Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makaleKatalog


«
»

9 oci* 1977 YED i İzmir'de kapıcı dairesi iki odalı, mutfak ve tuvaletli olmayan yapılara ruhsat verilmeyecek , frun.hin.lyt Ec f E Bll TARTIŞMA osu) DÎSK'e bağlı Genel Iş enaıkası na uye kapı ve kalorıîr ışçılerının 1 ocak gunu ba»ıttıkları dırenış surmektedır. Beledıye Meclısı'nın oncekı gece lerde oturmasmm kararlastmlyapılan toplantısmaa ıse, kapı ve dıgı p.çıklanmıştır kalonfer ışçılenmn b ve 10 metBeledıye Meclısınce yapılan arekarelı* havadar ıkı odası, tu çıklamaya gore, Genel Iş Sendivaleu ve mutfagı bulunan daırekası 4 Nolu Kapı ve Kalonler îstanbul Eeîedıve Başkanı Ahıaet Isvan, TRx Genel Mudur.ugune çektogı teigrafla temızlık ışçıler jıın îstanbul da jap*ıkları 20 gunlui. aaenış'e ılgılı adaraic duzenlenecek açık o&ırum ya da tartış malı canlı vayına katıirrrarya tahp oldufconu behrtmıst.r Beledı>e Başkanı Isvan, temızîık ışçılerının dırenısıyle ılgUı olarak çop yıgı.ilarınaj tefevızyanda goruntnlendığını \a tandasın ve Istanoul Valısmm soz'erıne jer venldığını buna karsın Keaısıyle herhangı bır goraşme yapılma&ıgını te! grafmda belırtmıştır. Makına Muhendıslerı Odası tstanbul Şubesının 19 Genel Kurul toplantısı bugun saat 10 00'da Galatasaray Lısesı kon ferans salonunda yapılacaktır Kongreyle ııgüı ortak bır açıklama yapan ılerıcı demokrat ve demokratık solcu makına munendıslen, ulke sanayunın kuçuk ölçeklı, gerı teknolojılı tuketıme donük bır sana 51 oldugunu, egemen guçlerın ve onların polıtık ıktıdarı MC'nın, tum çalışanlara Karşı güttugu jıldırma, saldırı. teror ve kıjım kampanjasınin makına munendıslerı üzennde de surduruldugunu behrtmışlerdır İsvan TVde açık oturum düzentenmesini isteii Isvsn m telgrarı şoyiedır«Nufusumuzun yuad* onunun yaşad ğı îstanbul'da ışçı dıreruşı ıle karşılasan beledtveımzın bazı onemıi hızmetien yır mı gun süreyfc; durmuş. sonunds hui.ımetıen ahnan bir vardımla dun yeraden başlamıstır Beledıveıraz tarüjmde karsı laşılan bu ea uzun ışçı dırenı=ı Ile haJk sağlıgı teiılıkeye gırmıs \e televızyomı muz konuya onem vererek çop yığmlarının gönlntulennı, vatandaşın ve Vah"m konusmalarmı blr kaç kez yaymlamıştır Bu konnda asıl soruralu ve yetldlı Beledıye Başkanma bu önemli konuyu televızvon ekranmdan açıklama fırsatı venlmemiştır Düzenlîyeceğinız bır açık oturum ya da tartısmalı herhangi bır canlı yayın televızyon programına ka^'lmaya ve koru nun sorumlu kışısi olarak gerçeklerı halka duvurmaya talıblm Bu gerçekler.ı\ halka yansıtılmasından sonımlu yasal kuruluş olarak Genel Mudürlügünuze başvuruyor am » Makine Mühendısleri Odası Genel Kurulu bugün toplanıyor Açıklama şoyle devam etmeKt«aır «1977 yılı jıne çaLsanlara ağır basıcılar getırecek bır yıl o'ma nıtelıgındedır An cak genel spçım'ercle halk'an \ana bır yön°tımın ıktıdar olmasıyla demoKratık mucadele 'lerı dog u bır adım atabılecek, demokratık hs.i. \e ozgurlukler yolunda engeıler ortadan kalkabüeceKtır Bunda b.z ılerıcı demokrat ve jurtsever makına mühendıslerının de gorev ve sommlulukları vardır Yenıden bızden yana, emekten yana makına muhendıslennı ış başına getırmek bu amaçla faşızme, emperjal'Znıe \e teke'cı sermajenın somurusune karşı ılerıcı demoicrat ve demokratık solcu makına muhendisıerı etkin b'r mücade'e •vermek uzere or^ak ça lışmaya gırısmi'lerd'r Meslek odalarndakı çalışma ükelermde ve demokratık kuruluşlardakı gorev anlayışırda büfunleşen bu gorıiş tum ılerıcı demokrat ve vurt sever makına muhend.s'er nı kendı lemden yana bır jone'ımı ış başına ge tırmeye çagırır » îşçıleri îzmir Şube Bajkanı re Beledıye Meclısı üyesi baım Akbulut, Beledıve Meclıs Başkanına kapı ve Kalonfer işçllen ıle ilgılı bır bnen vermiştır Bunun kabul edılmesı üzerıne, Meclısçe kurulan komısyon bır karar tasansını oncekı akşam Meclıse sunmuştur. Mecllste oy çoklugu ile kabul edılen karara gore, bundan boyle kapıcılar. 6 ve 10 metrekarelık ıki oda, tuvalet ve mutfaktan meydana gelen daırelerde oturacaklardır Karar beledıye sınırlan içersmde bulunan tüm ımar mudUr luklerine jollanmıştır Karara uymayan apartımanlara oturraa ruhsatı ven!meyec«ktır Be^dıje Meclısııun orcekı gece o^ çoklugu ıle aldıgı karar şoyledır «Kapıcı daırelermın olçu ve nıtelıkleri 1) Kapıcı dairelenrun taban doşemesı üst sevıyesırun hıç bır jerı. tabıı zemme 0 50 metreden daha fazla gomülü olmayaeaktır Çatı meyh ıç nde kalmama^ kav dı ıle vc saçsk ustu kotü Üzerin a» katucı daıresı tertıplenır 2) Kapıcj daıreSen doçrudan ışık ve hava alabılecek alanı 10 metrekare ve 6 metre'careden ıbaret ve 2 odadan az \e bunlardan ayn olarak pışırme >en helâ ve dus ven layru hacımde olabıhr) ıhtıva eaecektır » Demirel hesapl çevırdı Bu muoarek ışlerı jap Sayın Demirel Trabzon'da yaptığı bırfconusmasında,«he tıktan sonra da vaadlennı şoy le yennc getudı saplaşacağım, gene hesap gü Anarşının KOkunu kazıyacanu yaklaşıyor, herkesle heğım dedı anarşı ıle ortaK ola saplaşacagım» dıyor Acaba De rak anarşıyı hortlattı Issızlığı mirel kımlerle hesaplaşacak' Hesaplaştığı yetmed; mı° Ça ortadan kaldıracagım dedı ıçı olanları oüe ışten arttırarak ış gımdan, Ataturkten halktan sızler ordusunu çogalttı Fu ozgürlukten, hukuktan emek karalıçı >ok edecegım aedı et çıden, ufak memurdan, ınsanten sute tupten beze mo'or lıktan ve hatta ulkemaı bagım dan taksıye, yanı butun tuse sulığından yanayım dıyen her vatandaştan ve kurumlardan tım eşjalarına fıvat ayarlaması adı alt'nda zam vaparak nal yeterı kadar hesap sormadı 9 kı mr lokma ekmefe muhtaç mı bıraktı Demırel'ın nasıl ve kımler Ülkeje huzur getırecegım de den hesap sor&cagını bılemedı huzursuzlugun kaynagı o yız ama, Turk halkımn Demı lup menuekeU mateme bogdu rel'den soracagı çok Turk hal Okullarda sukunetı sağlayaca kı sa"in Demirel e alnı açık ve gım dedi okulları savaş alanıdık başı ıle b'ivuıc bır sabırlı na çevırdı \taturk ılkelerıne lıkla, 11 senedır hesap veraı baglı kaîacağım dedı, butun Bundan sonra da avııı ozenle Ataturk ılkelerjıı jok etmek hesap soracak Hem de oyle uzun bır vade ile degıl, çok kı ıçm ehnden gelen hıç bır şeyı bırakmadı. AtatürkMn resmı ye sa bır zamanda hesap soracak rıne Alpaslan'ın resmının asıl Sayın Demirel aynı konuşma masına «Antstakı Ataturk ıssında nseçun propogandasında mının kalkmasına kadar ılen ne vaad ettıysek hepsmı yenne getirdik» dıyor Demirel ne g.dıldı Dar gelırlılere refah ge tırecegım dedı. katsayıyı don ler vadetM neler yaptı hep bedurarak ve dığer butun ufak raber gorelim memura yarar getırecek kanun Demirel, ya bısmıllah dedı, lan engeilıyerek lşçılenn de halkı cephelere böldu, ya M sozleşmelennı baltalıyarak dar lah dedı mebus pazan kurarak gelırlılerı aç'ı*t> mah'c»unı pt devletın kesesını açtı hu dıve t Anavasaya bağh kalacagım lım Muslümanlar dıve dın cam dedı Anayasanın Danıstayın, b?zlarını ortahğa salıp bütün SavTştayın, Yargıtajm ve yukdevlet daırelerını ıbadethaneye sek mahkemelem hıç bırıne ujmayarak hepsmı ayaklar al tına alıp ı^neaı Tek bır tanesı harıç Bu da saltanatını surdurmek ıçın, 12 martta Anayasaya vurulan vamalar dan 136 madeye sıkı sıkıva sanldı AgzındT. sakız gıbı çığ nıyor, «^najasanın emndır e 1 fendım» Hukuk lkelerme baglı kala cagın deaı butun husukçula n karşısma alarak onların tu munu vatan haını ılan ettı Ih racatı arttırıp ulkeyı kaUmdı racagım dedı havalı ıhracatlar vapenla'i kanatlan altma alaran ve bır taraftan çımento, demır gıbı maddelen ıhraç edıp dığer taraftan ıthal ede rek ulkeyı ıflasın esıgıne getır dı Kooperatıfler yoluyla ucuz traktorler ıtbal edıp kojluye dagıtacağız dedı ıthalatı bıra derlere yaptırıp ıkı mıslvne hal ka verdırdı Sa>m Demirel halka vaad et tıklennden sadece tek bır zum reje vaad ettıgıni yaptı Işte Demirel bunları halka vapnğı ıçm herkesten hesap so racsk Yalnız Demırel'ın unut tuğu bir şev var TUrk halkı, Hıtler ın ve Musolını nın ınım ınım ınlettıgı ne Alman ne de Italjan halkı gıbıdır' Mestı \LPKAN KAYSERİ Böyük Türkıye ıyası tanhtmıze son on'oır yıluı buyuk bır donemınde oaş bakan olarak damgasım vurmuş olan, bajm Sulejman Derı rel m kjllanmavı çok sevdıgı ve Isrjara şıvesıyle soyledığı •Boyuk TurWve> sozcügiı, son zamanlarda saaece ajdın ları defıl, toplurrdakı tum sınıfları acı acı gülduren bır soz cuk halme geldı Başbakan uzer ne basarak TRT de soylujor Son on yıl da Türkıye ye bır Türkiye katarak Boyük Turtoye'yı yarattık d.jorlar Evet Turkıye'ye bir Türkıye daha kattılar Amma nasıl * Issız sayısı nufus artış oranından yuksek bır oranda bır degıl bırkaç de£a arttı Unıversıteye gıremıyerJerın sayısı 1965'lerde bırkaç bm lerle belırtılırken gunumuzde vuzbınlerle belırtılıjor Kı Yay Kur gıbı aldatmaca yuksek oğrenlm kurumlarmın kurulmasına ragmen Evet. «Boyuk Turkıye» boyîe varatıldı Hur teşebbüsü desteklıyoruz dıyerek Türkıye Hal kının kadfnnı. nufusun vüzde o gıbı çok az bır bolümünu kap savan mutlu szmlığın ellenne bıraktılar. Sule>man Demırel'ın Ceprw Hukumetı açıklıyor: Suudı Ara bıstan, lran ve Brezılya'dan sonra kapıtalıst dünyada en hızlı kalkman ulke Turkıye'dlr ITerhalde böyle olsaydı. kışı ba çına gelır carı fıyatlarla 972 \BD dolan olmazdı Kı, bu mıktarla Avrupa ulkelen ara sında en gen sıralarda bulunmaktayız Hoş kışı başma duşen gelınn bu düzendekı boluşı^mu de malum ya. Öyle bır Boyuk Turkıye kı »0 bın aıle magarada bır mılyon aıte gecekonduda oturmakta. Bunlara karşılık cephe hükumetırun bır konut polıükası oluşturmadıgı gonilmektedi'L'stelık, Deruzh gıbı deprem bolgelerine olsun. konut yapa cagı yerde, 40 mılyona mal olacak cezaevlen yapmaktadır Sa nıjoruz kı. cephe hukumetı tum aydınlan, ogrencılerı, errekçılen atacak «ayıda ceza evı yapana kadar da bu boyie devam edılecek c TiP lideri Boran: «MC Hükümeti seçimlerden önce mutlaka düşürülmelidir» ESKİŞEHIR. (Conthuri «t> TtP Genel Başkanı Behıce Boran, dun partisınin Eskişehir'de japılan merker ilçe ve ıl kongreler.ndeKi l.onuşmasında. «MC vrjkometı seçınlerden once mutlaka âuşurulmehdir. Yoltsa, seç,mler seçım güvencesınden yoksun, kanh saldınlarla geçeceKtır. MSP Şimdıden bunun hesair.nı i' ı olçuye vurmak zorundadır Geçıcı bır seçım hükümeti KUrulmalıdır» demıştır TIP Genel Başkanı «hıçbır hİA.umet, polls başkısı ve napısane tehdıdıyle ayakta duramaz. HaU ıçınde bir kitle tabanı olu$turmak zorıındadır. Ünıversıtelerde temızleme hareketıyle og rencılenn ıdeolojlk formasyonunu kontrol altında tutmak ısi«jen Turkeş ve komandolarına, tum suçu vuklemek de doğru değıldır Esas suçlu Türkeş'le işbırlığı vapan Demirel'dır Devlet aygıtını ele geçırmeye çalışmak. Mılh Egıtım Bakanlığının kadrolarım doldurmak, egıtım enstıtüsu sınav rezaletı, orta ögretun ders kıtaplan rezaletı, MC'nın telâşını ve ıpin ucunu kaçırdıgım gostermektedır» demıştır. Eoran CHP konu5unda şoyla konuşmuştur: •CHP demokratlk çızgıde tutulmalıdır. Bız CHP'nın dışındayız Asgân blr platform uzennde ışbırhğinde ve CHP emekçi sımfın haklanna sahıp çıktıgı o!çu ve surede onun yanında ycr a ır ve destekleriz. Turkıye'de canlı ve dın bır toplum bulunmaktadır Bu nıtelıktekı bır üîkede, faşızm payıdar olamayacak ılende zafer bızlerın o.icaktır » Sevgiyle Gelen sun o faşistle ya da yanındski arkadaşm sagcı aeğil mı7> denmekte Sag görüşün koşulıaon nlmasında olan bu kışi de bır insan. Onunla ınsanca bir yaklaşım kurmazsak, onu karşımıza alırsak peşın peşin kendî ellenmızle bır kardeşımizı daha elı kanh faşistlerın ellenne bırakmış olmuyor muyuz'' Unutmamak gerekir kı tUm sag gorüşlü insanlann elleri kanlı değildır. Ayn düşuncede olması bizim onu soyutlamamız ıçın gereklı neden olamaz Hem bu blzim aydınlıgımızla çelışir Çok güzel bir konuya degın Sayın Günyol'un belırttigı çibi mış yazar. Gerçekten özellikle • Bunca ıyı nıyetlı, dogruyu solcuları ilgılendıren bir konu kavrayınca doğrudan yana olabu. Oylesıne ılgılendıriyor kı. bılen, midesi karnıyla bır tabır kısım solcularımız sevgısız kım sapık, çağdışı düşUncelere kor bır dogüsun içersinde'er . baglanmakla bırllkte, bir sıcak Hem de aynı düşüncedeki m sevgt ,bir saygı yaklaşımı karsanlara karşı bu sevgısızlik, bu şısında, ıjiden, dofrudan, hakonyargılı davranışlar, bu des tan, haklıdan yana dolu dızpotçu devınımler Oyle kl, o gın yanımızda, satımısda yer kullarda bır solcunun bir sagalabılen, alabılecek olan nice cı tersı de olanaku arkagüzel insanı hoyratlıklar, fadasla konuşması anormal karşıst suçlamalarıyla kendimızşılanmakta. «Neden konuşuyorSaygın yazar Vedat Günvol'un «Insan Sıcaklığı» acuı yazısını okudum Cumnuriyet'te. Sagsol aynmı gozetmeıtsızın ınsan sıcaklığım olanca ıçtenlığıyle, olanca sevecenlıgıvle ozgün bır bıçimde n« denlı BUze\ serglliyor Günyol. tnsanlann msanlara. benlıgıne vabancılaştırıldıgı bu düzende 'nsan sevgısını o denlı güzel anıatmış ki coşkuyla okudum. Okurken ıçimde insan sıcakuğou bıi>uk bır hazla üiklerime değm duydum .. den, dolavısıjle ^olculuktan fnsancalıktan uzaklastırıvorduS • Aynca bazı slogancı ve dogmatık solculanmız duşun^e tartışmalannda kendısmden başka daşuncede o.r goruşle karşılaştıklarnda >uz hatlaını gergınleştırerek ve caba oır el devın mıyle .Sen o sıvası gorüşunu başka >erde anlat» dıyebılmektedır Bu karşısındakı ınsana goiterdıgı sevgıszlıfin, savgıs zhğm hosgorusuzlüğun açık bır omeğıdır V'e bırleşme ve dajanısmadan çok kopmalar, avrılıklar getırır El ele, kafa kafaja. yurek yurege verıl rek gerçekleştırılecek e reği uzaklaştınr Daha sevgılı bır dunya varatmak İnsan sıcaklığım da'ıa bır ıçımızde duyarak. sevginın gucüne inanara^t ınsanlara karşı daha hoşgorulu daha sevecen ve daha anlayışlı olnıakla olanaklıdır Ozellıkle SOÎCJluk bu çabavı gerektırır Ali Osman KESTFV 512 Sofcak No: H 2 " ~~ Bornova İZMtR A&ker ve Sirfl Emeklfltr KoDiederasyonu olaganiı^ tu toplantısı \apümış ve yeni yoneticiler tlr. Konfederasyon Başkanlıtına Türkije Polıs Em eklileri ve Mensuplan Soiral Vardım Dernefi Genel Başkanı Hnsevin özturk seçilmlştlr. lkinci Ba? kanlıça Sıvıl Emekhler Dcrneçi Genel Başkanı Hikmet Turhan Daflıoğlu ile Törkıve Emekll Malul M ustafi \isubarlar Yardım Demefl Genel Başkanı Kemal Kalkan getirilmlşlfrdlr. Tonetım Knrulunun dığer uveliklerine ISP şunlar scçilmiştlr Genel Sekreter TurkİTe Harp Malulü Gaziler Sehıt Dul ve \etimlerı Derneği nden Sami Coşkun, O«nel Sekreter Yardınıcısı: Turkhe Emekll Ö^retmenlcr Derneği Genel Başkanı Sıret tstemf, Muhasip Türkive Silâolı Knvretler Gorev ve Malulleri Şehit Dul ve yetimlerı Dernegı'nden AH öncu. \eznedar: Turldye Muharipler D*rne|i'nden Ahraet Andaç, Lvel er: EMlNSV'dan Sevket Sahtivancı. Turkije DDY Deme|i Genel Başkanı Sabrl Gökoğlu, Oenızcilik Bankası Emeklileri ve ¥ardımlaşma Dernegı'nden Muzaffer Taşktn. FotoğrafU, Tönetirn Kurulu uje lerı Anıt Kabirde . 13 Katsayı düşünülüyormuş 1977 bütçe hazırhklannın sürdüruldugu şu günlerde, maaş katsayısınm 9'dan 11'e yükselUlmesının prensıp olarak kararlastmldığına ve Devlet Per sonel Dairesi yetkılı kışilerınin«GUnün hayat şartlan karşısında katsayuvn 13 olması gere kır Ancak bu farkın odenmesi hazineye milyarlarca lıralık ek yük getırir» aediklerını gaze'elerde okuduk . Personel Kanunu yururlüğe gırdıkten sonra uygulanmaya başla>an tKatsayı» sıstemı, dar gelırlı memur ve özellikle emeklıler açısından, her gecen gün bıraz daha artan «Hayat Paha lılığı» karşısında geleceğın tcTek Güvence Kaynağı» idi Sendıkal orgutlere sahıp olamadığı ıçın kaden ellerde tutulan bu zümre, yıllartUr süregelen çagdışı yaşamlannda bır aşama göremedıkleri gıbi, bu gün daha da perışan duruma düştükleri bır gerçektır Çeşıtlı uluslararası kuruluşlarda, insan'a ve o'nun sağlıgına verilen önem her gün bıraz daha deger kazanırken, Ulkemızde dar gelırh memur ve e rneklı aılelerı, en gereklı ve hayati ihtıyaçlarından aşın kı sıtlamalar yapmak zorunluğunda bırakılmaktadır. Devlet îstatistık Enstıtusü1 nıin, geçen yılkı bülteninde, ıkı çocuklu bir aılenin asgarî geçim ındeksine göre aylık geçıml ıçuı 4803 TL gerektigi ni blldirdığıni ve uzmanların verdığı bılgılere gore de son al tı ay içinde flyatlarda yaklaşık yuzde 40 bır artıs kajdedılmış oldugunu, yıne gazeteleraen og renıyoruz 1970 yılını başlangıç olarak *• Gayrimenkul Satışı: îstanbul 10 uncu îcra Memurluğundan : Dosya No 1976/271 Fatih, Hasan Halife Mahallesi, Akdenız caddesmüe kâın 6365 kapı 440 pafta, 2033 ada, 57 parsel savılı 16BJ2 M2 sahalı kârgır apartmanın tamamı hacız sebebı ıle saularak parava çevrilecektır. tmar Darrnnu: 5 8 1976 tarıh ve 7823 sayılı Imar durumundan Bu yer 1 '5000 blçeklı, 1964 tasdık tanhli, sur ıçı bolgeleme plâmna tabı olduğu, ıskfin sahasında, dort yıllık program dışında, bıtışık nızam, ımar krokısınde taralı kısma gatı katı veva çekme kat japılamaz kaydı ıle H 18 50 M yuiseklığmde lnşaata musaıt olduğu arüaşılmıştır. Tetkikat: Bu parsel uzenndekı Ana ısımıı 1 bodrum 1 remın 5 katlı betonarme karkas apartmanın dış cephesı zemın katta sun'i mermer, diğer katlar B T B kaplıdır Zemın katta bodrumda deposu olac bır banka, normal katlarda mustakıl bırer daıre vardır Zemm kattakı bankaya 4 adet mermer basamakla ikı kanat alumınyum konstruksion ca'nlı kapı ıle gınlır Cadde tarafı yıne alıJmınyum vıtrin camlıdır. Bankanın zemını 30x30 karo kaplı olup, duvarlar ve tavan fazent kaplıdır Banka gırişinın hemen sol taralına caddeye bakan mudur odası yıne alummyum Konstruks on ve camlıdır. Banka apartmanın gırışı narıç butun zemın kau kaplaroakta olup. bu kattakl alanı 100 00 M2 dır Bankanın arka kısmından 16 basamak mozü merdıvenle arşiv olarak kullanılan 47 00 M2 lık bodruma ınllmektedır Bodrum kısmının zemını 20x20 karo ıle kaplı olup, bu kısımda aynca duvarlan fayans kaplı W C. ve lâvabo yer: vardır. Apartmana ıkı kanat aemır konstruksion camlı kapı ıle gınlmektedır. Gırış holunun zemını ve merdi'.en sananlıkları paladıyen kaplı olup, gırış yanm mermer aaplıdır Emadd asansor yerl ayrılmış ancak asansor monte edılmedıgınden bodrum kata kadar ınen bır boşluk demır dograma ıle kapatılmış durumdadır. Merdlven basamakları reclh mozaiKtır Bodrum katta kalorıîer daıresı \e sıgınak vaıdır Brut 148 00 M2'lık bırbın ıle aynı evsaf ve plân uzenne mşa edılmis olan 5 adet daıreye ıkı taratlı formıka gıriş kapısından zemım paladıyen kaplı antreye gınldığınde sag vam cadde tarafında zemını parke kaplı salona ıkı kanat camlı kapı ı.e geçılmektedır. Antreden gırışın tam karşısından mutfega gırılmektedır Renklı fayans tezgâhlı tezgâh Jstu 4 sıra renlh fayans kaplı, çelık evıyelı formıka tezgâh altı ve tezgâh ustu dolaplan olan aydınlıga bakan mutfağın zemınl de marley kaplıdır. Antrenın sol tarafında yatak korldoruna gırılmekte, bu kısımda arka bahçeye bakan 3 adet yatak odası, 1 W C ve 1 banyo bulnmaktadır Yatak odasının bi rısmde gomme formıka dolap vardır Bu odadan aynca balkona çıkılmaktadır Yatak korıdoru ve yatak odalannın zemınierı marley kaplıdır Yatak kondorunun sağında W C solunda banjo vardır WC'nm duvarları yanm renklı fa\ans kaplıdır. Baryonun zemıni paladıven, duvarlan tavana kadar renklı favans kaplı, Arçelik termosıfonlu, gomme baniolJ ve takım lâvabo ve klozetlıdır Apartman ıyı cınj malzeme ve işçüikle ınşa edılrmş olup, uahılî teleton tertıbatı da vardır Kıjmeti: Bılirkışilerce gayrimenkul tamamına 5 000 000 TL kıymet takdır edilmlîtlr. Ilk açık arttırması 11.2.1977 cuma gunü saat ll'den 1130 a kadar îstanbul Sultanahmet'te Adlıye Sarayında lü. Icra Memurıuğunda yapılacaktır. Arttırma şartnamesı herkesm gorebılmesı ıçın 25.1.1977 tarihınden ıtibaren memurı>efımızde açık bulundurulacaktır llk açık arttırmada teklıf eculen bedel muhammen laymetın ° o 75'ıru ve varsa ruç/ hanlı alacakluarın bu gayrimenkul ıle temm edilmış alacakları mecmuunu aşmadığı takdırde en çok arttıranm ta o.hhudu bâk. kalmaK uzere arttırma on gun daha uzatıla rak onunca 21 2 1977 pazartesı gunu aynı saatlerde ve aym yerde yapılacak ıJuncı arttırmada en çok arturaoa ıbaie edılecektır. Gayrimenkul kendisıne ihale olunan klmse. hemen veya verilen mehıl ıçınde ihale bedelını vermezse namına yapılan ihale fesh olunarak î.l.K.'nun 133. maddesi hükmil tatbık olunur. İki ihale arasındakı fark ve geoen gUnlerln °o 10'dan hesaplanacak faız ve dıger zararlar aynca hülcrne hacet kalmaksızın ahcıdan tahall olunur îpotek sahlbı alacaklılarla dıger ılgihlerın ve irtıfak hakkı sahiplerinin haKlarını, faız ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgelerle 15 gün ıçınde ıcra dairesıne bıldırmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu sıcılli ıle sabıt olmadıkça satıs bedelının paylaşmasmdan hanç kalırlar. Talep edıldlğı ve iki lırahk posta pulu gonderıldıginde şartnamenin bır örneğı gönderilır. Arttınnaya ıştirak etmek isteyenlenn arttırma şartnamesını okumuş ve munderecatuıı aynen kabul etmiş ad ve ıtıbar olunacaklardır îhaleye ıştirak etmek isteyenlenn muhammen kı>metın °'o 10'u nısbetinde pey akçesı veya millî bır bankanın teminat mektubunun tevdü mecbun olup, alıcı bınde üç damga resmını ıhaleyi müteakip bdemeyc rnecburdur Fazla bılgl edinmek ısteyenlerin 1978/271 Dosya No su ıle memurıyeümıze müracaatları ilân olunur. 29/12/1976 (Basın: 143/294) Övle bır Böyuk Turkıye kı 275 b'n lıse mezunu uruversiteve gıremez açıkta gerer; gırenlerm buyuk bir çogunlugunu büyük şehir lıselennden çıkışlılar teşkıl eder Unıversıte gırış sınavlannda en yuksek puanı alan 50 oğrencıden 47 ta nesı (kı yuzde 96) buyük şehır lıselen çıkışlıdır 'lyrıca bunlann yuzde 40'ı ozel lıse çıkışlıdır Boyuk Türkıye'nin mıman olarak tanıtüan Sayın Demirel ın egıtimdek1 eşıtlık anlayılırsak, gunümuze kadar katsayı ıle maaşlara yapılan zam an şı bu olsa gerek. cak, yüzde 30 cıvanndadır Oysa, bu sure ıçınde en dnemli Evet. Sayın Demırel'ın «Boyuk Turkıje.si, hukuk üstungıda ve ıhtıyaç maddelenndekı fıyat artışlan yuzde 200'u çok lugunun ottadan kalktıgı, enflas yonun hızia yükseldığı, rolsuztan geçmıştır lukların sayısının unutulduğu Aradakı fark boylesıne derın bir TUrkiye'dır. olmuşken katsayı 13'e yüksel tılmlş olsa bıle. bu, dar gelırlı Butün bunlara kar«alılc, Samemur ve emeklılenn geçım ko yın Demirel, ulkenın tüm soşullannda beklenen ferahlıgı runlarım bir koşeye ıtıp, kensağlayamayacakt ır disine muhalıf olanlan sustur«Refah Türkıyesı' Buyuk mak gayesiyle DGMleri çıkarKalkınma' » gıbı lâfların da maya kalkışmıştır fıyatlann süreklı olarak gerısın de kaldıgı artık bılındıgıne gounuttugu bır nokta re1 . Gunumuzdetcı hayat şartları ve «Asgan geçım ındeksı > var Öyle guzel uHtüler var kı bu Olküler yolunda olum bır de dıkkate alınarak, «katsavn şereftır. tesbıtı hususunun daha gerçek çı bır tu^umla ele alınması geR Basri BALOGLÜ rekmez mı' . C. CENKOGLU Inşaat Mühendlsl ÎSTANBUL TRABZON OKUYUCU MEKTUPLAR[ ELBETTE BfZ TÜRKÜZ Paris BUyükelçımizın bundan bır mUddet evvel kimbıhr ne kirli amaçlarla hunharca oldu rulüşü ıle llgıli olarak Fransız baskentı polıs orgütune bağh yuksek rütbeli bır memurun Anadolu Ajar.sına verdığı demeç çevremızde haklı bır üzuntu ıle karşüanmıstır. duğu gıbı Lefter Kuçükandonyadıs'te Türk'tur Bütün bunlar herkesçe kesln olarak bılindigı halde neden acaba Pransız polıs memuru Bujııkelçimizi insafsızca ölduren katil veya katıllerin «Ermenı» oldugunu ilerı Bürmustür. Meçhul bu katiller Ermenistandan mı gelip Buvukelçlmlzin caruna taydılar'' Çok adi ve adl olduğu kadar Bovle boş ıddıalar anlamsız olda budalaca bir iş olan bu cı muyor mu? Fransız polisi henayetın kım veya kimler tara nuz yakalayamadagı hatta tanıfından ışlendiğı elbette bır gun madıgı kat ile «Ermeni» damgaanlaşılacaktır. Yapılmakta olan sım nasıl basıyor? Yarın öbür ve de yapılacak olan tahmmler gun katilın Fransa'da dogma ise kuşkusuz herkesçe tabu ola buyume, Fransız kımlik kartını rak karşılanmaktadır. taşıyan bır kımse olduğu mevdana çıktığı takdırde bunun hâ Ancak meçhul katilın veya la «Ermenı» olduğu mu iddıa katillerın meydana çıkanlması edılecek' Öyle ıse neden «a>gı hususunda gösterllen çabalar değer Fransız makamlan buğusırasında bazı yanlıt sozcülıle ne dek Charles \znavour'un Errin sarfı TUrk vatandaşı olarak menı oldugunu ılân etmeğe lübizleri önemli surette rahatsız zum gormedıler' etmektedır. Aslında dogal ve pek sade olan uluslararası bır Basıtleştırıp sojlenmek isten kalde sankı de kasten, bile bıdıgınde duzelmesınl can ve gole hıçe sayılmakta, ayaklar al nülden arzuladığı bir şey var tına almmaktadır. İnsanlar men sup bulundukları, vatandaşı ol bu cennet yurtta yaşayan bizleduklan yurdun adı ıle amlır. rm: Resrnlyette olduğu gibi gay Bu dogal yasanın da ıstisnası yoktur. Esasen aklı selımın ha riresmi olarak da Türk olduğumuzun bilinmesi'' kim bulundugu hıç bir yerde de boyle bır ıstısna olamaz Henry Babası da. dedesi de dedesıKıssınger ve Albert Eınsteın nin dedesi de bu azız topraklarYahudl degıl Amerıkalıdırlar. da yasamış, ta belçuklulardan Halterci 1978 Dunya Şampiyo beri büyuk çoguniugun derdını nu Norayır Nurikyaa Bulgar ol de, sevıncını de hatta şehadeti rd de rjajlaşmış onun îaferleri ıle şahlanmı* Fatıh Sultan Meh metie birlıkre ve onun ardı sıra sevinç gozyaşları dokerek Bız Sivas ih Kan^al llçesi KaDer Saadete gırmış ve de eşsız pukaya köylülenyiE On yıldır Ataturk un koca dehası sayesın ılkokul ıçın arsa satm alıp, tade telcrar vatandaşlık haklanna şuıı turnunu ve ışçilıginı hazırkavuşmuş bızlenn bu hakkını ladığımız halde, köyümüade kımse elinden almaya tesebbus ılkokul yapılmadı. Nereye baçbıle etmemelıdır vurup derdımizi anlattıksa kaTakvor KAMER pılar yüzümüze ortüldu. Bu arada bir Köy Odası kiralayarak çocuklarmuzın eğitımiATAMALAR NE nı kısıtlı da olsa surdurmey» Bu olanaklar ZAMAN ÇIKACAK? çalıştık.engeUere göğüs dahllinde bütün gererek, 49 eklm 1976da Devlet Ihtı ılk oğrenımıni sürdünne çabasas sınavına gırmış ve somıçlar sındaydık Ancak bu yıl köyübır hafta sonra ılân edılmışti. 2 müze ögretmen de venlmedl. aydır hâlâ atamalarımız gelme Belkı de unutulmuştu. Kangal dı. Kadrosunda eksiklık bulu Kajmakamlığına ve Sivas Valinan hastanelerde gorevlerin ak lıne yaptığımız müracaatlar da scdıgı muhakkak Bunun yanın sonuçsuz kaldı. Çaresizlik içJnda 15O'ye yakın arkadaş, atama de kaldık Size bu çaresizliği ha bugun. ha yann gelecek dı yazmaya koy halkı olarak karar verdık ve muallâkta beklıyor Hekim dıye çırpınan jetkılı Soruyoruz, her gun «Fabrfka ler bu umursamazlıklarının ha vapan fabrikaların» temelinl abennde degıller mt acaba' Yok tan ilgllilerimiz, once her köye sa, bır takım onemlı ışlerden bır ılkokul. onun ötesmde blr bızlenn haberı yok, veva daha ögretmen verseler, bu kalkmönemli işlerden bu sorunumu mamızı engeller mı' za bir sıra gelmedi mı' Acaba, yanm karanlık olan Yetkıliler hıç degilse bır açık bu yavrularımızın karfuına lama vapsalar da, daha ne ka hangl yüzle çıkacağız? dar bekhyeceğırmzı oğrensek Kfipukaya Köylflleri Dr Tacettln POLAT İZMİR Sivas/Kangal Kime başvurduysak, kapılar yüzümüze örtülüyor: ILAN TEK Türkıye Elektrık Kurumu tarafmdan ınşa edilen 34,5 kv. Davutpaşa • Alıbeykoy Enerjı Nakıl Hattına 13 1 1977 perşembe gılnünden itibaren enerjl venleceğınden, Davutpaşa. Esenler, Kuçükköy Alıbeyköv Barajı guzergahmda bulu nan meskur hattın dlreklerine çıtanak, izolâtorlennı kırmalc, teUere yaklaşmak veya herhangi blr şeyle doKunmak hayatl tehlike arzedeceğinden, vatandaşlara çok d^kkatlı oiroaları bnetnle duyurulur TEK Şebeke Tesl^ 2 Bölçe Mudurluğü (Easın. 10212/276) ÎLÂN Samsun YSE. t l MUdurltıgünün lhtiyacı için 10 adet 1300X24 Lâstik Almacaktir Muhammen bedeh 60.000 TL. olan lastiklerin Uıalesi 2490 sayılı kanunun 31 maddesi geregınce kapalı zart usulil ıle 26 1 1977 çarşamba gunu saat 14 00'de YSE Îl Müdurluğu Teknık Hızmetler ŞeJlıgı odasında yapılacaktır. Işın geçicı temlnatı 4 25U. TL. olup daha genif bilgi Daıreden temm edılebılır. (Basın 10147) 280
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog