Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

: • . ' ) ÇAĞDAS YAYINLÂRI Yazın ve Yaşam D0{. fAHSiN YICH Blr bilim adamının edebıyat re ısnat dünyamıza bakışlan. Fiyatı: 15 TL. ÎSTEME ADRESÎ: ÇAĞDAS TAYINLARI Halkevi Sokak 39/41, Cağaloğla / tST. Cumhuriyet 53. Yll, SAY1: 18S35 Kurucusu: TUNUS NADt 6 OCAK (977 PERŞEMBE Gögü ısrtamazstnz Çabraa İZOCA/Vlla kaplatmz Yahya Demirel in mobilya yolsuzluğımu saptayan Bakanlık raporları ilgili mahkemelere gönderildi ANKARA, (ANKA) Yahya Damirelin mobilya yolsuzlugu lle llgüi olarak Uç ayn Bakanlık tarafından hazırlanan müfettış raporlan Hukuk ve Ceza Mahkemelerine verilmiştfr. Maliye, Gümrük. Tekel ve Ticaret Bakanlıgı müfettislerinin ayn ayn yapüklan arastırmalarda Yahya Demirel'in îsviçre'de varlıgı sap tanamayan şirketler aracılığı lle yurt dıştna mobilya Ihracatı yap tığı gerekçesiyle Hazlneden haksız olarak 20 milyon Ura vergi ladesi aldığı ve yurt dışına mobilya yerine «sunta.» gönderdiğl : belirlenmiştir. Maliye ve Gümrük Tekel Bakanlığı müfettişlerince i Yahya Demirel hakkında, kaçak j çüığm men ve takibl hakkında \ cezs davalan açüması Istcnmı?ür. Ticaret Bakanlıgı müfettişlerl Mustafa Can ve Temel Dezgin tarafından hazırîanan 93 sayfalık raporda Yahya Demirel'in îsviçre'de yerleşik oldugunu bildirdifi firmalann hiçbirinin Lozan Ticaret Siciline kaydolmadıgı be lirtilerek, «Bu firmalann İsvlçre firması oldufuna ve tescil beyannamelerinde gösterilen adreslerde bulunduklanna dair resmi bir belge elde edüememiştir. Pir malarin hiçbiri îsviçre'de Ticaret Siciline kayıtlı olmadıkları gibi, bunlaruı tescil beyannamelerinde gösteıilen adreslerine ya«ılan resmi yazılara da cevap aUnamamıştır» denilmektedir. Ticaret Bakanlığı müfettiş r*porlannda, bu firmalardan Comamar firmasmın Londra Ticaret Sicfline kaptlı oldufu, ancak bu firmanın adresinin Londra'da saptanamadıgı belirtllmektedir. Müfettişler, Yahya Demirel 'in îsviçre'de kaydına rastlanmayan üç şirket aracılıgı ile ticaret yaptığını, bu sirketlerden <tlnter Tradimper» ve «Coma(Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) Sofya'ya gelen CHP Genel Başkanı Ecevit yarın Bulgaristan Devlet Başkanı Jivkov'la görüşecek Hasan CEMAL SOFYA CHP Genel Bs<<vn Bülent Ecrtnt. üç günlük bir ziyaret için dün Bulgarista.T'ın taaşkenti SofyaVa gelmiş ve temaslanna başlamıştır. Havaalanmda 14 derecede yapılan karşılama töreninde davet sahibi Bulgaristan Vatan Ceohesi (Devamı Sa. 9, Sü. 8 de) E§itim Bakam Talım Terbiye'nin kararı uyarınca tartışmah kitaplardaki sakıncalı saylaların çıkarıldığını açıkladı AVKARA, (Cumbarİ7«4 Burosn) Milli Egitim Bakanlığı bütçesi lizerinde yapılan eleştirüeri dün yarutlayan Milli Egitim Bakanı ÂU XaUi Erdem, CHP'nin 1733 sayılı temel egitim yasasına karşı oldugunu öne siirmüs, «GHP1yi çıldutan, öfkelendiren ve kendiierinl akıl ve gerçek dısı heyecanlara zorlayar. sebeplerden biri budur» demiştir. (Devamı S». 9, Sü. 4 de) MiLLLi EGİTİM BAKANLIĞI; OANIJTAY'A BiR YAZI YAZARAK; EGiTiM ENSTiTÜLERiNE GiRiJ SINAVIYLA iLGiLi YÖRÖÎMEYi DURDURMA KARARINI <İYi AKLAYAMADIGIKI> BiLDiROi VE TAVZiH» İSTEDİ Siyasal faaliyette bulunan öğrencinin kredisi kesilecek ANKARA, (Cumhuriyet Büroau) ünıver sit«, yükseJc okuî ve yurtlarcia olay çıkarar^ «Silâh taşıyan, ideolojik davraniîta bulunan, şiddet eylemlerine başvuran. çiyasal propaganda yapan» ve aynı zamanda csrenira kredisinden yararlanan ögrencilerin ögrenim krsdilennin kesilmesine karar verümiştir. Yüksek öfrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlügü tarıTından hazırîanan bir yönetmelık eki Resmi Gazeter/.n dünkü sayısmda yayınlanmıştır. Pnna göre kredi yönetmeliğinin 53. maddesine »klenen bir iıkra ile universite ve yüksek ckullarda okumakta ve öğrenim kredisinden yararlanmakta olan ögrencilerin öğrenim kredilerinin kesil(Devamı Sa. 9, Sü t de) Damştay'm «Enstitüler kararı» uygulanmıyor (Cumhuriyet Haber Merkeıi) Milli Egitim Bakanlığı, Danışfay'a bir yazı yazarak, Eğitinı Enstitüleri sınavlan ile ügili Danıştay kararını iy: anlayanm dığını bildirmiş ve ttavzih» istemiştir. Bakanlık çevrelerinden alınan bilgilere göre, Bakanlık Egitim Enstitüleri sınavlannıi durdurulmasma ilişkin karan uygulamak istememektedlr. Bakanlığın Danıştay'dan «tavzih» isteyerek zaman kazanmaya çalıştıgı ve konuyu unutturmak istediği ileri sürülmektedir. Danıştay'da ögrencüer adına. •yürütmeyl durdurma» karar: alan Nezih Ozay, Bakana iarann <üç gün içinde uygulanmasını» bildlren bir «ihtarname. vermiş, Bakan üç gün içinde bilrtırimde bulunmadıgı gibi bugüne kadar da avukata yazılı bir karsılık vermemlştir. Önceki gün Bakan avukatı Bakanlık Bashukuk Müşaviri Necati Benderlioğlu'na göndermiş, Benderlioğlu • karan uygulamıyacağız» seklinde konuşrauşfur. Bakanlık yetkili lerine göre, Danıştay blrkaç kiş1. için karar almıştır. Halbuki. ya pılan smavlarla Egitim Enstitülerine girmiş sayılan 35 bini bulan öğrenci bulunmaktadır. Bunlar da Danıştay'da açılacak davalarda .müdaJıil. olarak bulunabileceklerdir. DANIŞTAY'IN YEHi URARURI öte yandan Danıştay Sekizinci Dairesi, Egitim Enstitüsü sınavlan konusunda yeni basvuranlar için 22 aralık tarihinde aldığı dört sayfalık «yürütmeyl durdurmat karanna gönderme yapmakta ve «Türk milleti adına» (Dcvanu Sa. 9, Sü. 6 da) Seçimin Temel Koşulu ANKARA, (Curahoriyet Bürosu) KtT'ın bazılannda memurlara ikramiye verilirken işçilere hiçbir ödeme yapılmaması nedeniyle ortaya cıkan sorun dün de çözülememiş. MKE'ye bağlı bazı işyerlerinde işçiler. Türkîş'in v» bağlı bulundukları Türk Metal Sendikasının talimatma uyarak işbaşı yaparken, C ephe ortajdarı arasında, daha doğrusu ortaklığın MSP kanadında APye nar»ı öteden b«rl gelişen güvensii!liftin gittikçe derinleştiğini RÖruyoruı. Seçimlerin kendi yönetimi altında vapılmasına biiyük önem veren Başbakan Demlrel aırf ortakbgı dagıtmamak amacıyle MSP'nin her isteğine boyun eğdifl, ödün iistüne ödün dafcıtüih balde taükümette urumlu bir işbirlifclnl buffiine dek M^layanumıstır. Bnndan sonra *a£layab1ür ml, kuşkuludur. Son olarak, >Bo TRT Ue seçtmlere ridilemez. derken MSP Genel Baskanı Necmettin Hoca ortağından jent bir ödün koIiarmak çabasına mı pirişmiştir, yoksa başka bir düşündüğü mii Tardır? Olan bitenlere ülkemiz çıkarlan açısından baktığımız zaman, biz sayuı Hocadan daha açık konuşouk ve .Bu Süleyman Bey'le seçimlere gidilemez» demek gerejjinl duyuyoruz. TRT zaten bclli çüçlerin buyruğuna girmiş bir kurumdur. Başındaki kişi yasaiara. mahkeme Kararlanna rafmen zorla yerinde oturmaktadır. Erbakan Hocaya yeni bir ödün olsun diye onu yerinden almak lçln Süleyman Beyln zahmete Binnesine ne gerek var? Yasalar uygulandığı zaman bugün bukukça boş olan TRT Genel Müdürlüfu. elbet doldurnJur. Araa nastJ rioldurulur? Bir Şaban giderse yerine bir başka Şaban cetirilmeyeceğini nereden bileceğiz? Seçimlerin kendJ yöaetim ve gözetlmi altında vapüması için çırpımp duran Süleyman Bey Isbaşında kaldıkça ynrttaşlan huzura kavuştaracak bir seçim nrtamından söz edilebllecegine biz tnanmıyoruz. Bundan ötürü de •Sülevman Beyle seçtmJere gidilemez» diyoruz. Süleyman Bey keııdi partisine biiyük ölçiide eeemendir. Üç ortajhndan biri silinmiş gitmlştir. En küçük ortağının komandolan muhalefeti nldınnak. ülkede ferillm havasınj sürdürmek üzere ona vardımcı olraaktadjrlar. Süieyman Bey rauhalefetteki DPVi d< parçalamış, eski düşmanlarından bir bölümiinü AP saflanna çekmeyi basarmıstır Hıı koşullar altında Reçimlere değin Başbakan kalabilmek ufruna Brbakan Hocaya daha nice ödünlcr vermekte blr sakınca pörmeyebHlr her halde. Snnunda MSP'den de hatın »avıjır oy paketleri toplayarafınt hesapladifina töre jimdiHk oltaya takılmı« yem saydıjh ödünleıi niçin esirgesin? Hem de ellnde belkj son daklkaya «•kladıJı yıırdumnTiı seçim olanaçından tüm yoksun bırakıcı tphlikelf bir sflâh bnlundufnna rarsayarken'. Onnn için, Erbakan Hoca ne döçfinür bilemeyiz ama biz seçimlere SüJeyman Beyslz blr hüJrümetle çidümesİDİ bem ülkemiz çıkarlan, bem de demokrastmlrin telecffi actsından vaı rrçilmcı blr koşul olarak eörîîyoru*. Dürüst olmayan, seçmene )rüven venneyen seçimler yüzünden de, tepeden tnme askersel mfidahaleier vüzünden de halkmuz reçmişte çok çile çekmlstir. Buniardan birini btr daha denemek, sonunda denemeye pirlşeceklerin basmı mutlaka ezecekse de aym zamanda toplum yapımızda da açır varatar açacaktır. Demirel: "Vatandaş istediği işi tutabilir, devlet vatandaşın kazancına göz dikemez,, ADANA. (Cumhuriyet Güney tlleri Bürosu) Başbak&n Süleyman Demirel dün esnaf ve saııatkârlarca düzenlenen toplantıda yaptıgı konusmada, vatandafin istediği işi tutmak hakkına saygı gösterilmesi gerektigini oeiirtmiş ve «Vatandaşın kazancına devlet göz dikemez» demiştir Başbakan konuşmasında özetle şunları söylemiştir: «Devletin iş vermediğl vatandaş ne yapacak? İstediği işi tutmayı da men ederseniz ne vap^r vatandaş? Kendi alm teri, el effie ği, göznuru ve zihin gücü üe ken dl hayatını kazanmasına vatan(Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) K.rıkkale'de yasal hakları olan ikramiyeleri verilmeyen işçılerden bir kısmı işbaşı yaparken bir kısmı dırenışi sürdürü/or Kırıkkale'de Yeni Metal • İş Sendıkasına aaglı ışçiler dırenışlerıni sürdürmüşlerdır. Konuyla ilgili olarak dün bir basm toplannsı düzenleyen bağımsız Yeni Metalİş Sendikası Başkanı ibrahim üzder, Kınkkale'de çogunlukta olduklan işyerlerinde işç:lerin direnlşi sürdürdüklerini, ıkramiyeler konusunda eşitlik sağlanıncaya kadar da devam edeceklerini söylemiş, • Kınkkale işçisi sadaka iştememektedir. Hakkım istemektedir» demiştir. öte yandan Türktş'e bağlı Türk Metal Sendikası yetküileri, Türktş Yürütme Kurulunun isteği üzerine 4 günden beri MKE'de bazı işyerlerinde devam etmekte olan direnişi «Geçici bir süre için durdurduklannı> söylemişlerdir. Ancak bazı işçüer Türkls ve sendikanın bu karanna karşı çıkmışlardır. KTFD EĞiTiM BAKANLIĞI, TARTIŞMA KONUSU DERS KıTAPLARININ OKUTULMAMASINA KARAR VERDi tzzet Rıza YA1IN ACLlSA KUM çöpleri toplarken MC'yl protesto ctti Temizlik işçileri gece de çalışarak çöpleri kaidırı/or Aralık ayına ait maaşlannm dışında tüm haklarmı alan İstanbul Belediyesinde çalışan 14 oın işçi dün sabahtan itibaren çalışmaya başlamıştır. Temizlik işçilerine, fen lşçilen de yardımda bulunmuş, 2 gün içinde U dag gibi biriken çöp yığınları erımeye başlamıstır. Çalışmalara Belediye Başkanı Isvan ile yardımcıları da katılmıştır. Isvan, işçilerin aralık ayına ait maaşlannı toplu sözleşme gereği olarak 10 ocak gününe kadar ödemek için Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'a (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) MSP'nin seçıme AP'siz bır hükümetle gıtmek istediği belırtılıyor ANKARA. (ANKA) MSP içindeki muhalefet ekibinin bölündügü, eskiden Erbakan'a karşı olan bir grubun Erbakan ile bütünleştiği, Paksu ve arkadaşlannm lse muüaltf tavırlannı devam ettirdikleri, fakat açıkça ortaya çıkmadıklan beUrtilmektedir. MSP içindeki muhalefet kanadınm yayın organı olduğu belirtilen «Vesika» dergisiııde, Milliyetçi Cephe Hükümetinin, MSP' nın aleyhinde geliştiği, MSP (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) KOMANDO SALDIRILARI SÜRÜYOR, ISTANBULDA2 OKUL DAHA KAPATILDI GÖZLEM UGUR MUMCU TARIH K1TABL, fîrkiye Cumhuriyeti ne laman knralrnnjttır? Te Comhuriyet döoemi ne zaman baslanuştır?. Bn soruyu okuyunca şaşıracak belki de tnzacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti 29 ekim 1923 tarihinde kurulmuştur ve Cumhuriyet döneml de bu tarihte başlamıştır. Bunun sorulmasına ne gerek vardır, diye düşuneceksiniz. Nedenl su, »nlata>im: T (Cumhuriyet Haber Merkni) Komando saldırılan dün yurdun çeşitli kesimlerinde yoğun biçimde sürmüş, îstanbul Üniversitesi Pen Pakültesi yanna kadar, Atatürk Egitim Enstitüsü de 10 ocak pazartesi gününe kadar tatil edilmiştir. üzun süreden beri komando baskıiannın sessizce sürdürüldüğü Çapa Tıp Fakültesinin Temel Bilimler binasmda komandolar dün dinamit lokumu atmış ve saldırıda bulunmuşlardır. Bir grup komandonun Temel Bi limler binasma attığı dinamit, binanın tüm camlannın kırılmasma yol açımştır. Olayla ilgili olarak kimse gözaltına alınmamıştır. Binada meydana gelen hasarın önemli olduğu belirtilmiştir. Ancak öğrsnim tatil edilmemiş, sürdürülmüştür. FEN FAKÜLTESiNK Dün öğrenime yeniden açılan l.Ü. Fen Fakültesinde derslere girmek isteyen öğrenciler lle bir grup komando arasında çıkan tartışma kısa sürede büyümüş ve kavgaya dönüşmüştür. Koman dolann fakültede kavga çıkartmak için fırsat kolladiklannı öne süren öğrenciler, komandolan fakülte binasının dış kapısma doğru püskürtmüşlerdir. Fakül(Deramı Sa. 9, Su. 1 de) LEFKOŞE Kıbrıs TUrk İşçileri Kıbrıs Türk Federe Devleti Egitim uğrenim ve Kültür İşleri Baiıam Derviş Eroğlu'na gönderaikleri mektupta Ahlâk ders kitabmın lise ve dengi okul larda okutulmasını protesto etm;ş'.er, ışçi aleyhtarı ve haysiyet kırıcı ifadeler taşıdığı gerekçesiyle Ahlâk dersi kitabmın top lattınlmasını istemişlerdir. Kabrıs Türk İşçi Sendikalan Federasyonu TürkSen'in Eğitim Bakanına gönderdigi mek tupta şöyle denümiştir: «Toplumumuzda insan şeref ve haysiyetinin sıruflara ayrüma sına neden olacak böyle bir kitabm çocuklanmıza ders İdtabı olarak okutulmasına kesinlik le karşıyıa. Özellikle Kıbrıs direniş harekâtında daima en ön safta bulunan, bu uğurda kendisinin ve çocugunun karunı ve canını çekinmeden veren bu ta sanların toplumdakl yeri bu mu dur? Hangi öğretmen ögrencisine senin baban işçidir. Bu nedenle az şereflidir diyecektir? Anayasamızın 7. maddesine ay kırı düşen ve büyük bir ahlâksızlık örnegi teşkil eden ahlâk dersleri lise I kitabuıdakl işçi aleyhtarı ifadelen şiddetle ve nefretle protesto eder, bu kitabın derhal toplattırılmasını okul lanmızda okutulmamasını talep ederiz.» Kıbns TUrk Pedere Devleti Egitim öğrenim ve Kültür İşleri Bakanı Derviş Eroğlu, yeni lise ders kitaplan konusunda şu açıklamayı yapmıstır: «197677 öğrenim yılına, baskı gecikmeleri nedeniyle ahlâk, felsefe, Türk dili ve kompozisyonu, Türk edebiyaü ve tarihi kitaplan yokluğunda girilmiş oldu ğu büinmektedir. Kıbrıs'a ulaşımı geciken yeni ders kitaplanrun değerlendiril mesine Uişkln mceleme çahsmalan BakanlığımiBca sürdUrülmüş ve sürdürülmektedir. Bu deferiendirmeler ışığında ilk etapta elde edilen bulşrular v« varılan sor.uçlar aşagıdadır: 1 Lise ahlâk kitapiannm (Devamı Sa. 9. Su 6 da) Papadopulos: "KTFD'nin bağımsızlık ilan etmesi halinde ikili ENOSIS'e gidileceğıni söylemedim,, LEFKOŞE, (RU>I KESİMt) Topiumlararası görüşmelerde Rvım tarafını temsil eden Papadopulos, KTFD'nin bağımsızüğını ilân etmesi halinde Kıbns Rum yönetiminin alacagı tavır hakkında daha önce yaptıgı konuşmanın yanlış değerlendirildigini bildirmiştir. •Filelefteros» gazetesine bir demeç veren Rum görüşmeci, bu konuda yaptıgı konuşmamn, Kıbns'ın Rum kesimindeki gazetelerce degişik bir biçimde yorumlandığını ve kendisinin iküi Enosis'ten söz etmediğini savunmuş(Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) «THE ECONOMiST» GÖZÜYLE TÜRKiYE: 1923 1950 Osraan ULAGAY'ın yazı dizisi bugün 4. sâyfa'da NADÎR NADİ Jcvamı Sa. 9, Sü. 6 da) AP Konya eskJ milletveJdli Yılmaı öctuna Ute wn •• ruflar için bir tarlh kltabı yazmıştır. Bn kitap, Mflll Efitlm Bakanüğı Talim Terbiye Knrulunca li§e son sınıflarda tarih idtabı olarak okutulmaktadır. Kjtabın 210. sayfasından su satırlara eöz atalım: Saltanatın düşmesl ile Turkıye Urihlnln ildnci devresl kapanır ve içinde bulunduğumuz üçüncü devre, Cun> buriyet devri başlar.Tazar, aynı sayfanın bir başka satınoda, «Bu arsda 29 ekim 1923'te, yeni rejime ad konularak Cumhuriyet ilân edilmlştl» diyor. arama, Cumhuriyetin kuruluşu Ue halifeliğin kaldınüşi arasındald dönemi «Cumhuriyet» saymıyor. Yazara göre, önemli olan •hilâfet>tir. Aym layfada OsmanJj ve Selçuklu İtnparalorluklannın «Büyiik ve şerefli» hir tarih parçası yarattığı helirtiliyor rakat, Cumhuriyet tarihimizin diinü re bugünü hakkında tek kelime edilml(Devamı 5. savfada) MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI TAN ORAL'ın ÇİZG1SİYLE (7. sayfâdâ) «Toplumdakl yerl yüksek olanlar öbUrlermden daha şerefli sanhrlar. Bir işçi ile bir doktorun şerefi aynı sayılmaz..» (Use 1 AhUk KiUbı, s: 108) rızısız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog