Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

A l T I 7 OUK 1977 ytüdemeye çahşmaktadırlar. Top lumsal bır banştn yeni baştan kurulrnası kesın bır zorunluluktur. Ben, gerek patronları, Rerekse ışçılerı hımaye altında anlaşmaya çağınyorum. Htfkıimet, veruclen \ueude getırılnuş olan banş kanunu onunde vatandaslam egılmesını ıstemekte'i r ve bunun sorunlnluğunu Uzerıne altnakta bır an tereddut ct•nevecektır » • Ansara'dan alman bır habee goe ktfup, gaz no \e tstı\ehanelerae o\nanan bılardot=>dar senede beş. ta%la ve satrarylardan uçer lıra \ergı ahnma^ı ıçm nazı'Isnan kanun tasarısı yarın Meclıs'te goruçueceıct'T 40 YIL ÖNCE CUMHURiYET 7.1.1938 FRANSAMH DURUHU PARÎS, 6 (aa ) Fransız Basvekılı M Chaatamps gazeteciıere verdığı bır demeçte sovie uemektedır «Son haftalar ıçinde ış sahasındakı anlaşmazlı.tlaraan doğan durum Fransa"nın refshı ve errmıyetı ıç.n tehlıkelidır Du duruma engel olmak gerekır K J kumet boyıe bır durumun J « masına ıztn veremez Patron'arla •şçılerın sendıka teşküâuarı, sorumluluklan karşüııclı bırıb r i e HAFTANIN FlLMLERÎ ürkıve'de, Türk sınemasında bir Hamlet uyarIaması' Hem de Hamlet ı kadınlaştırar. n:r densme' Aslmda, Metın Erksan ır» fılmosTa fısıre bakıldığında bu tur Dir deneme hıç de şaşırtıcı saM.namak gerekır Geroekten ae fT/L^an • ın «ınema yaşammda uç a>Ti «tar?» ıilm goze çar par l&52'de «\sık Vevsel'ın Hayatı» Ue başln'.'an bır teerçekçı rr.eTia > Erksan'ın ^rçekçı «ıney.av la ue olan ı'ışkılerı dana sonraları kendi senar lolarına da\ar.an ı9 Dagın EEesı», «Gecsle^ın Ote sı», a\cı Hayat» veja s;erçek(;ı vazarlan uyarlaaıÇı «Yılanların O U > (Fatar Baykurt'taıi «Sasuz c / Yaz» (Necatı Cumalı'dan) gıbı tılmlerle sureceknr. Erksan, meslek vasammm başmdan ben, «pıyasa romanı» denen >apıUaruı uyarlamasına, veja bu *ur getuş se\ıırı Mğanlarmın en vJzeyde en kolay ısteklere karşılık veren f inVere yonelmıştır Daha 1950 lerde Gurıd» Sabrı'jı, Server Bedı'yı s.nera \a ujarlami'5 daha sonraları «O" Farfara Fartar3» Zesı iîurenlı «îstanbal Kaldırımıan» «Reyhans, Ateşlı Çıngensı, (SeveVer Ölmezu, Emel Sayın'lı tam 5 kurdela uDağaan Intıe» gıbı fılmıfrls bu tur tıcan smemanın en agdalı orneklennı ver mekten cekmmcm'ştır \rcak Metm Erkssn'ın bır uçuncu tür s'nemd tııtkusu vard'r Bu. «gerçek ustu» ogeler tasıvan. havaigücune açın yer veren, saplantı tema sırıı ısİPjen bır smemadır 1960'laröakı «Suçlular Ara mırdaı ıle ük ker kcndmı gösteren bu c|ılım E'ksan ın fılmogralısınp daha sonralaji «S°vmek 7A manı» Erruly Bronte us"arlaması «Ölmeven Aşk», ve unlu 5 Turk hıkâ>esı uyarlaması gıbı Iılrrler, «Kuyu» gıb srerçckçJiK e gerçek ustu arasın^a %\ dıp gelen vapımlar da katılmiftîr Erksan ın tum bu yollardan geçnk^en sonra ^e ozellı<le «tutku> temasmı degısık bıcmlerde geiıştırdıkten sonra. dunya \iazınında tu'ku 'istüne yazılmış en onemli vapıtlardan bırı olan «Hamlet»e el atması bu açı dan şaşırtırı degıldi' Hale Hamlet'm oyküsunun kokenler mn Snakesp^are den çok dalıa estalere ındığı banlarına gore bır 10 yuzyıl tzlanda ef sinesme, başKa bır ka^nağa gore ıse, yıne ayni >uzy.lın Iranh şaın Fırcipvsı'nm bır ovkuyjne da jancugînın soylendığı bılınırse GerçeK klâsıld=r, zaman % ulke sınırlan taşımaksızın. hor >erde e ve her zaman u\arlanabılırler Hamlefın bırgaç p l önce «Johnny Hamlet» ismlyle Wpsternleştırıldığıni anımsamak ilgınçtır Atillâ DORSAY T İNTİKAM MELEĞI TELEViZYON 18.40 HEtDt Çızgı d;zi ıilmin tCÖTÜ HABER adlı bolamü yayırılanacak Bu Doıumde sahıbı Kartanesı'ni kesmeğs karar \ermıstır 19.05 ORMAN KOYLERtMtZ Televızyon Eğıtım Yayvnlftn Şubesı'nce hazırlanan programda Orman lioylerimız konu edıhyor. M » BLYUK ÜMUTLAR Dızının Ç1RAKLK adlı botumu vayınlanacak Bayan Havıshsm. Joe va, Pıp'in kazandığı parayı verır ve Pıp demırnaneye çırak olarak gırer. Bir süre sonra Bayan Hansham'ı zıjare'e gıder ve Estetla'nın oradan ayrıldığım oğrenır Döndügunde ablasım yaralanmış oulur Bırıtaç gün sonra eve Jagger gelır ve Pıpe ılgınç bır onenyı ıletır. na genvor Bırmcı bdlümde ornıancıhk, balıkçılı*, aşÇUIK ve edebıyat uzerıne 20.35 KUÇUK EV varışılnor Asu Maralman Dızinra TINKEB JOVESIYO DONAM ve Aylın t r UN SESÎ adlı bolum yagal RUZGAR GIBI J E Ç T I yuılanacak. Bu oolumae parç?lari5İa p r ograma «aPapaz Alden, Kilıseye bır tılıyorlar çan alınması fiKrını ortaya 22 25 Tl i ı.TKO atar Mrs Oleson bu çanın Y\RG1Ç VE CELLAD1 kendılen laraiından alınaDurelmen ın aynı adlı esebıleceğml fakat U3' or.de r:ndcn te!e\ız^ona uygulaısmlen yazılı bır pla<ca'nın ren YARGIÇ VE CELLAD1 olmasını ıster. Volnat. Grosdlı o\ı.n ızlenecek Poa\e ahalısı Mrs Olsson un si3e turde oİ3n oyunda tertarafıru tutanlar ve KA1<S=lı etroek ;çm ıh^ırasına nın AUahın e\ı olduğunu. maglup olan bır menvjrun, boyle bır yerde 'sıro /arıh b ı volda cınayetı dahı zoplakanın olmasının rtogra ze ahşı ve sormrda da poolmadığı fıkrıni savınanlıs.n gerçegı mp%dana çılar olmak uzere ikave a^nkartaraK suçljyu .afealahr O'aylar çok büyür ; ışı anlatılıyoYapım: tnal Kupelı O\navanlar: 21.25 SIRA StZDE Bavkal Saran Cıhaı Unal, îzmir Televızvonunca h v Oguz Bora Hı=(ık Ozbayer. zırlanan bu yarışma proçramı ıki bolumden msjda23.53 GUVE B\KIŞ ».60 HABERLER VE HAVA DURUMU (KADIN HAMIET)'YÖMEÎMEN METıN ERKSAN SHAKESPtARE DEH UVARLAMA M ERKSAN GORUNTÜ CAHıT ENGıN OYUNCULAR FAÎ MA GıRıK, SEVDA FEROAG, REHA füRDAKUL AHMET SEZEREL ORÇUN SONAT YUKSEl GOZEH REHKLı. UGUR FılM YAPIMI (LAIE, INCı VS) RADYO 05 00 05 05 06 00 06 02 06.30 07 00 07 02 07 07 07 30 07 40 09 00 09 02 10 00 10 01 10 21 11 00 Klsa habeTİer 1101 Çocuk bahçesl Açılış ve program uıs Şarkılar Türkıiler ve oyun haralan 1130 Vabancı dil dersl Kısa haberler 12 00 Bolge haberlerl Günaydın 12 05 Rckiâmlar Kur an ı Kerım 12 10 öfle uzeri açıklaması ve yorumu 12 55 Rekiânalar ve radyoTV Kısa haberler program haberlen Kove haberler 13 00 Haberler Bolgesel yayın 1315 Oyun havalan Haberler 13 30 Bolgesel yaym Sabahtan «abaha 14 32 Yurttan sesler Kısa haberler 15 00 Kısa haberler Kadın dunvası 15 01 Sızlerle bırlıkt« Kısa haberler 16 00 Bolge haberlerl 16 05 Yabann dıl derst Arkası varın 1635 HaW muzık Bolgesel yayın TRTI 16 45 Çocuk bahççsı 17 00 Kısa haberler 17 02 Akşama d o g r j 18 00 Bolgesel y a n n 19 00 Haberler yayın 19.30 Bolgesel 20 15 Koy Dağarcığı 20 40 Şarkılar 20 55 Çocuklar için 2100 Kısa haberler 2102 Silâhlı KuvvetleT saatl 31 17 Ses ve sa? dünyamızdan 22 00 Kısa haberler 22 02 Bolgesel vajon 23 00 Haberler 2310 Tatıl gecesi 00 55 Kısa haberler 01 0005 00 Gece yansı Evet Hamlet, Erksan'ın sevdıgi cınsten bır tutku oyKüsudur kuşKusuz Genç Danımarka prensının tutkusu, babasmın oldürulme«ı tıstune gerçegı bulmak ve mt'Jsam almakMr Ancak bu konuda gerçek gitgıde açık bıçımde belırdığı halde bır türlü eyleme geçemez Kuşkuiar duraksamalar ıçınde bocalar, durur Hamle* n en onemli >anı, yuzyıUardır okuyucuyu \a eleştırmenl en çok çeken yanı bu olmuştur Bııır.çle eylem arasındakı bu çok mce ve karmaşılc iuşid, duj'arlı den ge Hamlet'in ıntikam eyıemını, sonunda kendı ıstencı (ıradesi) değıl, yazgının eli ve raslantılann geUşımı yüruteoaktır Metın Erksan'm «Kadın H~ınlet»ı, ılk agızda ıtıcilik taşımıyor Hamlet'in dışıleştınlmesı bu unlu yazın kışınm duraıvsamları, aşırı du\arlı. mcelıklerle dolu kışılıgı bıhndıgınde hıç de ters gel mıyoT Hele, belkı de bu yuzden dunyanın oırçok ülkesınoe zaman zaman Hamlet'ı kadın oyuncruıa nn caniandırdıgı bılmdığınde (Bızde de Nur Sabuncu \e (yanılmıvorsam) A>'a Mgan orneklerı anımsanabılır) Erksan ın hem byfcüyü rr>oderrze etme ükesı ıçyıde zaman ve mekandan so>utlaı>a istegı. hem de gerçeıt üstü duşkunîugu goze alındı gında, zaman zaman bu açıdan ilgınç ogeler taşıyan bolumlenn rarlıftı da anlaşılabılır Dekorlardakl mımari ve dekorasyon üsluplanndakı karea şahk, Hamlefın «delıligi»nı vurgulamak ıç;n düsünulen bolümler (kırdaki müzık veya ksies oolüm lert) bu açıdan Erksan'ın uyarlamava yaklaşmadakl genel tavnnı butunhisor Erksan'ın son yıllarda ozellıkle merak saldıgı değışık merceklerle goruntuyu deforme etme tutkusu da, bu tavra aykın sayılm^sacıılır. Buna karşılık «uslup» olarak elde edılen belli b'r btıtunlüüe karşıhk Erksan ın bızce bu tür bir uyarlama ıcm doş'ügu onemlı oz yanlışları var Bır kez, Erssan senaryosunda ' îılmınde, Hamlet t' agedyasmırı ana çızgısm ol'jsturan ve rusarda sozunu ettığımız 'iduraksam <>^yleme gecememe», geçrrek ıçın Hamlefın kendı kendı^r.le savaşması temasmı hıç dıkkate a'mıyor Hamlet ın her olayı, Salı kırk jararcasma 3nc«le>en her olav dan aradıgı «gerçek Mtkusu ıç.r. vararlarmaya çabalıvan tum davranışı jok fılmde Hamlet, ovunda, akılla delılık, zekâyla çüguıhk arasında gımpEelen bır kışıdır Erksan m fılmınde ıse delilıkie h,ç bır ıhşkiSi olmayan bjnu bır oyun bır tuza'i gıbı ortaya 8tan kanlıcanlı, sapasağiam bır msan olmaktadır Hamle* m vaşam ve olum. \arolmak ve\a olmamak, gorev ve sorumlulu.< ustune kenkendısıyle tüm tartışmaları çekışmelen, bu duramda boşa gıtmektedır Erksan'ın Hamlefınde herşev çok basıte ırdır^enmıstır Bır cmavet, cınava ocunü almak ısteven olenın kızı onun delılık ovkünmesı ardmaa hazırladıgı oyun Ve 'onunda kotülenn ceza^ını bulrr.ası ShakespeAre de Hanlet, gerç?ge çok zor, adım adım y&klasır çunkü \aklasrcaktan korkar Gerçes. onu eylema geçmeye zorl?.>acaktır çunku Hamle^'ın asıl savaşımı, gerçekle ve gerçeğı kendısınden sakiayan valanlarla degil kendı tendısıyledır, kendı zayıfiığıyla ve korkaklığıyladır Erksap m Humlet ı, bu mcclıgı tiımuyle bıimezlikten gelmı? boylece cunun asıl bUyuıeyıcı yanını yoksamıştır Erksan'ın dığer yanlıslan ise sonunda gelıp bu temel yanlışa dayanmaktadır. Fatma Gırik, ken dı çerçevesı Içınde ılgmç bır oyun vermekte, ken dı oianaklanm zorlamaktadır Ana bu oyun, Erksan'ın kanlı canlı, iç bır gerçek ruhsal bunalım ve çatışma izı tasımayan sağhklı Kamlefjne göre bir oyundur Gınk'in bu nedenle sonuçsuz kalan çabalan yanıda, ozellıkle Sevda Ferdağ ' Reha Yurdakul. gıderes Yiiksel Gozen ve tertemiz yuzlu bır «OThan / Ofelya» oynayan Ahmet Sezerel, asü esere de Erksan'ın soylemek ıs'edığ'ne de daha uv gın düşen kışılütler yaratmaktadırlar «Kadm Hamlet», bızce, temel bazı vorum yanhşian nedenıyîe amacına eremernış bır denemedır Ama kuskusuz ılgun bır deremeaı r Hele Eine mamızın ıçınae bulundugu ^o^ ortamda bu tür bır denemerıin savgınhğı oesbellıdır Tüm eksJtİTme ve yanlışlanna karş^r, sınemamızın olagaa olagan duzeyuıı aşan hu rur deneme'.enn desteklenmesi gerektığı kanısındayız. Vahsi Dilber TRT II 08 00 Gün başlıyor 09 00 Olaylann ıçınden 09 30 Küçuk konser 10 00 Deyışler ve ezgüer 10 30 Okul radyosu 1130 Turkuler 1145 Şarkılar 12TO Hafıf müzifc 12 20" Bevin g\ıcü 12 40. Halk'n dılıu4ea saztn telınden 13 15 13.30 14 00 14 15 14 35 15 01 16 00 16 40 16.20 1700 ' ! 18Of 18.30 noo Haberler Hafıf müzık Olaylann ıçinden Tvırkuler B e n gel bansalım Sollstlerden seçmeler Okul radyosu Turkuler geçıdl Şarkılar Arkası y a n n Konser saatı Dub»ve ahlâk i konu|ma«M Yurttan sesler Haberler Çesıtli müıik Küçük koro Barok müzık Olaylann ıçinden Spor dergısi Turkiıler YayKur saati Türkçe sözlü hafif müzlk Bır romanımız var Haberler TUrfculer vı flyuct havaİAn 23 55 Program ve kaparuş 191» 19 30 19 45 2015 20.30 2100 2145 22 02 23 00 23 15 23 30 07 m 07 02 08 00 09 00 10 00 1100 11.30 TRT 111 Açılış ve program Güne başlarken Sabah konsen Pıâklar arasmd» Gunun konsen Yurttan sesler Sazlarıma ve usta icracılan 12 00 ögle konserl 13 00 Klâsık Turk muziğlnden seçmeler 1500 Çafdas Türk sanat müzığı 16 00 Muzık sohbetlerı noo Bır solıst 17 15 Solıstlerden seçmeler 17 45 Çeşıth ulkelerden muzık 18 15 Bağlamalarla oyun havalan 1R30 19 00 20 00 20 30 3i m 21 "?0 22 30 23 00 24 00 0100 Kadmlar tophıluğu Sızn seçtıklerinız Çağdas muzık Şarkolar Opera albumlerınden Bır yenı bır eskı albüm Turkuler geçıdı Gece konsen G«ce \e muzık Program ve kaparus S i N E M ALAR BEY06LU ANKARA (64 16 S6) BülbUl AUe si L Çıdamlı H Akçatepe R AS (47 63 15) Savaş Kurbanlan R Schneıder R F . ATLAS (44 «8 33) Üç $eytan Adam G. Getnma T. MilıanRl DUNTA (49 01 65J Vahşl Düber C. Deneuve Y. MontandRF EMEK (44 84 39) Tommy O Reed A. MargTet R.î FİTAŞ (43 01 66) Hayat Dalga lan E. Kera R.1 GAZİ (40 36 £> Kadıclann Dunyası E. Fenecb B. Bouc het R.Î 1NCİ (40 43 95) tntakam Meleğı F. Gırık ? R. KENT (47 İ7 62» Vanşi DüberC Deneuve Y. Montand • RF KONAK (48 26 K) Dolanuıncı lar Kralı O Quınn A. Celenta der Bağlayınca T Akan 2 Mağlup EdJemıyenler C. Arkın R. AKSARAY BLXVAR (21 25 1%) Kader Bag layınca T. Akan G. Bubıkoglu R. HAKAN (23 42 33; Kader Ba» layınca T Akan G. Bubıkoğ lu R. İPEK (22 25 13; 1 Kadınlv nn Dunyası 2 Vahşetln Çajn sı RT MURAT (24 05 56) 1 Kader Bağlayınca T. Akan 2 Şıribım Sınbom ö . Serengil R SUR (23 61 12) 1 Şehnn Üıenndekl Korku 2 Kadınlann Dunyası SAF%R (22 25 13) 1 Yosmalann Belalısı 2 Bır Erksk Iki Kaduj R T her gun 21JO • Pazar 18 30 BtRLtK htHNESt (48 53 46) .Soruan'ın lyi lnsanı» Perşembe 21.15 Cuma 1B 15 • 2115 • Cumartesl, pazar 15 15 18 15 ÇEVRE TtîATROSU (A. EThulak • M. Serezli 25 01 78) «Nalınlar» Pazartesl hariç her gun 2115 • Cumartesl 18 15 • Pazar 18 15 21 15 (LE SAUVAGE1 'YÖNHMEN. JEAN PAUL RAPPENEAÜ OYUNCULAR. YVES MONTANO CATHERıNE DENEUVE, DANA WYNTER/RENKlı FRANSIZ • İTAL YAN YAPIMI. (DÜNYA, KENT; VS).. YVES MOMAND \ E CATHERtNE DENELVE BU IKİ ÜNLt OYVNCU, «VAUŞI DtLBER»OE ÎLK KEZ BtR ARAYA GELlYORLAR DEVEKTJŞU KABARE (44 48 "•>) «Yalan Dunva» Pazartesl hanç ner gun 21 30 Çarîamba, cumanesl, pazar 18 30 DOSTLAR TİTATROSU (47 04 Og) «Bıtmeyen Kavga» Salı 21 30 Çarşamba, Cuma 18 30 Pazar 12 00 1530 «Sabotaj Oyunu> Çarşamba 221 30, Cuma 15 30 Cumartesi 18 30 G. ÜLKÜ G. ÖZCAN (4« «0 Sİ) •Kime Niyet» Salı hanç her gün 21 00 • Cumartesl, pazar KADIKOY 16 00 no Rî KADIKÖY tL TtYATROSC OCAK (36 37 71) înrfkam Mel» MELODİ (64 13 M) Çıngene (Tevflk Gelenbe) «Genç Bakkalğı F. Gırik R. A Delon R.F REKS (3« t l 12) Kader Bagla lar» Salı hanç her gun 21.30. M1STIK (46 15 14) 1 ZınclTCumartesi, pazar 18 30 yınca T. Akan G. Bubı^oğU Köle 2 Seks Sokagı Gmaye KENT OTtTNCOlARl (46 35 l'j R ü RT 89) «Yasak Elma» Çarşamba SÜREYYA (36 0« 82) Teiılikeyi OZLEM (66 «0 83) 1 Kader 15 00 2115 Perşembe, cuma Bağlayınca T. Akan 2 En Sevenrn R.l 21 15 Cumartesi 18.15 • 21 15 Buruk Patron F. Hakan R. fıY&TBOUR «Katır Tırnajı» Pazar 15 00 • RUYA (44 54 57) 1 Sütü BoALÎ POTRAZOĞLÜ (49 56 5?) 18 15 zufc A. Okay 2 Vay Anasi «Dnr Konosma Su» Söyleme» na 17 A. Akbaş R Pazartesı hanç ber gec« 21.15 • NEJAT UYGUR (22 41 12) «Yluzdarip» Çarşamba hariç SES 47 69 16) Gonül OyunlanÇarşamba 18 30 Cumarîesı, paher gun 21 30 • Cumartesl, paE Any RT zar 15 30 zar 18 30 StTE (4î 69 47) Yosmalann Be lalısı L Van Cleef R l (44 M 2> • SıraselvUer) «tdi At N. SEREZLÎ T. AŞKINER SIXEFOP ( « 24 22) Hostas min Avantadan Lavanta» PazarTİYATROSU (47 18 88) «BasbaE Traeger RT tesı hanç her gece 21W. • Car kan OlUTornm» Çarşamba YENtMELEK (44 42 S > Yosma şamba, cumartesı, pazar 18 30 9 15 30, Plışembe, Cuma 2130 Culann Belalısı U Van CIPSI BAKIRKÖY TtY\TROSU (71 maresi 15 30 21 30, Pazar l"? 30 RT 59 49 > «Zuhtu» Pazartesl hanç 2130 yiTttCBCAK (61 01 91) 1 Ka ean • Paul Ranpeneau, cok M film yapan bir yonetmen 10 yıla vakın bır sure ıçınde \onetnğı 3 Iılmden ıtaneısı olan «Kahraman Sersen Les Manes de 1 An 2» ısunlı tanhsel • seru \enı geçen mevsını sejretmıştık aVahşı DılberjKİe Rappeneau, kendı ımzasını taşıyan bır senar, o, bır gulduru fılmı çerçevesı içinde hem savaş oncesı Amenkan komedılenm andıran bır fılm vapmak aem de bu fılmı olabıldığmce cağdas ve de Frarısız kılmak ıstemıs Veneruela'da gelışen olavlarda, herşeyden bıkarak bır modem Robenson gıbı ok yanustaıu bır adada tek başma jaşamavı deneyen bır adam.a, seruvencı bır kadın karşılasıyor. Adamm tek ıstedığı valnız kalmaktır Ama kadm Inatçıdır, aaamın iasamına gınnege karar vennış'j. I Ceçıtlı aşamalardan aonıa, zaleT, iuskusus * u >»• dımn olacaktır. Rappeneau, geçenlerde de bır vazıda degındıgııruz gıbı. ana gelısımını 2 zıt karaktenn çatısmasm dan alan altın çağ Amenkan komedısının bu yapısına oykucuyor ttVahsı Dilber», benzer bir temayı ışleyen «Bır Gecede Oldu» «Korkunç Gerçcc», «FıladeUıja öykusu» gıbı fümlere kıyasla daha az gulduruyor, ama daha çok duygulaadınyor Rappeneau, sabun Köpugü denlı hafıî bır gülduru ımzalamış Ama durumlan sonuna dek ışledığı, aıa bıleceğı en m sonucu aldıfcı sbylenemez. Buna karsılık, lılmıne Fransız ülmlenne ozgü bir ince duvgusallık getırdığı gorülüyor tkı kısı arasında geçen re ara yerde çesitli figüranlann da i?e kanstıgı bTi «ask oyunu»), genıs ve buyüK mesaılara uıaşmi'or gerçı, ama süreklı bır ılgı ve neşeyle ızlenebılıyor Bunda Deneuıe'Monıand gıbı 2 usta oyuncu denli. JeanLoup Dabadie'mn dıyaloglan ve Michel Legrand'ın müzıği de etkılı oluvorlar Içınde bulundugumuz yoz sınema ortamında gorulmesı gereklı, sevıyeh bır füm... >OT: 1 ocak rfino cıkan «Toplamriakl sıkıntı Türk sinemasırıa da vansıdı» başlıkh vaztdakl «karaborsa ırörünumu alan bunaJımlar vıH», «karabasan Rorünumü alan bunalunlar yüı» nlaraktır. Dizet hatasıodan dolayı okurlarmuzdan ozor dilerim. Sinematek'ten Haberler.. SmemateJc clemegi gösterl saîonu » bır y j geçmyor Mevsım basındar» ben bırturlü duzenlı bır gosterl salonu bulamıyan, bu KOnudaki herturlü gınsımı aksılıkler karsısmda sonuçsuz kalan SmemateK en son olarak Fıtas sınemasırun ıkınci balkonundakı kuçuk salonda karar Kildı Her hafta en ılgınç bır fılme ayrılan Dur.vı smemas\ gosterı'en, vme her persembe 18 4î de surdürulecek Ancak «stüd\o gos*erılen» pazaretsı jOifc'jusu >erde vapılacak • Ocak ayı Içinöe Dun^a sıneması gosterüenrıde cok onemli 2 Macar fılmı var 13 ocak'da Mıclos Jancso nun «Eiektra Se\ s;ılım)>i, 20 sındeyse Pal Ga bornn «Sa!gın>n sunulacak tstanbul festıvalınm =;kardallan arasında çok az lış;nın buyuk bır haysevrettığı bu 2 lılmm mutlaka sevn gereo ' A\ın son perşembe'sı ıse bır «Nazım Hıkmetm anma gecesı'ne aynldı • Pajartesı salı gostenlennde ıse su fümleT var lOunda Karel Kacnıyna'nın (Çek'ı «Cennete Gıden Tren»n, U'mde Fıerre Jalland'ın (Fransui «Sonvız B r Şefkat Une Infınıe Tendresse» 1" ve 18"tiide Fransı? tılmi vıne Pıerre Jalland ın «Boş ?andal \e La Chaıse Vıde» ve Yves Boısset nın son fılnı lernden «Öîaurjlecek Kadın Folle A Tuer» Av «onunda Z Çek tılrru va r «U?UP Gece» ve «Cinaset Gıışımı» Gecen av ıç nae Beledıje dekı dırenıs v clfnıyle vapıpmı\an Fransız smeması tanhı gosteı djısının ıse Subat asinda sürdurulecefcı actklandı HEIMA SANDERS'iH YÖNEnıĞİ FılMıN OYUNCUSU AYTEN ERTEH'LE SOYIESJ B undan birkaç ay önce ü k kez Alman Televızyonunda gosterüen genç Alman kadın yonetmenlerınden, Helma Sanders ın «Şınn'in Düğunu» adlı lılmı halen Isviçre'nın Zunh, Cenevre ve Lozan gıoı kentlennde gostenlmektedır Ş ı n n ' m Duğunu televızyonda gostenldığı zaman, sağ egılımli yüksek tıraıh bır gazetenın propagandası nedemyle ve gerçekleri yanlış yansıttıgı gerekçes.vle Almanya'da bazı Turkler arasında olumsuz tepkılere yol açmıştı Fılmın j a n k ı l a n Meclıse kadar getırılrruştı. ECZANELER BAKIRKCY : Ozgur 'Velı Efendi', Fcrdâ lYeşılkoy), Kanarva (Kanana> Yıldız < K Ckmeceı, Seda (Esenler Saglık 'Osmanıye^ MeTkez <5efakov). Sevgı (Şıritıevier), Un\"erdın «Gungoren' BESÎKT\5 : Mııtlu fOrtabahçe Cad ı, Yıldız ıMaşuklar Yokuşu>, Çınar fOrtakoyı. Arnavut kov ıArnanı*ko\ >, Yera (Leven*) BEVKOZ . Beykoz (Fevzı Pasa Cad BEYOGIA . Rebul I«t.K'al Cad), Hayat 'Cıhangıri. Damla (Kuledı'm E5ftNO>"C Merkez fSi'ke<0 Sağlık (Gedıkpasaı, Esnaf (Sulcvmanıye^ Başaran (Nışanca'). FATIH : Ozturk ı Saraçhanebası , Buyuk Akdenız <Malta . >>ur ıCerrahpaşa' Topkapı 'Top kapı Sunçn Odemış (Topkaoı Gülhan fŞehremini', Bırol » . K Mustaîa Pasa) G. O. PASA : Oğmhan fBa^larbası Cad \ Yem HUrnyet (K Ko>' KADIKOY : Yenl Moda ıModj Cad Merkur (Sercuker Cad Kosuvolu 'KoşuvolU' iBagda* Cad ı, Kent ı 1 raki, Dogan «Goztepe M"ra 'Goztepc1 K\RAKOY • Merkez bev Cad ' KARTAL Yem (Plaj Yolu'. Yenı Cenzli <Cevizh>, Acarbey ıKuçuk Yalı), ^ergıs 'Maltepeı KASIMP4ŞA : Şafak ıKızhay Mcvdanı), Haskoj ılsıcele Cad . SARIYER : Tulın (Buyukdere', Merkez (Istmje) stSLI : Marmara fBomontı), F trat (Pangaltıı, Nışantaşı <Teş' ıkıye Cad • Okmeydanı (Okmey dari'. Banş CÇaglayan\ Feza Gültep» Çelıktepe ıÇelıktep»*, Koç Alp 'Esentepe\ Çımen (Saıv\ı Mah ^ I.SKID^R Imraho <tmra^nr Cad \ Be*ul (Eağlarbaşı^, Gamuş <Zevnepkâmıl\ Beylerbejı iB9>lerbevıı 5mn (Umraruvei J!EVtINBlR\'U • Sum«r Sıhha* 'Sumer Mah ı Şırın ın Düğünü,, filminin yurt dışmdaki yankıları sürüyor Dığer yandan «Şınn'm Dugunü» San Remo Fılm Festıvalı'ne katılmış, Locamo Fılm Festnaljıde Uluslararası Fılm Eleştirmenleri Odülunu, Almanya'dakı ıki gazetenın sanat odulünu (bu odullerden bır tanesı Ajten Erten'e lılmdekı başarıh oyunu ıç:n venlmışur) ve en son olarak d a «Alman Sanatçılar Akademısı»nın (Deutsche Akademıe £ur Bıldendekunstler) 1975 yılının en ıyı televızyon fılml odulunu almışriT. Fılmın kahramanı Şırm'ı canlandıran Avten Erten Almanya'da hem çalışıp hem öğrenım yapan bır Turk kadınıdır. Fılmın Zunh te gosterılmesınden sonra Is\ıçre ASA rouhabırının kendısıvle yaptıgı bır konuşmayı sunuyoruz Sızce bu fılm Almanva'va çalışmaya gelen bir Turk kııının sorunlannı gerektiği gibi yansıtıvor mu? Bu fümı yabancı bır ışçi kadının karşılaştığı butün sorunlan gosterdıgi ıçin olumlu bulujorum. «Şırın'ın Dugunuu sosyal \e polıtık bır fılm Bu nedenle Şırın'ı oynamayı kabul etum Ben de Almanj.a'da çalışıjorum Bu anlamda ben de egitım gormuş bır Şırın'ım Kaldı kı tılmdekı olay Aln^anva'^a çalışmaya gelmış bır Türk kızının başından geçmıs gerçek bır olaydır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog