Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

9 «AK 19)7 BOEİNG UÇAK ŞİRKETİNİN 18 KİŞİYE 77 MILYON DOLAR DAĞITTIĞI ACIKLANDI A 4SHİNGTON (Anka • DPA) Lockheed sonra Boeıng uça<c ;apun fırmasında yurt dışındakı sa tıslannı arttırmak ıçın 18 kışıye 77 rmlyon dolar '1 lmılyar lıra) rüşvet dağıttıgı açıklanmışür. Lockheed yolsuzluğunu ortaya çıkaran ABD kongresı tahvıl ve kambıyo komısyonunda oncekı gün Kor.gre uvelerı ıle şrket y kılılerı arasuıda hukukı tartışıua sırasında yapılan açıklamadan sonra komısvon. boeıng uçaK yapım ş.rketınm de defterlennı açık'.amasını ıstemışnr Boemg ş.rketm.n ruşvet dajıt tıgı ulke'.er arasında Hindlstar. Suudı Araaıstar., Lıbya, Sudan Iran, Arjantm, Brezılya nın bulun dugu bJdıriımektedır. Turk Hava Yollarma da Boeı.ıg uçakları alındıgı ıçın bu alımlar da volsuzluk japıldıgı yolunda :Q dıalar ortaya atılmış ve nalen Lockheed vo'.suzlugu uzermdekı çalışmalarını surduren Mıllet Mec lısı Arastırma Komısyonu bu ıdc.1 aları da ele almış'i Dovız ve kamono komisyonu geçen yıl Lockheed şırketınm rus \ei a'dıgı ıcdıalarmı ortaya a'nması uzenne unlu uçak sırketmı \azışmalarım ve defterlerını aç;k lamaya zorlamış şe sonuçta çe*/ lı u'.kelerde hukumetlerı sarsan buyuk ruşvet jolsuzlugu orcaya çıkajümıştı. Tahvıl ve Kambıyo Komısyonu. Lockneed yolsuzlu uzerine araştırmalarım 14 ocaka kadar taınamlayacak ve varüan sor.uçlar ıkı ay sonra bır resm: rapor şeslınde yayınlar.acaktır. o Pakistan'da genel seçimler mart ayında yapılıyor 1SL\M4BAD (AVK4DP») Paki !tan Başbakanı Zulfikar Aa Batto ulkPde genel seçımlenn mart avmda yapılmasını sararlaştırmıştır. Eıro Cumharba?Kam ıle konusarak ver.ı seçımlerın vap'iabılmesı ıçın Meclısın İ0 ocakta feshedılmesını ısteyecegını Dildırmıştır Butto Mecl'.5tp yaptıgı konuşmada Mıllet Meclısı seçıolerının 7 martta dort Eyalet Meclısı seçımlennın ıse 10 mar*ta yapılması konusunaa Yüksek Seçım Kurulu Başkanı ıle anlaştıklarım açıkiamışıır Butto açık ve adıl bır seçım yapüacagını vaad etrr.ış ve muiıalefet partılennden de buna uvgun davranılrnasıiı ıstemıştır Pakıstan Başbakanı, aynı zamanda «seçım zamanmda yasalar rafa kaldırılamaz» demış ve muhalefet partilennı karı şıKlık çıkartmamplan ıçın uyarmıştır. 1 Rodezya, Jngiltere'nin önerisini kesınlikle reddetti SAL1SBLRY (ANKADPA) Roacz ;. a Dışıslerı Bakarı Ing.Here'nm ;, enı one rısıne toıran karsı olduklarım açıklamif tır. Dışısierı Fa'<aıii Van Dcr Bye Inpıl teremn Rodezya aa iktıdarm Afrıkah ço gunluğa devrcdüece^ı tanhe kadar bu ul kenın Ingutere jc'ietımı alt'.nda kalması onerısmı kesınlikle reade*'iKİerını soylemıştı Van Der B>c bu nnenrun ker.dıler'nın geçen eylul ayında kabJİ efıklerı Kıssınger pıanır.m tamamen dışında oldugunu soyıenv.stır. Rodezja'nın ırxçı beyaz Başbakanı Ian Smıth, geçen haf*a Cenevre Konleransı BasKanı tvor Rxaarals \aptığı goraşmeden sor.ra, bu oner.yı kabul edemeyecek lerını encak bununla bırîıkte bu sorunu bır kez de çalışma arkada>larıj 'a tartışacafırı so'.emı«tı Ivor Tîırhard. Gunev A{ rıkal' Zencı De^'et Başkanlanv'.a gon.ısmelerıru tamamladıktan sonra Kenya ya geçmiştir. SARKıS, AYRICA FıüSTıN KURTULU5 ORGÜTÜNE» BAGLI OUZENLı BıRLıKlERıN DE 12 OCAK CARŞAMBA GECEYARiSiNA KADAR LtBNAN TERKETMELERıNi ıSÎEDı SURıVE DE; JAM VE HALEP KENTlERıNDE MEYDANA GEIEN PATLAMALAR, iKı KiŞ'NıN OLLMUNE; SEK'Z KıŞıNıN DE YARALANMA5INA YOL AÇTI. LUBNAN CUMHURBAŞKANI ELİAS SARKiS, AĞIR SiLAHLARIN TESLiMi iÇiN ÇARŞAMBA GECESiNE KADAR MUHLET VERDi TOPRAKLARINI BEYRLT Lubnan Cumhurbaşkanı Elıas Sarkıs ıç savaşta çarpı=an tum tarafann, ellermdekı ağir iilâhları teslım etmelerı jçın 12 ocak çarşamba gece yar'sına kadar muhlet \ennıştır. Lubnan'da barışı sağlamakla gorev.ı «DorîİJ Kom;te»nın toplantısma ba<=Kanlık ettiKten sonra bir bıld.rı \a;.ınlayan Sarkıs. bu tarıhe kadar eshm ed:lmeven ağir sılâhlann Arap Banş Güc'i' ne baglı bırlı^erce zor Kdllarularak aluidcagını bıldırmıştır. Sarkıs aynca, Fılıstın Kurtuluş Orgıitu'ne bağlı duzenl: bırlıklerın de 12 ocak gece yarısına kadar Lubnan topraklanru terke;melerını ıstemışîır. Bümdıgl gıb: Surıye, Irak ve Mısır da uslenen ve •Fılıstın Kurtuluş Ordusu> adıyla oılmen bj bırhkler, ıç savas sırasmda Lubnan a gırerei ıierıoı Musluraanlann ve Fılıstın gerıllalarmın yanında çarpısmalara kanlmışlardı. Bır kaç gun once uç alayı Lubnan'ı rerKeden bu ordunun gerıye kalan bırlıklerı halen Lubnan'da bulunmak*adır. Miiir. Surıye, Kuveyt ve Suudi Arabıstan temsılcılennden oluşan Dortlu Komıte'nm, 13 ocakta toplanıp, alınan kararların uygulanıp uygulanmadığıru saptayacağı da açıklanmıştır Ote yandan sagcı Falanjist Psrt; Lıderı Pıyer Gamajel, bazı çe\ relerm Lubnan da saglanan barışı sabote etmek ıstedıklerırj one sürmuştur Marunı lıderlerın yaptıgı bır *oplantna ka'ılan Gamayel, Lubnan'da 200300 sabotajcı bulunduğunu ve bunların ulkevi tekrar ıç savaşa süruklemec'.e gorevlendırıldıklermı ıddıa etmıstır Bu arada Sur.ve nın baskentl Şam'da ve ıkıncı buyuk kenti Kalep'te meydana gelen pa'lamalarda ıkı kışınm oldugu, sekiî kışının de yaralandığı bıldırîlmıştır Beyrut'a ulasan haberlere gore patiamalar, uç gun once üç kışının ıdam edıldığt gunun gecesı meydana gelmiş, Ha'.ep'tekı patlamada bir guvenlık şefı ıle şoforu olmuş, sekı?; kiM de yaralanmıştır Şam'daKi pa'lama ıse «Tışrın» gazetesırun onunde olmuş, ancak olen vs yaralanan olmamıştır (Dış Haberler Servlsl) >«. . Vıetnam'da ülkeye batı sermayesini sokmak için yeni bir yönetmelik hazırlanıyor Çu En Lay ölümünün yıldönümünde büyük törenlerle anıldı TOKYO Çınde pskı Ba?bakan Çu EnLay m olumunun bınncı yıldonumunde Tıen An Men meydanında bJsTik bir gosten yapılmıştır Pekın'ın en buvuk meydanın^a toplanan bmlerce kısı, «Şenghay çetesin alerhmde, Mao Tse Tung. Çu En Lpy ve yenı Baskan Hua Kuo Feng lehmde gosten yapmışlardır. Bu arada Ç:n Komunıst Par tismın Mao dan sonra ikmcı lıden olan Çu En La''m hayatını anla f an bu\uk bır resımlı album vayınlanmış'ır «Yoldaş Cu Fn Lay ın komunızm davası ugmna şanlı mucadelesm başh&ını tasıyan albumde. Çu En Lay ın hajatı ve mucadeleler: o\ucu bır dılle ar.la*ılmaktaiır Ote yandar Pek:n m Hsm'.ıua aıan.'inın behrt'ığıne gore, geçen yıl olen Çın Halk Cumhurıyetınm Başbakanlarından Çu En IAV'I anma torenlennı Baş kan Mao'nun dul eşı Çıang Çmg'ın «Şanfhay Çetesı» van daşlannın sabote etmeve çalış mışlardır. Go7İemclerın bıld:rdı*ıne so re Pekın'deıtı çeşıtlı bolgeler de «Şanghaj Çetesı» hderlen Başkan Mao'nun dul e«ı Çıang Cmg Basbak?n 'ard'm''isı \Varg; Hung \Ven. Başkan Yar nınıcısı Char. Clıiıns; Çhıao . e ÇKP Polrouro uye1;! Yan V. cn Yuan ın kuklaiarı agaçlara asıl mıştır. Çu En Lay'ı anma torenlerl sırasmda ayrıc^ Çın Halk Cum hunvetının Bi'şkan Maodnn sonra en juçlu lıderı olan eskı Başbakan Yarc.ımcısı Ten» Hfi ao Pmsr'e eskı ıtıbannm gen ^ erılmesı çagrısında bulunan du\ar gaze'elprı Pekm kentın de asıİTi'ştır Pekmdela Tıen An Men Meyriamra asıîan duvar gazeteİPrın d2 «Teng Hsıao Ptr.3 çok ı>ı bır yoldp.ştır ÇKP lıderı ve Ba^kanımız Hua Kuo Feng ve ÇKP Merke* Yıırutme Kurulund.in Teng H^ıao P.ng r. •.enırip'i çali'ma ol?nağını en kısa za manda sailamasını ıs*ıyoruz» denılmışîır. (Dış Haberler Senıii) CORVALAN : «BUKOVSKY SOVYETLER BiRLiĞiNDE SiYASAL SUÇLU DEĞiLDİ» TOKYO (ANKA) Vietnam'j m Batx sermayesi ve teknolojısır. ulkeye sokmak kar.cu1 ğı ve yabancı sermaye 11e ortak gınşımlerde buiunmak ıçın bazı yonetmelıkler hazırîadığını açıklanmıştır Japon gazetesi «Asahı Sumbün»un Bangkok'takı muhabirtne dayanarak verdıgı habere go re, Vıetnamın yenıcten belırleveceğı yatınm kuraları sosyahst ülkenın endustrıleşmesı ve ekonomık alanda yenıden ınşasında fcnemli bır rol oynavacaktır. Ote ysndan Dunva Bankasınm da Vıetnama bır heyet gondereceğı, açıklanmıştır. Yatınm ıle llgıli yeni kurallann şubat ortalarında açıklanacağı belırtılmektedır. BatılJ gozlemcıler, henüz kestn olarak be'.ırlenmemış olmasına ragmen, Vıetnam'ın yatırımlara itıskın olarak şu kuralan gelış Ureceğinî one surmektedırler. 1 Ortak gırışımler üç kategonde tnplanacaktır. 2 Petrol ve dıger doğal kavnakJann gelıştınlmesı ıçın batı lı ortaklar sermaye ve teknolou verecekler, oderneler uretımden ! elde edılen kâra gore yapılacakör. 3 Tıcarî işletme'erde yabancı sermayenın payı yuzde 49 la sınrlandınlacaktır 4 Ihracata yonelık üretim yapacak ortak gınşımlerdekı ser maye hısselen her proie ıçın av ı rı ayn saptanacak, bu arada ba j zı projelerde yabancı sermayenın payının juzde yuz olması da | hı kabul edılebılecektır. ı 5 Ortak gırışımler 1015 yıl j kamulaştınlmayacak. sonra da | yapılacak kamulaştırmalarda taz mınat odenecektır. 6 Ortak gınsımler için gerekli rnakına ve ham maddelere gumnık vergısı uygulanmayacak ya da çok sınrlı bir vergi uygulaması yapılacaktır. Öts yandan Dunya Bankası da Vıetnamın yenıden ınşası ıçm gerekll ekonomık yardım konusunda yennde arastırmalar yap p mak uzere Vıetnam'a bır hevet j gonderılrnesını karariaştırmıştır Beş kışılık Dunya Bankası heyetının 18 ocakta Vıetnam'a gelerek uzun savaştan zarar gbren bolgelen gezeceğı ve yapılacak yardım konusunda Vıetnamlı >et kılılerle goriışeceğı bıldınlmıştır. DOKTOR Moskova da A muhabır.ne Fransız tele\izyon bır demeç \eren Şılı Komunıst Partısı lıderı Luıs Corvalan, Vlaamır Bukovsky nın kendısı gıbı sıyasal bır suçlu olmadıgını soylemıştır Bı'.ındıgı gıbı, Luıs Corvalan ile '•ovyet muhalıfı Vladmır Bukovsky, geçen yıl aralık ayında Zurıh Havaalanında serbest bıtakümışlardı. Covralan, kendısının ŞılıTle iken bır sıyasal suçlu oldugunu, o>sa Bukovsky'nın So\*yetler Birlıgınde rezaennde yatarken sıyasal suçlu sıfatını tasımadığı nı sadece So\Tet yasalarım çığ neyen adı suçlu oldugunu ilerı sürmuştur. Fransız televızyonu muhabın Conalana So\yetler Bırhğınde snasal suçlu bulunup bulunma riığını sormuştur Corvalan bu soruyu şoyle yanıtlamıştır: «Sov \etler Bırlıguıde gerçı mahkum lar vardır Ama bunlar Sovyet yasalarına gore yargılanıp, mah kum olmuşlardır » (Associated Press) Esld Ra;bakan Çu • En • Lay: ıhmlı lider ıçın buyük törenler duzenlrndl Atina'daki iinlü Partenon tapınağı ytkılma tehlikesi ile P\RtS Yunanıstan'm bellı baçh arkeolojtk kalıntılarmdan olan Partenon tapınagının kırh hava ve bagımsızhk yuzunden yıkılma tehlikesi Ue karşı karşıya bulundugu bıldırılmıştır. Tapınagının çok kotu dunımda olduğu «UN'ESCO» uzTaanlarmca da saptanmış ve örgu* bu konuda Yunan Hukümetının dıkkatını ç>»kmiştır. Raporda, tapınaktan kopan mermer parçalannın 1015 metre yukseklıkten yere duştüğu ve bunun olumle sonuçlanabılecek karalara sebebıyet verebıleceğı husUBuna da yer karşı PAKTENON TAPINAĞI karsıya Ote yandan t'N'ESCO Genel Mudürt) Amadu Meow, yarm Akropolde düzenleyecegı bır basın toplantısında, dünya uluslarına, Partenon tapınagının kurtarılması içm yardım yapmalan yolunda çafnda bulunacaknr (a.a.) BM, Kıbrıs özel temsilcisi Cuellar: «Toplumlararası görüşmelere ilişkln tarih vermek îçin henüz çok erkendir» MeydanLarousşe Benzersiz bilgi hazinesi PAZARLAMA ŞEFi ARANIYOR Işyerı Ankarada olan kuruluşumuzda ıstıhdam edılmek üzere aşağıdakı şartlan naiz bır p'.anlama ve organızasyon şelı alınacaktır. Muracaatlar glzll rutulacastır Iktısat veya ıdari tlimler dalında M S. derecesi İle mezun Asgari 3 yıl şet kademesınde çalışmış olması Askerlıkle ılışkısı olmaması Ingılızce bılmesı Azamî 35 yaşında olması îlgılenen elemanlann P K. 1251 Karaköy'îstanbu! artresıne kısa bzgeçmişlennl yazarak müracaat etmesı nca olunur. rilâncüık 9213) 274 "EK cilt c M ! Meydan Larousse'un 1. cildi 1969'da, 12 cıldı 1973'tc >a>ımlanmıştı. O yıllavdan bugunc, bu\ük ilerlemeler oldu. Önemh değişımlcr geçırdı dunya ve Türkıye. " Ek " cılt. butun bunlart >an<;ıtmak amacıyla genış bır kurul tarafından hazırlandı. •* Ana yap\tta gerekh goriılen duzeltmcterle eklemeîerın yanı sıra... #Son yillarda gıderek onem ka?anan bılışım, cko'.oıı. pMkanalız. sc;yal antropoloji, lengüıstık. modern matematık \.b. konular... • Polıtık yemlikler. . Hcr daldaki belırgın kıvierın bıyografıltri... #A\rıca. Turkçemızde \a\gınıa}makta olan ycnı keLmeler. deumler \e yabancı tenmlerle '•Ek" cılt. Me\danLarou^e'un 13. cıldidir. En genış anlamda buiunle>ıcısıdır. .jc^Ş•,**•. bugün yaynnlanmış gibi güncel M Çukurova Üniversitesi Rektörlüğiinden: Aşağıda açıklanan sajıda üniversıtemız Tıp Fakulteslne Doçent ve Asıstan alınacaktır. Isteklılenn en geç 14 1 1977 tanhıne kadar aaıgeçen Dekanlıga müracaatları nca olunur. KtRSÜNlN ADI rVVANI Toplum Hekımlıgı Bölumunde Sosyal Pedıatn ve Aile Klınığıne Doçent Kadrıyolojı Asıstan Kadın Hastahklan ve Dofum Kursusu Asıstan NOT. Imtıhan 17 1 1977 gunu yapılacaktır. ADEDt 1 1 2 ORHAN UYGUR Dahüıye Mütehassısı Osmanbey, Rumeli C«d. 82/2 Koseoglu Ap. Kaî 2 Tel: 40 ÎO 2« (Cumhıırıyef. (Basın: Ç 13 10306) 289 VEFAT Merhum Yarbay Habıb Nuri ve merhume Husnaşah Sıle'nin kızlan, merhum Kurmay Albay Kâmil Otağ' uı eşı l •> J* \ Nadire Otağ'ı 7 ocak 1917 cuma günü kaybeyttık. Merhumenın nâaşı 10 ocak 1977 pazartesi gunu öğle namazından sonra Kadıkoy Osmanağa Camımden kal dırılacak ve Karacaahmet kabnstanında toprağa verılecektır. Akraba, dost ve U nıdıklanna duyurulur. Kardeşlen. Nahide FekeUoflu, Sevtm Arkan Yeğenleri : Neş'e Cenkraeo, Özdemir Atkan, Işık Eroflu Gelinl Suna Giizin Arkan Damatları: Mehmet Arkan, AtiHa Cenkmen. G*nçer Eroğlu Curchurıyet 285 974 sayfa, 500 TL. Butün büyük kitapçıiarda. 5.000 Âdet Otomatik Kumaş Kurutma Sobası Zincir Baklası Imal Ettirilecektir. 1 Muessesemızın ıhtıyacı b'jlunan 2500 adet sağ, 2500 adet sol olmak uzere 5000 adet zıncır baklası ımal ettırılecektır. 2 Tekltf verme gunu 14 1.1*377 tarıh saat 14 30 olup bu ışe aıt şartname muessesemız Tıcaret Mudurlufunden temın edılebıhr. 3 Fırma vermış oldugu teklıf tutannın % 10'u geçıcı temmat olarak devlet tahvuı nakden ve vadesız temınat mektubu olarak veznemıze yatırması şarttır. 4 Muessesemız 2490 sayıh kanuna tabl olmayıp mczkur ışı yaptırıp yaptırmamakta, diledığıne dıledığı kadar yaptırmakta serbesttır. S d M E R B A N K DEFTERDAR YUNllt SAH&Yii MltSSESKİ (Basın: 30612) 279 T»"» MeydanLarousse SJ tanmektebı Sok 23 25, Cağaloğlu Istanbul Tel. 27 93 10 {*»*' Meydan . Gazetecilik ve Neşriyat Ltd. Ştı. IEFKOŞE Bırleşmış Mlllet> ler'm Kıbns özcl temsilcisi Perez De Cuellar, toplumlararası goruşmelenn başlaması ıçın bir tarıh ^ermenin henuz çok erken olıiuğurıu soylemtşır Dun sabah torjlumlararssı göruşmelerdekı Turk Temsılc.si Umıt Suleyman Onan'la geçtifımız kasım a>nndan bu yana lik resmı temasını yapan Perez De Cuellar. gorüşmeden sonra gazetecılerın sorularını cevaplandırnuştır Cuellar. Bırleşmış Mılletler Genel Sekreterı Dr. Kurt VV'aldheım" ın ocak sonunda Ortadogu ulkel ' n n e yapacağı zıyaret sırasmda Kıbrısı zıyaret etmeyeceğim bıldırmış. «Kıbns sorunu ıle Ortadoğu ıkı ayrı sorundur. Genel Sekreterın bu ıkı sorunu kanştırmak ıstedığim sanmıyorum» demışlır Ozel Temcılci Perez D» Cuellar, topîumlararsı gorüşmelenn başlatılması konusunda taraflcrm goruş!?ri arasmda bır yakınlık bulundufundan soz edıierr.eyeceğını de bıldırmış. «Bırleşmış Mıletler tarafların goruşlerını yak laştırmak ve gorüşmelenn sürdurulmesını sağlamak yolur.da çaba harcamada daıma hazırdır» demıştır. Bırleşmış Mılletler özel tcmcucısı, «Rum goruşmecı Mr. Papadopulos geçenlerde sızınle gorustukten sonra toplumlararası goruşmelerın beş altı haita ıçınde başlayamayacağmı soyledı. Gorüş melerın ne zaman başlayacagına ınanıyorsonuz''» sorusuna karşılık şo>le konuşmuştur. «Bırleşmış Mılletlerın gorüşma lerm başlamasından yana oldugu nu bılıyorsunuz. Gorüşmelenn anlamlı olmasmı sağlamak ıçın Mr Ofan ve Mr Papadopulos'la temas edıyor ve japılacai gorüs melerın yararlı olmasuıı sağlamağa çalısıyoruz » Cuellar, rGoruşmeîenn kesınlıkle başla'acağı bır tarıh verebılır mı^ınız1'» yolundakı bır sonıya karşıhk da şunlan soylemıştır «Hayır. henuz çok erkendir. Mr Ofan'ın dabu gorüşunu paylastığına emınım.» Bu arada Kıbns Turk Federa Devıetı Başkanı Rauf Denktaş'ın geç:ığımız hafta Batı Almanya Sosyal Demokrat Partısı mılletvekıllerınaen Dr Ehmke ıle yaptığı gorüşmeden sonra, Başpıskopos Makarıosla bır gorusrne yapmaga hazır oldugunu soylerrje sı Lefkoşe de dıplomatık çevreler de Turk taraîının ıvı nıyetint belırgın bir orneğı olarak nitelsmıştir. Öte yandan Kıbns Rum ydne*ınıı Bırleşmış Mılletler. «Adanın vuzde 40 ını ışgal eden Türk. Sılâhlı Kuv\et:ermın uluslararası ınsancıl yasaların butun temel ılkelerını ıhîal edeıek», Ada'nın kuzey boigelerındekı Rumlan buralardan çıkarmaya de\fam et» tığı ıddıasmda bulunmuştur. B.M. Genel Srkreten Kurt VV'aldheım e verdığı mektupta Kıbns Rum yonet.mı D.M. temsılcısı Zenon PObS.des, Türk bolgesinde kalan Kıbriblı R\rmların, buralardan çiKanlması hızınin günde 40 45 kışıyı buldugıînu ılerı surtnı^tur. (a a )
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog