Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

A ıT ı rtnde 14 zümrlit bulunan b i r ' gerdanluc hedıye etmiştir • Mıs r Kralı Faruk'un ya I kmda evıereceğı prenses Suzınaz Zulfıkar'm adı butu/ı Mısır hanedan raensuplan .rıbı ıF) harfı ıle başlamas: selenek ha l.r.de oldjgundan adır'n Fende o'mısı kararlastırılmıştı Mı«ır haıkı bu seiı k'ahçeıe^nı şım d den ço». sevmektedırler • Ar^ara'da venı Ş e ı r Tıvatrosonda *°"isülere başlanmıstır Ov ıanan Jk pıyesın artı ı \şk Uvumaz dır Ar'ıs'İT den Şaaı Fe ha Tevfık Er<u rnent Eehza* '. e Raşıt R za B r ler şjba* sonuna ^adar Aniar* da temsıl enrı verdıkten sona nevet Sirıve Fıl s* n Ir<ı>t, Mı = r ve 'iunamsta. a g'dercl: ora da bazı "ernsnler CUMHURIYET 9 OCAK 1977 y/ 40 YIL ÖNCE CUMHURiYET 9.1.1938 GUNUN HABERLERı t îtalya'nın der zleraeK sı ilarının arttırılması ^ r u p a da iışe varatmışhr Fransı? ga elcn, Fransa nm da de ıal iı zırhlı ar v apılmasima geclı olduğınj • azmaxtadırıu. ft Taksım kıslasmın i'ka^ınkı dukkârlara?n çiAin "3"2i.ı ksım semtını buvuk o\* tenlı ıçınde bırastı ve kâmılen vandıktan «onra ancak sonduruıeoıldı • Peş'e'de Avus'urva ıe 'Ia carıstan BssveK. ler' ıle l*<ıl.3 Harıc ve Nazırı b r topla U \ a^ nla*• Yjnan Velıandı P^»is Po le Prenses Fredrıka \ a n r ev <=n vorlar Baavet.il Gen?aı M» taksas dun sara^a gıd^'e* u<e EI Kapıları,; Üzerine EDEBİYAT SOHBETLERİ Gazete gune ve haber hızına jretışme ugraşınüadır, bu yuzden zamanla geçerlı olacak makaleler ıncelemeler, roportajlar, eleştmler, tefnkalar, resımli romanlarla aolan bazı savfaları bır T ıkı gun onceaen planlanın dızı'ırken ola lara ve haberlere açık sutunları, en son dakıkan'n bujruguna gırmei uzere ustundedır Onun ıçın aynı guun sının ^nadolu, Trakya, Istanbul basıîila nnın degışık gorurumlerıne rastlavabi lırsmız. Krap tek kıçmm emel \e çabasıyla bınkrruş duygular düşunceler toplamı olarak uzun surede hazır'anır, olu şuma, basımı, surumj aylar alabılır, bır de vaymevlerınde basım sırasını bekleme sabrı vardır Sonunda elınize ulaşfğın da bir vazann kımbılır kaç yıllık tejcıl çaLşmasmın ürunünu getirmektedır. Dergı, gazetejle kıtap arasında bır şey, eskılenn mecmua dedıklen Arapça cemden sıfat Cem' olunmuş, toplarmış, bır arava getınlmış, t«p tum Turkçe denemek aaı seçıp toplamavı be lırler «Derlevıp duzenlerrek» devimi, da gıniK olan şeylen bır araja p t ı n p du zenlemek durumunu Turkçe Sozluk un tanımıvla dergı «Sıvasal, edebıyat, te/i nık gıbı sanat ve bılımle ilgılı konu'an gazetedcn daha genış bır yolda mce even ve gundehk olmayan sureli yayın» Iş;e benım her ajın üıt haftalaruıda vasadığun dergıler muüulugu oudJ Çogunlugu postaoan çıkan lıer dergıjı ayrı bır merakla açar once oaştan soıia•akarak ızlerım. Ikıncı «ş şurlerden baş lavaıas jazılan, ajrı avn kışılerın a\rı avrı konularda bıze ılettııden duşunce dunyasım okuvarak algılamaktır Bırbı rıne yakm, uzak nıce yazı emekçısmır, duşunereK yazıp bozarak gunun hızınm gerektırdıtı aceiejle degu kendı çalışma temcosunun ozellığıne gore gunler, haftalar bovıınca hazırladıklan kalem çeşıtlılığı Karşımdadır Avin en az ılk on gunu. bırbınnı tazeleyen hazh okumalarla dolar boylece. valnız o madığımı, duvgularıvla dusuncelerinı pavlastıgım nıce 'nsanla birlık, beraberlık ıçmde bulundugumu sezerım Uzaktan uzağa sajgıla:, sevgıler, sozsüz sesMZ selamlar gı dıp gehr Yenı konuklann sagladıgı dergı haftalannın mutlulugunu yaşarım bır sure kendı eşîennın yanına, raf c"i7iierıne, cıltierıne yerleştırmeden once onlarla ılk dostlugu kurarak Sonra'i zengın bır bırikımdır Yıl sonunda cıltlenır Behçet Necatıgıl dostumun o zengın ve cksıksız dergıler koleksivonj voksa da bende eecıkmış toplamalarımın «agladıgı gerekli bır derpler bınkiTvı de vok dpSıldır kıtaplıgımda K tapıaşmış dergıler dmlen Her avın ılk gunünde llkm Varlık gehr bugılne değın bır gun olsun gecık tığını gormedım Ya;ar Nabı Navnr ızleyışının ükesının sabrının. dıkkatmın kırk uç vıldır surup gelen olgun ürunU Hep ajnı ımzalann hep avnı verlerde gorunmesmın verdığı bır kuruluk kaIıplasmışlık sezsenız dp ara «>ıra bırdenbıre en beklenmedık (ruze'lıklcrlp de kar şılaşivenrsınız. Kırk uç yüdır bıze neler RAUF MUTLUA1* Gaugura. bır yerde bır değışım / Nasıl sokmuş oır Bejaz At halme ozJemlenmı zı'». Yenıden ijiıre donen îlucap Ofluogıu «Uvuyan Guzebı sunuyor « Canaan cana canlar / benaen sana senden ona bağlı jargıiar kerdmce kenamedır \'e Sabanattm Kudret Aksal >enı altı şıırle sızınle, «KırK Kardeş»aen, jaaık kı yalnızca bır bend ı$te «Bu kırk kardeş, kırk eskı arkadaş Yarımız clu, varımız dırı Povnu ouKuk, vıtı<t, uçkan, serkeş, / BUiUt devşırd^k, dokuduk agrı ' » Denemeler, eleştırıler, ojkuler, başka şıırler, dcgını.er çevırı ler, buvuk boj, fıtamıu 28 sayla ddzenıjle ^alnızca beş lırava ^ocaman Var Iık aaha okunacak nelen var Nasıl bu kaaar ucuza bu kadar şnr ve yazı de gen bır araaa buljnabılır de, neden Turk okuru bu*jn bunlara bu kadar ılgısız bu kadar uzas kalabılır? Şasıîası, acınılası şej Soyut, bu bovca kuçuk seksen, sav falLc dolu derg butun sevımhhğıyle ve nı jılda 99 sajısında Melıh Cevdet Anday ın vukarda gorduğunüz iv.ce jaluılaştırJmış fazlahklarının hepsın den kurtulmuş, sussaz • gostenşsız, ama o oranaa efkılı yoğonluguyla vanıcu. guzel 511*1} îe başlıyor Ardından Saıt Maden'jı, ou usanmaz şnr emekçısjun gonullulugu, «Çutur»la gelıvor « .Evler / gıymış uykuyu bır yenı , ça rnaşır serinli*ıyle ' bu yumuşak yaz og lesı / Yeıpınyor agaçlarda rüzgârın ıslak gomleğı Çı' vok Bifün pencereler ' ta yaratılış oncesi oır dunyaya bakakalmıs > gıbı dılsız Kazılan aır çukur mu var, kımm bu gomme torenı"> Şalr Benn Tasan ın savcılık gore vıvle bulunduğu Slnop'dan getırd.ğı ü gınç ve yararıı gozlemlen Bır Şehır, uç ınsan Rıza ^u^, Nıhal Atsız Sabahattın Aliı (Bırçok jerae oldugu gıbi bu jazmm dızımmde de tırnak ışaretıv le ayraçların parantez yanJış kullanı mı surup srıdryor vazık kı Kuçük bır dıkkat veterdı oysa ne oljr > Sılrını gıttıkçe ozleştıren k.=altan Ceyhun Atul Kansu'nun ta*n otuz dortlıikten olu şan «Eylul Alıstırmaları», ış'e bır ık1?! • ParVakı guieşl. çma' Errnışler topragından gelm1? vurumüş ' Yalvaçlu varsa da kunvesınde ı Bugun lrsarüarın arasında Senm kanmda dernır var / Çıçeklerden ve elmalardan S«vg n n tanhınden gel'jorsun Güneşle topragm sevışme"=ınden «Sular so*ı du artık / Kuslar uşuvor ' Bır Kış oda^ını çagınyor ' Sokaktakı kebap kestar.e» ÎONESCOnun gunlügvjıden Yar danur Salman'ın dıknatlı çevnrısı (lî savfa), Yılmaz Gnıda'nm «Kuyumcular» adlı şnr dlzısinden bın daha Behçet Necatıgıl» Tomrs Uvar'm «Gundokümj»nden beş sayta Daha şnrler, denemf'e ovkulpr, degınıler Daha kaç \ıy gun anda durup durup okJ3racağım ılgı sajfalan. Turk Dtll. Hisar. özjrdr tnsan. Se»Jmiz. EdPblvat. Olujum. Mavera du••uvor masa ustünde el altında şımdJ'A venm bıttı Dergı mutlulugunun başka haftalarına .. Cavit Orhan TUTENGiL T TELEViZYON » )1 L 5 PAZAR TELEA İZYONU AÇ3LIŞ PAZ\RD*\ PAZAR* (1) Aşık Baki Kılıçaslan TOHJHC1K «Yumurcak v e Kovbov» Yumurcak bır tensıle se çılır Bu temsılde çok sev dığı bır Kovbov da rol ala castır Ancak Kovbov o:, namak ıstemez Yunurcas onu :kna e'mev başaru JAMES HOIND 'Çızgı fılm ı BtR BELGESFL fPlanor yapımıi P\Z\R StNEMISI «Uzaktan gelen t?rr tam seslerı» Yonetıren Raul Walsh Ovnayanlar Garv Cooper Mary Alden TR4F1K HABERLER TEMEL REÎS (Çızgı fılrr> ÇOCLK DENEN ÎNS4N P4ZARDAN P\Z\R\ (2) Hoytur folklor e'sıbı PAZARIN KONT.SL VE KONLKLARI fVeremle savayı PAZARD^N P\Z\RA (3) Aşık Bakı Kılıçaslan SPOR PA\ORV\U SPORCX SAGLIGI Doç Dr Orhan Erten 14 50 G !»<\RA\ • F B4HÇE maçından bır bolumunun nalusn \a;ım 15 05 BIR SOHBET (J.mrastık Fa BaşKarj Ergun Şengul IIPI 15.20 G SAR*\ F B\HÇL maçındpn b i boiumunun niklen vavmı 1535 •Nn.Zîh. 15 45 G S\R\\ F BAHÇF maçının sonunun naıuen • avını 16 05 TLRKt\E FKRDİ BOKS Şampıyonasınaan naklen 17 00 H\BERI.ER 17 05 TTRKPih FERDİ BOKS Şa npıvonasmdan naklen IMTIXMUA\ (Ar)aT" n Haıtı) 18 50 DOIA ntZGÎN fKurtulanlar» Ben Cartu rıght « çalan komşu aıleyı sjç ustu vakalar Suç ustu v,akaİRran komşu aıle, babaoSul bır Oıup Ben ı doverler Daha sonra da adam. Hass ve kuçuk Joe'vu tuzagi dusurerek reh^ı tutrrağa çalışırlar 19 40 TOM \ E JERRY 18 30 amnmış sanatçı Kuhi '»u' ıwn son plagı <EI Kapıları» adını taşiMir Pia gın kapa^ında Ruhi >u nun s^natı uzerıne Cavıt Orhan Tutengıl in bır vazısı vrraldı Avrıca turkulenmsze ve haık dmarhğına jenı bır bakış açısı çetıren bu yazıjı savfam'za aldık. AÇIK PENCERE Evlere kapılanndan ırirmfli. Butun bittdler foge agar, icemıdır akşamlar Mirek ırlhl, Bır maden gıbi damar damar. Toğun bır ezjrl ıle Melek jribi voktan var olan GokTuzu, o kuçuk balonlar kenti, Agartırdı gecevi an an Vakit işte, olumu riuşunmeli 4çık kalmalı pcncereler Bir nıhumuz \arsa la derler, Sevınclı açılmıs pencerelen. MELtH CEADET (SOYtT 99, Ocak 1977) 10 15 » »5 JO L 8 15 Î0 15 10 25 27 R ADYO TRTI Açılış. program ve kısa haberler » 0 5 Türkuler şa'Kilar ve ovun lıavaları )6 00 Kısa haberler )6 02 Gunaydm X7 00 Kısa haberler )7 02 Koye haberıer )7 07 Bölgesel javın ve reklamlar 17 30 Haberler )7 40 Bolşesel \av.n 19 00 Kısa haberler •»9 0 2 Tatıl sabahı 12 00 Kısa haberler )5 00 Ruiu Su, Yemen çollermden el kapılanra uzanan son çalışması r\7\R TELEMZYONt nı îiti marşı.ı sımge.edıgı ıkı a><neme, bu donemlerın dışarı do20 00 H\BERLER \ E nuk sosjoekonomık KOkenlı HA\ \ DLRIMI topluırjsal olaj.arına dajandırı20.35 MC MILLAN \ E KARISI jor «Snastopol onuııde jatan D z nın KUÇUCTK FIÇI gemıler» aııesıyle başlayan aSıCIK ICI DOLU CESET vastopol Marşı» Osmanlı ImpaÇIK aclı bolumu yayırlaıatorlugunun gen'eme donemuıı nacas E. lenndan jenı e\e sınıgelerken, «Onuncu Yn Mar taşinan Mr Mıllan ve Ka şı ı nm ezgılen Cumhurıvet done rısı eşyalannı taşıyacak mın.n 50 >ılı aşan kurtuluşlar dı ra<ı\e ŞI^K°ÎI ı e ar.laşır zısını usta bır karçılaştnma ıle lar Xakl'jecı!er evd^n al gozler onune serı/or dıkln kutulan \enı pve i Toplumumuzun son : U7j ılın • ;ro' trjrler Yenı e%e gelen j:utular prasmdan Mc Mıl daıı aunaıı ıkı degışık kesıt olanla a aıt olmavan bır ka | tak janlarının yam sıra kendıne ozgu ozellıKlerıyle de dıkKatımı tu da \ardır 6ally kutuja 7ı çeKme.cteoır Her IKI donemın pçtıgında ıcnae bır cese" gorur Ola/.ar gel'ş'r | ortak vanı uzermde durulan top Umsal olajların Anadolu'nun 2145 IVOVC Z\FERLERtNlN bagnndan ka\ naklanarak Yemen yıldonumu nedenıile, î ' çoüerıne ve buyuk joguüuğu ıle met Inonü ıle 973 yılında Federal Almanjaja uzanmasıdır japılan bır roportaj Toplumsaı olavları turıruleştır22 05 BOMBA me surecı toplumumuzda derm ATOM BOMBASIVIN DO uler bıraıcan bır < ı.anamaa jn Gt'ŞU aalı beıgesel fılmde kendısıne koru japmakta gecık «Bombauni! ovku«:ıi anlatı memış, boylece halkın ve ozan'a Ir.or Bu oykuve başlaigıç olarak 1938 ;iu soçümıs, o nn dılıyle avrıhklar, ılenmeler \e toplumsal kanamalar dıle ge tanhten ıtıbaren atom bombasının Hiroîima va tınlmışti" Bılımsel araş'ırmala ra konu olan Ban Avrupa dası ış atılışına kadar geçcn sure çılertmızın sorunlarına ılışkm ba anlatıhvor şarılı bır ozetı Trabzon çıkışlı 22.45 GLNE B4KIŞ Karadenız turküsunde de bul mak olanaklıdır Ruhı Su nun bu çalışmasmda Uzerınde durdugu ıkı donem, or tak çızg lerının yanı sıra degışık oazen de karşıt ozeiukler ta şımaktadır. Hk donem «şanlı Yemen» etrafındata sonuçsuz ve gereksız bır savaşın «Yemen as kerı» çevresındekı dramıru sergı lemektedır TC sımgesmı ta^ıyan ıkıncı donemın olayları ıse, gerı kalmış bır tanm toplumun dan ılen bır sanayı ulkesıne goçeden «ışçın etrafında odaklaş maktadır llkınde «yasa zoru» ıle başlatılan tabur ve redıf daigalarının yennı. ıkıncıde sorunlarına çozum bulamayan bır toplunıun ıç zorlamaları ıle hareKete geçen «ozgur» yıgınlar almıştır Yemen'e gıden «asker» gıbı «Alamanya» ja gıden «Isçı» de bır savaşm uzantılandır Ne var kı Yemen askerı Hılafefm y^ıl san cagım Islam dunva6ina dalda yapmanın zorakı onuru ıçın savaşırken Batı Avrupa ulkelerıne gıden ışçıler kışısel planda daha guzel bır dunya kurmak ıçın «nıarıcna jor.slen bır emek ve mtum savaşı vermektedırler Der^iler Mutlııluğu geurmemıştır Varlık, cütlerını bır bır taramrtım Ama sanınm bu ayn bır jazı Konusu olmalıdır Bu kez «Terlıklemın şurmı vaznvş olan Dağlarca son dızelennde şojle dıyor «Ba*Ka jonlere donıik yuzlen , Olumle bakışırken bırb rıne Atılla ll.ıan krap bınkımır.m > hazırlığında, ış'e «AH' »dan ıki ayn bcnd «bır kıbrıt çaluldı rnı an yagmur luklu kız alevmden anlamh dumanlar ülüruyor / ah çocuk yüzunde gül gonca sı ağız saçlanndan ıncecık su tozu dosuluyor , sıgınak gıbı derm ağaçlar gıbı valnız / karartma başlamış ışıklar ortulüj'or / tavana asılmış sosyalıst MÇİarından / ah sabaa sabah omuzlan kan lçlnde / ışkence sonıası genç bır kaduı mılıtan / v^.gınlar uğulduvor hummalı gençlıgınde aaı bıle çıkmamıs dudaklarından / doğru yasadjğının sımsıkı bılıncınde » Cej hun Atuî Kansu nun, dost vur»£ ve agabey severenlıgıyle vakla<tıgı Behramoğlu Ataol'un şıırını degerlendlren deremesı «Genç Dızeler» Zekı Omer Defne'nın jeni urunlennden bın daha, «Reslmler Oknyorum» « Neye suEamış bu at, nelere, neyı ıçer'. Ama 12 02 noo 13 15 H20 13 30 1500 15 01 17 00 17 02 19 00 1<UO 20 15 20 35 Pazann melodılerl 20.55 Çocuklar lçm Radyo tıyatrosu Haberler Reklâmlar ve RadyoTV p r o g r a m haberlerı Oyun h a v a l a n Bolgesel ya' m ve reKİamlar Kısa haberler Spor Magazın ( I ) Kısa haberler Bolgesel yayın ve reklamlar Haberler Bolgesel yayın Ocakbaşı 21 00 Kısa haberler 21 02 Dınleyıci isteklerl 21 30 Spor dergısı 22 00 Kısa haberler 22 02 Dınleyıci isteklerl (II) 22 30 Türk bestecılerı 23 00 Haberler 23 1001 00 Bolgesel ysym 23.10 Yurttan sesler erkekler topluluğu 23 30 Akdenız Akdenız 24 00 Kısa haberler 00 02 Buyuk orkestralardan seçmeler 00 32 Gece konserl 00 55 Kısa haberler Ool 0 M5 00 G«ce yarısı C I 19 00 Haberler 19 30 Haftanm olayı 20 00 Sazlanmız ve usta ıcracılan 20 30 Curnhurbaşkanlıgı Senfonl Orkestrası 1977 yı'a Konserleri 2: 30 Turküler 221 45 Şarkilar 22 02 YAYKUR saatl 21 00 Gece müzığı 23 15 Bır Romanırruz Var 23 30 HABERLER 23 35 Caz Dunyasından 23 î5 Program ve kapanış TRTII 98 00 GÜn îîuslıvor P9 00 09 30 10 00 1100 1130 1150 CHmanlı donemının son kesımi ıle Cumhurıyet donemının ellı vı lı aşkır ıık ke^ımını turküler ve 12 15 ezgılerle karşılaştırırken Ruhı 13 00 Su sadece betımcı ve sergilevıcı 13 15 degıldır Aynı zamanda, dınlevı 13 30 cilerı üe bırlıkte bır karşılaştırıcı ve degerlerdıncıdır Cumhurıyet donemın: sımgelemek ıçın 50 Yıl Marşı jerıne 10 Yıl Mar S İNEMALAR şını almasınin da kanıtladıgı gıbı buvoık atıl'mlarla yola çıkan Cumhurıvet bır sure sonra durak her gun 21 30 • Pazar 18 30 EY06LU AKSARAY BtRLlK SAHNESÎ (4X 53 46) lamıştır Gunumuzde tamgı olduANKARA (64 İS S6) BUlbUl Atle BULVAR (21 35 78) Kader Bağ •Sczuan'ın tji tnsanı» Per gumuz dune ve varına uzanan voı L. Çıdamlı H Akçatepe R. lajınca T Akan G. Bubıkşembe 21 15 • Cuma 18 15 2115 • nelmeler, ılen bır yonetımden deAS (47 63 15) Savaş Kurbanlaoğlu R gıl, toplumumuzdakı bırıkımden Cumart«si, pazar 15 15 18 15 ı R. Schneıder R F HAK.\N (23 42 33) Kader Bag ÇEVRE TIYATROSU (A. Er ve ıç dınamızmden kaynatjan ATLAS (44 08 35) t j Ç şeyan layınca T Akan G Bubıcog bulak • M. Serezli 25 01 78) maktadır Öte yandan, oujiık daza G Gemma T. Milıanlu R. bır çelışkı olarak. yurt dışındakı «Nalınlar» Pazartesı hanç her t. tPEK (22 25 13> 1 Kadınladovızler gün 21 15 • Cumartesi 18 15 • Pa ışçılerımızm sagladıgı DÜNYA (49 «1 65; Varışl Diln n Dunyası 2 Vahşetın Çagn emekten vana olmavan ıktıdarlazar 18 15 21 15 er C. Deneuve Y Montandsı R T DE\EKL'ŞU KABARE (44 4« nn dar boğazlardan kurtulması S MURAT (24 »5 56) 1 Kad<r na jaramaktadır 75) «Yalan Dünya» Pazartesl EMEK (44 84 39) Tommy O Bağlayınca T Akan 2 Sırıhariç her gün 21^0 Çarşamba., «EL KAPILAR1» nın nas'l ka .eed A Margret R 1 bım Sirıbom O. Serengll R cumartesi, pazar 18 30 panacağı da, Nazım Hıkrcet ın FtTAŞ (49 01 66) Hayat Dalga SCR (23 67 12) 1 Ş e h n n Üzeın E. Nera Ul DOSTHR TtY^TROSU (47 04 tunç dızelenle vurgulanıyor rtndekl Korku 2 Kadınlann Boylece Ruhı Su, çozum volunu GAZt (40 36 25) Kadınlsnn 08) eBıtmeyen Kavga» Sa Dunyaa da gostenvor EMEK, vere das lunyası E. Fenech B. Bouc U 21 30 Çarşamba. Cuma 18 33 ŞAFAK (22 25 13) 1 Yosmamuş bır ekmek aarçası gıbı ora et R I Pazar 12 00 15.30 «Sabotaj l a n n Belalısı 2 Bır Erkek lkl dan alınıp opulerek başustune Oyunu» Çarşamba 221 30, CutNCl (40 45 95) întıkam MeleKadm R T konulduğunda Karaden z turku ma 15 30 Cumartesı 18 30 l F. Gırık ? R. sunün yansıttıgı sorunlar «bır şa G. ÜLKÜ • G. OZCAN (46 80 KENT (47 77 62) Vahsi Düber KADIKOY fak vaktı» acı bır anıva donüşe91) «Klme Nlyet. Salı hariç Deneuve Y. Montand RF OOVS (36 37 71) întikam Mele cektır Buyuk genhmlerle su her gtm 21 00 • Cumartesi, pazar KONAK (48 26 06) Dolar.dına ğı F. Gırik Rrup gelen turkulenn buyük bır 16 00 ır Kralı O Qojın A Celenta REKS (36 01 12) Kflder BağlaKADIKÖY: 15 30 ve 18 30'da ' lyımserlık patlamasıvle sona eno Rİ j şı bılınçlı bır çalışmalar dızısıMELODt (64 13 14) Çlngene yınca T. Akan G. Bubutoğ Islıkçı Pazar Gunu lu R. LSKUDAR: Pazar Gunü 15 I nın doruk noktası olmaktadır . Delon RJ 1 SUREYTA (36 0« 82) Tehlıkeyl ve 18'de Ferhat ıle Şırın I MISTIK (46 15 14) 1 ZıncirKole 2 Seks Sokagı CiEaye Sevenm R î KADIKOY İL TtTATROSD j IıTAIRClAR RT (Tevflk Gelenbe) «Genç Bakkal 44 OZLEM (66 60 83) 1 Kadpr FATtH ll'de Bir ŞeftaU Bin lar» Saü hanç her gun 21.30 • .ağlayınca T. Akan 2 En Şeftaıı (Çocuk OjTinu) 15 ve Cumartesi, pazar 18 30 u5ük Patron F. Hakan R. KENT OYITNCULARI (46 35 1 18 de (Kendınl Yazan Şarkı) Üskudar Sehır T:va*rosu'nda RÜTA (44 54 57) 1 Stltü Bo Pazar Günu 84) «Yasak Elma» Çarşamba yılın üçuncu oyunu olarak rouk A Okav 2 Vay Anası HARBİYE: 15 30 ve 21'de De 13 00 • 21.15 Perşembe, cuma mancı hıkavecı Nezıhe Menç m a 17 A Akbas R 21 15 • Cumartesı 18 15 2115 mokrası Gemısı Pazar gur.u «Sular Ajdınlanıvordu> adlı ojuSES 47 69 16) Gorml Oyunlan AL1 POYRAZOGLU (49 5b 52) «Katır Tırnafrı» Pazar 15 00 • nu sahıeleım"\e başlaa Any RT «Dur Konusma Sus Söyleme. 1815 NEJAT ÜYGl"R (Î2 41 12) j SITE (47 69 47) Yosmalann Be Pazartesı bariç her gece 2115 • ılısı L. Van Oeef R İ Çarşamba 18 30 • Cumartesl, pa «Muıdarip» Çarşamba hariç • her jun 2130 • Cumartesi, pa StNEPOP (44 24 22) Hostas zar 15 30 zar 18 30 ı ; Traeger R T ANYAMANY* KUMPANÎA YENÎMELEK (44 42 «9) Yosma (44 25 28 • Sıraselrtler) «îdj AN SEREZLt T. AŞKINEU ırın Belalısı L. Van Cleef mın A?antadan Lavanta» Pazar TtlATROSü (47 18 86) «Ba?batT tesı hanç her gece 21 Of. Çax kan Olaronnn» Çarşamba I YUMURC*K (61 01 91) 1 Ka şamba, cumartesı, pazar 1830 15 30, Plışembe, Cuma 21 30 Cı | ler Bağlflvınca T Akan 2 BAKIRKÖY TÎYATROSU (71 maıtesı 15 30 21 30, Pazar l t 30 îaflup Edılemiyenler C. Ar 59 49) <tZühtü» Pazartesl hariç 2130 jn R. Turkuler Turkçe sozlU haîıf batı müzığı 17 50 Sohstlerden seçmeler 18 15 Barok muzıx 18 30 Yurttan sesler Şarkjlar Turküler geçıdl Tatıl ve muzık Çocuğun dunyası Ses ve saz dıinyaımzdan Radyo sözlüğu Çeşıth ülkelerden halıf muzik Klasık koro Haberler Hafıf müzık Turküîer 13 45 1400 14 30 15 00 15 30 1600 16 15 Ifi 30 17 00 17 15 17.30 Sarkılar Guney Amenkadan mlıuk Tıyatro okulu Erkekler topluluğu Hafıf müzık Turküler Sarkılar Çağdaş sanatçılanmız TV'de gösterilecek olan "Safranbolu'da Zaman,, adlı belgesel, bu kenti tünı özellikleriyle yansıtıyor Geleneksel Turk mlmarl tarzı nın, gunumuze kadar bır butun olarak ulasabılmış orneğı Safran bolu evlen uzenne bır belgesel fılm yapıldı Fılmde zamanın bu evler uzermdekı sosyoekonomık etkılen sergılenıvor Safranbolu' nun ıçerdıgı tanhsel değerler, ve aynı değerlerın elden gıdışı de yansıtmyor «Safranbolu da Zaman»ın yonetmenı Sıyasa' Bılgıler Fakültesı Basın Yavın Yuksek Okulu, Televızyon Fılm Bolumu ogretım gorevlılennden Suha Ann Dıger çahşmalan da aynı okulu bıtıren genç bır ekap üstlendı Kameraman Ümıt Gulsoy, ya pım vone'im asıs'anliKİan Sezer Akarcan, Neslı Çolgeçen, Kemal Sevım.ı ve Yalçın Yelence, kurgu Bılge Can Fılmde, kentın dunsü \e bu gımiu sosjoekonomık yapılan karşılaştırılarak, rcodern tekno lojımn geleneksel Turk mimari degerlerı uzerındekı etkılen çar pıcı bır bıçımde ortaya konuyor Odas noktasmı tarıhı Safranbolu evlerırun oluşturdufu «Safranbolu da Zaman»da avrıca, agacın ge leneksel Turk yapı t a m ıçindekı verı ve onemı, çevre korunması, geleneksel yapı tarzı uzermdekı vozlaştırmarun rürlıi sonuçlan kavbolmak*a olan vöresel zana atlar ve benzerı bırçok ılgı çekı cı konu ışlenıyor Fılmın belkı de en çarpıcı gorüntülerını, Safranbolu evlennın bazılannda yer alan dev havnızlar oluşturuyor Yerınde kaydedılen doğal se^ efektlerı ıle bırlıkte muzığını Kutlu Payaslı duzenlemıştır Avnca Turkıye Turmg ve Otomobıl Kurumu, Safranbolu dakı oAsmazlar Konağı»nı satın almıştır Asmazlar Konagı onanlarak ve buyuk bır olasılıkla otel ola rak kullanılacaktır cSafranbolu'da Zarnan» adını taşıjan belgesel fılm televızyon da da gos*erılecekti' «Safranbolu'da Zaman» belgesel filmini hazırlayan ektp montaj masası bsçındaki çaUîinalan sırasında jöruluTorlar. Sular Aydmlanıyordüyy Üsküdar Şehir Tiyatrosu'nda Ovun, bır olay çevresınde, toplumun degışık smıfınaan gs len dokuz ayn kadının dun>a gorüşlerını ıçınde vaşaaıkları çevrenm sev^nçle^ını, bunalımlannı, ekonomık ve kulturel aynlığın ortaji çıkardıgı kar masavı mutsuzluğu işlemektedır. Menç, bu oyununda, ulkemızdekı egırım yetersızlıği, efıtım çıkmazı içmde kadmlann nasıl bunaldıklarını, kendılenne bır yaşama bıçımı bulabümek ıcm ellerinde sadece, anadan 3ta dan kalma yetersız, gerı eskı, bozulmus bıçımlenn bulunduğunj, bunlarm da çesıtlı kanşıklıklara sevgiiizlıklere sebep olduğunu anlatmaktadır Ov an aslmda tek bır oyuncj 'arafmdan oynanmak uzere duzenlenrnışse de yonetmen Ayşın Candan, degışık bır yorumia, ovunu ayn 35 rı oyunculara dagıtmıştır Rollen Tıjen Par.Ahve Uzunatagan, Selma Kutlu.Gul Vergon, Humaşah Hıçan, Guzın Ozyagcılar, Ayse Kemıkoflu, Sevıl Davutoğlu, Bercıs Fescı paylaşıyorlar Gıysılen de Candan duzenlemıştır Oktay Cumhur AKKENT Jlnekolog Opr. Dr Şışll Halaskârgazi Cad. Telefon : 47 79 83 Î71 ECZANELER BAKIRKÖY. Zuhuratbaba Zuhuratbaba cad) Murat fYejlkoj), Yavla (Kanarva) Cenlet <K Ç'kmece), Tekın (Esen pr). Yenı Osmanı>5 «'Osmannei. )zlem (Sefakov), Sıvayuşpaşa Bahçelıevler), Yılmaz (Şırınever) BEŞtKT4S Site (Yıldız\ Or cıde (Çatalçeşme) Otakoy cOr akoj), Cem (B Dere), Pınar Etıler) BEYKOZ: Iksir (Paşabahçei BEYO&IT Ep» (Tarlabaşıi rokgoz (ASahamam cad ) Iur (Taksım meydanıt EMtNÖNt Hulusı B a n r (K FATİH Banş (Prof Naci Şensov Cad ) Kemer < Itfaıye Cad > Davutpaşa (K I^nga cad ">, Nuk < Guraba Hast Cad > Lâdın (\ksarav > Özlem (Karadenız Cad ) G O. P\SA: Şukran (Cıımhurıvet Mevdanı) Balkan (Beşyuzevler> KADIKÖ\ Cevızlık (Moda), \eldeğirmenı (Yeldeğırmenı), Gulbm (Kırtasıyecı sok). Çıçek (Bagdat Cad >, Şensoy (Bostan rı) Af'vet fErenkoy), Seda (Çıftp Havuzları KAR\KÖ\. Fugen (Eskı Gum nık Sok ) K4RTAL Kaılıteoe (Kızılav rcri ı Mpit^m fCpvızlıi Sezın KASIMP4S1: Pıyale (Turşusu Bayram Sok 1 Incı (Kurtuluş) SARIYER Buyukdere CÇayır başı Cad ) Reşıtpasa (Emırgan) ŞÎŞLt Huseym Kâınıl (Şışlı Meydanı), Pangaltı (Halâskarga zı cad ), Elmadağ (ElmadaŞi Adıvar (Atmeydam) Semt (Gur «el Mah \ Arzurrun (Gültepet Nursel cçelıktepe) Oruç <Me cıdıekov) Bılgı (Sanavı Mah ı ISKtDAR Fngul (Doğancüar> Nılgun (Murat Reıs Mah 1 Ku luçeşme (Fıstık Ağacı). Gülden (Bej'lerbejT), Nur (Ümraniye) , 7ETiTtVBUR\r: Zlimrüt (Ye ' şıltepe Mah 1 I ı Î79 ••••••••< >•••••••••••••••»•••• Avukat ALİ PULAT'ın 10 ocak 1977 gununden itıbaren telefon namaralan 43 56 27 43 56 28 olarak değışecekhr Adre< tnonu Caddesı 75 2 Taks m \riınin.mvnrdu» ovunundan bır saimc < J 4 •44 •••••••••••••••••••••••••••»••»•••••»••t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog