Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

D 0 RT CUMHÜRIıET 7 C'M I v 7 7 MEMfc İA2(M. OLtfM OYLE İEY. iSİN jrOZÜ Ö i YAVL/(W ATE}ÎNE AÇMAK Ü SAM YELÎ Yazan: Mehmet SELÂHATTiN 12 Kadmı rs çocujfu gıeak odavs peçlrdller A*aSina çoraplar gıydırdıler Eskı ayakkabılannı bıı'abtlriılclen kartar çarnaşır verd:ler Öjjle yemeğmı vedırdıler Elıne de bır gumus m e a d n e tutvışturarak volcu ettıler Revhaır Bütün gece yurumuş olmalı, dedl. Ya Demek dun doğurmuş'' Oyle Korfcunç bır şey bu öyle kızırrı Bazı msanlann naı yapaeak klrrneleri yoktur Yalın ayaktı üstelık. Karların U7ennde Nasıl donmaz, nası! blmeı bunlar' En sağlamlan yasar onlann Kımbılır kendısinden once r on ane kardeşl olmustür. Kurvetli olduğu Için o yaşamıs Ne yaşayış! Eh, ne yaparsın Herke<sınkı bır türlü Onunkl de boyle Baska şev sbylemedı Rsyhan Gurlerce kadının halını düşundli Bır adamla vıveceklerı kalmamış Kovden ka'kmıs tâ ormana kadar sntmış Kımbılır sataahın kaçında yola çıkm'î? Karnı burnunda Yanında bır bez sanlmış tuz ve çakmak t&şı Hamı 3° olan köyhi kadınlan bunu vanlarından eksık e t m » l e r m n . S?ncısı tutuyor ve yapavalnız' DuşundUsçe tuvlen dıken dıkpn cluvordu. Nasıl doÇurmuştu araDa ? Gobsgır.ı kesmış çakmak tasnla, bağlarmş, tuzlami"; sarm's çapuılara, koymus odunlann Ü7»nne, butün gece yurumüş Yalın ayak, donmuş, buzlaîmıs karlann tizerınde Kendını ve çocuğunu çok talıhlı buluyordu Reyhan Kaynanasının. dogumdan sonrs>kı yafmasına nıçırı oyle bozuldujunu şımdf cinrt elle " r ı l d ı . Kaynanasmın ufak tefek ıgneiemelenne hiç aleurmaz oldu VIII Aynı vılın harıran ayında yenıden hamıle kaldî Reyhan Ah Fıza, venl venı nenklenmeye, şekıüenmeve başlamışM. Sağlıkh \e srtller >ıızlüydu. Fahri, daireden çıkar çıkmaz eve ko^uyor. çocugun o, kendır e has idrar talk pudrası ter kansığı kokusuyla dolu odasına çıkıyor, onunla oynuvor, sevıvor tıpkı bebek gıbı p l ı jplı, tuhaf « s i e r çıkararak oS!?nı guldurmpve çalı«ıyord'i Kuçuk Rıza, gamre çukurlanru gostere gostere, babasına pülunce, dünyaipr onun cluyordu Varsa yoksa Rıza. Errenmın eksenı olmuştu bebek Fatma hanım, bır babanın çocuğuvla bu kader ılgilenmeM ri bır rurlu olagan bulmuyor bunu zanan zaman da oğluna hısscttınyordu Falırı, Kırkor KomUrnuvann rnuhasebe ve tıcari hesao kltapSarının yanjıda çocuk terbıyesı ve buvuîülmesıyle ılgilı eserlerCİP alıp okuyordu. Terbıyenın beşıkte başladıgını. bo] sevg.jle bu>i.ıyen çncukjarın ruh ve beden sağlığına sahıp olacEklarını oğrenrti'stı bu kıtaplardan. Onun ıçın anasınuı ığneıemelerıne aldırmadı Zamanı geldıkçe ona okuduklarından bahsetti, mandırma\a çahştı. Bunlan bılmeseydı bıle ıçınden gelen bol sevgıyı, taskuı şefkati bır sanıje bıle eEirgejreme7dı svlâdınd<ın. Yaradılıçı bo\levdi onun se\dığı z?man tam sevıyordu Kı^ ne kadar scâuk olmuşsa, yaz da o derece sıcok ve tahamrnul edılmez »eçıvordu Gecelen damda y?tıjorlardı Kom^u ıkı »' <?" h?Iâ kımselenn o'rıa^nşı burada da Işlor^r.e ysramıştı Obıir aamlardakı msanlarla aralarmda eoev rr.esale kaInordu. Bd da daha rahat harekst etmelennı sağlıyordu Gunduzun taşı topra^ı ateş sıoı 'uzdıran gunaş, geceıenn c*hennern gıbı sıcak ve boturu olmasını sağlıyordu Çocugıın beşığı yanlar'nda, b?=larımn uzenndekı mılyonlarca yıldızı sayredereK havanın bıraz sennlemesmı beklıyorlar, ondan sonra uyuyabılıj orlardı 1 Fatma hanım, bahcede taht* » yatıyordu Tahtadan yapılrrış o!?n bu karyolaya akrep ve yılanlann çıkam?dı*ına inamlır, fabaha kadar bır sürü yılanla akrebin cırıt att'ğı bahçede korkusuzca uyunurdu. Akşanı oldu mu akrepler yollarda, bahçelerde gezıntıve çıkıyorlardı Fatma hanım, kâç geca yarısı uyandığında. ha\Tuzun kenannda sevışen, kol kalınlığında yüanlar gormüîtü Alışmışlardı bu hale, pek korkmazlardı. Ne var Id, çok dikkatli olmak gereKlıydı. Çocuklara ciıkkat edılır, terhk veya avakkabüar, bır kaç drfa ku'vet!e sılkelenmeden avağa geçınlmezdı. Buna uvmavan kışılerın, vakıt \akıt akr;p tarafından sokuldukları olurdu Çok sır?k gunlerde Arbedaşa yuzmeje gıderdı Fahrı Dıc"s'nın epevc<" ustunde kuruiu, buyukçe bır ba\uzd'i ourası. Su^u buz çıbi olurda Kuçuk bır çağlavarfa beslenıyordu Burada, ellı vaslannda bır adamlı tanıs'ı ahbap oldu Fahrı. havuzun ksnarında onınnuş, ayaklannı suja S3ldırm'ş srınlenıvordu. Yanına eüleç yuzlu, sskallı bır adam oturdu Gogsu, omozlan kü ıçındeydı Teklıfsizce: Şurası da olmasa sıcak'an janardık doğrusu, dedı Genç adam, bu sozlenn konuşmaya bır başlangıç olduğuru snlamıştı Genellıkle ınsardardan kaçan bır jaradıhşı olmasına rağmen, bu avdınlık yuzlu, bıçımli kesıluıış sakalmın çevre.edığı çehrssınde peygamberlere has bır temızlık ve ınsana güven hıisı veren b:r hai bulunan bu adama bırden kanı kaynayı\ermışti. Sonna, dıye cevap verdi Sıcağa hıç daynamAm. Alışık tB değılız, ama katlanıyoruz Elden ne gelır. Buralı değılsınız gahba' Yok Doğuş yerımız Van. Büyük gbçte buraya geldik B:r daha da donmek nasıp olmadı. Allahın dedıgl olur daıma Sorması ayıp olmasın ama, ne lşle meşgul olnvorsunu7' Fahrı, işını soylsmekten bir ne\i utanç duvardı Bırden, <<EmHkı metruke Mudünjvum» dıyemedı Bır nevı oğunme anlamı çıkanlacatmdan çekmırdi. EmlSk! Mftrukeve bakıyomm dıyebıldi. Adamm yüzu sevınçle aydmlanmıştı. Yoksa şu Fahrı Bey dedıklen sen ttusın, dıye sordu. Evet. Tahmm etmıştım zaten Gonır eormez, «Temız sut emmıç, efendı. ı.isan adam » dı>e duşunmuştum. Oğlum, namusluluğunla un yapmıssın buralarda Bence zenginlıklenn en değerlısı budur. Altah senın gıbüen başımızdan eksık etmesın. Estağfurullah Yok jok, oyle deme. Baska bırı olszydı senın yennde serret sanıbı olurdu şımdıye kadar Bılıvor musun, kaç tane Dıyarbakırlı var senın venne goz dıken'' Oraya bır gelseler kımbıhr saçı bıtmemış kaç jetjnm, kocasını vatan uğrjna jıtırmış kaç dulun hakkmı vıjıp nasıl zengınleşırlerdı Allah bu gıbüere el venp tımak vermesm Fahrı, bazı Dıyarbakırlılarm kendısıni sevmedıklennı, gerç«"ken kotu ruvetlı kışılenn elınde bır servet, bır zengınlık kaynagı olacağını b Idığı yer r.e goz dıktıklerınm farkuıdaydı. Doğruluk ve çahşkanl'.ğından baska ca bır dajanağı olmadığı içın ışıne butun gvcuvla sanlmış en uîak haksızlıga ded:kodu>a tneydan vermemek ıçın. kılı kırk vararak, görevnı yapı>ordu. Bu tür davranı«larn bazı çevrelerde de. ötekılerın tam aksıne, sevgl va yakınhk doğurdugunu bıayordu. Onun ıçın, yeıı tanıştıgı bu adamm «orleruiden hoşjandı Arpa. ona cevap vermedı Sakallı adam karşısındakmın rubundakı değısıklığı sezecek kaaar te<"rubelı bırı olmah\dı ta konuyu hemen degiştırdl. r.ahba a'î«arrlan kahveye çıkrrıyorsunuz, dedı Çok ender So\donun kahvesme çıderim ara sırc' 1 Oyun hlan sevmı%orsunu7 herhalde SPvmem Bı'mcra ae ÇOIUK çocukla m?şgJİ olurum, fır^ t bulursam okumm. (UEVA.M1 VAR) The Economist,, gözüyle Türkiye: 19231950 Ankara yönetımnin bellrlı alan laraa jabar.cı senna>e ve uz manlıktan jarananmd zorunda kalışııun bu ogeiere tesiınuyet anlanuna gelmedıgı gıderek dana ıyı anlişılıjor Tersme eıconomı \e tıcaretı «Turkleşurmek» \e jaoancı şırketlerı stsı oır ae netım altınaa tmlundurmak egı hmı guç kazanırKen Tne Econo mıst şojle jazıyor. nlstanbuı aakı Bntanya BüyüK elç.lı|ı Tıcan Işler Sekreten ta raımdan hazırlanan 1922 1924 >u larma uışkın rapor, beklendıgı u/ere, tıcarı \e mali koşulların kotu^e gntığını gostenyor. Lusseşya olarak nıtelendırılen bazı mallann ıthalırun yasaklanması, kısmen yerlı endustnyı teşvık etmek kümen de luks tüketımı engellemek amacıyla gumrük re sımleruıın arttıriıması \e ya bancı lırmalara yenı vergı \e sınırlamalann ujgulanmaM tıca ret hayatmı baltalamaKtadır Resmi tıcari yazışmaların Turs çe surdurulmesı zorunluğu ge tınlmıştır, oysa Turk dıli bu amaçlar ıçm gereklı terımlerden joksundur Demırjolu ışletmelerınde artan sayıda Turk elema nın çalış'ırılması zorunlu kılın mıştır, o\sa Turklerın pek azı bu îş ıçuı geıeıtlı yeteneklere sa hıptır Ote yaidan Huıiumet, tec rübelerden dersler çıkarmakta ve bazı oljmlu aaımUr da atmaktadır. Ornegın gamruklerde kı kısıtıamalardan ^ r bolumu ve Istanbul tıcaretını baltalayan bazı dıger sımrlarnalar kaldınlmış ve devıet daırelennde jabancı uzmanlardan yararlanıl masma karar verılmıştır Buru karşm, Izmır poLçelerının getı receğı mah yuk konusunda Hukunıet üe anlaşamayan Ingılız sıgorta ş.rketleri Turkıjeden ayrı ma}"a karar vermışlerdır . «Tahıl uretımı, alışılmıs ortalamanın çok altmda kaarken, el verış.ı hava koşullan ıncır ve uzurr.de ı>ı urun alınmasuıı Sdg lamıştır Tutün uretınıi sa\aş oncesı ortalanasmm 'o 45, >un uretımı '» 80 ve ıpek uretı.nı "a 90 altıiKU geıçe.vleşmıştır Bal kan devletlerı arasmâa ha.en sjr meK'e olan ııufus değ.şımı do Tiıik.ve'de 'ıcj'»* hcvatının geaş mesını olums .z jonae etküemck tedır Sava^ta viıuma ugramış bolgelerm je^den japırru ıçm çahşmalar henuz planlama aşu masındadır As.^erı harekât \e RuırJarla Ernıenılenn ülkeyı f er ketmelerı endustnyı lelce ugrat mıştır. Demıoolları da ÇOK ko tu durumda olup bu alanda ço.< şeyler vadeden Chester Proje sı, sermaye yetersızhğı nedenıy le gerçekleşmemıştır. Bu durumda Hukumet, soz konusu de mıryolu hatlannı kendı olanakla nyla yapmayı tasarlamaktadır Karajolu ulaşımı da, mevcut yol larla, olanaksız gıbıdır » ^) Bu tablo, ülkede «ulusal» kapıtahzmı kurmak ve yasatmak amacındakı Kernal st ıktıdarın karşılaşüğı darboğazlan ve çızmek zorunda kaldığı zıkzakları kavramamıza jardımcı olujor Bır yandan, Lozan'ın getırdığı geçıcı sınırlamalara karşm, Batı mallannın Turkıye pazanndakı etkınlîğını azaltacak onlemler alınır \e >abancı şırketlerın uymaları gereken zoruniuluklar arünlırken dığer jandan de\let daırelennde yabancı, yanı Batı Osman ULAGAY Cumhuriyet yönetimi hızh kalkınmayı amaçlıyorsa ilk önce mutlak bağımsızlık tutkusundan vazgeçmek zorundadır,, lı uzmanlardan yararlanüması duşunulayor Bunun da goster o.xgı gını, ekonomj alanınoa je tışmış eleman essıklıgı, Kemahst rejımın karşılaştığı en onemlı darboğazlardan bınni oluştjrmuştur Fabrıka ışçısın aen planlama uzmanına kadar hı»r kaaemede kendını bellı e afn bu eksıkhk, Batı'nın etkı alanına duşmeaen «Batı Modelı» ne jaklaşma çabalannın çelışkılı sonuçlarından bınne, çeşıtlı Ka ce.nelerde yabancı uzmanîardan jararlanma zorunıuluguna yoı açmıştır. Ekonomınm ayakta turulması, dışa bagımlılık ve ıç ıstıdarın pekıştırılmesı arasındaka \a«n bağıntı, 192î şuoatınaa oaşgoste ren Doğu Anadolu ayaklanmasıy la bır kez daha belirgınleşiyor. 11 r.ısan 1925 tarıhlı The Econo mıst şunları jazıyor. «Ani bır kararla 4 martta îsmet Paşanm lıderUgınde Kurulan yenı Turk kabınesı b.r gnıp aşın nulhyetçı askerle Mustafa Kemal Paşa nın yandaşlarından oluşmaktadır Bu kabınenin, Kur dıstan bolgesındekı cıadı a\axlanmaya kesm bır son vermek amacıyla goreve getırıldığı anlaşılmaktadır Doğu illerındekı bu onem ı :sya:ı surerken ekonomık sorunlara ve reformlara oncelık verılmesı beklenemez. Ulusun hejecan \e ılgısı şu an ıçın soz konusu ısvatıa yonelmış olup ekonomık kallunma sorunu ıkıncı plana duşmjştur. Ayrıca. Meclis ve Hükumet, ülkenin tıcarî candamarından uzak sayısınd» sözü yenlden sennaya yetersızlljine getırmekte ve şoy le demektedlr «Daha buyuk çapta üretımi fjnanse edecek sermayenın bulun mapşı Türtoye'nin en onemll handıkapıdır. Çıftçıler surekil olarak para ya da tohumljji kredlsl talep etmekte, traktöre lhtıyacı oldugunu ilen surenler de bulunmaktadır Izmır hınter landında ekıme elvenşli bol mıktarda arazı bulunmasına kar şın, sermaye jetersızlığı nedenıy le bunun ancak dortte ja da üç te b»rı ekılebilmektedır. Baa çıftçıler, kredl bulmak için yük sek falzler odemeve ya da mevs.m sonunda. elde edeceklerı urü nan belli bir yüzdesini banka lara vermeye bıle r a a olmakta dırlar «Endustrıde de duruzn farklı değıldır Yeterli sermayeye sahıp olmavan Turk muteahhıtlen bu>oık çaplı japım ışlenne gırme mekta yada bu tur işlen yapmak uzere ülkeye gelen jabancı müteahhıtlerm teklıflen karşısında rekabet edememextedırler Bayı Turk şirketleri bu yıizden çok guç durumlara duşmuştlır Turk muteahhıtlen yeterh sermaye sağtandıgında yapım ışlerının çogunun ustesınden gelebıürler Ha len ıç kesımdekı tum şehirler ye nıden yapılmakta ve Izmır m ye nıden yapımı içın plânlar da hazırlannıış bulunmaktadır. Ne var kı geçtıgimız yıllarda kredilerin büyük bolümıl demıriollarına ve Devlet'a gıtmıştır Türkler, endüst rıyı gelıştırmek ıçm yabancı sermayenın ülkeye gelmesınl istıyorlar Bıraz sermave desteğıyle bir ÇOJC endüstnlerın canlandırüabılecegı inancı yaygındır . » (6) 1 Temmuz 1926 tarıhinden itioa ren Turk lımanlan arasıodakı tüm denizyolu taşımacılığının Türk gemılennce yapılmasını ongoren yasaya değınen Hazıran 1926 tanhlı The Economıst'de ıse daha sonra şu saUrl&r yer alıjor « îş hayatmı etkıliyen yenl vergıler ozellıkle yaoancı fırmala ra agır yukler getırdığınden bun lardan bır çoğu tasım tarağınıı toplayarak ülkeyı tarketmektedır bazıları ıse Turkne'de valnızca b.r tems'lcı bırakarak karargdn larını Anna'ja taşıyOrlar Irnır ve Istanbul da^ı onemlı fırrra l?r u'keyı terkederken Turk basını bu buvük çaptakı sermave açışınm nedenlerırı sonıyor İş hayatının bu bıçımde gerıleme 1 sının başlıca neden eri Hukum?'' çe uygulanan aşırı vergıler ve ş'rket defterlermın sıkı denet.mıdır Yeni bır sermaye ver^ısınm yurarîuğe konrnası ve kâr lann sınırlanması olasılığından korkan bırçok jabancı fırma'.ar faallıyetlerım başka bır ulke' e nakletmerun daha jarariı olacaS'U saptamış bulunuvorlar Hü kum»t cndus^rı navatını gelış tırmek ıstıyorsa vabancı fınnalara bazı kolajhklar gostermek zorundadır <.7t (3) «Türkiye'de Teni Müzen», Tne Economint, 19 Temronr Jt24, «. C3. (4) The Economist, 11 Nlsan ]")25, s. 71i (5) The Economist, 29 Ajfustos 1925. s. 347. (6) The Economist, 13 Mart 1926. 8. (7) The Economist 26 Hadran 192S, s. 1257 The Economist, 4 mart 1925t« kurulan tsmet Paçs kahınpvlni «aşm mlUtvetçi askerler re MustaJ» Kemal vandaşlanndan oluşan blr hukumeta olarak nitellyorda . «THE ECONOMıST.ıN TEMMUZ F RMALARA GETı Iı 1924 TARırilı YORÖMUNA GO RE YABANCI LAMALARIN RıüN YENı VERGı VE SINIR UYGULANMASI, CAREI HAYAIINI BALIALIYOR. TÜRKıYE'NıN PAMUK ÜRETıMı AÇlSINDAN «ılGıNÇ OLANAKURA> SAHıP OLDUGUNU BELıRÎEN «THE ECONOMİST» H l K l METtN YABAMCI SERMAYEYE CE5ARET VERıCı VAARERDE BULUNDUGUNJ SÖYLÜYOROU. t&, Ankara'da oturdukça, ekono rrn* sorunlara gereken önemın venlmesı olanaksızdır Tıcari hajatm merıtezı Istanbul hızla gerılemekte ve tum ulke ived^ ekonomık reform.arın bekleyışl ıçın de Kivranmaktadır. «Yabancı sermaye sorunu, ken dılcrını bır kısır dongu ıçmde bulan Turk lıderlerını duşündur meye devam etmektedır Bağımsızhgıru ve Turklenn deyımıyle «ulusal bütunlugu»nu koruması ıçm, ulketıln zengm dogal kay naklannı bır an once gelıştırme sı zorunludur Bu ıse ancak va bancılarm yonetsel katkısı ve mali destcğıj le gerçekleşebılır. Ozellıkle, bu\uk bır dış borç altına ginlmesl ya da yabancılara genış ayrıcalıklar tanıyan b.r polıtıka ujgulanması, hızlı bır uretım artışı saglayabüır. Ancak ner şeyden or.ce Cum hunye: jonetımmın, mutlu jalnız liıt ve mutlak bağımsızlık tu'ku larından vazgeçmesı gerekmek tedır » (4) Daha sonra Turkıye'nın pamuk uretımı eçısından «ılgınç o'aaaklana sahıp oldugunu be lırten The Economist, 6 hazıran 1925 tarıhlı sayısında Ingüizlere aıt «Turkısh Tradmg Companv» nın Adana'da bır pamuk tohumu yagı fabrıkası kurmaya karar verdığım açıklıvor Ayrıca Economist, 13 mart 1926 tarıhiı MİLANO (İTALYA) 12 16 ŞUBAT 1377 MâCEF 1 9 7 7 ILKBAHAR SERGISİ (Mılletlerarası Fuar Sahasında) Sergi 12 Şubat saat 14 OO'de açılacak ve 16 Şubat 1977 saat 18 OO'de kapsnacaktır. MACEF, ev âletlerı, kristal eşya, seraraüt eşva, gümuş eşva, hedıyelık eşya, kalıtelı ev eşyalan türünden mamullerde ıhtısaslaşmış, onemll ve komple b r Mıllet'erarası Teşhır Satış Fuan olup bu sergı MACEF ın yıldd ıkl kere dıizenledığı sergılerın ılkıaır. tlgılı müteşebbısler ıçın duzenlenen her iki sergıde, bu kollarda dünya çapuıdakl tıütun mamuller ve «yenılıkler» te^iıır edılmektedır 1^. DUNYANIZI GENÎSLETMEK İÇİN MÎLANO'da MA.CEF 1977 ÎLKBAHAR SERGISİNI ZtYABET EDÎNlZ. 1600 den fazla teşhırcı firma 200 ooo den fazla çeşıt sergıleyecektir Her turlu bılgl edınmelt, Ucretsz gırlş karü sağıamak ve otellerde yer ayırtmak içın muracaat: SEGRETERIA MACEF • 25, Vıa Solferıno (I) 20121 MÎLAN'O (Italıe) Izmir bolge&ındekl Türk çıftçl ve tüccarlarm, «şaşüacak bır yeteneklılıkle» ülkeyı terkeden Rum ve Ermenılerın verlerinl doldurmaya başladıuarını belırten aergı, 29 ağustos sayısında jenıden yabancı sermaye konusuna donuvor ve şoyle yazıjor: «Ankara'da vabancı ış çıkarlarmı kovalayanlar jogun bır çaba haıcarken ımt.\az avcıları nın sayısı da gıderes artma.<taaır. HukıuTic", bugune dek ya bancı sermaveye cesaret vencı onerı ve vaatlerde bulunmuş fakat ujguîamada ne ıstenen ko şulları ne Qe yeterli guvenlığı saglayabılmıştır. Yetkılüer, aptalca yontemler ve oyalamalarla ışlerı guçteşurmektedırler Yerlı endustn ve tıcaret koruma eğılunı gıderek zayıllamasta ancak bu çok yavaş olmaktadır. Çıkarlarına aylorı bır tutumla Turkıje, dış jardım \a da sermayeye karşı ısteksız davranma ya devam etmekte ve yerlı endüstrıvı baltalajacağı gerekçesıyle bazı malların ıthalâtmı en gellemektedır. Butçe ve dış tıcarct açıkları nedenlyle Türk parasmm değen düşmeye de vam etmektedır. Ekonomıdeki genel kotuye gıdış eğılımı duzel meaen geçıci başanlara guvenmek dogru olmaz » (5ı Daha sonrakı sayılannda para deger.ndekı duşuşun sorumluluğunu cspekulâtorlere yuklemeye çalı^an» Turk Hukume'ı nın bu tutumunu ve kalkınmavT lınanse e^mek amacıyla uyguladı gı jenı '.srl?rı eleşt.ren Tn» YARIN: YâBANCI TÜCCARIN DURUMU TİFFANY fSTtyoBU/Y1. .BUNÜ BULMACA SOLDAN SAGA: 1 Gemılerde işaret ve ha berleşme ıçm kullanılan aygı* 2 Eskı bır uygarlık Dordul 3 Tersı kanıt Kutuplarda vaşayan bır memeli hayvan 4 Elbısenın buruşuk janlannı gıderen ajgıt Bır bezelve turu 5 Su^ak j'erlerde çogu dere kenarlarmda jetışen bır bıtkı 6 Dogu Karadenız bolgesınde bır ılçe Bır er^ek ısmı 7 Orta Anadolu'da bır ılçe Yavru veja .vemış getırecek hale gelmış dışı 8 Tersı bır delığı ukayan araç B:r soru takısı 9 Istanbulda bır semt Ince uzun yarış kavıgı. YL'KARIDAN AŞAGlYA: 1 Bıtkılerde hucre zarının temel kısmını meydana get.ren, kımva bakımmdan alkol gorevlı bir şe.ter olup kâğıt, vapma ıpek yapımında kullanılır bır madde 2 Yetışkın tabaka anlamına gelen bır soz Yelkenlınm gerıye dofru gıtmesını sağlajan b j manevra 3 Sakat Tersi bır çoğul eKi 4 Tersı bagırsaklar lesk dıl) Baş tarafına sess'z bır harf perırıldıgınde tene<", çınko gıbi hafıf maddeleraen * a pılan eğretı vapı 5 Tersı bovut Te^s' bır talı 6 r^kırlpn k J lanılan bır sılah Eruıç 7 12345 DiŞi BOND Kavnar suda kabııgn ıle az pışin l i u ş yumurta 8 Bır salata turu Tersı dolaiiMs'la anlatma 9 Anlakhk, zevreklık Engelsız DL.NKt BL'LMACANIN ÇÖZÜMÜ SOLD4N S>\G\: 1 Şarapnel 2 Apıko Met 3 Nakarat 4 Sm Israf 5 u*uK An fi lıK Katra 7 Yani Dram 8 Enu^a zl « p\I EşkaL \IKARIDAN 4Ş4GIY4: 1 Ş^nsolve I apaM î»ne 1 rıK Uknum 4 Akait ts 5 Porsuk tE 6 Arkadas 7 hm'a Tr 8 İE i araza 9 Tı namıL.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog