Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Ankara Hrikara Anîcara Ânkaro. Ankaı Ajıkara J DPT müsteşarı kredi alma konusunda ilginç yöntemler uyguluyor Geçtığımiz hafta lçinde Uluslararası bir kredı kuruluşunun temsücüen Turkıye'ye geldıler. Devlet Planlama Teşkılatı Başkan' Kemal Canturkle Türkıye'ye venlecek bir rruktar kredı konusunda göruşme yaptılar Kredi kuruluşunun temsılcılerı «bır şeyler» \ermeye pek nıyetlı gorunmuyorlardı Ancak Kemal Canturk'tin kendılenni ka bul ettığı salor.un eşyaları ve duvarlannın «garıban» gorünrusu yabancılan pek etkılemışti. Şaşkm şaşkın çevTeyı inceleyen yabancı Iara Canturk durumu açıkladı: ıDekorasyonun şat&fatma harcayaeak paramız yok bızim» dedı Piz para buldukça yatırımlara a^tarmaktayıa Durumdan etkılenen yabancılar «bır şeyler» vermeyı prensıp olarak kabul ertıklerıni belırtıp gıttıleı. Devlet Planlama Teşkılatı Müsteşarı Er bakanla blrlikte Italya'ya kredı almak uzere gıttıgı sırada taDanı yamah pabuç gıymış Bu nun da kredıyı garantılemeye vonehk oldugunu sbyleyenler var. Planlama çevrelennde yapılan bır voruma gore Kemal Canturk «dost başa yabancılar ayaga bakar> dıye dusur>müş. îtal>anlar «Şu Turkler çok tutumlu kışıler planlamanır. en yuksek yetkıh'u büe tarmr gormuş pabuç gıjıyor O halde helal olsun bu ulkeye 1 mı'ıvarlık kre& de\m hasmışlar anlaşrnanın altına ımzayı. » CUMHURBASKANLIĞININ 2 KADIN SENATÖRÜ BİRBİRINE TERS DÜŞTÜ .u hafta baskent. daha doğrusıı Çar.kaya teı Hıtıt guneşıyle aydınland' der.ebılır, Oı.r.ışkar.ı Korutu'/. Senato tutanaslannı OKUTleler hıssettı kımb.hr? Ya da Beîedıve Başkaiiokay, Hıtıt guneşıce karşı :<£i «ariın sen>rokarşı karşıja geleceğuıı ak'mdsn geçırmış . acaba'' ;skı Başbakan Naim Taru nun ıstıfasıyıa bouyelıge seçılen Kontenjan Senatoru Adıle Hıtıt heykelının Sıhhıye de.c alana diKUmeçok ıçerlenrş, kursude ÇOK ılgınç bır corjs•aptı Bu olavı «Utanç vencıi; dıye nıteıenaır Iıf.tler.n Turk olmadığını one surdu. K.tıt şıne tapmayı Ataturkçuiuk zarnederüerın ya £ını soyledı. Bu heykelın üemen kaldınlrr.aonerdi CHP'hler çağdışı buldular bu soııuşAP lıler ıse alkışladılar, «Bravo» çektıler. 3rtesı oturamöa da Kontenjan Grubunjn o*e adın Senatoru Doçent Bahrıje Uçok kursuye Hıtıt guneşıyle ılgıU bılırr.sel bır açiKlamı ı. AtaturK'un Hıtnlen Turk dıje mtelencmmA neaenlerını de şoyle ozetledı Atiturk topraklarımızdakı uygarlıklan yos et.ğımızı, benmseyerek surdurduğümuzu, ozunıj.ıruzı anlafııak ıçın boyle sojlemıştır. E:r ulyasamıs oır ulusun sembolunu sonradan ae3ir ulusun benunsemesı o ıkı ulusun aynı .0*geldıklerı anlamını taş'.maz Bızanslılar S3İular ve Avusturyalılar ve Rus ar kartalı sera olarak benımsemışlerdır Ama su sembol i>u ların aynı kokten olduğunu anlatmaz» Bahrıje Uçok baş/cent Ankara'yı uzun jrjre smın s.mgeledıgını ama ka'eyı de Turkler.n nadığını be'ır.erek şojîe Dir soru attı ::u:sucıYann Selçuk kasabası be pd'ye=l Ar'orr.ıs ;elmı ientırı sembolü aıye duşunur^e Sd;uV. m Artemıs'e taptıklarını mı savlnacagız''» Sena'or Cçok Kon'enjan Grubundaı"; ıK?aayma guneş kıırsunun D:l ve Tarıh Cografya Faloı!tesmn amblemı olduğunu da hatırlattı aynı >{un#? kursu An.îg'p Unıver^tesı Senatosunda aa ur versıte baysşıına VP unıversıte yayınîanna da ı< lenmış bulunujor. Sayın Adıle Ayda'run Dü va Tarıh C>frafva Faküites'ndP hğr'^m üv»!ı£< rt* var. gogsune takıg: rorett? de guneş kurvı •difr.nu oılmıvor mn r'aba"> O anai Anka'a k?nH ıçın n " vmge olan H tıt srirp^n n ^ r a a.a liı'ilmesıne neden boj.esme ^PKI gosterı>or? Milli Eğitim Bakanı, Ali Naili Erdem eski dille sorulan soruyu anlıyamaclı.. CHP'li TÖZON'ÜN «MUHTEREM REIS. Zi KIYMf.î DARbl fUNUNUN MUDERRıS HANIMI ALı HUZURLARINOA> DıYE BAJLAYAN SORüSU. BÖTÇt K0M.SYONUNDA KAHKAHAURIA KAR^'lANDl. Anadolu Ajansı Genel Müdürüne göre, Demirel Lozan'da kaybedilenleri gerı aiıyor Anadolvı Annsı'nın Genel MUdilrü olmakla oırlıkte, Demirel Pa?bakan KCa yan ış olarak Başbakanhk rtırlıgı gorevmı de üstlenen Attıla OnuK tanhı bır gerçegı bulup çıkardı. Meger Yahya Demirel'ın amcası Başbakanımız Sayın Suleyman Demirel Lozan'da Inonu nun ve Ataturk'un kavbettiKİer.nı bırer bııer almak ıçin çaba gosterıyormuş ve tıatta Keıkuk'e eıttığı snada petrol boru rıa'tmı açarken bunu ısoatlamış. Attıla Onuk bu tanru gerçegı Adana'dan açıkladı, Anadolu Ajansuıın 4 ocak tarıhlı bulteninde «Attıla Onuk yazıyora dıye başlayan şbyle bır yorum yayıröadı « Turk Irak petrol boru hattı m:llermi7Jn bundan, 51 sene evvel Lnzan'da kaybet"klennın bır başka aUerr.aıfını teskü edıyor adeta. Bvına ıkı ülke arasmdakı iyı komşuluk re yatan dostîuk anlayışı lçinde. Lojan'd» verdığiTiın bu deta Demirel Kerkük'te aldı dıjebıhrız. Pek ali..» A.VKAKA, (ANKA> Bütçe ve Pl&n Karm» Komısyonunda Millı Eğitim Bakanlıffi Butçesi goruşulurken, çıkan dıl tartışması nedenıyle CHP Istanbul MılletvekUı Metın Tuzun'ün Basana yonettıği eskı Turkçe sdzcuklerle tıazırlanmış bır soru onergesıaı Bakan anlamadıgı gereuçesıyle cevaplandıramadı. Tuzun, Bakana sorusunu yoneKırıten, «Sayın Bakan sız« pek çok soru yonelttık. Ancak daha bnee japtığınız açıklamalardan anlıyorum ki oızun lionusmamızı kullandıgımız jvehmelerı anl<ınııjorsjrıuz. Bu nedenle sıze s.zm KJİİandıgiD'z ve savundiıgonuz aılıe oır soru nazıriadam. Hıç olmazsa o.ınu ^e< apıandırın dea; Me'ın I"uz'in daha sorıra butun komısyon üyelennın kahkahalan arasmaa şu soruyu sordu. • Munterem reıs. Zı kıjmet danil funununun muaerns hanınm ali nurarlarxjda zırde zıxru tadat olunan sjaıatın ÜLZzat cenabı nazıl tarafınaau yegan yegan cevaplandırılmasını arz ve ıstlaa eylerun. 1 Yevmı guzeste de Kubılay Inıer nara rrebusı muhterem 18 vıayette marşı mıllının bır guna ulaveı edılmedıgı »ddıasmı musırran ılacte buyurmuşlardır 2 llessur ıddıa hak;kate tedaauk cylemekte ıse me>zuı. Bahs vılayat hangılendur? i Husumetı Cepneı Mıllıyenjı ışbu \ukuat ıie aıakadar tedavırı mevcut mudur. meıcut ıse ne gıoı dedabırdır.» Tuzunun soru onergesının gunümüzde kallanüan dıle gore çevırısı ıse şoyle • Sayın oaşkan. değerh unıversıte profesorlerırrn ae rıuzuılarmda aşagıdakı sorularımızm sayın Bakan tarafmdan teker teKer cevaplanaınlmasını rıca edıvorum 1 Dun ou tcorn:syonaa mUle'veküı Kubı ay Imer İS ılde Is'ıklâl Marşı'nm osunınaaıgını ısraria ortaya atmı^tır 2 Bu sav dogru ıse adı geçen Uler nan^ılenaır'' j M:llıyeıçı Cephe hUKUmetır.'n bu oıaı'.a ılgılı onıemı var nııdır. varsa nelerdır?» Metuı Tuzun'un sorusunu okuyup bıUrmesmden sonra Mıllı Egıtım Bakam Erdem, derhal cevap vermek ısteaığını beuttı. AncaK komısM'ın başKaru bu soru\a dd dıger butun sorularla ovrliKte cevap vereb.lecegını soyledı Bakana. Bakan, pariamenterlenrı sorularma topıu olaraıc cevap verırken, Tuzun'ıin sorusuna bneehk tanıdı. «Sayın Tu/un'un sorusundan başlavacağım. \nca< ıtade 3devım kı sorujTj ben de anlamacum» dedı.., BıtırıleceK okutu hızmet edılecek iktidar buiamayanlar Cjeçen natta genç bır ogTetmen ada%ı Dir kuruluşun suıavuıa sn'dı Kuruluş bir esıum kuruiuşu ıdL Ogretnıen adayı, jazı.ı sınavda çok yuks^k bır not almıştı. Mulakat yapanlar kılıgını kıjatetını bıyık ve (avorı durumunu ınceden ınce>e oır etud ettıler Ilk soruyu, kaşlarını kaldırıp kuıulujun yonet.cısı sordu Harıgı okulu bıurdınız. G«r.ç adaj ce\ap verdı Tuncelı Egıtun Ensutusunü Bu cevaptan memnun olmadıgi ekşıven suratindan öellı olan jonetıcı parladi' Ba«ka buıreıe« okuJ buıaınadın mı? Bu kez geng ogretnıenın suratı kıpkırmızı Kesıldı ve smavı falan ıınutup Stz hıç hızmet edeee* ıktıdar bulamadınızda mı bu ıktıdara hızmet edıyorsunuz dedj, vs kapıyı çekıp çıktı. )evlet Tiyatrosu'nda >ergen'in duaları, îökçer'in oyunları gi topluyor Devler Tiî'atrolarında bugünlerde Cüneyt Gn'< mı, yoksa Semıh Sergen mı, tartı=ması vnpıh. Semıh Sergen, ramazan aymda ıftar soıralaia aua okuduğu ıçın, bazı devıet bürJ^^rının une gıımıştı Sergen, bolge nyatrolanyıa golı, Genel Mudur Yarclımcılıgma getmldr Cuneyt Gokçer, bu ışe bıraz ıçerledı amrsıa yapsın' Emır btıyuk yerden gelmıştı. Göiçer fcrj ısıerın kurtuydu, Sergen'ı ne yapıp yapıp tara'dan uzaklaştırmak ıstıyordu. Çaresını de muştu. &emıh Sergen, Kuçuk T.yatro da oynanan «£sFotograiları oyununda başrolu almıştı. Eskı F> raflar oyunu tumeye çıkacaKtı. Oyu.n turneye ınca Serrun Sergen de Ankara'dan uzakla^mış caktL Bu arada Semıh Sergen'ın ayrıı o.ronda oynaı ey. Umıt Seryen hastalanınca ısıer kan$'i. \an bersen h.ıstalamnca Gokçer, Alundag l':yat>unda oynanan «Erkek Satı» oyunu nun Ktiçuk atro da ovnanmas'nı ıstedı. ovımcular, tatıl gunmde ovun oynayamayacakJannı bıldırereK sah>e çıkmadılar. Gokçer bu o>uncular hask.nda ırenışe geçtıler» gerekçesiyle soruşturma açnrdı. B J kavga gurültu arasında Umıt Sergen naso.duğu .çın de Semıh Sergen turneye çıkma'ü Genel Mudür Yardımcılığına devam etti. Söylemez sö/leyince ortalık karıstı Dışışlen Bırlcşnuş Mılletler Daıresı Gen^l Mudür Vek.h Yukseı Söylemez, New Yor< aonüşıl avagının to^uyla bır demeç ve.oı Bakan.:< korıdorları aa toza dumana bulanaı Sayın Çaglajangıl'ın ja da Sukru ElPkaa* m elıne Dir tuz bezı almasıyla oıacak ış değıl bu. Yuk&el Soylemez, sovadına lers diişen bır aıp'.omat çuk konuşujor, çok so;Ju\or esrar Kaçatçılığından soz ederKen Türk ışçılennj de araya soyması Ba1;baxan'ın da tepesını attırmış, radvo nuUenınde venlen metın duze.tılırış. Ama dıploTiatık çevreler vaniişl'fiın ou kadarla bıtmedıgını one surjyor Genel Sekre'er. va da Gerel Mudurlerın aemeş vermesının vn^a^landıîı Dışışierı Bakanlıgmda Yuksel Si\ loırez'ır; sovlerlıgme bıt anlam verıiemıyor Belkı de SO?CJ Hasar tlner ın suskunluğuna tepkı s;o5termck ıstemı^tır. Orgeneral Sancar sinuzit ağrıları nedeniyle neşesizdi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semıh Sanr'ın 1976 yılınm son gunlerınae çok neşes.z olı*u soj lenıyordu. Gerçekten ae Org. Sancar'ın ızu hıç gulmüyordu ama nesesızhkıen degıl, sıız:t ağrılaruiaan oturü, yuzu ve başı muthış ;ndığı ıçın gulmeye degıl, konuşmaja bıle nalı )ktu, sonunda Guînar.e Tıp Akademısı'nde küçuk r amel:>at geçırdı ve gdzu açıldı. Başbaian emıre'/i Adana'ya. uğurlarken çok neşelıyaı. askentte her olayın yorumu s:\asal olarak yaılır. Sancar'ın smuzıtt b:le. Ne^esızlıfını gorev ıresme bağıavanlar vardı. Mart gehrken ünıfor.alıların en onemli sorunu bu Sancar'ın goreri 1 îatnaeak rnı, uza'ılmazsa ne olacak * B'i sonuar Çar.kaya tepelenrde yanıtlanmış egıl nenuz. Hele şu butçe oylansm, dıyorlar. 6 kişi fazla gelince 120 bin liraya bır uçak daha kiralandı Başbakan Demlrel Adana'ya, BaJıanlar, Parlamenterler ve gazetecüerden oluşan kalabalık bır neyetle gıtu. Esenboga Havaalarunda 2 adet MC9 uçagı Kiralanrruş beklıyordu. Heyet ıjd uçaga alındı Ancak uçaklar aoımayırca butun heyet bır uçakta toplanmak istendı. 6 kişiye yer kalmamıştı. Bunun uzenne 2 uçagın da kaldırılrnasına karar venldı. Başbakar.'ı gbturen uçak dolu olarak hareket ettı. Ardından da 6 kışı üe ıkıncı DC9 havalandı. Tanesı 120 bm liraya kıralandığı sdylenen uçaklardan bın boylece 6 yolcu üe Adana'ya gitmış oldu. Donüş ıçın kıralanan uçağa ise 80 bin lıra bdenmışti. Boylelflue petTOl boru hattının açüışı ve Adana gezılennln sadece uçak kıralama masrafian 320 bın liraya yükseldl. T4M Kısa kıyım haberleri • Poııs tıyıniı devam edh"OT Kavse.'de onbeş polıs KIŞ urrasında .geçıcı gore\u er ı«r«k Konya'va suruidu. Atama ve aastl vonetmoi ç.ne gore bır Dolısın aıanaığı verde uç vıl kdimas, gc rekıyor. tasat dmleven vok. Gegıcı gorev aa> a: tmda, surgtınler luyımıar oıuvor ustelıK ou on beş polıse harcırah da venlmemış • Ankara Valısı Durmıi} Yalçın Ankara'da kırküort oğretmene. başka oj;ullaıaa ders vereret, dağıtım yaptı. OÇretmenier toplu nalde V'ali Yh. çın a gıderek, bu atamaların nedenını sorrtu.îr \ ali «Takdır veitıSidır» şeklmde ce\ap verdı Bav ka okula vollanmayanlar arasmda oazı Do!ıtiKa''i;a rın \akın)an var Ömeğın, MHP Geneı SeKrecrı Osman Albayrak .n eşı, ba ataına lıstesaıce jer almadı. /# Sayın sucu 2 şişe su bırak,r PET KİM'de masaj ve tasfiye Petkım Genel Müdurlugunde, 150200 kişl calıır Genel Mudur Süleyman Demirel'ın Devıaı ; a şlerınden eskı çalışma antadaşlarmdan Fıruzan Irdıç tır. Petkım Genel Mudurlüğünde, bugunlerde IAT. ış ızerııde çok çalışıhyor. IsleTden bırıncısı, Cieuel ludurluk bunyesınde «Fizık tedavı merkezı» ku•ulması ıkmcısı ıse Genel Miıdurluk bunyesmien DISK'e oağlı ısçılerın çıkarılması. Fızık tedavı merkezıne çeşıth masa] aletlen ;etırıldı Bu yuzbınhk aletler. Personel Muduru îvîustafa Ata..an ve Genel Hızmetler Mudur Varlımcısı Mustala Sonmez'm, sırt ağrılarını gıdeıdı[er. ağnlar dıner dınmez, Personel Müduru Mistafa Atakan. D1SK baştemsılcısı Emm Çolaşan temsılcıler Mulıde Gok ve Ahmet Eğın başta 01maK uzere. ıleııcı efılımlı ışçilerın ışlenne son PErîamentonun kendıne oz= ı btr oıl: vardır MıJetvekıUerı ve senatorler yalnız maaşlarındi zam japmak ıçın deg.l, bu dılı Kuhanırlîen de bırleşırler Sayın parlanıenterlerımızın ortak dılı birbırlerıne «sayın» aıye tııtaDetmekUr Ne kaaar sert tartışma olursa olsun parlamenterler bıroırlerıns «sayın» demekten gen kalmazlar. Parlamente"ler.mızın uu aıiı parlamen'oya o denlı \ansımıştır KI, memurlar bıle «savın» sıiatı kullanrnadan konut.maz nale geimışlerdır Par(amento kutuprıanesınae çaJışan memurlar da parlamentova ne kadar layik kışıler oldu^lannı ıspatlamak ıçın teçen aksam evlerıne gıderken kutuphane ^apısına şovle bır kâgır ılıştırdıler: •Sayın sucu, kutuphaneye ıkı şışe su bıras» Kitap yazarlığı yaJnız CHP'li parlamentarlerin tekelınde değıl ya APlüer de kıtap yazıyor son kitabı AP Mıllet Meclısı Idare Amirl Hatay Mılletvekıli Ali Yılmaz yazdı. Yılmaz'uı kıtabının adı «Vıcdanı Muhasebe» Parlamenter yazar, kitabında dört yılhk parl*menterhği dönemındeki çalışmalannı anlatıyor. Ali Yümaz'jn dört yıl ıçınde parlamentoda yaı>rıklanndan bazılan kıtaba göre şunlar: 1976 yılının, adından en fazla soz edılen VP ba'i basın organlarınoa jılın spor?usu seçılen Koşucumuı Veü Ballı B57'ye gore maas alan bır menıur. \urt dışında dunya olcuıerıne got? atletızmae onemli b&^,arılar Kazandı. Kendısı onumuzdekı yıllar ıçın adi'ı.ıan hıç geçmedıfı dunya atlerizmir.de bu\uB oır umur. Ancak her sporcu sıbı Velı Ballı'nın da saoı iu^ı kondüsyonu kalon he<«pİTrına. oroteın dcngpsme, beslenme se\ıvesme kcsm KP<= oağlı HAZIRLAYANLAR : Müşerrcf HEKiMOGLÜ Fusun OZBİLGEN Birayı dahi yasaklayan AP'li milletvekilinin • Meclis tdare Amirlerinden AP Hatay Milletvekılı Ali Yılmaz Meclis lokantasmda biTa dahıl her turlU ıçkı saöşını vasakls trnıştır. • Mıllet Mechsı Başkanlığına onerge vertldi. Bajramı nıçın Islâm Alemi üe ayr.ı gun yapmadık? • AP Hatay Mılletvekıli Ali Yılmaz karüı çatıjmalara sebebıyet veren TÖBDER'in kapatılnıasını ıstemıştır. Bir atlet, bir bütçe ve boş zamanlannı Aoaor I onH i r P n Oisakl Ballı MTve sore maaş alan oır memur. Hem de 12 dereoedcn. Meclıs'te butçe şoruşmplen Gençlık vs Spor Bakanlığı butçesının eieştırılmesme Kena.n ıidzu . « bır CHP'li panamenter Ba'sana jor.elteteğı boıuyu blze fısıldadı . Bakanhkta fuzulı bır dolu muşanr bes'ıenıyor. Hatta Boş Zamanian Deg.rlendırme Gene Mudurlugu adı aitında bır Cenel Mutiurıuk var oır sum adam boş zamaniaıı deserıend'rroı Butun dunvasa snorria <«>sım!7i ri ıvurarak hır \ın ut snnrrTTııi7 var.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog