Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI IKI HATIRAT ÜÇ ŞAHSIYET ÜNLÜ YAZAR ve TARtHÇİ AHMET RASÎM Bu yapıtında Abdülhamıt «istibdadı«nı belgelere dayanarak dile getlriyor îsteme Adreil Çagdaş Yayınlan Halkevi Sokak 39/41 Cagaloglu ÎSTANBÜL Cumhuriyet 53 Ytl, SAYI: 18837 Kurucusu: FIJNTJS NADt 8 OCM (977 (UMARTE5İ \ A Y I N L A R I ENİN İ NECATf tJÜMALI S'" FtYATI. 15 LÎRA / A Uieme Adresl Çağdaş Yayınlan Halkevi S Cağaloğlu ÎSTANBUL Milletvekili ve senatörlerin birikmiş aylık ve yolluklarının farkı 83 bin 736 liranın ödenmesi için gerekli çekler hazırlandı Zam kararı, Sayıştayın karşı çıkmasına rağmen, Millet Meclisinde üç dakika içinde oybirliği ile alındı. Katsayı 12'ye çıkarsa; parlamento üyelerinin eline 32 bin lira geçecek. Şu anda en yüksek memur maâşı 5.500 lira Demîrel: "Parlamento üyelerine zammın tesirlenni hesaplamak gerekir,, ANKARA, (Cumhurlvet Bürosu) Başbakan SUleyman Demirel Parlamenter maaşlarının artması konusunun «Ya sama organının tasarrufu» olduğunu söylemiş, KİT men Miplarına lkramıye venlmesınde yasaya aykırı bir uygulamanın saptanması halınde «Zimmet çıkarılacağını» »öyle mijtir Cumhurbaskanı Korutürk'le haftalık olağan gdrüşmesinden sonra gazetecilerle konuşan Demirel, MSPye bağlı KÎT'de çalışanların ikramiye aldıkları halde dığer teşek kıillerde henü> böyle bır uygulamanın olmadığını hatırla tan bır gazeteciye «Kanunlar ikramiye verılmesıne amirse herke". alır Değılse yanlış verılmış demektfr Alan yanlış »lmışsa zimmet çıkarılır Malıye Bakanlığı meselenin Us tundedır Kanun ne diyor"> MÜmtaz hızmet sayıyor Benim hıldığım kadarıyla mumtaz hızmet gorenlere verıllr dlyor» karşılığııu vermistir. (Devamı Sa 9, Sü 2 de) Yurt dışında çalışan işçilere 5te Parlamento üyelerinin net maaşı 25.911 lira oldu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclısl Genel Kurulunda ttlm siyasal partılere mensup mil letvekillerinin oyblrliğl Ue aldık lan karar sonucunda Milletvekıl leri ve Senatörlerin aylıklarında yapılan net 8764 lira artıstan son ra ellerlne geçecek tutar net 25 bin 911 bin lıraya yükselmiştir Hmiran 1978'dan itiboren şubat 1977 tftrthlne değin biritanlş fark lann toplamı 83 bin 738 lirayı bulmaktadır MilletveklH ve Senatörlerin birıkmlş aylık ve yol Uıklann farlc tutan olan 83 bin 736 liranın ödenmesi lçın Millet Meclisinde karnrdan hemen sonra gece yansına dek yoğun bır çalış ma sürdürulmüş ve Parlamenter lere ödenecek miktarların çekle ri hazırlanmıştjr Altıyüze yakın Milletvekili ve Senatörün 54 mll yon lira tutan bırıkmış aylık ve yolluklan en geç pM&rt«sl günü odenmış olacaktır Milletvekili ve Senatörlerln aylık ve yolluklarının arttırılması ıs teminin 1976 yılmda yogunlaştığı bıldırilmektedır 1976 yılmda Mil let Meclisi Başkanlığı iki ke7, Tumhurivet Senatosu Başkanlıftı da bir kez Sayıştaya başviırm\ış ve aylıklarının arttırılması isteminde bıılunmuslardır Basvurularda Milletvekili ve Senatörlerln vn 1321 sayılı Turk Silâhlı Kuvvetlerı yasasının ya da 1991 sayılı Üniversite personel yasasının gereklerıne uyması ve bunıın yerine getirılme^ı ısten mekteydı Ancak her üç basruru da Sayıştay tarafından şu gerekçeyle geri çevrilmıştır «Parlamenter odeneklerinln na sıl saptanacagı Anayasanm R 2 maddesınde hıikme baglanmıstır TBMM üyelerinin ödenek ve yolluklan kanunla duzenlenir öde neğın aylık tutan en yüksek dev let memurunun almakta olduğu mıktarı aşamaz Bu buyruk ge regi 22 ocak 1462 tarihınde 1 sa yılı yasa çıkarılmıs, yasanın bi rinci maddcsi s 6 1975 gün ve 1905 sayılı yasa ile değıştırılerek aynen şoyle düzenlenmiştır (TBMM üyelerinin odenekleri nın saptanmasına ilıskin Anava (Devamı Sa. 9. Sü 7 de) prim yatırmaları koşuluyla emekliJik hakkı tanıniyor ANKARA, (Cumhuriyet flüromı) Yurt dışında çalışan ışçılerin emeklilik ile ilgili olarak Sosyal Giivenllk Bakanlığı tarafından ha7irlanan yasa tasamı CHP mil letvekilleri Sabri Tığlı ile Ke nan Durukan tarafından hazııla nan yasa onerısıyle bırleş.tırıle rek Sosyal Işler Alt Komlsyonun da on blvimıni almıştır 10 ocak 1977 gunü Alt Koniu» (Devamı Sa. 9, Sü I d t ) Gaziantep'te komandoların bir işçiyi öldürmesiyle çıkan olay ve çatışmalar dün de sürdü (t\7İ\STFr (Cumhurivet) Ga?ıantep Atatürk Lısesı civa rında koniandoların öncekı gHn ışı;ı \a?ar (.atalbaşı oldürmesı ile sonuçlanan olaylar dun gun bovu şehrin çeşıtli kesımlerınae surmüş aralarında halktan da kı şılerın bulunduğu oğrenci foplu lukları polısle çatışmıştır OUt Iarda dort polis atılan ta^larla, 3 yaşında bır kız çocufu ile fı r nrı ıkl kardeç tPbaiT'B J'iır«Mnlarıjla varalanmışlardır Gaziantep'te olaylar Uzerina po ln ve asken ekıpler olaganüstli cmenlık önlemlen almış soka* laıg askert panzerler çıkartılmıştır GUvenlık kuvvetlennce gözaltına alınan oğrencı ve sıvil kışilerın ^aynının 200 dola^mda olduğu bıldırılmiştıı Eır grup komandonun önreki KUn stat 18 30 sıralarında Ataturk Lısesınden çıkmakta Jlan oğrencılerın yolunu keserek sılah lı saldırıda bulunmalan ve ou siıasında ısçi Ya^ar K,Aın öldürülmesı ıkı oğre cının vaıalanması şehırde gorgın bır hava yaratmiştır Aralarında. sıvıl jaırttaşların da bulunduğu kalabalık bır dğrencı gnıbu ış çının cenazesının bulunduju Dev let Hastanesi önünde toplanarak cenazeyı almak ıstemıştir Saat 01 sıralarında da bu grup, bir polis arabasını taşlamıştır Po lıs vetkılılerı bunun Uz«rıne ce nazeyı 02'de hastaneden kaçıra mk Çatalbas'ın memleketi olan Oguzelı ilçesinin Güneysu koyüne gotürmüşlerdlr (Detamı S» », Sfl 1 de) 'TBB ve Barolar, Danıştay kararlarına uyulmamak biçiminde işlenen suçları. delilleriyle savcılıklara bildirmeli,, SAKARYA, (Cumhuriyet) TUrkjye Barolar Birliği Genel Kurulunun, Sakarya Ağır Cern Mahkemesi salonunda devam eden ikmoı güıı çalışmalarında bir konuşma yapan îstanbul Ba rosu Bajkanı Orhan Apaydın, TBB ve Baroların, tüzel kişiler olarak Danıstay kararlarına uyul mamak biçiminde işlenen suçla n delilleriyle saptayarak savnlık lara bıldırmesi gerektığlni soyle miştir Apaydın bu arada, ojfren cı olaylarj karşısında ünıversıte organlarının suskunluğunu eleş tirmıştır Orhan Apaydın Damstay karar larının yerine getırilmemesı ko nusunda şoyle demıştir «Mahkeme kararlarına uyma mak kımsenın haddi değildir Bu tur eylemler hangı kademede o lursa olsunlar, en yülıselc ma kamda bulunan da içinde olmak uzre, butün sorumlular ıçın suç oluşturur Savcılıklar bu suçları kovuşturmakla vükümlüdürler Savcılıklar, görevlerini yerine ge tırmede savsaklama durumunda olabılirler Yargı organı içinde bağımsız bir unsur olan TBB ve Baıolar bu nedenle harekete geçmek zorundadırlar Yasalan mız herkesı işlendığinı ofcrendiğı bır suçu savcılıklara bildlrmekle görevlendlrmiştır TBB ve Baro lar, tüzel kısiler olarak Danıştay kararlarına uyulmamak blçlminde İşlenen suçları delilleriyle lapta yarak savcılıkları bildirmelidır ler » (Devanu Sa 9, Su. 4 de) Ecevit, Jivkov'a Bulgaristan'daki Türklerin kültürel ıhtiyaçlarına ılışkin görüşlerini iietti Hasfcn CEMAL SOFYA CHP Genel Başkanı Bülent Ece\ıt, Bulganstan gezısırun son günunüe Bulgarıstan Devlet Başkanı ve Komünıst Partısı Merkez Komıtesı Bırınrl Sekreteri Todor Jıvkov la 2 »aatten fazla suıen bır gorüşme yapmış ıkı Ulke arasında vl ze sorununa bır çözüm getinlmesinin yerınde olacağını, ayrıc» Bulgarıstan Türk lennııi kültürel ihtiyaçlarına ilişkin görüş ve dıleklerini anlatmıstır bofya nın Vltosa dagı eteklerındeki Devlet Paşkanı Konağmda yapılan goruş mede ıkı ulke arasmdakl ilişkıler Uzerın de durulmuş, bu arada Balkanlarda işbır lıgı ve baıışın daha da gelistırilmesı ko nınunda karşıhklı göruş alış verışınde bulunulmuştur Farklı toplu güvenlık sis femlerine Uye Ullceler arasında da iliiki lenn gelistirılmesınin dünya banaına \e ozellikie «yumuşama»ya OIUITIIU katkılnrı (Drvanu Sa 9, SU 8 de) Batı Trakya Türkleri konusunda Lozan'a taraf devıetierin elçiliklerine başvur u.du ANKARA, (rumhııriyet Bürosu) Batı TraKja Türkleri Dayanışma Dernegı Genel Başkanı Hıkmet Yurdagül dün du^enlediği basın toplantıvında Yunanistan dakı Turklere vapılan basıkıların dur durulmasmı s^ftlnrnak için Lozan Andla» masını lmzalayan devletlerin Ankara Bıivuk Elçiliklerine birer mulıtıra verildığinı İTelirtmlstir Hıkmet Yurdajfiıl ııtı açiıdadıgı muhtırada ozetle şoyle denılmektedırDemokratık Devlet Anayasalarırun tama mında Anayasa Hukııkunun genel ve n^ğıjme? kuralı halinde ver alan lnsanlar arasındaki eşıüik prensıbi maaleseı Batı Trakya da Yunan idaresinin msaf ve anlayışına terk olunan Müslıiman Türk top lumuna tatbik olunmamaktndıı Irkçı ayırıcı v« tedricen tahrip ve vok edilme istıkametind* gıdtrek artan «ittemli bir yöntem uygrulanmaktadır (Oevamı S«. t, 8ü. 1 de) BEYAZ BASTON HAFTASI BAŞLADI. Beyaz Baston Haltası nın dun başlaması nedeniyle tl Encümen balonunda yapılan açılış toreninde Türluye do körlerln eğitlmı ıçin 5 tane okula karşın 100 bin görmeyenın bulunduğu ve ça lışmalarını sürdüren oğrenim kurumlarında da uzman ve araç sıkmtısı çekildlğinden yakınılmıştır Saygı duruşu ve Istiklâl Marşından gonra soz alan îstanbul Valısi Şentürk, görmezlıjin tum dunyada olduğu kadar Ulke mlzde de büyük sorun olduğuna deSlnmlsttr Körler Okulu öğretmenlerl ve Rehabilitasyon Merkezinden konuşmacı olarak katılanlar, körlerin eğıtiminin allede basla dığına, aılelerın çeşitli hatalannın ise çocuklann normal duney de yetışmelerıne engel oldugunu belirtmıştır Federasyon Baş kanı Necati Adıbelll ise, TUrkiye'de dernek enflasyonundan ya kınmıştır Daha sonra salonda hanr bulunan bir grup görmeyen oğrenci, şımdiye kadar oğrendiklerlnden ornekler vermıçler, halk oyunlanndan olusan bır de gösteri sunmualardır. Düşürülen THY Yönetim Kurulu Başkanı Zeren "Ben AP'liyım,, dedi ANKARA. (Cumhuriyet Büıonu) THY Yonetim Kurulunca go ıeulen tlüşürülen eskt Başkan Kemal 7eren dün yaptığı açıkla mada kendkının AP lı oldugunu gorevc de AP tarafından getır ldığını belırtmiş «Bizl o çö Mltınır) dediler Türkiye'nln en blıyük cn aenEİn şirkerınl diledı ğlnız gıbi kullanın demedller» demıştır Dün sabah saat 10 da yapacafcı duyurulan basm toplantısını, hava koşulları yü/ünden Ankara ya gelemedığı ıçin eıteleyen Zelen daha sonra yaptığı yuzıh nçıklamadd, tartışmalann serın kanlılıkla yapılması gerektığlni belırterek aksi halde kişllerin vanı sııa kurumların da yıprana bılecegıni one surmüş, görev den duşürUşüne ılışkin fçelişmelerle ılgilı olarak özetle şöyle demı^tır «Turk Hava Yolları bünyesinde anlaşmazlık olduğu doğrudur (üevsmı SB Ü, SÜ « d») re\e (rpif"n'" ff"1 n ? (, ı TÜMÖD ve TÜMAS: "Komando baskıları öğretim üyelerine de yöneldi,, Tum öğretim Üyelen Dern«Ji (TÜMÜD) ve Tüm Ünıversıte, Akademı ve Yüksek Oku) Asıstanları Birliği ıTÜMASj îstarı bul Şubelerı dün bır or ak açıklaraa yaparak Istanbul tinıversı teslnın belirli (akültul'»lnde komandoların oğrencılerdas sonra öğretim Uyeleri ve asistanlara yonelik saldırılarını yojunlaştırdıklarını belırtmışlerdır. Ünıver sıtede sadeoe oğrencılerın değıl, öğretim kadrosunun da can gü venliğlnın kaimadıgının ifade e dlldıği açıkiama şoyledır: «Bilindiği glbı ÎstanbV. Üniver sitesı uzun bir «üre kapnlı kal dıktan sonra 13 aralık tnrihlnd» veniden açılmıştır Bugün Fcn Fakültesi dııında diger fakültalerın açık olduğu 1leri s »rUlmek tedir Anrak bazı ftkilltelerde, ozelllkle de Hukulc îlct'jat ve Edebiyat Pakültelerinde koman do baskıları yüzünden oğrencı lerln büjrük bir bölümtl derslere girememekte, fskülteler go(Devamı Sa 9, Sü. 4 de) KAZAN : «ÎŞÇiLERiN DAHA AZ ŞEREFLi OLDUĞU GÖRÜŞÜ SAPIKÇA BİR NiTELiK TAŞIYOR» ANKARA (ANKA) Calısma Bakanı i^evket Kazan yurt dı sında yaptıgı temaslarla ilgili o larak duzenledığı basın toplantı smda «yabancı ulkelerle yaptığı mız sosyal güvenlık anlaşraalanrun en kısa zatnanda gözden ge çırilmesı ve gereklt düzeltmelerin yapılması teşebbtlsüne geçıleceğını» bıldlrmlştir Kazan yurt dı şında yabancı işçl potansivellnin bütün Ulkelerden daha tazla Tur kiye'yn alt olınasmu ragmen en avantajlı sosyal güvenlik anlaişma larının ltalyanlar, Yunanlılar ve (Devamı Sa 9, Sü 3 de) ISTANBUL'DA BiR IŞYERiNDEKi YETKi UYUŞMAZLIĞI İÇİN MAHKEME REFERANDUM UYGULAMA KARARI ALDI Îstanbul 5 tş Manxâmes yet kı saptama'îi ile ılgul olarak DİSK e bağlı Maden t» ın itra mnı yerınde Rrtreren Parsan Iş yerinde vetkınln eızlı oy acı»sayım (referandum) ilkesıne gdre yapılmMinı karara bağla mıştır Jstanbul'da kurulu ve 300 lşçlnın çalıştıği Parsan Makina P»rçaları Sanayu A ş de Maden I» Spndıkası toplu sotleşme jetkısı ni almış ancalc daha sonra Turktş e bagU Metalîş Sendlkasmın Bölge CaU?ma MüdürlUjftlnde >etkı itirazındıi bulunması üzen ne yetkı Çalı^ma Müdürlügünce Metal Iş Sendıkasına vsrmıştir Yetkinin Bö'ge Çai şma MUdür lüğünün karan ile Metal 1» Sendikasına verilmesl üzerm) Maden tş durunıun mtelentp karara bağlanm^aı içııı ts Mahıtemesıne başvurmuştur Bunun ü zenne 6 ocak ıarıh*nde S 1; Mah kemesı verdıği kararda sendıkn nın ıtırazının yerinde <oıülerek bu işyerinde vetkının pfrlı oy a çık sayım ılıcesine göre »aptanması karara bağlanmışt.r Karar uyarınca onümüzde/it gunlerde bu jşyerınde vapılacjk referandum ovlaması ila vetkui sendıkanın tx>l]rler>T'>ğı öğrenıl mlştir. Bılındıği i?ıoı esKl ujgulamridJ ılgılı sendıkaruı Bdlue Çalmna (Devamı Sa », Su. 3 de) IO1.AY1.AKIN ARDINOAKİ GERÇEK Parlamenter Aylıkları Bir ttlkede parlamentot aylıklarının dflıeyl ne olmalıdır? Her halde loplumun aomut kuşvlları içlnde hu *oruva bir yHiiıt aramak gerekir Bannumzda çıkan haberlere fSre TiırJdre parlamenter svlıklan açısından Avrupa'da blrinci sırayı tutmaktadır Yoksullufun »av<ın olduğu yurdumuzda Parla.nentu üyelerinin riıksek aylık nlmaları kamuoyunda btlyük tepkilere >nlaçabüir. Nitekim açmı#tır da Gace(«mize telefonl» basvuran okurlarımır bu Intnudaki •ert elestirilerinl yanııtmaktadırlar. 1977 Türkiyesinde eanjflvenllfri \oktur pahaltlık vardır JToplum hunalımh bir dönem vaşa.naktadır. Rafbakan, enfllaTona karşı yenilgisitıi ltiraf etmek torunda kalmıştır. Halk arasında şikftyetler gittlkçe yoğnulssmaktatür. Buna kar^ılık, en a* **• çim indlrirai gibi sosyal lçenkll vuaUr, Mecliste bekletllmektedlr. Gerçi bu vasalaruı çıkma»ıyU dar geUrll vurtUfin aıkmtııı bltecrk dejildir: ama ax da olsa haflflevecektir. Şımdi *ov yal içeıikll vaaalann Parlnmento••• (Devamı Sa. 9, Sü 6 da) GÖZLEM UGUR MUMCU M Kimîn Arkada§ı Hava iş Ankara Şubesi Malı Sekreteri THY'deki gorevinden uzaklaştırıldı ANKARA Hava îş Sendika 3i Ankara Şubesi Mall Sekreteri Mustafa Karahaiı THY Idare Heclisi kaıarıyla i^lnden çıkarıl mıstıı Sendika 3enel Başkanına mu halıf olma&ından dturü ışlnden çıkftnldıpı bıldirilen Mustafa Ka rahan, Hnva îfr Genel Merkezı nın THY ncla aldıfiı grev karannı «samın bulmamıştı 30 ocakta vapl cak Hava İş Ankara Şube Konıtresı öncesinde işten çıkarı lan Karalıan ıçin bir bıldirl vayınl"yan t.ube '•öneticlleri, THY Genol Müdürünün çıkarma vazı «ında T'tıalım ıçtn «ış yetem? llğı VP ışe adapte olamama» ne denleııni sıralamasım kınamışlar (Devanu Sa 9, hıı 5 dc) B MUSTAFA EKMEKÇi'nin AJNKARA NOTLARI TAN ORAL'ın ÇiZGlSiYLE (5. Sayfada) llmem dlkkat edJyor tnuaunuz" Şu, Lockbeed olan. zaman zaman alevlenJyor. sonra da, lıerke* bu konuyu unutuverlyor. Arkasından da geİRİn, dedtkodu, anlamlı anlamsız yorumlar. Bu is nedir ne değildir, bu rüne kadar, saglam kanıtlarla ortaya çıkarı lınıvor bir türltt.. t)atellk bir t«k Idmse, bilerek ya da bllmiverek, Lockheed olayuan saptınlmast için çalışıyor Lockheed sorununu, en açık nr(lk ortaya koyan Demokratik Partl Gemtl Başkanı Ferruh Bozbeyli'dlr. Eğri otunıp dogru konuşalım .. tş oldakça basit aslını sorarsunız Httkttmet ABD İle bir sozleşme imzalamıstır Bu sozleşmeje |t*>re, belceler. Tıırkiye'je, gızllliğe uyulması knsulmla verllmektedir. Bu belgeler, «adlı merciler» dışındaki re«mı makamlara verillrıc, ABD belgelerl condermeyecektir. Demirel, böyle bir anlasmu Imzalavarak, <ince konu nun, parlamentod» araştınlmamnı onlrmlftir Bıuıu bilerek nıi yapmıstır, bilmeverek ml" Bunu kestlrınek gttçtur. Fakat sonuç ortadadır Bu nn7İP?me, Lockheed konusunıın parlamcntoda komışulmaunı onleınektedir. Sonra ne olmuiıtur''. Sonra, Demirel, kamu kestmiııtlıkl »lımlarla llgUİ ar**(Oevamı S Sa>fada) illet MecUai Heupları Inceleme Knmlsyonoaun hazırladıği bir kararm Medi»' ir kabul edllmesivle parlamrn t«r maaeları artmıştır. Yenl duruma göre, ParUmentrrlerimlz ayda net 25 bin »11 Urs alacak lardır. Hesaplan lnceleme Komlsyonnnu olu^turan parlamrnterler, milletveklllerlne odenfn aylıklann Meclls TahaLkıık Şubplerince vanlış tahakkuk r((lrildlği sonucuna varnuşlardır Yeni hesaba gore, aylıkları vukselen parlamenterler haziran ayından bu vana maaf farklarını da alacaklardır. Doktorlara fiili hizmet zammı verilmesini Senato Komisyonu kabul etti ANKARA, (Cumhuriyrt Bftrosu) Doktorlara ve yardımcı sağlık personellne çalıştıkları her yıl ı (,ın ıkl aydan beş aya kadar üılı hızmet zammı verilmpsını öngo ren kanun teklifi Cumhuriyet Se natosu Butçe ve Plân Komısyo nıuıda kabul edılmıştır Komisyon Başkanı AP'lı Yığıt Köker'ın açıklama&ına göre, teı< lıf Senato Genel Kurulu'nda G n (Plıkle ele almacaktır Tplif daon nnce Mrrlıs Oenel Kurulu nda goruşulerek reddedılmıştı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog