Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 7 O(AK 1977 SURIYE'DE SABOTAJ SUÇUNDAN MAHKUM ÜÇ KIŞI IDAM ED1LDİ ŞAM Geçen yılın temmuz ve ekım aylan arasınüa Şam ve Halep'te çeşıth yerlere bomba yerleştırmek*en ve devlet daıreienne karşı baltaJama hareke'lerıne gırışmekten sanık uç kışınin dun sabah şafakla beraber ıdam ed:ldıklen açıklanmışhr Şam radyosu, askeri bır mahkemece venlen ıdam kararlannın derha! ınfaz edıldıtmi duvurmuştur Radyo sanıklarm, Irak hesabuıa çalışan «yıkıcı unsuriar» olduklarmm aniasıldığım. bunlardan Cabbar Ahmed Rado adındakı blr Fillstınlının dun sabah erken saatlerde Şam'da bınlerce kişirun gozlerı dmınde asüarak ıdam edüdiğırn biîdirmıştır Radyo, o^eki lkt kıynin ıdamlan hakkında ayrıntıh bılgi vermemış. sadece bunlar hakkmdaki hükmün de «Asılarak infaa edildıtini> kaydetmısttr. Geçen temmuz ayında Şam'da meydana gelen bır patlama da blr temızlık ışçısı ıle bır çocuğun ölduğu. Halep'de de Baas Partlsi merkezınde meydana geien bır patlamada çok sayıda kımsenm yaralandı^ı hatıriatılmaktadır. Sam televizyonu, ıdam edılenlerin, sorguları sırasında Irak'tan para sılâh ve patlayıcı maâde jardırru gorduklenni mraf ettıklennı ılen surmuştur lyı haber alan kaynaklardan ogrenıldıtıne gore. idam edılenlerden bın de, Nusret Bm Tevfik, adında bır Sunye vatandaşıdır Bu şahıs yargılanması sırasmda, baltalama faalıyetlennd* bulunmak ıçın yabancı bir devleten para aldığını itiraî etmıştır. Nusret Bın Tevfık'ın 2 ocakta idarra mahkum edildığı b'n'ılnıektedlr. (a.a.) îsraiFde parlamento seçimleri 17 mayıs tarihinde yapılacak Iktidardaki Işçi Partisi ile muhalefetteki Likud Bloku erken seçim konusunda anlaştı Rabin kabinesi, seçim hükümeti olarak göreve devam edecek Kl'Dt'S. (AN'KA DP4) îsraıl Parlamentosu «knesset» dünku oturumunda erken seçim kararı almış ve seçımîenn 17 mayısta yapiıinasım karsrlaştırmış^ tır Istıdardakı îşçı Partısı ıle muhalefettekı Lıkud Bloku arasır.oa varılan anlaşma uzenrîe normıl olarak sonbaharda yapılması gere^en seçımlenn erker.e alınması nvumkun olmuştur îsraü'de koalısyon hükümeti için de çıkan anlaşmazlık yuzunden Izak Rabırfın onderlığındeki uçlu koalısyon hukumetı ıkı bafta kadar once ıstıfa. etmiştı Izak Rabın koalısyon ortajh Dıncı Partı've u<e ıkı ">m gu ven oylamasıns katılmaması uzenne bu bakar.ları kab:neden çıkarreış, bunun uzenne bu parti uyesı uçuncu bakan da hukümet ten ayrılmıştı Dma Paru'nın koalısyon huScumetmden aynlmasından az sonra koahs>'onun üçun cu ortağı Uberal partı de hükjmetten çekildığını açık'anıi"=tı Seçırnıer.n erkene ilmmaEi uzerıne. halen ışbaşında bulunan ve geçıcı hukumet gorevı yapan Izak Rabın kabinesi, seçımlere kadar başta kalarik, ?cç'm ükumetı gorevım usflenecektır Bu arada Cumurbaşkanı Efraım Katzır tarafmdan yenı hukumetı kurnıakia gorevlendınlen Izak Rabın de, erken seçım karannın alınması uzerıne, yenı bır ukumet kurma gırışımlerınden vazgeçtığm: ve seçim hükume'ı olarak gorer yapacagını soylemıstır Israll Anayasasma gore ?eçım hükümetı gorevi vapan bır hu"<amet guvensızlık oyu ıle gorerden uzakiaştınlmaktadır Izak Rabının parttsı KIIP^SP* te 120 sandalyeden 53'unj elınde tutmaktndır Dünyada Bugün Olmaz Böyle Şey ALi SiRMEN "l 1 1 gelişiyle hirlikte dunyanın çivisi de verinden ojnadı galiba. tsrail'den ve Portekiz deıı geien ıki baber pek aklın mantığın almayacağı gelişmeleri bildiriyor. Hafta içinde. Tsrail \e Portrkiz kahınpsindon iki bikan »vrıldılar. Bunlardan bİTİncisi tsrail Konut Bakanı Abraham Otcr, ikincısı ise Por'.ckız >.dna>r Bakanı Joao Ml%a Rnsa. Istelik Israil Konut Bakanı Abraham Ofer. bakanlık kol tuğunu bırakmakla kalmamış aynı zamanda kendi eliyle canına da ki%mıs bulann>or. 4f\fff] IMff Sözü eeçen iki bakanın davranıslanmn nedeni ilginç54 yaşuıdaki Abraham Ofcr'in \olsu7İuk vaptıeı \e nışvtt aldıgı \olunda sbylentiler çıktnış \e Knesset dc Bakan hakkıjıda soruşturma açılınasına karar lermijtı. Razı ıddialara gnre, Bakan soruşturmanın alryhıne çrliştiçini oğrenmis ve Intihar etnıiştir. Portekiz Sanau Bakanı Joao Mha Rnsa da oflunun hanka sojması uzerine «aılcvi nedcnlerle» gore\inden ayrümıstır. Durum hcr iki üike \e her iki iılkedeki iktidar partileH İçın de acıdır. Istelik bu bakanlar >eni bir uv;ulama çetirerrk kötü bir de çigır açmıj buluıunaktadırlaı. tsrail Konut Bakanı canına kmnadan onre u/ıp arv basına bıraktığı mektupta suçsuz oldugunu ama alpyhindekl kampan>a uzerine jasayamayacağını bfIirtmcktedir. Doerusu, Abraham Ofeı 'in ^nclnlusu hfniır kanıllanjnıs rieğıldir. Bizim asıl aniamadığımız nokta bıkanın çevırdiği ileri surulen işlere nasıl kanşiığıdır. Gelenek bu jribi işlere yuksck goreide uuimıan politıkacılann kansmamalandır. Bojle işlcrı birader. veğen tıbi akrabalar yunitür genelliklr. Acaba Ofcr'in şb>le becerikli bir bıraderi ya da ondan da beccrıkli hanka ^ocuk bir >e£cni vok mujdn? Herhangl bır >oii«uzluk. rscr »öz konusu ise, onlar aracılığıyla ttzfshlanıp kotarılamaz mndı? Eger Oferin bıraderl ucuz arsasım devlrte pahalı>3 »at«avdı. \a da haşKa blr arsa spekulas\onu ışine sirse>0i bu, politıkacm lıajlar nındı'.' \lıraham Ofer in hıraderi haşka lannın elde odempdiîi olanak M> kolaylıklarla bol bol kredl alsatdı bu, bakanı le partisınüi durumunu etkiler miydi? Ote yandan, Portekiz Sanayi Bakanı Joao Siha Rosa'run davranışını anlamak daha da fruç. \ani ne olmus Ba> Rosa'nın oğlu banka sovmuşsa'' Gerri bo' lcsıne vukseu mevkilere ulasmış blr kjfinin oglumın cide silâb banka Rovnıajı son dcrece ilkel bir jontcm Artık bu duze>e gclınis kıjıler \e yakınlan için para sahıbl olraanın ekonomi bilinünden esınlenen çok daha ınce >ollan olmalıdır. Eldc silalı, ya da caını kesip, kasa>ı delerek hırsızhk pek rî^acı duz<\de, şerpfl en vuksek mertebe>e ulaşmamış kisilere oifu bır >ontem degil midir? Bay siha Rosanın dınarlılığını dofru^u biraz fazla bulduk. Allah bilır, Portekiz Sa:ıa^ii Bakanı farzedin ki, kardesinin oğlu w da kızı vurt dısına narenci\e dne gübre ihrar cdip de\lctt<rı sübıansi>on alsaydı, <a dı karşılıksız ^ek jersejdi jine ıstıfa etme>e kalkışacaktı. Kuskusuz bu iki bakanın da sınirlcri çok bonılmus ve bu kadar ufak $c\ler ıçın bıri bakanlık koltuğunu trrkederken. obunı daha ileri pderek va^amına son »rrmls. Olmaz bo>le ^ev. Bır bakan o\\e ırurultulere pabuç bırakmamalıdır. Ba\ Ufer biltnelndi ki, bır bakanın sereft maa^ıoı alamajan bir temizlik işçisinin, sattığı ekinin gelirıjle dojru duru^t çec;ncnıe\en bır ko^lunun, a>ın sonunu nasıl getirecegim bilcmcvcn basit bir oğretmenin, çocuğunun okuı tak>idinı nasıl odevecegini kara kara dusunen bir memııruıı, acaba hanjı ay kcntüme bır a\akkabı alsam dive ınce ince hesap \apan bir aydının serefi ile aynı drğildır. \ t o >eref obnr şeretlerden avrı \e de çok ualun olunca, «nn btrruk bir tHicHkle, savaşimla korumak grrrkirdi. Bay OVpr de Baj .>il\a Rosa da bilmeliydilcr ki, kendiierini suçlaranlar grrçekte rejunı yıkmak istrven koku dışarda bozgiıncuıardı \e kcndJlerine >önelen suçlamalar blrer bahanerdi, ardında hedef alınan devletin duzenı idi. O zaman her iki bakan da. komnnistleri. anarsi^tleri sıırUmalı, tum anarşiyi muhalefftin kışkırttıçını ileri sürmeliydıler. Acaba bu bakanların ulkelennde bö^lesiııe trdemli bir da\ranışın nedenlerini acıklayacak bır ahlâk kitabı da >ok muvdu? Ne dersiniz Israil ve Portekiz demokrasilfrı ahlâk kitapsız demokrasilcr midir? Kitapsız prygamher. ki tapsız din olnıuyor rrdem dnzeni demek olan demokrasl ahiak kitapsız olur mu? Ama ya ahlâk kitabı değistirilmrk zorunda kalınırsa ne nlur diyecpksiniı. Ne olacak dun ahlâklı olan bvıgun ahlâksız olur te o sayfalar birden çıkarılncrir. O zaman bu durum nasıl açıklanacak dıye kara kara düşunmenln de gcreği yoktur. Inutmamalı kl. tnantık «dıin üündür, bugun de buıruıı» der \e böylece dun doğru olan bugün >anlış, bugün janlış olan hemen yann dogru olablllr. Ne biçim bakanlarmLs bu Ofer ile Silya Rosa, ne düzenin bu kurallarını biliyorlar, ne minare>e onceden kılıf hanrlajabiliyorlar, ne kendiierini suçlayanları yıkıcüıkla suçlayabili> orlar ne de kendi şereflerinin herhangi birinin »ercfindrn daha ustun olduğunun farkındalar. him Bakan yapmış Ulahaskına böyle adamlan? Toksa hu boıguncular eski duzene j m i adet getirip. başka ölkelere de ornek olarak nluslararası komünlzmln oyununo mu oynnvorlar? Evet.. evet.. mutlaka oyle yapnor olmalılar . Zatrn bazretlerin her ikisi de «Sosyalist Entrrnasyonal»e hve olan partilerin bakanlarndılar Anlaşüdı bu da yeni bir «Sosyalist Enternasj onal» fitnesi. İSPANYA'DA GENEL AF İSTEYEN GÖSTERİCİLER KİLİSELERİ İSGAL ETTİ BtLBAO îspanya'mn Bask bolgesınde, özellıkle Biîbao'da genel af ilân lsteğiyle bir çok kilıse işgal edılmiştır. Bılbao'da, 5 genç bir kllıseye kapanarak süresız açlüc grevıne baslamı?, Pajnpelun»'(îft 30 T» Uloodlo'da 100 gosteno, kıllsel»re kapanmıştır. Bılbao'da Babcoc Clox fabrlkasında çalışan ikl Işçi. dev blr pankartla fabrikanın 50 metı» yukseklığindekı bacasının t«pesl ne yerleşmıştir. Pankartta, Bssk bolgesi içın af ve BaskTara bir bayraga salüp olma hakkı tanınması istenmektedır. Ikı ^çi, bir gün boyunca bacanın tepesınden inmeyeceklenni bıldınniştir. Ayrıca, Bilbao yakınındaki Basauri kentı Belediye Meclisi. Mad rid'deki yetkılılerden Baak bayra gının resmen tanmmasım, bölgede Bask dılinın de resmi dil olarak kabul edıtaıesiııi ve bütün sıyasi tutuklular içın af çıkanlmasım isteme karan almıştır. Prof. Barnard, bundan böyle yorgun ve hasta kalbin yanına ikinci kalp takma ameliyatlarına hız verecek I Çin'de Teng Hsıao Ping'i kınama kampanyasına son verıidi HONG KONG Çm Halk Cumhurıyetınde eskı Basbakan yarcumcısı Teng Hsıao Pıng ı kınama kampanyasının riur. sona erdıgı bıldırjmıştır Assocıated Press ajansımn belıntığıne gore, «Şanghay Çetesı» tarafından geçen şubay ayında baslatüan Teng Hsıao Pıng'ı kına ma kampanyssı son oır haftadır yapılmamaktadır a a nın habenne gore dun Pekın Kentındekı duvar afışlerınde Şangnay Çetesının Yoldaş Teng Hsıao Pıng'e saldırdıMan belır tümıştır Afışlerde ayrıca soyle denılmek tedır. «Dortler çetesının saptırdıkları tarıhı yenıden dogrulufca uavuşturalım » Afışlerdc sozü edılen olaylar, geçen nısanda bınlerce kışının «Oluler Şenlığı» do^ayısıjla Çu En Layın mezarına çıçek koymak ıçın gıttıklerınde, Güvenlık Kuvvetlen. Polıs, Süâhlı Kuvvetler ve Mılıslerle çatışmalarıdır. «Dortler Çetesı* (Mao Çe Tung' un dul eşi bay an Çıyang Çmg, Wang Hung Wen. Çang Çun Çıao, Yao Wen Yuan), bu olav lardan oturu. halkm Çu En Laj a saygılannı sunmalanna engel olraakla suçlandırılmaktadır. Aftslerın ılgı çeken yontf, bu «W»y1ar •uaenne < Termzlığe uğıa yan» o zamankı Basbakan Yardımcısı Teng Hsıao Pıng'ten ovguyle soz açmasıdır. Teng Hsıao Pıng, ışbaşından uzaklaştı rıldığı sırada Çu En Lay'ın yerıne BaşbakanUga en güçlü aday sayümaktaydı O vakit, msan olajlannın sorumlusu olarak Teng Hs^ao Pıng gosterümıştı. IAP a a ^ 0 • Amerikan IhracatIthalat Bankası faiz hadlerini indirdi rTASHtNGTON Amerikan firmalannın ıhraç ürünlerım des teklemek içın alıcı fırmalara odemek kolajlığı gosteren ve fı nansman kredısi açan Amenkan îhracat tthalât Bankası (EXIM BANK), otekı sanayılesmış ülfcelerın çok daha cazıp fınansman kolaylıkları karşısında yıllık faız hadlerini ındırmeye karar vermıştır. Bankarın Yönetım Kurulu Başkanı 6tepben( Dubrul, yenı faız hadlerımn' 0 " 8 ıfe **« 9 arasında değıştığınl ve ortalama olarak • 8.3 civannda olduğunu soyle« mıştır. Exımbank bu şekılde, Fransa dışında, bütün sanayıleşınış ulkelerm alıcı ülkelere açtıkları fı nansman kredısme en duşuk faizı uygulayan Kurum halıne gelmıştır. Kanada. ıhraç urunlerını desteklemek ıçın açtığı fır.ansman kredılerıne "» 9,3, A'.manya »'t 8.6, Italya • 9,2, Japonya » •• 8,7 ve Ingıltere de «o 8.9 faız uygulamaktadır Fransa'nın faız oranı ise c • 8^'dır. (a a t FiLiPiNLER HÜKÜMETİ MÜSLÜMAN BÖLGESiNDE GEÇiCi BiR HÜKÜMET KURULMASINI ONAYLADI MANtLA Fllıpraler nıetı ayrılıkçı Musluman asılerle bır barıs anlaşması çerçevesınde gıme>de kurulması isıenen ozerk Müslüman bolgesınde geçıcı bır hukumet kurulmasıru kabul etmıştır. Geçıcı hükumetin kunılması geçen ay Lıbya'da Filipinler tıukurcetı ıle Moıo Ulusal Kurtuıaş Cephesı arasınaa vanlan 16 maddelı anlaşma kapsamında yer almıştı. Fihpınler Devlet Baskam Fardınand Marcos, Trablusgarp'ta varılan anlaşmanın geçıci oiduğunu ve nıhaı anlaşma nısan ayında Manılla'da ımzalanmasmdan once, bu yılın başlannda venı gorüşrneler yapılacağını soy lemıştır. Devlet Başkanı. Manıla'da banş anlasmasuıın ımzalanmasından hemen sonra, Fılıpınler Devlet Başkanının saptadığı özerk bölgelerde geçicı bır hukümet kurulacağını bildırmıştır. Marcos, geçid hukümetın özerk bblgelerde yaşama mechsi seçımlen ıçın hazırlık yapmakla gorevli olacağıru ve seçımle kurulan yasama meclısinm mr hukümet kurmasma kadar eorevde kalacagını belırtnııştır. Marcos daha bnce Trablusgarp anlaşmasının bır ateşkes, asıler için af ve 13 Günev evaletmi içıne alan bır bzerk Mtfsluman bolgesi kurulmasıru ongörduğunü açıklamıştır. (SA.) ProfesoT Barnard «\rtık lnsandsn In^ana tek kalp nakli amcliyatı yapmavacağım.» ROM4 Dünyada Insandan insana kalp nakıilennın oncusü olan Prof Chnstıan Barnard, bundan böjie tek kajp naklı amehvatı yapmayacagını, onun yenne, yorsun ve ha«ta kalbin yanına ıkıncı kalp takma ameliyatlarına hız \erece£;nı nçıklamıştır ttalyan rıdyosuna bzel bir demeç veren Prof. Barnard, bu teknifeın bırkaç yıldan ben uvgulanmakta olduguna dıkkatı çekmış vs s.st«nun, gelecegin kalp nakıllennm baslıca metodu olacağıru soylemıştır Barnard. «Vucut takılan kalbı reddetse dahı, hasta olan kalp çıkarılmadıfı içın hastanın hayatta kalması sajlanmakta ve ıkınri, üçün'nı v s imehyaflann yapı'ma'i ımkAn dahihne gırmektedır» şekhnde konuşmuştur. (a a) BEYRUT'TAKi BiR ELÇiüGiN, TEDHiŞ EYLEMLERi iÇiN KADINLARDÂN KURULU ÇETE OLUŞTURDUĞU ÖNESÜRÜLDÜ BEYRLT Beyruftan vapn yapan Falanjıstlerın kontrolundekı radjT) ıstasyonu. başkenttekı yabancı bır eiçılıjın. tedhış eylemlen ıçın kadtnlardan kurulu bır çete mevdana petırdığını öne surmuş. ancak elçıliğm han pn ülkeye aıt oldugunu açtklamamıştır. Haberde, Fılıstm dırenme örgut lennın elınde, soz konusıı kadınlar çetesı hakkında rnnt'lı bılgı ve belgeler bulundugu da beUrtllmektedır. Öte yandan. Hınstıyan Lıdpr Camılle Chamoun Hınstıyan kesımındeki bombalama ve ateş aç malar durmadıgı takdırde. Hınstıyanların \pnıden çarpışmaja başlavacklarmı ıhtar etmıştır Chamoun, «Bombardımarlar devam ettıç: takdırde bız d^ carpısmaya başlayacağız ve eskı djruma döneceğız» şeklmde Konuşmuştur. Chamoun, Be>rut'takı Hırısti vanlann karargâ'nınm onunde patla\arak 3ö kışının o'umune, 53 kişının de yaralanmasın? sebep oian bombanın varattığı olayın gerıpınde «komunısUerın» bulundugımu dne surmuştur. Chamoun, «Bu ılk akla gelen ıhtımaldır» demıştır. (a a) Rodezya'da ZİPA sıyah çoğunluk yönetimine geçiş için İngiltere'den 5 istekte bulundu JOHAVNESBURG Zımbabvre Halk Ordusu (ZIPAı Rodezya'daJu ııkçı bf\az yonetimın, sıyah çogunİMfc jıonet.mnie gecışj. :çm Ingıltere nın en kısa zamanaa jerme getırmesıni ısted:ğı beş koşul one surmuştur. Rodezya sıyah mıllı>etçi hareketlerı genlla kanadm:n ısfekîerı, Rodezja Konferansı Başsanı îvor Rıchard Rodez\a konusunda goruşmelerde bJiunmaK uzere MozambiK ın başkentı Mapato'ya gıtmeye hazırlandığı bır sırada ortaya atılmıştır Mo7ambık radyosunun Johannesburg'dan dmlenen b r yajnnmda. Zıpa Ingıltere'den şu ısteklerde bulunmuştur • Rodezya Başbakanı îan Smıth'e saygıdeğer bır kısıymış gıbı davranmayı bırakıp Smıth'ı «kıtle halınde cınayet ısleycn bır canı» olarak tanunlaması. • Smıth hükıunetıne Günev Afrwa uz«»nden olarJar dA dah:l «tngılız kıralık askerler» ve s;l<ııı gondermeve son vermesı (Rodezya Sılâhlı Kuvvetlermde gorev alan bfnnmeyen sayıda tngılız, zencı mllıyetçı gerıl'.alara karşı dogusmektedır ı • lngılız basmını Zımbab^e halkı ve ZÎBA'ya karşı yalan ve ıftıralar yayınlamaktan alakoyması. • Rodezya'da bır kukla hukumet kurma çabalarmdan \az geçmesı. kukla hukumetı kurma çabalannı Rodezya'da barışın sağlanması amacıyla harcadığı çabalarrru? gibı gostermeye çalışmaktan vaz geçmesı. taa.) SudanEtyopya ılışkılerı gergınleşiyor HARTUM tta Airıka ülkesı olan Sudan ve Etyopya arasındakı ilışkılenn gergıiüeştı|;ı bıldırılmektedır. Sudan Ealk Meclısı, Etyopya'yı kınayan bır sarar tasansını dun oyburlığıjie kabul etmıştır. Kararda «Sudan'a komplo hazırlayan düsraân kuvvetlenn» Etyopya toprakiannda barındırılmaması ve eğıtümemesı ıstenmıştır. Sudan parlamentosu, Dışışleri Bakanı Mahcup Makaey ın ıtı ulke arasındakı ılışkıler konusunda Dir raporunun djnlenmasınden sonra Hartum rejımıae karşı komploya haarlanan kuvvetleri topraklannda barındırdığı içın Etyopya'yı kmayan bır karar kabul etmıştır. Aynı kaıarda, Afrıka Bırbğı Örgutunden sorumluiuklarını yerıne getırmesı ve Etyopya rejımını kınaması da ıstenmıştir. Geçen 1 ocakta da, Sudan Dev Iet Başkam Cafer El Nimeyrı. Etyopya hukümeüni Sudan'a xar şı komplolara katılmakia «uçıaînıştı. *aa."> TÜRKİYE İŞ DANKASI İSTANDUL SANAT GALERİSİ SUNAR: I 8 OCAK22 OCAK TÜRKÎYE İŞ BANKASI TABLO KOLEKSÎYONUNDAN SEÇMELER SERGİSİ II 24 OCAK5 ŞUBAT ALMANYA'DÂ GÖÇÜK ALTINDA KALÂN TÜRK MADEN iŞÇiSi BİR AYAĞI KESiLEREK KURTARILABiLDl CASTROP. RAIXEL (Batı Almanya) Maden yetfcılılermın bıldırdığıne gore. bır başka madencının olumüne yol açan maden gocüğunde mahsur kalan 11 yaşmdakı Turk ışçısı Alı Yığıt 38 saat sonra 800 metre yenn altından. sol ayagı kesümek sılretıvıe kurtarılabılmıstır Alı Yığıt'ın ayağının madenın altıncı katında kaya tavanı tutan dareğm parçalanması sırasında yennden oynatılamıyacak şekılde sıkıstığı belirtilmiştır. Gayrimenku! Satış îlânı îstanbul 1. îftâs Memurluğundan Dosja .No: 1973/16 Bakırkoy Şeniık mahallesuun Şenîık Çıltlığı mev&mde Hatboyu Derman ısımlı kaydeu 77 pafta, 567 ada, 25 parsel sayılı 962.5U m2 sahalı taria halen k apartmanda 65,600 hısse karşıiığında ırtıfakiı tozelj 5 No lı daırenm ıflâs hukunv lerıne gore satılmasına karar venlmıştır. I^LAJ^ DURUMü. On ve komşu mesafelen ö'er metre, arka baiıçe mesalesı W ) cm bırakdaıklan sonra 20 mt. X derınlık ve b,5ü mt. ırtılada ve ayrık nızamda ınşaat yapılmasuıa musaade edılmektedır. HALIHAZIR UURUMU VE KIYMETI. Bıhrkıjı tesbltıne gore Bakırkoy Fıorja Çıltlıgı sokagı Şeniık mahallesmde, mufnsın ıkamet ettıgı yer olarak ^sbıt olunan Şeniık koyu Kırserdar maaaliesı Hatbo>u Derman apartmanı betonanne karkas buıa olup zemın kat 5 No lı daıre olup gırısın sag Karşı taralına gelen daıre 1 ho!, 1 L salon, 1 oda, mutfax, oanjo ve W.C. ve ustu kapah canıeKan baLkon planlıdır. Nafı sahası 57 70 m2. oıaıı daırede oda zemınlerı marley, hol, mutiak banjo zemınleıı karo mozay.k aoşelıdır. Banyo, 1 lavaoo 40/50'hk NL'H marKa emaje kazan 15 sıra renklı €skı iayans ve alafranga WC Kuvetu tesısatlıdır. Ayrıca alaturka W C. vardır. ıO sıra £ayans doşelidır. Bına olarak bakımiı ve 10 senelık saflam yapıdır. B:na cephesı kısmen boya, kısmen mozayık sıvalıdır. Doğramaiar ahşap, camekân madenıdır. Beiedıyece ıskan müsaadesı verılmemıştlr. Daırenın tamamma 219 260,00 TL. kıymet tahmın ve takdır edümıştır. Ilk açık artırması nızarrkîamenm 50. maddesıne ıstınaden 11 2 1977 Cuma gunu saat 11den 1130 a kadar memurıyetımızde ıcra oîunacak, ancak teklıf muhammen değenn n 75'ını bulmadığı takdırde 2. artırması 21 2'1977 Pa> zartesı saat ll'den 11 30'a kadar keza memunyetımızde icra olunacakfır Artınr.a şartnamesı ılânın neşrı tarıhınden ıtıbaren açık bulundurulacak ve 200 kr'luk posta piilu venlmesı halınde ıstej.enlere bırer orneğ: gonderılebılecektır. Artırmaya ıştırak ıçın talımını degerm "c 10 nısoetmde temınat iraesı mecbundır. Ihale bedelı ve tellâlıye resmı, datrga pulu bedelı peşın olarak odemelerı, aksı halde ıhale edıltnenus sayüır. Ancak ıhale bedelı ıçın 20 gunt kadar mehıl venlebıhr. Iflâs ıdaresı gaynmenkulü saap satmamakta muhtar olduğu, daha fazla rnalumat almak ısteyenlerın memurr etımı;e rmıranaa'lan, tahhve teslım ve tescıl masraflarımn rli"na an hıılıınduğu ılân olunur. (Basn S7) 215 ELİF NACİ RESİMDE 60 YIL SERGlSÎ III 7 ŞUBA T19 ŞUBA T KEMAL ERHAN KOLEKSÎYONUNDAN SEÇME 100 TABLO Galeri Pazar dışında hergün 10.0014.00 ve 16.0019.00 arası açıktır. COMECON Küba'da nükleer santral kuracak MOSKOVA Dogu AvTtrpa Karşılıklı Yardımlaşma Orgutu «Comecon.un Kuba'da bır nükleer enerji san'ralı kuracağı açıkıannuşür. Tass Ajansı, 19Î2 yıluıda Comecon'a eıren Kuba'nm, ou santral sayesınde elektrık ^nerjısı uretımını bır mıslı arttıracağını belırtmıştır. Ajans, Comecon'un Bulgarıstan, Macanstan, Romanya ve Çekoslovakya'da da benzerı ıtom santrallan nşa ettığını ve Polc.nya'da kurulması tasarlanan yenı santralın projesmın de tamauıiandığını bildirm:stir. Tass AJansı'na gdre, Comecon ülkelerirun nukleer elektrık üretım kapaiitesı 1971 %ılından bu vana '«700lık artıs göstennıstır. Ve halen 7.500 megavatt civann'"adır. Bu kapası'e 1980'de megawatt'ı bulacaktır. (a.a.) 1 5 Ş 5 S E S 5 ~ S TEŞEKKÜR Çek scvgıh annemız, yegâne destegımiz, herşeyımız 27121976 sur.u ani olarak kaybettüc. Buyıık acımızı paylaşan, cenaze merasımine ıştırak eden, eve gelerek veya telei.on ve telgrafla başsağlığı dıieyen butun akraba dost \e tum Mıllı ReasUrans T.A.Ş. Mensuplarma teşekKUi eder, mırmet ve şukranlanmızı ıletınz. 1T V RK4N OZKANGİL LEMAN ÖZEL M. ZEKt ÖZK\N } S = jj; Ş E = §jj S 1 E. MAHMURE ÖZKAN'ı [ îstiklâl Caddesi îş Bankası Parmakkapı Şubesi bitişiği Yürekli Han Kat 2 Beyoçjlıı Istanbul Tel. 44JiJ21 yeniaıans ÜtlllllllllMUİIUIIUHUIIUIUIllilUlliUUIIIIIIIIIIIIIIHUUIIIIUUUIUUr cenajans: 2222 (Yer" Ajans 75/31T)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog