Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

7 CCAK 1977. B ı\ Hisse Senedi ve Tahvil Ilânları MEBAN . ME\KUIDEGERIERJ BANKERLIKve 1 FINANSMANA5 ' Tei 442836451765 MERKEZ: îstıklâl Caa Odakule tş Merkezi No 286 Kat: 17 Be\o*lu İSTANBÜL Tel.: 44 23 J6 4517 fi5 43 A 32 ANKARA ŞCBESIAdres: Gazı Mustafa Kemal Bulvan'Ankara Tel 25 2JK2 17 42S6 Te'eks 43 132 TTATR MEBAN'IN SIZE SL'NDUGU HIZMETLER Hısse senedi veya tahvil alım sanmı Yatırım Danışrnanllğı CÜLretsız) Portföy idaresl Portföy ananzı H:sse senedı degerlendirme e'udlen Şırketler iç:n ftsse senedi veya tahvil ıhracı :1e ıls.h bıi'un hızmetler: MEBAN YAYINLAR1 1. H:sse Senedi Nedır? Isımü kıtap. konusu hisse senedi nasıl ne satnsr. ve nered°n alınmaıidır Fıvatı 5 TL. 2 Meban Sermaye ''ja «ası bultenl konusu îırma vs sektor rapor'ar 1le fıyat açıklamalan fivatı: 5 TL. Yılhk abono 120 TL Yurt dışı abone mük 240 TL. Bülîen 15 sjnde bir yavnlanır Gene] Oagıım: \IEBAN MENTCUL PEÖERLER BANKERLtK VE FtNANS^LiN A Ş. 27 25 86 İ27 57 32 22 36 441 KASTELLİLER: 22 36 44 27 25 86 • 27 57 32 28 56 94 TELEKS 23 314 KAST TR BURSA TEL 20 369 TELEKS. 32 184 ÎZMÎR: 14 14 02 TELEKS: 52678 MERKEZ: 4. Vakıf Han Asma Kat No: 2325 BAHÇEKAPI tSTAN'BOL ARANILAN KIYMETLER YAPI VE KREDI BANKASI YAPI VE KREDI BANKASI BÜÇHAN HAKKI GARANTt BANKASI GARANTI BANKASI RÜÇHAN HAKKI T. TtCARET BANKASI ÎSTANBUL BANKASI AKBANK T. IŞ BANKASI T. SINAI KALKINMA BANKASI T. ÎŞ BANKASI KURUCU ODOKSAN StFAŞ DEVA HOLDÎNG NASA5 ÎZOCAM SINAÎ MALI TEŞEBBÜSLEK TAT KONSERVE RABAK RABAK KURUCU $ARK DEGIR\rENLERÎ İTTtHAT DEGİRMENCÎLlK VTONG TEZSAN T. SıEMENS OLMUK KORDSA BAGPAŞ EGE BtRACILIK AYGAZ AYTJIN TEKSTIL T. DEMIR DOKÜM SARKUYSAN KAV ORMAN SANAYil KOÇ PAZARLAMA OTOSAN • SATILIK KIYMETLERI ILAN EDİYORUZ: « AKÇÎMENTO 300 adet («'»20 temettu tevzl etmıştır ) • MENSUCAT SANTRAL 90 adet (°<«25 temettu tevzı etmsstir. TekstU sanayünın en büyuk kuruluşudur.) • SANTRAL HOLDtNG 300 adet (1»18 temettu tevzı etmıştır. Kclepir lıyatla satışa arz ) • ANADOLU CAM SANAYlt 180 adet (Şırket Rantabl durunu geçmıştır. Hısselerde Aktıfıte beklenmektedır.) • BAŞTAS ÇIMENTO 150 ADET (M2 temettu t«vzi etmişür. Kelepır fiyatla ) • ÇİMENTAŞ 100 Adet («o5 temetttl tevzı etmıştır. Bu yıl temetttl yüksektır.) • GÖLTAS ÇIMENTOLARI 10(1 adet ("..7.75 temettu tevzl etmıştir.) • KORUMA TARIM 100 Adet (»»35 temettu tevzi etti. Sermaye arttmrm bekleniyor ) • PLASTÎFAY 30 adet (•* 20 ternettü tevzı ettı. 1976 faaliyetı ço!t müsbet geçmıştır. Talep en yu&sek duıeydedir. • DEVSAN 10 adet (Keleplr fı yatla.) • SARKTJYSAN 50 adet (1976 taaliyetı çok müsbettır. Tavs:ye oiunur.) • ÇELÎK HALAT 20 adet. «/»25 temettıl verdı. • ÇtMSA 80 adet (Kelepır flyatla) • BOLU ÇÎMENTO 25 adet (Ke leplr fiyatla) • GOODYEAR 60 adet (V.20 temettü tevzı etmıştır.) • MAKINE TAKIM 80 adet '"» 35 temettu tevzi etmiştır. Ser maye arttınmı planlamadadır.) • ARCELÎK 5 adet (Yurdumurun en kmvetlı sanayu kuru lusu bu yıl beklenen temettu yiiksek düzeydedır.) • POLYLEN 150 adet ("«20 temettü tevzl etmıştır ) • ECZACIBAŞI HOLDİNG 50 adat (»'»17,5 temettıl tevzl etmişür.) • ÇINKO KURSUN 80 adet (No mınalden noksan îıyatına ) « ÜNÎROYAL 30 adet (Bu yıl temettu verecek ) • VATAN KONSERVE 150 adet (Kelepır fıyatîa ) • SATILIK TAHVILLER9 Yıllık «o21 net faız ge'iren °M8 faızh 1978 aralık ayında ışlemış taızıyle bırlıkte ar.a parası alır.acak çok ku\ vetlı kuruluş tahvıllerinden. • 5 000.000. TL. lîk daha te min etmlş duramdayız satın almak ıstiyorsanız müracaat edınız. 0 1 000.000. TL. llk "o 15 faizü ALTINYILDIZ tahvil! 1 000. TL. sı 900 TL. 0 KASTELLÎLER 22 36 44 27 25 86 • 27 57 32 28 56 94 TELEKS: 23 314 KAST TR BURSA TEL: 20 369 TELEKS: 32 184 IZMÎR 14 14 02 TELEKS 5267R « \fERKEZ: 4. VataJ Han Asma Kat No: 23 25 Bahçekapı ÎSTANBUL KAY1P îstanbul Emniyet Mudurlüğunden 1969 seneslnde aldıgım pasaportumu. Gümüşhane Kale Nahıyesmden aldığım nüfusumu kav bettım hukumsüzdür. Mehmet ÖYMEN KAYIP Emekll Sandıgından gMıgım 12 331 600 Noiıı ınaaş cüzdanımı kaj bettım Hükumsüzdür. Hakkı KALYON CGazetecılsr/223t KAYIP Hüviyet kartımı kaybettim. Hukumsüzdür. Lâle ALTINTAŞ Eczacılık (Cumhuriyet: . ) K4YIP Petrol Ofisi Sıcıl 62 No'lu kıtr.hk kartımı kaybet Um. Hukums'Jzdür Emln TOPCU (Gazetecıler; '224) BANKER . ZEKİ 27 5213 22 66 86 • BANKER ZEKt: 22 6fl 88 27 52 1 j tZMÎR : 13 82 21 • MERKEZ : 4. Vakıf Han Asn a Kat, No 89 0 HÎSSE SEN1/TLERİNÎZÎ \X'KSEK FİYATLA ALIRIM, KİSSE iENETLKRİNİZÎ £N UYGUN BORSA RAYICI VE CLZÎ KÂRLA SA.TARIM. • MÜESSESE VEYA SAHIS LARA AÎT İAHVILLERÎ LN UYGUN S\RTLARA FA^ LA MENFAAT BEKLEMEDEN DERHAL MÜB^YAA £DERİM. MÜESSESEME MURACAATINIZDA YAPILMASI İCAP KDEN OPERAS YONU M'lMKÜN OLAN EN K1SA ZAMANDA YAPILA CAĞINI BtLMELİSİNlZ. • TELEFONLA VERDİGİNİZ 1! EMtKLERÎ DERHAL YERt NE GETtREBtLMEK VAZt I FELtBtMİZtN EN ÖNEMLİ SÎDİR. ARANILAN KIYMETLER: YAPI VE KREDİ BANKASI YAPI VE KRLDt BANKASI RÜÇHAN HAKKI GARANTI BANKASI GARANTÎ BANKASI RÜÇHAN HAKKI T. TtCARET BANKASI ÎSTANBUL BANKASI AKBANK T. tS BANKASI T. İS BANKASI KURUCÜ T SINAİ KALK1NMA BAN KASI ÖDOKSAN SIFAŞ DEVA HOLDtNO NASAS İZOCAM SINAt MALI TEŞEBBÜSLER • TAT KONSERVE • R^BAK • RABAK KURUCU • SARK DEGÎRMENLERt • tTTtHAT DEGtRMENCİLİK • YTONG • TEZSAN • T. SIEMENS • OLMUK • KORDAS • BAGFAŞ • EGE BtRACILIK • AYGAZ • AYDIN TEKSTtL • T DEMÎR DÖKÜM • SARKUYSAN • KAV ORMAN SANAYİÎ • KOÇ HOLDİNO • OTOSAN • AROMA • HEKTAŞ • SATILIK KITMETLER: • SATIŞA SUNULAN MENK.UL KIYMETLER: • ALTAŞ sermayesı 30 mllyon 1975'de H15 temettü dağıtmıs tır. • ASLAN ESKİHİSAR 206. 6 mll yon sermayeli çimento »ek»* runün en esld kuruluslann<landır. • EATI ANADOLU ÇÎMENTO 60 mı!jon sermayeli 1975 »lîınde «• 12,5 temettü dagıtacak, ' tır. • ÇIMSA 180 mllyon sermayeli ç:mento sektdrüne bağlı tir SABANCI HOLDtNG kurJuşudur. • ECZACIBASI TATTRIM HJLDtNG 80 mıiyon sermayeli s>;rket 1975 yılı temettü olarak «t 17i temettü dagıtmıştır. • GUBRE FABRÎKALAR* 2W " ) milyon sermayeli 1975 v^mda •ı>31.25 temettu dağıtmıştır. • İŞ BANKASI nama 10 »det • KORUMA TARIM 70 cııl^ıtı 500'lük sürprlzler bekleniyor. sermayeli 1975 yılında Vo3S t«• ARÇELİK 15 ADET (Bu yü mettü dagrttnıştır. vuksek temettü beklenraekta• LASSA 600 mılyon sermaypll dır). lâstık sektörüne bağlı bır SA• 150 000 TLIık AK ÇİMENTO BANCI HOLDtNG turıljşu% 20 temettu verdi. dur. • MAKİNE TAKIM ENDÜS1RÎ • ÇtMSA 43 ADET (Keleplr flvatla.) Sî 25 mllyon sermayeli sn!se* • DEVA Hamlltne 500 adet •« • ' %35 temettü dagıtmısbr. 20 temettü venyor. • MENSUCAT SANTRAL 31 nJl• BORUSAN 70 ADET (Memleyon sermayeli 1975 yılında V» ketlmlzııj en gtiçlU kuruJiıçla25 temettu dağnmıştır. nndandır.) • PtMAS 50 milyon sertnaypli • RABAK 25 adet H 33, 75 te1975f yılmda V«14 temettü cmğt mettü verdı. nıı« :r. • POLYLEN 85 mllyon serm&ye • TAT KONSERVE 15.000.TL'hk •. 25 TL. lı 1975 yılında 1»20 temtttü • ENKA HOLDİNG 10 adet (% dagıtmıştır. 16 temettu tevzl etmiştir.) • RABAK Sermayesl 210 milyon TL. Vo33.75 kâr dagıtmıştır • POLYLEN 80 adet (% 20 t«mettü tevzı etmistır.) • StPAŞ 104 milyon sermaycb• MENSUCAT SANTRAL 100 dir. *o20 temettü dagıtmı«t:r. ADET (•• 25 temettü t«v*i • SUNTA 40 milyon sermayeil etmıştir.) 1975 yılıada V 4 temettü daoO ıSıîmıştır. • KORUMA TARIM 40 adet ("/• • Ceşıtlı şırketlenn *.»14. 15 18 35 temettü tevzı etmıştır. Serfaizli tahvıllerl maye arttırunı yapacaktır.) • \RANAN HİSSE SENETLE • SANTRAL HOLDtNG 150 adet Rt Cı I temettu tevıı etmiştir. • TRANSTÜRK HOLDÎNG Kelepır fıyatla satışa arz.) • BAĞFAŞ • PtMAŞ 1 U adet (% 14 temet5 • tZOCAM tü tevzi etmiştlr ) • RABAK • SATILIK TAHVÎLLER: • KORDSA • BUYüK BtB ŞtRKETtN SE• KOÇ YATTRIM PAZARLAMA NELtK '.'% 21 NET GELİR • KAV GETtREN TAHVtL 1.000.TL'Sl 930. TL'DAN. • OLMUK • AKSA HEK TAŞ • GÜMÜŞSUYU HALILARI • KOÇ HOLDtNG TAHVİLt *i 10 FAtZLl 40 Ol f O TLlık 1.000. TL'Sl 960. TL. • SARKUYSAN • NASAS • Çeşıtli şırketlenn "'İI4, 15. 18 • BANKER ZEKİ: 22 66 88 27 52 13 faizli tahvıllen • Her türlü yatınm kararlanÎZMİR: 13 82 21 nızda sıze yardımcı olabllmek MERKEZ: 4. Vakıf Han AsMEBAN'ın en onemll amacıma Kat, No: 89 Bahçekapı / dır. tST. Turk Detnır Dokum Fabntousmda sendıkalaşma. »: * CKI :stej en nakLje ısçneünden 8ı ışten Etıımca ışçner muteahhıt ışverene karşı dırenışe geçmışlerdır 70 r.aklıye ışçısının 3 gundur devam eden pas»f dırenışı nedenı ne faorıkaya getınîen ham madde \e fabrıkada uretılen malîar taşınamadıgından, uretım aksamıştır. Turk Demır Dokum Fabrıkasının yukleme boşa.tma ışlemlennde çalısan 70 ışçı, D1SK e oa^'lı Yalçın PERŞEN Naklı: at Iş Sendıkasında orKutlenme eyiem.ne gınşrmşlerdır &;gortasız alarak ve faonkada çalışan yıne DISK'e bağlı Maden • yaTJtıgımıı nırt, Iş Sendıkasına uye ışçılerm 250 lıDünyada sayıian çok az olan karsm sefer 'O uluslarara&ı onarım sertıt:kaıa dışı ülkelerde çahşmaktadırlar » ra ücret almalarına karş:n « lıra ucretle çalıştınldıklarını beI rından bınnın de Turk Hava THY teknık mudur'.ugur.den lırten ışçıier. toplıı sozleşme vaı> YoHarı na venlmesıne karşın ma kararuıda o'.duklarını btldırson uçak karaları \e THY hak aldıgımiî bu açiıdaraa konusın ınışlerdır Ancak Nakiıvat Iş başvurduğumuz kmda çıkan soylentıler sarşısın da gomşlenne vabancı uçak şlrketleri j'etkuıle Sendıkasırun toplu sozleşme yptda bırçok yabancı uç3k şııken kısı almak ıçın yaptığı yasal başYeşıUov'de ozel bakım servisle rı. kendı uçaklarına yBpılan Da vuruya yanıt alır.amadan, ı«v«kımlann küçuk bakım h'zmetlerı kurmuştur ren 8 ışçının iş akdını feshetmlşHer tıp uçagın bakım ve ona ri olmadığını, tum bakım rs o tır Bu r.edenle de işçıler pazarnarım ışlerınm ülkelerınden gerım hızmetlennde yetkül sayıian tesi gür.ılndenben yükleme bouçak telmısyenler.ne verılen u tirüen tekrusyenler» yaptmldıfcı şaltma işlemınl durdurmuşlardır. ru söylemışlerdır. I luslararası onanm sertıfıkısı (FAA lısansı) bundan 4 yıl once merkezi Amenka da bulunan FAA kurulusu tarafından THY" na da venlmıştir. Avrupa'da 3 veya 4, bütun dunyada sayuan 10'u geçmeyen bu s3rtıfiKalardan bırlnın de TUrkıye'ye verılmesl olumlu karşılanmıs ve THY teknisyenlennın dünyanın en ıyi tekıusyenleri araiinda sayılması şeklmde yorumlannuştır. Bılgılenne başvurdugumuz jabancı hava yollan şirketlennın teicıılc mudurlerı Turk teknısyenlenn mesleklerınde uzrnanlaşmış kışılerden oluştuğunu tekrarlam^lardır. Teknıs%enlenmızm dunyaca kabul edı'ıen yetene.derına karşın havaalaıııanmızda altyapı tesıslerinın eksıkhpı yenı vapılan hangarlaruı dah: bazı uçaklan alamayacak derecede kuçdk oluşu ve tekn.syenlerm sıfır altı sıcakhklarda ve açık havada çalışmak zorunda kahşı gıbı etkenler yüzünden jabancı uçak «ırketleri kendi uçaklanna yapılacak bakım ve onanm h:zmetleri içın bzel semsler oluşturmuşlar dır. Bu tutumda THY yoneumı konusunda çıkarıian söylentılerle, balum servıslennde kontrol yetersizhgi gıbı konular da rol oynamıştır. Kendılenyle konuştugumuz yabancı uçak şırketlerı teknık müdurleri özel bakım servısleri kurulmasının THY bakım ve onaKımlıgl meçhul bır hasta, Cerrahpasa nm iervisine pavence sorunM Tıp Fakültesı Hastanesı'nde büyük bir sonımyuzünden doğmadığını, kendl suzluk omeğı venlerek olüme terkedilırcesine teknlsyenlerinin kendı uçaklarıglnılerce kapı onunde bırakıldı. nı daha lyı tanıdıklarmı ve bu Pazar gıinü Kuçukkby Jandarmalan tarakonunun firma leklamlannda fından sokakta bulunan bu şahıs, getınlıp hasbıle soz komısu edıldıgmı soyletaneye bırakılmıştı. önce hastane âcıl servısınmışlerdır. ce gereklı tedaviler yapılmış sonra ortepedı kliOte yandan yabancı şır*etlenığıne göndenlmiş orada da syagı »lcıya almrin kurdukları ozel servıs .tıasdıktan sonra •bizını lşlmız bitti> denılerek, hıç raflarının bu fırmaların TKY'na konuşamayan, aklı dengesinln boıuk oldugu her odeyeceklen hızmet ücretlennı halmden bellı olan bu hastayı kapı örtüne bıkat kat aştıgı da belırtılmıştır. rakıvermişlerdı. Bu şırketlenn îazla masratı gbze alarak özel onanm servısSahıpsız hastaya acıyanlar da kendlslnl, icıl len kurmalanru, THY'na duyusenısın kapısı onündekı tahta kanepeye uzatlan güvence eksıklığıyle açıklamakla yetınmışlerdl. Soguk ve açlıkla mücadele yan HavaIş Sendıkası Genel cden hastanın dunımu, onünden geçen doktorBaşkanı Erdojan Balcı yabancı ların bıle günlerce ılgısım çekmemıştı Bu konuuçak şırketlerırın Kendı açaklada bılgı ısredığımız doktorlar ise «b'zımle Işı nna Türkıye'de mudahale ett^ryok bız gerekeni yaptık, gensi bizı ılgılendırmeme kaxan aidıklarını, ote vanmez» ayagı alçıda da olsa, hastaneje yatıradan 4 yıl dnce verılen FAA lımayız. Hep sahıpsızlere sahıp çıkmaya kalkarsansınm da THY'nın ehnden ahnacağıaı ılerı surmüştur. THY'NIN ULUSLARARASI ONARIM SERTİFIKASINA KARŞIN BİR ÇOK YABÂNCI UÇAK ŞIRKETİ YEŞILKÖY'DE ÖZEL ONARIM SERVİSLERI KURDU Türk Dcmir Döküm'de Sendikalaşmak isteyen nakliye ışçıleri 3 gündür dırenışteıer GÖZ LEM • Bastarafi 1. Sartsrfa) berler, rSportaüar, »çık otununiar hep hu amaçla duzenletıecektlr. Erbakan bu tehlibeyi anlamışa benzemektedlr. Bu konuda, mululefrt partisi obnakla, hükiımet partilerinden biri olmak arasmda hlçbir fark jok mndur? Malive Bakanının yetkılcrini bir çırpıda ellnden alan Ert'akan. Demirel'i, sıkıştıgı köşede ttr tir titreten Erbakan, hukumet ortafi olarak, şu Karatcş'ın haklcından gelemiyor KaraUşı. zorla Kelip bajdaş kurdupu koltuktan atmak çok KUÇ olmasa gerek.. Çünku, Danıştav, Karataş'ı, TRT Genel Mıidurlü&une gctirCTi kararnamevn iptal etmiştir. Hnkuk açısındsn, Karataş'ın. TRT üe ilgisi ancak bir televizvon iztpyicisi kadardır. Ejcer, hur.dan nte^e bir ilgisi vsrsa, bu ilpnın ksrşılıfın;. Ceza Vasası. olçup biçlp yaptınraa baflamıstır. K.iraUş'uı boynuna şimdlden, memurlyetl gasp suçundan. Anavasayı ihlâle katUr azanan bir sürü suç aadıp durmustur Bir hıiitümet defiçlkliîinde. Karataş'm volu, Ertnnım Ataturk Cniversitesinden çok, Agır Oza MahK.emesi salonlarıdır. Kendislne yBkısan «3ndaİTe (I<>. TRT Genel Mtid'Jrliiğu odasında değil, Ağır Ccza Mahketnesi salonlannda bulunmakiadır Eğer Erbakan. gvrçckten Karataş'ın Genel Müdürlüfünden valanıvorsa. «işte Halep, i$te arşın». hir emirle koltu. çundan sökiilüp alınır.. Snrun bu buyruğu verçbilmfktf, ij, Demiren bu konoda da Tenmekte.. Yoksa. muhalefet partlleri gibi. yakmıp dövunmekle, Karataş yerinden alınmaz. Cumalıo|ln basbas bağımnr: TKT. *P Genel Merkezinden yönetüiyor Kvet öyİMİlr, örledir amı, Karataş'ı o koltnğa. ne Ece> vit oturttu. ne de Bozbeyli Karataş. TRT Genel Mudurlü. jıine hükümet kararnamesiyle oturtuldu. Karataş'ı, TRT Genel Müdüriağiine geliren guç. ef" Utenlrse, aynı KaraUş'ı. o koltuktan kaidırahilir. MSPHller Buviırun, alm Karataş'ı gSreTden . Oüç »onmu dersenlz, o güç tar. Baksanıza. bütcedc hpr istenen alındı, getekçe ml diyorsunuz, alm Danıştny k»rsnn\ hepsl orada vaoyor.. Bunlan x»pmıyorsanu, kamuoyuns yakumanın anlanu ne? Hastaneden çıkarıian çaresiz bir hasta günlerce kapı önünde bırakıldı sak, köprü altındakıler sıraya glrer dfyip ga^tıler . Başında bayatlamış bir parça ekmekle, zeytinJ de nastane personell kerıdl ar3İannda toplayarak, almışlardı Ancak soğuğa dayanmaıc :çın ugraşan hasta, bunlan yemeye fırsat bıle bulamamıştı. Hastane kayıtlarına bile dofm dürüst geçmemiş olan bu hastanın bir de akıl hastanesinden kaçmış olma olasılığı ÇOK kuvvetliydi. ÇünkU en az 30 yaşında gosteren ve kendlsine yaşı soruldugunda 9 diye yarut veren bu hastaya doktorlar teşhısi de koyduklan halde. soruşturma yapmaya gerek duymamışlardı. Bakırköy Hastanesı'ne gerekli ilışkı kurduklannı soyleyen doktorlar ıse bır sonuç alamadlklannı belırterek, hastayı başlanndan atabılmek için «Ambulansla Bakırkoy Akıl Hastanesı'ne gottirmek sorumlulugunu bile ustlenmek fedakârlığına katlanmak kararında olduklarıru» açıklamaktan da kaçınmıyorlardı Yukandakı fotograf bır kısıye vertlen değertn guzel bır sımgesi olmaktadır. (Erdoğan KÖSEOGLU Zafer OXUE), THY E GÖRE Bu konuda kenduerıy.e gdrüştügumuz THY yetkılılerı sertıfıkanm gerl alınıp ahnmayacagı konusunda kendılerıne bır o.igı uiaşmadığıru belırterek s>oyle konuşmuşlardır: «FAA kuruluşumın mulettışieri sık sık yaptıkları teftışler sonunda gerek görürlerse sertılıkayı geri de alabılırler. Ancak bıldığımız kadanyla boyle biT karar alınmış ve bıze ulaşmış değıldır. Balcı'nın sozunu ettığı yabancı uçak şırketlerınln n:üdahale e'tırmeme kararına geimce bunda bir yanlışhk vardu. Uça'K s:rketlennin çoğu uçuş oncesı kuçük bakımlar ıçin her üîkede bır kaç tekrusyen buiundururlar. Bu teknısyenlerin ksndı uçaklarına yaptıklan küçu.< bakımlar. mudahale ettırmeme karan seklınde anlaşümaTiaİjdır. Turk Hava Yoüan olarak bızım de bır çok teknısyenımız, FAA sertıfıkalı bakım kuruluşlarına Kasa hırsızlar1 bir şirketten 91 bin Jira çaldılar • POUS YfTKfÜLERI, S0Y6UHCÜIİRIM, K&SİURI YIRU MâAI OIDUK URI W BU KAOAR KOLAY A(ABd^KÜ*ıHı SOriUYORLAfl Şırketın Uçüncu katında Uç kasayı birden açan bılınmeyen kı?ı veya kışüerın bu yen çok 1>T tanıdıkları sanılmaktadır Şirkst ılgılılen, bır gun bncesıne kadar kasada ıkı milyon lıraya ya'sm para bulunduğunu, aneak bu paranın soygun yapıldıgı geceden bır gun önce bankaya goturuldugunü sbylemışlerdlr. Fndıklı Özserezli har.dakı Sımko Tlcaret, bncekl gece bılınmçyen kışılerce soyulmuştur Şırket bmasının üçuncü kattaki muhase'be oölUmune gıren kasa h;rs.zları, servıstekl uç kasayı da kırmışlardır Ancak bir kasadakı 91 bın 480 lıra üe 1390 lıralık pul alan hırsızlar, hiç bır ız bırakmadan kaçmışlardır Olav dun sabah semse oaren odacılar tarafından gorulmuş ve polıse bıldırılmıştır Kasayı kiht yennden ozel alet kullanarak açan bılınmeyen soygunculann, semste uzun süre bu ış ıçın çalıştıklan saptanmıştır Olay ;erın de ınceleme yapan Hırsızlık Masası Detektıflen bu tiır kasa soy gununun az göıüldüğunu kasalann yerli olması nedenı ıle sçılmalannın kolay oldugunu soy.emışlerdır. Gemi Satılacaktır 1 Teşekkülümüze aıt MANİSA gemlsl Pındıkh Meclisi Mebusan Cad 939597 adrestekı Genel Mudurlük bınası 5 katında 26 1.1977 saat 14 OO'de yapılacak açık arttırma ıle satılacaktır. 2 Satış şartnameleri bedelsız olarak; a. Istanbul'da Fındıklı Meclısı Mebusan Caddesı 939597'dekı Genel Mudurlük vezr.esınden, b Ankara'da Selânık Cad. 32; 1 adresteki Ankara temsilcıliğimızden, e Izmir'de Alsancak, Atatiırk Caddesı 300302 adtekı tzmir Acentellğımızden, temın edılebıllr. 3 Teşekkülumtiz 2490 sayılı kanuna tabi olmadığından ihaleyı yapıp yapmamakla veya dıledığme yapmakta serbsstür. D.B. DENtZ NAKLtYATI TA.Ş. GEVEL MİDüRLt'ĞC (Basın: 10129/209) GRAFıKER RESSAM Bır reklâm şırketinde çahşacak grafıker ressam aranmaktador. Ranıifrtı Içln : Î7 Kî 85 (Cumhuriyet: 216) Genel Kurul Çağrısı Îstanbul Bankası Mensuplan Sendıkası (tSTANBULEANK • SENî'ın II. Olağan Genel Kurul toplantısı 21 ocak 1977 cuma gunıi saat 14 OO'de «tstanbul Bankası Genel Müdurlügü Toplantı SalonJ 6. kat BEYOöLU/ÎSTANBUL» adresınde aşağıdakı gundem uyarınca yapılacaktır. GÜNDEM: 1) Yoklama, 2) Başkanlık Dlvanı Seçlmleri, 3) Genel Başkanın açış konuşması 4) Yonetım ve Denetleme Kurulunun raporlarmın 5) 6) Kemal Zeren THY İdare Meclisî Istanbul'da Başkanlığından 1977 yılının alındı telefon rehberleri Turk Hava Yollan Idare Meclısı uyeîen, kendı aralarmda yaptıklan ozel bır toplantıda, îdare Meclisî Başkanı Kemal Zeren'm ötedenberı yonetım ıle zıtlaşaıa ıçinde bulunrnasmın toplıü ıkta yarattığı huzursuzluğa değmerek, başkanlıktan ist'fasını ıstemışlerdır. Bu ıstek kabul edılmeyuıce de tdare Meclısı uyelerinın fcepsinin ısteğı ^e oybırlığı ıle Ke.nal Zeren başkanlık gorevmden aiın mıştır Tlıık Hava Yollan Yonetım Ku rulu. dun Idare Meclisî Baştan Vekılı Recaı Kutan'm başkanlıgında olagan toplantısmı yapmış tır. KAYIP tstanbul Mudür'uCınden aldıgım 344°ö7 ka\ı!l] pasapor* bettım Huk'lm«iizd'ir Zrlîi (Gazcte^ıleı Emekliye ayrılan Prof. Dr. Derviş Manizade için Cerrahpasa Tıp Fakültesinde tören yapılıyor Cerrahpasa Tıp Fakult«si Cerrahı Ortopedı Klinığı Dırektoru Prof. Dr. Dervış Manizade'nın emekliye aynlması dolayısıyla bugun Fakultenın M Toker anfısınde bır toren japılacaktır. Saat 10.30'da yapılacak törend« tstanbul Ünıversıtesı Rektoru ve Cerrahpasa Tıp Fakültesı Dekanı'ndan sonra Cerrahpasa'run dğretım üyelenndcn Prof. Kemal Bajraktar. Ord Prof A. Sulhey! Unver, Prof. Adnan Salepçıoğlu, Prof Nihat Dorken ve Prof. Macıt Uzel konuşacaklardır. Daha sonra Prof Dervış Manizade bır veda konuşması yapacaktır. dağıtılmaya başlandı îstanbul Içm hazırlanan telefon rehbenıun alfabetık kısmının dağıtılmasma başlanmıştır. PTT, Îstanbul Telefon Başmudurlügu ılgılüerinden alınan b.I;ıye gore, bu yıi îstanbul telefon. rehben ıkı cılt olarak hazırlannııştır. Meslekler kısmını kapsayan rehberm ıkıncı bolumu ıse temm"z ajında dağıtılacaktır Ista^ıbui ıçın hazırlanan 300 bın ilfa'jetık berm 230 bmı abonclere ucretsiz verilmektedır Bır 'ıısrru yıl ıçinde telefon alacak olan abonelere ayrılacak. olan ^?6 sihıfe halmdekj rehberlerın Y"'ası da isteyenlere 45 lıra kz.r :<i"inda satılacaktır Alfibetfc ve c ^shı rehberlerin 2,5 ay oncesı rr 'r:\z>r tr'efon bağlanan aboneeıı ı.arsadığı bildınlmıştır. (aa) Türkiye Zirai Donatım Kurumuna Sözleşmeli Personel Ahnacaktır Kurumumuz Merkez ve Tasra Teşkılâtında sözleşmeli olarak çalışttrılmak üzere Makına Yüksek Mühendısı, Makına MUhendısi ve Teknik Tercümanlar alınacafctır. tsteklılenn hal tercumeıerınl, (blldtklerl lısan ve derecesını, tanh göstermek suretı\le nerelerda çalıştıklannı> belırten diîekçelen ıle Genel Muaurlıık Personel Mudürlügüne. 17.11977 aKşaıru mesaı saau oıtunıne Kadar oıüracaatlan duytırulur. (Basın: 30663/206} 7) 8) 9) otamması ve goruşulmesi, Yonetım ve Denetleme Kurullarınin lbraaı, Geiecek dör.em butçesınin gorjşülmesi ve karara baj ianması, Yonetım Kurulu, Denetleme Kurulu, DislpUn Kumlu seçimı, Dılekler, Kapanış ÎSTANBUL BANKASt MENSVTHHI SENDtKASI ÎSTANBULBANK^EN YÖN'ETÎM Cumlıanyet 210 r>n Şehır Tıyatrolan çocuk oyunlan temsıllennB zam yapılacağı açıklanmışUr. îstanbul Beledıyesı tarafından vapılan açıklamaya gore, ılkokul çagındakı çocuklar ıçm bılet fıyatı 150 kuruştan 250 daha buvuk yaştakı çocuklar ıçin ıse bile: fıjatları 250 kuruştan 500 kuruşa çıkarı] aktaöır. Şehir Tiyatroları çocuk bölümü biîetlerine zam yapılıyor K4YIP EhUyetiml kaybe* tım Eskısınin hukmu yoktur. Eh lıyet No. 3751 . Fahrettin HIZEXl KAYIP ÎETT kartırnı kaybettım. HuKümsüzdur. ürhan CELEP (Cumhuriyet 221)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog