Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

MS ZAM (Baştarafi 1. Sarf.ula) İ3 k?lmazlar. aynı zamanda hoy boy teksir ettirip, hem MeclU muhahirlennp, hem de (farete burolarıtıa dagı25 bin llm mı, 30 bin lıra mı alacaklar. Gprrve donük olara.k atrıra 84 bin llra mı, 94 bin lıra ru alacaklar.. Onlar ayrıntıdır. Işin önemli vanı, kamu ovunda pek geniş ve pek derin ^ankılar u>andıraca?ı muhakkak olan bu konunun, kamuoyu önunden, vanpmdan mal kaçırılır pbi kaçınlnm olması, onccden yapüması eereken en ufak blr tartısmanın zeminine oturtulmadan olupbittlve petirilmesidır. Konn ştmdl açılınca sa. vın parlamcnterlerimi7in klasık savunmalarmı şimdı dinllyoruz: Mlllet\cldlinln masrafl çoktur. Seçmeni selir On» ^emck ısmarlaması eereklr.. Ilastaneye \atirirken crhine para koyması gcrekir. \nkara'nın dışındakilpr iki ev gecindlrmek zonındadır. MilleMekflı bn7~n s. çim çe\rfsinde oturur RHzen \nkar;ı"da Bu jol ma^raflarını da arttınr. MiUeUekiIının «ecım masrafları \ardır. Seçıldisı zgman Meelıse 7atcn borçlı gellr. Bunu ödemesi gerekUdir.. \.<i. t e haklı oldıifiına ınanıvorduvsani7, açsa\dınız *j tartışmava bunJarı . hom.s>on raporunun gerçek gcrekçesini onceden açıklasa>dınız . Herkes de goruşünu soıle*se\rtı Bugunkü Cumhurivel te Ankara Bürosur.dan Talçııı Doğan'ın habcri \ar. Turkive'de kimın clıne kaç para Kcçhor, anlatıjor. Orada meslekleri ^azılı tatandaslar da goruşunu soyleyse\di \ldıkları para onlara ıcUjor mu? Borçlanna, seçıın borçlarına dejçıl ama, ba\ Ege'de tüccar, 40 rnilyon kifo karaborsa tütün alıyor İZSIİR, (Cumhunvet Ege Burosu) Tuccanrı, Ege elucı tu tUi pijasasır.da 1976 urünü turün almayacağıru bıldırmes ne ve P 1 >asanm resmen açılmarnış olmasına Karşın, tutun alımlarına ş mdıden jofun bır bıçımde üaş ladıgı büdırılmeKtedır Özelliicle, Axnısar, Berc;anıa \e Muğla yore le^nde karacorsa a.ınılanrı sur duren tuccarm, şımdr.e dek 40 rruKon kılo tutun ıçm üretıcılerle baglantı yap*ığı belırtılmeittedır U'etıcılenn, 'j'ün mshyenın 30 hravı buldugunu bıldirereıî basfıvatın 55 lıra olmasını ıstenolen :arşısınaa bır açirJama jrpan *uccar \e Liracatçı yetkil'leri bu fıyatla tutun almalan nın olanaksız oldugunu ve p'yasa\a gırmejeccklennı soylemişleraır Ancak, taccar ie tu'un ıhraeaıçılannın bu açıklaması ure tici kurulıişlarca, «Yenı bır o\un» olarak nıtelendınlmış tuHm alma\acagını sa'.unan tüccann, çok onceden pıvasayı açacagı ^e Karaborsa alıaılarnı hızlpr.dıraca ğı ıdaıa edılml«;tır Urencı kuru luşlarıaın ıddıaları arasmda Te kel essperlerının de tüccann bu tür E.çıslamalarından etkılenecegı, rekoltesi jüksek o.an tutunU QUŞUK kalıte gorecegı de yer almıstır Ure*ıcıler, 'utunlerının one sürulaüçü kadar duştık kalıtede ol mpüığım bîl.r'.rler • e Ln tuccar hakuiıe'm baş f • a*ı açıklauo pı '•asayı rP'nvn rçn?<:ın^an o"c? tutun aUmlarma başlamş*ır Tu tırlar. kal • ka«ap borçlanna vetljor mu? Paranın retmc&ı, ^etme• rre«ı". Aldi£i para kimsc^e \?tmez öncmiı olan o ^etme^en paralar aras nda kı deneensn duzçun olması, sos\,J adalete uvcun olması. irsafa, \ıcdana s'sar olr.ıasıdır Hukuka daıannormu) gibi mpıUn 7orlama jorumlarla. kc^fedıien formullerlc «Meçer \najasa \e kanun bo>Ie ril.ormuş. Bu 7am kananrn gercçi ımij. .» dTiilerr'^ bu Knrar insafa da \icd.ına d> sığtjınlamaz Yalcın Dosan'm trrdiJri rakamiar ortsdadır Kar"î]!??tırma bu raKımlar uzer'nden \ariliT dcnee bu rakam'ar U7prinden aranır. \(a!urk doncmınde \e fnonu'nun Cumhurbaşkanlı ğuıuı bır bı lumunde millft\e\ıı!erı noınial dururndıkı bir ıkıncı derrcede memurun maaşını alırUrriı. ^onradan binr.( ı derecede r.ıcmurun maasını almara basiadılar Daha sonra «pk odemelcr>'n «tenıjnınde cuçluk 7a'i iîaının \essirplcnn vesaırelerın cklenmes!\lc, huıılrıın uzerme hrsanîar • \Hap!(r ^apılmasıvla ml!let\rki!]]Si katlana katlana buw.\en maaşı acısınrian, \ajon)annı cıttıKrc CTHİe bıraUjn r^oıst bır loknmotif gibî, başını aldı gitıı. Peki «ımdi srrrıtie kalan \acon!ar n« olacak?. Bu İMn haklılıirı. n \açonlard.ı kı Insaniara nasıl aniatılacak? knlalılacak aı.latıiabllecck >anı olsa, horlıalde b'i gizlilige, bu a c e ^ e gerck oln.azdı. Bunun tartışması Meclıs kursusunden açıkça >apılır, komısjon uvelerl de kpııdılerinı haklı Eorduklerıne gore sa\"unmaUınnı açıkra vaparlardı Anlaşünor kl bu tartışmavı kı nse istememıs... lialkçı. so"!jal ada'otçi, dçrrnikraUk solcu CHP'ü tnillet\ekıllcrl c!e... Ureticüerin en az 55 lira başfiyat istemeleri üzerine tuccarlar bu yıl pıyasaya girmeyeceklerini açıklamıs olmalarına karsın, piyasa resmen açılmadan üreticiyle geniş baglantı kurmaya çahşıyorlar Hulı'ısi OZÇOBAN tün t'jccarlırın'n îrm r de b' li nan merkezlerind" h.çmr tuccar cksoennm kalmaaıçı, turn eks pe'ie7'T «Tai * ™k • 1P>> bolgej» ~ arı satı'ar.rrıştır. Ozellule n.er<îe'1 d'=arıds bu İJnan J3barı si'ketler'n »a cıa b'r \abRn"i sırltetle or'a ^ olpn o r ' ' ; l ' ; m r ı ^ i n DT bıç I~\P tutun oaglartıları yapmasının dık ka'l çektıgl helırtılmektedır A menkan ve Alrmn sırketienv'.e. bu u'.ke'erde :ı i'rmalarla orta* o.an TUTA »uccarlarjım, genellı'cle A^ıısar, Bersarıa ve Muğla yo re'çrırdf» ' a ' ın a.rıa\a ozen gcs t»rdıkıen saptinmı^ır Bölge seç.mlndeki bu eğılımın. tüccann <ka^ınp»vl c'uşurme ıs*"emLnden U»*ı geıd'âı belırtümekted.r Bu arada, bazı yabancı şırket ler n kendı ülkelerınden yenı uz r.ıin'ar ı=tedı'<'erı r>Çcil'iıs''ir Bolgeye vaM'an tuccrr ekstıer lerınm. gı.klerı yerlerde pek alımkâr olmadıkları bır havada go runneve çalıştıklan behrtılmek te. an^ak karaborsa Vîlan*la r.'iı ı oğun b r b.cımae su^dur duK en b !dın nıek'pdır Bu duroında turcann şırndıye dek yaıc laşık 40 müvon kilo tütün lçln baglantı yaptıgı savunulrnakta' dır Üretıcl Kurultayi Başkanı îıfehmet Alı Orta, uretıcılenn tuccarın tutun almayacağı yolundakl haberlere inan:p tutününü yine de tüccara satmamalannı ıstemış 1976 Urünu Ege ekicl tütün pıjasasınm 10 gJn içen'lnde «çıl m w jolundakı onensıru yinel»mıs T Orta, ozetıe şöyle demlştır «Bız malıyetlmiz yüksek olduğundan 55 l.ra baş fıyat Isteyince, tüccar bu bPS fvatı çok buldafeunu büdıreek p.vasaya girmeyecegmi, tutun alrr.ayactığmı iddıa e f n Ama, bu oyundu Duşi< fıyatla tatan aliıak ıs'eyen tüccann oyununa ne yazrt kı fca71 uretıcıler duştj. Bu ojuna b:r de Tekel eksperlerının ıstemeden de olsa katıldıklannı snylemek gcreK Ta'unıin kalitesınm duştfk oıdugur.j ıddıa eden ve bunu açıklayıveren Tekel eksperıPrı, lyl nyetlerınden kuşku dujmadığımız Tekel eksperlerı, hıç de ıstemediiderı halde, bu oyuna ortals oldular. Oyununu ve plânmı 5yi hazırla jrn ruccar, daha piyasa. açılmadan karaborsa tutun alrrma başladı 5u ana kadar en azından 40 müjon kıloluk baglantı yaptı Hanı pıvasaya gırmpvecektı? rretıcıler bu o\ ana ge'rr,»tıeli. MC hukumetı hıç olmazya tutünrie uretıcıden >ana olup baş fi•.atı açıklsmalı p.vasayı da en az in gun ıçmde açmalıdır » KOÇ HOLDİNG: "BULGARISTAN'DAN ELEKTRİK SAĞLAMAK GERÇEKÇİ BİR ÖNLEM DEĞIL,, Koç Hnidıng Pianlama Grubanun TurKije'nm «Elektnk Ener'isı Sorunu> başlığını t v şıyan ?raştu>~ıa5inda Tı.rkıyenın oz ka%ra^larına davanmayan \e enerjı talebmı şecıcı olaak onlerr.e* ı anıaclaan BJi^arıstan dan elektnk ıthah kon ısunun «grçekçı» o'madığı savunulrnustur Turkıye'de gelecek beş yıl iç nde elektrik enerjısınde urptın \e tukB*ım dengesımn ku rulup kurulm?\acaeı yolunda':ı sonıvu yarutlanak ve ereru \etmezhgının Turkne sanayırıe \erecegi zararları «M'amak .çın \apilan araçîırnada enerıı soru nurun pclece^ı kon'isanda ugınç bulgular orta\a çıkmıştır. Ener 1ı kom.sunda vapılan or tpbmn lere Cg'ire Tursj..e nın kışı b?sı ra 1)TB \ılında 430 kılo\at rwt olacagı tahnıın edılen ele c r r t pneru^ının 1092 «lındı 1520 kı lovat sa&t olması on?orulrnus tur Turk %e 1992 yılmda bu ora nı ula'j^a bıle bu niı t'a1 Yaianıstan ın 1976 vılında kı c ı bavna tuketılen elektnk enerjıs nın altında olmaktadır Enenl konusunda vapılan p'an ların bu merkezde olmasma «arşılık 100 mılyon kılovat saatak uretım duze>me varmak i;;n her yıı «abıt fnatlar ıle 2î mıl \ar lıralık satırım yapmak ge rekrrentedır Ovsa Turknede enerjı alaıiında >apf.?n janrım lann mıktarı bu sayının ancak raıısı ömeğln 1975da 12 mıljar jatırım yapı'mıştır Pianlama Grubı.run araş'ırma yında dahi sonra Turkiye'dj pijcrtı konusunda y=»pılan \atı nrnlaın b r mızanı %'apılmıştır Bu ssptamadan jatırını se\ıyp sının gerçe/Cİerın çok »l'ında o dugu anlasılmaktadır B ,na go re. ınsaat halınde 26 ıliale s^fhasmda 18 santral b ılunmasta dır Bu 340 SAiıtralın gjcu 10 mılyar guvenılır uretırrı 44 mı' \on kno\at iaat olacpgı plaj. lanmıştır Buna karşiıin sıvasaî çeirelerde japım safnasındaj mış gıbı gost°rı'.en eneıjı v?'ı nmlaıının ıhale safhasmdan da g°rı plcnlama >;afh8sında oldugu anlaşılmaktadır Bu koşullpr dakı enerjl jatınmlarının san trsl olarak ravısı 83 tur Rapor da daha sonra şoyle den.lmektedır. «Özellıkle kısa dinemle onomıi enerjı jetır.ezhçı soz kornsu olacakt.r Zıra plan'nnan santralların cn onemlıler en erken 1079 \3ja R ".lmda de\ 0 reje frıre^ek, bov'.eco bu donem ce h,l°p amr':en arz ar.cak kı s.tlı mıktarda artırılabıle''ektır. l?50 >ümdan •sonra, cğer bı'ı nlebılırse Elb'stan ve ICarakaa nm de.rcje gırmesı ıle eneru \eımezlığı bır mıktar azalacak ancak bır ferahlama soz konu su olmayacaktır Zıra talep tah mınlenndekı hataları \e vedek lerı nazara alarak, elektnk u»e üm potansıjehnin tuketırne goT*. 1995'den sonrası lçln en ax \jzd2 60 70 fazla planlanması ongorulmektedır » Turkıje'nın son snllarda ere'jı jetmezlıgı nedenıyle çeşıtlı an\a=rr.alar yaparak enerjı sağIPOISI Bulearıstan'm da duruna.run melerdığı raporda şov le demlmektedır. (.Bulgarıstanla olan anlsışma gnı dışaııdan elektnk sağlama r''eınatıfı de fazla jrerçekçı gı> rurren e^teaır Zıra Bulsarıv tan da Rcmanja, Cekoslo\akja, Polon.a \e Ras>aaan elektnkf almaktadır AJTU ıklım \e saa dılınlerınde Otmamız dola\ısı.le enerjı üYıyacmın vükse< ' a az oldugu de\reler çoğunluk.a çatışmaktadır » PiM Bursa Şubesi Başkanı tutuklandı BVTtS*. (Cumünrivft) Pa^alılık \e îşsızhkle Micade.e Dernegı (PtM^ Bursa Şubesi Ba«ianı Bılgmer Yılmaz tutuJslanmıştır. Dln bır basm toplan*ısı dHzenleyen Pahahlık ve Işsızlikle Mucadele Dernegı Genel Sesrete11 Zafer Korkmaz. demek tarafından düzenlenen «PahaniıgA issızhğs karşı uyarıış geces.ımdbn ^jnra gozaltına alman şube oaşkanırun baskı 8İtında ıtadesi a'ır.dıktan sonra savcıhğa \eril(îiğıru ıddıa etmıştir. BULGARİSTAN (Bastarafı 1 Sa\rada) MSP11 Korkut Ozal'ırı yakın dostu ölduğonu soylcjen Balgarıstan Tarım Pakaru Knstev e Ecsut m joneîttıgı sorulardan bıri şoy'eydı « Kooperatıfe dahıl kojlule rın toprakları hukuken kendıierme raı aıttır? Kooperatıiten ay rıldıkları zaman topraklarını yı ne gen alabılır rru?» HukuJcsal olarak kojlülerin topraklarn !a bırlıkts kooperatıf ten aynlabılecelderi belırtıldı ama. Bulgar BTian bununia ye tınmeyıp bır de şunu soyledı « Hukuken mumkun AncaK çimdı bızde boyle bır deh jok. Belkl blr ko\luje bugun verılebılecek en buyuk ceza kendtsinı kooperatıften çıkanpak o!ur » Bsyan Ece\u ın de sık sık not a ^ ğ ı toplantı sırasında CHP lidennın bır başka sorusu, koo^s ratjflerın Î onetımıne ı.ışkındı Yönetıcılen kım seçıyordu'' Dfv let mı, uretıcılenn kendılen mP Tarım Bakanı. voneucılenn atanmasında husurr.etın hıçbır rolü olmadığını, kooperatıflerın kend.1 yonetıcılennı kendı ıçmden seçtığını soyleyınce Ecevıt' in tepkısı de şovle oldu « Biz de hükümetlerın elını kooperattflerden çekebılırsek bu alar.da daha ı;ı sonuçlar alabüe ceğte » Kamu kuruluşlannda çalışanlara temettü vcrilmesi istendi AVKAR.4, (Cumhurivet Buro«u) Tum • Der TÜTED \e Mem Ter yaptıklan açıklamalarla Enekli Sandığı, llîer Bankası, Etıbank, TCDD PTT. EGO Belediye Emlâk Kredı Bankası, Zlraat Bankası •e Halk Bankav sı'nda çahşanlar ıle Devlet Daı relennın tıtnunde gorev yapanların kârdan temettu venlmeyerek cezalandırılgmı b.ldırmışler dır Temettulerın kamu kuruluşlannda emek sarfeden tam çalışanlann hakkı oldugu savunu lan açıklamalaıda Anavasal hak lann sonuna kadar arar.cagı oe lırtumlş. Mem Der ıle tüm PTT Der'm bu maçla Comhurbaşkaru ; na ıl«almek uzere bır ımza kam | panyası başlattıgı ılade edılm.ş tır " Memurlar Derncgı < Mem 3>er> Genel Başkanı Şâmıl Park imzasıyla yapılan açıklamada 1976 vıiı temettulenm alamayan TRT PTT Emlâk Kredı Bankası, Halk Bankası, Zıraat Bankaşı ve E meklı Sandıgı nda, çalışanlar ola rax ba na^sızlığı pro^esto ama cıyla CumhurDaşkar.ı na ııenl mek üzere bır ımza kampanyası baslatıldığı bıldınlmıştır Tum Memurlar Bırleşme \e •Da\anışma Dernegı ve Tum Tek nık Elemanlar Derneğı Ankaa şubelennın or'ak açıklamasır.da da kendı s'jasal çıkarlarmdan başka bıçbır sey sa^uTmayan MC partılermm •Bamn gem'den mal kaçırma çabasında oldukları. one sunilmuşttır Tanm ile s^nayıleşme arasındakl ilişkl Ecevıt "m konuşmalarında ozellıkle jer aldı Tuna nehn kıyısmdakı Rusçuk ta bır tanm sanayı kompleksıni gezdıkten sonra CHP lıden şoyle konuştu« Hızlı sanayıleşebılmek lçin tanmın Ihmal edılmemesı gereK tığını gosteren en ıjı ornek Rus çuk'tur » CHP lıderıne gore ulkeler arasında kalıcı ve sağlam dostluk lUşkılennııı kurulabılrr.esı bır ba^ka açıdan aa ekonomık temelden geçıyordu. Ulkeler arası yakınlaşmada başlıca etkenlerden bin de bajdu Özellıkle Bal kanlar, Ortadoğn ve Akdenız' deki gelışme surecındekı uıkeler arasuıda «ekonomık ışbırlıgı gruplaşmaları» CHP lıderıne go re buyuk onem taşıyordu . Goruşmelerde bu konu uzerınde de duruldu Ancak bızım ed.nebıldığımız ızlenım, Bulgarların «ekonomık işbırlığı gruplaşmala n»ndan çok «ıkıli ekonomık ılış kılerl» tercıh etuklerı yolundaydı.. Ecent bırçok konuşmasmda gelişme surecındekı ulkeler arasanda ekonomık ışbırhğmm aun ya banşına ve «yurnuşama^a katkısı uzermde durdu CHP lıderıne gore, «yumuşama<> nazık bır dengeye dayani}ordu Bu dengede taraflar ABD ıle Sovyetler Bırlığı ıdı. Gelışme sa recındeM ulkeler bu nazık dengeyı bozucu davramşlardan ka çınmalıydılar. Bununla bırlijcte ikı kutuplu olan bu dengejı «çok kutuplu» hale gettrmek de mumkün ve gereklıydı Iste bu nedenle farklı toplu guvenlık sıstemlerıne uye ulkeler arasmda da ıkşkılenn gelıştırılmesı öünya barışı açısından buyuk onem taşıyordu Nıtekım CHP lıden Bulgarıs tan Devlet BajKam Todor Jn kovla yaptıgı gorusmeden son ra gezıjı ızleyen Turk gazetecı lenne yaptıgı açıklamada şovle dedı. CHP'nın ı'd ü'ke aıasmdakl dostluk ıhskılermde bırkaç yıldir başlavan ge ışraeleri olumlu karsıladığını \e doitekle'Uğıni ıktıdara geimcs bu Jışsueıı daha da genış boyutlara ulaştırmak ıç.n gp'eken çaba^ı c n s f r " receğımı Sayın Jıvkov'a "«jyledım. Tv< Bjlsar dos'lusur.un • •• partılerustu bır uiusal polltika durumuna geldıgını belırttım » Ecevıt'ıı gezısı sırasmda üzer'nde durutan konulardan b . ' d gerı de Tu.k aiüh Buıgar yur taşl?nnın darurnlarıjdı Bu konuda ıkı ulse arasındakı sorunların gıöerı'.mesı dostluğu pekıştıııcı bır geLşme olacak ı. Bunun ıçm de herşeyden once bu konada karşılıklı gu\en ortarrumn kurulması gereklıydı. Ecevıt, Todor Ju <o\ a da aynı konuaa şun an soj lemıştı • Sa\ ın Başkan Jnkov'la £0ruşmcınızde goçmen sorununa, \IZP soıuaur.a da aegır.uık Turk asıllı Bulgar vurttaşlarının ı^ı ulxe arasındakı dostlak ıhşkılerı ıçın en sağlam temell oluşturabılecegı jolundakı duşuncelerımı tekrarlaaun Bu konuaakı duşunce alışvenşımiZ çok yararlı oldu İkı ulke arastnda karşıüklı gjien ılerledıgı oranda bu gıoı aİEnUrdaivi soıurla'"in kendılıg^nden kola\ca çozuleoıleceğı ızlenımjıı edındım.» Romanya ve Yugoslavya'dan sonra Ecevit'ın Bulganstan durağı da olumlu bır hava :çmde sona erdl. Türklye'nın her şeyden once bır Balkan ve Ortadoğu ülkesı olduğuna hemen her fırsatta yıneleyen CHP liderı Ece\at, Rusçuk'ta onuruna verilen yemekte şoyle dıyordu: « Ataturk, dış polıtıkasında Turkiye'nın bır Balkan ve Ortadoğu ülkesi olmamız gerçeğıne dayanmıştır. Aynca Atatürk Tıirk Bulgar dostluğuna buyuk önem verırdı. Ata^â^k•un kurdugu bir partl olarak CHP'nin de bu politıkayı benimsemesi doğaldır » Ecevlt, Romanya, Yugoslavya'dan sonra Bulganstan gezisiyle de muhtemel CHP ıktıdannın Balkanlara ydnelik polıtikasmı çızıyordu. Kasan Işık'ın deyimıyle amaç, «Ataturk; donemındeki Balkan kavramını yenıden canlandırabılmek.tl... Erguvanlı'nın acıklaması : THY Genel Mudürtl Nurettln Erguvanlı 2 ocak tanhli gazetsmı rın 10 sayfasmda yer alan maa«ınıı artMnlmasmı istedlğın» iliş kın habere blr duzeltme gondererek «konunun pılot ve uçucu pprsonelin uçuş paralan ı'e ügl lı olmadığını» belırtmıştir Erguvanlı açıklama mektub'mda THY personeli son toplu sözleşme ıle yılda 14 maa? alırken kendıslnm 12 maaş almasının bır dengesizlik yarattığına değinerek şojle devam etmfştif «Son toplu ış sozleşmesınde G*nel MUdur dışındakı bütün persone'n ucret len artmış, bnvlece 1 derecedekı bu*un mernurlann Ucretleri Ga nel Mudur ılcretini aşmıştır Bu dummun düzeltılmesl talep edılmış. Genel Mudurun ds dıger personel gibı 14 maaş almas' Yonetlm Kurulunca kabul edilmistir » I L AN tSTANBtL 8. ICR* TETKİK MERCİÎ HAKtMLtGtNDEN Istanbul Emınonu Aşır efendı Cad Gurun Han zemm kat No 15 te Konfeksı yon ışlerı ıle ıştıgâl eden Nıhat Kol Ştı nın \akı konkordato talebı mahkeme ce kabul edüerek 14 10 976 tanhınden itıbaren ıkl aylık mehlın mahkemenin ayni tanh ve 976663 sayüı karan Ile venlmış olup bu kerre Konkordato komlsen nın vakı talebıne bmaen adı geçene 14/12/976 tarihınden ıtıbaren ıki aylık da ha mehlın mahkememizln 3/1,'977 tanh ve 976663 sayı h karan ıle venldıği keyfıyet ÎÎJC. nun 288 Maddesı gereğınce ilân olunur. (Basın. 146) 290 ÜSKÜDAR İSKELESİ ÇÖKÜYOR tsUıidar araba \apunı \e volcu vapuru iskeleleri ara sında bulnnan çoküntu gldeTek büyürken DenlryolUn ile Beledije arasında da anlaşmazlığa neden olujor. Ilgllilerin yıllardan beri me^cut olduğunu so\lediğı cokuntu, ilgisizlik içinde gidcrck dsha da buyumeje terkedllmiş. \ncak blr türlü Beledlje'\e nıi, Denizcilık Bankasına mı ait olduğunun sapta namamasından öturu de ıskelenin j ıkılmasuiın önune geçllemi\or. Beledhe ilgillleri balıkçıların bu lunduğunu sovledığı bu yerdcn Denizvollanm sorumlu goıürken, Denlıyollan ilgilileri bu aLamn Bclcdıje''ve aıt oldugunu, kendHeriyle bir ılişkısi buhınmadığını bildirijorlar. Anlaşmazhk bo^le surer kpn. etrafındaki banklarda oturan halkın \aniiira Eldip gelenlerin de çofunlukta oldugu \e tarihi hir daoı^ma burosuuun onunde bulunan Isküdar iskeJesi de fiderck büyuyen bir yüontı haUne çeUyor. (Fotoğraf: Mustafa OLO13N) Özdemir, Yeşilköy Havalimanına atandı Uzun süre Karaköy Yolcu Sa ! lonu Gümnık. 2 Mudurlugu ya pan Nıhat özdemır, Yeşılkoy Hc { valımam Gumrük : Mudürluğu ne atanmıştu. Özdemır gore\me başlamıştır. ' Ccak. model İnönü Üniversitesi Kurucu Rektörlügünden Malatya'da inönU Üniverslteslnin !kl Fakülteslnaen A Temel Bılımler Fakültesınde. 1) Fızlk, Kımya, Matematik, Botanik, Jeolojl ve ZooloJİ dallarına ögretım Üyesı, Ögretim gorevlısi. 21 Fızik, Kımya ve Matematik dallanna 5er aslstan B Eğitım Fakültesınde: tgıtım \e Oğretım; Eğıtlm Tarihi, Egltim Felsefesl; Eğıtlm Sosyolojısı ve Egitim Psıkolojısi Kürsulerine Ogretim Üyesi, öğretim Gorevlısi ve asıstan C. Her ıkı fakulte içln Almanca, Fransızoa ve îngılizce Okutmanlan alınacakür. Isteklilenn ve D. 17oO Sajılı Ünıversiteler Kanununun 4U. ya da 4b. maddelenne gore yukanda adı geçen dallarda gorev almals lsteven ögretim Üyelenntn Ankara Fen Fakültesınde înttnü Üniversitesl Kurucu Rektdrlük Pürosuna başvurmalan. (Basın. 10140) 281 TÜRKiYE BiLiMSEL ve TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU THY GREViNi HÜKÜMET 30 GÜN ERTELEDi A\'K\R\, (Curruiurıyet Burosu) Ha\alş Sendıkası 'arafuıcian THY ısver.ermde uygıiıa.ıırıasaıa ^arar \en.en gre\, hufumetçe, 30 gün süreyle ertelenmıstır. Ulaşurma Bakanlıgınm îscegl uzerıne alınaa ve bo>ls Dır ?re\ın mılh suvenlık ac.ıoinaan SH kıncalı olacagı gerekçesına üajandınlan erteieme kararı 1 ocaktan ıtıbaren geçerlıdır. YURTiÇİ DOKTORA BURSLARI Türklye Bıllmsel re Teknık Araştırma Kurumu, nıO»bet bllimlerin lemel \e ujgulamalı dallarında oğretım vapan fakulte \e yuksek okul bolumlennden mezun olup, vurt ıçınde matematık, astronomı, fızık, kımva, bıyolojı ve \er bıllmlerl, munendıslık tanm \e ormancılık veter.nerLk \e haj'vancılık konuları ıle bunlann ılgüı bolu.nıerınde doktora \e tıbbın temel bılım daUarınaa uzmanliK veya doktora çalışması japmak isteyenlerden Kurumca seçıleceklere avda 3 500 TL. karsüıksız destekleme bursları \erecektır. Aynca doktora programının yurutuımesı ıçın \apılacak araçgereçle ılgılı harcamalarda kullanılmak uzere doktora yonet.cısı öğretım u^esın:n emrme 10 000. ILsını geçmemek uzere bır ödenek venlecektır. Burs verilenlerın doktora çalışması dışında ücretli ^ova ıicretsta blr gorev almamalan gerekir. Burs suresı genellıkle uç yıldır. Bursların alınabılmesı ıç'n aşağıdakı koşullan yenne getırmek gereklıdıı. A. Türk vatandaşı ve 1 Aralık 1976'da 30 yaşını geçmemış olmak. (Türk asıllı olup, jabancı uyruklu bulunan ve memleketimızde okuyan oğrencıler başvurabüır.) B Unıversıte veya yuksek okulu en az l î î derece ıle bıtırmlş olmak ve doktora çalışmasını yapacağı fakulte o fakıiltenin doktora yonetmeliğınln ongörduğu sartlara gore kayduıı yaptırmak ve bunlan resmi belgeler ıle tevsık etmek. (Aşağıda belırtilen prograrnın son baş^Tinna tarıhme kadar doktora prograrmna kaydım yaptırmayanlar, bu belgeja 31 Mart 1977 tarıhıne kadar getırebılirler ) C. Bu programa aıt başvurma tormunda ıstenılen bılgl ve belgelerı zamanmda Kuruma \ermek. D. Yerı ve tarıhl sonra bildınlecek sozlu seçme bılım ve jabancı dıl sınavlannda başarı gostermek. E. Türkıye Bılımsel ve Teknık Araştırma Kurumu Doktora Bursu Başvurma Formunu (TÜBÎTAKBAYPormD168) doldurup bu (ormda ve programın ılânında bellrtılen belgeler ıle beraber a^ağ'dakı adrese en geç 4 bubat 1977 gunu sav 17.30 da bulunacak şekılde g&.(dermiş olmak Formlar Kurumdan Tazüı *eya şahsi başvurma ı!e temin edilebilinir. Bu tanhten sonraki basvurmalar \e postadaki gccikmeler dikkate alınmaz. îlgılenenlerln gerekll lormlar tçin. TUrkiye Btlımsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bılim Adamı Yetıştırnıe Grubu Sekreterlıgı Atatürk Bulvan No 221 Kavaklıdere ANKARA adresıre başvurmalan duyunılur (Basm patmnh r * ycmck teriîlcri j 6ay!ıkcıltler 120 TL odemeiı o'orok I UĞRAŞ YAYINEVİ Klodfarer Cad No 27/1 A Isfanbı;! Ser Reklâm. 6 275 • •• DEVLET GÜZEL SANATLAR AKADEMiSi MiMARÜK YÜKSEK OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN : 27 12 1976 Pazartesi günu saat 18 00 de Okulumuzda geçen muessıf olay sonucu jaralamp 31 12 1976 Cuma gunü olen oğrencımız, Kâğıthane Belediye Başkanı, çalışmalan konusunda bilgi verdi Kagıtnane Belecuye Başkanı Celal Altınay dun duzenledığı basın toplantısında, bugune kadar japuan çalışmalar ve yatırım lar konusunda bılgı verrruştır. Altınay, Kagıtnane nın Istanbul'un 33 beledıyesı arasında alt j apısı b'^mış ve çag sevıyej e enş rnıj bır şehır olacagını belutrmş bu arada belednen.n esas amacuıın uretıcı ıle tjketıcı arasında yı araci' ı sa'dırarak ^alın daha jcuza al'nrr^mı saglamak. olduğunu açı dar>:ıştır. Uzu'i \illardan berı hal'un sağlıŞını tehdıt eden Kâğıthane dere Sının ıslaJı projesınm hatı r lannıası ;.or!jc" bu teh'ıkemn ortadan kalk 'sıv > oın kıtan'ıklı bır de l.alk kutuphanesını hızme*e açtLclarını oılcıreT Kâğıthaiıe Beledıje Baskanı Galtepe semtndo 25 m.lyon lıraya ıhale ettırriiklerı Kult j r SaaMnm vapım çalışmalarmın surduğunu sozlerıne erclcnııstır. Ankara Elektrik, Havagazi ve Otobüs Işletme Müessesesi Genel Müdürlüğünden : (EGO) Necip Bozalioğlu r.on Aılesme ve tum oğrencılenmıze başsağlıgı dilerız. (Basm 10228) 291 Merkez Atölyesine Insan Asansörü Yaptmiacaktır. 1 Kuruluşumuza Elektrik Daıresl Başkanlıgı Atoljesme ınsan asansoru ışlerı, bırım fıyat esası üzerınden eksıltmeje çıkanlmıştır 2 Bu ış ıçın keşü oedell 236 00O, TL. olup, geçici gıivencesı 15 550, TL dır 3 Bu ışe aıt şartlaşmalar mosai saatleri dahılınde Kuruluşumuz Yatırımlar Daıresı Başkanlıgında gorulecektır. 4 îlgılıler Bayındırlık Bakanhgı 250 000, TL G grubu müteahrııtlık karnelen ve sozleşmede yazılı dığer belgelerle bırlıkte 13/1/1977 perşenibe gunu saa; i7 30a kadar yeterlık belgesı ıçuı muracaat edeceklerdır. 5 Ilgıliler şartlaşmasına gore hazırlav »caklan Kapalı zarflarını en geç 17/1/1977 pazaıtesı gunu saat 15 00e ka dar Kuruluşumuz Yazı Işlen Mudurluğune verpceklerdır 6 Postadakl gecıkmeler dikkate almmavacağı g.bi, telgrafla yapılacak muracaatlar da kabul edılme^ 7 Kuruluşumuz 2490 sayılı yasaya oaglı dcgıldır. (Basm 273 Işkenceler Hakkında DUYURU Derne|im!zce hazırlanmakta olan KABA KÎTAP'ta testrr edılmek ve zamanı geldığınde hesap sorulmak uzere, ış^encecılenn ve ışkencelenn ortbas edılmPsıne yardımcı olanların eskallen ve nale'i bulundukıan karum \e amırterının ısım'ennın derneğımıze dayurulmasını rıca ederız. iblANBUL TtTL'KLU VE MİLHKfiMLARL.\ DAYAMSM* DFKNEGl \ D 1 \ \ BAŞKAN MbHMET *KK1S ADRE5 Cağalogln Ürctıtien Han Kat 4 Vcı 415 (Cumhuriyet: 293')
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog