUMUNDE DIKERDEM. IRAN SARAYINI, ŞAH MUHAMMED RIZA PEHLEVl'YI MENDERES'IN MOSKOVA ZIYARETI GIRIŞIMINI. 27 MAYIS DEVRIMININ IRANDAN GORÜNUŞUNU, KARA AFRIKA ULKELERININ BAĞIMSIZLIĞA KAVUŞTUKTAN SONRA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARI BEŞ YIL ICINDE 21 ASKERI DARBEYE SAHNE OLAN AFRIKA'DA EMPERYALIZMIN VE YENI SOMURGECILIĞIN OYUNLARINI, AFRIKALILARIN SOMURGELIKTEN SOSYALIZME GEÇIŞ DENEMELERINI VE HINDISTAND* INDIRA GANDI DONEMINI ANLATMAKTADIR CHP Eskişehir tl Başkanı görevinden istifa etti5 Kocasinan Belediye Başkanı adaylıktan çekildi duğu bslirtnmshtedir AP den Beleaıye Başkanı olon daha sonra DP ye gınp oradan da ayrılan, ge cenlerde CHP'ye gecen Sabahattın Gundoy. CHP den Beledıye Başkan odaylığını koymuş ve şımdıkl Beledıye Boşkanı CHP li Selöml Vardafla soz düellosuna gırrtvştır Belirtsldığıne gore Gunday'ın, «Beledıye medenıyet cızgısınden uzaklaştı» sozune. Vardar, «Dokuz yıl 8eledıyeyı bır cıftlık kahyası gıbı yonetenler, medeniyet cızglsını ağızlarına alamazlar» yanıtını vermıştır. CHP II Başkanı Aydın Gungor'On de. Gunday'ın bu tutumunu beğenmeyerek görevinden aynldıgı bıldırılmıştlr CHP eskl II Başkanı Gültekln Tonrıyokul «Gunday ıle Vardar orosındokı (Istanbul Haber Servisı) TMMOB Inşaat Muhendıslerı kışısel surtuşme. aslmda poriıy» Odası Istanbul $ubesı Boşkan zarar vermektedır Bu yüzden ıs Ertuğrul Tığlay ve Gemı Muhen tıfo eden CHP II Başkanının tudıslerı Odası Başkanı Taşkın îumunu da gecıkmış bır karar Çıllı dun duzenledıkleri basın olarak goruyorurr» demıştır KOCASİNAN BEtEDIYESINDE toplantısı ıle Pendık Tersanesı Ote yandan, Bakırkoy Kocasıinşaatında çeşıtlı yolsuzluk soylentılennın yoğunluk kazandığını nan Beledıye Başkanı ve Belesoylemışler ve bugune dek 1 mıl d ye Başkan aday adaylarından yar lıra harcanan yatırımın ta Alı Yerlıkaya oncekl gün bozı mamlanmasmın tehlıkeye gırdığı yayın organlarında fCHP'den ıs(Devamı Sa 11, Su. 7'de) nı one surmuşlerdır. Denızcılık Bankası Yonetlm Kurulu'nca alınan son kararla kuru havuz sıstemının değıştırıldığını, bunun da kendı çıkarla «iSTANBUL rından başka kural tanımayan BELEDiYESi cevrelerın yenı bır zaferı olduğunu belırten Tıglay ve Cıltı şun ŞEHiRTiYATROLARI lart soyiemışlerdir «Boylece devlet kesesınden DEVLETE bır fırmaya venlecek yenı harag BAĞLANAMAZ» lar meşruluk kazanacak, daha once fırmanın kamu yararına ca (Istanbul Haber Servlsl) islışması konusundo yapılan tum gırişimlerın uzerıne bır sunger tanbul Beledıyesı Şehır Tıyatrocekılmış olacaktır Yapılnn yol ları Yonetım Kurulu tarafından suzluğun gızlenmesım saglaya dun yayınlanan bıldirıde, «Şehir (Devaroı Sa 11, Su 1de) Tıyatrolarının devlete bağlanamayacağı» belırtılmıştır Bıldirıde CHP den Beledıye Başkanlığına aday adaylarından. 7 KASIMDAN bırının, Şehır Tıyatrolarının da «llgılı Bakanlığa» devrınden soz SONRA ettığı hatırlatılmakta ve şoyle denıimektedır. VAPURLARDA «Istanbul da seçım kazanma SiGARA İÇENLER umudunu butun bütune yıtırdıklerı 1973 yılından bu yana Bele25 LiRA CEZA dıye Meclısındekı AP sozculerının aralıksız yıneledıklerı ard ÖDEYECEK (Devamı Sa. 11, Su. 2'de) (Istanbul Haber Servısl) istanbul Beledıyesı Zabıta ekıpleri, Şehır Hatları vcpurlarındakı 620 gramlık sıgara ıçme yasağını yogun bır biçımde denetlemeye başlamış ekmek çıkarân lardir Beledıye Encumenı nın 22 hazıran 1977 tanhınde aldığı 201 fırınlar sayılı karor gereğınce vopurla kapatılacak rın alt ve orta salonlannda sıgaro icılmesı yasaklanmıştı (İstanbul Hab«r Servlsl) Ek mek sorununu cozurrlemek ama Dorder kışılık ekıpler halınde cıylo Beledıye Zabıta ekıplerı, denetıme başlayon zabıta me murları bir hafta sureyle alt ve fırınlardakı denetımı yoğunlaşorta salonlarda sıgara ıcen yol tırmışlardır Beledıye Encumecuları uyarocakiardır Önumuz nınoe saptanan grama|a gore dekı pazartesı gununden baş ekmek satılması ıcın once tum layorak sıgara ıcme yosagına f rınların on camlarma <470 uymayanlara 25 lıra para ceza gram ekmek 3 lıra» etıketı astı(Devamı Sa. 11, Su. 1'de) sı kesılecektır. Cufflltar1y«t Hober Markezl Eskişehir muhabırımızın bıldırdığıfje gore. CHP Eskişehir II Başkanı Avukat Aydın Gungör gorevinden istifa etmıştır Istıfaya. CHP'II Belediye Başkan adayları arasmdakı cekışmenin neden ol Ankara Üniversitesi'nin açılışından sonra olaylar çıktı, Çapa ve Cerrahpaşa'daki saldırılarda 6 kişi yaralandı ANKARA UNIVERSITESININ AÇILIŞINDAN SONRA SAGLIK BAKANLIGI ÖNUNDE GOSTERI YAPAN OGRENCILERE KOMANDOUARIN SALDIRISINDA BIR ÖGRENCI KURŞUNLA YARALANDI Tersane inşaatına hayali taş üretiidiği öne sürüldü Başındon ağır yaralanan bır ogrencı teaavı edılıycr . (Fotogrof EROOGAN KOSEOGLU) (Cumhuriyet Haber Merkezi) Caoa otobus duragında ve Cerrohpaşo Tıp Fakulteamde komaioolonn \ot actığı oiay laröa cıkdn Ikı cotışmada bırı agır oliıak uzere altı kışı ya ralanTiış Işık Muhendıslık Yuk sek OKUIU nda devnmcı ogren < ı Ayhan Gokdenır ı öldurduğu ~ dıasıyla gozaltına alınon Me un Elhan adlı komondo dun tutuklanmıştır Ankara Untversıtesının dun kü açılışından son'a se Safliık ve Sosyal Yardım Bokanlığı önunde gosterid* bulunan oğrencıiere komandolar soldırmış bır Hse 6ğrencıst kur şunla bacağından voraianarak hastaneye kaldınlmıştır Istanbul da Capa otobus duragında sabah saat 7 30 sıralannda bır otobusten ınen oğrennlers bır grup tarafından ateş acılm stır Ateş sırasında ulku(Devamı Sa 11. Su 4'de) Mahnuıt DİKERDEM'in IIGIYLE YAZI DIZISI PER'JEMBE 6UNÜ (UMHÜRİYînE Korutürk: "Şiddet yoluyla düşünce benimsetilmez ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Ankara Unıversıtesınde 1977 78 ders yılı dun başlamış bu ne denie duzenlenen torene bır me saı gonderen Cumhurbaşkanı Korutürk <$ıddet yo'uyla bır insana belırlı bır duşunceyı benımsetmenın kesınlıkle mumkun olmad ğını» belırterek fUnıvers te genclıgıoın bo ucu okırrlann ve cıkar cevreıerınm kışkırîma lanno kanmayacak bır karakter tcsıdığm» bıldırmıştır DTCF konferans solonunaT yapılan acılış toremnde Sena'o Başkanı Atatay, Cumhurbaşkan! ğı Genel Sekreterı Bayulken bazı parlamentsrler az sayıda oğretım uyesı ve bır grup oğren cı haztr bulunmuşlur Toren sı rasmda sıkı guvenlık onlemlenp n alındıgı gorulmustur Ko'uurk acılışta okunan nnesaıında «Un versıtelerın tnsai toplum ve doğa sorunlarını bl surdurduğunu» belırtmfş ve şun lımsel yol ve yontemlerle ıncaları eklemıştır leyıp çozum getıren duşunce ho cAncak. uzuntu ıle belırtmek yatını yucelten ve uluslorın yoısterım kı bır süredır ulusca şamlarma yon veren bılım yuvaiızerıne tıtredığımız bu kutsal ku ları olduğunu unıversıtelerımıruluşlann baz lanndo kaba kuvzın de bu calışmalarını son yılla vete başvurarak cag dışı goruşra değın kesıntısız ve başarıyla lerı egemen kılmak ısteyen kucuk gruptar egıtım ve oğretlmı zaman zaman engellemeyı denemek ıstemışlerdır. Şıddet yoluyla bir insana belırlı bır düşunceyi benimsetmek kesınlıkle mumkun değildır Tanh bu yolu deneyenlerın sonun da mutlaka erıyıp gıttıklerının sayısız örneklerıyle doludur. Turk gencliğmm tek onden sonsuz bır guven ve Inancla Cum hurıyetı kendılerıne emartet eden ulu önder Ataturk'tür. Gelişen toplum hayatımıza paralel olarak, gençlık sorunları da yeni boYUtlora ulaşmıştır. Bunların cozumu konusunda yetkılıler gereken onlemlerı eibette alacaklardır Gençlermize düşen görev. yasalara saygılı. karşılıklı sevgı ve anlayış ıcınde oğrenımlerını tomamlayarak bır an önce hayata atılmaları ve ulke kalkınmasına kotkılar sağlamalıdır» ÖZGUÇÜN KONUŞMASI Daha sonra unıversıtenın yenı ders yılının açış konuşmasını (Devamı Sa. 11, Su. 7'de) Elektrikli trenler çahşmadı, ulaşım büyük ölçüde aksadı • ÇALIJMAMA GEREKÇESI OLARAK GOSTERIIEN «ONARIM GECİKME Sİ»NE, HUKCMETÇE GREVIERİ ERTELENEH İŞÇİLERÎN PASIF DIRE NIJININ YOt AÇT1GI ONE SÜRÜLÜYOR. Istanbul Haber Servisi Sırkecl Halkalı ıstasyonları arasında çalışan elektrikli trenlerın fOnarıma alındığı gerekçesıyle» seferden alınmalan, dün ulaşımı buyuk öloüde aksatmıştır Trenlerin onanmı akşama doğru tamamlanmış, bazıları 17 30'dan sonra sefere konulabılmıştir. Onanmın gecıkmesıne demiryolu (Devamı Sa. 11, Su. 2'de) GÖZLEM UÛUR MUMCU OLAYLAR IN ARDINDAKt GERCEK "Hayali delege mi?,, Koalisyonun Iç Sorunları lerdır? Her üc ortak ele gec'rdıklen bakanlıklar yoluyla devletı parseliemeye calışmaktadır. Her uc ortak başına buyruk bır hukumet gıbi davranmaktadır Her uc ortak oynı zamanda bırer muhaletet partısı gıbı koalisyon hukumetıni eleştvrmektedır. Her üc ortak geregınde sorumiuluğu ustunden atabılmekte ve ortagını suçloyabılmektedır. Bu durumda 2. MC koalısyonunun lıderlen hem hukumet ışlerıyle hem de birbırleriyle uğraşmaktadırlar. Koalisyonun ıc sorunlorı Turkıye'nın sorunlarından daha önemli konular olarak gundemın blrfnci sırasına yukselmiştır. Ne var kı, lıdeıier toplontısında bu soruna bir care bulunma5i da olanaksızdır. Cunku hastalık geclcı değıldlr; koalisyonun yapısından ve lıderlerin klmlıklermden oluşmoktadır. 2. MC kurulurken hükumetın ışlerlıgını sağlamak ıcın cesıtlı onlemler olmdıgı ıleri surulmuştu. 1. MC deneyınden cıkorılan derslerden yararlananların bu kez uyum ıcınde calışacakları savunulmuş ' Oy«o 2 MC'de de bır kez *•* (Devamı Sa 11, Su 6'da) aşkentten verılen haberlere gore, koalısyon Içi huzursuzİLklar nedenıyle üc lıder bır toplantı yapacoktır. Bugun yapılması gereken toptantımn gundeminl hukumet ortakları arosında anlaşmazlık konuları oluşturmaktadır. Ne var kı, kamuoyu bu tur toplantıları artık kanıksomıştır. Başka ülkelerdekı uygulamalarda koalisyon hükumetlerinın uyelerı dogal olarak bakanlar kurulu toplantılannda biraraya gelır ve calışmalarını surdurur. MC Hukümetleri ise sıyasal yaşama yenı katkılarda bulunmuşlardır. Bu katkılor ne B Hora.yeri açıklanmayan sularda araştırma için Ege'ye açıldı IZMIR Decuzaltı petrol araştırma gemımız «Hora» nın Ege nın şımdılık kot nu maıası açıklanmayau uç ayn &ahasmda yeruden dennlemesıne ve genışlemesine ıncelen elerde bulunacagi açıkıan cnıijtır Enenı ve Tabıı Kaynaklar Bakanı Kamı"ın Inan. verdıgı demeçte bu uç sahanjn özel(Devamı Sa. 11, Su. 5'de) rt *numde üçyuzü aşkın mektup zarfı duruyor îcleriny den rastgele bir deste alıp, bu desteden çektıglm bir zarf uzerindekl adresl okuyorum Cevat Degerler, Enver Paşo mahallesi, 305, Ankara. Sonra. aynı zarfın arkasmı ceviriyorum. Mektup rarfının bu yüzünde, posto dağıtıcısmın bir yozısı var. Onu da okuyorum. Enver Poşa mahallesinde 305 numara yoktur lode.. Elime bir başka zarf daha olıyorum Bu zarf üzenndef\ adresi okuyorum Mahmut Yılmaz.. Sinonpaşa mahalıesl 1087 Altırdeğ Ankara. Adresi okuduktan sonra. zarfın orkasını ceviriyorum. Posta dağıtıcısı buraya şu notu düşmuş (Devamı Sa 11, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog