Bugünden 1930'a 5,477,080 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Sanat Tarihimizin Sorunları Prof. Doğan KUBAN Anadolu'ya v« sanat varlıgırmza bılim açumdan bataşlar. Flyatı: 15 l l n İOTEME ADRESt: ÇAĞDAŞ YAYINLARI Halkevi Sotafc 30/41, Cağato$iu Istanbnl Cumhuriyet 53. YIl, SAYI: 18834 K u r a c o s n : YTJNUS SADÎ 5 OCAK 1977 ÇARJAMBi yonıan ohısturuîmairtadır. Anılan kormsyonlardan «saglık ozel ihtisas komisyonu» da yapılan çalışmalardan sonra bır rapor hazırlamıstır. Raporda saShk hızmetlenmn dunımu ve gelıstırüme olara'clarından baslanmakta, Tıp Fakültelennın sorumluluklan, çevre saglığı, 13 saglığı. ılâc sorur.lanna defın 6eğıjik konularda görusler dile getınlmektedır. Raporda belirtıldıgıne göre «Kormsyon koruyucu beJdmlılc hizmetlerinin ozellıkle kırss.1 (Devamı Sa. 9, Sü. 4 (1H F Kemal Bav Şiirleri Erken O Horoz Genel dağ;tım GEDA Istonbü» *, İsteme Agah Efendı Sok 8/5 Anlgfro Gereken para sağlandi ve temizlik işçılerinin Istanbul'daki Kamu kuruluşlannda direnişi ikramiye sorunu büyiidüsona erdi Yasa gereğince memur ve işçilere yıllık kârdan ödenmesi gereken ikramiyelerde ayrıcâlıklâr yapılmasınâ ilişkin tepkiler genişliyor DPT Komisyonu, MC'nin sağlık sigortası önerisine karşı çıktı ANKARA (Yalçm DOGAN> Dördtfndl Bes Yıllık Kaltanma Planı Saglık Ozel îhtisas Komisyonu eephe hükıimeü tarafından getirilmek istener» genel saglık sıgortassna karşı çıtanı?, bunun yerine 1982 yüına degır saglık hisnetlertaın «sosyaUeştîrUmesını» önermisttr. 91 »ayıh Devlet Planlama Teçîalitı kururus yasasın 7 T» 8. maddelerins göre, beş yıllık kaünnma planlannuı hazırlanması sırannda her konuya ıiiskin özel ürtisas komis Milli Eğitim Bütçesi görüşülürken, çağ dışı ders kitaplan sorunu, sert tartışmalara yolaçtı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosa) Bütçe ve Plan Karma Kormsyonunda Mılli Eğıtım Bakanl^ı Butçesı uzenndekı dünkü goru:;melerde, çağdışı hse kitaplan yıne sert tartışmalara yolaçmıs CHP'lı konuşmacılar bu kıtapİT nn yazarlanndan hesap sorulmas:nı ıstemışlerdir MC'nın Mılli Eğıtım polıtık?«ı nın sert biçimde yerildigi görüşmelerde, CHPTı Suleyman Genç, AP11 Bakan Erdem'in, «rne«ut însanlardan oluşmuş bır topluluk ya ratma amacı»nın tam tersı bır uy gulama ıçmde olduğunu ıfade ctmış, oğretım ktırumlannda. fasızmm tırmanışa geçtığınl belırtmiş tır Kıtap sorununa da degınen Genç bu kitapları yazanlardan hesap soralacafiını sovlemiştır CHP Avdm Mılletiekıli ŞuKnı Koç da faşızm uzerinde durmu? (Devamı Sa. 9. Sü 1 de) Kamu ıktısad! Iniruluşlancda ya»a gereğince i$çi v» memurlara yülık kârdan ödenmesi gereken lkramiyelerde »ync«3ıJctar yapılmasınâ ilışldn teokıler gıttlkçe büyümektedir. SÖJ konu*u ıkramiyeler baa kamu kuruluşlannda yalnızca memurlara ftdenrniş, bazılarmda Ise hera menıurlara hem de işçılere herhangı bir ödeme yapılmamıstır. AVKARA, (Cumhuılyet Turkîş Yttrütn» Kurulu <l«Jn yaptıgı bir toplanttyla jconuyu gdrüşmüs ve yenl bir talimat gelinceye dek başlamıs olan dlrenlşlerln durdurulmasını ve venilerine (flrlşümemesinl stercuştır. öt« vandan. DemokraHk Par*l (DP) Genel Başkan Yard'mcısı Cevat önder, konuyla ilgıli o.arak Cephe Hukumetını suç>am.stır. konuya ıllşkın dünkü açıklaması şoyledır: «Kamu lktısadl teşebb'ısl/îrinde u\f ılanan 440 sayılı kanunun 3<J maddesi, muesseselerce dagıtıla caic ıkramıyenın, «Teşekkü'lenn yonetim kurulu baskan ve üyelen dahıl olmak üzere her çe«n personelme (ıççıler daiııl) ven lecegını» hükme bağlamış bul"nmaktadır. TUrkîş Ytirütme Kurulunun Biı maddenin a.ks'.r,p bir uygulama, bır sureden ben devanı etmekt« iken, 1976 yılının son gunü yapılan son odemeler'p so run iyıce katmerlendırümışrtr. Bahse konu ıkramıyelerın yu kandikı açık madde hUKntne rafmen müe=seçelenn vpımr!.f:nde en ağır yuku tasıyan • $ çılere verılmemesi ve huzti's'i:; edılmes; ulkemızı anarşıye sü(Derunı S«. 9, Sü. * de) îstanbul Beledlyesi temMUt lv çılerı, 19 gundenberı sürdürdükleri direnişi geçmış aylara a t haklarının odenmesı üzenne kaldırmışlar, bu sabahtan ıtıbarcn çalışacaklannı açıklamışlardır. Işçuer, gecelen de çalışmak su b:r ıkı etm 'rındp vn'< p nl bıldiTmşlerdır. CHP orgutu de. vann sabahtan ıtıbi ren 100 kamyonla temazlık ^ misın» k«tıl»e«fctjr. G«nçine kollan temizlik işçisi pbl bu itam panyad» yer alacaktır. Gençlık kollarının kampanyası bir haıU devam edecektir. Temlzhk işçilerinin îsta.ıOı' Belediyesınde yalnız aralık ar.na ait ücretlerl lcalmı$tır. Bu aa 15 milj'on lıra tutmaktadır Bu paranın 10 ocak gününe <a>laı toplu soîleşme geregı olara* ds(DeTmou Ss 9, Sü. 3 de) TURK HAVA YOLLARINDA TOPLU SÖZLEŞME UYGULANMADTĞI GEREKÇESİYLE GREV KARAR1 ALINDI zoriandığını Ileri sürmliş tur Erdoğan Balcı ıi.rt d^ında 21, yurt ıçınde 25 satı? burosu \e 151 ısyenne grev ılânının asü dığmı belirterek şunları söylemıştır: «15 senelık sendıkacı..k hayanmırda gTev uysulamasmdan şıddetle kaçındık. Buru açık ça belırtrnek gerekır kı Turk Hava Yollan bugun sorunısuz eJerdedır. Bır süre önce THY ust kademe \ onetıcılerıne baş vjrarak 9 a> once ımzaladıgımız toplu ış sozleşmesının 57 maddesının uyEulanmadigını, sıyasi nedenierle ışıne son verılen 15 personelın yemden ışe aUnmalarmı \e sendıka temsılcılerının ısyeriennın degıştırürnesıne son venimesını ıstedık, uyusmazlık komıtesmde sonuç alamadık. Kanuni uzlastır ma kumlu toplantısuıa ışveren Katılmanııştır Ba dunımda S75 sayılı yasdnın 15. \e 19. madde.en geregınce grev kararı aldık. Bu grev ılanı dugyn ış>erlerırie asılmışf.r Al"ı ışgunu sonra 5 b:n 600 üyerruzle grev uygulamasına başlayacağ:z » A\KVH\ Başbakan Sulej man Demırel. toplu ış soz.e^ıne THY Ger>3l Mudur.1 ıle Idare sı goruşmelennde anlaşmaya vaMcohsı arasmda bır surtuşmenlamaması nedenıyıe. Anadolu Anın olduğunu, bunun da alt kajansı ış^cr.ermde, Turkıje Gaze nenıelere yansıdsğmı ıddıa eıen tecıler Scndıkası tarafmdan ujgu i sendıka Genel Baskan: Eı doğan J Balcı (ı28 nı^an 1975 tanhınden t lar.ması î:ararlaş*ırılan grev ıle ben Genel Mutur ve Tdare Merılgılı bır soru uzenne cOranın lısı bır surtuşroa ıçındedır THY jor.etıcılerı var Bır çaresını buavakta duruyor ıse basıretsız, lacaKİardıri) demıştır. laçka, sarhoş dıye lanse edılen Başbakan Suleyman Demirel, Irak gezısınden donerken uçakta, personelın sayesındedir Üst kademedekı surtuşme nedem\ le «Anadolu Ajansı ışyerlerı ıçın a Türk Hava Yoîlan bir çolcuş ^ç.hnan grev kararını hatırlatarak ne gırmısnr Mılli mıiesesemıı durumun ne olabılecegını» soran THY da bır çokuş başlamı^tır» gazetecılere, «Onceden de soyledemıştır mıştım BaşHa ajanslar üa vaT Erdoğan Balcı üst kademedeB.raz da onl~r çalışsın . » yarutı j kl surtusmenın müesseseyı Dtorını \ermiî:ır. teden yoksun bıraktığını, du^^a Demırel «Orada çahsan arkada dort tane olan uçak bakır. (Devamı Sa. 9, Sü 2 dc) sertıfıkasından bınnın Türkıve'ae olduğunu bunun son gunlerde Amenka tarafmdan gen ısten dı^nı açıklanuştır. ECEViT BUGÜN 1975 >ılında THY'nın 2 milycn (Devamı Sa 9. Sü 5 de) SOFYA'YA TUrkıye Sivil Havacılık Sendıkası Genel Başkanı Erdoğan Bal cı dün duzenledığı basın topİAntısında THY ust vonetıri'erını sjçlamı? %e sendıkasının greve Türk Irak petrol boru hattının Yumurtalık bölümü de acıldı IRAK CUMHURBA5KANI YARDIMCISININ DA KATILDIGI ÎOREN, MC PARTMRININ GOVDE GCSfERISI BIÇIMINOE GEÇTI. SUftİVE BASINI, 80RU HAntNIN AÇIU5I NEOENIYLE IRAK'I ELE5TİRİY0R 1XMLRT*LIK. (Mehmet MERCAN BUdiriyor) Irakın Kerkuk kesımındekı petroiu Turkıye nın Akdenız'dekı ucu Yumurtalık ıiçesme akıtacak olan petrol boru ham tesıslen dün Ba^baKan Suleyman Demırel tarafından AP, MSP, CGP ve MHP'lılerın go%de costerılerı arasında hızmete açılmıştır. Adana'ya dün sabah gelen Başbakan \e AP Genel Ba?'<anı Suleyman Demırel ile Başbakan Yardımcıîanndan Turhan Feyzıojlu ve Alpasîan Turkeş havaalanında ajrı ayrı \erlerde kumelenen \e her bırı ayn slogan atan partıhler tarafından karşılanmıslardır Demırel ve berabermdekıler bır saat kadar Irak Cumhurbaskanı Yardımcısı Taha Muhıttın Marof ve Iraklı Eazetecılen Ketıren'uçajı beklemışler. daha sonra açılıs törenının ympılaeafrı Vumurtalık ılç«sı yakmınd»kı tesıslere gidilmıştir Havaalanında Irak Cumhurbaşkarı Yardımcısını karsılamak üzpre düzenlenen protokol sırasını, mahalll AP yonetıcılennın i»gal ettigi, protokoldakl yonetvcllerin arka sıralara ıtüdıgı dıkkatı (Devamı Sa. 9, Sa. » da) Hukuk, Edebiyat ve İktisat'ta dün de ders yapılamadı ISTANBUl UNIVERSİTESİ YÖNETİM KURUIU OERSIERE DEVAM EDİIMESİNİ KARARLA5TİR0J. BEYAZIT MMYO'NA KOMANDOIAR SALDIRDİ (CumhuriTet Haber Merkezl) Istanbul Universıtesı Hukuk, Iktısat ve Edebiyat Fakultelertnde komandolar dun de ışgallerını surdürmuşlerdır. Önceki gun meydana gelen çatışmanın aksme dun bır çatışma olmamış, ancak komando baskısı yuzunden dersler yıne japılamamıştır. t. Ü. Yonetim Kurulu dun olaganustu bır toplantı yaparak, uç îakultede meydana geıen olaylan gorüsmustür. 4,5 saat süreu toplannda, unıversıttnıtı kipanmasının doguracagı saJoncajar gozonunde tatularak o?re*time devam kararı alınmıştır. Unıversıtenn yemden oğretıme geçtı^ı gunden beri ozellikle Iktısat Fakultesı son sımflanyla Hukuk ve Edebiyat Fsktlltesi'nde işgallerını sürdüren komandolann. dün de derslere glrrjek ÜZBTP gelen «1 sayıdaki öğrencilen içeri sokmadıklın gorülmü«:tur. Nitelrim, Merkes binadakl Hukuk Fakültesı'nde Dekan Prof. îlhan Atan, içerl gıremeyen ötrencılere okylu terketmelerinin en dogru yol olacatını sbylenüştir. Dekan'ın, öğrencllere, po(Deruni S«. 9. Sfl. 1 de) Dem<rel Anadolu Ajansı grevı için, *'biraz da başka ajanslar çalışsın,, dedi MSP'YE GÖRE TRT, AP GENEL MERKEZ 1NDEN TELEFONLA YÖNETILIYOR • CUMAUOGLU, ÎRT GENEL MbDÜRÜ ILE HABER DAİRE5İ BAJKANININ AP'DEN ADAY OLACAKLARINA İLİ5KIN SOYLENİILERE HAK VERDİRİRCESİNE BU PARIİYE ERBAKAN DA, Urihl yalı için Anıtlar Kurulnnnn «koruma» kararı vardı.. (FotoğrafTulay Divıtçıoğlu) HİZMET ETTIKLERINİ SOYLEDİ. DEDİ. «TRT DOĞRU OIMAKTAN ÇOK UIAKÎIR. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) MSP Genel Başkan Yardımcı sı Fehmi Cumalıoğlu dün verdığı demeçte, «TRT'mn mılli ve manevî değerlere sırt çevırdığını, MSP'nın hizmet ve goruntusünu mılletten gizlemeye iüna ettigını» soylemıştır. Cumahoflu, TRT yoneticilerinın AP ıle yatanlıklarından soz ederek, TBT Genel Mudünl Jle Haber Dairesi Baskanını bu seçımlerde «Malum partiden aday olacaklan» şaıyasına hak verdirir şekllde angaje olduklannı söylemis, «Haber Merkezl, o partlnin merkezinden tele fonlarla idare edümektedır» derruştır. TRT'nın mılyarlık butçesınln buyuk kısmını hırıstiyanlık propagandası yapan kılıse ayınlerme ve noel'ı medheden fıımlere harcadığmı, klasık ahlâk olçulerınden uzaklaştıfmı, dmî manışlan bâül manç gîbı göster (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) BEYLERBEYİ'NDE YANAN YALILARIN YÜZ YILLIK BİR GEÇMİŞİ VARDI Beylerbeyl tskels Meydaru'nda oncekı gece çıian bır yangın sonucu tamamen tül olan uç tarıhı yalı ıçuı daha once Anjtlar Kurulu tarafından koruma karan almdığı oğrenılmıştir. Anıtlar Yüksek Kurulu ve'Jcı'ılerınden aldığımız bılgıye eore îstanbul'da brneklen gittıkçe azalan ve Boğazıçi ıskele meydan lalçın PEKŞEN cıklannın karaktenstık bir özellığını oluşturan bu yalılar jçvn 85n2 sayı ıle Beylerbeyl sıt staran alınmıştır. Aynı kararda, janan yalılardan ktızay taralında olanı :ç.n (1 derece) tarihi GiDiYOR ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı Bulent E;evıt bu sabaa Bulgarıstan Vatan Cephesı Merkez Şurası Genel f Se^re erı Per.co Kubadınskı'nm ça^rılısı olarak Sofya'ya gıdecek tır. Dün saat 17 15 de Ankara'dan uçakla Is*anbul'a gıden Ecevıt. ıle Hasan Esat Işık ve Fıkret Gundoğan bu sabah saat 6 da Buigar Ha\a Yollarının uçağı ıle Sofya ja hareket edecektır. CHP Genel Bsşkanı ve CHP Heyetı uç gunluk gezılerı suresınce Bul sanstan Vatan Cepnesı yonetıcı lerolo goruşmeler japacak, a>T. ra B'ilgarıstan Başbakanı Todor Jr.kov taraîmdan da kabul edıie ceklerdır. CHP Genel Başkanı ve berab^nr.dekıier cama akşamı Istanbu'.' rta kalp.cak, cumarte^ı gtınu uçak la Ankara'ya gelecek'erdır. OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK OPEC (Petrol İhraç Eden ÜlUeler Orgıitül geçen ay Dakarda toplanarak petrol fiyatlannı .ırtırma karanna vardı. örgiıtıin 13 üyesinden 11'i fiyatUra unce yuzde 10 ve tlaha sonra viizde 15 zım kararı alırken. Suudi Arabistan'la Kureyt yüz(ie 5 düzeyinde bir fiyat yükselt ınesiyle yetlndller. Bu ayrılığın ıçte ve dışta çeşitlı yonımları nldu. Dış dünyada bu geli?im. OPEC'in çatlaması niteliğiDde sayildı. Türkiye, petrol Ithal edpn ül iVkaryakıt Sorunumuz keler kesiminde balundnğundan, petrol fiyatlaruun arrmasıyk dış ödemeler deogesine yenl bir yük vurulacağı açıktır. Şimdiye dek MC HükümeU dışardan pahalıya aldığı akaryakıtı Içerde ucuza saUrak lç pilasada flyatlan tutabllmiştir. Venl u m l a birlikte Hükümctln clurtımu yeniden gözden geçlrınesi gerekiyordu. Başbakan De mirel bu konuda yaptıfı bir açıklaraa ile konuya aydınlık getirdi \p aralık avındaki zaralars rastncn iç piyasada flvatlarm defismiyecegini söyledl. Se çimlere sekiz aylık bir süre kalması, kuşlcusuz verilen kararda l>aş ctkcn sayUmaüdır. Çonku 1576 yılı sonunda 5 mlljar lira>a ulaşan Akarjakıt Istikrar Ponu açıfınm yeni lamlarla bir likte 13 milyara tırmanacağı besaplanmaktadır. Bu açığın olum«uz etkilerinin ckonomideki yiıkü ağır ola^alitır. 197"'nin ocak ayı ba^mda çalısmava baslaTan Irak • Türkije petrol boru hatDevamı Sa 9. Su. .i <1«) yapı; diğerlerl için ise (2. derece) taritıl yapı kararı verilmiştır. Yuksek AnıUar Kunüu mimarîanndan Alpasîan Koyun yalılar hakkında şu bılgıyl vermiştir: «Beylerbeyl İskelesının caml tarafında olan ılk yapı yaklaşık 100 yıllık bır yapı olup, gere's dış gorunüşü, gerek ıç tezyinatı ıle son derece kıymetlı bir yalı ıdı. Kurul bu yalı için tamamen korunması gereklı oldufu yolunda karar çıkarmıştır. Guney taralındakı yapılar ıse dış gorunüşlen bakımından değerll, ancak iç yapılan değıştırılebılir cinstendı. Bu ıkl jaü için Kurul ikıncı derece tanhi yapı kararlan almıştır.» Yahlann Anıtlar Yüksek Kurulu arşıvlennde bulunan dosjalanndan anlaşıldığına gore Arıf Bey Yalısı olarak bilınen ilk jalınm sahıplerı Hatice Meliha Çapaner ve Mehmet Arif Ayber 1973 yılında Anıtlar Kurulu'nun sıt bolgesı karanna Damştay'da ı'ıraz etmışler, ancak kurulun kararını önleyememişlerdır. ÎMn cı \alinm davacısı olan tLhan Yula'nın ıse 1972 yılında açtıgı davada karar ıptal edümış, ancak Arıtlar Kurulu ikınci kez \erdjğı b;r sarar'.a, 8nce 1 de(Dcıamı Sa. 9, Sü. 3 de) ISTANBUL BAROSU, TÜRKİYE BAROLAR BiRLiĞi GENEL KURULUNA ÇEŞiTLİ ÖNERiLER GETiRiYOR I Turkiye Barolar Bırlığı nin 10. Genel Kurul toplantısı yarın Sa karya'da toplanacaktır. Uç gun surecek olan Genel Kurulda, Yonetim Kurulu raporu goruşulecek ve meslek sorunlan ıle Turkıye'mn hukuk düzenıne üışlun konular tartışılacaktır. Genel Kurul toplanüsına 21 delege ıle katılacak olan Istanbul Barosu, toplumun ıçinde buıunduğu sıyasal bunalımın hukuk du (Devamı Sa. 9, Sö 1 de) TSIP BURSA İL BAŞKANI TUTUKLANDI BURSA, (Cumburiyet) TUrkıye Sosyalist Isçı Pdrtısi Bursa îl Başkanı Nuretün Bayram*, Xomunızm propagandası yapügı gerekçesıyle tutuklanmıstır. Bır ihbar üz«rine Nurettın Bayram'ir, ennde ve TStP II (Devamı Sa 9, Sü 5 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog