Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

5 E KIl CUMHURIYET 7 OCAK 1977 TRT'nin Yılm Sporcusu,, Doğru ve Çelik, genç rakiplerine yenildi seçtiği Cemil ile Alpaslan, pavyonda olay çıkardı Psvyonda çıkan olayda tuvalete kaçarak dayak yemekten kurtulan Fenerbahçeli Milli futbolcu Cemil Turan bir maçta if TRT'YE LÂYİK BiRYILIN SPORCUSU!.. TRT yılm sporucusunu seçti: Cemil'... Eğer, CemiJ'l tiraj avına çıkmış bir gazete seçseydi anlardtk. Bu ülkede Fenerbahçeli çoktur. Onlara hoş görünmek için, Fenerbahçeli görünmek. her fırsatta Fenerhahçc'yi rieçerlendirmek uygundur. diye düşünecefclerdi. Ve kendi hedefteri acısından haklı da olacaklardı, Cemil'ı, sporu futboldan, futbolu da profesyonel futboldan ibaret sanan bir gazete seçmiş olsaydı, gene anlardık. Ne biliyorlar. ne veriyorlar ki, ne seçsinler diye... Cemil'i. kupon doldartarak gazcte satma peşindeki bir yayın or»anı secseydi. onu da anlardık. Koyarsın büyük takımlann futbolcularmdaıı birer aday listeye . Ortalığı kı zıştınrsın, kuliip hastalığını istismar edcrek. ıhırmadan kupon, dolayısı ile eazete kestirirsin... Ama Ccmil'i, bu halkın verfileri ile yaşayan, bu devlptin, halkın ecitimine ve ilerlemesine katkısı ohnın diye kuraujju bir yayın orsanı, TRT Yılın Sporcusu diye secerse, iş te o zaman ortada ne aniayış kalır. ne hoşgörü... Sadece «Itanııı Efendiler.» denir. •• nünyanın hiraz aklı başında ülkclerinin yayın orr.anlannda. Yıiın Sporcusu anketlerinde futbolculann adları kaybolalı 'illar oluyor. Futbol kollektif bir ovun olduğunclan ve hir takımın basarısımn. parçalanndan birine mal ediıcmeyeccçi gerçcjinden ötürü... Bakın listelere.. Ya bir atlettir ya bir yüzücii. ya bir otomobil sürücüsü, ya da başkası... Ama daima tek başına yarışan birisi... Şimdi divecekler ki, « Biz seçmedik ki Ne yapalım HalK seçti Biz oylan savdık. o kadar!...» Hayir. efendiler. o kadar kolav değil bu Halk seçiyor da. Orhan Gencebav niyp gelmiyor televizyonav TRT bir eğitim müessesesi olunca. her zaman halKm islediji olmaz .. Bu bir... ANKARA TRT'nin «Yüın Sporcusu» seçtigi Fenerbahçeli Milli futbolcu Cemil, taKım arkadaşı Alpas'.an ve Adanasporlu Necip Ue pazar gecesi saat 03 dolaylarında Ankara'da bir pavyonda olay çı'Kartmışlaıdır. Olayda. önceki yıllarda beyni zedelendiğ: için fufbolu bırakrnak zorıında kalan Samsunsporlu Abidin fena halde dayak yemiştir. OLAY NASIL OLDC? ! Türkiye Boks Birinciliğinde Çiçek'e yenilen Kodak, sporu bıraktı I Gelegel'in antrenörü, maçtan sonra ringe çıkarak olay yarattı ANKAR.4, (Pertev Atasay bildiriyor) Türkiye Ferdi Boks Birinciliğî'ne dün de devam edilmiş ve bir gün bncekinin aksine ringlerin ünlü isimleri. genç rakiplerine yenilerek elenmişlerdir. Türkiye Boks Birincüiği'nde sürpriz yaratan sonuçlar, rakiplerine yenilen Arif Dofru, Arif Çelik, Habib Yalçtn. Ayhan Kodai ve Osman Gelegel'i maçlarında ortaya çıkmış. bu arada Alaattin Çiçek'e yenilen yıllann ünlü eldiveni Ayhan Kodak, formasır.ı genç arkadaşına vererek sporu bıraktığmı açıklamıştır. Şampiyonanın ilerlemesi ile tıirükte hakem olaylan da kendisini göstermeye başlamış ve sonuçlar sık sık seiircilerin tepki Görgü tanıklannın ifadelerine göre olay şöyie olmuştur: Milli Takımın Kıbns maçı nedeniyle Ankara'da kampa alman futbolcularcian Cernii, Alpaslan gece kamptan kaçarak, Adanasporlu Necip'i de alıp, Feyman Gece Kulübü'ne gelmişler ve içki içnıeye başlamışlardır. Daha sonra graba Sarnsunsponu Ab'din de katılmıçtır. İçkili futbolculann davramşları çevreyi rahatsız etmeye başlaymca van masada oturönlardan biri. .Kendi sahanızda Altayla 11 berabere kalıyorsunuz, sonra da gelip burada sabahlara kadar ıçmeye utar.mıyor musunuz?> demiştır. Böylecs başlayan karşılılîiı laf atmalann Kavgaya dönü^eceğini ^nlayınca Cemil ve Alpaslan tuvalete kaçmışlar ve ortalık biriz yatışınca kulübü terk ederek kampa dönmtişlerdir. Masida ka lan Necip ve Abidin ise iaf atanlarla kavga etmişler ve Auidm fena halde dayak yemiştir. YtTKİLtLERCE ORTBAS EDİLDÎ Milli Takım kaiilesinin Kıbns'a hareketinden önce çık'in uu olay. Futbol Federasyonu vetkıhlennce örtbas edümiştir. Türkiye Boks Blrinciliğinden bir görönüm (Fotoğraf: Cumhuriyet Örel Ankara) ANKARA'DAN NOTLAR Hıncal U Avrupa Kupaları basketbol karşılaşmalarındâ üç millî hakemimize görev verildi Uluslararası Amatbr Basketbol Federasyonu FIBA, ocak 1977 ayı içinde yapıîacak Avrupa Kupalan karşılaşma'.annda üç miUî hakemimıre gorev vermiştir. FIBA'nın Kupa maçları için görevlendirdiği milli hakemlerimızden Nejat Duran 12.1.1977 tarihince Bükreşte Steaua (Romanya) Birra Forst fltalya). Afif Kayah 20 1.1977 tarihinde Sofyada"Akademik (Bulgar) IEFS Romanya). Hüsamettin Topuzoğlu 26.1.1977 tarihinde Sofyada Slavia ıBulgarı Slavia (Çekoslavakya), Topuzoğlu 27.1.1977 günü yine Sofyada yapıîacak Akademik (Bulgar) Spartak (Çekoslavakya) maçlannı yöneteceklerdir. öte yandan ild salon gözlemcimiz uluslararası karşüasmalar İçin FÎBA taralından görevlendirümiştir. Bunlardan Yuda Çerasi 12.1J77 Sofya Lokomoüf cBulgaı) tndustromontazo (Yug.) İlhan TJyguç, 2627 ocak tarihleri arasmda Bükreşte yapılan Steaua (Romanya) Asvel flPransa) ÎEFS (Romanya) GEAS (ltalya) kar şıl&şmalarmda görev alacaklardır. Eczacıbaşı, BASKETBOLDE İLK YARIN1N kötü GÖRÜNÜMÜ yönetim nedeniyle Önder SEDEN beklediği başarıya ulaşamadı H •GAIMMARAVftLötĞI SÜRPRİZ YENİLGİLERLt* İIK 1 •Y/»ITt tfDER BİTİRME OLANAĞINI KAÇIROI. FENERBAHÇE UTANMAYACAĞI BiR SONUCA UIAJÎI. sine yol açmıçür. Bu arada Osman Gelegel'in antrenörü, boksörünün yenilmesinden sonra ringe fırlayarak olay çıkarmaya kalkışmış ve poüslerin çabasıyla güçlükle durdurulabilmiştir. Olay hakemin Gelegel'i centilmenlik dışı davranışları yüzunden diskaüfiye etmesi üzerine çıkmıştır. Türkiye Ferdi Boks Birincffiği'nin dünkü karşüaşmalannda şu sonuçlar alınmıştır: 48 Küo: Niyazi Kal»n (B. Bo ronkay), Fuat Çınar (Erz. Kombina)'ı; Dursun Ba^ir (Tekel), Alican Ay (Ank Karagüdi)'ı, Muhlis Yıldınm (Ank. Karagücü), Yavuz Yümaz (Ecz. 8. IhU'ı sayı ile, Mustafa Genç (Merinos), Seref Özkan (Ad. Millî MensVı diskalifiye ile yenmişlerdir5* Kllo: Aü DUek (Antalyaspor), Mahmut Özdemir (Burd\ırspor)'ı diskaliliye ile Süleyman Önder ıB. Boronkay). lsmet Akyel ıAnk. H. Gücü)'ı, Fahri Sümer (Teüel), Arif Dogru (Ank. EmniyetVyu; Mehmet Yaman (Ank. Karagücü), Bülent Eskinez (Beylerbey)'ı. Saim Girgin (B. Boronkay), Ramazan Akyüz (KınkkaleVvı; Ali Hasetçi (Kayseri H. Gücü), Yusut Karabulut (Tekel )"u sayı ile yenmişler, Orhan Zinciroğlu lAd. Millî Mens.), îsa Köksal (Konya Y'olsporVa nakavtla. Adnan Oz akaiın (tzmirspor'», Muzaffer Tek can (Ank. J. Gücüı a hakem karan ile galip gelmişlenür. 51 Kilo: Vahap Beşer (Ank. Ring), Arif Çelik (BJKVı h a « m karan ile, Tunc«y Sipahi (B. Boronkay), lsmet Terzi (Bursasporl'yı, Alattin Çiçek (Ank. Emniyet). Ayhan Kodak (ODTÜVı sayı ile yenmişlerdir. «0 Kilo: Hüseyin Donmez <T>. Gücü), Nurettin Ünal (Akçaabat)ı'; Sami Tü;süz (Erde;nirspor), Zeki Vural (D. GücüVı, Hasan Oguz (Konya Yolspor\ Habip Yalçm (ODTÜ)'ı, Yusuf Uzunbaş (Zong.>, Kasım Çeteli (Zong.)'yi. Cemalettin Ertop (B. Boronkay), Muhittin Ertüzün (Te keltü sayı ile yenmişler. Chner Korunal (Ank. K. Gücü). Nezih Noyan (Tekel)'a. Ahmet Barkuş (Ad. Milli Mensucat). Kâzım Oda başı (BJK)'na hakem karan, Falih Öztürk (Ank. Emniyet). Osman Gelegel (Malatya Boks İhtJ'e diskalifiye ile galip gelmışîerdir. 81 Kilo: Hamza Tok (EIT Kom bina), Tufan Polat (B. Boronkay)'ı. Hüseyin Pür (Ank. J. Gücü). Fahrettin Cokan (Denizlispor)'ı Bayram Satılmış (Ank. K. Gücü). Erol Bucan (Ad. Milli Mens)'ı. hakem karan ile yenmişlerdir. Burhan Ademay ('Tekel) ise İbrahim Gör (Tekel )'e sayı ile galip gelmiş'ir. Voleybol Milli Takımı, istanbul'da salon bulabilirse çalışacak Voloybol (A) Mllll Talnnnrnns, Avrup» Şampiyonası eleme grubu maçlanna, İstanbul'da salon bulunursa hazrrlık çakşmalan yapabileodEtir. B. Boronkay'ın Türlciye Ligi sUresince oyuaculannı Milli Takıma vermemesinin ardından, salon da bulamayan "Voleybol Federasyonu Milli Takun çalışmalannı, Lig sonuna bırakmıştır. Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçlan 1317 nisan tarihleri arasında Belçika'da yapüacaktır. Türkiye Ligi de 13 martta sona erecektir. Voleybol Federasyonu Başkam Haluk Aykulu"nun verdiği bügiye göre, İstanbul Anadoluhisar Gençük ve Spor Akademisi salonu kendilerine verilıniştir. Ancak bu salon. tüm sıhhi koşullardan yoksun olduğu içuı, Milli Takım oyunculanmn burada çaiışmalan olanaksızdır. Bu arada B. Boronkay Kulübünün de Milli voleyaolaılanru l i e süresince Federasyon emrine vermeyeceğini bildirmesi üzerine, çalışmalardan vazgeçilmiştir. CİERPİNSKİ, BİKİLA'NIN 12 YILLIK REKORUNU 3 DAKİKALIK BİR FARKLA ELE GEÇIRDİ Yazan. Cüneyt KORYTREK tkincisi Bu halk Cemil'i nasıl secrl. TRT'nin adayların içindeıı Demek ki, TRT'nin spor servisiniıı dcterlenîlirn.csine ftöre. Cemil yılın sporcusu ohnaya lâyik birisi . Ne yapmı.ş da Iâyik olmuş Gemil bu sıfata?.. Fenerbahçe eeçcn yıl lig ya da kupada şampiyon olmuş. ya da Avrııpa kupalannda harikalar yaratmış da. Cemil bunda başrolü mü oynamış? .. Ne gezer? . Fenerbahçe en kötü yılını yaşamış tarihinin. Kendi seyircisi yuhalamış çoğu znr.ıan. İşlcr öyle kötü gitmiş ki, koca Cankıırtaran'ı, ınilyonları kurtaramamış, devrilmiş gitmiş. Milli Takım mı, zaferler kazanmış da. Cemil başrolü oynanıış bu işte .. Değil .. Malta'dan başkası önündc, bir yıl hoyu s3İıadan Ralip çıkamamış bir milli takım bllançosu var önümüzde... Fenerbahçe'nin ve milli takımın bunca başansızlığı ıçın de. Cemil yıldız gîhi parlamış da, unünü suurlarunız dışına mı gotiirnıüş? O hiç deçil... Ya . Gançsterlerin, adam öldürme tehditlerinin ve kaçırnıalann karıştığı bir transferden sonra geldiği Fenerhahçe'de, tannnın verrtifci yeteneklerin birazını değerlendjrip top koşturup durmuş .. Sonra. . Yılın Sporcusu... Hadi canım sen de... TRT'nin, Cemil'i Yılın Sporcusu adaylan arasına alması Uendi ayıbıdır. Ve eğer gerçekse, seyircinin en çok oyu, Cemjl'e göndermesi de, gene kendi ayıbıdır. Bu da üçüncüsü. Demek ki, sen, dünya çapında bir maraton olayını başaran Veli Ballı yı, demek ki sen dünya çapında bir yüzme olayuıı gerçeklcştiren E^dal Acet'i, demek ki sen, yüİ3rdan beri Kapıkule'den ötede adı çeçmeyen sporumuza, .\\Tupa ve Balkan Şampiyoniuklan getiren. diğer atlet, boksör, güre^çi, eskrimci, halterci ve yelkenci ve bepsi binblr şiiçluk, binbir yokluk içinde çalışan ve sadece idealist ve aıirnli oldnklan için bn rnucizeleri gerçekleştiren amatör sporcuları, bu halka gerefi gibi tanıtamamışsın ki, yollamı$lar, aduu her spor proframında en az 10 kere dnyduklan Cemll'e oylan. İşte asıl bunun için utanın efendüer'.... ECZACIBAŞI: en büyük favorisi ve RÜÇİD takımı umulduğu gibi başarüı olamadı. Hazırlık olanakları ve oyunculannın güvenceleri Türkiye'nin hiçbir ekibinde yok. Teknik ve idari bir kadro da kuruimuş. Uyuncuiarı yetenekli ve kadroları geniş .. Ancak rahat ve huzurlu oimadıklan dışardan bile sezilmektedir. İdarî yardımlara karsın, teknik yönetim tıissi görünmekte, bu da oyuncuları rahat ve saygılı davranmaktan uzaklastırmaktadır. Sonuç olarak bazı oyunculardan yararlanılamamakta, diğerleri de kapasiteleri oramnda fayda sağlayamamaktadırlar. Doçan. taktm oyununu bozduğundan çoğu kez oyun dışı kaimış ve randınua vermemiştir. Melih geçen yüm en faydalı oyunculanndan biriyken, bu yıl kaybolmuş, Nuri ve Reşat istikrarlı olamamış, Necati çekingen, Efe ve Mehmet sinirli haileriyle oyuna ağırtıklannı koyamamışdır. Bununla beraber, ikinci yarıda toparlanarak şampiyonada söz sahihi olacakları kaıusındayu. TOFAŞ SAS MÜESSESELER BiRiNCiLiGi'NE ...... GREKOROMEN DALINDA KATILÂCAK BURSA, (Feridnn i bildiriyor) Tofaş SAS Güreş Kulübü bu yılta müesseseler arası güreş müsabakalanna grekoromen dalında katüacaktır. Bu konuda Kulüp BaşkanUğından ya yınlanan bildiride şöyle denilmek tedir. Tofa* SAS Güreş Kulübiıün müesseseler arası yanşmalara iştirak etmemesi diye bir husus söz konusu bulunmamaktadır. Esasen grekoromen branşınoa müesseseler arası müsabakal&ra iştirak edecegimiz hususu 31.12.976 tarihli ;azırmzla Güreş Federasyonuna resmen bildirilmiştir. Ayrıca Güreş Federasyonu raüesseseler arası güreş şampiyonası ile ilgili 20.12.976 tarihli >azısin da. müessese takunlarımn mutlaka herhangi bir branşa katılma şeklinde bir mecburiyet te yüklen miştir. Yani serbest'te girecek, grekoromen'e girecek takımlar di ye bir ayırım yapümamıştır. Alman yazı üzerine yıllık çalışma programırtuza en uygun tarüı te (2930 ocak 1977) yapıîacak gre koromen müsabakalanna katolmaya karar verdik. Mayıs 1977'de ülkemizde yapıla cak olan Avrupa Şampiyonasına en iyi şeküde hazırlanmamıza he def alan ve Güreş Federasyonuna gönderilen yılhk çalışma programımızda da bu husus belirtilmiştir.» GALÂTÂSARAY: Geçen yılın korkulu görüntüsünden uzaklaşılmış ve yeni bir kadro olusiurutnıuştur. Hazırlık olanakları Türkiye 8tan dartlarunn üzerindedir. Knçiik de olsa bir anlrenman salonları var. Ancak sezon öncesi hazırlıkları. talamiarını geç kurmuş olmalan nedeniyle yetersiı olmuştur. Yıllarca genç oyuncu ve tişttrme ihmal edilmiş ve yetenekli gençler, meraklı fakat antrenörlükle llçili olmayan kişilerce yetiştirilmeye çabşümıştır. B » sebeyle A takırnı sa* dece transfer edilen elemanlara bağlı olarak vüriitülmek zorunda kalmıştar. Eski yıllarda Galatasaray A takımının genç takımdan geien oyuncularla tafcviye edildiği açıkça bilinmektedir. Buna karşın transfer edilen oyuncularla bu yıl başanlı olunmuştur. Ancak yukarda da bahsettiğimiz nzere kapasiteli yedek oyuncu sıkıntısj beUrgindir. İddialı olabihnek için buna önemle eğilmek gerekmektedir. Ilk yarıyı, kaybedilen Yenişehir ve DSt Spor maçlan olmasaydı lider olarak kanama olanaei da doçahilecektf. Bu ekiplerin yaptıklan kombine savun maya atak hazırlıği yapmamanın hatası oldu&u görüşünde olduğumuzu belirtmek isteriz. Beşiktas, İTÜ ve lımir'de kazanılan Karşıyaka maçlannda başanlı olarak ilk yanyı dördüncü olarak bitirdiler. Sa\Tinmada belirli bir düzeyde kalınırken. atakta başta Benjamin olmak üzere Tufan, Nur ve AIi başanlı oldular. I'tVru son maçlarda rtkili olabildi. Ancak savnnma ve ribauntlarda kendisine ağir görevler düşiüçüiü. bunlarda da basanlı olduğunu belirtmek gerekir. MEHMET, EFE ve DOĞAN Sezon öncesi ve sezon içi çalısma oianaklannı iyi degerleııdirdiler. Oyun disiplinleri de oldukça iyi, ancak dış uyuncııların ataRa katkılan aynı düzeyde olmayıp iniş ve çıkışjar gösterince sonuçlar da buna paralel oluvor. Bütiin \ük Cihaupr ve Timur'a kalınca kazanma olanağı azalıyor. Genç Milliler, Bulgaristan'la berabere kaldı: 11 KARŞIYAKA: n. kadrolanna oranla basanlı ekibidir. Tecrübeli oyunculan Nadir Firuz, gençlerden Tayfnn, Şadi »e Osman aksamadan ayak uydurdular. Rakiplerini iyi izledikleri uyguladıkları Uktiklerden belli oluyordu. Hangi takıma saha savunması, bangisine adam adama veya bastalı savunma uygulayacaltlarını bildiler ve başarüı ok'ular. r'sprii s?halannda ligin en kuvretH takımlsnyla başahaş oynayacak ırüçtedlrler. Nadir başta olmak üzere, Genç Şadi ile Tayfun ve zaman zaman Firuz atakta etkiliydiler. l'zon olmamalanna karşın ribaundlarda da ezilmediler ve başanyla savaşım verdiler. FENERBAHÇE: Yönetim sonınlan nedeniyie. eski yönetim knrulu ve birçok idarecinin küme düşmesini istedikleri basketbol takımı. bazı oyunculannı kaybettikten sonra eski oyunculan emektar Ferhan, Halil genç Cengiz'in ve transfer edilen oyunculann gayretleri ve yeni vönetimin elele vermesiyle başarılı oldular. Kulübün, basketbol şubesi için hiç ı>)r vatırım vanmaması. antrenman için salon bulunmayışı, her gün değişik bir yerde cauşması yülarca oyunculannı bezdirdi. En sabırlı olanlar herşeyle mücadele ederek talamiarını utanınayacaklan bir sonuca ulastırdılar. (DEVAMI YARÎN) İstanbul Satranç Birincilıği sonuçiandı 8 aralıktan bu yana İstanbul Satranç Dernegi'nde yapılan îstanbul Satranç Birinciliği sonuçlanmış ve 16 yaşındaki İstanbul Lisesi öğrencisi Can Yurtseven 95 puanla birinci olmuştur. Türkiye Satranç Federasyonu ta.ralmdan düzerüenen ve 40 oyuncunun katüdığı turnuvada derece alan diğer oyuncular şunlardır: 23. Cem Pekün. Dr. Mustafa Yüksel 8 puan, 48. BUlent Aren, Uluğ Nutku, Dr. Akdoğan Erözbek, Demir Büyüközkaya, Ateş Ülker 7 puan, 9 10. Nevzat Süer, Turhan Yılmaz 63 puan, 1118. Yılmaz Basoğlu. Cengiz Akan, İlhan Uluçmar, Sami Büyükgökçesu, Ruşen Kral, Rupen Asadur, Kirkor Canbeden, Abdullah Vatansever 6 puan. İlk altı dereceyi kazanan oyuncular 6 marta Izmir'de başlayacak olan Türkiye Satranç Birinciliği'ne İstanbul adına katılma hakkını elde etmişierdir. Turnuvada derece alanlar için Derneğin kuruculanndan Selahattin Adil Paşa ailesi tarafından konulan üç kupa 21 ocakta başlayacak olan Musa Tebi'yi anma turnuvasından önce v'apılacak törende Adil Paşa'nm kızı tarafından verilecektir. Fotoğrafta İstanbul Şampiyonasına katılan satranççılar, İstanbul Satranç Derneği yöneticileri ile birlikte görülüyor. AOANA, (Cumhuriyei) Avrupa Gençler Şampiyonasına hazırlanan Türkiye Genç Milli futbol takımı Bulgaristan Genç Milü ta kimı ile oynadığı ikinci özel kar şılaşmada 11 berabere kaldı. İlk maçında 42 yenildiği Bulgaristan gençleri karşısında dün kü karşılasmada ilk maça orania daha güzel futbol sergileyen Mili takımımız ikinci dakikada goie kavuşmasına karşın ikinci yannın ortalarına dogru beraberlik gölünü yemekten kurtulamadı. O>iına çok suratli başlayan miliilerimiz ikinci dakikada Tayyar'm ayağından kazandıklan goJ le üt yanyı 10 önde kapadilar ikinci yanda da üstün oynayan rniimerimiz 61. dakikada kostantin'in ayağından hiç bekiemedikleri bir anda beraberUk golünü yiyince sahadan 11 berabere ayrıldılar. iZMiR Kl$ AT YARIŞLARI CUMARTESi GÜNÜ BAŞLIYOR İZMİR 8 ocakda başlayacak olan îzmir kış at yanşlan ile ilgili olarak polis çok sıkı güven lik önlemleri almıştır. Jokey Kulüp yetkilileri ile bir likte yürütülen araştırmalarda, büet almadan oynanan .bahis evîertnin» tamamen kapatıldıgı ve hariçden bilet satışına engel olundugu bildirilmiştir. ŞEKERSPOR: Ankara'nın en iyi eldbl oldujhı per çektir. Geçen yıllann aksine vıldız oyuncu transfer ederek başa oynama yerine bu yıl, eldeki oyunculannı koruyarak «i>1 takım oyunu oynama» amarmda olciuklannı grtsterdiler. Fakat, 800 metTede oldugu |rlW biiyüb hir süpriı yapan Van Damme, aı kalsın VValker'i geçip, belki de Oyunlann en büyük olayuıı yaratacaktı. Sadece göğüs farkı ile VS'alker'e geçilen Van Damme, geçtigimiz hafta içinde bır tratik kaıasında öldü. 3000 ve 1 O O METRE: Kendinden çok 00 daha süratli bütün rakiplerinı rahat drnebilecek bir şekilde geçip, Nurmi'nin dahı yspamadığı. üstüste iki Olimpiyatta bu ikj brsnşı kazanan Vlren, 1976 yüınuı Mesafe Koşucusu» ünvanını rahatça aldı. Programd» ilk yer alan 10000 metre koşusunda, iddiası büyük olan İngiliz Brenden ;"oster'i rahatça silkeleyen Viren, bn yanşı kazanmakta 5000 metrenin failblnc ayTilalt ' altın madalyanın yarısına tıâkim oldu üenebilir. Rod Dixon ve Dick Quax gihi gerçekten çok süratli iki Yeni Zelandab atle> tin karşısında, kendine ve tempoya olan hakimiyeti, istediği an kaçıp istediği an yakalayabilecek kuvveti ve strateji bilgisi ile Viren. 5000 metre başlamadan evvel dahi, yanşuı tavorisi durumunda idi. Nitekim, yanş daha ziyade kira acaba Vireu'in arkasında sıralanacak şekline döküldü ve bir bakuna da sonu bllinen bir filme döııdü. Yarısuı son metrelerinde, kendini yere hangi an atacağuu bilen genç Alman atkti Klaus Peter Hildenbrandt, sırada Quax ve Diıon'un arasına girebildi. MARATON: Abebe Bikila'nın Roma ve Tokyo'da yaptıği gibl bu mesaiede iki altın madalya kazanmak gayesiyle kosan Amerıkalı Frank Short«r, liakikaten herkesio favorisi idi. Fakat, Doğu Alman VValdemar Cierpinski, Bikila'nın 12 yıllık rekorunu üç dakika kadar bir farkla kırıp siadyuına Shorter'den evvel girdi. Ingiliz takırnına piremeyen lan Thompson'un yokiuğunda da olsa Gerpinskl, yınn maratoııcusu oldu. 110 ENGELLİ. 1928 Amsterdam OjunUrından bu yana ilk kez Amerika'nın altuı madalya alamadığı bir Ülimpiyat finaıi Montreal'de oldu. Hatta, Amerika. bir tkincilik madalyagı dahi alamadı. Fransız Ouy Drut, Kübalı Alejandro Casanas'ın önünde birinci gelirken, 33 yaşında ve dördüncü Olimpiyadını koşan zenci bir Amerikalı VYillie Davenport, üçüncü geldi. Drut, geçen ay 1AAF tarafından profesyonel ilân edilince saha gene Amerikahlara kaldı demektir. Fakat Casanas, sakatiıçı feçtiği takdirde, herkesin önüne geçebilir. 400 METRE ENGELLİ: Finalde «Kim Kazanacak?» değil de «Moses acaba ne kosacak» denilen bu yanş, Edwin Moses'in her engel arasııu muntazaman 13 fnlede alıp gene de 47.64 ile bir dünya rekoruna sahne oldu. Ingiliz Alan Pascoe ve Fransız Jean • Claude Nalett'nin formsnzluğu ve Akii Bua'nın yokiuğunda elde edilen bu başarı için, 1968 galibi ve Münihln gümüş madalya sahibi Ingiliz David Hemery sadece şunian söylemişti: «Gözlerime bjanamıyorum». Büyük rakiplerle karşuaştığı zamaa Moses'in bu rekoru da kolayca indirebileceği, rahatukla, söylenebilir. VUKSEK ATLAMA: Münih'deki gümüş madalyasından sonra dünya rekorunu her yıl yenileyip bu sefer 2.31 atlayan Amerikalı Dttight Stones'un Montreal'de birinci Selmemesi için tek bir neden oiabilirdi; yağmur. Çıtaya vok süratü gelen Stones, ancak kuru bir zeminde atiayabilirdi. 2.13 atlanırken başlayan yağmurla Stones'un bütün şansı da gitti ve ancak iiçüncu olabildl. Kuru bir sahada, Montreal den bir lıalta sonra İSİ atlayan Stones, Montreal birincisi 19 yaşındaki genç Polonyalı atlet Jacek VVszola ile Avrupa'da birkaç defd daha karşüaştı. Bu arada VYszola Z2S atlayarak, Stones'un rekorunu tehdit eder durvuna geldi. Gelecek yıl, yeni bir dünya rekorunun Stones, Wszola veya bir başka atlet tarafından kjrüacağı muhakkak gibidir. SIRIKLA ATLAMA: iki Amerikalı dünya rekortmenine karşın Polonyatı Taüeuüi Slusarski Montreal'de birinci oldu. Münilı'de de yenüen Amerikaular heracn bet \ıl dünya rekoru kınnalarma karşın Olimpiyatlarda Avrupalılara geçiliyorlar. Buna karşın. bu yüki dünya rekorttnenlerlnden Dave Roberts ve Earl Bell veya başka bir Amerikalı gene rekoru yükseltecek bir atlayış yapacaktır. Fakat, gene de beklenen yanş. Düsseldorfda yapıîacak Dünya Kupası Atletizm Şampiyonası olacaktır, (DEVAMI İARIN)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog