Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

I VOCABULARY CARDS KÜIH.V ve eğlencel) nlr sıstem lle Ingıllzc* kelıme ve cümle ügrenmek ister misiniz? (Ortaokul, L1se ve Kolej). VOCABULARY CABDS'a abone olunu» 100, TL. > A DICTIONARY OF ECONOMiC IERMS Ekonornik terlmlerl öğrenmek lst«yenler lçin. 65, TL. ödemeli gttnderilir: S. Eseryel Parabl Sok. 50/1 Çankaya • Ankara umhurıye 53. Yll; SAYI: 18859 Kurucusu: TUNtîS NADt 30 OCAK 1977 PAZAR Beklemelilere Bir Yıl Süreli FEN ve YETENEK Sınıfları 21 Ocak4 Şubat SÖMESTRE KURSLARI 1 ve 15 îubcıt arası modern klasik #lstanbul 27 40 ' (limıt 32 4* ÜNİVERSİTEYE .HAZIBJLAMA.KUBSLAR!' Korutürk Asiltürk'ten can güvenliğini sağlamasını istedi | Ç a ğ l a y a n g İ I İ l e BİtSİOS Başkentte devriye güvenlik kuvvetlerinin yaptığı arama sırasında patlayan bir el bombası 10 kişinin yaralanmasına yolaçtı. Ayrıca bir genç de kimliği bilinmeyen kişilerce tabancayla ağır yaralandı izmir'de kitap sergisini basan komandolar sergi sahibi ile üç arkadaşını ağır şekilde yaraladı. Diyârbakır mitinginde çıkan çatışmada ikisi öğretmen dört kişl yaralandı. Çeşitli kuruluş ve kişiler faşist tırmanışı kınadılar CUMHLRİYET HABER MERKEZt Faşist tırmanışa karşı güçbirligi görüşü agırlık kazanmaya başlamıştır. Sosyalist Parti Genel Merkessinden dün yapılan açıklamada. «Son iki hafta içinde MC hükümeti içinde ycr alan MHP taralından açıkça desteklendiği bildirilen faşist komandoların saldınlarının yojfunluk kazandığına» dikkat çekilmekte, biiUin bu olanlar karsısında susmanm, durmanın zamanının çoktan geçfigine işaret edilmektedir. Açıklama özetle şöyledir: «Faşizm artık ufuktaki bir tehllke olmaktan çoktan çıkmış, güncel bir tehlike haüne gelmiştir. Susmak ve durmak, bu cinayetlere ortak olmak, demokrasiden vazgeçmek ve faşist bir rejlmi kabullenmek anlamına gelmektedir. İçinde bulundugumuz ortamın koşulları budur. Bu koşullarda faşist cinayetlere karsı direnmek insanhk görevldir. Ama ne yazık ki ayni zamanda parlamenter düzeni de hedet alan bu cinayptler karşısmda (Devamı Sa. 9, Sfl. 4 de) Denktaş ile Makarios arasındaki görüşmelerin konusunda anlaşmaya varıldı; «Mini Zirve» Türk Yunan ilişkilerinde yeni bir «Yumuşama» olarak değerlendiriliyor sürmesi POLATLI'DA BİR LISE •• •• OGRENCISI OLDURULDU j» • (Cumhuriyet Haber Merkezl) Yurdun çeşltli kesimlerinde meydana gelen olaylarda ylne kan dbkulmüş, 1 kisi öldürülmüş, 18 kişl de yaralanmıştır. Polath'da bir 11» ögrencisl slIfihlı çatısma sırasında öldürülMrken, Izmlr'da Konak alanında ilerict. yayınlar satan kitap serKİsinl basan sil&hlı komandolar, 12 Mart döneml emekli subaylardan Muammer Aydoğan ve Uç arkadasını bıçakladıktan sonra, yaylım ateşine tutmuslardır. Hastane yetkilileri yaralıların durumlarmın çok ajfır olduğunu bildirmişlerdir. Ankara'da ise, poltsin Uç klşiye kimlik sormasıyla gelişen olayda bir el bombasınm patlaması sonucu 8'i güvenlik görevlisi olan 10 kisi çft$itll yerlerinden yaralanmıştır.. Bu arada Cumhurbaşkaıu Fahrl Korutürk, dün saat ll'de tçlşleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'U makamına çajjırarak, son olaylar hakkında bilgi almış, emniyet kuvvetlerinln canlı bir şekilde olaylann Uzerine giderek, büyilk bir şevkle çahşmasını istemiîtir. Içişlerl Bakaru. bir saat süren gorüşmeden sonra a.a.'ya yaptıgı açıklamada, görUşme isteginln ('umhurbaşkanı KorutUrk'ten geldiğint söylemiştir. Bakan AnkarB Üniveısttesi'nin yarın açılması konusunda da şöyle lıonuş muştur: «Pazartesl günU Universitenın açılışı münasebetiyle, fl Jandar ma Alay Komutanlığı da gerekli önleyici ve caydırıcı tedbirleri alaoaktır. Ayrıca tl Jandarma Komutanlığı emrine bir motorlu jandarma alayı da verilmiştir. A.Ü. Rektörü'nün ve Dekanlarının talep ettiklerl her noktada, onlara ıstediklerl kuvvetl vereccıjiz. Yanı liniversitede polisin yanmdd jandarma da görev yapacalitır. Gerekli bazı yerlerde jandarma bulundurulacaktır.» Asiltürk. Universite yönet.icilerinin polisin kendi emirlerine verilmesine talip olmadıklannı da kaydederek, olaylann önlenmesi için yalnızca polis olarak değll, bütün muessesplerin hare(Devamı Sa. S, Sü. 6 da) Sekreteri NATO Genel Kıbrıs'ta toplumlar arası görüşmelerin başlatılması öü için görüş birliğine vardı Kosta DAPONTE bildiriyor STRASBOURG Türk ve Yunan Dışişleri Bakanları îhsan Sabri Çağlayangil ile Dimitrios Bitsios, Denktaş ve Makarios a rasındaki görüşmelerin sürrnesi ve toplumlararası görüşmelerin yeniden başlatılmnsı yolunda eörüş birligine varmışlardır. Diplo matik gözlemcilerin Türk • Yunan ilişkilerinde yeni bir etv^m'rama. döneminin başlangıcı olarak niteledikleri «Mini zirveıitıtn sonra Çağlayangil, «Görüşmoler olumlu ve ümit verici oldu. tkimiz de Makarios • Denktaş bnluş masım çok mUsbet bir arlını olarak değerlendirdik. Devamını v? (Devamı S«. 9. Sü. 1 de) Amerikan Savunma Anlaşmasının Kongre'den^ geçmesini temenni ediyorum» dedi Luns, «Türk AP ÎLE MSP ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLAR NEDENİYLE CGP YETKÎLÎ KURULLARINI TOPLANTIYA ÇAĞIRDI ANKARA, (Cumhııriyet Biirosu) CGP Genel Yönetim Kurulu vo TBMM Grubu, «HUkUmeti, AP ve MSP kanadmın, hükumet tesanüdil ile bağdaşması imkânsız çekllde her gün birbirlerini kamuoyu önfinde suçlar hale RPImesi» Uzerine, «Genel siyasi durumu» görüşmek ve değerlendirmek için yarın saat 10'da toplantıya çağırılmıştır. CGP Genel Başkanlığı konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır: «HUkümetin iki kanadı. AP ve MSP, htlklimet tesanüdü ile baHdaşması imkânsız sekJlde, hpr gün birbirlerini kamuoyu önünde suçlar halde gelmişlerdir. HUkümet içinde ciddiyetle konuşulup karara bağlanması gerekerı en örvemli konularda, AP ve MSP, sorumsuzca parti yarışmasına girişmektedirler. Koalisyon kurulurken imzalanan ortak protokoldeki esaslar ve çalışma usullerine aykırı beyan ve davranışlar birbirini kovalar hale gelmiştir. Cumhuriyet'e ve devletimizin butUnlUSUne kasdeden eylemler yıkıcı örgiitler, şiddet hareketleri karşısmda, Anayasa ve kanunlara uygun tarzda, kararlı ve etkili mücadele istiyoruz. Her t.tirlü anarşiye, cinayetlere «dur» den mesini istiyoruz. Nereden gelirse gelsin, şiddet rrareketlerinin, yıkıcı bölücii fa aliyetlerin karşısına kanunla ve devlet gücüyte çıkılmalı, anarşi mutlaka bastırılmalı, can ve mal (jüvenliği sağlanmalıdır. Cumhuriyetin temel ilkelerine aykırı (Devamı Sa. 9, SU. 3 de) Et kuyruğunda beklerken kalp krizi sonucu öldü Son zamanlarda ateş pahası haline jelen etten nasibinî nl mak için tüm yurtta olujan ve gözboyu ıızanan eı, kuyrukla rından birisınde bekleypn Mustafa Erfjın isimli yurttas. dörı saat bcklamesine rağmen, etini alamayınna fenala^mış ve biı k»ç dakika sonra da ölmüştür. Olay sorırası c»n kuyruğundp ölen Mustafa Ergin isimli yurtt»ş için düzenlenen rapord» ktndisinin «kalp yetmezligincien» öldUgi) kaydedilmiştir. Piyasada kıyma ett 70 Iiraya yskaşan fiyatlardan .«atılır ken Et ve Balık Kurumunun 45 llradan aattıfı et birçok yurttaş için bir nimet haline gelmiştir. Bu nimetten nasibini almak için Mısırçarşısı içindeki Et ve Balık Kurumu önüntla oluşan kuyruğa Mustafa Ergin de girmiş ve günün erken saatlerinden itibaren et beklemeye başlamıştır. GünUn ilrrlempsinr karşıhk Mustafa Ergin'e hâlA sıra geımeyin<*> bu kişinin aniden fenalık peçirdi£i RftrUlmüş, mıcak hiç bir müdRhale yapılmasma olanak kalmaaan orada yığılıp ölmüştUr. Saatlerce orada bekletilen ceset daha sonra Adli Tıbba kaldırumış ve buracla bu yurttaşın «kalp vetme7İigi» sonucu oldügü kaydedilerek defin ıznı verilmiştır. Et kuyruğnnds beklerken ölen vatandaşın cesedl naatleroe çarşı ortanınds kaldı TMGT, Senato Araştırma Komisyonu'na bir işkence olayını yansıttı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Mllli Gençlik Teşkilâtı îkinci Başkanlıgı, TBMM Cumhuriyet Senatosu Toplumda Şiddet Olaylarını Araştırma Komisyonu Başkanlığına bir yazıyla başvurarak. Ankara Üniversltesi 4. sınıl ögrencisl Ümit Öncül'e Ankara Emniyet Müdürlüğu 1. Şubede işkence yapüdığım öne sUrmüs ve bazı belgeler sunmuş ÇAY KUR'un alım satımlarında yolsuzluk saptandı Çay Kurumu'nun (ÇAYKUIO yaptığı alım ve satımlarda yolsuzluklar yapıldığı saptarunıştır. özellikle çay kutulannın alınıı ile hurda kartonlarm satımınüa görünen yolsuzluğa, Kurum mü fettişleri el koymuşlardır. Yapı lan ilk incelemede kutu vspırm. ihaleden çekilen ve bunu reimi olarak Kurum'a bildiren fırmaya verilmiştir. Bu bakımdan bu ihalenln, alım ve satunları dü thsan ONUB zenleyen yasaya uymadıSı beürtilmektedir. Kurumun kutu ıhals si milyonlan bulmaktadır. thaleyi alan firmanın zamamnds çay kutularını da teslim etmedigi görülmüstUr. Bu nedeaıe iş çilerin, iş saatleniide kutu bulamadıklarından boş oturdukiarı müfettislerce saptanmıstır. Çay Kurumu Genel MUdürlugu. (001070) sayılı yazı ile Pazarlnma ve Satınalma Daire Baskar.lıgını uyarmış ve bundnn böyle yapılacak alım v« satımlaraa, Satmalma Genel Esaslan. goneİRi' ve buyruklarına uyulmasmda özen gösterilmesinl isterniştir. öte yandan lcutv alımı trapan tstanbul Çay Paketleme Fabrıkası MüdürlUgUnün de dikkaü cekilmiştir. Çay Kurumu OMUiel MUaurUgi) nün, tstanbul C'«y Paketleme Fabrikası MUdürlüRür.e nor.derdiği yazı özetle şöyledir: «öncelikle Satrıalma Genel E saslarının 25. maddesi uyannca hareket edJlmesi Rerekirsen bu (Devamı 5. Ssyfad»; GÖZLEM UĞUR MUMCU tur. Yazıda özetle şöyle denilmektedir: «Ankara PCmniyet Müdürlüğü Cebeci Karakolunda 22.1.1977 cu martesi gUnü saat 9.00 10.00 arası evinden ahnıp aynı gün An kara Emniyet Müdürluğü 1. Şubeye götürülen Ümit Öncül'e Yeni Mahalle HUkümet Tabibi tarafmdan verilen raporla Ankara Numune Hastanesi adli tabiblnce verilen rapor arasında farklılık olmasına karşın her iki raROMA îtalya'da Lockheed (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) uçak şirketi ile ilgili rüşvet olayında suçlanan iki eski Savunma Bakanının dokunulmazlıkları kaldırılmıştır. Bakanların dokumılmazlıklarının kaldınlmnsı istegi Parlamento Tahkikat Komisyoııu'ndan gelmiştir. Suçlu pürülen eski Savıınma Bakanları Sosyal Demokrat Tarti'den Mario Tanassl ile Hristij'an Demokrat Luigi (iui'dir. Eski Başbakanlardan Mariano Bumor ise, 10'a karşı 1 1 oyla ANKARA, (Cıımhurivet BUrosıı) suçlanmaktan kurtulmuştur. Beş Danıştay 12'nd Dairesl, TR"" ilel kez Başbakanlık yapmış olaıı llgill olarak görillen oır rtavada.l Hristiyan Demokrat Mariano Rugaban Karataş'tan vekaletname mor'u suçlanmaktan kurtaran, getiren avukatm verdiSi vekaletTahkikat Komisyonu'nun Hrisnameyi kabul etmo.miştir. Panışliyan Demokrat Başkanının oyu tay Onikinci Dairesl, buna geolmuştur. rekçe olarak Saban Karataş'ın Mario Tanassi ile Lulgi Gui Danıştay karRrından sonra Genel Anayasa Mahkemesi'nde yargılaMUdUr niteliği kalmadıgmı gösnacaklarcür. termlştlr. (Associatcd Pr»«*) (Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) italya'da iki eski Savunma Bakanı, Lockheed Skandalı ile ilgili görüldü ve dokunulmazlıkları kaldırıldı Olaylar ve Korutürk.. İETT'nin ihale ilânlarını İstanbu.'da yabancı dilde yayınlanan gazetelere verdiği bildiriliyor İETT tdaresinin, milyonluk alım ilânlarını yıllardan beri hep düşük tirajlı gazetelerde yaptıgı saptanmıştır. Bu nedenle büyük firmalann alımlardan haben olmadığı, pahalı alım yapıldığı ıddiası üzerinde durulmaktadır. Bu konuda Belediye Meclis uyesi Ahmet GUryüz Ketencl, Belediye Mecllsinde yaptığı konuşmada, idarenin zarara utratıldıgını beürtmiş ve demiştir ki: «Neden hep ayru gazetelerde tıu lltnlar çıkmaktadır? llânlann verildiği gazeteler kapanmıştır. tlânlann Basın tlân Kurumu kana lından geçtigi iddia edilebilir. Ne var ki, Basın tl&n Kurumunun ga zete seçme hakkı yoktur. Han sahibinin talebini Kurum redtlet^ mez. Çünkü ilân kontenjan sorunudur. Kontenjan dolduğu, takdirde kaydırma yapılabilir. Çogu kez, okunmayan gazetede ilânın (Devamı Sa 9. Sü. 4 de) C eza yasalarında, «Görevi IhmaU olarak adlsndınlan bir suç çeşldi vardır. Buna CÖre, bir kamu görevltsi, kendisine yasalarca verilen görevi savsaklar ve yerlne getirnıezse, cezalandırılır. Bu suçta, bu kamu görevlisinin suç Işieme amacı temel alınmaz, sonuç önemlldir. Sonuçta, görev yerine getirllmemiş, bundan da bir zarar dofmuşsa, kamu görevllsi cezalandırılır. Gelişen ve oluşan toplumsal olayUrı, yalnızca hukuksal gerekçelerle ölçüp biçmek, hiç süpbeslz yeterli de^ildlr. Çünkü, yasadığımız olaylar, hukukun biçlmsel kuralUnnı çoktan asmıatır. «Görevi IhmaU suçuna değinmemiz, bir çagırışım yapma amacıyladır. OI.AYLAKIN ARIMNDAKİ Danıştay 12. Dairesi Karataş'ın verdiği vekaletnameyi kabul etmedi Türkiye'de buııca clnayet Islenfyor. Devletin görevi, yurttaşlarına can guvenllfl sağlamaktır. Eğer devlet bunu sağlamıyorsa, kuruluş ve varlık nedenlerinden blri ortadan kalkmif demektir. Iste, «Devletin temeline diııamit koy. mak» böyle olur. tste böyle, Ulkeyl baştan başa kana bulamakla ve kana bulayanları gözucuyla Izlemekle.. Şiddet olaylarının temelinde, hükürnct partllerlnln •Cephe» anlayişı yat<naktafiır. Cephe, «sola ve komünizme karşı olmak» gerekcesiyle kurulmuştur. Cephe'nln ülke yapında elctlği tohumlar yeşermiş ve kanlı çlçeklerlnl verınlştir. Bu durumda ne yapmalıd" Bir httkttmet, Ulkcdeki kanlı olsyları önleyemlvorsa, en anndan. bu görevt yerlne fctiremlyor demektir. Y'a bllerek yerlne getirmiyor ya d», bunu önlemeye gUcü yetmlyordıır. tkl olasılıU da, dcvlettn temellerlne yönelmis büjük trhliketeıi yansıtmaktadır. Bu cinayetlerin, bir hükümet partislnin kolu kanadı »!(Devsmı Sa. ». SU. 4 de) GERÇEK CÜCE ŞÜBAT'IN GİZİ? rarnklardır. Bu konuda yabaıırı elçilik vr konsolosluklar uyarılmış; Istanbul, l/.ıniı, Ankara pollsi raporda belirtllen klşl VR kurultışlarııı güvenliğini saglaınak amacıyla hazırhklara glrlşmiştir. Vurucu tlmler kritik bölgelerde çalışmalara başlamıstır. Kuşkuauz vııkarıdaki bllgilpr bir gazetecl İçin haber ntteli<i taşımazİRr. F.ger gazotp «sansasvon» meraklısı İKC, yn d« bir ö/el siyasal amaçla haberlpri tartıyorsa. gi/ll !\itT raporunu maıı*ete blle fek«"bilir: !: ıınuovtınrla olıışturmak istcdlfl «cnMlere yajının yapahilir. Am.ı koııuyn rlfldlvpfle rirtirliplmi/ rnmnn hn B MUSTAFA EKMEKÇi'nin AJNTKARA NOTLARI TAN ORAL'ın ÇİZOiSiYLB (7. sayfada) azı ajansların gazetelere bildirdiklerine bakıUrsa MİT, anarşik olaylarla İlgili bir rapor hazırUmıstır. Bu rapora (töre «Ulegal örjütler» 1977 şubattnı «eylem syı» olarak seçmiıjlerdlr. «Çok glzli» damgasım Uşıyan raporda bu gelişmeye karşı öniemler de saptanmış ve önerilmlştir. «tllegsl örgütler» b»zı devlet hüyüklerinl. üst seviyedcki yöneticlleri, güvenltk kuvvetleri menaupUrını, yabancı devlet elçi ve k«ınsnloslarını kaçıracaklar; kamuya, özel sektnre, yabancı kurııluşlara. karakollara, polis merkezlerine ssbotajlar düzenlevecekler: ucak kacı lür haberlrrin hasına yansıtılmasının neıienleriııl düşiinr!ıilirİ7. tlk öncc şulıat ayında eylem jılan larını hazırlamış illrgal orgütlfrin tüm planları bunca ayrıntı'ı blcimde bfllndlgine göre, neden ortaya çıkarılıp yakalanmadıklarını kcndJ kendlmize sormalıyız. t.gfr elde yeterlnce kanıt ynkna, bunca vaplı bir planlamanın uydıırma olun olmaması kuşkusuna kapılmak olasıdir. 12 Mart (Innemiııde vr son yıllarda devle. tln Ifttthbarat örgütlerlnin Rayririddi biçiınde kullanılması, ve bu örgiitlerin vrrdlkleri rsporlarla *•• (Devamı Sa. 9. SU t dı>)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog