Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

GöQÜ JSltamazSriZ. Lzoov/vıia kaplatnz. 53. T1L; SAYI: 18151 Catna umhuriyet Kuruenra: rTTNTJS NADt 29 OCAK 1977 CUMARTBI crı dersanesî^ V, .'IIMl /\PIMI TE«CİH EDİrUİZ . CÛZUMUJ ÜNİVERStTE ADAYLARI İCİN İLGINC TESTT UYGUAMALARI İ4tem< jdrcst : Inkılıp Sok. No: 28 KuıUy/ANKARA toplu isleklrrd«%10 büyük kiupçıUra %2S indirim yıpılır.^ GENEL BAŞKAN ECEViT'iN BAŞKANUGINDA TOPLANAN CHP GENEL YÖNETiM KURULU BiR BiLDiRi YAYINLAYARAK, DEVLETiMiZiN, CUMHURiYET TARiHiNiN NU EN BÜYÜK TEHLiKESiYLE BULUNDUGUKARŞI KARŞIYA YOLDAN Ankara Hukuk Fakültesi: Başbakan güvence verdi olaylor arttı,, ClIMHIJRtYKT HABER MKRKEZİ Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fakült.e Kurulu'nca yayınlanan bildiridc «Sıyasal eğilimleri ne olursa olsun, öğrencilerimizin, asistanlarımızın, öğretim üyelerimizin ve memurlarımızın öldürülmeden, dövülmeden, tartaklanmadan, görevlerini yapabileeekleri bir ortamın sağlanmasım istiyoruz» demlştir. Ege Ünlversitesi Rektör Vekili Prof Dr. îbrahim Karaca, dün düzenledlği basın toplantısmda, kolluk luıvvetlerino görevlerini hatırlatmakta yarar olduğunu bildirmişür. Öts yandan. İTÜ Öğrf»nci!"rt, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Istanbul VallHgine göndnrdikleri telgraflarda, ümversiteye saldırıyı düzenliyen poüslerin cpza1andırıhn'~~iı istemişlerdır. BilDiRi BELiRTTi VE DEMOKRATiK BUNALIMDAN ÇIKIŞ iÇiN TÜM KURULUŞLARI GÖREVE ÇAGIRDI. Ankara Üniversitesi Kukuk Fakültesl Fakülte Kurulu'nca yayınlanan bildiride, Ba?bakan Süleyman Demİrel'in, Üniversitede can güvenliginin sağlanması amacıyla etkin önlemlerin almaeagmı bildirmesinden sonra olayların arttığı kaydedilmekte, öğretim uyelerinin (Devamı Sa. 9, Sü. 1 dr) CHP: "Türk kamuoyunun etkinliği ortaya konmalı,, ANKARA, (Cumhuriyet BBrosu) CHP Genel Yönetim Kurulu dün Genel Başkan Ecevit'in Baskanhğında yaptığı olağanüstü toplantıda, TUrkiye'yt içine düşiirüldUğU bunalımdan kurtarmaK Uzera bu asamada yapılması gerekentori görüsmUş, bu toplantalann durmayıp sUrecefiinl açık lamıştır. îlk toplanu sonunda, bir blldirl yayinlayan Genel Yönetim Kurulu «Türkiye'de can gUvenliği kalmamıştır. Silâhlı saldjrılar kasabalara, köylere uzantnağa başlamıştır. Bu kritik noktada, Türk kamuoyunun etkinliğinl bütün ağırlığıyla ortaya koymağa çağirıyoruz. Bunalıındnn çıkış yolunu da, bunalımm temelinde yatan hükümet sorununa, en geçerli çözumü de birlikte aramaga ve oluşturmEga çagırıyoruz» demiştir. CHP Genel Yfinetim Kurulu'nun ilk bildirisi şöyledir: «Turkiye'de can gUvenliği kalmamıştır. Silâhlı saldırılar kasabalara, köylere kaılar uzanmaga başlamıştır. Siyasal cinayetler sonucu hergün yurttaşlannuz öldürülmektedir. Birçok yüksek ve orta öğrenim kunımlarında öğretim yapılamaz olmuştur. Polis üniformast giyinmiş fa kat gerçeklen polis olduguna ina nılmayacak bazı kimseler, ünlversitelerin öğretim Uyelerine, yoneticilerine ve gazetecilere de sal dırmafta başlamışlardır. Devletimiz cumhuriyet torihinin en büyük tehlikesiyln karşı karşıyadır. Bu ortam içinde halkın sorunları da ağırlaşmakta, ekonomimi(Devamı Sa. U . Sü i (lc) FlEJ'in Korutürk'e başvurusu: Sertel'm son günlerini Türkiye'de geçirmesini sağlayınız,, PARtS Uluslararası Sahipleri Federasyorıu (FİEJ) Yönetim Kurulunun 22 ocakta Fronsa'nın Tours kentinde yapnğı toplantıda akiığı karar uyarınca, örgüt başkanı Fransız gazeteoi Claude Bellanger, Cumhurbaskanı Fahri Konıtıirk ve Başbakan Süleyman Demirel'e bircr nıpsaj göndererek Zekerlya S^rWin Türkiye'ye dönebıhvıo.çi için gerekli tedbirleri almalannı istemiştir. KorutUrk ve Demirel'e gönderllen yazılarda R6 yaşındaki Zekeriya Sertel'in «Son günlerini kendi ülkesinde yaşamak» isteğinin temel bir hak olduğu ve serek insancıl gerekse yasal açıdan bu isteğin yerine getirilmesinin gerekli olduğu savunulmaktadır. FtEJ Başkanı Claude Bellanger' nin mesajı aynen şöyledir: «Sayın Cumhurbaşkanı, Uluslararası Gazete Sahipleri Federasyonu (FİEJ) Yönetim Kurulu 22 ocak 1977'de Tours'da yaptığı toplantıda 1977 yılı «Cttgürlüğün Altın Kalemi» ödülü için önerilen adaylar arasında TUrkiye'den eski gazete yayıncısı Zekeriya Sortel'in durumunu da incelemiş ve bu eski basm mücadelecisinin 25 yılı aşkın bir süredir UlkRSinde oturma yasağıyla karşı karşıya bulunduğunu şaş kınlıkla (iğrenmiştir. 86 yaşında Paris'te zorunlu bir »ürgün hayatı sürdüren Zekeriya Sertel'in an» vatanına dönmek ten başka btr isteği bulunmadığı, kitaplan ve makalelerl TUrkiye' de özgürce yayınlamrken, kendisinin dönüşünün engellendiği heyecanla karşılanmıştır. Kurulumuz son olarak da, son günlerini kendi Ulkesüıde yaşa mak gibi en temel bir hakkın, Da nıştay'ın, otuz yıl önceye ilişkin düşünce suçluları için konulan oturma yasağını kaldıran 20 ocak 1973 tarihli kararına rağmen Ser tel'e hâl* tanınmadığını belirlemiştir. (DevBtnı Ka. 8, Sü. 8 de) Batılı ülkeler, bugünkü Türk Yunan Dışişleri Bakanları görüşmesi sonucunun olumlu olmasını bekliyor Kosta DAPONTE STRASBOURG Avrupa Kon seyinin yeni binasının açılışı Fraıısa Cıımhnrbaşkanı Valery Giscard d'Estaing tarafından törpnle yapılırken Lcfkoşe'daki I>enktas Makarios görüşmesinin yankıları ve bugtin yapılacak Türk • Yunan minizirvesl ilgileri dagıtmaktadır. Strasbourgdaki gözlemciler, CaÇlayangil Bıtsios görüşm'!nin Lefkoşe'deki Denktaş • Makarios görüşmesinden socra ayrı bir önem kazandığını belin> mektedirler. (Devamı Sa 9, SÜ. BEŞ BAKANDAN OLUŞAN İÇ GÜVENLİK KURULU,, TÜRKEŞ'İN DENETÎMİNDEN ALINIYOR ANKARA, (ANKA) Başbakan Yardımıcısı Alpaslan TUrkes'in başkanlığında çalışan «İç Güvenlik Kurulu» bundan böyle Türkeş'in dışmda ve tçişlerl Bakanlığınm koordinasyonu ile çalışacaktır. HUkümetin asayiş konusundaki yeni çalışmaları ile ilgili olarak yürütülecek bu toplantılara Içişlerl, Adalet, Milli Eğitim, Çahşma ve Gençlik ve Spor Bakanları katılacaklardır. Bilindiği gibi, son günlerde artan şiddet olayları konusunda Başbakan Süleyman Demirel, «HUkUmet olaylar hakkında tedbirler aramakta ve almaktadır» demiştir. Bu tedbirlerin üld olarak, Türkeş'in başkanlığında çalışan îç Güvenlik Kurulunun çalışma yönteminin değişeceğt haber verilmelctedir. Başbakan Yardımcısı Necmet tin Erbakan'ın son Bakanlar Ku rulu toplantısında bu yolda ilk adımı attığı, önümüzdekf hafta muhtemelen perşembe günü toplanacak Bakanlar Kurulıında da bu konunun karara bağlanacagı belirtilmektedir. Olaylann genel likle tçişlerl, Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor Bakanlıklannı ilgilendirdigi, işçilerle ilgili olay ların ve adalet mekanizmaaının da gözönünde tutulması ile beş Fakanhgın birlikte calışmalannın uygun olacağı bildirilmekte dir. Denktaş: "Sınır ayarlaması Türklerin yüzde 32,8 oranında toprak mülkiyetine göre yapılacak,, Rıza YALIM LEFKOŞE Kıbrıs Türk Fe dere Devleti Eaşkanı Rauf Denk taş ile Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Baspiskopos Makarios arasında önceki gün gerçekleşen görüşme TUrlc hükümeti vs Krj rıs'taki iki toplum tarafından o lumlu karşılanmıştır. Dışişleri Bakan Vekili ve D«vlet Bakanı Seyfi öttürk Kıbrıs'taki son geUjmelerle ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada «Kıbrıı sorununa ftdll ve sürskli bir çözümün. iki toplumun iç içe değil, yanyana eşit haklaria yaşayacakiarı bagımsız. federal bir devlet sistemlne dayalı olacağı hükümet programımızda öngörulmustU. Bu maksatla bilindlği gibi hükümetimiz iki top lum arasında Kıbrıs sorununun bütün yönlerinl kapsayan kesin tisiz bir müzakere yönteminin başlatüması için elinden gelen çabayı göstermiştir» demiştir. KTFD Başkanı Rauf Denktaş dün düzenlediğl basın toplantısında sınır ayarlamasının nası) olacağı sorusunu yanıtlarken Türklerin toprak mülkiyetmin °.» 32.8 oldugunu söylemiş ve «Bundan fazlasım istemeylnlz» demiştir. (Devamı 8a. 9. Sü. 6 d») Katsayının 11 olarak kabul edilmesini memur ve emekli kuruluşları tepkiyle karşıladı ANKARA, (CumhurİTet Bürosu) Tüm Kamu Personel Hakları Koruma Kuruluşları Konfederasyonu Başkanı Sakıp Hiçerimez, Türkiye Muharipler Derneği, Tiirkiye Polis Emekllleri Derneği, Türk Silâhlı Kuvvetlerl Malulleri Şehit ve Dul Yetimler Derneği, Türk Silâhlı Kuvvetleri Emek li ve Malul Astsubayları Dernegi, TUrk Silâhlı Kuvvetleri Emek li Subaylan Derneği, Kamu Hizmeti Emekllleri Derneği ve merkezi îstanbul'da bulunan Türkiye Sivil Emeklileri Derneği adına yaptığı basın toplantısında, Bütçe Plan Karma Komisyonu üye(Devamı 8a. 9, Sü. 1 ıle) Poll§ler UUuıbul Erkek Llsesl Sfrencilerinin Uıerinl ararken (Fotoğraf: Erdoğan KÖSEOGLU) Ankara'da bir ortaokul öğrencisi öldürüldü, polis Istanbul Erkek Lisesi'nde arama yaptı KUçüksahnede dün yapılması gereken «Hukuk Açısından Nâzım Hikmet» konulu toplantı vilâyet tarafından yasaklandığı için yapılamamıştır. Toplantı nedenlyle KUçtik sahneye gelen avukatlara, Türkiye Yazarlar Sendikasma vilayetten gelen yasaklama kararı gösterilmiş ve toplantının yapılamayacağı bildirilmiştir. Vilayetin yasaklama kararı protesto edilmiş, avukatlardan Saffet Nezihi Bölükbası. Mehmet Ali Sebük. Halit Çelenk, Kemal Kumkumoğlu vilayetin bu kararının geçerli olmadjğını belirterek toplantının yasaklanmasını eleştirmişlerdir. TUrkiye Yazarlar Sendlkası Başkanı Aziz Nesin de böyle bir toplantınm ertelenemeyeceğini bildirmiştir. Vilayetin yasaklama kararında toplantının sendika tüzüğüne, Dernekler ve Sendlkalar Kanununa aykırı olduğu iddia edilmiştlr. Bu arada toplantının haşlangıç saatinden önce bazı kişilerce demokratik derneklere ve basına telefonlar açılarak toplantının yapılmayacağı ve ertelendiği duyurulmuştur. Bu (Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) CHP FATİH İKE BİNA5I KURJUNIANDI. EYLEMLERİNİ DÜN DE SlıR OUREH KOMANDOUR ÇQİTLİ ILIERDE ÇIKARD1KIARI OUYIARIN YANI SIRA BUCA ECİIIM ENSTİTÜSÜ GEÜ BOIÜMÜNDE 20 KIZ 0GRENCİYİ YARALADILAR. (Cumhuriyet H»ber Merkesi) İlk ve orta öğretünde ders yılı büinci dönemlnin sou günü olan dün Ankara'da bir ortaokul ogrencisi öldürülmüş, komandoların baskısı sonucu yandaki Mezunlar Cemiyeti Lokaline giren ogrenciler polis tarafından gözaltına alınarsk sorguya çekiltniş tir. Polis yetkillleri öğrencilerden birlnin Uzerinde tabanca bu lunduğunu öne sürmüşlerdir. CHP Fatih llçe binası kurşunlanmış. Küçükçekmece Ülkü Ocaklarına ayılan ateşten de bir kişi hafif yaralannuştır. Bu arada yurdun çeşitli illerln deki komando saldırılan dün de sürmüştür. Topraklık TUrközü gecekondu seratinden Ulus'a dolmuş yapan bir minibüs soförü öğrencinin cesedlni alarak Ankara Hastanesine götUrmUştür. Minibüs soförü «Ben bir hayır işlemek için getirdim» demiş ve ayrılmıştır. Çetüıkaya'nın bir kasından giren kurşun öbür kaşından çıkmış ve beyninl zedeleyerek ölümüne neden olmuştur. Ankara Hastane(Devamı Sa. 9, Sü 3 de) • Denizyolları iç ve dış hat biletlerine yüzde 50 zam yapıldı Denizyollannın iç ve dış hat seferlerlne %50'yc varan zam ka ran alınmıştır. Zam karan Denizcillk Bankası yönetim kurulundan geçmiş, Ba kanlığın prensip olarak onayı alınmış, zam karurının açıklanma sı Ulastırma Bakanına bırakılmış tır. Ystkililer ortalama %50 olan zam karan ile ilgili, İç ve dış hatlar için listelerin hazırlanmıs oldugunu bildlrmişlerdlr. Yi ne yetkililere göre zamma gerekçe olarak, akaryakıt fiyatlarının artması, toplu sözleşmeler ve di ğer maliyet artışları gösterilmlştir. MKE Kırıkkale fabrikasında patlama oldu 2 ölü 22 yaralı var KIRIKKALE (Cumhurlyet) Makina Kimya Endüstrisi Kurumu MUhimmat Fabrikası ile Imlâ işletmesi önündeki alanda, dün atışlarda patlamayan ya da ârızalı olan mermilerdeki «Trotil» adı verilen maddelerin yakılarak imhası sıraaında meydana gelen patlamada, 2 işçi ölmüş, 22 kişi de yaralanmıştır. (Devamı Sa. », Sü. 8 de) KONUŞMASI OLAY YARATAN C H P l i ÜNSAL, BASINI YEREN BİR SÖZ SÖYLEMEDiĞiNi ÖNE SÜRDÜ ANKARA. (Cıımhnriyct Bürosu) CHP Krzinnan Senatörü Niyazi ünsal, Başkan Biilent Ecevit'e başvurarak, komisyonda kendisinin söylediği iddia edilen sözlerin ispatlanması halinde senatörlükten çekilecegini bildirmiştir. Ünsal. Ecevit'e yaptığı başvurııda çoyla demiştir: «Blltçe Karma Komisyonımda Millet Meclisi ve Senato bütçeIsri üzerinde yaptıgım konuşmaları kendi spsimrten bupüıı dinledim. bu konuşmalanmda zamlan savunan, Türk basınma hakaret eden, parti ilkclerl ve nihayet anayasal yemınıme r«rs düşen bir kolime bulamndım. Aynı konuşmaları Rerçek hukukçularla heraber bir de siz clinleylniz. Eğer andıgım du(Devamı Sa. 9, Sü. \ de) 'Hukuk Açısından Nâzım Hikmet, konulu toplantı yasaklandı OLDÜRULEN 6ĞRENCİ Ankara'cl»ki olayda Kurtulus Ortaokulu ikinci sınıf öğrencisi Oktay Çetinkaya bir komando semti haline gelen Kurtulus't a komando kurşunu ile vurularak öldürülmüştür. Çetinkaya'nm vurulmasından sonra vuran kişi kaçmıs, ancak kimliğinüı saptandığı ileri sürülmUştür. înşaat Mühendisleri Odası, Teknik Güç Yazı îşleri Müdürü'nün bulunması için Bakanlığa başvurdu Înşaat MUhendlslerl Odası tstanbul Subesi yayını «Teknıic GUç» gazetesl Yazı İşleri MUdu rü Zeki Erginbay'm 23 ocak gününden bu yana kayıp olması Uzerüıe, Oda Içişlerl Bakanlıftı, Istanbul Valiligi ve Emniyet Mü dürlüğüne başvurmujtur. Ailesinin ve yakınlarının 23 ocak pazar gününden bu yana yaptıkları tüm aramaların bir sonuç vermediği belirtilen başvuruda özetle şöyle denilmektedir: «Kaybolma olayının son günler de meydana gelen üzücü gelişme lerle aynı döneme rastlaması bız leri büyük endişelere sevketmekte, yönetim kurulumuz degerli elemanının hayatından endişe et mektedir. Kaybolan şahsın bir basın mensubu olduğu ve bir demokratik meslek kuruluşunda çalıştığı gözönüne almtrsa, olayın ciddiyeti daha da ağırlaşmaktadır. Kaybolma olayının ardında arkadaşımızın bu özelliklerl yatıyorsa, bu olaya basit bir zabıta vakası gözüyie bakılamıyacağı ortadadır.» Zeki Erginbay'ın yakmlan. komandoların bazı kişlleri esir aldıgı yolunda söyİRiıtileıin dolaş tığını, bu tür bir olaydan endişe duyduklarını söylemişlerdir. GÖZLEM UÛUR MUMCU Sıra Gelmedi.. BAŞKENT NOTLARI GÜNDEM Fikret OTYAM ANKARA Olaylar saat saat dağlar gibi yığılıyor. Biz, komisyonda TBMM mescitine beş milyon lira ayrıldı, Ankara'nın kiıli havasına da 5 milyon ayrıldı diye yazarken, aynı komisyon Kocatepe Camiı için 10 milyon lira ayırıyordu. t*<te MC'nin Ankara halkına iİRİsi. halkın safc lığına karşı gösterdiği duyarlık. Buna duyarlık degil. )acık bagnazlık derler. Din tioareti der ı (Dcvaını 5. Sayfada) 1 eçen hafta basında, bu kfişcdrn Drmlrel HUkilmetlnln giivenoyu aldığı gunden bu yana, çeşitll ııedenlerle öldürülen vurttaşlarımızın adlarını yayınlamıştık. O günden bu yana, ölü sayısı arttı. Son gunlerde öldürülcnlrrin adlan da şöyle: Alt Rıza Ycrll. Mestan Büyükkorkmaz, Mehmet Yılmaz, Yavuz ÇaUskan, HUseyin Yabuz, Bakl Ünlü... 27 Mayıs 1900 Ibttlâlinden önce polis kursunuvla vurulan Turan F.mcksi/.'ln ölümü, neredeyse. Ihtllalln gerekçcleri arasında sayılacaktı... Şimdi ise, blrbirl ardına sıralanan gcnç ölülerinin mezar (aşlarma bakın... Kimsenin kilı kıpırdamıyor. Slyasi yaşamamızın vazgeçllmez unsııru partllcrimlz, kanlı kaldırımlara basa basa, parlamenterlerin aylık ve ödencklerinl tartışıyor. Ne önemi var? Olülrr bir yana, paralar bir yana . Ünlversite ötretim iiyclerl: coplanıyor. hırpalamyor, dövülüyor. Bu da, bir KÜn cnzcte haberi olup, Reçtl Bittl. Bunun da önemi kalnıamış artık. Özerklik ynk. hillm özEürlügii vok. can KÜvçnlifcl yok... Sadece sllâh var, kurşun var ünlversltcde. 27 Mayıı Devriml'nden önce, Profesör Sıddık Sami (Devamı 5. Sayfada) G
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog