Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

Gögü ertamazsmz. İ Z O C A / V l l a 0?Ç kaptatrnz. Cumhuriy 53. Yll, SAV1: 18S13 Rurucusu: YUNUS NAUİ 4 OCAK 1977 SAU fi(X) vılllK nıcm tek Kıtap Bu es?rıj caksmız Binöen fal te resim VP K?nkarür!eri N l Y Zf N ^ Ven! ılâveiprıe genj'ieıürr.'? 416 saîa .'«> Mra Bü'ün MtLl.tYET Dağıtım Lld/" TÖBDER Başkanı işçileri aşağıla yan ahlâk kitabıyla bölücülüğü kışkırtan felsefe kitaplarını öğretmenlerin okutmayacağını öne sürdü. Lorkheed'le MilM Eğıtim Bakanı Erdem Bütçe Komisyonunda ağır dille eleştirildi ANKARA, (Cumhuriyet Büro.'U) Mılli Egitim BaKaniıgı bütçesı dün Bütçe Plan Karnıa Komisyonunda görüsüimeye başlanmış, söz alan üyeler genellikle okullarda can güvenlıği sorununa değinmışler, «Bazı bağnaz çevrelerin okul kitapları kcnusundakı tutucu uygulamalarını» yemıişler. MC iktidannj ve Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'i agır bir dille eleştirmişlerdir. Bütçede görüşülmesi ıçın 5 gün avrılan Milli Eğitim büteesi üzerinde ana nıuhalefet partisi CHP dışında başka konusmacıların söz almaması dikkati çekmiştir. CHP Istanbul Milletveküi Engin Ünsal, Milli Egıtim bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, okullarda can güvenügi ve ögretim özgürlüğü kalmadığır.ı belirtmiş, «E umm Demirel ve onun Millî Eğitim Bakanı tarafından bii: ı olarak yaratılmış(Devamı Sa. 9. Sü. 6 da) ılgılı TÖBDER kitaplar için Danıştay'da dava açtı Seçim Yıhna Girerken CHP MSP ortaklıgının bo«ılmasından sonra derhal seçimlere gidilmesinde ülkemiı hesabına büyük yararlar vardı. Parlamento aritmetigi daha tuUrlı bir yola olanak tanımıyordu. CHP dısında kalan partllerin kuracagı yeni bir ortaklık Meclisten güvenoyu alabilecek sayı üstünlüğüne ulaşamıyordu. Ama Kıbns Baruş Harekâtının Ecevife kazandırdığı saygınlığı gözönüne getiren öteki partiler erken seçimlerin CHP'yi tek başına tktidar olabilecek bir güce kavuşturabileceğinden korktular. Ne yapıp edip seçimlerden kaçınılrnalıydı. Aylarca süren kulis çalışmalan sonunda, kimi bafunsızlann desteğini de sağlayarak dört başb Cepbe hükümetini oluşturabildiler. Biz bu ortal'bğın da uzun ömürlü olamavacağını. ülkeye yarar sağlayamavacajhnı o laman burada açıkça yazmıştık. Cepbe ortaklığı kör topal da olsa bugüne dek vürütüldü|üne före düşiincemlzde aldandığımız »öyleneMUr. Yurdumuza, deTOokrasimize ne denli yarar rağladığinı ise varın siz hesanlayın. Ne diyelim, olan oldu. çok tleperll iki yılınuz boşu boşuna geçlp gitti. Döndük dolaştık, işte çene seçim yüına ayak basök. iki yıl öncesine kıyasla bn kez daha karmaşık, daha çetin 50runiarla karsı karşıya bulunduğumuzu vadsımak güç olacaktır kanısındayız biz. 1946'dan bu yana deneylerle billyoruz ki, ju«lumuzun iç huzuru her şeyden önce seçimlerin hiçbir kuşkııya yrr vermejecek blçimde clorust ve e.şit koşullar altında yapıtmasına bağlıdır. Bu sağlanabilccck midir? Vüksek Seçim Kurulunun ve nna bağlı yasal kuruluşlann yansızlıçına füvenimiz tam olmakla birlikte soruyu ortaya atarken birçok yurttaşımızın kayjımızı paylaştıklanna inanıyoruı. Bu kunuda Cephe ortakları arasmda bile rabatsızlık duyanlar bulundıiğunu görüyoruz. Geçen gün Vankı dcrgisinin so | rularını yanıtla>"an MSP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımeıst sayın Erbakan, düşüncesini fcizleraemiş. açık açık, «Bugünkü TRT ile seçiınlcrt ritmek münıkün değildir» demiştir. Cep. he hükümetinin en KÜçlü ortajjı olan partinin Uenel Başkanı bu kayjıyı taşırsa. muhaliflere »rt«k söz diişer mi? iasa dışı bir yönterale TRT lienel Müdürliiğüne atanan kişi. yasa dışılıği birfeaç kez Uanıştay karariyle yinelendigi halde bugüne dek hiç oraiı olmaksraın bü>ük bir pişklnlikle yerinde oturmakta, milyonlarca insanın beynini belli bir poliıika doğruitusunria yıkamayı sürdürmektedir. TRT' nin iç yapısı öylesine bozulmuştur ki. yaruı müdür değişse bile önumüzdeki seçimlere kadar bu kuruluşa çeki • düzen vermenin. onu çağdaş demokrasi lnırallanna uygun bir diizeye ulaştırmanın nasü gerçekleşecejji »orulabilir. Seçiır eüvenliği konusunda rurttaşlan kaygılandıran yalnı* TRT de değildir. Hükümette koruyuculan olduğunu bildiğimiı kiml faşist örgütlerin kaba kııvTete dayanarak sürdürdükleri »aldırılan da hesaba katmalidjr. Yöneticiler arasuıda buniann yandaşları da vardır. Seçim kampanyası gelişip yosunlastıkça bunlar halk iizerindeki baskılarını arttınp ortalığa dehşet salmak, hatta hatta yurrlumuzda seçim yapüamaz bir ortam yaratmak isteyebllirler. Bunu başarahilirlprse deneyeceklcri tek yol. Tiirkiye Cumhuriyetinl örtiisüz. göİResiz, katı faşlzmin kollan arasına atmak! Hadi canım, olur mu öyle şev, demeyinlı! Onlara bu olanajh vermemek için tüm CumhuriyetCiler elele daima uyanık bulunmalıyız. NADÎ1Î NAÜÎ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) TÖBDER Genel Başkanı Gültekin Gazioglu MilU Eğitim Bakanlığının yeni ders Idtaplanyla ılgili olarak dün yaptığı açıklamada, «ögretrnenler bu kitapjarı okutrnayacaklardır» demiştir. TÖBDER aynca söz konusu kitaplann iptali için Danıştay'a başvurmuştur. Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in daha önce Eğitim Enstitüleri sınavlanna ilişkin çelişki ve tutarsızlıklannı bu defa da ders kitaplan konusunda gösterdiğini, görüşünü kurtarmaya çalıştığını belirten TÖBDER Genel Başkanı Gazioğlu, konuyla ilgili olarak özetle şöyle demiştir: «Bir kere MC'nin yeni ders kitaplan. baştan sona faşizmin yalan ve demagojileriyle doludur. Ahlâk kitaplannda, çağımua damgasını vuran ve tüm degerleri yaratan işçi sırufının serefi üzerine yazılanlarla, en büyük ahlâkşızlık ve şerefsizlik yapıimıştır. Felsefe ve sosyoloji kitaplannda Alevi yurttaşlanmız aşağılanmış. böylece kışkırtmanın ve bolücülügün dikâlası y?.pılmıştır. Bunlar en çarpıcı örneklerdir. MC'nin ders kitaplan. dPr= proKTamlarına da aykındır. Kitaplara uygun olarak yazılan ders programlan, Talim ve Terbiye Kurulundan geçmeden yürürlüge konuimustur. Bu nedenlerle TÖBDER, anılan kitaplann iptali için Danıştay'a başvurmuştur. Ancak konunun ivediligi ve önemi dikkate almırsa Cumhuriyet Savcılığmın hemen harekete geçmesi gerekmektedir. Kıtaplann toplatılması gerekmektedir. Çünkü bu kitaplar yoluy'.a sürekli suç işlenmektedir. Anlaşıldığına göre, Milli Eğitün Bakanı, bu konuda da agırdan alacaktır. Ancak TUrkiye öğretmenlerinden bu kitaplann okutulmasını beklemeye artık hakkı yoktur. Geççrli olmayan yeni ders programlan için de durum ayr.ıdır. öğretmenlerin JUÇ ışlemeye. yalan ve demagojileri öğretmeye zorlanamayacagı ortadadır.» 3. parti belgelerin Türkiye'ye gönderilış biçimi tartjştııalara konıı oldu • BELGELERİN ESENEEL TARAFIh DAN OOGRUDAN ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİli&İNE &ÖNDERİLDİGİ BIIDİRİIİYOR Memurlar gibı iki maaş ikramiye isteyen Makina Kimya Fabrikası işçileri direnişe geçti ANKARA, (Cumhuriyet Btirora) Türk Iş'e bağlı Türk Metal Sendücası Genel Başkanı Mustafa özbek dün yaptığı basm toplantısında. Makina Kimya Endüstrisi Kırıkkale Fabrikalarmda memurlara oldugıı gibi işçilere de kârdan pay verilinceye kadar direnişe devam edeceklerini. önümüzdeki günlerde başlaması (Devamı Sa. 9. Sü ? de) Başbakan Demirerin de katıldığı bir törenle TürkIrak petrol boru hattı açıldı Turgut Gt'NGÖR KERKVK Kuzey Irak Peıollerinin bir bölümünü Türkiye'ye akıtacak olan 980 kilometre u:unlugundaki boru hattının petrol verme işlemi dün Başbakar. Süleyman Demirel 'in Kerkük'taki vanap ç«virmesiyle başlamışhr. 15 milyar liraya malolan Türk Irak boru hattmda K»rkük"twı dün pompalanmaya başlayan petrolün 4fl gün sonra Yumurtalık'ta ki tesislere ulaşacağı büdirilnustir. Başbakan ile bırl:kte sekiz Bakan, bazı Genel Müdür ve !Jarlâmenterleri Irak'a gotüren uçagın Kerkük Havaal?.nına inişıne «Petrol nedeniyle telıiikeü ve v»sak bölşe» gerekçesiyie izm venlmemiştir. Heyeti sötüren uçak Musul Asker! Havaalanına inm.s, buradan da askeri helikopterlerle Kerküke gidilmiştir. Başbakan ve berabîrindeki 75 kişilik heyeti Musul Havaalanmda Vaii Halid Abit Osman ile Irakh 7 yönetici karşılamıştır. Dermrel ve berabermdekiler once şeref saionuna almmış. daha sonra neiikopterlerp bindirilmış. ancak. «Kerkük'te hava mubalftfe (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) ANKARA, (ANKA) Lockheed rüsvet olayı ile ilgili olarak ABD'den gelen belgelerin üçüncü ve son paketinin Adalet Bakanlıgına ulastınlışı çeşitli tartışmalara yolaçmıştır. Bu son paketin, Washington Büyükelçimiz Melih j Esenbel tarafından Amerikan t makamlarından ahnrlıktan sonra, Türkire'deki ABD Büyukelçiligfine gönderildigi. Ada'.et Bakanlı(Devamı Sa. 9, Sfi. 8 de) Ege Kıta Sahanhğı görüşmelerinin yerlye tarihi gizli tututâcak. Ümit GÜRTUNÂ Türkiye Barolar Birliği 10. Genel Kurulu 6 ocakta Sakarya'da toplanıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Tiirkiye Barolar Birligi'nin :0' uncu Genel Kurulu 6 ocak peTşembe günü Sakarya'da toplana«ıktır. Üç gün sürecek toplanttyı Faruk Erem bir konuşmayla açacaktır. Genel KuruJ'a sunulacak «Başkanlık raporunda» Devlet Başkanının yetkileri konusuna da ^eginiimekte. Anayasa'nın Cumhurbaşkam'na Anayasa Mahkemesi'nde «îptal davası hakkı»nı tamdıgî belirtilerek bu hakkı CUMhurbaşkanı'nm kullanması gereKtiği ifade edilmektedir. Başkanlık raporunda aynca. Anajasa de^şikiiklerine karşı (Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye ile Vunanistan arasıriua Ege kıta sahanlıgı ile ilgiii olarak yapılacak görüşmelerın yer ve tarihlerinin girli tutulacağı ögrenilmi?tir. Türk ve Yunan neyetlerinin, Güvenlik Konseyı kararından sor.ra geçen sonbaharda Bern'de yaptıkları görüşmeler sırasmda bıından sonra yapılacak müzakelerin «gizli d:plon;asij> yoluyla sürdürülmesi kararlaştınlmışt:r. Son Bern görüşmelerı ardından prosedur anlaşmasıyla ilgill açıkiama yapılırken tarailann görüşmclerin gizlıligine uyacakları belirtilmiş, ancak o zarnan müzakerelerin «gizli cüplomasi» yoluyla sürdürülecegi kesinlikle açıklanmamıştı. Dışişleri Bakarüığı yetkilileri, Türk ve Yvuşıv heyetleri arasında geleceVt göriişmelei ve tarihmın açıklanmayacr.gını Yetkililer taraflann. basmın (Devamı Sa. 9. Sü. 3 de) MSP, AET'ye karşı bazı yükümlülüklerin kaldırılmasını istiyor ANKARA, (ANKA) Hükümetin MSP kanadının ithalât rejimi karamamesüıe bir ek madde konulması ve bu madde ile Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) şimdiye dek uygulamaya başladıfımız tavizleri durdurup ilışkilerimizi dondurduğumuzun bildirilmesini isıedikleri ögrenılmiştir. MSP'li Bakanlar aksi halde kararnameyi imzaiamayacaklarmı, kararname hazarlanmadan ithalât ve AET kotalan ılân edilirse de Jıükümet içüi zor durumlar yaratacak paTİamenter yollan denftmeyi düşündüklerüıı belirtmektedirler. MSP'nin yeni ithalât rejimi ve AET konusunda izlenecek politikayla ilgili önerilerinın 1992 yılında gümrükleri sıfıra mdirme sonuctınu değişflrmeyecegi. ancak bu indinmlerin zamanlamasının Türkiye'nin sanayileşme stratejistne uygun olarak Türkiye tarafmdan düzenlenmesini içerdiği belirtilmektedir. (Deramı Sa. 9, S«. 7 de) KOMANDOLARIN iŞGAL VE SALDIRILARI SÜRÜYOR; I. U.'DE ÖGRENİM DURDU, 15 YARALI VAR nm HERKIZD tstanbul Ünirersıtesmde dün komandolann .jaloır. ve işgalleri nedeniyle ögretim yapı'îarnamış. meydana gelen olaylarda yoldan geçmei<t« olw) 1 ;i»{i kurşunla bacağmdan. 14 ögraaci ıse tash sopalı saldırıda çeşitli yerlennden yaralaiN(u$)Brdırt Bu olayla ilgili gözaltına alman dfcnapııstır. Öte yandan igreutne dün açılan Yıidız Mımarlık Mübaediliik AJsademısi'acte 1«B öftrenci jtoasi pcOs İaralmdan Gayrettepe"ye go^K kimlİflejinin Eaptanmasuıdan sonr» bırakflpı^lardır. Yıldu'da ^ğretim aün yapüamarm^tı'r. İktisat, Hukuk ve Ecebiyat Faküitesi'nde ise öğTenirae bir gün ara veriiirken Kadıköy Mühendislik Yüksek Okulu oa bir hafta süre ile tatil edilmiştir. Öğretıme yeniden açıldığı günden bu yana uç haftalık bir sürenin geçmesine rağmen Istanbul Üniversitesı Edebiyat, Hukuk Fakülteleri ile iktisat Fakültesinin son smıflarında komandoiann ük gündeu beri sürdürdükleri ışgal nedeniyle ögretim yapüamamaktadır. Görünüşte öğretiroe açık olan bu okullarda geçen yılın sonunda uyguianan birkaç günlük kapama karan dün sona ermiştir. Ancak dün sabah Edebiyat Pakültesine normai saatinde geien bir grup ögrenciyi fakültenın İç kapılarını tutan komandolar içerı sokmamjslar ve kargaya yol açmışlardır. Güvenlik kuvvetlcrinin çok sıkı önleralenne karşuı faküıte binası önünde komandoiann saldınsına ugrayan ögrencılerden 5'i çeşitli yerlerinden yaralanmışlardır. Bu durumu protesto etmek amacıyla toplu halde İ.C. Merkea binasına ytirüyen ögTencilere bu kez Merkez binasını işgal etmiş olaa komandolar saldında bulunmuslardır. Bu olayda yoldan geçmekte olan 1 işçi ayağından tabanca kurşunu ile, a öğrenci ise taşlı sopalı saldırıdan çeşitli yerlerinden yaralanmışlardır. Yarahlar tedavi görmek üzere Cerrahpasa hastanesine kaldırılırlarken çevrede eeniş ön(Devanu Sa. 9. Sü. 4 de) Malatya'da saldırıya uğrayan Hekimhan Savcısının bu kez de evi kurşunlandı MALATVA. (Rasit Kisacık hildiriyor) Bir süre önce Malatya'da gezerken c&dde ortasmda komandoiann sopalı saldınsına uğrayarak yaralanan Hekirrihax» Savcısı Bayranı İbrahim Aigm'în bu kez de e%i kurşun yagmuruna tutulmuştur. Savcı Algm ılk saldırı olayında çeşitli yerlerinden yaralanmış, yapılan soruşturmaya ragmen saldırganlar yakalanamamıştı. İkinci olayda ise Algın'ın en kurşun yagrr.urıına tutulmıış ve fis» yakalarnn o!tnamtst*L ' • ^ dırüar üzerine bir açıJtlama pan Sftvtı B»yram tbrahim gın, tSaldın'.anri nedenini (Devamı Sa. 9. Sü. î ya» Albil&>;) İzmir'de bulaşıcı sarsiık salgın hale geliyor İZMİR, (Cumhuriyet Ege BüTOSU) Bulaşıcı oiduğa belırtilen bir tür sarılığın, son günlerde İzmir'de yaygın bir duruma geldiği bildiriimektedir. II Sağiık Müdürlüğü, hastalığın daha da yaygınlaşmaması için sebze ve meyvelerin ijice yıkanmadan yenilmemesi konusunda haikı uyarmıştır. Izmir'deki çeşitli hastanelere, sanlık hastalığma tutulduklarını bildirerek başvuranlann yoğun! laştıgı bildiriimektedir. Sanlık hastalığma tutulduğunu biidire j rek hastanelere başvuranların bü j yük bölümünde bulaşıcı bir tür sanlık olduğu saptanmıştır. Doktorlar, halkm hastalıfa karşı dik katli olmasını istemişlerdir. (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) Silâhlı çatışma sırasmda bıcajnndan vtırularak varalanan Neeati Günav. bir raslantı snnocu olay ycrindcn seçmekleydi. Aldıçı kurşun yarasıyla yattığı yerden ancak polis miidahalesiyle kalkabiidi ve Cerrahpaşa hastanesine kaldınldı. (Fotoğraf: Tulay DİVİTÇİOĞLU) Silahlı çatışmalara sahne olan Tstanbul Üniversitesinin fktisat, Hukuk ve Edebiyat Fakülteleri birer gün; Kadıköy Mühendislik Yüksek Okulu bir hafta süreyle tatil edildi. Hendeğe yuvarlanan otobüste 2 askerî öğrenci öldü, 25 kişı de yaralandı • ADâNA DA DA BIR OTOBÜS OERETE UÇTU. 2 6 l ü , 11 Y A U U VAR MUSTAFA Ankara'daki ha\/a kirliliğini önlemek için Seyitömer'de kurulan dumansız yakıt tesislerinin ihtiyacı karşılamayacağı açıklandı Engin KAKADENiZ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu» başbakanlık Yüksek Denetle:ıı« Kurulu, Ankara'da hava kirlılıg: ni önlemek amacıyla Seyitömer' de yapUmakta olan dumansız yakıt tesislerinin cereken ve önp;o rülen ihtivaca cevap vermeyecejı nı Dir raporla Başbakanlığa sun tnus'ur. Denetlsme Kunı^u bu konu l'.e ilgili olarak düzenlecîıgı rsorüa Seyitömer dumansız yakıt teslsle ri için bugüne kadar 104 mılyon lira tutarında harcama yapıidığı m ancak «yakıtm kalitesi bakımmdan gerekli etüdlerin yapılma dan tesisin gerçekleşmesi için sı parişe geçildiğini» belirtmiş ve bu tesisin «yanhşlıgının ortadî olouğunu» bildırmiştir. Raporda aynca Tiirkive KömUr (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) BLRSA. (Cumhuriyet) Gemlik raüinıarinda hendege . . Î : lanan yoicu otobüsü parçalanmış. k«îrr.:d3 iki akerî öğren"i ölmüs. 20'si askeri öğrenci olan J 25 kisi yarEİanmıştır. Kazada öler. ve yaralanan <igrencilerin yılbaşı »ati'.înden donen Ba!':es:r Askeri Pe: .ouel Okulu öğrencüeri olduSu bilri:ilmiştir. îstanbul'dan Balıkesir'e pi*msk te olan YakıiD Kâmı! Valçın y'6netimindeki 41 AU 930 plakalı oto öüs. dün eece saat tp • ••'ia • (Devamı Sa. 9, Sü 1 de) EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI TARiH BOYUNCA ŞiîüK VE ALEVîLiK Atillâ ÖZKIRIMLI'nm yazı dizisi bugün 10. sayfada TAN ORAL'ın ÇiZUİSiYLE (5. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog