Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 7 OCAK 1977 Y lD I li Ansiklopedik lütfi kaleli MİMARLIK SÖZLÜĞÜ Doğan Hasoi Lfi yapıendüstri merkezi Harbıye Istanbul dagıtım Ge Da butun kıtapcılarda 5OOsayfa 340resım 60lııa .^ odemelı ısteme Egitimle bıliml bafr ctaştıran tek dergı. Abone koşulu 6 sayı 30. TI. TUrk Egitlm Derneği Ziya Gbkalp C No 48 Yfnijehlr'ANKARA Tel.: 175264 2S1076 AlevîSünnî kavgasının tcmclindeki sosyal çıkarların içyüzünü ortaya koyan ROMAN fğ* SUDA YAYINLARIP.K. 1 fi\ Sirkccilst. Tel: 284198 1977'nh İlk torvftvrmoM: SANAT DERGİSİ N I EDEBİYATIMIZIN EN ÖNEMLİ SORUNU Sanat Derglsi. bu soru^turma Ha. »Ivasal va ekonomlk atkonltr va genl? kltlolare ulasma sorunları dısında •deblyalımızın Iç sorunlannı saptamayı amaçlıyor KEMAL BİLBAŞAR Cemo tle Memo" adlı yapıttan biraraOa çevrilıp UNESCO tarafından Ingıhzce yayırnlanan yjızarımızla yapılan bır konuşma AVNİ LİFİJ Çafldaş resmımizde ben^erSiz blr kişllığln temsılclsı "ŞİRİNİN DüuüNÜ" • Türkiyode çevrılmeslne ızın verılmeyen fılm ödüller başarılar Kazanıyor BİLİMSEL AÇIDAN TÜRK EDEBİYATINOA SEK3 Prof Dr GCınsol Koptagol Sanat Dergıst nde yayırnlanan dızıde koou edılen sorunlara bılımsel a^ıdan yaklaşıyor Haftanın Yazısı'nı NECATİ CUMALI yazdt ÇAGDAŞ DÛNYA EDEBIYATI ANSİKLOPEDİSİ tkı 18 tasıkül 213 soyıaı çıktı 44 sayfa 500 kuruş J =z GÜNEŞİN KATLI Orhan Suda Gen/ş açıklamah, SOS YALİZM SÖZLÜĞÜ Belgelere,resmftutqnaklara 1; ansiklopedik MEMET TÜRKKAN FAŞİZME KARŞI DlRENFN ÖÖRETMENLERİN SERÜVENÎ 5. BASKI TöB DER Şubelerl ve taşra kitapçıları ;çın vük sek oranlı indirtm P.K. 66 BALIKEStR Dagıtım: tSTANBUL ÖZGÜR DAGIT1M. Tel: 28 25 13 ANKARA • ANKARA DAĞITIM. Tel 17 53 39 RAPOR TÜRK DİL KURUMU YAYINLÂRI • Bugüne kadarTürkçe'deyayınlonmış en gemş S o s y a l i z m S ö z l ü ğ ü • Yüzlerce modde. • ve enönemli kroynalt ;v < • • ' MAKVUKMUH IBRAHİM KESKIN DEM AY pozartoma Koll Stı PK1342 SırkecıISTANBUL Tel 28 59 04 P / 0715 Fıatı 150TL Cıltlı 185 TL Dagıtım EGlTIM YAYINLÂRI Ankuıa cad 82 Tel 2748 02 Srkecı Istcıııb ıl malzeme el kitabı *VLIK TUMTEKNIK ELEMANLARA • urrlrAŞl5T nUCADtLt ILKECt BÎR nEVKİHCİ BtP! U t ıtnılKTln SÇİN İT.tKt Biıikim OCAK 1977 SOSYALİST KULTUR eserlçre dayanan açıklamaİar. • Devrimci horeketin Kronolojisi. r Metin dışı, Kuşe Kdğıda resimliveiplikdikişli. Fîyatı 50 TL. S U D A YAYINURİ PX I, Sirkeci htanbul Salımsöğül Sok. 20/9 Yerabftnlsiriul îd:284198 Pmrkı harşısı,Hüsniniymt \T/4 Btmmmpafa/tSTANBVt EMEKÇI YAVINLARI EMEKÇİ YAY1NLARÎ DEVRıM TARıHıMıZDE ONEMLı YERI OLAN BıR PARTIYi INCELEYEN KıTAP rURKJYE KOMÜNİST PARTISI'NİN TARIHSEL KONUMU TOKPC'nin eleştırel analızi IIMarksizm, ulmal sorun, mıllıyetçilık. Sosyalıst ulkeler edebiyat eleştırmenlerının Turk edebıyatı değerhndırm?lerinden örnekler P K. B38 Slrkecl ISTANBUL REDHOUSE YAYINEVİ sözcükler tNGlLt?:CE TÜRKÇE . | 160,TÜRKÇE tNGİLIZCE ' " 200,KUÇÜK TÜRKÇE ÎNOÎLİZCE 7D.~ EL SOZUIĞÜ İNGİLİZCE TÜRKÇE TÜRKÇE ÎNGÎLİZCE 50, Halit Ziya UŞAKLIGİL HEPS1NDEN ACI (OYKOlER) GtmüMÜZÜN TÜRKÇESİYLE ÇIKTI.. Sadelevtlren: NEVZAT KIZILCAN tNKILÂP ve AKA KtTABEVLERl'yle öbür kitapçılards PtYATI: 15 LİRA ÇAGDAŞ YAYINLÂRI ÇIKTI TAJRA OAĞITIMI 20 TL. İZMİR VE GE D A Sanat Tarihimizin Sorunları Prof. Ooğan KUBAN Anadolu'ya ve sanat varlıgımıza bıllm açısından bakışlar. Fîyatı: 15 llra İSTEME ADBESt CAftDAŞ VAYIM ARI Halkevl Sokak 30/41, CatalojHu isUnhul Kemal Bayram'ın Şiirleri doğa bilimleri dizisi GÖÇMEN KUŞLAR 10.KUSLARIMIZ 10,MEMELÎ HAYVANLAR 15, ORMANLAIUMIZ 15,DAÖLARIM1Z 15. SEMKNDER ve KURBAĞALARIM1Z 20, BAUKLARİM1Z 20,YILANLAR . 30.GOLUSRİMİZ 30, AtLE SOFRASI (Yenıek Kıtabı) 30, (Butun dünya miUetlerinın yemek Iistelerı) DAGITIM ISTANBUL • ANKARA Erken Oten Horoz Genel dağıtırrvGEDA Istanbul Isteme Agâh Efendı Sok 8/5 Ankara I ÇAĞDAŞ YAYINLÂRI ELİF NACl'nln Pciim ve Basın aile serisi AtLE ÇEVRESÎ KADIN ERKEK İLÎŞKILERÎ NtŞANULIK EVLÎLİK 10, Yazın ve Yaşam D0( Blr 60 Y I L I ' > 60 YILI İÇİN ' ;an«tcının ytzıtarı bulunan kitap. Flyatı: tr. IAHSİN YÜCEl KtSİHOE Vf BASINÜA [ Tantnm.»: 70 İ y*?«r.( ve çocuk kitapları dizisi ALFABK KİTABIM 17 50 (OKUL ÖNCESÎ ÇOCUKLAR ÎÇİN) HAZIRLAYAN: CAN GÖKNİL KİRPI MASAL1 8 50 BÜYTJK NEDtR 7,30 KEREM BAL1KÇI 5,00 Bu çocuk eserlerl okul öncesi »e yenl okula başlayanlar içın tiliz blr ?ekılde hazırJanmıj. renkli ofset baskıdır. Bu kitapçıUrdu arayımz: REDHOUSE YAYINEVİ Rızapa$a Yokuşu No. 50 EmlnonU Istanbul NtŞANTAŞl Akudeınl Oenus OSMANBEY Sandeı Kaşet Kıtabevl'nde GALATASARAY Sander Gençük Kadıktfy KADIKOY Valter Kltabevi Türkü BEBEK Tarüan KUltUr Merkez ANKARA Yavuz Ülkü GUndtiz İZMÎR bıllm adamının edebıyat v» Mnst ctUnyemıza bakjjlan. fiy»ü : 15 İL. ^ tSTEME ADRESt : < ÇA6OAŞ YAVIM.ARl Malkevt Sokıık 39/41, Cagalo|lu / tST. Îİ. * • Dogu Perinçek Sahte TKP'nin Revizyonist Programının Eleştirisi EK: Gerçek TKP'nin 1926 Programı AYDINLIK YAYINLÂRI HALKIN Doğu Perinçek' SSCB Bilimler Akademisi Uzak Doğu Enstitüsü SESt LENİNİZM MODERN 20 Lira ÖNEMLi AÇIKLAMA 4 ocak salı gunktl Cumhurlyefte çıkan HALKIN SESt llânında, anlam degi?ikllglne yol açan önemli bir yarüiîhk olmuVur llanda başyazırun konusu «SılAhlanma Yaygarasının Içyüzü» şelclinde çıkmıatır. Dogruau ?öyledir. Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek A»V» M V İ M . H M N 7AHİMİ acil«Mfl.Uİ Itemall yaymlar AYDINLIK VAVINLARI P.K: 1O2 KI/ILAY Aîlfe. «SiLÂHSIZLANMA YAYGÂRÂSININ İÇYÜZÜ» Okuyuculanmızdan Oztlr dlleıiz.. gibi, HALKIN SESÎ, tUm dünyada lkl süper devlet arasnnda, çılgın blr slUhlanma yarışının olduğu. yenl blr dtlnya savaşı tehlikesinın arttıgı bir zamanda, ÜçüncU Dünya Ülkelerl lçln koparılan «sllâhsızlanma» yaygarasına kesin olarak kaışı çıkmaktadır. Genel Dagıtım: TÜR DA Cağaloğlu Hamam sok. No:4 ISTANBUL «... Sorun ve çözümü uluslann çıkarları açısından sömürülmeyecek kadar önemÜdîr. JTİ Çiınkü kurbanlarını r~~ı~yarmları olusturaçak gençler arasmdan seçtnektedir,,. r ...Ülkemızde de teknotojik değişme, sanayileşme, ~**' şehirleyne, Jnızlı nüfus artışı, işsizlik.ekonotııik krizler, fin geçtikçe ço^aitaıaktadır, B«[ artıs, lîünön btrinde. «üâç Bagımlıh^ı» soraaumı, TİYATRO/76NIN SON SAYISINDA KÂMiL KIRIKOĞLU'nun 23'ÜNCİ) C.H.P. KURUITAYINDAKI KONÜJMASINIH TAM METNİNi YAYIHIADI • NÂ2IM HIKMET ÜSTİiNE SORUJTURMAYI KEMAL SÜLKER / MÜZEHHER VÂNÜ / AONAN CEMGİL / SAMIYE YALTIRIM CEVAPLADI. • ABDULLAH SERT / SEÇKIN CIUZOClU / ORHAN ASENA / TAHIR OZÇELİK / ÜMIT DENİZER / VIVET KANETTI / AHMET TELLI'NıN YAZILARI. ERD06AN BAJOL'UH KARİKATÜRLERIYIE IıYATRO/76 68 SAYFA • YIUIK ABONE BEDEIİ 125 IIRADIR. HABERLE5ME ADRESI: P.K. 58 BEJiKTAJ ISTANEUl ON lıRA «...500 gün boyunca, Türkiye'nin kalp atışlarına, adalelerini germesine, hastalıklarına ve gücüne çok yakından tanık oldum, olaylarla dölu 500 günü olaylarla birlikte yaşadım... ... Son tahlilde ve Türkiye nin belli bir zaman kesitinin özgül koşuHarı çerçcvesinde, halka yararh olmak açısından üzerıne düşen görevi ^ birçok kurum ve kisiden fR r gerçekleştirmiştır, sotı UYUSTURUCU \Proi. Dr.Ozcan Kol^nel ınsanltktanhi boyunca 500 GIJN İSMAİLCEM « TRT dı 50Ü m ı lıır kurunıdü wlı;«ın ıribdiıljıın '^Turkıye nın mevcut ve tcts sosyal, binıfSdl kuvvot (U mı It u ır >sn <ı îutun b'u kuvvetlere gogus gererek, riıreni'rek en qıırlıı yayın <jtı< m halkın yararına ve Arıayasa doğruliusıınd.ı kııllanmosının hıktıyesıdır > DnniM.iy ın TRT yp ılı kın k.n ırmın uını metnıylp Ouyiik boy, 326 sjyfa 30Lıra c SORUNLARI Buyuk boy 470 sayfa, 40 Lıra ez= C?rJ GEÜSİM YAYINLÂRI ^ . , . ., SMBksok no 2 nloantagı lstantxji ^ Knei, bu esermde, ıılkomızde de qıdf>tok oneın ka?an,jn üurucu mâdda sorunlarına bılımsel bır yontem ve badc bır dıllc ğ k açılatdan yaklaşıyor WGELİSİM \ . . Oaaıum Batee.. , J sa(.tk lok no 2 nı»antaw. Istanbul Dagıîım ŞatBS YAYINLÂRI ÇAĞDAŞ YAYINLÂRI Prol. Nıyazl Berkes'ln yenl kitabını sunar: ÇAĞDAŞ YAYINLÂRI ÇAĞDAŞ YAYINLÂRI TÜRK 011 KURUMU YAPIT ÇAĞDAŞ YAYINLÂRI ASYA MEKTUPLARI Dogu ülkelerinden lzlenlmlerl, gOzlemlerl şaşarak, ibretle okuyaoaksınız. t'lyatı: 25 tlra. ÇAĞDAŞ YAYINLABI Halkevl *ok. 39/41, Cftğaloglu ISTANBUL IKI HATIRAT ÜÇ ŞAHSIYET ÜNLO YAZAR ve TARİHÇİ AHMET RAStVl Bu yapıtında AMUJhamlt .Istlbdaduru belgelere dayanarak dlle getlriyor. îsteme Adresl: Çajda? Yayınlan, Haikevl Sokak 39/41 Csg&loglu tSTANBUL MEKTUPLARIYLA HALiKARNAS BALIKÇISI AZRA ERHAT FİYATI: ÇAGDA? 2 0 . LiRA VAYINURI İSTEME ADRESİ: HAIKEVİ SOKAK 3 9 / 4 1 , CAOAIOĞLU • İST. ODÜLÜNÜ KAZAHAN ŞiiRve CiNAYET Salâh BiRSEL FİYATI: ÇAGDAŞ f S LiRA YAYINLÂRI Mektuplarla Köy Enstitüsü YılJarı î. H A K K I T O N G U Ç F İ Y A T I : ÇAG0A4 20. L i R A YAYINLÂRI ISTEME ADRE5I HALKEVİ SOKAK 3 9 / 4 1 , CAĞALOĞLU • İST. İSTEME ADRESİ: HALKEVİ SOKAK 3 9 / 4 1 , CAĞALOĞLU • İST.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog