Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

r"KOLAY TÜRKÇE METO «TURKISH MADE EASY» • INGILIZCE KONUŞAN YABANCILARA T1 TÜRKÇEY! KOLAYÖĞRETEN METOD Türkly«d« okuyan yıbancı öfirencılaraf«ydalıdır.(OJLMAN) .15.»ENGLISHTURKISH PHRASE sndGUIOE 1OOK (DıLMAN) PRATLK ıNGıLıZCE REHBER JO.. • TÜRKCEıNGıLıZCE TEMEL LUGAT (AKÇıT). 40 • TURKÇEıNGıUZCE OKUL LUGATı (AKÇıT) " 20 • PRATIKINGIUZCETELAF.METOD CDILMAN) " 2 0 . • TELÂFFUZLU ESAS ıNGıLıZCE (AKÇıT) " 1 5 ' . * B ı R AYOA ıNGıU7CE (AKÇıT) HIO*TÜRKLER ıÇıN ıNGıLıZCE METOO (DıLMAN^.15^. KITAPÇILARDA ARANMA3I ÖDEMELI aöNDERlUR Siparip M«rkazl . ÖĞRETİM YAYINEVI Ankar» Cad 62 2 SİRKECİ İSTANBULI umhuriyet 53. Yll; $AYI: 18857 .7 BAŞARDERS Beklemeli öğrencller iç\n: 24 OCAK Llse son sınıflar Içln: 5.ŞUBA1 Çlıll HalatMroazl Cad. Kont k l ö 1 S 2 / 2 T ! 4 7 YENİDEVREUERİMİZ Kurucusu: YTJNTJS NADt 21 OCAK 1977 CUMA Denktaş ile Makarios 14 yıl sonra ilk kez biraraya geldiler Görüşmeden sonra gamtecllerin sorularını yanıtlaymn KTTD Baskanı Denktas, .Görtlsmenin gerçekleşmesinden memnunum. Beklenen netice alındı, bir kez daha gbrüşeblliriz» demiştir. Başpiskopos Makarios lse, Rum Bakanlar Kurulu ile Ulusal Danışma konseyinl olaLEFKOŞE KTFD Başkanı Rauf Denktaj lle Kıbru Rum YBne ganüstü toplantıya çagırmıştır. Makarios, daha sonra düzenledlgi t.imi Başkanı Baspiskopos Makario», ondört yıl sonra dün ilk kes basın toplantısında, gbrüsmenin genel olarak yararlı sayılabileceglni. karşı karşıya gelmişler ve Kıbrıs'ın geleceğı ÜJierlnde, iki saat elli da söylemiş, «Bununla beraber, gbrüş yakınlığı saglandıgını söyleyemem. kika süren blr görüşme yapmışlardır. Görüşme, Denktaş'uı, Makari Esas noktaJar üzerinde ciddi görüş ayrılıkları bulunmaktadır» seklinde konuşmuştur. os'a yaptığı yazılı başvuru sonunda gerçekleşmiştir. Izzet Rıza IALIN Birleşmis Milletler K&rargâhında, ÖMİ temsilctsi Pere* de Cuellar' m da katıldığı ve 14 yıllık bir aradan sonra gerçekleştirilen buluşmadan çıkarken, Rauf Denktaş gazetecilere şunlan sttylemiştir: «Sorun ilk el sıkışta herşeyin çözülmesi degil bir başlnngıç yapmalttı. Kıbns sorununun çeşitli yönlerlni uzun boylu ve büyük açık kalplilikle görüştük. Olumlu blr baslangıç sağladık, ümit ederim ki, her iki toplum da bu başlangıcı olumlu biçimde kullanır.^ Kfisin bir tarih saptanmamakla beraber, lklnci bir görusmenln olası oldugunu bildiren Denktaş, toplumlararası görüsmecilerin bun dan böyle görüşmelere bajlayabileceğlnl liade etmi», durutrıdan. BM Genel Sekreterlnl haberll kılacaklarını eklemistir. Gorüsmeye toplum liderleri olarak oturduklarını belirterek, «Birbirlerimizin sıfatı ile oynasajdık bir araya gelme olanağı olmazdı» diyen Denktas, (çeçicı hlikümet sorununda bir değişiklik olmadığmı, bir sorvıya karşıhk açıklamış, bundan sonra toplumlararası gbruşmecilere verilecek çerçevenin, merkezi idareyi, fedaratif sistemi ve top rak sorununu kapsayacağını belirtmiştir. (Devamı S*. II, Sfl. 1 de> • Baki Ünlü ve Hüseyin Yabuz'un tabutları başında arkadaşları sâbâha kadar nöbet tuttu. 15 bini aşkın kişinin katıldığı dünkü törende Dekan Demiroğlu, «Yavrularımızı vatana hizmet edecek hale getirdiğimiz sırada kaybetmenin üzüntüsü bizi kahretmektedir» dedi. Öldürülen iki tıp öğrencisi için büyük tören yapıldı «etlrdlfct IVrn riönDşfl klmlljl hillnmeyen klşllerce kurşunla taranarsk öldürülen stajyer doktor HUseyin Yabuz ve Bakl Ünlünün cenaıelerl 15 btni aşkın kişinin meydana kortejle Sirkecirien Araba vapuru İle Anadolu yakamna Çağlayangil: 44 Onümüzdeki günlerde Kıbrıs konusunda çok olumlu gelişmeler beklerıdiğinde ısrar ediyorum,, Kosta DAPONTE STRASBOURG ~ Avrupa Konsej'i Bakanlar Komitesi toplantılarına katılmak ve Yunanlı mes lekdası Bitsios ile görüsmelerde bulunmak Uırere çarsamba akşamı bir heyetle Strasbourfj'a gelen Dışışleri Bakanı lhsan Sab ri Çağlayangil Cumtnıriyetin so rularım cevaplandırırken «önümüzdekl günlerde Kıbrıs konusunda çok olumlu davranıç ve gelişmeler beklendiğini» tekrarla yarak «Bu sözlertmde ısrar ediyorum» demiştir. Bakanlar Komıtcsınin ou »a bahki ilk topiantıf.ndan yanynna çıkan Çaftlayıuıgiı ile Hltsınr, kendilerini b«kleven gazeteciler* Lefkose'deki r>.nktaş Makarum görüşmesi haKkında ÖBetı» funları söylemişlerdir: «Haberi yeru oftrenmı» h ıMı nuyoruz, gel'sme» ni vc nonucunu bekllyoruı oıi.m)u olr gelişme olacfiKinı da umuvoıu?.» Difişleri Bakanı Çağlayangil, daha sonra Türk ve Rum toplumları arasındaki temasların 11 ay(Devamı Sa. 9. Sü. S de) (tnUnbul Haber Serrisi) Bilinmeyen kisilerce, iki gün flnce sokak ortasında kurşunlanarak oldürülen stajyer doktorl»r, Baki Ünlü ve HUseyin Yabuz'un cenazeleri 15 bini askın kisinin katıldığı büyük bir tören1* kaldınlmıştır. Törende, CHP adına îstanbul tl Başkanı ile çesitll devrimci demekler, Cerrahpa?a Tıp Fakültesi ögretim Uyeleri, fakülte personeli, öğrenciler ve yurttaşlar yeralmışlardır. Faktllte Dekanı Prof. Cemi Deroiroğlu, törende yaptığı konuşmada, «Çalışkan, pırıl pırıl iki genç yavrumuzu, vatanımıza hizmet edeceklerl bir hal« getlrdikten Ronra kaybetmis olmanın Uzüntüsü, bizi kahretmektedir» demis tir. Baki Ünlü ve HUseyin Yabıız'un cenazeleri, önceki gün, ailelerinin onayı ile Morg'tan alınmış ve Cerrahpasa Tıp Fakültesi'nde, katafalka konulmustu. öğ renciler önceki gece boyunca, e«nazelerin başında stirekli olarak ates jakmışlar ve nöbet tutmuşlardır. Beşbini a?kın gencln yaktığı ate?, btltün gece bir meşale gibi ortalığı aydmlatırken, anfllerde dilzenlenen toplantılarda cl nayetler ve fafizm lanetlenmlftir. Geceyl fakültede geçiren öğrenctler, dün sabah 8.00'den başlayarak Cerrahpasa Tıp Fakültesi Hastanesi bahçeslnde toplanmışlar ve saat 10.00'da tören baslamıstır. Fakülle Dekanı Prof. Cemi Demiroft'u, yaptığı kısa ve duygıılu konuşmada şunları «öylemistir: «Çalışkan pırıl pırıl iki genç yavrumuzu vatammıza hizmet edecekleri bir hale getirdikten sonra kaybetmis olmanın üzüntUsll bizi kahretmektedir. Kendilerl o kadar çalışkan öğrencilerimizdendl kl, bilgilerlnl artırmak İçin frittikleri lisan dersln(Deramı S». 9, SU. 1 de) Cinayetler, çeşitli kuruluşlarca büyük tepkiyle karşılandı; DISK, geçici seçim hukumetı ıçın partileri girişimde bulunmaya çağırdı Stajyer doktor Jki genoln, tam hizmet verecekıeıı çağiarında. sokak ortasında *ux.j>u*ılanaraic hunharca öldürüımesı, yurt ca• pında büyük tepkl yaratmıştır. Çeşiül kurulus ve kişiler dün cinayetler karşısında kederlerinl ve tepkilerlnl dile getirirlerken, DÎSK Genel Başkanı Kemal TUrk ler, «Uç kişilik eli kanh kuruluş dışında tüm siyasal partileri geçlci seçim hukümeti kurmak üzere görüşmeler yapmağa çağırmıştır. Devrimci îşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kemal Türkler yaşama özgürlügünün ortadan kalktığmı, demokratlk hak ve özgürlüklerin tehlikede, siyasal hareketin varlıgını tehdit ettiğini bildirerek «Uç klşllilc eli kanlı kuruluş» dışında tüm siyasal partileri geçici seçim hukümeti kurulması için karşıhklı görüşme yapmaya çağır mıştır. (Devunı Sa. 9. Sü. 2 de) CHP Aydm 1fM6rl<ezi dinamitle tahrip edildi ÖNCEKİ GECE SABAHA KARJI AIILAN DiNAMiTiN PATLAMASIYLA CHP MERKEZiNiN VE ÇEVREOEKI BiNALARIN CAMLARI KIRILDI AYDIN, (Cumhuriyet Ege Bflrosu) CHP ll Merkezi dün sabaha karşı kimliklerl saptanamayan kişıler tarafından bombalanmıstır. Patlama sırasında CHP îl Merkezi blnası ile çevrede bulunan çok sayıda binanın caniları kırılmıştır. Aydm Emniyet MüdUrlüğU yetkililerl patlamanın sabaha karşı saat 3 sıralarında meydana geldlğini, ancak patlayıcı maddeyi atanların kimliklerinin saptanamadığını bildirmişlerdir. Yetkililer, CHP tl Merkezine atılan patlayıcı madde nin dinamit lokumu olduğuiiun saptandıgını beürtmişler, olayla ilgili sorusturmanın surduğunü söylemiışlerdir. Olaya el koyan Aydın Cumhuriyet Savcıhğı da, so(Devamı Sa. 9. Stt. 8 de) Bakanlar Kurulu'nda şiddet olayları görüşüldü ECEVİT'TEN ÖNLENME5İ ÇAGlRI SÖYLEYEN ANAR5İYİ SOKAGA DEDİ OLAYLARIN İÇİN DEMİREL; BAJKANI YAPANURI ÇIKARDU ANKARA, (Cumhuriyet Büronu) Bakanlar Kurulunun dünkü toplantısında, «genel asayiş» konusu görüşülmüş, Milli ciüvenlik Kurulunda yapılan «Durum değerlendirmesi» gözden geçirilerek alınarak (inlprnler saptanmıştır. Başbakan SUleyman Demlrel olayları «murır gayretler» olarak nitelemiş, CHP Genel Başkanının kendisine bir çağri yapmadığını bildirmiş, siyasi parti liderlerinin katılacagı bir toplantıyı «pratik faydasını gördükleri zaman yapacaklarını» söylemiştir. Demirel anarşiyi durdurmak için kimin elinde ne varsa, kinı ne önlem biliyorsa bunların hepsini toparlamak l;ln görüşmeye açık olduğunu ifadeetmiş, «CHP Genel Başkanı rejimi koruma konusunda (Devamı Sa. 9. Sü » de) AlMADlGlNI •CHP GENEL TGS İzmir Şube Başkanı Okan Yüksel komandoların saldırısına uğradı tZMtlt, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Türkiye Gazrateciler Sen dikası îzmir Şube Başkanı Okan Yüksel, önceki gece evine giderken kımlikleri saptanamayan ancak, Karşıyaka vapur iskelesinde bildiri daftıtan komandolar olduk ları belirlenen kişilerin aopalı ve muştalı saldmsına uğrayarak kıyasıya dövülmüşttlr. TGS tzmir Şube Başkanı Okan Tüksel, olayı şöyle anlatmıştır: «Kendimi korumağa fırsat kalmadan sopalar ve muştalar yürüme ve vücuduma inmeye başladı. Üç kişiydiler. daha sonra ortodan kayboldtılar. Bu kişiler, saat 23 sıralannda (Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) SIYASAl GÜÇIERE ÇAÛRI Maaş katsayısının 11 olarak yasalaşması ı CHP ve MSP katsayının halinde 150 bini 12 olmasını aşkın memurun isterken bunun eline geçecek olanaksız para azalıyor olduğu (Cumhuriyet Haber Merkezt) Memur maaşlarının tıesaolanmasında gösterge tablosu ile çar pılacak katsayının, komısyondan geçtiği şekilde 11 olarak yasslas ması halinde 150 bini a^kın memurun eline bugün aldığm'ian daha az para geçeceği açıkUnmıştır. Bu arada katsayının l'.'yo yukseltilmesi konusundakl tarhs malar dün de sürmüş, CHP v* MSP'lller. katsayının yükseltiltre si görüşünu savunurlarken, M<?clis Başkanlığı çevrelerl bu yol.ia verilecek önergelerin Anyasi'vA aykın düsecefrlni iddfn •ttntlwdir. KATSAYI t l OIURSA ANKA Ajansı'nın haberine gttre, katsayınm 11 olarak yasalaşnıası halinde 1S0 bini aşkın kamu görevlisi 39 lira düşük aylık alacakru 15. derecenin bir ve ikinci kademelerinden aylık alan 150 bin memurun gelir vergi si matrahları yükselecek ve ssg.ı ri Ucret ödenekleri düşeceğı için mall dunımlarında daha det.gesiz bir durum ortaya çıkacektır. Yapılan saptamalara göre. kst»ayı 9 lken IS derecenin 1. ksdemesindeki bir kamu görevllsinin kazanılmış n H H avdğı 160x1*^1440 liradır. Buna hsgarı Ucret ödur.ogı olarak 360 Ura eklenerek. b,ut aylığı 1800 Mrnya çıkarılmaktadır. Katsayı Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 12've yüksItil(Devamı Sa. 9, SU 6 da) Parlamenter ödenekleri ile ilgili yasa önerisini hazırlayacak komisyon, AP ve MSP'li üyeler gelmeyince toplanamadı ANKARA. (Cumhuriyet BUroou) Parlamenıeı ödipck ve yo.luklarmın venid«ın rtuzenlenm*<ırıi öngören vaaa önerisini görüşecek olan A.ınyastı Komisy au'nun dünkü toplantısma AP'liler gelmeyince çoğunluk sağlananıamıştır. 33 kişilik Anayasa Komisyonu'nun 9 Uyesinin komisyon toplantısma katıldıgı, AP'lilerden ise sadece Başkan lsmail Kakkı Ketenoftlu'nun gelriiıji gimünui^tiir. MSP'li Uyeler de toplantıda bulunmamışlmdır. (Devamı Sa. ». Sü. X <1e) ileri sürülüyor MiT AJANI ' MAHiR KAYNAK'IN ÜNiVERSiTEYE DÖNME iSTEGi, KURUL KARARIYLA REDDEDiLD! 12 Mart döneml sonrası Madanoğlu dâvâsı olarak anılan davada MIT ajanı olarak görev yaptığı saptanan Iktisat Fakültesi eski asistanlarından Mahır Kaynak'm Universiteye tekrar dönme lsteği Ntanhul Ünivcrsitesl Yönetim Bursa Iktisadl ve Sosyal Bilimler Kurulu olafanÜKtü bir topFakültesi Kurulu taralından oy lantı düzehliycrck biitün Façokluğu İle reddedilmlştir. kültelerde öğrenime 1 subata ka1971 yılmda Universiteden ayrı dar ara verilmesi kararını atmışlan Mahir Kaynak geçtiğimiz ay tır. ünlverüitenln bu knnuda yalçinde Bursa tktlsadî ve Sosyal vınladı£ı hlldlride söyle denilBilimlsr Faicültesi îktisat KUrsümektedlr: «Yönetim Kurulu 2fı süne Doçent olarak atanması için ocak akşamı Universitemizin iki başvurmuştuı. Talebl tnceleyen öğrencisinin sokak ortasında işFakülte Yönetim Kuruiu, Mnhir lenen bir cinayete kurban olmaKaynak'm özgeçmlşinln araçtırıl ları karşısında diğer ölüm olayması ve bilimse) çalışmalarının larında olduğu gibi duydugu ele tncelenmesı için bir kurul oluş mi ve olayı nefretle karşılayarak t.urulmaKinı karnrlaştırmı^tı. Ku kınadığını belirtmek ister.» rulun tabi) üyesi olması gerekpn Üniversite Yönetlm Kurulu Prof. Akın tlkin'in «Dıştan atan(Devamı Sa. 9. Sü. 1 de) Bu Köşeden 'GÖRÜŞnCÜ ALTAN ÖYMEN OLAYLARIN ARDINDAKİ Yılbasından bu yana 19 genç öldürüldü; komandolar eylemlerini dün de sürdürdüler (Cumhuriyet Haber Merkezl) 125 Ocak 1977 tarılıleri arasında çeşttlı styasi kaynaklı olay sonucu 19 gencln hayatını yitirdigi »aptanmıştır. ANKA AJansı'nın buna ilişkin olarak verdiğl haber şöyledlr: 31 aralık: Besiktaş Mimarlık Yüksek Okuluna ÜlkUoüler tarafından girişllen saldındR ımrulan (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) Öleceğine Okumasın.. • bütün yurtta her gün Işlenen seri cinayetlerle» lörülmfmiş hlr düzeye varan kavRaıun «Türkiye1yı çok tehlikelı bir ortama sünıklerlığmı. hatırlatarak blldlrlye şöyle devam etnıektedlr: «Anaya sanın teminatı altında bulunan demokratik re.iimin sokak maceracıları ve onların destekçilerine kurban edilmemesi için bugüne kadar etkılı olamıyan yöneticilerin Ustünde, Devlet Başkanınea müdahale edllerek çare bulunnıası gereğine inanır.» Îstanbul t nlversiteslnln hlldirlsindc hcrkeıtin blldlği grrçV Vr GERÇEK rinrlenıne.kle hlrliktc blr Hırlnç nokta vardır. yönetim Kurulu, bııjrüne kadar etklli olamıyan vöneticllerin ustünde Uevlct Başkanı düzeyinde bir miidahalede çare aramaktadır. Oerçckten bugüne değin Hükümctln ve Başhakanın tutum ve davranışları, böyle blr dlişünccyi hakJı cösterecck nitellkte kalmıştır. Bu duruma gftre İManbul ve Ankara (nlverslteleri. ay sonuna drğin kapalı kalacaklardır. Ankara Ünlversltesl Senatosu da *•• (Devaını Sa. H , Sü 3 rie) D Î MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLAR1 TAN ORAL'ın ÇtZOtSiYLE (5. sayfada) emlrrl Hiikfınıptinln Işbayına reldlği giındPiı beri clnayrt »ebekeleri tarafından öldürülenlerin sayısı 123... Ve bu »HVI eiltlkçe hızlanarak artıyor. Sndere orak nvında öldürülenlerin «aymi 19... Acaba dünyanın hantı medeni ülkeslnde bnylr hlr Uhlo var? Böyle blr tablonun olmanı tas;ıvvıır rdiiphlllr?. \> >fiyle bir tablo nun nlriııiu vprde hukiimrt İş basındn kalahllir ml?. HanKi rlemnkratlk iilkrrtc . Hanci (Ipmokratlk olmavan ülkede... Hükitmet denllen kuruJuşıın ilk görcvldir Insanlar.n nldürulmeRİni önlrmrk Can CHvcnlifrlnl saglamak... (Vtekl KÖrevler bundan »nnra gflir. Daha birlncı ebrevinln ilstcsliHİcn eelemcven hir vönrtimin. daha dncrnsıı vonrtlmslrllltın hükumpt mfatını tayıması hile. hclki biıdr milmkun oluvnr im». dttnya nçısıııdan pek «oriilmrmls oek entere«an bir olavdır. Portrkiı ^nn villarda Ih tllâllerrtrn eeçti . ölll *ayi«ı v* Uc. v» bes Dünva k*n rl^Utivü dhc (Devamı S. SH.yfad«>
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog