Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Kemal Bayram uı Şiirleri Erken Oten Horoz Genel aağıtım GE DA Ista.icul Isteme Agah Efendı Sok 8 5 Anka a Cumhuriyet 53. YIL, SAYI: 18833 KurucuMi. YUNTJS NADt 9 OCÂK 1977 PAZAR İZOCA/V\la kaplahraz. Barolar Birliği, "Danıştay kararları,, konusunda savcıları uyarma kararı aldı Doğan KATIRCIOĞLU MKARTA Turkıye Barolar B'rlığı 10. Genel Kurulunun dunku oturumunda «Danıştay kararlarının yerıne getınlmemesınden doğan suçlann ve bunlann sorumlularının Turkıve Barclar Bırüğı tarafından kovuşturma vapılması ıçn Cumhunvet Savcı h'ilarına bıldırılmesıne» karar xenlmıştır Bu karar ls*anbul Barosunun Genel Kurula mnduğıı onen üzenne ahnmıştır Istanbul Barosunun bneristade sovl" denılmıştır «Danıştay kararlannın uygularmaması sorununun hukuksal jbnlennı tartışmak artık vararsndır. Mahkeme karaTİannm uv Su'anmaması evlemımn ozsllıkle TRT konusurda TCK'mn 240 maddeMnı de asarak, 146 madriede vanlı Anavasayı cebren vu rurlukten alakovma suçuru otuş turması. vargı m<»rciVnnın hareke'e geçme^irı j°rektırmekte riır Ceta Yargılamaları U«aılu Yasasmm 151. maddesı, suçlan bıldirm« yetMsinl herkese tanımıştır. Kamu kuruluşlan ıçın bu yetkı, görevle bırlesmektedır » Turkıye Barolar Bırlıfı Genel ' Kumlu ayrıca Anavasaya aykı:ı antıd?mokratık vasalarm saptan ması ıçın 13 14 ve 15 mavıs sunlenndc Istanbul'da olağanus tu toplantı kararı almıştır Bu teklıf Istanbul Barosu Başkanı Avukat Orhan Apavdın tarafından (De\amj Sa. 9, Su. 4 d e ) . Başbakan Yardımcısı Erbakan, Cephe Hükümetinin geleceğinın Ortakpazar konusunda alınacak tavra bağlı oîduğunu belirtti AKKARA, (Cumhuriyet Bürosu) MSP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettm Erbakan dun duzenledıgı basın toplantısında 19"6"nın Turkne'nın ağır sanajıe geçıçı açısından unutulmavacaı< bır vil oldugunu one sumnuş, bu arada b\r sonı uzerıne, •Kapıtalızm bır somuru, haisız kazanç re ım.dır» demışt.r. (Devamı Sa 9, Su 2 dc) Bir parlamenter bir saatlik çalışmasi karşılışında 520 lira alırken, bir işçinin saati 13 liraya geliyor MılLETVEKıLı VE SENATORLER, SON ZAMLA AYDA ıJÇıNıN AYLIK NET 25 fCRET» BıN 911 LıRA ALIRKEN; SıGORTAU NET 2100 LıRA; DOIAYINDA. MEMURUN ORIALAMA MAA^I 1800 LıRA CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt senator ve mııletveKi aylıklanna yapılan son zam konusunda «Turiîiye dekı yoksul ulkede senator ve mılletvekıllerme bu ka aar :oıksek odenck vermevı zorunlu kılıyorsa. o yasalar da buyuk adaletsizlık vardır. demış parlamenterlenn ye tersız durumda bulunan yatırım kaynaklarını artırma yolunda çaba postermelerın: ıstemıştır Parlamento üyelerine zam adaletsizlik AN'KARA. (Cıımhurıjet Bıırnsuı Tutn sıyasal partılere meniup mınetvekıllerının bırleşerek uç dakıkada çıkarttıklan onen gereğınce mılletvekılı ve senatorlenn aylıklarmın bir anda net 25 bm 911 hra\a yuKseltılmesı sorucunda. •oplumda emekler' karşılıgı ucret ve aylık alan ışçı vc memurlarla unıversıte oğretım uyelerı arasmda ucret velpazesı genış olçude açılmış ve buyuk bır adaletsı?lık \arattlmıştır. Adaletsızlığın dışuıaa, rrulletvekılı ve senatorlerm aylıklannda buyuk artışlann, beraberınde fıyat artışlanyla kıra arüşlarını da suruklevecegı. dnlaj ışıyla memur \e ışçılenn vaşam kosullarının, daha da guçleşeceğı bıldırılmektedır. Yapılan araştırmalara gore •arım dışı ve tarımda çahşan ışçılerle, devlet memurlanyla ECEVİT, ZAMMIN ADALETSİZ OLDUGUNU BILDIRDİ Ecevıt, yapılan bu zamlann sosyal adalet açısından son derece sakmcalı gordüğunıi aynnüları hakkında daha sonra b:r açıklama yapacağını bildırerek •zamma» karşı goruş taşıdığını ortaya kovmuştur CHP Genel Başkanı bu konudakı demecı şoyledırSenator \e Mılletvekıh odereklenne yapıldığını basm da okuduğum zammı vasal aç'dan tartışnava^ağım. Fasat eğer yasaiar halkın çoğunlugunj Turkıyedekı kadar yoksul ulkeae Senator ve mılletveluline bu kadar yuksek odenek vermeyı zorunlu kılıyorsa o yasalarda buyuk ada letsi2İık var demektır Son yıllarda bazı juksek gorevhlenn aylıklan ıle sena (Devamı Sa. 9. Sü. 3 de) yarattı k;lı va da senator son zamla bırliite, ayda net 2ö bın 911 lıra ajırıcen, sıgortalı bır işçımn ayhk ucreti net 2100 lıra dolavmdadır Bır memurun aldığı ortalama maaş net 1800 lıra bır tanm ışçısımn 1100 hradır Parlamenterlenn kendı aylıklarmın arttınlmasında dayanak vaptıklan 19^1 sayılı Ünıversıteler Personel Yasası'na gore ıse bır asıstanın aylığı ortalama 4000, bır doçen'ın 7(^1 h ! r p lıra dolayındaaır. ^ "> «500 Yalcın DOĞAN oğretim üyelenyle parlamenterlenn aldıkları maaş ve ucretler arasmda son arttırımla bırlıkte çok buyuk bır adaletsizlik doğarken, parlamenterlenn çalışma saatlen dıkkate ahndığında, malıye'lennın halka daha da arttığı bıldirılmektedır. Bır mılietve IKi UCRETlEftıYlE KAR^İLA^TIRMA 1977 yılı eKonomîk programmdan alınan venlere gore, kamu kesımınde çalışan sıgortalı bır ışçının ortalama gunluk brut ucreu 98 lıra 32 kuruş. ozel kesımde sıgortah çahşan bır i"=çımn ortalama gunluk ucre'i "8 lıra 65 kuruşrjr. Bir ışçının günluk ortalama brut gelirı 81 lıra S5 kuruş dolayındadır 1975 jıh ıçın behrlenen kamu ve ozel kesım ucre f len anılan duzevde gelışırken, 1976 vılı ıçın hesaplarraiar henuz kesm bır ionuca varmamısnr. Ancak. 1976 •tıbarıyle Mgortalı ışçılerın ortalama a\lık gelınnm 100 lıra dolavında bulundııgu bıldınlmektedır Boylece bır ışçı gunumuzdp ayda (De\amı Sa. 9, Su 1 it) Bulgaristan gezisinde Ecevit, en çok tanm koopeıatifleriyle ilgilendi CHP GENEL BASKANININ ROMANYA VE YUGOSLAVYA'DAN SONRA BUlGARıSTAN'A YAPÎIGI GEZı «ATATUPK DÖNEMıNOEKı BALKAN KAVRAMINI CAKLANDIR MA. AMACINI TAJIYOROU CMP lıderi Ecevıt'ın uç gunluk Bulgaristan gezısi gerçekten sıcak \e samımı bır hava ıçınde geçtı. Ikı ulke halkmın or"ak bır kultur mııaşına sahıp olmaları, hep bırlıkte soylenen rurkçe turkuler üe bol bol verılen karşılıku dostluk soylevleunden sonra kaldırılan kadehlerın de bunda bır payı oldugunu soylemek mumkundur. Nitekim bır keresınde Vatan Cephesı Başkanı Kubadmskı'nin yıne kadehlerın kaldmldığı bır sırada riayanamayıp Turkçe olarak «Amma da içıyoruz haa1» demekten kendım alamaması herkesl gulmekten kınp geçınverdı... • •* Ecent'ın Romanva ve Yugosla^a'cian sonra Balkanlardakı uçuncu durağı olan Bulganstan"da CHP h°vetı ekonomik konularla jakmdan ılgılendı Tanm alanmda gerçekleştırılenler ve ozeHıkle de feocperatıfçüık komibunda verüen bnfıngler haylı canh geçtı (Devamı Sa. 9, Sti. 3 At) Yardım Sandığı statüsü onaylanmadığı için 200 bin öğretmen yardım alamıyor • ILKOKUL OGRETMENLERı SAGLIK VE SOSYAL YARDIM SANDtGI 6AS.KAKI. BAKANLIGIN ÖGREIMENLERıN SAN0IK YONETıMıNOE SOZ SAHıE; OLMAK ıSTEMEDıGıNı EtLO'RDı. ANKARA. (Cumhunvet Bürosu) llkokul Ögretmenlerı Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı ana statusunde Genel Kurul karanyla yapılan değışıklıkler Mlllı Eğıtim Bakanlığınca ona>lanmadığı ıçın 200 bın ujeiı sandık ışiemez hale gelmış ve ogretmenıere japüan tum sosyal yardımlar durdurulmuştıır Dun bır basın toplantısı düzenleyen Sandık Genel Baskanı Abdurrahman EğılmM, Bakanlığın sandık ve yonetımını gudumu altmda tutmak ve «arpaliıt olarak kullanmak ıstedığıru» one surerek Danıştay'a başvuracaklannı açıklamıştır 1976 temmuzunda yapılan Sandık Genel Kurulunda yone tımı daha demokratıkîeştirmek ıçın ana statude değışıklıkler japıldığını. yönetlmin Bakanliıî gudumünden çıkartılarak ofretmenlere venldıgmi, Bakanlığın ıse buna razı olmadığını beîırten Sandık Başkanı Egılmez, vapılan statü degışıklıgının bu nedenlerle Bakanlıkça onaylanmadıeım soyiemış. şovle devam etmıştır: (Devamı Sa 9, Sü 8 de) Polisin gözaltında tuttuğu I Y Ö D Başkanı koma halirtde hasrane/e kaldırıldı Beyazıt'takı S.te ve Sr.as ögTencı Yurtian çe\ıesmde per^emb" gunu mejdana gelen sılahlı Ca'i^madan sonra poüsm yaptı ğı operasjon sonucu uzerinde tabanca b ılundugu bıldınlerek goz altma ahnan İstanbul Yukse.s Ogren.m Derneğı <ÎYÖD> Başkanı Paşa Guven, koma hahnde Reyog'.u Ilkyardım Hastanesı ne kaldınımışt r Olavdan sonra sıjası polıs tarafından Gayrettepe've gotumlen İYOD Başkanı, bugune kadar m«mxemeve verılmemış ve sorgusu yapılmıştır. Ogrenıldığıne gore. Paşa Guven, du.ı koma hahnde Beyoglu Ilkjardım Hastanesı'ne getınlmıştır Hastane vetkılüen Paşa Guven'm «Genel beden travması» geçırdığını soylemekle vetmmı<erdıı. Hasan CEMAL T.C. u Gaziantep olayları nedeniyle gözaltına alınan 200 kişiden 6'sı tutuklandı • TOBDER ISKENDERUN SJJBESi BE5 OGRETMEN TUTUKlANDt. KAPATIIDI; 5UBE BAJKANI ıLE (Cnmhuriyet Haber MerkeH) Gaaıantep'de uç gun once fljey dana gelen olaylarda gozaltma alınan 200 Kişiden 6'sı tutuklanmış, geri kalanları salıverümış lerdır. Ycjvnlasan baskı ve saldırüarın kınanması dun sunnuştur. Öte yandan TÖBDER îskende run Şubesı dün mahkeme karanyla suresız olarak kapatümış, Şube Başkanı ıle beş öğretmen tutuklanmıslardıı. Gazıantep'de uç gun once Ataturk Lısesı onunde başlayan bır kışinın ölumu, iki kişmin de agi.r yaralanması daha sonra da yer yer çıkan olaylarda 7 kışinın agır yaralanmasıyle sonuçlanan olavlardan sonra 200 kışı goraltına alınmıştı Gozaltma alınnnlar onceki gun Savcılığa sevkedılmış, bunlardan SuKan Torun (ogren cı>, Hasan Tilkı (oğTencı), Haluk Soysal (oğrencı), Huseyin Mehmet Acıoğlu (ışçı), r e Alı Guven (öğTenıme ara vermiş), Candar (ışçı) rutuklanmış dığer len serbest bırakümışlardır. Olaylardan sonra dun basına (Devamı Sa. 9, Sü. ? de) Fevzıoğm, parlamerter maaşına zam konusunun yenıden ele alınması ısteğıyıe Meclıs Başkanına başvurdu ANKARA, (CumhuriTet Bnrostı) Başbakan Yardımcısı \e C&P Genel Başkanı Turhan FejzıogU. Mıllet Meclısı Başkanı Kemal Guven "e dun gonderdığı mektupta, parlamenterler maaşına yapüan son zammm bır kcz daha gozden geçırılmesını ısîemiştır Feyzıoğlu mektubunda, zam kararının savunulmasının guç bır dunım yarattığını. en yuksek a>v hkh devlt gorevlılenne tum yart odemelenyle bırhkte bu kadar ucret venlmediğını kaydetmış, şunları eklemıştır «Konu hukukî ve sıvasî bütun von.rıyle bır defa daha mcelenırse ısabe*!! ve olçulu bır karara varılabıleceğı ınancındayım. Bunun yolunu Başkan olarak bul (Deramı Sa. 9, Sü. 3 de) LOCKHEED RlfJVET BElGELERiNiN BAJINOAN GEÇENIER EIE5TIRDI O e vandan PaVıhlık ve îşsiz(OfAamı Sa 9. Su 8 de/ Tıcaret BaKanı, fıyarların 1976'da claha h.zlı arttığırji Paris'teki Prens de Broglie cinayetinin bir dizi skandala yol açması bekleniyor • IKi HAFTA ONCE PARıS'TE OLDÜRÜLEN MiLLETVEKRı BROGLıE'NıN KARANLIK iSJIRi VE DEVLET ADAMLARIYLA YAKIN FRAHSA'OA \KTiDARI GÜÇ DURUMA SOKÎU Kosta DAPONTE bildirivor PARİS tki hatta önce güpegunduz Parıs ın gobeğmde. paralı bır katılın kurşurüarı ıle canveren ıktıdar mı!let\ekıllerınden Prens Jean de Broglie hakkındakı dos ya kabardıkça başkenttekı bazı çe\Telerde tedırgınlık artmaya başlamıştır Her gun yenı bır nbeklenmedık olaynla karşılaşan polıs ve kamuoyu gıderek artan ıddıalarla bu yenı skanda lı ızlernekte guçluk çekmektedır. Bu hafta «Hayalı ihrnrat» yol suzluklanna da kanştığı oğrenılen Fransanm en eskı aılelerınden olan Prensın ıhşkilennm aralarında Devîet Başkanı Valery Giscard d'Estaing'in de buîimduğu yakın dostlannı guç durumlara sokabıleceğı sarulmaltta dır Cmajetten beş gun sonra Içış len Bakaru Mıchel Ponıatowskı tarafından basına yapılan açıklamadan tutuklandıklan ve hatta Brogbe cınayetı ıle suçlandık lan ogrenılen paralı katıllerle Prensm ış ortaklan hakkında aç;k seçık bır kanı behrmedığı gıbı, bakanın bu gırışımı de sert eleştırüere hedef olmaktadır. Pomatowskı o gece, «suçlu lar jakalanmıştır. Broglie dosjası kapanmıst'r>» demekte acele ederken oldurulen Prensın eşı ıse bu «açıklamaları» gulünç nıtelemıstı Adalet Bakanlığı ıle Savcılar da Içışlerının, jetiulerı ru aşan mudanalesını sert bir bıçımde protesto etmışlerdı. Haftalık dergılerden Le Nouvel Observateur dunku sayısında da bakanın bu davranışını ele alarak «Ponıatowskı bazı şey len bır an once gızlemek ıhtıyacmı du>xluğu ıçın ışı aceleye ge lırmek ıstemıştır» demekte ve kapağını da ayırdığı olaya ge nış yer vermektedır. Bu Köşeden > ZAM.,, ALTAN ÖYMEN £ ?lo hadn yanı, yapüan I lammın beı türlu ada* let duypulannı, Insaf duygularını zedeleyici niteliği değ^ldir. /şmmın mıktan da, şekli de, geriye dönnk oluşu da defUdir. I?in bazin yanı, 450 kl?ilik MiUet MecUsinde bir tek, sadece bir tek kişlnın blle kursüye çıkıp, ya da sırasından ayağa kalkıp; Arkadaşlar, boyle şey olmaz.. diye bir itiraz sesl çıkarmaiTUş, çıkaramamış olmasıdır: Aksine; 15 kiçllık «Meclis Hesaplannı Tetkik Komisyonumdan başlayarak, iktidardaki muhalefetteki zamcıların tümü. bir klu k)ut klan ittifakı Içindcymiş jribi gizienerek ve yaptıklannı gızleverek hanrlıklannı tamamlarrışlar. istedikle. n sonucu >leclisin önunden Jet suratiyle geçirmışlerdır. Konunun ne olduğunun bile, çok kimsenin (arkına vannasına meydan venneden.. Kabul edenleı, etme> yenler Kabul edilmiştir.. Gazetccller, donen işin bu zam işi olduğunn neden sonra anlayabilmislerdir. Düşünün ki rapor yanlalı bir ay olmuş.. tmzaiar 1 4 aralıkta atılıyor. .Ne rapor basılıp dağıtılmıs, ne o 15 kişiden biri ağnnı açıp herhangibir kimseye bir şey söylemiş. Hernalde aralannda sır saklamak üzerine yemin etmiş olacaklardır. Yoksa, hele konu kendi lerdikleri, hele seçirn çevrelerivle ilgili olarak rerdikleri sorn onergeleriyle iljrilj olursa, bunian sadece ber gordiiklerfne anlatraak(Devamı 5. sayfada) açıkladı ANKARA. (Cumhurivet Bıirom) TBMM Butçe Üarma is.Oıiusvorıur.un dün*u upıa'UMiıda Tıcaret Bakanlıgı 4e oağJ «oruldş lann 1977 outçeler jorusuın.uştur Vapıian eleştırılen cevapla•*an Tıcaret Basanı AAIU faa^ol bu vıl fıyatlaraası a n i î oram nın 1975 e oranla oıraz uana Liz ü seyrettıftını 11 avda fıva' en (Devanu Sa 9. Su. 4 de) OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Gaziantep Olayları nan Ataturk Lısesindeki olaylar 1718 komando tarafından çıkanUyor. 2000 kişilik Giiıan'ev Usesınde 4U kadar sağcı bulmıu>or. Bununla bırlikte ?vleuılenn \~ukaridaki odaklarca nazırtandıçı anlaşılmaktadır. B u sure nııce 150160 komando oğteucırm •\nkara Urtadoğu Teknık Cımcrsitesinden Gaziantep Orladoğu Teknık Lnhersıtesi [dmptısuna DakJedilmesi kararı Muleıellı He\etinc« alıtunıştı. 8u k<ırar planlamanın bir parçası rlarak > nrıımlanmaktadır. Keııtın /orhalık eirısimJenne açık \e venı olarlara sebe bır orlanıa eirme<=i Emnlvet niKUtunun .rtumıı\la Kerçekleşebilmi»tır Türkue'nın hcr vanında '.ah ne%e konnn nııınun <ıAz;ant*n ip taıpıcı bır gorunâm U.ıdopaldır ÇunKu bu ıumızde halk ilerıye açık vs devrimci nittlığini ber seçtmue clılc getirmekte, seçmen vıgınlan sola rionük partileri dest«klenıektedir. Bovle bir kentte hir avnç knmandonun surekll oLtıaı cıkarabilmesi bazı drMet guçlerınin desteğivle olasıdır Çunku halkın tutmadıçı eskitjlık dr«Irtin ıçınden bımave ıgoriıicurn aMikta duramaz. Bu kural evrenseldir; Türkiye tar.ıuııue de (,e>itli donemlerde Kanıtlaımıstır. Bu bakımdan Gaı:ıani«p le ıılan • bıtenler furlfve'd^ki anarşiııin tanımı bakımuıdan b.r liboratuvar değerı it u^.ıiıalıtadır. Kamuovunun oîirn \e dıkkatlerı sımdi bu ib<ırıımardakı znrbalık \e saldırı ctıirvlerme çorılmıştır. «r * • G Yalova'daki trafik kazasında bir ailenin dört bireyi öldü YAI.O\ \ Yalova l?ri t Karajolunun Çıftukkoya yakınların ria meydana gelen trafik kazasm da «Asık a''es:.nın aoıt bırejı ( ıle r.'.nı otomobılae oul ınan bır volf a olmus'uı Bu kazadı ıkı ı kisı de agır şe^ılde yaıdânmi"; tır. (Devamı Sa 9. > u 4 de) > aziantep, vurdumu<tun ı^rinç illerinden birisidir ÖMılen beri halkının aydınlık vr ilericı ejtilimJeriyle tanuuuı Anlep' den hasınımız zamanzamaa srizaçtnış ılin iilke ekonomısinrte«i % shasasındrtri \eri run capıne da belirlennııştir i>ımuı hu kentte okullar acıldısı (rur,«len herı ola\lann ardı ke«ılmivcr rtıellikle li'selerde çninı cıinıPr feomando baskınları vuzundrn <]prv Ipr vaoıiamıvor rn)7İemcılcx >e olavların ıçinde vaşav.mljr Vomandoların il polis ("ir'jTitjmııı bir bolumıivle tam hıı ıa\inı>;ma ıçine eirdiklerını <>"rı .uru»orlar. Bövle bır destejn saula*an komandoların GazMiılep <• » eitım Kurumlarına "eeiiıpn n|mak ıcin belirlı bır •salriırı plan laması ıcınde nareKCl 'Uık't rı belırtılnor 1 M ozrrııc:ı Dı lıı 3 J Bâşkent Notlan Herkes elini geri çeksin.. Fikret OTTAM ANKARA Maraş yoresmde derledıfım bır halk rurkusuniekı «Gençlık bır guverc;ndır ae vüksekten uçar» dızesmı Jn'i'amam Yuksekten uçan gjverjın orneği ?ençlen. ellerınde jlaa avlayan'arm vasa dışı bu vıeıiılerının .lesabı guru gelende .onılmayacaksa. bu elı sılâhliaı Hvlarına d»vam ptsınler B ı oı Şıbo^iuğun dbmpn* r "iriı«ı tııt ( D e \ i n u >a. 'J, h u 7 d c ) KARANIIK CHAYET Bu cınsyetle ılgılı sorun j lar b'rbınnı ı?lryerek çeşıtlı \e çelıskılı ıddıa ve degeılendır meler tir sı.ıdıırulurkpn General öt Cıa'ihe ?aiTniınn<ı oaHanhK ! \abmi* ve Ku7e\ Atrıkalı Mıllı i rı jetçılerle çı?lı ^oıusm lerdp o (Uevarnı Sd 9, ?>u b tld) '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog