Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

h bı Cumhurıvet Matbaacüık ve Gazetecıhk TA^ ıdına . . NADIR NADI Genel Yayın Müdurtl OKT1* KLRTBÖKh Soıuırlu Yazı îşlen Miıdurü . ÇETİN ÖZBAYRAK Basan ve Yayan CİjMHURtYET Matbaacüık ve Gazetecılık T A !> Cağaloğlu, Halkevı Sok. No 39 41 CLMHLRtlbT İST4NBUL TELGHAF ve MEKTUP adresı Posta Kutusu Istanbul No. 246 TELEFON : 28 97 03 ( Beş Hat) CUMMIT'YET BASIN A.HLAK YASASINA U \ I M I T^AHF T EDKB • BURULAR . Aniara Atatürk Bulvarı Yener Apt. Yenışehır Tel 17 58 66 25 57 01 0 IZMIR Halıt Zıja Bulvan No 65, Kat 3 Tel • 1312 30 12 47 09 • ADAN A Atatür* Caddesı Uğurlu Pasaj Tel.: 14550 19731 Avlar \i b 3 1 Yurtld M 270 135 43 Yurtdışı 990 495 247,50 S.\Sü Ülke gruplanna ve agirlıg na gore uçak farkı oMıvu u tarafından aynca odenır . Olum Nışan Yavm Kavın Başlık <\Iaktu) 2 i ve 9 sayfa (santımı) 4, 5 6 7 sayfa (santımı) 750 Lıra » « » » » » 200 160 Mevlıd Teşe<kur (5 santımı) 400 300 V kah Evlenme Dogum 4 Ha^atı (kelımssı) 3 (Kelmesı) 7 OCAK 1977 î m s a i Gur.eş Oğle 5 35 7 24 12 20 IK "dı Aksam Yatsı H43 16 56 18.34 TAKViM Gaziantep'deki çatışmada 0AI1AMÎEP (Baştararı 1 savf&da) OIAYIARI Gazıantep'tekı olaylar, dun sa at 16 30 sıralarında başlsmıştır Şehrın, Şehreiustu semtmdekı Ataturıc Lısesı onlerınde komanT dolar okuloan çıkan ogrencı'e e ateş açmışlar dana sotıra ı».ı şrup oğrencı once taş ve sopalana hemen ardından da süahla bırbır lenne gırnuşlerdır Bu sırada kur şunlara hedef olan ışçı Yaşar (,& talbaş, olay verınde can vermışıir Aynı olayda Rıfat Çıçek ıle Mah mut Tıryakı adında\ı bğrencer de yaralanarak Gazıantep Devlet Hastanesıne kaldınlmışlardır. Ya ralı oğrencılerden Rıfat Çıçek. ın durumunun agır oıduğu hasıana jetküılennce bılamlmıstır. behı*dekı kanlı olaylar ılk çatışmadan sonra, sokak aralannda suır'iuş, tur Olaylara halkın da kanştı>ı ve guvenlık kuvvetlennın çatışmalan guçlukle onleyebıldıgı "bıldınlnuştır Gazıantep Vahsi, J U J la ilgılı olarak yalnız TRT' e sçık lama yapmışUr Kendısını telefon la aradıgımız Valı Kemal Dsmırtaş'ı bulmak mümkun olmi mış, Emnıyet Mudurluğü yetkılılerı ıse açıkla vapmaya vetkılı olmadıklannı one surmuşlerdır. Billndlğı gıbı, Gaz^antepVeıu olaylar bir suredır suruyordu Komandoların saldınsı nedenıyle, onceki gün 4 kişı yaralanmış, Ganantep Lisesı süresız olarak ka dınya uğrByan geoçleri dışan çıkarmıştır. Dışan çıkan ögrencıler bu kez Konya yolunda ıkın cı saldınya uğramış'ardır Polis ıse, okuldan uzaklaştırdıgı ofren cılen hırpalanuş, çogunu coplar r la dovTnustu Erkek Teknık'tekı bu ola\dan once beruen u km.rdakı Gazı Egıtım Enstıtu sunde de öğrencıler komandoların saldırısına uğramıştır. İkı okuldakı olaydan sonra 8 kışının yaralandığı ve 3 u kız olan 5 kışının gozaltına alındıgı bildirılraıştır OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK ıBdştaran I sarfada) kalmaktadırlar Bu arada olan, gençlere olmakta. bırbın ardına cmavetler zıncirleme sunnektedir." Eğer bu clnavetlerden bfrkaçımn faülerı j akalanabılse> ılı, kuşkusuz her sev degışebüırdı \ma Emnıjetın kılıt noktalarınıla bu lunan bazı jetkililet de anlaşüan sıjnsal o\unun ıçınıledırler Cına\eıler ıslrnivor kstiller vakalanamııor, daha dogrusu »aKalanmıvor Çunku bu cinajetlcr kişısel değıldır, snasaldır; orgut ısidır. Artık berkes bu çerçeğı bılıvor. Karanhk oıgutlerın Hükumetın bir kanadınca himaye edılıp desteklendiçini de kamuOJTI blü\or. Bu durumda ünl\ersite rektorlerının, akademı başkanlarının, fakulte dekanlarının, senatoların, .\etkılı oğretim kurumlannın t apacakları tek şey; oğretirrun suresıı tatıli için ağırlıklarını koymalandır. Okumanın, egıtımin, öğretirnın bir bedcli \ardır elbette . Bu işler paralı olur, parasız olur, öıel olur, devlet eliyle olur; ama dunyanm hıçbır ulkesinde oğretım can pahasına olamaz. \ e dunjanın hiçbır ulkesinde n^retımde can gu>enliti yokken, oğretim yapılamaz tsin parip vanı şudtır ki. Sarın Başbakan ^e Savm Hükumet bu konuda şaşılacak bır ıçindedırler. laşlı • ba$lı rektorlenn, profesdrlerm, dekanların, başkanbırın doçentlerin aynı vurdumdu)mazlifa kapılmaları beklenemeı. <î«rçi şimdiye depin hiçbır öğretim üvesi oidürulmemişür ama; bu, katıllerin i\l nışancı olduklarını gostermektedır. Katıllerin ivi atıcı olduklarına güvenerek der«lere çirmok de, bır hukuk de\l<*tinde doftnısu sağlam bır Kinence sayılamaz, bir ünncrsıtenln onuruna yakışamaı. (Baştarafı 1. savfada) konusunun Bakan ar Kurulunda, AP ve MSP arasmda büyuk bır çatışm<»>a yolaçacagı one surul mektedır DPT ve MSP de, tutumlannın nedenım şoj'e açıklamıstır «tthalat rej.mf kararnanesı bnındıgı gıbı Ticaret Bakanlıgı ıle ılgılıdir Bundan onceki vı larda Bakanlar Kurulu ncu aetayları goruşulmeden tlân e"iımıstır Geçen sene, bu l?oTL.cla bır takım ısteklerımız o'muş \e bunlarm kBrarnamede ver alacaşıiiD beı rt lT3ST,e ^agm^n r.rt ı T1 rarname çıkMgında ıst°kle r !''>n ver almadığı muşahac'e edılmıştır Muzakereler sırasoıda ı"n<ılat reumınden oazılan çtKarumıs bazı jerı şevler ek!enmı$nr Ancaıv kararname cıktığında aslaktakı degışıklıklenn verme setırılmedığl gorulmusnır Bojlere son anda degıştınlmıştır Bz bu sene öu ovuna gelmedK .f ılk deta olaraK konuyu Tıcare* Bajîanlığı n.n dogrudan «"Ü E'nden çıkararak, bunu Balcaruı^lararası Ekonomik Kurul'un tesp t etmesinı sağladık Bakanlar Karulu'nda konu ele alındıktan sorra itnalat rejlmmde Sanavı ve Teknolojı Bakanlığı'nın da soz sanıbı oiacagını umıt edıyoruz > Ithalat rejımı karamamesı sorunu da Bakanlar Kurulunda so nuçlandırılacaktır ITHALÂT REJ1H1 ANLA?MAZUGI COKOEMıR YıNE iUEDi Ga2i Eğıtlm Enstıtusa oğren cılerı bır açıklama yaparak, polisın UlkücU ofrencilerle b'rtıkte «endılenne karşı sılâhlı bır saldırı duzenledığını one sUrmuşlerdır öğrencılere gore, dunkıi olay da polis sılah kullanmış, kaçan öğrencileri gozaltına almış, du raklarda otobus bekleyen halkm uzenne copla saldırmıştır Og rencıler, «Basında yaralı olara< adı geçen cevnmcı oğrencılerın isımlerınden olusan bir liste komandoların elınde bulunujor Bu arkadaşlanmıza hastaneden ta burcu edıldıkten sonra yenıden saldınyorlar» demıştır öğrenci ler, Eğitlm Enstıtıılerı Genel Mü dürü Ayvaz Gökdemır ın de dün kü catışma sırasında okulda ol duğunu ve «saldınjı bızzat jonet tıjini» söylemişlerdı Bu arada Erbakan MSP ıle AP' rıaldt rej mı anlaşTiazlıgını da Ekonomık Kurul gündemme ge tırmış ancak bu konuda da oır sonuca vanlamamıştır Bılırıdıç' gıbı Tıcare* Bakan''g5 thalat rejimını bır an once açıkla.nak 'Stemekte, Eroakan ıse rejimın Ortakpazar la ıhşjcısını "e rekçe eosterere'% ouna karşı çv. maktadf Gerçek'e ıse Erbakaı, 197" butçesınde Sanayı Bakanlısjı ra ajrılan 50 müyarlık kotada^I ııallann ıthalatını bu Ba'çanl'gı emır mercıı knarak seıçekle^t , ınek ıstemektedır Em.r neı^ı mm eskısı g DI Ticaret Batan'ı gı olnası halınde MSP're ba» lı Sanavı Bakanlığının 51 mil\arlık kotavı dıledığı gıbı degerlpndırememesı sozkonusu olabı lecektır CUMALIOGIU, KîP'NİN TUTUMUNU AÇfKüYOR Nıtekım MSP Genel Başkan Yardımcjı Cumalıoğlu, partisımn ıthalat rejımine ilışkın kuşkulsnnı açıkça ortaya koyan demecın RENAUIFYA ZAM Bakanlar&rası Ekonomık K'irul da Renault otomobillere yapıiap cak zam uıerinde ise AP ve M S arasında gonisbırlığı sağlanmış tır Zam mıktan otomobıllerın ta rune gore 16 bm ıle 20 bın lıra olacaktır Renault zamı da bugunku Bakanlar Kuruıiı'nda ele almacaS ve büyü'< olasüıkla E'*o nomık Kurul da sap'andığı 01 an larda onajlanacaktır patünistı ISTANBUl'DA Istanbul'da ise ikı ögrencının î aralanmasına yol açan olaviaı, Veznecıler Semtındekı Sıte ve 5ivas Oğrenct Yurtlan çevresinde sabahın erken saatlennde me> dana gelmıştır C'vardakı bır kah \erun onünde kımlıklen belırs» bir grup havaya ateş açmış, daha sonra da Site ve Sıvas Ogrenci Yurtlannın önune kojuşmuştur Gorgu tanıklarının anlattıklarına gore, bu olaydan az sonra dıger bır oğrencı grubu da ateş açrnıştır Kısa suren kar şılıklı ateş sırasında ikı oğrencı yaralanmıştır. Cerrahpaşa Hasta nesine kaldırılan yaralılardan Hu kuk Fakultesı oğrencısı Ahmet Turan Ören hemen amelıyata alınmıştır. Galatasaray Mühendıslık oğrencuı Hasan Yavuzkara' nın tedavısı ıse ayakta yapılrruştır Yaralı iki ofrencınin demmcı olduklan belırtılmışür. Milli Eğitim (Baştarafı 1 savfida) len 100 mııjon lıralık onerge îse MC part.lerının oylarıjla kabaı edılmemıştır CHP'lı uye lerın 85 mılyon lıraha arttırımı ongoren ıkıncı onergesı de j n e MC hler tarafından reddedılınış tır Daha sonra Universıtelere eklenen Ödenekler görusulerek kabul edümıştir ödenekler arasında en fazla payı Erzurum Atatark Ünıversıtesı almıştır Komisyonda ün.versite bütçelerıne eklenen ödenekler şöyledir Ankara 18 miljon 424 bin, Istanbul 32 milyon 450 bın. İTU 10 mılyon. Hacettepe 17 milyon, Ege 28 milvon 485 buı, Ata'uri 39 milyon 950 bin Selçuk 19 mıl yon 400, Bursa 7 mılyon, DıyBrbakır 6 milyon 400 bm Çukurova 5 mıl>on, Fırat 5 rrı.yon 300 bin Inönil 5 mılyon, ITÎA 30 mılyon 490 bin TL. Daha sonra ıse, CHP'lılerın yenıden goruşme one'gasının kafcu lu ıle Istanbul Boğazıçı Ünıversıtesı .çm de biıtçeje 39 mılyon ji bın lıra odenek konmuştur. Komısyonda boylece bütçeye bır günde 356 mıljon 763 bın Ura odenek eklenmıştır Dalıa once gorüşulen bakanlık butçelerlne de 531 Tiıljon 668 bm lıra ek ode nek konmuştu. Bu art'ırmalnrla bır'ıkte •\enı bü<çe daha şimdiden bı>TnPv1en 888 milvon 431 bin Ura artmış ol maktadır Yay Kur kesin kayıtlan 10 ocakta başlıyor ANKARA YAYKIJR'un açık yuksek oğretım prograınlarına bu öfretim yıtı ıçın on kayı: yap tıran adaylann tumunun ılk ola rak, tercın ettıklerı bolumlere alınması kararlaştırılmıştır Bu programlara alınan ogrencnerın kesin kavıtlan 10 ocak pazartesi günü başlayacaktır 19751977 oğretım yılı ıçın bu bölümlere alınacak oğrencılerın ön kayıtlan ıse daha Önce vapümıştı. Kesin kayıt lşlemleri 10 12 ocak tanhlerı arasınaa bu tün ıllerde açılan YAY KUR Kavıt Merkezlerınde vapılacaktır. Maliye Bakanı (BaşUrafı 1 sayfada) ha fazla vergı ıadesı alaoUmek ıçm geroılere jukledıgı suntaları bırım atış fıjatı daha fazla olan yatak odası t&kımı goster mek jolunu seçlığı, ıhraç edılen malın lıman ıdaresınâe tartüma dığı, Kıbrıs'takı gırıs evraklarm dakı agırîıklaruı da çıkış belgele rınden alındıgı anlaşümıştır » Malıye Bakanlığı raporunda, «mobılraların naklıyelermde şupheler» başiığı altında \enlen bılgüere göre, Yahya Demırel Ankara Isparta ve Isparta Karadenız Ereğlısl arasında kamyonla rnal taşunış ancak aynı gunde a>nj yere aynı kamyonıa bırka; defa nakhye yapılmış gıbi nakü fdturasa gostermıştır Aynı taş. yıcıya aıt faturalann ve bu faturalardaki imzaların blrbırlerinden farklı olduğu da bellrtilen ra porda, fatura ücretlerırun normal rayice göre çok yüksek bıüunduğunu da kaydedilmıştir. Olaydan sonra polis çe\rede ge nış bır arama yapmıs ve dokuz kıçiyı götürmuştür Polisın gozal tına aldıfı 7 ögrenciden IYÖD Başkanı Pgşa Guven'in üzerınde bir tabanca bMl\ondugu bildınlmıştir Gözaltına alınanlar şun ESKiŞEHiR lardır ÖgretK.ıler Paşa Gü\en, MehVALiLiGi, met Polat, Paruk Çetin, Alı Ax«GECEKUR'AN baş, Ayban Hıdır Aydın, Beybaba Kaplan, Nurettm Peker KURSLARI» îşçiler Atilla Pektaş, Düzgun Sevim. iÇiN DUYURU Güvenlik kuvvetleri daha sonra Site öğrenci Yurdunda büyült YAPIYOR bir arama yapmı$tır Polisın üç ESKlŞEHtR (Cumhuriyet) ' saat stlren araması sırasında tüm öğrencılerın tieerJen teker te1 • Eskişehır Valılığı memur, ışçı \e ker yoklanmıştır. Verılen bllgıye esnafa 'Tiptığı duyuru ıle 24 ocak Pazartesi gjnünaen ıtabaren tvım gore, yurdun civannd3 bır ta camılerde açılacak gece Kur'an banca ıle yurtta yasak oldugu o kurslarına katıümıasinı ıste nısne sürülen bazı yayınlar bulun tir muştur. Duyuruda goce Kur an kursları Siva» Yurdundan da ate? açıl na katüacak olanların onjrdu^lamasına rağmen polısln bu yurdu ri semte en yakın camı imanuııa aramadığı dıkkatı çekmiştir. Po* 24 ocak günune kadar bır dılekçe lısin Site Yurdu onunde 45 kovan ıle basvunnalan gerektıgt bıldınl bulduğu bildinlmiştır mışür. Sıte Yurdunda kalan oğrencıöte yandan, Eskışehır Burosu lerden b u grup, daha sonra ts Baskanı Avukat Şahap Dem.rel, tanbul Cumhuriyet Savcılıgına dun yaptığj açıklamada «Cumhudılekçe ıle başvurarak, can gu nyet tarihınde şimdiye kadar dev venlıklennin saglanmasını iste let memurları dını ktırsa tab ı tutulmanıışlardır. Bunun bazı samışlerdır kıncaları da olabılır ömpğın Site Yurdundaki aramadan son kuran kurslanna solcular katılra polis, Lâleli'deki Istanbul Yurt rradı dıyerek yenı bır kıyım ha»ever Devnmcı Gençlık Derneâi zırlanması içın bır fırsat yaratılflYDGD) ile Pahalılık ve îşsi7Uk mıştır Memurlann kursa tabi tule MUcadele Dernefını (PİM) bas tulmalan Anayasanm lâyiklik ılmıstır Polis, bu iki demek ara kelerıne de aykındır» demıştır. sında bulunan Ülkü Bir'i arama ya gerek duymamıştır Görgü taııklarmca, sabahki çatıştnaöan İki trafik sonra bir grupun Ülku Bir'e sığındıklan öne sürülmüştür kazasmda Polis, lYDGD'den 33 öğrenci. 2 kişi öldü. PlM'den de 2 ışçiyi götürmüştür Aramalar sırasında. orgutlenn 1 kişi yaralandı tüm eşvalan tahrıp edılmıştır Galatasarav Işletmecılık Yukîstanbul'un Ankara Asfaltı ve sek Okulu öğrencilen, dün yapOkmeydam semtlerinde dün aktıklan açıklamada, boykotlanrun şam meydana gelen trafik kazalapolis ve ıdarenın baskısına rağ rmda ıkı kışı olmuş, bır kışı men surduğunu bıldırmışlerdıde ağır şekılde varalanmıştır Ögrencıler, polisın onceki gun Ankara Asfaltı Cevızlı sapağınokulda bulunan 18 arkadaEİannı dakı kazada, jolun karşı taragozaltına aldığını, ıkı pvn geçfına geçmek ısteyen Alı Işık (25) mesine rağmen serbest bırakılıle Sanıye Soylu Hayrettın Memadıklannı one surmüşlerdır. tıner'ın yonetimındekı 34 TR 323 plaka sayılı Anadol marka otoBiR KOMANOO TUTUKIANDI mobılin çarpmasına maruz kalYıldız'dakı DMMA onunde 3 mıçlardır Kaza sonucunda Alı Işık (25) adındakı ışçı olav yeocak günü tabancasıyla yakalannde olmuş, ağır şekılde yaranan ÎTÜ Jeolojı böhimü oğrenlanan Sanıye Sovlu (24) koma cısı Ufuk Sarı, sevkedıldığı nohalınde Haydarpasa Hastanesı'ne betçi mahkeme tarafından tutulc kaldınlarak tedavı altına alınmıs lanmıştır Olay günu polis, oğtır rencınin uzerınde 9 mm çapında Okmeydanı'ndakı trafik kazaBrowrung marka tabancasıyla 2 şarjör ve 29 mermı yakalamıştı. sında da Samı Tan (42) yonetiUUriicıl olduğu bıldırılen sanığın mındekı Beledıye otobusü Databancasında yapılan mcelemede rulaceze durağı yakınlannda Belecuye araçları şoforlennden îbmermınm namluya sıirülu oldurahım Erdoğan (52Va çarparak ğu saptanmıştır olumüne sebep olmuştur Her ıkı olayla ılışkılı olarak oto AKKARA'DA KOMANDO SAIDIRIUR! mobıl surucusu Hayrettın Me Ankara Erkek Teknık Yuksek tıner ıle otobus şoforu Samı Tan Oğretmen Okulu ıle Gazı Egıtım gözaltma ahnarak haklannda soEnstıtusunde dün ko nandoların ruşturmaya başlanmıştır (aa) çıkardık^arı olayda 8 kışı yaralan mıs, 5 kişi gözaltma alınmıstır Erkek Teknık'ın komandolarca okula alınmak ıstenmeyen HACETTEPE oğrencıleri dun topluca okula gelerek derslere gırmışlerdır. Ancak az sonra çevreden toplanan koroandolar dershanelere gırerek oğTencılerın uz«nne taş ve sopalarla saldırmışlardır Bu A.D.M.M.A. ve arada okula gelen guvenlık kuvvetlen, saldırganları bırakıp, sal ODTÜ bütçesinin arttırılmayışı eleştirildi CHP Meclis Grupu Başkanrekil leri ölçen ve Uysal, dun ^rdiltleri demeçte, hükumetın ODTÜ' ne mali yönden jenı «Basta yönteml uygulamaya başladığın» ıddıa etmişlerdır ölçen ve Uysal şöyle konuşmuşlardır «Cephe hukümetı. ODTÜ butçesıne 100 mılyon lıralık eksık odenek koymuştur Bütçe komisyonunda, bu haksızlığm düzeltılmesi 15ın CHPIi uyeler tarafından venlen onerge, cepheci Uye lerın oylanyla reddedümıştir Bu haksızlık, bu katı tutum düzeîtıl mezse, ODTÜ'nün carı giderleri ve oğretim Uyelennın aylıklan odenemez, flltı ay sonra da Umversite ödeneksizhkten kapanma ODTÜ*ne uyKUlanan ıkıncı baskı durumuna düşer Bu olay, Rektorun aalmden sonra hukumetçe ve ışkence yontemıdir » (Basurafı 1 Sayfada) «Kıtabın 59 sayfasında, «ulkü, ınsanın ya kendi mılletı veya bütün insanlık ıçın ulaşümasmı şiddetle arzu ettıği son hcfot tır Bu aon hedefe varmak gavesıyle, yonılup yılmadan, oıkıp usanmadan fazılet ve w« retle fedakarca çalışanlara i'1 kucu denır» dendıkten sonra, ul küculuğun ozellıklennın sıralar.masına geçılı>or Ulkuculerın ozellıklennden bazıları şunlar «Hedefe hemen varmavi ulkücu dusünmeaıelid r Ara hedefler a şıldıktan sonra esas nedefe va rılır Tıpkı büyuk zafen >.a zanmak ıçın once her cep'ıede bütün bırlıklerın muhareber ka zanmıs o'.maları gıbı.» «Ülitücünün gonlunde «ya \e nerus ya jenllinz» dıye bır şev olamaz. Onun gonlunde telt şev %ardır, zaier Herşeje rağme.i ve mutlaka zafer » «Her ülkücü iman ve inanç sahıbı olmalı, hele Türk ülkücülen, ıman ettıği yüce dıne nıu kaddes tanıdığı varlıklara samı mıyetle bağlanmalı ve davasirda zaferın olduğüna unan etmo!:dır.» «Ülküculer, ülku yolunda can verecek kan dökecek mensııp lara sahip değıllerse canlanamae, alevlenemet yaş»yama7'ar ÇUnkü haklar kan dbkmeden. can vermeden almmaz Davaiar ölmeden kazanılareaz. Mılletler kendileri içln olebileceklerın 8ayısınca bağıınsızdırlar » Eğitim (Ba$ taraf1 1 Sajfadu) rej.m bunalu^uıa donuşmedıgını bememş tTurk deiHOiijasısı DU donerrae en çetm snavıardan başarıj .a geçi:*e«^edır ve geçe ceKtıı» dCTiıştır Butun oiumsuz şartlara karşm >argı organlarınm ve *un huku< çj ana demoitıatık hukuk dev letju bıbnç 1 \e kararlı olaıak r>oruduklarmı belır en Ecevıt ın Barolar Bırlıgı Genel Kuruluna feonderdıgı nesajda ozetle şjııla rı soyleniıştır «Genel Kuralunuz Turkıvenın agır bır sıyasal ve toplumsal bu naluncjn «.eçme^te olduğu bır donernae topıanıjor Siyasal ıkadarın can ve ogre mm gjvenhğtm ortadan &alaıran, nuhalefe partılerıce >e bırçok r r oemosra k Ka ulu^ları.ı ı^ur^ıa« lara salaıran 'üaha zorbalan KIŞ kırtro koruması, b rço^ Anay£j>a lielerıyle re tom Ana\asa ku raluşlarıyla çelışkı ıçıide bulun ması, Damştay kararlaruıa karşı dırenmesı, ^anıu goevUerjıı \e ıç guvenlık kuv.etlennı ağır bas kı altında tutm«sı, bunalurı ola ganustu boyutlara uldştırıyor Fakat bu u 1 oiumsuz ecken'e re karşır s»>asal \e toplumsal bunalım, bu kez bır rejim bur.a lımına donuşmemıştır Ve donuşmeyecektır TUrk demokras.si, bu donenıde en çetın sınavlar dan başaııyla geçmektedır ve geçecek'ır r Bunun baş a gelen nedenlerı arasında Tuı^ ha'kının demokra ^ıje sarsılmaz Laglı.ıgı ıle bırlık te, genellıkle jargı orgcınlarmııı \e Turs hukuKÇularının denokra tık hukuk devletını bılmçlı \e ka rarh olarak korumalaıı jer al majttadiı. Ealkm ou konuda aoa lete gıderek artan gtıvenı, ıçın den geçmekte olduğunuz donemın baskılarına haksızlıkUnna ve can guvensızhğme \atlaiiabil me guconu arttırmakta toplu mun <asa surea» esenhge ulaşa cağı umudunu canlı tutmakta dır Halkın Adalete guvenmde, Tur kıye Barolar Bırlığının onurlu demokratık. mucadeıesı de onem lı bır etkendır Bunun ıçm Tur kıye Barolar Bırlığını ve değerlı ujelerını yurekten kuuanm Onuncu Genel Kurulaan sonra da Türkıye Barolar Bırlığının bu rutumunu sürdurecegıne ınanıvo rum CHP, gereklı parlamento çoğun lugunu sağladığında, duşünce ve örgütlenme ozgurlUKİerı onunde kı derıokrasıye ajkın suıırlan kaldırmak, savcıların ve Barolar Bırhğının bagımsızlığmı ve guven celenni daha sağlam temellere kavuşturmak ıçın de gereken gı rışımlerde bulunacaktır, verd ğı sözlerı tutacaktır Türkıye Barolar Bırlıgı Genel Kuruluna ve Bırlığın degerlı uyelenne mütlu vıllar ve demokra tık uğraşlannda sureklı başarılar dilertm » Başbakan ve AP Genel Başkanı Süleyman Demırel de Genel Kurul Başkanlıgına bır telgraf çekerek basarllpr dılemıştır. • Boıolar Bitiiği Parlamenter maaşları (Baştarafı t. satfada) 7200 Ur« eldendıgmde ortaya bıa: avhK mıktan çıkmaktadır ki, bu 26 bın 640 liradır Bu miktarıa net tutarı 1<, bın 644 lıradır. Bu nııktara bürut avlık mılttanrM vuzde 50 tutarı, yani 13 bın 320 lıra eklenmekte ve toplam 25 b n 964 Ura bulunmaktadır îşte, b j top'am miktar 25 bin 364 Ura bundan boyle Mılletvekılı ve Se natörlenn ellenne geçecek net avlık olacaktır Şımdı alınan net 16 bın 200 hra ıle aradakı iark net 9 bin 764 Uradır gerekır Bu kamınun yukarıda metnı aynen verüen hukmune go re, TBMM üyelennra odenek vs j*oUuklannın tespıtınde esas alı nacak miktar, a) Deviet Memur lan kanvınuyla gosteılen en t^ik sek gosterge ı'e bu kanuna da.^or nılarak çıkanlan k3ramame!erle oluşan mik*ar, b) Diğer kanunlar ile aylıklara eklenen odufs ler ıle oluşan miktar esas olmsu üzere yapılacak bdemele'den en juksek sevıjede olanına esıt sev yedeki bır odeme şeklinı öngormüştür Bu gbrüsmelenn komlsyonumuz da sürdürüldağti 8 aralık 1976 tarihi i'ıbanyle T Cumhurıyetmde Anayasamn 117 maddesinde Devlet Memurlan Kanununun 4 maddesinde ve TCK'nun 279 mad desinde tanımı vapılan memur .yet muessesinde kendilenne en yüksek seviyede parasal ödeıre yapılan memurlar 1991 Sayüı Kanurun 8 maddesi uyarınca lylık almakta olanlardır Anayasamn 82 maddesıyle 1901 Sayılı Kanun uyannca TBMM üyelerinin odenek ve yolluıdan nın hesaplanmesı bir zorunlul'ik vasfmı kazanmıştır «Mıîlet Meclisi Baskanlığı Tahakkuk Şubelennın uyelerm odenek ve yolluk mürtannın hesapianmasında, Anayasa'nın 82 mad desiyle, 1901 sayüı kanunun emredıcl hükmünü verine getirmemelerı, Anavasa ve kanunlar ile bağdasmadîğı cınetle, Millet Meclısi bütçesinin, üvelerin öd^nek ve yolluklanna ilişkın hükumlenn uygulanmasında Millet Meclisi Baskanlığı Tahakkuk Şubelennın işlem hatası yaptüdarı komısyonumuzca hukukı b r gerçek olarak tespıt edümıştir Komisyonumuz, denetçı uyemızm korrisyonumuz adına jurüttüğü denetAm gdrevınde ve Millet Meclısi Baskanlığı Tahakkuk Subelerince kendilenne ar»dllen, üyelenn odenek ve yolluklannın mıktarlannın hesaplanmasına daır ışlemlerde 1991 sayılı kanunun 8 maddesindeıcı kısmm gerçekleslp gercekleşmemiş oldujunu aramasıru ve bize iMemini ancak böyle yürütebılmesını prensip karanna bağlamıştır Üyelenn odenek mürtanrun nısbetıyle Ilgilı tahakkuk ıslem lerının ıttıfakla alınan komıavonumuzun 1$ bu prensip karan esaslanna gore vapılması ıç.n tahakkuk şubelennın uyarılması na keyfiyetın Yuksek Başkan: 1ga smna mevcudun oybırlıgıyle karar verildi • RAPORUN MHNt Dun Meclis te okunarak onaylanan «Hesaplar. ınceleme komısyonu» raporunda şöyle denumektedir «Komısjonumuz, Millet Meclısi ıç'uzuğunun 153 maddesı uyannca tahakJtuk şubelerinm ışlemleri uzerınde yurürtuğu mcelemelerde, Millet Meclısi bütçasinın, üyelenn odeneK ve yolluklanna ılışkın maddelerınde uyulması gereken esas ve usullen tespıt etmek uzere 8 aralık 1976 tanhlı bırleşımde, dinlenmesi karar altına alınan uzmanlar da hazır bulunduklan halde konuyu görüşmuştur Yapılan ıncelemede, Millet Maclisı Tahakkuk Şubelertnin, Uyelenn odenek ve volluklannın T hesaplanmasında, (bın artı üri' üz> artı (bın arfi IK^ÜZ) carpı elll bolu yüz esasını kabul ettilderi tespıt olunmuştur Millet Mecltsi uyelennın odenek ve yolluklarına ıhsKin olarak, Anayasanm 82 maddesı şu hUKmü koymuştur (TBMM uvelennın odenek ve vollukları kanunla düaenlenT Odeneğ'iı avlık tutan, en yüksek devlet memurunun almakta oldugu mıktarı yüiluk da odensgın j.arısmı aşamaz ) Lvelerın odenek ve yoUuklannı duzenleyen 1 Sayılı Kanunon 197 ı Sajılı Kanunla değışık rnet nı (TBMM uyelennın odeneklerının saptanmasına daır Ana>asa nm 82 naddesındekı miktar, dev let memurlan yasasıyla gosterılen en yuksek gosterge üe bu yasaya dayanuarak çıkarüan karar nameler gereğı vapılan odemeler ve dığer yasalarla ayllklara eklenen odemelerin tutarıdlr 1 hükmunü ıhtıva etmektedir Hukuk duzenımızde memunyet müessesesı Anajasanın 117 msddesinde, Devlet Memurlan Kamınunun 4 maddesinae ve TCK'nun 279 mad desmde tanımlanmıştır 1901 Sa juı Kanun Anavasanın. 82 mad desını uygulama kanunudur TBMM uyelerinın odenek ve yollukla rı, bu konuda ongorülen esas ve usuller daıresinde hesaplanmak •DAND! GEliTOR Parlam«nter ayltklanna yapılacak Bammın söylentileri Meclis kulıslennde >Dandi geliyor> sozlerıyle kulaktan kulağa dolasmış Mechs açılmazdan çok once haberleri yayılmıstır Bir gün Önceden eamma kar?ı çıkacaklan söylenen milletvekllleri arkadaşlannca sranıp bulunarak karsı çıkmamalan ıstenmiş ve hıç degil se Meclis'e gelmemeleri onerilmiştir GUndem dışı konvışmalardan sonra komısyon raporu okununca rapor başkan tarafm dan oylanmış MSPlı Cemal Cebecl ile Sevket Kazan dışında «red» oyu veren çıktnamıştır Rapor olağan bır sonuç gibı sessizce oylanmış ve Meclis'ten geç mıştır MSP (BaşUrafı 1 sayfada) lınde, «derhal uygülanmasını lsteyeceklenni» soyleyerek, ^öyle demıştır «Bugün haber bültenleri, slyasi partı yoneticilennln demeçlerı yazılı olsun, soslü olsun önce Adalet P»rtısı genel merkezıne bıldınlıyor Muhalelet oartılen olsun, bızım partimla olsun TRT'ye gbnderilen haber rrtll tenlerı telefonla AP'ne okunuyor Ozetlemeler oradan gelen emırle yapüıyor. Biz bu uyKUlamaja karşıyı*. Bu tutum TRT yöaetıcilıği değü, TKT'de partızanlık yapmaktır > MSP Genel Başkan Yardımcılanndan Recai Kutan'ın 2 Kez TRT Genel Mudürü Şaban Karataş ıle gorüşerek, «yanlı? tutum içinde olauğunu> bildlrdlğlni ve «bundan sonra daha dikkatli davranmasının lstendiğlnı» soyleyen Cumalıoğlu, aynca Genel Başkan Erbakan tarafından da 2 mektup vazıldıfını, ancak beklenen duzelmenin saglanamadıgını ifade etmiş, «Danıstay*m ıptal karan hükümete çeldılcten sonra 4 lıderin yenlden gorüşmesıyle bu konu çozümlenecektır. demiştir. KAMNIN GMEVI TICARET BAKANUGI RAPORÜ Ticaret Bakanlıgı mulettişlerirün raporunda Yahya Demirel'in înter Tradimpes flrmasının adresmi Bakanlığa \erdigi tescıl beyannamesinde «Gerçeğe aykın \e bilerek Isviçre'de gösterdıği» bellrtılnuş, «Comamar Com Ltd fırması da îsviçre'de gösteritauş. ancak Londra'da izme rastlanabümıştir Yahya Demirel'in daha önce thracat Genel MÜdürlüğü yetkllilerine verdıği şilahl beyanlan ve müfettişlerimize tev di ettıği bır sicil sertifıkası, "Yahya Demirel'in Comamar Com. Ltd. flrmasının bir îngilız fırması oldtığundan önceden haberdar olduğunu gbstermektedır » Kitapta, Türk kadınının g lerı de bır bır sayılıp döstılj yor Sonunda ise, kadmlann ne yapması gerektiğı, 163 saytaaa kı su cumle ıle özetleniyor1 «Bugün yeni Malazgirtler iç p Alpaslanlar yenı Mohaçlar cin Kanunller, Çın saraylannı ba sıp esaret zincirlerim kopanr.ak ıçın Kurş»dlar, îstiklal Harbin de Batı ve Dogu empervalizmı ni Ege denızine gbmmek içm Mustafa Kemaller yetıstirmelidir îşte bu serefli görev çerefli Türk kadmır» düşmektedi'» • Bilinmeyen kişilerin susturuculu silahla ateş açtıkları Istanbul Adliyesi'nde bir avukat yaralandı Adlıye SarajT na dun sabah sus turucu takılmış tabancajla ateş edılmiş, Avukat Cezmı Kıralp kurşunlardan bırıne hedef olarak bacağından yaralanıtuşür. Olay, dün saat 09.05 sıralarında mevdana gelmış, kunlıgı belırlenemeyen kışılerce Adlıye Saravı na açüan ateş tabancaya sustu rucu takıldığı çın once anlaşuamamıştır Ancak bu arada kur şunlardan bın de Adlıye Saravı nın camını delerek, tu\alet ıle polıs noktası arasındald duvara ısabet etmıştır Adlıye Saravı na karşı gırısılen bu davranışın nederu saptanama mıştır. Aralık ayı içinde de Adlıye Sarayına ateş açümıs, ancak varalanan olmamış bilinmeyen saldırgan olaydan sonra kaç mışü Savcüık polısten saldırı olavı sanıklarının yakaıarjnasını ıste mış, soruşturmava başlanmıştır FAftKLARI DA AUCAKUR Milletvekillen odenek ve yolluklannda yapılması kararlastırılan artıs dolayısiyle, parlamenter lenn yBiıi oeklerı bastmlma'a başlanmıştır Parlamenterlere Ha zıran 1976'dan bu yana geçen sü re ıçm de toplu odeme yapılacak, eksik aldıklan odenek ve yolluk karşıhğı olarak »3 bin hra odenecektır Bınkmiş farklar 53 mil yon 950 bin lira tutmaktadır Ancak parlamenterierin ödeneklerinin 47 bin hra tutan yolluklan önce, ödenekleri İse 15 20 gün sonra venlecektir ödeneklerin vergl kesmtısi ve pul parası sr>z konusu olduğundan, bunun islertu uzun surecektır MOBRYALAI ISVIÇRE'Dt YAKIIMI^ Gümrük ve Tekel Bakanlıgı Teftış Kurulu Başk,anı Başmüfet tış Fevzı Ertuncun hazırladıgı raporda ıse Yahîa Demirerm mal ları prese edıln^'ş kauçuk kopu gu Je ambalajlatması, «Yapılan jolsuzluğun başkaları tarafından anlaşılmasını onleyıcı tedbır» oıa rak nıtelendirilmıştır. Raporda Isvıçre'de tnterTra dımpex firmasının alıcı olarak gostenldiğı mobılya ihracında Isvıçre'nın Chıasso hudut gümruğune gbnderüen mobüyalann akabetının araştınldığı belırtılmış, şoyle denılmısür: «Yapılan araşurma sonucunda gondenlen 17.650 kılo tahta mobılyarun 3 4 parçasınm (200 kılo) Italya'ya gen gondenldığı, kalıtesız mütebakı kısmının ıse 31/3/1976 gunü yakümak suretıvle unha edıldiğı oğrenümıştır » 0. D. T. Ü. A.i.T.i.A. Bankalar yeminli murakıpları, Yahya Demirel'in karşılıksız çek yazma olayına el koydu İSKENDERUN (Anka) Bankalar yemınlı murakıplan. Yanya Demirel'in karşılıksız çek yazması olayına el koymuşlardır uç gun once îskenderun'a gelen ıkı yemınlı murakıp Anadolu Bankası şubesındekı hesapları ıncelemeye başlamışlardır Yeminli murakıp Oral Şekercı ve Servet Taşdelen'ın çalışmalannı gızlılık ıçınde yürüttuklerı bıldırümektedir öte yandan, Yah'a Demırel, Maraşlı tuccarlardan Ali Dogan ve Ali Emıroğlu'na verdıgi karş' lıksız 5 769 112 l'ralık çektfn Dı>gan borcıınun «on kısmı olan ı 769 112 lırayı dun Alı Demırogl^ na odemıştır Edirnekapı daki (Baştarafı 1. sayfada) Çalışma koşullarının guçluğune değınen Sular Idaresı Genel Mu dürü, ana boruda meydana gelen kınğın yaklaşımla ekıpler tarafından behrlendıŞını belırterek, olanaklar çerçevesınde trafığm aksatılmadan çalısmaîara bajla nacağını sojkm's onanmrı ne kadar süreceğmın ke<;tınleme flığını sozlerıne ek'emıştır Öğrencileri İçın, Calculus ve Yüksek Matematik derslerı sınıflar seklınde, bu konuda tecrube lı matematıkçı tarafından venlmektedır Bir an önce kayıt o'nonız yararhdır. P Kzıij» > M DERSAVESÎ Yvkiel Cad Not 11 Istanbul Tabıp Odası dün bir (Baştarafı 4. sayUda) Değışık ıtülak sıstemlennin üye büdıri yayınlayarak Mıllı E ğ n m Bakanlıgırun ders kitabı üe doksı olan ulkeler arasındata duvar lann aralanarak bu ülkeler ara torlar \e ışç» sınıfının karşı karsında da sağlam dostluk ılışküe şıya getırümek ıstendığını one 11 kurmak gerekır Yumuşama surmuştur Istanbul Tabıp Odası bıldınsın yalruzca buyuk devletlerın gırışimlerıne değıl bızun gıbı ulke de, demokrasının en tutarlı \e lenn de gınşımlerıne davanınca odunsuz savunucusu ışçılerın şerefını, doktorlann kendı emekle da gelışır, yararlı olur > nnın şerefı saydıklan belırtilerei Ecevit konuşmasında Bulga ozetle şöyle demlmektedır Almanya'da nstan'ın gelışme \e kaİKinmasmı «Lıse 1 sınıfiarda okutulmak ovmuş, bu konuda ıkı noktaya uzere hazırlanan ahlak kıtabıroa imâl edilen değınmıştır >er alan ıbır doktorun şerefı ıle 1 Bulgar halkının ralışkanlı bır ışçının şerefı bır tutulaaıaz, «Topkapı» ğının bu gehşmedeKi onemı, tabu kı doktorun şerefı daha yuk 2 Bulgar halkının tarımı da sektır) goruşüyle zaten emekçı ve «Ef es » > ihmal etmeyerek tanmla sanavı olan \e gencı sıyasal ıktıdarlar ta dekı gelışmeyı uyumlu bır bı rafından halkıjla her konusu ıçın sigaralarının çımde gelıştırmesınde gösterdıği karşı karşıya get.nlen, yıllardır başarı ve gerçekcılık somurulen hekımı, demokrasının Türkiye'nin Ece\ı% TUTK kooperatıfçılık ha en tutarlı ve odunsuz savunucusj ihtiyacı içinde reketınm Bulganstan orneğınden ışçı sınıfı ıle karşı karşıja getır yararlaaması \e hareketle ilgılı mek ıstemektedır Tllkemızde ge nişkıye gırmesı gerektığım de ek rıcı sıvasal ıktıdarlarm yıllardır, uretilebileceği başta ışçı suııfımız olmak uzere, lemıştır. e açıklandı Vatan Cephesı Başkan Kuba ılencı yurtsever demokratlar % dıskı ıse, Balkan ülkelen arasm tum halkımız üzerınde yuru.Tie». \NKARA Federal Almanya1 da banş ve ısbırliğının onemıne te olduklan baskı, sındırme \e da Türk tutunlenyle Amenkan değınmış, askeri alandakı yarış antıdemokratık davranışlara kar tıpi Topkapı ve Efes sıgaralannı şı tum demokratık ılencı KUTU mava son venlmesı ve Bal^an ul ureten «TETA» fırması, Gumluşlarla ışbırlığı ıçmde olduğu kelerı arasında karşılıklı ıtıma rus ve Tekel Bakanlıgı na, Turkı dın tesıs edüıp sağlamlaşunlma muzu açıklarız » %e dekı ıhtıyacı gıdermek amacıv sının onemıne değınmıştır la fıltrelı sıgara ımâl edebüece CHP Genel Başkanı, Kubadıns ğını bıldırmıstır kı ıle onceki gun yaptığı goruş Pırma adına bır açıklama ja(Baştarafı 1 Sayfada) pan Yuksek Mühendıs Nejat Kameyle ılgilı olarak basma yaptıgı W ashington'dakı Dışışlen Ba laycıoğlu, TETA sermayesınm açıklamada, «Goruşmelerde bal kanlığı ve Savunma Bakanhğı Baıtanlar Kurulunca Turkıye'den kan, Ortadoğu ve Akdenız ulkele sozcülen ıse gazetenın yayını Almanya'ja transfer edıldığıru ve rıvle yakın ılışkılere CHP nın verdıği önemı belırtmış, «Iktıda hakkında herhangı bır yorumda fırmanın tamamen Türklere aıt ra geldiğımızde bunu diş polıtıka bulunmaktan kaçınmışlardır olduğunu belırterek «Almanya'da Ote yandan, aynı gazete, Was altı yıldan berı ımal edilen Topm:zın temel unsuru olarak d'ferhıngton mahreçlı t ' r dığer habe kapı ve Efes sıgaralannın, tutu lendıreceğımızı tekrarladık» de r nde de, ABD hukumetının îsra nünun Turkıye'den 1 ckelce Alman mıştır. ıl le bu ulkerın gelışmıj Amen î a ya yollanmpsı halinde, bu ECEVİT RUKUK'TA Kan sılâhla'inı başka ülkelerde Turk ısımlı sıgaralarımızdan Tur Ecevit ve berabennde<cıler dun s tabı r""sı 11 oPEoren gızli go kıye'nın ıhtıyaç gostereceğı ka sabah Rusçuk a gelmıslerdır K^ ruşmeler ^apU^ını rtns EÜrmuş dar unal edecek ve Türkıye 'ye vaalanında çocuklar EceMt'e ',1 tu' Ga?»t=\c f>re t^raıl'ın Şılı yollajacak bır organızasyonu der çekler sunmuslardır Ecevit, K ıs }e i"ra 1 \ap sı tSafrır» fuzc hal kurabılırız» demıştır çıık Beledıye Başkarunı ziyar°t l°rı sa'n'.jsı bu "izlı 4 jnlaşTnanııı Yuksek Mühendıs Kalaycıoğlj, etmiş, oğle yemeğım birhkte >e bır parçası 11 o'uş ''irmuktarfır pake»ını, mışlerdir Çunku srarGte\p sore Hı tüzeler uretılecek sıgaralann a a s ve kalıtesıne gore, ıkı bu CHP Genel Başkan' busrun c f > Ehlındi Amer i<ar m .Raythem (,uk lıra ıle uç lıra arasında Te \ava donecek De\let BaşVanı fırması tEralncian mıaı Pt\ılpı •."l Idaresıne sa.abıbceklermı QP Jnkov ı'e goruçtıü'ten sonra saat «9DG» luzelcımaca caşka bır bıldirmıştır 21 30 aa Turkıyeje donecektır şey degılaır Ecevit Istanbul Tabıp Odası «Ahlâk» kitabındaki ifadeleri yerdi İMZA KAKPANYASI Öte yandan Esldşehir muhablrımızın habertne gore, Eskı?enır Barosu avukatlan, TRT Genel Müdurü Şaban Karataş'ın gorevden alınması ıçın lmza kampan>ası açmışlardır. îlk anda 87 ımza toplanmıştır. Eskişehir Barosu avukatlan, Karataç'ı hukuken müdürlük yapamayacagını belırtmişler, Qem Danıştay Hava Daırelen Genel Kurulunca, hem de Mahkemece, Karataş'm Genel Müdür olmadıgına fcarar venldığıni kaydetmıv ler. makarmnda kalmaya devam etmekle hukuku çığnedıgınl soylemışlerdır. Şeriat düzeni (Ba^tarafı L Smyfad») lığında toplanan Millet Meclı si'nde konusan CHP Ankara Mü letvekül Ibrahim Saffet Omay, gazetemızde, konuyla ilgılı olarak çıkan haberden bolümler aktardıktan sonra hükumetın resmı bır açıklama yapmadığını behrt mış, konferans açısından hüktnnet te gorüs ayrüıklan oulunduğu nun ıleıı süruldUğünu kaydederek, şunlan söylenüçtir «DıŞiSieu Bakanı Sayın Çağlajangıl (Bıldığım kadanyla Hasan Aksay bana geldi ve konfe ransı bır Derneğm duzenleyeceğı nı sdyledı. Benım bıldığım kada nyla bu ışı bır Dernek yapacak) dıyor. Dışişlerı Bakanhğı Genel Sekreten Sayın Şukru Elekdag da (Dışışlen Bakanlığmın bu kon feransla hıçbir ılgısı yoktur Kon ferans kesınlıkle bizım dışımız da dtaenlenraiştır) dıyor. Aynı habere gore MSP'ye yakın çevrelerde konferansm Dernek tarafm dan degü, Turk Hükumetı adına Dıyanet îşlsrı Başkanlığınca, Devlet Bakanı Sayın Aksay'm yönetimınde duzenlendığını ve Başbakanın konuyu bıldığını. ve hatta toplantının yapılması ıçın özel emır verdığıni ılen suruyor Kım ne derse desın bugunlerde bo>le bır konferansm hazırlanmakta olduğu anlaşılıyor » Omay, şerıat duzenının, Ataturk devrımlerıyle çok gerılerde kaldığını ve tarihe gomulduğünu bıldırmis «Boyle bır konferansm memleketımızde toplanmasına ka rar verenler şayet Anayasa'nın 19 maddesındekı vıcdan, dını ınanç, kanaat hurriyetınden hare ket etmıslerse kanımca yanlış yol dadırlar» demıştır Yornm (Baştarafı 10 sayfada) ren yapısal açıkları karşüaauya yonelik «jardunlar» Genis çözumlemede bellrleyici etken kapıtaUst biriiktır Çunku Üçuncü Dünya orjutlenmesine engel ohınmaktadır. Orçutlenme güclüfti ülkelenn bubırleriyle olan ilısldlerlnde kalmamakta. ay nı guçlük iç pohtikalannd» da belirginleşmektedır. Ornek içın uzaga gitmeye gerek yoktur Türkiye bıımm en ıyi oraeğidlr. Dışa kapalı kalnuya zorlanan, safırlaştınhuaya çalışılan bir toplam herjun karşılaş tığı kavramlan, o kavramiarın çunluk anlanu dışuıda ele alınak zonmdadır Önce, Türkıye ödemeler dengesi snrekli büyuk açık veren bır iılke olmuştur Sonra, değişik kurumlardan alı nan «vardnnlar» »d defı^tlrnıış. son iki yılda ekonomi DÇ>1 He vıkanmıştır. Kısaca, DÇM olmuş tur «yardım»uı adı. DÇM tuzağına Cephe HüJnimeti Ue duşen Türkive içinde bulnnduğu tehlı keyl srtık kendi varlıgunn otesinde değerlendirmek durumunrtadır Sivasal iktidır spçlmde dü çündenen bir dargoruşun hıtsaiı olmuştur O iktidar ki, uluslarara sı çorümlemede DÇM aracılıgi ile zaten iktidardan duşurulmuştıir O iktidar ki. Turkiyeye en çok DÇM ve en ve Törki»e'de bır şubesi bulunan First Nation.il City Bank'ı deoetleyememekle kanıtlamıştır iktidar olmjuiı^nı 'Vma bu gormek için «.Alman Amerikan tmparatorluğu» çelış melerini bilmek gerekmektedır. flmerfkanın A LTI N A71Z Cumhurijet Reşat Hamıt Napolyon Ingılız 24 Avar 22 Ajar 530 535 1100 1200 700 7») 570 580 700 72? 650 675 7900 8000 7320 7330
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog