Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ FAYI\LARI Sanat Tarıhımızin Sorunları Prof. Doğan KUBAN Aaadolu'ya ve sanat varlıfunıza ot.ım açısından bakışlar. Flyatı: 15 Ura ÎSTEME ADRESÎ ÇAGD4S TATJNMRI Halkeri SoJeaJc 30/41, Cagaloğla tstanbu) Cumhuriyet 53. Y l l SAYI: 18832 K u r u r u s u : ÎTJNT3S N A D Î 3 O A 1977 PAZARTESI CK 600 yıllık hıcıv ve mızah edebıjat tek kıtap Bu esen omruru.^e 1 caksımz Bmaen fazıa şıı hıia\e, "fıic te, resım v kank?'urlerie 578 sajta, N EY7EN TEVFi K Teni ılâvelerıe genşletılmış 6. Oaslıı çıit». 416 savfa 31) l:ra Butun .c.tapçılarda. MlLLtîET Dagıtm Lld. ŞH. THY, güvenlik açısmdan dünyadaki 75 havayolu içinde 70. sırada yer alıyor 4.VKARA (AKK4) Ucak fca «alannın araştınna konusunda dünyada ıtıbar edılen ılcı kuruluş, Amenka'nın NTSB Orgütu ıle Uluslararası Sıv.l Havacıhk OrgUtu'nün arastınnalarına eore Turk Hava Yollarının, güvenlıis baxımından mevcut 74 hava volu ulasım kuruluşu arasında sondan beçıncı sırada yer aldıgı sçıklanmıstır. Yankı dergısınde yer alan arsstınra raponına gc! re. Turkıye'den daha ıyi dıırum da bulunan hava yollan arasında Nıjerva Havs Yollan gıbı ismi hıç duyulmamış hava yollan da Tardır. Uluslararas! Sırtl Havacıhlc ör gutu tarafından hava yolunun ne Jtadar yolcu tasıdığı ve türa uçuş mesafelen dıltkate alınarak kaza larda ölenlenn sayısıyla dognı orantj fcurularak yapılan değerlen riırme^e gore. Turk Hava \oliarı 25 sene içinde 10 kaza Tapmıs, bu ttazalarda 473 yolcu. 47 rnuret tebat olraak üıere toplam 520 kHiniD oldraune yol açmıştır. Türk Hava Yollan bu sure <çın de İS müyon 500 bin yolcu taşı mısür. Yolcn sayısına göre olüm oranı mılvonda 28 67 olarak saptanmifCır. Bu orası geçen sa dece 4 bava volunun bulundugu bunlann da Kindıstan Havayo!l»rı. Mtsır Havayollan, Venezuel la Havayoîlan ve Ürdün Havavol l»n oldugu araştırma raporunda belirtümistir. Ucu* mesafelerine gdre **z«da «ienler oranı hesabmda lse THY'nm 25 yılda 9 83 mılv*r kl lometre uçuş yaptı*ı her nr'var kılometreye dtfşen oîü sayısının ise 48,11 olduju ortaya çıkmıştır. Bu konuda durumu THY'cien | daha kötu olan hava yollarının: sayısınm ıse sadece bır olduğu ou j hava yolunun da Ürdün Havavol j lan olduğu araştırma raporunda ver almıçtır. Yolcu sayısına go j re olum oranında Turkıye'den rtaha körü durumda olan Mısır, (Uevanu Sa. 9, Sü. 1 de) Enerji Bakanı Kıhç: "TürkiyeIrak petrol boru hattı yılda 110 milyon dolar gelir sağlayacak, | VISP ' ıle AP arasında bu kez de ıthalât kotalarının ılanı konusunda anlaşmazlık çıktığı bildiriliyor Memur sorunları Bütçe'ye konacak hükümferle değil, sendikal haklarm elde edilmesiyle çözülecektir,, i< "Memur yan ödemeleri adaletsizliği artırıyor,, rıyle yıiniriukten kaldırılması ıst«nmıs ve demokratık güçler «657 sayılı Yasaya hayır kampanyasına» çagrılmıslardır. Sayıştay Denetçileri Demeğı Genel Başkanı Musa özdemır, 1977 malf yılı butçesı ve memur sorunlan konusunda dun bır ba sın toplantısı duzenlenmıştır Sı yas«.l dengesızlıgın bıitçeye yansıdığını öne suren Musa mır. butcede gerek katsaya joluvla. serekse van odemelerîe getınlen önlemlenn «memurlann sorunlarına cozum getırmek ten uzak olduğunu» belırtmış ve «Yan odemeler, gosterge rakamlan. adaletsızliğ! daha da korkunçlaştırmaktadır Katsavınm saptanmasında tek katsayı yenne bırder ço1? kaîsa^ı uyjmlanmalıclır. ücret polıtıkasının düzenleyıcı ve dengeleyıcı unsuru olarak kullanılmaa ba^lanan yan oderneler ıse, ucretm alenılısh ılkes nı ortadai kaldırmıştıru demıştır Basuı topiantısında oz«llıkle 657 sayılı Devlet Memurlan Ya(Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) Sayıştay Denetçileri Derneği, 657 sayılı Devlet Personel Yasasının yürürlükten kafdırılması için çağrı yaptı îşverenlerin sendika aidatlarına iiişkin girişimlerı devam ediyor A.VKARA (Cumburtyet Bıirosu) I?\eren Sendıîcalanna verllen aıdatların vergj matrahından düşülroesı içın ışverenJer uçun cü kez Danıştay'a başvurmuşlajdır. Aynı >ondekı başvuruyu gerek Malıye Bakanlıfı, g«rekse Danıştay daha once ıki ket gen çevırnuş, ancak işverenler yenıden başvurmuştur. tsçi sendıkalarına ışçılerm yatudıklan a:üatlar verdiıtlen matrahdan d , şveren sendıkalarına yatırdıklan aıdatın a\TU vı 1 ıçunde uçünctl kez vergı matrahından duşulmesı amacıyia Danıştay'a başvurmuşlardır. Daha once Danıştay Dorduncu Daıresı bu vondekı ık: başvurujiı gerı çevırmıştır Aynı konu Malıye Bakanhfı tarafmdan da ele alın(Dcvanu Sa. 9 Sü. 5 de) ANKARA, (CumJıurıjet Bıirosu) Kerkuk îskenderun petrol' hattının bugıin Iralc'da, yarın da Adana'da yapılacak torenlerle açılması. dolayısi'*la bır basın top lantısı duzenleyen Enerji ve Tabıl Kaynaklar Bakanı Selahattin Kı lıç bır soru uzenne, «OPEC ulkelerının yaptıklan son yuzde i (Devamı Sa. 9, Sfl. 4 de) I 1VK4R4. (ANKA) MSP GeANK.4RA, (Cumhuriift Buıosu) nel Başkanı ve Basbakan YarMemurlann mali ve sosyal dımcısı Necmettın Erbakan. Tisorunlanna bır cö7um getırmek caret Bakanı Halıl Basol'a 4 amacıjla 1965 yılında çıkartıian ocak gılnü Uân etmeye hazırlan657 sayılı De\let Personel Yasadıgı ıthalât kotalannı ılân edesının «Memurlara ılışkın hıçbır meyecefmı, bundan once Ortakamacı gerçeklestırpmemıs olmapazar konusunda alınacak karar sı ve memur naklarının askJVH lan da ıçeren «Ithalât rejıml kaalırmasında en onemlı engel ni(Devüinı Sa. 9, Sü. 1 de) I tengınde bulunması» gerekçele KAPI VE KALORIFER IŞÇILERI 9ILDE DIRENİŞI SÜRDÜRÜYOR Yasal haktarını yürürlüğe koydurmak için onfar da direnır Hikmet ÇETiNKAYA İZ.MIR 9 bin kapıcı ve kalon/er isçısı dıremj'or Innır'de. GenelIş Başkanı Saım Akbulut'un verdıgı bılgıye gore, 9 ılde 162 bin kapıcı \ e kalonfercı katılıyor dırenışe. Sekız saat çalışmak ıstıv^rUr, bu bır. Eğer sekız ssatın dışmda olursa her ısçı gıbi fazla çaiışma Ucretı, bu ıkı. Hafta tatllı ulusal bayram tatılı yıllık ııan, bu üç Kısaca yasalarca belırlenmıs dogal haklannı ısııyorlar apartman sakınlerınden Hep somunılmeve goz yumul(Devaraı Sa 9. Sü. 7 de) TOPLU S0ZLE5ME HAKKI ıSTEYEN KAPICI VE KAlORıFERCıLER; SAAT 17'DEN SONRAKı ( A UJMAUR ıÇıN FAZLA MESAı L'CRETı VERlLMESı GEREKTıGıKı SAVUNUVOR (CUMHLRISET H İBER MERKEZt) DtSK'e bağlı Genel îş Sendıkası na uye Jtapı ve kalorifer ışçıierının 9 ılde oncekı gun başlattıklan dırenış devam etmektedır. Kapıcı ve kalonfercıler saat 17'den sonra kalorıferlen sondurmektedırier. Yasal haklannı almak ıçın direnışe geçen kalorifer ışçılen, ıkı gunden berı sekiı saat çalışmaktadırlar Izmır'de GeneHs Sendıkası 4 nolu Kapl ve K8İorü>r îşcılen Şuoe Baskanı Saım Akbulut, kımı apartınıan voneHrılennır dırem<: •TT»el1»>nieve cal'Stıklaruu one surmuş, «Bılınçlı kapıcı ve kalorıfer ışçılerı yasalann Kendllerıne tanıdıgı haklan alana dek dırenışlennı surdureceklerdır» demışfır Akbulut, kapıcı ve kalorjfercılenn ıstekierını şoyle sıralamıstır •Apartıman yonetıcılerının 634 sayılı yasanın 34. maddesının 2 paragrafında bahsedaldiği gıbı ve kat malıklen genel kurulunca seçılecek uç kıjılık bır yonetıcı Kurul tarafmdan yöretılmesı. Bu yonetıci kurulun 634 sayılı yasada bır değısıklık yapılarak husumete ehıl olması. Ba$ka bır deyışle \rasalar onunde ışçıye ya da ışçının sendıkasır.a karşı, ışveren kat malıklen adına taraf olmasının sağlanması Kapıcı ve kalonfercı ışçılenn de toplu sözleşme ygpması Bu mumltun gorülmüyorsa. 275 sayılı yasava bır madde eklenerek grev haklan bulunmayan ışçıler içın uygulanan >uksek hakem kurulu marifenvle hak(Devamı Sa. 9, Sü 4 de) Çukurova Elektrik Şirketi, FuelOil v e dayalı iki santral kurmak için bir Amerikan bankası ile anlaşma yaptı Talçın DOĞAN AVKARA Petrol fıyatlan OPEC zammıyle birlikte artarken, Turkıye Elektrik Kurumu dışında elektrik uretıml ve da gıtunıyla ılgıü olarak imtıj'az sahfbi kılınan Çukurova Ele^trık AŞ. FuelOıl'e dayalı ıta san tral kurmak amacıyia Exxon Bank'dan kredı almışır. 1973 yılında Çukurova Elektrik A.Ş. Enerjı ve Tabıi Kaynaklar Bakanlığına başvurarak ıkı tane 150 megavatlık gu;te PuelOıl'e dayalı santral kurnıa gırışımınde oulunmuştur Arcak o tarıhte Enerji ve Tabıi Kaynaklar Bakanlıgı bu lstefı grri çevınnışur Bunun uzenne ozel f;rma Danıştaya başvurmuş ve gereklı ıznın kendısme verılmesı nı jstemıştır. Danıştay konuvu karara bağlamış ve «Boyle bır iznın Bakanlıga bağlı olduğunu» açıklamışîır ve 4 milyar kılovatsaat elektrik uretmektedır Hopa yılaa 90 bm ton vakmakta, 300 mılvon kılovatsaat elektrik uretmektedır Çukurova Elektnk A.Ş.'ye aıt Mersın santralı ıse, yılda 180 bm ton PuelOU yakmakta, 600 mılvon kılovatsaat elektrik uret mektedır. Muradiye'de komandoların baslattığf çatışmada iki kisı ağır yaralandı; Manisa'da bir kitape\/i komandolarca tahrip edıldı MANtSA ((umhurıyet Hft Biırosu) MerKece jağlı Vluradıye bucagınaa bır kahvede otaran gençlere laf atan Komandoiarın çıkardığı Kavgada iki "?nç bıçaKİa agır varalanmıştır. Jandarma 4 K.Ş:VI çozaltma aımıstır Yılbaşı gecesı o.r grup Komandonun kahveae eievtzvun evrsaen gençlere sdtajmasıyla tnivdana gelen cat^mada \bdullan Kılınç ve Fevzı \yaz adlı 'kı i,'1'? bıçaklanarak agır şekılde aralanmıstır. Görga taniKUnnın an lattıklarına gore komdndolar cah vede televiz'.on sevre'mek'e ^lan gençlere «yılbaşmda eflenmenuı hırıstıyanlara aıt olduğunu» ı>ov leyerek sataşmaları uzerıne çutan kavga Kısa sarede oujaımış ve kahve onunde 40 kışmın katıldı^ı bır çatışmaya donuşmustur. (I>evamı Sa. 9, Su. 2 de) Genel Iş Marmara Bölgesi: "Temizlik işçllerinin dırenişj sürecektir,, DtSK'e baglı Genel tş Sendikam Marmara Bolgesı Şube Baskaıu Nafiz Bostancı CHP tsta»bul ff orgutunun «çoplerın fcaldınlması» yolundakı .stetlemın kabul edılemeyeceğınl soyiem.ştır. «Etr sıyasi partnun kararlan bızı ılgılendırmez» dıyen âostancı, tum haklan elde edalmeden temızlık ısçılerının ^ıremsı bırakmalarının soz konusu olmadığını tekrarlamışur. Bostancı, «Beledıye'nln Kaynas bulma konusundakı yontemlen de bızı Hsılendırmıyor. Bu hukümetten para sağıamalc »eya arsa satmalt şeklınde jlaıüır. Ancak ısçıler arasmda aıevjut hava yumuşama doğrultusunda değıl. kemıkleşme yonundedır. Mucadele tam anlamıyla kazanıimadan tstanbul sokaJdarru te(Devamı Sa. », Sü. * de) ElEKTRiGiN MALiYEIİ Yapılan hesaplara gore OPEC zammından once FuelOıl ıle üretılen bır kılovatsaat elektrı ğın maliyetı ışçı ucretlen harıç yaklaşık 70 kuruşa gelırken, son zamdan sonra bu malıyetın kı lovatsaatîe 80 kuruşa çıktığı bıldınlmektedır. Oysa, TEK ın urettığı elektnkte bır kılovat(Devamı Sa. 9, Su. g de) PETROL GEREKSiNiMt ARTIYOR MEMUR VE ÖĞRETMENLER, VAN DEPREM YARDIM KOMITESiNOEN YARDIM ALAMIYOR VAN. (Cumhnriyet) Van deprem bolgesınde felâketzedelere yardım kampanyası açan TOBDER, TÜMDER ve TUTED orgutlennın çalışmaları Van Valüıfeı tarafmdan engellenmış ve tonlarca yiyecek depolarda çurumeye ferkedılmıştır Bu arada, TÖBDEB Vaa Şubesı Başkanı îbralum Çelebi haklanda soruşturma açılmıştır. Muradıye ve j^oresınde meydana gelen depremden sonra. dep rem yardım komltelerine başvuran bazı memur re oğretmenler, ev sahıbı olmadıkları ve kırada oturdukian gerekçeslyle yardım alamamaktadırlar. Bu konuda Van Valılğıne başvuran altı ögretmene, ^fetler Yasasındakı hukunılenn buna olanak tanımadıgı büdırılmışUr. Valılık bu basvunıya cAfetler Yasasma gore fıak sahıbı değıllerdır Emeklı Sandığı veya MEYAK îan karşılıklı veya karşılıksız yardım talebınde buJunabılırler» şekiınde Fransız basımnın «Büyük Patron»u, Le Parisien Libere gazetesinin sahibi Amaury attan düşüp öldü PARlS Fransız basımnın «bu vuk patron»lanndan sarüan ve olaylara konu olan «Le Pansıen Lıbere'» gazetesinin sahibi Emılı#n Amaury, Pans yakınlanndaki Senla'te bulunan malıkjıanesır.âe »Uan düşerek aldıfı yaralar s o nucu ölmüstur. 1944 yılmdanberı «Le Parıs'sn Ijbere» gazetesım çıkarmakta olan 67 yaşındalcı Amaury, arkadaşlarından 500 kişının ışten çıJcanlmaiannı protesto eden :şçılenn. matbaa bınalannı ışgal ftmeleri uzerıne. ıxı yıldanberı bu gazefeyı Pans yaicınlanndakı b<tş ka bır matbaada çıkarmaktaydı Gazeteyı ışgal eden ışçıler b r sure once tçışlerı Bakanlığmm emnyle buldozerlerin de yardırnıyla, polıs gucuyle b'.nadan dı (Devatnı Sa. 9, Sü. 2 de) Oğrencisiz Universiteler L'NİVERStTELB3l, tarOisel kökenlertnde, «jrencl korporasyonu biçiminde ortaya çıkmı.,lardıx. 12. yiızyıliD başlannda lavik hukuku ö%retnekle an kazanan Bologna L'nhersıtesini kuran ve vönetenler öğrenciier olmuşUrdır t'ıtlfi Oıford'un, sonra difer Avrupa unıver^ıtelerlnin örnrk olarak kabul ettikleri Paris Lniıersitesi de onikincf rıir\üın sonlannda bir ögrettnen öjrencı korporasvonu (tnhrrsitas >1açistrorum et scholarium parisıensum) b) (jmjnde oJusrauştur. Kuşkusu? ki, bu mçiınler, çapımızın anlayisı İçinde çeçerliklerlni vitırmiîlerdir. Ancak tarihsel gelısiminden bu(riuıe alasan l'nlversllp kavramı ır anlarışının değismez blr ögesl \ardır: Oğretımsiz ve ögrenclsiz blr kurum ün<ver<iite anlammı ta^ıvamaz. Ofrencl, ünivcrsitenın aslı ve vargpçllraez bir öğesidir CLKEMtZDE üniversitelertn orçutlenme ve çalısroaiannı düzenle^en 1759 sa.vılı va^anın .t. maddpsi ÇesitU kademrlerde bilimsel ngrptım vapmak. çöre\ıni birinci sırada belirtmoktedir. Oğrencisıvle ditaloğ kuramavan bir "erptim me4İmn vasanın kendiM'np \t»rd'âı <<ıre\ı yapabilmesi olanaksızdır. Bugun ıse lıırkiye Orhan APAYDIN de konılo öniversitelerde. bina ve Sgretim före^lilen bujunmakla birlikte, rifcretirnin muhatabı ögrenci oğesı rlilen ortadan kalkmış durumdadır. MC iktldarımn bilinen kanadıncs rcsraen. devlet tüçlerince ustö kapalı olarak desteklenen komando adı \erllnils zorba çetelerl, öğrencilerin nnlversiteye firmelerlnJ ve (iğreniın yapmalannı silâhlı kaba kuvvetle onJemektedlr. Universiteler zaman zaman resmen açılmakta. ancak oğretim görevlUen fcursülerine çıktıklarıoda karşılannda öğrenn yerıne. çoğunluk öjrencilikle llgisi olmavan lorha kişilen bulmaktadırlar. Böylece tanhsrl kökcn/eriode d^rencıJer korporasvonu biçlmınde olusan üniierslteler, Türkjye'de 20. »TIZTIhn sonlannda fiilen öfrencisiı ve öğretimsıe kurumlar rörünömSnü almaktadırlar. BLGt'N Turkiye'de universiteler sorunnno, 1971 öncesf olavlanna gore açıklamak çok vanlış bir deferlendimıe olur. 1961 Anavasastnııı riirürlüee eirrne.«1nden sonra roçulcu demokratik diızenln smırb da olsa toplum duzrnlne aeırlıtrını kovm? ı özeltikle ünJversıteJrrde öfrctıme ıe oprencı eyleralerlne vansınusiır. Ça(Oevamı Sa. 9, Su. 4 de) Olaylar bu jonden gelışırıcen, ıktıdara cephe hukümeti gelmıştir. Deri sürüldıiğune gore. Hukumet Soma, Yatagan ve rCandal santraiJannı ışletmek amacıy la kullanılması gereken komur yataklarını devletleştırmemekte bundan dolayı amlan santraiiarın devreye gınnesl süreklı erte bır not düşerek, feonuyu MılH lenmektedir. üzmanlar bu erEğıtım Mudurluğüne havale et telenmeden dolayı Turkıye'nm mıştır. Ancak Mıllî Efıtım Mü PuelOıl santrallanna kayma efi durluğunce ofretmenlere bır bıl îımı bulundugunu ılerı stlrmefc gı venlmemıştır. tedırler. Deprem olayından sonra TÖBPuelOıl santrallanrun artmaDER, TUMDER %e TUTED or sına omek olarak Ambarlı. Hogutlen ortaklaşa bır kampanya pa ve Mersın santralları gosteaçarak, felâketzedelere yiyecek nlmektedır. Ambarlı jılda bır ve gnecek yardımı yapmışlarclır. nulyon ton FuelOıl ruketmekte Ancak son bır haftadanberi bu yardım Valılık tarafmdan durdurulmuştur. Van'da bulunan uç îzmir'de orgutun temsılcılen, çeşıtlı bolgelerden getırdıklerı vıyecek Çeşme'nin maddelennm ambarda çuruduğunu, Valılığe yapılan son başAiaçatı vunınun da olumsuz kaldığını ve yardımın dağmmına kesınhkle Beledıye ızm venlmedJğını bıldırmışlerdır. Başkanlığı TÖB DER Genel Merkezı de 1950'den dun Ankara'da bır açıklama yaparak. Valıllfın bu tutumu kıbu yana nanmıştır Bu arada TÖBDER Van Şuilk kez besı Başkanı fbrahım Çelebi hakkında adli makamlarca soruşturCHP'ye geçti ma yapılmaktadır. çelebı'nın, geçen hafta juruyus vapan felâ ANKARA, (Cumhurivet Bürosu) ketzedelen bu yuruyuşe tahnk 1950'den bu j'ana ılk kez oır ettıjh \e yardım çalışmalanna katıidığı ıçın hakkmda soruştur CHP'Iı aday Iznıır'ın Çeşrne ılcesıne bağlı Alaça*ı kasabasında ma yapıldığı belırtılmektedır. Van Beledıye Başkanı M. Tay Beiedıye Başkanlıgını kazamnışyar Dabraoflu gazetemıze bır tır Beledıye Başkanı seçılen Abaçıklama yaparak, «Van Beledı durrahman Keskm 896 oy a'ıryesırun soba içın yalnız Dalokay'a ken. AP adayı Vdtt. Koparal 796 degıl, 66 ıl Beledıye Baskanına oy sağlaya'oılmışt.r Aiaçatı kasabasının AP lı BelebasvurduSunu» bıldirm.ş. CGP veya MT'je gJrdığı voJundaki d.ye Baîkanı her jı! naz.ran haberlerı valanlayarak, »Başkan ajında oıağan olarak vapılması fterekt.. Beledıye Meclısı toplanlü? seçımını bagımsız kazandıtı tısını yapnıadığı gerekçesıyîe Bagımsulığan surmektedır» de (Devaını Sa. 9' Su 2 de) mıştır. GÖZLEM UĞUR MUMCU Lockheed Olayı Saptınhyor.., ockbeed koDusunda berkes birbirinJ suçlamaya başladı. Ortalık bir den karıştı. AP MıUeUekillerı uçak alımınuı Ecevtt'in Başbakanlığj donemıne rastladığını ıleri surerek, soruşturma açümasui) ıstijorlar. CHP Millelvekilleri ise, Udncı partı uçak alımının üemırel'in Başbakanlıgı döneminde yapıldıgını belirterek, Demirel hakkıuda soruşturma açılması geıektigınl lleri suruvorlar.. Işte bu çatısma. işın ozünü unuttunnakta, sorunu, «erçek yurüngesiDden saptınnaktadır... Ortada, ABD ıle ımzaladjğımız bir anjaşma vardır. Ku anlaşma uyannca, Lockbeed olayı ile UgiU belge ve biigiler, ABD AdaJet Bakanbğınca TürkJ.ve'Te roUanacaktır. Eger Türk Hukumett. bu belge ve bilgıleri, mahkemeler dışında, resmj mercilere verirse, Amerika bu bilçi ve belgeri ıröndermeyecektir. L Kafflu kesımmdeki aümlan tncelemekie gorevli Parlamento Komlsyonu Lockheed olavına da el atmıştır. Anlaşmaya gore, bu Komisyonun, Lockbeed olayını lnceleraeye vetJdsi yoktur. Oemirel, ABD ıle bır anlaşma imzalavardk, once, Lockheed konusunda yapılması gereken Parlamento denetimini ortadan kaldırmıştır. Demirel diyor ki: Ne rapalım. Amerika ancak bu koşulla belge rolluyordu. Bu ncdenle anlaşman imzaladık... Ama, Demirel Hüktımetınce ABD ile Imzalanan sozleşme. vıne Demirel'in emnvle bozulmuştur. Soyle ki: Komisvon. Adalet Bakanlığından Lockbeed olajı ile ıljtili belge ve bilgı istenniştir. Aüalet Bakanı Muftuoğlu. ABD ıle ünzalanao anlaşma çereeİDce. bu bel£e te bilgilerin ancak mahkemelere açıklanacağinı beUrterek, bilgi ve oelge vermekten kaçuımıştır. Basbakan Uemlrel, Adalet Bakanından, bu bilgi ve belceleriD Kooıisrona verilmesinl istemiştir. Adalet Bakanı Mıiftüoğlu, vine bilfi ve belgelerl vermok Hlemetniştır. Demirel. ıkinrı keı, Adalet Bakanlıeuia bir van yazarak, bu bitgi ıe belgelerin Komisvona verilmesinde dıretmiştir. Müftcoglu da bu emlr uzenne, bilgl ve belfteleri Parlamento Komlsyonnna vermlştir. (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog