Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Gögü »srtamazsınz. Çatnzı İZOCAMIa kaptetmz. Cumhuriy 53. Yll; SAYI: 18860 Kurucusu: YUNTJS NAllt 31 » H ? t A î A Ç E K t arıdersanesi TE«CİH İ EDİMİZ ARIIVIIZ Ç / ; MODERN Irtıme jdnnı MnkllapSok N e 2 * Kuıtay/ANKARA ORNEk CO/DMLU TfST UYGULAMAU matematık fizikkimya OCAK 1977 PAZARTESt ıophı tttıManto %1O bflyuk kıupçrl»™ * 2 S ındmm yıpıhr Genel Başkan Yardımcısı Cıımalıoğlu, MSP'nın erken seçime liazır olduğunu açıkladı • BOZBEYLt, .BU ŞARTLAR SUBERSK, GENEL SEÇİM BİR FELAKET GETİREBİLİR» DEDt. Ankara Üniversitesi "koşullu,, olarak bugün yeniden öğrenime açıhyor (Cumhurlyet Haber Merkezl) Can güvenliği ve ögrenim özgürlügü kalmadığı lçln ünıversite senatosu kararıyla 12 aralık gününden bu yana öğrenime 49 gtin ara veren Ankara Üniversıtesi bugün «Ko?ul!u olarak» öğrenime açılacaktır Ankar* Üniversıtesi Rpktörü Prof. Tahsm özgüç, Universitenln ttğrenime devam edebilmMİ lçln alde bulunan tUm olanaklardan yararlanacağını bıldırmış, «Ünıversıtede öğretı min sürmesl Için bUtün gücümürle uğraşaca gız. Bundan boyle polıs kuvvetleriyle birlıkte landarma blrlıklerı de ünıversıteye bağlı tüm okullarda güvenlik tedbırlerı alacaktır. demıştır Ankara Ünlversltesınde ojjrenlme btıgiln (Deıamı Sa 9. SU 4 de) Tstanbul Barosu «Yasal direnme eylemlerinden yana olduğu»nu açıkladı; TiP bildirisinde «MC'nin tüm işlemlerinin baş sorumlusu ve suçlusu AP'dir» denildi YAŞAR KEMAL "SÖMÜRÜCÜ FlLLERLE ÇALIŞKAN EMEKÇI KARINCALARIN,, ROMANINI YAZDI İ s Faşizme karşı birlik çağrıları dün de sürdü (Cunılıurivet Haber Slyasi partl ve ilerıcl kuruluşların, (aşıst tırmanışı kmamala rı ve faşizme karşı güçbirlığt Cağrüarı dün de sUrmuştür. • Tlirkiye Işçi Partisı (TtP) Merkez Yönetlm Kurulu toplantısından sonra yayınlanan bıldınde, «MC'nin düşürülmesintn, nncak, AP'nin de bırlikte düsürtllmeslyle mümkün olduğu» açıklanmıştır. 0 Istanbul Baro.su Faşkanı Orhan Apaydın, faşıst baskılar ve siyasal cinayetler karşısında artık yakınmanın ve kınamanın ve sorumsuz gdrevlıleri uyarmakla yetinmenin zamanımn geç iığıni belırterek, yasal direnme evlemlerınln derhal başlatılması gerektıftinı söylemıştir. • Teknik • l ş Sendlkası, seçım (rüvenliğinin saglanması lçln tUm ılerıci ve demolırat gUçlerl bııl'Jp çag'rmıstır. 9 Tum Ofrıetim Üyelerl Dernegi (TÜMÖD), faşıst tırmanış karşısında tüm olanaklarıyla mü cadele etmeye karar vermiştır. • Türktye Mılli Gençllk Teşkil&tı (TMGT), tüm yurtsever ve demokratık kuruluşları, MC'ye karşı bir halk muhalefetl oluşturmava çafcırmıştır 9 Ziraat Muhcndisleri Odası tzmir Şubesı, Demlrel'e bir telpk 5ivas»al rınav<?' lşleyenlere dpstek olmamasını onermiştır ANKARA (ANKA) MSP Genel Baskan Yardımcısı Fehmi Cumalıoglu partısinin erken 3eçı me hazır oldugunu soylemlş, «çpçimler ne zaman yapılırsa vapılsın bız hazım ÇUnkü bundan sonra yapılacak seçimlerden MSP olarak daha da büyüyerek çıkacafcız» drmlştır Cumalıoglu, ANKA muhablrlnin sorulannı yanıtlarken CGP (Devamı 8a. 8, 8ü. 3 de) TiP'ıN BilDIRiSI TUrklye l^gı Paıtısı (TlPl MPT kez Yonetim Kurulunun 29 :«ı ocak tarihlerindekı topıantıların da, »on toplumsal ve siyasi ge lişmelor Rozden geçırılmıştır. Toplantıdan sonra vayınlatmn bildiride, MC'nin kurulu? amaoına değinllirken, şöyle denllmiş tır«MC nm kuruluş amacı, gellş mekte olan demokratiklpşme sıt redni tersine dondürmpk, bunun Içın başta leçi sınıfımız olmak tl^ere muttefıkı empkçı kıtlelp rın kazanılmaz haklarını gerıleı mpvı I P uırlprek voketmevi Rag lomak, devlpt avgıtını faşistleş 'ırmek oftretmen yetıstiren ku (Deıamı Sa. 9. Su. 1 de) S s Utanhul'rin CÜ7Fİ havanın (nılını rocuklar parklarda çtlcarmaftıı ..ıli'jnorlardı dün ftuna karşılık \ an vp w>rrsinrie kızamık ve hojtmaoarian hlen (,'ocuklnnn Narin, Türkİs Genel Başkanı Tunç'un parlamenter maaşlarına ılışkın tutumunu eleştırdi ANKARA, (ANKA) HUr Tesebbus Konseyi Başkanı Halıt Narm Parlamenter maaı?lannın artmasına karşı çıkan TUrktş Genel Başkanı Halıl Tunç'un tutıımunu eleştirmış, «Kendı teşek küllennden emeklı olan başkan lann 600 bın lle 1 mılyon lira arasında kıdem tazminatı aldık ları düsunüiürse bu teşekkül başkanlannın aylıklarının 304(1 bın lira cıvarında olduğu kolayca hesaplanır. Bu rakam çoksa ni çın alırlar» demıştır. Yankı dergisıne bir demeç ve ren Halit Narın, bugünkü yüksek düzeyde oluşan Ucret ve sonyal yardım taleplerıne karşı hıç bir işvererun ılımlı davranamayacağını savunmuş, «Toplu sözlesme lle saglanan zamların 42 mllyon vatandaşm tasıyamıyacagı blr yük haline geldığinl» öne sür müştür. TUrkIş Genel Başkanı Halil Tunç'un parlamenter maaşlannı bahane ederek asgar! Ucıetleri zorlamasmı hayretle karşüadıklarını kaydeden Halıt Narln, Türk Sanayıcı ve l ş Adamları Demeğı nm yayın organı Gdrüş derglsın de yer alan «Dünyada dokıuna iş kolunda en diışUk ücretlerln Türkıye'de ödendigine» Ilışkın araştırmanın gerçegı yansıtmadığını soylemiF r. (Devamı Sa. 9, Sü. S de) s i "FİLLER SULTANI ÎLE KIRMIZI SAKALLI TOPAL KARINCA,, r ISTANBUL'DA BAHAR HAVASI YAŞANIRK6N, DOĞU'DA ŞİDDETLI KIŞ ÖLÜMLERE YOLAÇIYOR Istanbul'da hava sıcaklığının artması ve tam bir bahar havası yaşanmasına karşılık yurdıın çeşıtli yorelerınde kış tüm acımasızlığıyla sürmektedir. Şld detli soguklar ve uJaşım yelersizliği nedenıyle Van'ın Çatak 11çesıne baglı Narlıca bucağında kızamık ve boğmaoadan son 15 gUnde U çocuğun öldügU, öte yandan çeşitll yorelerde de 3 yurttasın donarak Sıvaaa bağlı yaklaşık bin köyden de 20 fflınden berl haber alınamadıgı bıl dirilmıştır. Yurdun çeşitll yörelerlnde ?1ddetli bir kış huküm sürmesine karçın îstanbul'da ısı artmış ve dün tam bir bahar havası yaşan (Devamı Sa. 9, Sü 6 tla) GÖRÜLMEMİŞ KIŞA KARŞI AMERİKA'DA OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER ALINIYOR GÖZLEM UÛUR MUMCU NEW YORK VE PENNYSYLVANiA EYALEUERi FELAKET BÖLGELERI ıLAN EOiLDi; CARTER: YAKIT 5IKINTISI YÜZÜNDEN FABRıKALARDA (ALIJMANIN HAFTADA 4 GLNE iNDiRıLEBilECtâiNI SÖYLEDi; 506UKLAR0AN 3 0 Kı$i OONARAK ÖLDÛ Korutürk'ün Yetkıleri... &* Ikcmiz bastan afafi kana hulanmakUdır. BUvük kentI I lerin soknkları, kanlı çetelerin »aldın alanları olmuş. v jurttasların can güvenllğl orUtlan kaldınlmiîtır. Yarın bir ba$kası daha «IdurııleblHr, öbıirpün, büyük kentlerin »okaklarında Inrer «infaz nıanRası» glbi dola^an clnayet çetclerl, kaldırımlan yrnlden kana lııüayabilir. Boylesine blr ortaınüa, klm hukuk devlHinden, demokraskleıı, can cuvenliglnden sdz edebiHr? Klm. ülkenln *elereRİne umutla bakablllr? Ilangi devlet yöneticİBİ, guvenlllr ve Inanılır sözler »öylcyehilir? Devlet, btr a\uç eşklyaya teslim edllnüştir .. Bu koşullarda, devlet ydnetlcisi olmak en azından ayıptır.. nasıl bir devlet yönettmidir bövİK? A«ıkça Iç savaş ya»ı>oıuz. Bunun içln ayrıca «savaj ilânı» gerekmlyor. Bu blr îç s.ıvaştır. Olenıyle, kalanıyla, tüfegl lle mermlslyle, tam Iç savaştu bu.. na>«l olacaktır ba?ka turlüsü? Buna karşı, cephc parUlerlnden care ml bekliyecegiz? hayır.. onlar, bugunku olayiann »orumlusudurlar.. nnlar, bu uulıku olaylarm kaynağı ve sanıgıdırlar. Çare, bııgünkü hükuıııclin degismrtıi. deBİştlrtltnes,! vr düîürülme^lndedir. liüküınct partllerl kendl aralarında blr çatnmaya etrljmezlerse, hu hükdmetl düşürecek tek guç, tek yetkt, «arın Cumhurba^kanı I'ahri Rnruturk'te bulunmaktadır. Anavasamı/a çıire, «yürütme eöreO». Cumhurhaşkanı \e Bakanlar Kıırulıınca. blrUkle yerlııe getlrllir. Cumhurbaşka nı. «gcrekll Eonırsc» Bakanlar Kuruluna baskanlık edehillr. Cumhurbaskanı. Bakanlar Kurulunun eylem ve Işlemln den sorumlıı dcglldlr. »efeildlr amma, bu gldişten. bu kanlı olavlardan hiç ulnıazsa, blr yiırtta? olarak kavm ve acı duvınsktadır. Bu blr «vlcdanf» sorumlııluktur. Bu »orumluJuk, teza sorumlııluçundan, çok daha atır çok daha derln çok daha anUnılı bir sorumluluktur \ürütme ornanınm başi fllan Cumhurba'jkanı, Anayasava B öıe. barı^ta, lurk Sllıhlı Kııvvetlerlnin haskomutanıdır. YJne İ.unıhurba>kam, Mılli tiıivcnllk Kurulu haşkanıdır. Vüriıtme »rgaııınm sılâhlı kuvvetlerln ve MJllı GU\enlik Kurulunun haşı olan »ayın Cumhurbaşianı. bu gldişi durdııramMz ını* Milli GUvcıülk Kurulu, ulu»al gBvenllk lle ll«ill konular(Devamı Sa. 9, Sü. « de) TFASHtNGTON ABD'de yaşa mı felce uğratan kara kış şidde tini giderek arttınrken, Başkan Carter soğuk dalgasmm yolaçtığı sorunları görüşmek Uzere Ka binesl lle olağanüstü bir toplantı yapmıştır. Toplantıda özelllkle ABD'nin dogu ve orta batı bölgelerinl kasıp kavuran soğuk dalgasının yol açtığı yakıt sıkıntısı görüşülmilştür. NewYork ve Pennvsylvanla eyaletlerlnl .felâket bölgeleri> ilan eden Başkan Carter, yakıt tüketimtnln azaltılması Içın fabrikalarda çalışmanın haftada dort. güne indlrllmesinl istenebileceğı nl açıklamıştır. Bu eyaletlerde sıfırın altında 32 dereceye lcadar lnen ısı yUzün den 30 kişinln donarak öldügll bUdlrllmiştır. OUGAMÜSTÜ DURUM Bu arada NewYork, New Jeraey ve Ohio eyaJetlerinde yatat sı kıntısından ötürü enerjl konusun (Devamı Sa. 9. SU. S rir) E E = ğ = S E E E E = E E 5 E E E Ş E E = E = E S = = E E ş E ş ? i s İ 6 Şubat pazar günü Cumhuriyet'te ^lllllltlllllllllilllMnilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlltllllllllllllllllllllllllllt^ BAŞKENT NOTLARI CGP'ye düşen büyük görev Fikret OTYAM ANKARA Geçen yazımdalcl blr yanlış di/giyı, bir teleks yanUşlığım ilk paragrafta düzeltmek istıyorum. Anlamı tam degiştırmeseydi, Ustünde duıroazdım. Geçen yazımda. «Eğer, bay Pey7ioğlu aklını kaçırmasaydı, salt Atatürkçü'lük yönünden ekıbıni bu kanlı gıdi^ten çekprdı, o zaman seyreyle>ın cıimbüşü, milyarda bir de olsa, bu bir «olasılık»tu» demıştır. Oysa «Aklını kaçırmasaydı» deSıl, «Aklını kaçırmadıysa» olacak TürkYunan Kıta sahanlığı görüşmelerirv bugün Londra'da devam ediliyor ANKAKA (ANKA) Türlclye lle Yunanistan arasındakl kıta sahanlığı görüşmelerlne bugün Londra'da devam edilecektir. Bern BüyUkelçlsi Profesör Suat Bilge başkanlıgındakl Türk heyetlnin Londra'ya gelerek lzleyecek yol konusunda kendl arasındaki tartışmalan tamamladjğı blldirılmektedir. Oışişlerl çevrelerlnden alınan bılgıye göre, daha önce Bern'de yapılan göruşmelerde Türk ve Yunan tarafları anlaşmazlığın blr an önce çozümü lçin bazı usul meselelerinde anlaşmaya varmışlnrdır. Buna gore, toplantılarda önce tarafların karşı çıkmadjkları konular ela alınacak, karasulannın ihtiUflı olmayan kesimlerı karara bağlanacaktır Daha sonra taraflar anlaşmazlık konusu olan kestmleri ve bolgelen ele alarak, bu konuda karşılıklı olarak görüşlerlnl açıklayacak ve bu görüşlerln bagdaştırılması lçln lmkSnlar aranacaktır. Bu arada en önemll sorunlardan blrlnl oluşturan, özelllkle petrol ve dlğer maden kaynaklannı içeren bölgelerln paylaşılması yoluna gidılememesi halinde, bu bölgelerdekı maden ve petrol vataklarının birlikte işletllerek, elde edllen Urün ve kazancın paylaşılması şekllndeki blr çözüm konusunda tariflann çok farklı düşünmsdıkİPri lfade edllmektedır. ö t e yandan. Kge hava sahası konusunda yürütülen görüşmelerin de sonucu baglarunak uzere olduğu öğrenılrnlştır Bununla birlıkte, kısaca Fır hattı olarak bilınen bu konuda vanlacak anlaşmanm hpmen açılclanrnavarak. kıta sahanlığı konıısnndakı gorüsmelerın »onuç 1" Adınlmasının bekleneregi belirtılmektedlr. (Devamı Sa ». Sü 3 dr) ANKARA (Cumhurıyet BüruıuJ Kıraların son altı ay ıçınde \«klaşık yüzde 200 oranında artması ve bu gerçegın devletın yetkıll kuruluşlannca saptanma&ına rngmen, Cephe Hükümetince bu vonde hıçbn etkıJı onleın alın maması yanmda CHP tstanbul Milletvekll; Reşıt Ülker'ın kıralarla llgllı olarak yenı blı yasa önerisi hanrladıgj ve önertnın Meclıs «ündemtnde ylrmjüçüncü sırada bulunduftu (jgrenilmı^tlr CHP Mılletvekılinm hazırladıgı tasarıya gore, «klralarm yıllm Dedetı bına maıı yetlnın vüzde 10'u. ı!e sınırlandırılnıııkttidır CHP'U Ülker'den alınan bılgıye «oıe kıra anışlarına 1963 yılından ben onlem getırılmı»sı düşUnülmeKte ancnk ılsrın rasan nıt »urlıi vnsalaşamamaktadır 6570 savılı klra kanununıın 1963 \ılırıda Kıralarla URIII ıkı nuıdae^ıı \ı ıv»sa Mahkemesi tarafınöan ıprAl edılmıs ve Anayasa Mahkemesı yenı bir vasa çıkarılması amacıyİB belırlı Dir nıre 'amnııştıı O «amw hükümette bulunan tndnü Kabınesı nıı rasaıı lıazırlamış. Meclisıe tasaruıın nıaddelerınu rtahl geçılmış, ancak daha soira engrllpnerfH 'as«rı «K(»dUk» venı deyımle <Geı;ersır. olni'istur O tanhten ben de zaman raman avnı tasarı venılenmış. yasalasmadıgı tçın lcıra îrtışlarına bir cozüm ?e'lrlememıstır Halen Mıliet Meclısı pünaemının S ^ırasında bulunin oneııyie gore Kir^lar <b;na.arın malıvetınin vuzde 1 U u He iınırlandınlmıktartır. ftncrının ReriPl nıtklınuer brıHımıJndc vasanın uvgı.lamasında kul'nnıİBcak <ı!sn deyımler açıklanmakta dana sonra esıslar bolılıtj'ini e da kiralnrın nasıl saptanarajh ılk?!erı ver annaktadır Buna gore. «ıtıbart mplrpkare ars» (Devamı Sa. 9, SU. î de) Bir yıllık kiranın, bina maliyet bedelinin yüzde 10'uyla sınırlanması önerildi a. (Devamı Sa 9, Sü. 1 ıle)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog