Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

Ç AĞ DA Ş Î A l ' I N L A R l MEKTUPLARLA KÖY ENSTiTÜSÜ YILLARI L HAKKI TO\GUÇ FÎYATI: 30 LİRA ı îsteme Adresi: Çagdas Yayınları. Halkevi S. 3941 Cağalnğiu IST.lNBtL Cumhuriyet 53. Y!L. SâYI: 18836 Kıırncusu: YUMJS NADi 7 O A 1977 C M CK U A # Ç A ^s EY Ğ lf A Ş Y şjffcr M İÇİN DEIV A Y IN L A R I NECATi CJJMAL FtYATI: 15 LlTum tsteme Adresi: Çağdaş YayınUm^B |kev1 S. 3941 Cağaloğlu ISTâNBÜ MECUS HEUPURINI İNCE1EME KOMiSYONU'NUN ZAM ÖNGÖREN RâPORU MJN CENEl KURUl'DÂ KABUl EDiLDi. PARLAMENTERLER 83 BiNER LiRA BİRiKMiî FARK ALACAK Milli Eğitim ve Üniversite bütçelerine 356 milyon 763 bin lira eklendi ödenek arttınmıyla Mlllî Egitim BaJtanlıgı Bütçesi 888 milyon 431 bin liraya yükseltümiştir. Komisyonda dün ilk olarak verilen önergelerle Milli Egitim Bakanlıgı Bütçesi 91 milyon 130 bin iira arttınlmıştır. ODTÜ'nin çeşitli harcamalan için CHFIiler tarafmdan veri(Devamı Sa 9, Sü. 4 d>) ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosu) Bütçe Plân Karma Komisyonununda üç gündiir görüşülmekte olan Millî Egitim Bakanlıgı Bütçesi Uzerindelci tartışmalar dün tamamlanmış, çeşitli bnerilerle bakanlık bütçesi 130 miiyon 214 bin lira. üniversite ve akademiler bütçesi ise 226 milyon 549 bin lira arttınlmıstır. Dünlrti toplam 357 milyon 763 bin liralık Parlamenter maaşlan net 9764 TL arttınldı ANKARA, (Cumnuriyet Bflrosu) Millet Meclisi Genel Kurulunda dün Meclis Hesaplannı înceleme Komisyonundan gelen blr kararın kabul edilmesirle Mîlletvekili ve Senatörlerin ödenek ve yollulclanru, yenlden büyük orands zam yapıimıştır. Buna göre parlamenter lerln ödenek ve yolluklsn toplamı net 9.784 lir» arttmlmaktacbr. N; AUYORİİR, NE ALAUKLAR! Milletveldll ve Senatörierin ayhklan halen emeklillge esas olan tosenek (10O0+2OO) + 12O0/2 üzerinden hesaplanmaktadır. Bu mik tar 1800 lira olmakta ve mevcut katsayı olan 9Ta çarpılınca 16 b:n 200 Hra bulunmaktadır. Bu Tvüt mlktar», bu brüt miktann yüzde 5O'»l olan 8 bin 100 lira n<n olarak eklenmefctedir. Dolayısıyla toplam ele geçen net miktar 16 bin 200 lira olmaktadır. Yeni alınan komlsyon karan geregince, ayhklarda net 9 bin 700 lira artış ortara çıkmaktadır. Bu miktann hesaplanmasında kul Ianılan yöntem ise şöyledir: Emek lılige esas olan kesenek miktarı komisyon karan ile değişmlştir. Bu miktar (10004200) lira foerinden hesaplanmakta. bu 1200 îira katsayı 91a çarpılmakta ve 1 Q bin 800 lira bulunmaktadır. 10 bin 800 liraya 1991 sayılı üniversiteler yasasında öğretim üyelerine verilen miktann yüzde Sffi eklenmektedir. 10 bin 800 liranın yüzde 80'i 8 bic 640 lira olmaktadır. Bu miktsra son olarak üçte iki oranında makam iazmüıatı eklenmektedir. Bu da 7 bin 200 lira olmaktadır. Tüm bu miktarlar yanl 10.800 üra, 8.54€ lira ve (Deranu Sa. 9, Sü. 7 de) çatışmada bir işçi öldü, Istanbul'da da devrimcilerin kaldığı yurtlar polisçe arandı (Cumhurivet Haber Merkoi) Gaziantep'de Lise ögrencileri arasmda bir süredir deram e'len olaylar dün beklenen kanlı şekle dönüsmüş, çıkan silâhlı çatışmalarda bir işçi tabanca kurşımuyla can vermiş, 2 kişi de yaralanmıştır. Güvenlik Kuvvetlerinüı güçlükle bastırabüdik'.eri olaylara, halkm da kanştığı gözlenrniş, çatışmalar çeşitli kesimlerde nnın süre devanı etmiştir. Yetküıler, Gaziantep'deki DPT ve AİSP Ortak Pazardan çıkılması goruşunu savunuyor İTHALAT REJİMİ SORUNUNUN DA TARTIJILDIGI BAKANLIKLARARASl EKONOMİK KURUL'DA RENAULT MARKA OTÖMOBİLLERE 1 6 2 0 BİN LİRA ZAM YAPIIMASI KONUSÜNDA GÖRÜJ BİRLİGİNE VARHOI rak topluluktan çıkılmasmı ve topluluk ile ikili ticaret anlasmalarına gidilmesini ya da serbest mübadele bölgeleri kurulmasını önerirlerken, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri. AET ile ilişkilerin siyasal yönlerinin de bulunduğur.u ve konuya yalnız ekonomik açıdan yaklaşmanın yanhş sonuçlar dojurabileceğini belirtmişlerd'.r. Ticaret Bakanlığının görtişü ise Türkiye'nln henüz yeni pazarlar bulamadıgı. ithalât ve ihracannın AET'ye bağlı olduğu ve topluluktan çıkmak yerine dış ticaret açı ğını giderici yollar bulmak uzere toplulukla yakın bir çalışmanın sürdürülmesi biçiminde ifade edil miştir. Konu üzerinde uzlaşmaya v*. nlamayınca. Kurula başkanlık eden Erbakan sorunu. hazırlayacagı bir raporla. karara baglanmak üzere Bakanlar Kuruluna götürecefini bildirmiştir. AET (Devamı Sa. 9. Sü. 4 de) olayla ilgüi açıklama yapmaktan kaçınmışlardır. Istanbul'da da. Site Yurdu civarında dün sabah iki grup öğrenci birbirlerine kurşun yagdırmış. 2 öğrenct yaralanmış, 9 öğrenci göraltına alınmıştır. Istanbul'daki çatışmadan sonra pol:s, Lâleli'deki iki devrimci dernegi basarak 35 kişiyi götürmüstür. (Devamı Sa. 9, Sü. 1 <le) ANKARA, (Cınnhurivet Bürosu) Bakanlıklararası Ekonomik Kurul'un 31 arahk 1976'dan bu yana sürdürdüğü çalışmalarda Ortakpazar'ia ilişkiler konusunda hiçbir sonuç alınamamış ve konunun Bakanlar Kurulunda çözülmesi kararlaştırılmıştır. Kurula üye, MSP'ye bağh Sanayi Bakanlığı ile DevTet Planlama Teşkilâtı AET'ye tam üye oîmaya gerek olmadı*ınj savuna ECEViT, CHP'NİN TÜRKBULGAR İÜŞKİLERİNİN DAHA DA GELİŞMESİNE ÇALIŞACAĞINI Hasan CEMAL RUSÇUK CHP Geuel Baskanı Bülent Eccvit dün, Bulgaristan'ı ziyareönin ikinci günün de Türklerin yogun olarak yaşscugı Rusçuîc'a geimis ve burada Maliye Bakanı, Yahya Demirel hakkındaki evrakı| 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne eksik gönderdi BAKAN1K SUNUJ YAZISINDA «366 ADtT EK TAHKiKAT EVRAKİNIN YETERLİ fOÎOKOPi KAĞIDI BUIÜNMADIĞI» GEREKÇE3İYLE fOÎOKOPİ EKIENMEKN GÖNDERiLDiĞİ BiLDiRiLiYOR ANKARA, (ANKA) Yurt dışına mobily» ihreç ettigl 'ddiasiyle Hazine'den 20.7 milyon lira vergi ve fon iadesi alan Yahya Kemal Demirel hakkında Maliye Bakanlıgı müfettişleri Selâhattin Guntaş ve Mehmet Karaduman tarafmdan hazırlanan rapor. Maliye Bakanı tarafından Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesine eksik gönderilırüştir. Maliye Bakanımn imzasıyla mahkemeye gönderilen rapora ilişkin yazıda, rapora ehli olması gereken 366 sonıçturma cevabınm. «Haiinazırcia elde yeterli fotokopi kagıdı bulunmadığı» gerekçesiyle. fotokon: lerinin gönderilemediği büdirilmektedir. Öte yandan. yargı organlanna. mobilya yolsuzluğuyla ilgili olarak gönderilen müfettiş raporlan Yahya Demirel'in ticari laaliyetinin niteüğini ortaya koymaktadır. Müşavir Maliye Müfettişi Orhan Güven ve Maliye Müfettişi Erdogan Öner'in 28.7.1975 tarihli ön inceleme raporlannda. Yalı ya Demirel firmasının 1374 yılı defter ve belgelerinde yapılan inreîemene beyan edilen kânn dü.şük görüldügü, belge ve kayıtlar arasında ilinti sağlanamadığının saptandıgı. <Kârın azaltılması için mal alış ve nakliye masraflannın kısıtlamruş olabilecefi intibaının edinildiği» belirtilmektedir. Maliye Bakanlığı raporunda ise mobilya diye ihraç edilen suntalann «tatil ve tatile yakın günlerde» gemilere yüklenerek yapjlan işin «fazla kişilerce bilüımesinin önlenmek istendiği» bildirilmekte devamla şöyle denilmektedir: «Aynca Yahya Demirel'in da(Devamı Sa. 9, Sü. S de) MSP, Danıştay'ın Karataş'la ilgili kararına uyuimasım isteyecek ANKARA, Cumhuriyet Bfirora) Danıştay'ın TRT Genel Müdürü Şaban Karataş'ın atanmasıyla ilgli Bakanlar Kurulu kararıru iptal etmesine ilişkin kararaun hükümete ulaşmasından sonra MSP' li Bakanlann bunun uygulanmasmı Başbakan'dan istej'ecekleri öğrenilmiştir. MSP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Cumalıogîu bugünkü TRT yönetüninin «rarar lı» olduğuna inandıklannı belırterek «Bilhassa Genel Müdürün tutumu onun yardımcısı Haber Dairesi Baskanı'run tamarnen partîzanca da\Taruşlan ortadadır. Biz gerek muhaleîette olsun gerek iktidarda olsun siyasi partilere karşı TRT yöneticilerinin tuturnlannı partizanca buluyor ve bu durumun değiştirilmesini istiyoruz.» demiştir. Bütçenin çıkarılması için TRT konusunu MSP olarak, «Hükümet sorunu» yapmadıklanıu ifade eden Cumalıogîu, Danıştay kararuun hükümete ulaşması ha(Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) bildiriyor Eğitim Enstitüleri 2. sınıf "Kültür Tarihi,, ders kitabı konusunda da soruşturma açıldı ANK.VRA. (Cumhuriyet Bürosu) Milli Efitım Bakanlığı tarıündan bu ders yılında okuculınasma karar verilen kitapiaraan bazılarının belirli bölümlerı HKir eleştirilere uğrayıp kaidırılııketı. Egitim Enstitüierintn ikinci sımrarında okutulmakta îian «Kültür Tarihi» kitabı için de, savcılık soruşturma açmışur. Kitapta «Türkierin karakter ve özeilikleri» sayılmakta ve uClküEDİRNEKAPI'DAKİ ler, yolunda can verecek, kan dökecek mensuplara sahip deJİİBORU lerse canianamaz, a^evienemez, ANÂ yaşayamazlar» denılmektedir. PATLAYINCA, Savcilık soruşturmasına lıyanak olan SosyaHst Yarın dergisin de aynca «Kitabın jazarı Bi ISTANBUL'UN lâl Gürer'in Aiyon üğreîmen üPEK ÇOK SEMTi kulunda. görev sırasında :ki i.ız öğrenciye sarkıntılık yapıitfir.a YiNE iiişkın öğrencıleri.n şikâyet oilekçelerînın Afyon Vaiis;ne ve SUSUZ KALDI r:ldığ:» yolunda bır iddia dâ yer a^mak'adır. Edirnekapı Şehitliği yakınındaki bin milinîetre çapındaki çe.Vukara Savcılığı taraf uı l?Ji lik ana boru patladığından. îsüzerinde soruşturma aç'.ian Kültanbul'un büyük bir bölümü sutür Tar:hı kitabından şu örneksuz kalmıştır. ler verılmekredir: Sular Idaresi Genel Müdürij (Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) Gültekin Oskay. ana borudakl patlamanın saa;; 08 de ıvvı'iv. geldigini, ancak olay j'erinde eŞeriat düzeni lektrik ve PTT tesisleri bulunmesı ve trafiğin bu bölgede yoğun amaçlayan «Siret olması nedeniyle dün çaljşmaiara başlanamadığını, KarayolİBn Konferansı»nın 17. Bölge Müdürlüğü ile Trafik Müdürlügü'nden yardım istendiTürkiye'de ğini açıklamıştır. Rusçuk Sancagı yetJdlileri v« kalabalık bir halk toplulugu tarafından karşılanmıstır. Ecevit öncekl gün Bulgarisîan Vatan Cephesi Baskanı Penco Kubadinski ile yaptıgı görüsmelerde özellikle iki ülke arasınd?.ki translt taşunacılıgı, vize sorunu ve Türk asıllı Bulgar vatandaşlannın kültürel gereksinmeleri üzerinde duruldugımu belirtmiştir. CHP Genel Baflkara ve beraberindeki heyete önceki aksam bir yemek verümlşür. Yemekte bir konuşma yapan £cevit, Türk Bulgar dostlugunun önemi ile «yumusama» üzerinde uzun uzun durmuştur. Türk Bulgar ilişkilerinin son yıllarda gelismesine rağrnen bunu yeterli saymadıklannı belirten Ecevit. «İktidara gel digimizde bu alanda üzerimize düşeni yapacagız. îki millet arasında kültürel alanda da her iki tarafın da üzerine düşeni yapması gerekli ve tarüıi bir görevdir. Ortak kültür temelleri üzerine sağlam kalıcı dostluk ilişküeri kurabiliriz» demişür. Ecevit konuşmasını şöyle sürdürmüştür: .iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve kalıcı bir temele dayandınlması yumuşamaya da Katkıda bulunacaktır. (Devanu Sa. 9, Sü. 4 de) AMERİKA'NIN TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'A İSRAİL ARACILIĞIYLA SİLAH SATTIĞI ONE SÜRÜLDÜ • ABO'DE YAYINIANAN •CHRİSTİAN SCİENCE AMERiKAN HÜKÜMETJ VE TAYVAN'A OIMAKSIZIN TÜRKiYE, YUNANiSîAN KONGRE 0NAY1 SiLAH SATMAK i(iN İSRAİL'İ KUILANDI GA2EÎE, 5İLİ7E FÛZE SAÎISJ İÇİN ABD VE İSRAİL HÜKÜMETLERJ ARASINOA GiZU BİR ANLAJMA YAPILDI6INI ÖNE SÜRDO.. WASHt.NGTO\, (ANKA) Boston'da yayınlanmakta olan «Christian Science Monitor» gazetesi, ABD hükümetinın, İsrail'i aracı olarak kullanarak müttefik lerine kongrenin onayına sunmadan silâh sattığmı açıklamıştır. Gazetenüı Atina muhabirine at£en verdiği habere göre, Yunanis tan Savunma Bakanı Evangelos Averof, aünalanna :zin veriüneyen askeri malzemeleri îsrail'den kldıklarını dcjrrulanuştır. Gazete aynca ABD'ü süâh sanayicilerirün, ABD hükümetinin kongrenin onaylamadığı baa silâh satışlanru Türkiye ve Tayvan'a îsraü aracılıgı ile gerçekieştirdiğini söylediklerini ileri sür müştür. Gazeterün Aria mnuhabiri Türk Yunan uyuşmazlıginın doruguna ulastıgı yaz aylarında Yunanistan'ın bu yoüa, Arnerikan yapısı uçaklan için son derece gelişmiş radar ve uçuş sistenıieri satın aldıgını bildirmistir. Yunanistan'ın o sıralarda satın aldığı askeri malzeme arasın erkea uya n radar sistemleri, karsı taraim radyo yayınlarını bozma aygrıtlan ve aydınlatma fişeklerirdn de bulundugu bıldirilmektedir. (Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) MONİTOR. GAZEIESiNE GÖRE, • T A zıs ı z OLAYLAKIN ARDINDAKİ Çözüm Yolu? A yie görünuyor H ne pahaI I sına olursa olsun yflksek ^^ öfretün fcurumlannı genel »eçlralere de|in tatil etmek en çıkar yol niteb'ğine geünek üzeredir. Önümüzde bir yarım öğreöm yılı vardır. Türkrye glbi yoksul bir ülke için yarun öğretlm yılı böyük değer taşnnaktadır. Çocnfnnn okutmak için nice özveriye katianan onbinlerce aile, finiversitelerin kapaamasından zarar görecektlr; onbinlerce öfronci de ister istemez cezalandirılmıs olacak, urnan yitireceklerdlr. Ama, bıçak kemiğe dayanmıs dorumdadır. Bu kesmekeş Içinde zaten docru dürfist eritim göre, yüksek öğretim kurumlannın se$imlere defin kapıiannı kaparmalan cinayetlerin önüne geçmek için tek yol gibi görünüyor. öğrencilerin can güvenüğini sağlamayın biiyüklerin, Ule de öğretime devam gibi bir inat içinde bulnnmaları mantığa aykırıdır. Bir devlette öğrencinin can güvenliği sağlanamazsa, öğretim de yapılamaz. Bu temel ilkeden yola çıkarak kararlara yönelmek ban şeyler kaybettirecektir; ama, analar ve babalar, ber «rün «çocuğum dönecek mi, dönmiyecek ml?» kaygılanyla çırpınmaklan kurtnlaraklardir. Rans n n ı n m . GERÇEK GÖZLEM UÛUR MUMCU TRT ve MSP... toplanmak istenmesi Meclis'te eleştirdi AVKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Şeriatın tüm müslüman ülkejprde derhal yürürlüğe girmesıni ve Arapça'nın da bu ülkelerde resmi dil olmasını kararlaştıran «Siret Konferansısnın Türkiye'de düzenlenmesi konusu, dün Millet Meclisi'ne getirilerek, duyulan kusku pnlatılmıştır. Saat 15'de AP'li Başkarivekillennden Abmet Cak?np.V:"in bfisk^r(Devamı Sa. 9, Sü 8 ile) Bu sabah saat 07.30'dan itibaren onarım çalışmalanna başlanacağıru bildiren Sular İdaresi Genel Müdürü. Eminönü ve Eyüp ilçeleri djşmda, Istanbul yakasınm Suriçi bolümünden Bej'azıt'a kadar olan bölgeleriyle, Ze>tinburnu. Güngören, Bağcılar. Sağınalcılar ve Küçükçekmece'de sulann kesildigini söylemiştir. Gültekin Oskay. Bakırköy ve Ralıçelievler gibı kujoı sistem; ile beslenen yerlerin de pompa istasyonundan takvjye edilemeyecekleri için, susazluktan etkilenecegıni bilciirmiştir. (Devamı Sa. 9, Sü 1 de) aban Karataş. en sonnnda MSP'nin de labnnı lasırdı. TRTden vakınanJar arasına, CHP ve DP'den sonra, MSP de katıldı. CHP ve DP muhalefet partileri, MSP ise, hükümet partilerinden birfdir. Bu bakundan MSP'nin tepkisi, CHP ve DPnin gösterdl|i tepkilerden başka türlü olmalıdır. Orie ama, bu tepkj nasıl olmalıdır? Erbakan, bntçenin tuzırlandığı günlerde, Demlrtl'i Ivire köseye sıkıştırnuş, Oemirel'den ne isterse atmış, Maliye Bakanuğunn bir kısun yetkilerini, MSP'U Sanayi ve Teknoioji Bakanlığma devretmişti. Demek Id, Erbakan'ıu, pücü • kuvveti yerinde, kopardıçuıı alıyor. Demirel, Erbakan'dan korknyor. Bn belll oluyor. Fakat, Erbakan'ın baıı 19lere gücö yctivor, bazüanna da jetınlyor.. Örneğin, (coalisyon prolokolünde yer almasına rağmen, Basın . Vayın Genel Müdürlüğü, bugüne kadar, ıMSPIi Devlet Bakanı Hasan Aksay'3 baflanmış değildir. ıNeden? Cünkü, hükümetl de aşaıı bazı giiçler, Basın • layın Genel Müdürlüğünün. AP'li Bakanlar a bağli olmasını istiyor. Aksa.v da Erbakan da bu kouuıla çaresiz kaJıyor. Böyiece Basın Vayın Genel Müdürlüçn. Demirel'm demeçlerini basan bir «teksir makinesi» gibi, AP gudümünde basın ve ya>inını sürdürüyor. Seçimler vaklaştıjı içJn TRT'nfn önemi büsbütün artıyor. Artık lyfee anlaşılmıştır M, TRT, seçim döneminde, sadece Oemirel ve Türkeşin propaganda aracı olacaktır. Ha(Devamı 5. savfada) S Lösemi tedavisinde önemli bir yöntem olan «kemik iliği» nakli Türkiye'de de yapılacak ANKARA Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Doğan Karan Hacettepe Üniversitesi'nde organ nakillerine önem verildiğini, bu yıl 100'e yakın böbrek naklinin gerçekleştirildigini, yakın bir gelecekte de Lösemi tedavisinde çok önemli bir gelişme olan «Kemik İliği» nakline başlanacagını açıklamıştır. Prof. Doğan Karan. TBMM Bütçe Karma Komisyonu'nda yaptıgı açıklamada, aynca, üniver site'nin yer bîümJeri faküîtesr'rde gelecegin Minerali sayılan «Zeolıt Minerali» araştırmaları japıldığını, Türkiye'de 50 milyon ton Zeolit rezervinin tespit edildiğini bildirmiş. bu arada, Ankara'daki kirli hava konusuna değînerek. «birkaç sene sonra, Ankara'nm havasını temizieme imkânına sahip olacağımızı umuyorum» ü&tnıştır. (A.A) da savasa giden askerlerin anababaJan gibi vurek çarpıntısıyia yaşamak doğaJ bir sey olmasa gerekir. l'aşı Uerlemiş politikacılar kah yürekll de oluyorlar. Siyasal dünyamızda hırslan sea duvannı aşmış olanlar vardır. Banlardan bazılan üniversite olaylanyla nkıyönetlme tırmanma bevesleri Içindedirier, bazılan bu heveslerin sahlplerine iktidar yetJrileri tamyarak koltnklannı korunuk stratejisine baflamnışlardır; bazılan seçim giinüne ulssnak için ber şeye göz ymnmak zorunda ••• (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) Türkîye Barofar B'ırVığî 10. Genel Kurulu Adapazan'nda çalışmalanna başladı SAKARYA, (Cumhuriyet) Türkiye Barolar Birllği'nin 10. Genel Kurul çalışmaları dün Adapazan'nda başlamıştır. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk Genel Kurul dolayısıyla Türkiye Barolar Birliği Genel Başkanı Prof. Faruk Erem'e gönderdiği mesajda; (tGenel Kurul çalışmalarınız süresince ortaya konulacak görüş ve temennilerin hukuk alanına yararlı katkılar sağlamasıru diler, toplantınıza katılan deferli üyelerüıize sevgiler sunarım» demiştir. ECEViT'iN MESAJI CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit de Genel Kurui'a gönderdiği mesajda, hükümetin tutumu yüzünden ortaya çakan bunaiunm olağanüstü boyutlara ulaştığını ancak henüz bir (Devamı Sa. 9, Sü. 6 da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog