Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

• Saiıbı Cumhurıjet Mdtbdacüık ve Gazetecılık adna NAD1R N4Dt • Genel Yavın Müdürü OKTAY KURTBOKE • Sorumlu Yajı <= e n Mudıirü î BULENT OIKMENER • Bisar ve Yajan ClT\îHUItT\ET Matbaacüık ve Oazetecılıb T A^, Cağaioglu, Halkevı Sok No 39 41 CLUHLKtYEl !>T*XBUL TELGRAP ve MEKTUP adresi: Posta Kutrısn tstanbul No: 248 TELEFON : 28 97 03 ( Beş Hat ) | * * + f*l IR/ILJI I T î V C T BASIN UUIVlMUhlYtT r^fAYi AHLÂK YASASINA TAAHHCT EDER • BLKOLAK : Ankara Atetürt Euivan Yener Apt. Yenişehır Tel. 17 58 66 25 57 01 » IZMİR Halit ZJya Bulvan No 65, Kat 3 Tel • 13 12 30 12 47 09 • AD*NA Atatuns Caddesı Uğurlu Pasaj Telj 14550 19731 ABOVF ve tLÂN ArUr : 12 C 3 1 Yurtıçi 54(1 270 135 43 Yjrtdışı 990 495 247,50 82,50 Ülke gnıp'arma ve agırlıgna gore uçak Jarta okuyiıcu tarafmdan aynca odenir™ Bsşlık (Maktu» "Vı Ura 2 3 ve 9 savîa (sanli.nı) 2O 0 *, 5, 6, 7 savfa (santımi) 150 OlUm Mevlid Te=ekkıi (5 santımi) 4(10 Nışan Nıkih Fvlenme Dogum .. 301) Yayın Ha\atı < Kelımesn 4, Kavıp <^elımesı) . . . . 3, 0 OC\I\ 1" îmsak Gunes "ı »55 Ikındı 14 45 T AK V M 7 1^ A! ="T 16 58 YT ı 18 36 PARLAMENTO (Baştarafi 1 Savfada) brüt 3 bın lıra almaktadır Bunun gelır vergısı, damga resmı, mali (Unge verg°sı ıle yuzde 12 sıgorta pnmı kesıldıkten sonra, ele geçen net rruktar 2100 lıra olmaktadır. hra dolayında dır Umversıte oğretım bdemelerı Pull Tıme çalışma kar«rJıfında lar bulunmaktauyelen van (Tarr. gun) almaktadır ASGARi ÜCRET ALANLAR Şıgortalı ışçılerın dışında, as garı ucretten gelır saglayaıı ışçı lenn durumu daha da kotudur. Gunumuzde asgarı ucret tarım aışı kesımlerde ayda brüt 1800 hra, tanra kesımınde ıse ayda bru' 1500 jra olarak belırlen mıştır Tanm dışında çalısanların elıne net 1300 Ura, tanm kesımınde çalışanlann ıse net 1100 lıra geçmektedır Verıien rakamlar ortalamayı gostermektedır. Yapılan araştırmalara gore, top lu sozleşmeye dayanılarak 30 yıl çahşmış bır kalıfıye ışçının ay HK ucretl net 6000 Ura dolayındadır Ancak, bu ölçüde yüksek ucret alan ışçılerın sayısı çok az dır. Işçılerın aldıklan net ücretlerle, parlamenterlerın maaşları karşılaştınldığında ortaja çıkan adaletsızlığm bır başka >anı da ha belırgmleşmektedır. Parlamento haftaaa uç gun toplanmaktadır Topiartı gunlennde ise ancak 15 19 arası, yani 4 saat çalışılmaktadır. Dolayısıyla haftada 12 saat, ayda 48 saat ça hşümaktadır. Aylık çalışma süresı, komısyon toplantılanyla bır lıkte 50 saat üzennden çalışüsa bile çünkü MecUsın toplanamadığı günler de vardır çoğunluğun saglanamadığı gerekçesıyleayda 50 saat çalışma karşılığı 25 bın 911 lıra maaş ahnmaktadır Oysa, bır ışçı günde sekız saatten, haftada 40 saat, ayda 1S0 saat çalışmaktadır Doiayısıyla sışortalı bır ışçı 160 saat karşılığı 2100 lıra alırken, bır Parlamenter 50 saat karşılığı 25 bm 911 lıra almaktadır. Boylece, bır parlamenterın bır saatlık çaUsmasının malıyetı yaklaşık 520 li raya gelırken, bır ışçının saatı 13 lıra 10 kuruşa gelmektedır Aynı hesap asgarı ucretten ucret a!an tanm dışında çalışan bır işçı içın yapılırsa, bu ışçının bır saatı 9 lıra 50 kuru^a tanmda çahşan bır işçınm saati ise 6 U ra 90 kuruşa gelrrektedır özetlenen bu hesap geliştınldığmde, bır parlamertenn aldıgı Dara saat başına bır sıgortalı ışçının gelınnden, kırk kat, bır tanm ışçısının ucretınden 74 kat fazla o'mak'adır Bu hesaba yıllık tatll günlerl dahıl edılmemıştır Meclısler yıl da 4 av tatıl yaparken isçıler vılca bır av tatil yapmaktadır. Bu olgu da gozonund» tutulduğunda aradakı gerçek fark çok daha fazla büyumektedır EHEKUIER.N DUSUMU Geçımını guçlükle sagl?jan bır büvuk zumre de emeklıler oknak tadır Bır ışçı emeklısı, 55 yaşı nı doldurmuş va da 25 nl çalış mıs bır ışçı emeklısı brut 6 bın lıra almaktüdır En vukspk ışçı emekli aylığı olan 6 bın hranan ele geçen net mi.ctar 4100 lıra dolavındadır Kaldı kı bu ujgulama ya da geçllelı henuz 1 yıl olmuş tur Emekli SandıŞma bağlı emeklı merrurlar arasında ıse en yuksek maaş alanlarm ehne ayda net 5500 lıra geçmektedır Dolayısıvla b»nzer adale*sızhk ve eelır uçuramu emekl'lerle par lamenterler arasında da kendını göste r mektedır Aıman Sanayiciler Federasyonu, yabancı sermaye yasasından yakındı MEMURURIA KARŞILAST1RMA Eldekl ver.'ere gore, bugun Turkıve'de toplam 827 bın 238 rnemur bulunmaktadır En yuksek dereceden rraaş alan ilk tiç derecedeki memur «;ayısı ıse 16 bin 8ffl dolavındadır Memurların kadro sayısına gore her derecede kaç memur btılunduguna ılışkm bır dokum \apıldı&mda aldıklan maaşla OJ ıktp ortaya şu rakamlar cıkma^tadır Der?ce Memıır Sayısı Net raaaj 1 2 3 4 5 fi 7 S • » 10 11 12 13 14 15 3.177 4 957 8 517 16*83 20 571 2S 3î7 26 57 i 40 B2h 57 R27 87 1(13 71506 193 286 84 236 94 468 92 404 4.5Î1 3 doo Malıje Bakanlığınca duzenlenen memur sa\ısı \e Jeıecelere gore alınan tablodakı maaş cetvellen ınce'endığınde, en ust derecede en vuksek maaşı alan yaklaşık 16 bın kışı bulunarken, jasavla saptamuş 1800 lıralii asgarı ucretın altında maaş alan devlet memurlannın saysı ıse \aklaşık toplam 623 bİD dolayındadır Yuksek derecelerde bulunan memurların bır bolamü aeğışık mıktarlarda van odeme alınakta, ancak en vukseıs aerec*de ve en çok lan odeme aîan bır memurun maaşı yıne ae "500 Urayı geçmemektedır En yuksek maaşı alan bir memurla bır parlamenterın aylıgı karşüaştırıldığında ortaya yıne '«çılerde oldugu gıbı, benzer adaetsızlıkler çıkmaktadu. Bır memur da yılda bır ay tatıl yapTiakta ve ayda 160 saat çalışmak " a ı Bır parlamenterın bır saat • dr lık çalısması, dana once beUrtıllıgı gıbı, 520 lıraya geUrken en vuksek derecedekı bır memurun jalışma saatı 40 lıra 60 kuruşa gıelmektedır En duşuk derece1en maaş alan bır memurun bır saatlık çalışma suresı ıse de\lete 8 Ura 70 kuruşa gelmektedır. 2 922 2 33 > 2 ;a 2 U7 1 943 1 790 1 o"2 1 JM 1 448 1397 1402 OGRETiM UYELERi ilE Parlamenterler aylıklarırı 1991 sayılı Umversıte Personel Yasası ı.kelenne gbre arttırmışlardır. Oğretım Uyelerinın ayhkları da mcelendıgınde ortaya aynl adaletsızlığın çıktığı saptanmaktadır Bır asıstanın maaşı 8. derece ıle 4 derece arasında değişmekte, doçentlerınkı 4 derece ıle 2. derece arasında değışmektedır. Bınrcı derecede de bulunan doçentlerın \arlığı bıldınlmekte, ancak burların sayılarının çok az olduğu belınlmektedır Profesor ler ıse bırıncı derecenln degişık kademelerınden maaş almaktadır ar Doçentlerde ek gösterge, 100 lıra, gelmektP. profesor'erüe ek ?osterge 200 lıra gelmektedır Bazı unı\c Helerde «Mahrumıyet zammı» <»hnmakta. bazı ünırersı telerde doner serrra' eden b°lırlı pav alınrrakfpdır Tüm bu venler gozdfr geçırıld'g'nde bır asıs+ ajvn ora'ıma aylığı 3400 lıra d l?<"rda oimıV»ıdır P T docent n \an odene'pr Me • r l '<te 72(io > lir», bır pofesoun ıse ^ne van odemelerıyle bırhkte ortalama BONN, (OfKA) Almanva'nın en guçlu sanayı kuruluşlanm bır araja getıren «Alman Sa nayıcıler Federasjonu» heyetı, Turkıye'je 31 ekım 4 kasım arasındakı zıvaret** japılan temas'ann sonuçlannı bır rapor haljıe getırmış ve 100 sayfaıık bır kıtap olarak yayınlamıştır Raporda, ozelhkle Turkıje'de yurur luxte olan yabancı sermave vasa sından şıkajetler dııe getırılmek te \e bu \asada degısıklıkler yaRYATLAR VE KİRAIAR ABTACAK Yapılan hesaplara gore 600 oar pılması ıstenmektedır Iamenterın bır ajda elıne geçen Raporda ajrıca Alman Sanatoplam mıktar jaklaşık 15 rrılyi Bankacılık, Sıgortacüık Kuyon 600 bın lıra olmaktadır. Bu ruluşlannı bır araja getıren fe rakam 10400 tarım ışçısının, 8667 derasyonunun baskanı Hans Günmemurun 3900 en vuksek dereter Shol'un goruştuğu yetkılılı ceden emekli olan ışçı emeküsılerle ve ozel sektor temsılcılen nın aldığı avlıga eşıt olmaktane bu konudakı goruşlerını açık dır. lavan b.r yanlı not verdiği ve yabancı sermaye jasasınm daha Parlamenterlerin avlıklannı artırmalan sonucunda bır başka esnek bır hale getinlmesını ısteolumsuz geUşmenın toptan eşya dığı kaydedılmektedır fıyatlan üe taralar üzerınde orGene aynı raporda, Başbakan taya çıkacağı behrtılmektodir. Demırel'in bu şıkâvetler karşıDaha oncekj yıllarda gerek me sında Alman heyetme, me\cut murlarm, gerekse parlament«rle güçlüklenn ortadan kaldınlacagırın aylıklanndakı arUşlann. ar nı vaad ettıgi, buna karsılık Alkasından hemen fi5atları etkıle man Sanayıcilerırun de anlayıs ve dıÇi gorülmüştur ğımdı parla sabır göstermelen ıstedığı bebrmenterlerın aylıklanrm artısı tılmektedır. sonucunda, fiyat artışlan beltlen Raporda, Türkıye ekonomısl mekte, memur ve ışçıler dolavh yoldan da bu artıştan zarar gor hairkınrin bllgl venlmekte Tur mektedirîer Pıyat artışlan gıoı, kıye'nın Alman Sanayıcılerınjn jatırımian ıçın avantajlan be kıra artışlannm da parlamenter zamlanndan etkileneceğı belırtıl İırtılmektedır Raporda Turk sanajıclennm mektedır Yaklaşık bırbuçuk mılyon si Almanya'ya davet edıldıgı \e 1977 r gortalı ışçının, jine yaklaşık 827 de bır sanayıcı heyetm Alman^ a • bm memurun aldıklan ucret ve ya gıdeceğı açıklanrnaktadır A\ maaşlarla parlamenter maaşları nca heyet baskanı Shol'un îstan bul Sana\ı Odası Başkam Nurul nın karşılaştınlmasmda ortaja buyuk bır adaletsızlık çıkarken, lah Gc7gm ıle Turk hevetının A! zaten varolan adalatsızlık daha man\a zıvpretı sırasmda bır ça lışma komıs^onu kurulmasım da buyumüş bulunmaktadır bıldırılmekıeTum sıyasal partı mensuplan kararlaştırdıklan tun üzerınde anlasarak uç dataka dır. ıçınde çıkardıklan zammı, dolayısıyla adaletsızlığı onlemenın bır tek yolu bulundugu bıldırılmektedir. O da sıyasal partılerden (Baştaraiı 1 savfada) herhangı bırının MecUs'de alınan bu karan bozmak amacıyle manızı nca edıyonım Belkı gosAnayasa Mahkemesme başvurma tereceğınız çabalar uzennde par sıdır. Karar ovbırhğı ıle alın tılerır. anlaşacağı olçulü ve âdıl mıs olduğundan, bu vola her bır kanun hukmu get.rılebılır. hangl blr siyasal partirun gıtmek Bovlece hakkanjyet duygularını olasılıgı oldukca za>ıf gorunmek zedeleyen ve hukukUiği tartışılan bugünkü duruma elbirligi ile tedır Ancak, kamuoyu onumuzdekl çare bulunmus olur » gunlerde sıyasal partı başkanlaFeyzioğlu mektubunun sonunnndan 2amlarla ügılı açıklama da şunlan belirtmiştır beklemektedir. «Bu muracaatımın dogurması muhtemel olan tepkılen büıyorum. Buna rağmen gorüşumu gu cümün yettifi olçüde savunmağa (Bastaratı 1 isayfada) kararlıyım. Verıien (Genel artış Erbakan, Turkıye'dekı vergı ve toplu odeme) karan değısme duzeninın son derece adaletsız se bıle, bu artış ve toplu odeme olduğunu dıle getırerek Turkıye' karşısındakı şahsî karar ve rutude \ergmm sabıt gelırh ışçı, me mumu, kendı ınandıgım goruse mur \e feoyluıerden aUndıgını uygun olarak tesbıt edecegunı a n beürtmıştır. Başbakan Yardımcı edenmj> sı, memurların magdurıyetten kurtulmaları ıçın katsayının 12 olması gerekuğını soylerken, TRT'yı bır partmın meddahlıgaıı (Baştarmfı 1. Ssyfads) yapmakla suçlamıştır. Erbakan hukümetın gelecejıyle tör ve milletvekıllennin aylıklan ılgüi bir soruya verdıgı cevap bırbinne basamak gibı kullanata da, bunun Ortakpazar ıle ıuş rak bır tırmanma ıçıne gırmıştır. kılerde AP'nın alacagı tavra Oysa Turkıye'de dedıgım gıbı baflı olduğunu ımalı olarak dıle hem halkın çoğunlugu yoksuldur, hem de yatınmlara aynlan kaygetırmıstır. naklar yetersızdır. ParlamenterKAPİTALiZM KONUSU lenn once bu sorunlan çozme Başbakan Yardunıcısı Erba yolunda adımlar atmalan gerekan, basın toplantısında, TUrkı kır Ote yandan, Turkıye'de ücretler ye'de vergılerın buyuk bır bolumunun vasıtalı ve vasıtasız ver ve aylıklar arasında büyuk dengüer yoluyla sabıt gebrlı, ışçı, gesızlıkler ortaya çıkmıştır Sosmemur ve koylülerden alındıtuıı, "al adalet açısmdan bu da son buna karşüık faız joluyla büyuk derece sakıncalıdır Aldigun ük kazançlar sağlanıldığını ve ser bügılere gore, şımdıUk bu açık \et sahıplerının yetennce vergı lama ıle vetınıyorum Ankara'ya odemedıklerlnı beurterek şöyle gıdıp, aynntüan oğrendıkten son ra konu uzennde yerüden dura demışbr: bıUrım • «KapıtaUzm bu somuru, bır haksız kazanç rejımıdır. Bu reAKCÜMLER» URETILECEK jımde nske gırılmeden, alın terı CHP Genel Başkaru Bulent Ece dokülmeden faızcılık ve başka yollarla haksız kazançlar elde v t ve eşıne Bulganstan'ın Rus edılmektedır. Zaten kapıtalız çuk şehrınde hedıve edllen ıkı mın bu sömüru duzenı yüzun kuzuya «Bay ve Bayan Akgun den dünyada komunızm belası ler. adları verümıştır Bu koyun turu ulkemızde de uretüecektır ortaya çıkU.» 16 santım uzunluğunda bol \e yumuşak tuylu olan kuzuları ORTAKPAİAR ZARAB VERıR «emanet» olarak Isvan'lara bırakan Rahşan Ecevit» bu kuzuları Erbakan Ortakpazar ıle üışkıkoylü demeğı olarak uretmek ka lerle ügılı bır soruyu şoyle ceranndayıı. Ulkemızde büyuk bır vaplandırmıştır boşluk dolduracağı kanaatınde«AET üe Turkıye arasında buyim. Çünku bu tur, hem bol etlı, yuk meseleler vardır. Bır kere AET 1 aralık 1976 tarıhınde baş hem de çok tuylu ıklım şartlalaması gereken serbest dolaşım nmıza da uyuyor> demıstır. la ügüı taahhüdunu yenne geCHP GfHÇLiK KOLIARI tırmemışür. Aynca bu ulkelerParlamenter maaşlarına yapıdekı Turk ışçılerıne ınsanca lan zamma karşı sıyasal kuruluş davranümamaktadır da Topluolarak sadece CHP Gençlık KolIUK ıle Türkıye arasındakı ekolanndan tepkı gelmış ve CHP nomık Uışküerde bayuk denge Gençlık Kolları Genel Başkam sızlıkler vardır. Turkıvenın ıtha Zekı Alçın yaptığı yazılı açıklalatı artmakta ıhracatı ıse azalmada, «Bız bunu dığer sermaye maktadır. Ortakpazar açıkça partılenne yakıştırabılırız. Ama Turk ekonomısıne zarar vennek bu duzenı âegıstumeye uğraşan tedır. Bugünkü şartlar icüıde bır partirun mılletvekıllerı onlarplan ve program yapmağa dahı la aynı davranışa gıremezler. deimkan yoktur.» mıştır. Başbakan Ecevit zammın MTNİN GELKEGI Başbakan Yardımcıaı, hükıimettekı uyuşmazlıklar nedenıyle bır hükıimet degişlklığı olacağına üışkrn söylenülerin yayguüaş tıgının sorulması ılzenne şu kar şüığı vermıştır «HükumeÜer siyasl lstıkrar te sis ederlerken, sırf slyası ısükrar tesıs edecegim diye mılli menfaatlere karşı gelemezler. Türktye şimdi, batı Ulkelenne karşı efendi ya da uşak olmakla karsı karsıyadır. Bu durumda cüce uşak olarak kalayım da batı üllceleriyle aramda bır mesele çıkroasın denemez. Böyle bır tututnun mllll men faatlere uvması mtimkun aeğıldır Sıvası istikran tests edece ğım dıve batılılara müsamaha edümesı mumkun değıldır Or tak Pazar konusu hUkümete ge tırılmıştır.» SENDIKALAR Bursa'data Turk Iş'e bağlı sendıkalarda Cumhurbaşkanına, TBMM Başkanhgına, Anayasa Mahkemesı Başkanına, siyası par tı lıderlenne ve Turk îş Genel Başkanına birer telgraf gondererek, parlamenterlerin maaşlarına yapılan son zammı kınamıslardır Sendıka başkanlannın telgrafı şoj'ledır • Çok sayıda sosyal konulu kanunlar dururken, yurdumuzda ıkı mılyonu aşkın lssiz varken, 1800 lıra asgarı ucretten vergı kesüırken, be? yıl içlnde maaşlanru 15 kat artıran mılletvekıllerının bu tutumunu üzuntü tle tarşıladık Savıstay kararlanna sasgıvı jıtiren sorumsuz kışı crın bızl temsıl etme yetkılerıni Mtırmış olmalaıi gerekır MıUet \eVıllennın devlet hprınesırı ya§ ma Hasan'ın böreğı gıbı kabul lenmelerını protes*o edıyoruz » (BasUrafı 1 sayfarta) (Baştarafı 1 sajfada) sağlanması ıçın gerekll vass onenemli bır rol oynamış olan yapiimıştır Barolar Bıriığı Ge nsının Turkıye Barolar Bırııği Prens de Broglie'nın is ve ozel nel Başlcprj Prof Faruk Erem, Yönetım Kurulunca hazırlanmahayatı hakkındaki sırlar da çoonerıier lehınde konuşmuştur rap soküğü gibi çozulmeye başsırıa karar verümıştır Öte yandan Prof Erem, TCK' 5 Gozaltma ahnan yurttas lamıştır nıın 141, 142 ve 163 maddelerl lara ınsanlık onuruna yakışmaHalta sonunda sanıklardan bın nın Hdlciırlması onensıne karsm van davranışlarda bulunuldugu nın kın, babasını savunmak ıçm Ba«oaKan Demıre'.'ın «Bu ıste§m ve ışkenceler yapüdıfını acı bır yapacağını büdırdığı basın topTurkıys'ye komunızmın gelmesı gerçek olarax saptayan Genel Ku lantısını son anda erteleyerei om 'stemek demek olduju» yolun» rulumuz bu yasa dışı ujgulama lümİ3 tshdıt edı'dığını soylerken, da'cı sozlerını cevaplamış bu ^uç lara son vermek üzere mucadele polls paralı katüleri tutan iîd f lamamn sadece ıf ıra oldugunu s^nl sürdürmeye ka*ar vermıştır. ortağı. suçlayan bir mektjp ortaka\detmıstır Bu arada mevzuatımızda avu ya çıkannış, arkasuîdan bır sa Prof Erem surlan eklemlştir: ka^m goıaütına alman şahıs ıle nık avukatı ıse polm, mektubun «Komunızmın kokenı batıda gorüsmesinı önleyen hıçbır hu .çenfmi tahnf etmekle suçlamış 1 dofdu Fakat batı kOTiuru^t o küm bulunmadığı ıçln bu konu •ır madı batıdan çok omekler al dakı yanlış yorumlardan doğan Avukata gore olavı bır an once dık. Batıdan alacağımız bır or uvgulamalara son vermek uzere kapatmak istıyen bazı çevreler nekfe su olmalıdır Batı n° yap TBB ve Turkıye Barolannın et auna bır «Çycar cınayeti» susanu tı da komurı^t olmadı* Batı ya kın bır mücadeleye gınşmesı uy vermek ıstemektedırler sak jarıne cogulcu dusunceye gun gorulmuştur Ilk günlerden berı one surulen olanak tanıdı Duşunce ozgurlu6 Genel Kurul TCK'nın fa ıddıalara gore Prens, kanşık ış gunu en buvuk guvence sajdı. şıst Italyan Ceza Yasasından alı lere kanştıklan oğrenüen ıki orIşte 1 1 1*2 163 maddelenn nan 1*1 ve 142. maddelen ıle 163. tağı ıle altıyüz bin frankiık bir * kaldırılmasmı ısteyenler bu manç maddenın mevzuatımızdan çıka lokanta satışma ılişkin olarak bır ta kışılerdır Bılgısız kışılere ge rılması ıçm suregelen mucadele sozleşme yapmıstı Bu sozleşmelınce onlar yonetmek ıstedıkle nın jogunlastınlmasına \e yaygm deki bır maddeje gore Prensm n toplumlan sadece fplâkete sü laştınlmasma karar verilmıştir olümü halinde borçlar affolunaruî'emısle'aır » 7 Genel Kurul'da sıvil luşi cak ve iki ort?k Prensm elındeTurkıj'e Barolar Bırlıgı genel lerle basın mensuplarmm askeri kı hıs^e senetlenni de pavlaşakuruluna ^unıılan oner»elerm, mahkemelerde vargılanmalannı csktı Prens de Broglıe aılesı va geneılıkle tumu kabul edılınıştır onle^ecek yasa 6>ğışıklık!ennın rıslennın hakları araştınlırken Turkıje Barolar Eırhğı 10 Ge gerçekleştırilmesi ıçm Turkıve polıs şımdi prensın imrasm". tanel Kurulu aşaeıdaKi hususların Baolar Bırlıjh'nce gereklı ısleTi şıyan bır m^ktunla krtid'sınin Turk kamjoyuna duyuruiraasına lerın vapılması hususu da kara haklanndan vazgec*ığını gosterkarar xermışt»r ra baglanmıştır meye çalışmaktadır «1 Anajasam'za gore Turk 8 Genel Kurul. kıtao v« Deviet Başkam d"Estauıg*ın ulusu adına yan^ı erkını kulladergı toplamasıvla ıl»rllı olarak partısı olan «Bağmsız Cumhurı nan Danıştay kararlama sarşı suregelen Anayasa'va avkın uv vetçılenraı ılerı gelenlerınden de jurutme orgar.ı soramsuzlugunu gulamalann aıırdurulması ve sayılan Broglıe'nm cenaze toreni surdJrmekteaır Türiiye Barolar sanat ozgurlü*unu kısıtlavan bu ne ıktidar mensuplarınm tPmsılBırhfcı daha oncekı donemae tün hükümlenn mpvzuatımızdan cı gondermemekte gost^rdık'.eri ba konujla ugılı kesm goruşlerıçıkanlması ıçın TBB ve Turkıye Utızhk de gozden ıtaçmamıstır ni açıklamış olduğu ıçin konu Barolannın gerekll çabalan harGazete. rad\o ve televızyon, nun hukuksal ybnden tartısüma camasına karar verrnlstır olay hakkındaki gelışmelerı en sında artık hıçbır yarar olmadı9 Üniversı^lerde \e okullar genış bır bıçımde yansıtmakta ve ğı kanısındadır Bundan bovle da voğunlascn tum tedhış eylem ızlemektedır Muh«lefet «Fransa' hukuken yapıJması zorunlu olan lerının can guverlıgı i'e ögretım da yeru bır toplumsal skandal» ış, yargı organ'arının yenne getı ıe oğrpnım ozgürlügunu orfadan olarak rutelenen «Broglıe oiayını» rılmeyen herbır Danıştay karan kaldırdığını \c bu ortamın faıli dolayısıyle oluşan suçıar ve bun bulunmavan cına\etİTİe büsbü ele alarak iktıdara salduılannı ların sonrmlulan haıckında «e tun vahamet kazandığmı ve yet pekıştırraektedır ciKmeden koguşturmaya geçmesı Idlılenn ceşıtlı nedenlerle gbrevFransız Komunıst Partısı Genel dır Bu durumu gozonundö tu lennı yenne getırmedıklennı sap Sekreterı Marchaıs. «Besıncı tan Genel Kunılumuz TCK nan tayan Genel Kurul. tüm vetkül Cumhunyet reümı ıktıdarlannın 240 maddesmı de aşara* TCK' ^e sonımlulann Rörevlerini vap hıç bıri buşunkü kadar gangster nın 146 maddesınde yazı'ı Ana malarmı saS'amak amaayla bu \e prenslen kommam'ştır» dervasajı •lururlükten aiako.mı 5 U turden davranı«lar karsismda ken Ana Mulıalefet Lıderı Fran cıınu oluşturdugu ızlerıiuni ve TBB Yönetım Kurulu'nun reıen cos Mıtterrand 'a «Hükürnet, bu ren bu g'bı eyiemler \e sorum.uıa da barolann başvurma lan cmayetı aşağilık bır propaganda İ2ı h&kkmda gercklı kofcuştur üzenne »ereklı araşrırma onlem bahanesı yapmak ejılımuıı gos np\a gecılmesı ıçm TJrkıye Ba lerını almasına ve etkın prişim terdı» demıstır Sosyalist Partırclar Bırlıgı Yönetım Kurulu'lerde buluranasma lcarar vermis sının orgam haftalık Unıte dergınun Cumhurıyef Savcılıklanna sı Jean de Broglıe ıçın «Beşıncı tır başvurma^ına karar vermıştır Cumhuriyetjı skanaallar Prens.» 10 Tüm kamu kunıUışlann demektedır. 2 Bunun yamsıra yunı me da kadrolu olarak çalışan mesOTjanlarmca yargı kararıannın lektaşlanmızın. avukatlann bağun HAYALİ İHUACAÎ jenne getınlmemesırun hukuk sızbgı ilkesme uygun blr çalışma Bu hafta aynca Prens Jean de devletı ve hukukun üstunlugü ıldüzeyıne kavuşturulması ve pa Broglie'nın, îspanya ve Luksemkelerını zedeleyicı boyutlara ulaş rasal haklarınm eşitlık ilkelerine burg'daki paravan şırketlerinm tığmı saptayan Genel Kurul, avu meslegın onur, önem ve zor ça aracılığı ile «Hayalı ıhracat» ışlekatlann, Baroların veTürtaye Balışma koşullanna uygun olarak rı çevırdıği, sılâh tıcaretıne de rolar Bırhğı'nln bu tutuma tep yenıden duzenlenmesı ıçin TBB kanştığı, bu şirketlerden Sodekısın» gostermelc amacıyla 1977 Yönetım Kumlu'nca gerekli ça tex üe Brıncom firmalannm daha yüı ıçınde bır gunun TEB Yöne balann gösterümesine karar ve once kovusturmalara ugradıkları tım Kumlu'nca kınama gunü nlmlsUr oğrenilmıstir. olarak ilânı ile o gün avukatla11 Tüm adalet dairelerl per Vergi cenneti sayılan Lüksemnn duruşmalara girmemelen hu sonelı ağır sorumluluklar yuklesusu da aynca karara baglan nerek gorev yapmalanna rağ burg'da bır milyon franklık sermıştır men, parasal yonden zor durum mayeyle kurulan Sodeteı Anonrm Bunlann Şırketınm Başkam Jean de Brog 3 Gene! Kurul'aa 12 Mart da bulunmaktadırlar. gdrevlerinjn onemı ve sörekîi affr Ue'den baakaeı degıldı. ıktıdarınm olagaıubtü koşuıiar GeneHifcfcf çofc lyı hsber BİA8 lığı gbeönüTKİe totularak emeklealtında 1961 AaayasBsı'ıjd* vapınnı karşılayan maaş düzeyıne bır gazetenın açıklamalanna goğı antı demokratık değışısl'ileulaştınünaları için TBB Yöne re Sodetex fırması ıle Îspanya' rın geçersızlığırun yargı organUnın «Katolık Mafyası» sayılan rınca saptanması veya Anayasa' tım Kurulunca gerekll ginşimle(Opus Deı) arasında ılısküer nn yapümasına karar venlmısdakı yontsmlere başvurularak bulundugu da îspanya Mıllet 1961 Anayasası metnıne donolrne ür.» Meclısmin gtzlı bır raporundan sı ıçın Türkıye Barolar Btrligıortaya çıkmıştır. Buna gore Sonın ve Turkıye Barolannın etKin detex Opus Dei örgutünden, pave yaygın mücadeleye gırismesira almıştı ne karar venlmistır. (Baftanfı 4. sayfada) Fransa Devlet Başkamnın ba4 Anayasa'ya aykın olarak 25'inde vadesi gelen kuponlannı bası olan Edmond Gıscard d'Lskurulduklan Anayasa Mahkeme tam olarak karşüayamayacağını taıng ıle Opus Deı orgutü arasınce saptanan DGM'leri tarafınbüdırmiştır. Bu çlrkin bır borç sında sıkı ılişkıler kurulmuş oldan mahkum edılenler hakkında tan kaçma olayıdır. duğu da aynı gazete tarafından kendilığinden yargılamanın yenı«Bu kustahça davranıs Türlc one surülmektedır. 1960 yılının lenmesi ve samklann olağan hukumetıne hıç bir yarar sağla başında «Ispanyol Mafyasınm. mahkemelerde yargılanmalanrun mayacak, UsteUk yeni rnerkez Gıscard'ın bugun lıderı oldugu bankasını kurmak ve parasının partısuıe parasal yardımlann bu değennı istıkrara kavuşturmak kanaldan geldığı ve bu yardımıçm üıtıyacı olan yabancı ser lann Broglıe ve Sodetez elıyle maye desteğını sağlamasını da yapıldığı ıddıa edılmektedir (Bastaratı 1 Siyfada) olanaksızlaşüracaktır. Tlirk paJean de Broglıe de Devlet Başdekslerindekı artış orararan yu* rasının değennı surekli bır ısökkamnın eşi arasındakı uzak akrade 15,7 olduğunu bu baluma&n rar kavuşturmak içın yakalanan balığa da dıkkatı çeken kamuoyu istikrar tedbırlen uzennde jeriı fırsat boylece kaçınlmıs olacak organlan prensın 1969'da Cezaden ve tıtızlıkle duruıması geve halen fulı değerini korur go jnrlı bır mılyoner olan Aklı Rarektığınl sdylemıstır rünen Turk Lırası yenıden değer hal ıle Bnnkom Lunıted ŞırketıTıcaret Bakanlığı blıtçssmın yıtırmeye baslayacaktır. nı kurduğunu yazmaktadırlar. gorusülmesıne TBMM butçc ola" «Kuşkusuz Turk hukümeti bu 240 müyon frankla kurulan Karma Komlsyonuıda aun l,<j^!a durum karsısında gene mldırmaz Bnncom, ozeUilde ve çoğunlukmış ve soz alan uyeler şcncaı^bır tavır takınacak ve Turkıye' !a Arap ülkelerı ıle sılâh tıcarele Odalar EirUkieri i e bankilar nın ekonomık kalkınmasını ya tı yapıyor, elde edılen karlar ıse uzennde yasal aenetmuı» ı&pıl» bancı yardımı olmaksızın gerçek madığından vergı ladesıain avıı leştırebüeceğını ıleri sürecektir. îsvıçre üzennden geçınlerek calılüı bır gruba varar sa|Slaaı Fakat Türkıye sürgıt dış yardım Fransa'da ttaşka ışlenn fmansmanında kullanılıyordu. Ancak ğından yakınmışiardır. sız yaşayabılır mı' Bu soruya en 1973te, zamanın tçişlen Bakanı CHP îstanbul Mületveralı Me güzel cevabı, ulkenin Türk Yu Marcelin'in gınşimleri sonucuntın Tuzün yaptığı konuamaui de nan Savaşı'ndan bu yana geçen da, Broglie bu firmamn başınsekız yıl süresınce uygulanan po dan çekilmek zorunda bırakümış laluasyondan ve «»konomıye oıum suz etlcilerden ıcurtulmanın yapı lıtıkalar sonucunda ıçına düsmiis tır sal degişıklıkle olabıleceguu fena bulundugu ekonomık bunalıra Çeşitli emlâk spekülâsyonu ışvermektedır sormus, «MC'nın buna ıııyetı olFethı Bey'ın Izmır'de karşüas lerine de katılan Prens de Brogmadığını bılıyorum. Nıyeıl clsa bıle Turkıye'nın olçulerı ızıa tığı umutsuz kalabalık, «Gor lıe'mn son olarak Fransız MıUet Fethı Bey, sırtımızda ceketımız, Meclısınin Maliye Komisyonu \ermez» demıstır Başkarüığına seçılmesı bekleni1CHP tzmır Mıiletvtinıt SıUey ayağımızda pabucumuz yok», dı ken bu seçimın bizzat Cumhurman Genç ıse yaptijîı konuyna ye bağınyordu Gerçek odur ki baskanı tarafından engellendığl Turkıye çok olumsuz koşullar alda ozetle şunları »oyiercaştır büdirilmektedir. «Ilkel, bölucu, bagüaz ^apıta tında mali yonden kendi yağıyla KARAMANIİTIE iliJKilER lizmın vığit Bakanı ou sıs*enı kavrulma hevesuıe kapılmıştır . neyı gerektıyorsa onu yaptıı.i7. Türkıye, onbır yıllık süreklı saGenellıkle lyı haber alan kayKorkmadan, çeKinmLdcn. ortulen vaşlardan, aşın derecede teçhımeden.. Bır ornekie gor^cimeı: zat ve eleman yokluğu çeken, bâ naklan gore, Prens D« Broglıe ısterim 1631975 urıhuıds yu kır bır ulke olarak çıkmıştır. ıle onbır yıl Parıs'te yaşayan rurlüge gıren vergı udesıni ka Bu durumdak] bır ulke dış jar Yunanistan Başbakam Konsant.n Karamanlıs arasındakı üışkiraraamesı çımentova uyguıınan dım almadan ve ülkeye goçu teş ier de ılginçtır. îkı polıtıkacı ara \ergı ıadesı oranını yuksclt'ı, vık ederek nufusunu arttırmanm sında kurulan dostluk sonucunote yandan çımenıoya verg* *&ve: yollannı bulmadan potansıyel da Gıscard'ın Kramanhsle tanış sının kararnamedekı alt ve ust zengınliklennı değerlendıremez, tı|ı ve bazı Yunan çevrelen ıle sınıflarmdan ıhraç m.itarı re demıryolu ağını oremez ılıski kurduğu «Le Canard Enrolursa olsun ust sıuıiıa"j"ıdan Tahmınımız, Turkıye'nın er haıne» gazetesı tarafından da ekjararlanma hukmu ^cfır '.aı. O yada geç dış yardımsız ;.apama lenmektedır Gazete bu konudalay açık bır çıkar JL>yıaır. Dc yacağını anlayacağı ve yenı dış kı aynntılı haberlerinde, her vıl mırel aılesınırj Oönaş t'rrn??' ou kredıler elde etmek umuduyla Yunanıstan'a gıtmekte olan Jean karamameden vararlanır.ıç'n eskı alacaklüarına karşı taahhut de Broglıe'nın Gıscard'ın 1966'da Demırel aılesırün /d^tığı i'iel lennı yerine getırecefi merkerin Peloponezde onoeş hektarlık bır ve bolucu kapıtauizme ılg.nç btr dedir. Kendi sdzlertne bakıhrsa, arsa satın almasına da onayak ornektu:» Türkiye'deki yenı rejım dürilst olduğunu yazmaktadır lük ve venmlılik ilkelerine daya» Prensm avnca Başkan Gısnacaktır. Bu ilkelen Turk hal cardm 1975'te Yunanistana yaptıkına aşüamak ve onaylatmak ğı rssmı zıyaretin hazırlanmasmIçin tüm itibanm ortaya koyan (Baştarafı 1 Sayfada) rejimin basanya ulasması içın da da katkısı bulundugu belırtüFazla sürat yuzünden meyda her şeyden önce dış dünyada yl mektedır na geldıgl ılen surulen Yalova SUÇ ORTAKLARI îzmıt yolundakı trafik kazaaın tırmış oldugu güveril yenıden kazanması gerekme'îtedır » (18) Jean de Broglıe'yi 34 aralık sada, bu yolun Çıftlıklcjjyü mevitunTARIN: KOJEYE SIKIJTIRIUM bahı, ortaklannın e\n onunde de bır otomoballe bır kamyon oldürduğunü ıtıraf eden paralı çarpışmıştır Izmtı'ten Yalova ya YABANCI JiRKEHER katıl, kendiEini bulup koruyan gıtmekte olan Vehmet Aşık (38) \a ıtıraflardan sonra tutuklayan yonetımındekı o4 BE 274 plaka polıs mülettışı ıle cinavete teşvik (16) The Economist, 7 Haziran sayılı otomooıllp karşı yonden ptmekle suçlanan ıkı ortakla ıl1930, s. 1280. gelmekte olan Yılmaz llker (40)' (17) «Türkiye'de GeleceÜn Hükfl gılı sonısturmalar devam ederin yonett'ği kamyonun çarpışmar meti». The Economist 16 ken, bazı kamuo\ u organlan bu sı sonucunda otomobıldp buluolavın tvmuyie eun ışıSına çıka4fnsto9 1830. s. 313. nan Mehmet Aşık, Halıl Asık, Fatma ^şık ve Bılgı Aşık adla (18) «Türkiye'de Kkonomi vr Po nlıp çıkanlamayacağını sormava Bır gazete de, lltıka». The Economist, 28 baslamışlardır ruıdakı Aşık aılesı»run dort b: «bazı sıyasal çeırelerin, nihayet Kasım 1930, s. 392. reyı ıle Ummuhan TLJ=CI o'ay doŞru vola sırdık'erını gorebıl' erınde olmuştur Ka'ada a' n K4YIP I E T T kartımı ka> mek ıcm acaba rfaha ne kadar ca kamvon şoforu Yılmaz llker skandal ve cinavet gerekee»k')'> bettım Hükumsüzdür ıle kardeyı Nun tlker ağır şefcl dı>e sormaktaaır . Ibrahim tLÇİ dr yaralanmıştır (a a ) Barolar Birliği BAŞKENT NOTLARI (Baştarafı l Savfaria) kuşkusuz Daş sorumlusu MC'nıo bası Demırel dır Pekı, lç"î'erı Eakanı denılen zatı muhterenı Oğuzhan AsJturk güru gelende bu blumlu avlama'ann hearoını vermeyecek mıdır? Poîıse TIS emn verenler gazetecııere csna\ar gıbı saldınp ellenn'iekı makınalan al p kıranlar jrazete cılere saldırı emrını hay''iiran mudür muaMnlerı, şunlar bunlar yanı tum yasa dışıcılar, 'nsan sevgısmden voksun 9olanıar hesap vermeyecekler mı Kesıml ne olursa olsun, sağdan da soldan aa oıdurmelerı onavlamak olanak dış Yanarun korpecık guvercm gençlerın o u mune. kurşunla gıdenler, ıpt« gıdenler, tumune Bu gıbı o'durmeler br ülkede «ahvalı adı^a» oldu mu. ko gıtsın gensım, nuhaleîet varmıs, muhalefetin anası vmrrrus, kim ınanır, lcirfl guvenır, kım yutar bunu' Haydı günü gelende gıivercın lençlere kursun sıkanlar, dıyeUm sayılan elli yüz hesap "erdıler yasalar onunde ama * tilaraır uzennde usanmadan, ÖHmadan djrduğum bır konj /ar kı bunu kurcalavanlann vedi sulâlesı Ulke e. ulke ınsanlann» vapnkları ko'üluğun hesabını ne bu dünyada ne obür dünyau» verseler de \ermis sayılmazlar. AleviSonnı aynmındandır tozum Düpeduz mezhep kışıîirMcıIığmı «teşvık» edenler, bunu dev letın ders kıtaplanna kadar sokanlar, «baskı hatası» paıavrısır.a sığınsalar da asıl bolucu buolardır, ulusal bırlik ve beraDerlık düşmanıdırlar bunlar, bu kafalar Bu konu tum ülkeyi yaKar, Uç beş polıs çefının yasa dışı üygulamalanna benzemez 'îunun sonucu Alevi mançlı uyanık Turk halkına aüşen, ılk seçımds bu ayrımı yapanlara, ders kıtaplarında bıle korpecık beyinleıe nıîak tohumu saçanlara demo<cratü yollardan hesap sormalıoır ve inanıyomm kı soracaktır. «Bız alevıjd, sunnıydı ayrırmna yoğuz. olmadığımızı beiırtınek ıçin bu gibı ayrımcı kafalara, kafatascılara. manç bolucülerıne oy vermeyeoeğız» dlyeceklerdı/. demehdırler. Demelıdırler kı bu gıbı koriunç aynm, bolucultik meraklıları, gorevliler dsrslni alsm, hortiamasuı bu aşagılıkları, çağ dışı düşuncelerı.. Bu eylem, bu korkunç uvgıüv ma. bu asağııık ayrun. An^ara* nın kır ı havasmdan da beterdir. Krlı havarun zaran salt Anlıara halkmadır bu ıse tum vur dadır, ulitejedır. kırk bılmsm kaç mıiyonad'r Doğu ve GurEvdoğu'da bu ı/ncalık, bolucaluk eylerrlennın nicelenne tanık oldum, bu sylemler depromden beterd'r aeprem bır bolgeyı yokedıyor, 'a.ıîar ai'yor, bu oyle bır dsprîmdır kı tunı suıırlsr ıçtnı va/car, kavurur Yete'r ey MC kafasızlığı, rl veter. bu ateşı bırakınız el z.i degıl, ulkeyı jakacsksmız, <u>ı! jabancı parmağını, bu çağ dışı ışte, ulke büninlugunu sar^an ışte aravmız kı^alık boluc ı katıllere hepımız d.kkat edelım Şu MSP hle"e olaum olası b ^ zulurum, TRT nın >asa dışı basını da taaa, Ataturk Ünıvers *esjıde Neler Olu\or başhldı >d7i dızımden ben se\mem ve t * bmam, orada tanuıuştım bu zatı muhteremı, karamamesının Sayın Cumhurbaşkanının ımzas.i.a gerçekleştığı zaman basmıştrm feryadı «Yaktın Fahrı baba» dıverek Elbette yanümadım orneklen ortada Ama son bır ' • « 4' • nı sevdım neden saklayalmı Eekınız, MSP Genel Başkan Yar dımcısı Fehmi Cumalıoglu ne 1 dıyor ' «TRT'ye gen zekâlı »rtıstler çıkanlıyon>. Pena mı oluyor yani. millet usandı, çağ dısı kafalı politıkacüardan, varsın gerı zekâlı artıstler çıksm aacık ta, hiç olmazsa onlann kara kaşlarını, fincan, ceylân gozlerini boylannı poslarmı görüvor da otekıleri unutuyoruz. ama Bav Cumalıoglu gam yemesın, günü gelende TBT üeri zekâlı politikacüan da artıstlerl de çıkaracaktır gün yüzüne, bu Karan lık, bu kotü gidış devam edecek mı sanıyorlar'' Bunlardan. bu gıbüerden ancık kurtulus seçımledir, seçımi alenvdi, solcuydu ayaklanyla yaptırmaK ıstemevenlenn tuzağı na düsmemek gerek, butun rresele burada. Tanrı'dan bır d''eğım daha var, Turkeş'ın kurtlannın Demırel'in ütüsuz pacasına iyice sanldıgını da bana gostermeyı nasıp etsın. kocarsn bır amın çekıyorum 1977'nın ııi haftasında Gazıantep (Bastaralı 1 Sayfada) ortak bır açıklama yapan Gazıantep Kadın Hakları Koruma Dernegı, ODTU. Kültür Derneği ve TÖBDER Gazıantep Şubesı olaylan kınamıslardır Iki Türk Yunan istan'da esrar kaçakçılığı suçundan yargılanıyor "The Economisf,, Ticatet Bakanı Yalova'daki ATtNA Öncekı gun Korent Kanaunın ginşındekı lsthmıa'da (Kiras Vrisı) «Gloria ısimlı Rum gemısmde 10 ton kaçak esrar ele geçırilmesıyle ılgüı olarak tutuklanan beş kişiden Türk olduklan bildırılen 42 yasında Anf PoALACAKAPTAN'IN 50ZIERİ lat 23 yaşındakı yetenı Refık Po» öte yandan olajları yerinde lat, bugun Yunan adlı makamirtoeieır.ek üzere Gazıantep e gelannca resmen kanunsuz tıcaret les Prof Lgur Alacakaptan Bas yapmdkla, uyuşturucu madde kakflnlığı'ndaka CHP Heyetı, VaU, çırmakla ve ızınsız süah taşımakEmnıyet Müdurü, Savcı \e dığer la suçlanmışlardır ilgıhlerle goruşmuştur IncelemePolıs, sozü geçen kısüen gemılerıyle ılgıii bır açıklama yapan de bir silahlı çatışma sonucunda Prof. Alacakaptan, şunlan so>leyakalamıştı lemıstır Rum tayfalar ise uyuşturucu «Emnıyet jetküılen, suçlunun, madde kaçakçUıgına kanştüdansuç faıUnın peşınde gıtmemektena daır delıl bulunamadığı ıçin dır Aslmda bu olaylan münferıt bugun serbest bırakılmıstır gormuyoruz. Her yerde aynı oyun 499 tonluk tGlona» Lübnan'lar oynanmaktadır. HukUmet ordan bır Kuzey Avnıpa Umanına takları tarafından her türlü yargıtmekteydi (REU) dım goren cına\et çetelen, Gazıantep'te de kol geziyorlar Şunu memnunıyetle gorüyoruz kı, ken Cihangir'in bir di gücünu ve demokrasiye inanbölümü geceyi mış buyuk halk kitleleri, bu baskı ve teror kampanyasından sın karanlıkta geçirdi memekte ve tahnklere kapılmamaktadır » Cihangır'in bır bölümu, dun ge ceyı karanlıkta geçirmıştır. YetISKENDERUN'DA kıliler, Susam Sokaktaki voltaj öte randan ANKA'nın hadegiştırme merkezındeki transfor berine gore Iskenderun'da 2 o mator'de arıza meydana geldığml cak pazar günü orta derecelı okul ve onanmırun bugun öğleje kalarda okutulan ders kıtaplannı dar sUrebıleceğinı büdırmışlerprotesto amacıjla bir mıtıng auzenleyen TÖBDER îskenderun şubesi mabkeme karan ıle suresız olarak kapatılmış; şube başkam Kalender Aslan üe dernek (Baştarafı 1 sayfatia) uyesi o ogretmen ılk sorguların• Bdylece Bakanlık 200 bin cğdan sonra tutukianarak ceza evıretmenın ıradesmı hıçe sayarak ne gonedenlmıştır 200 bin öğretmeni ve bakmakla Çevre ılçe orgutlenninde kaül yukümlü bulunduklan yaklaşık 1 dığı mıtıngde bazı ders kıtaplann mılyon ınsanı sağUk ve sosyal dı «ırkçüifc ve boluculuk yapılma yardımdan yoksun bırakmıştır sı» kınanmış ve MC'nın Mıllı E Bakanlık bu antı demokratık ğıtim polıtikası eleştirilmiştır davranışı ile oğretmenlere karşı Bunun uzenne Hatay Milli Eği tek tek kıyımlara geçmıştir. Batım Mudürlüğü, mıtingm düzenle kanlık bgretmenlenn sandığın yıcisi olan TÖBDER şubeslmn yonetıminde söz ve karar sahıbı kapatüması \e yönetıcilen haXolmasını ıstememektedir » kında soruşturma açılması içın Sandık içın Bakanlığın hiçbir savcıhğa başvurmuştur katkısı olmadığını, sadece öğre* Bunun uzenne harekete geçen Savcüıkça, mıting düsenleyen menlerin paralanyla ayakta durTÖBDER Şube Başkam Kalen dugunu, buna karşıhk Bakanlığın sandığın yonetimıne el koyder Aslan gozaltma alınmış ve ilk yapılan sorgusundan sonra tu mak is*ediğini, geçen genel kurulda yolsuzluklan saptanan bazı tuklanmıştır. Tutuklama karan aünarak cezaevıre gonderilen öte yoneticilen tekrar sandıkta görevlendirmek istediğıni öne sükı TÖBDEB. uyesi ögretmenler ren Sandık Başkam, bu durum şunlardır karsısında 7 ocak 1977 günü içm Adem Demıreren, Battal Kıran, olağanustu kongre karan aldık Mehmet Koz Erdal Organ, Ah lanru, durumu genel kurula an met Masyan latacaklarmı ve bu arada Bakan lığm ıslemım Danıştay'a gotureANKARA'DAKI MÎT1MG ceklennı açıklamıştır. Ote jandan, Ankara Buromuzun haberine göre, Orta Doğu Teknıit Unıversıtesı Oğrenci Temsüciligi taraîından duzenlenen ve başkent PO'İS'II tekı çeşıtlı devrimci kuruluşla(Bastarafı 1 Sayfada) rın katüdıklan «Özgurluk> mılikle Mucadele Demeğı ı.PIM> tınçı dun Tandoğan Meydanı'nda %apumıştır. Mıtinge katılan bın Genel Başkam Abıdın Oğe, dun Istanbul'da basına yaptıgı yazılı lerce oğrenci çeşitli slogan \e acıklamada, demeklennın Veznemarşlar soyleyerek Cemal Gürsel Meydanı'na kadar yürümuşler cıier'de meydana gelen olaydan sonra polıs tarafından aranılmadır sı bıçımını eleşümuştır. Öge, Her kuruluşun kendi flaması arama sırasında derneklennin altında toplandığı re değişik slo tahrıp edıldığını, arkadaşlannın ganlann sdylendıği mitingde her polıs tarafından tartaklandığını hangı bır surtuşme çıkmamış, one sürmuştur. PİM Genel Basgençler, MC ve dUzeni elestiren kanı dığer ülerdekı şube yonesloganlar yanında sık sık, <Fa tıcılerine de baskılar yapıldığını şızme karşı omu* omuta» dıye anlatrms, bunlardan ornekler verbagırmışlardır Yapılan konuşma mıştır larda gençler sıyasal ıktıdan, o (PIM Bursa Şubesi ıle ilgiU kuUardakı devrımcı oğrencılere haberlmls 5. ssyfamıcdadır.) ydnelık baskı ve saldınları kına mışlar «Fasıst ıktidar» «Katıl • • • • » • • • » • • • • • »• • • •» • ikttdar» dıye SIK sık bağırnıışla1 ^w dır. Konuşmacüar, ODTÜ Mu FRANSIZCA te\ellı Heyetınm de ıstıfasını ıs temışlerdir Doğu'da halk uze • StrasbO'ire ünlversltesl < > nnde agır baskılar oldu^jnu se J l mezunu oayan ögretmen ta i > bepsiz olaylar çıkartılarak halkın < > raîından Kadısöv yakasında < [ huzurunun kaçırıld'ğmı one su• • oturan dgrencilere Fransızca < > ren koTuşrpacılar bu o1"Iar l.ar , , ders verllir • sumda CHP'nın tutumunu da • ır,ı»aw eleştırmışlerdır. • » • • • • • • »•» •• • • • • • •» » Yardım Sandığı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog