Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

• Sahıbı. Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazeteeıllk TA $ adına NADIR NADİ • Gcnel Yayın MüdürU OKTAY KURTBÖKK • Sorumlu Yazt îşlerl MUdUrü: ÇETtN OZBAYRAK • Dasan ve Yavan : CUMHURtYET Mathaacılık »e r.aıetecillk T A Ş Cağaloglu, Halkevl Sok. No 39 «1 CUMHURÎVKT ISTANBUL TELGRAF n MEKTUP adresi: Posta Kutusu tsUnbul No: 3M TGLEFON : M 97 O S ( Beş Hal ) CUMHURiYET » * • BASIN ATTLAK YASASTNA UYMAY1 TAAHHı'T EDER • BtJHüLAB ı Ankara AtatUrk Bulvan Yenet A p ı Yenlsehlr Tel. 17 58 66 25 57 ul • tZMlR Halıt Zıya Bulvan No. 65. Kat 3 Tel.: 13 12 30 U 47 09 • ADANA AtatUrk Caddesl Uğurlu Pasaj TeU 1*550 19731 ABONt ve tLÂN Aylaı : 12 « 3 I Yurtıçl : 540 270 135 45 Yurtdısı: 990 495 247,50 »2.50 Ülke gruplanna ve agırlığına gore uçak farkl okuyueu tarnfından aynca ödenlr... Bsşlık (Maktu) » 3 ve 9 sayfa (santimiı 4, S. 8, 7 savfa (santııtıi) . öltlra, Mevlid Teşekkür (5 santlml) Nisin, Ntkah, Evlenme, Dogum Yavın Hayatı (kelımesi) Kavıp (kellmesı) 750 Lara 2Wt İM) 4(K) J O O 4. 3, înTîak 529 27 OCVK T A K Vi M 1977 Guneş ÖjSlo 5 59 12 27 A''m Yatiı 10 54 17.19 Ilmdi 15 03 T Ü M Ö D Başkam (Baştarafı 1. Sayfada) halka oluşturulduğunu soylemışlerdir baldırıya uğrayanlar arasındu bır dekan, bir dekan vekilı ve ders vermekte olan bır doçentın bulunmasımn olayın özerk üni ver«ute kavramı açısmdan ağırlığını ve vahametlni ortaya koydugıı belirtilen bildiride öastls şoyle denılmektedir «Düşünce ve bllım özgurlüğüne ve Urnversıte özerkllğine yrtnelen b% polıs saklırıları, geonıışte Istanbul Ünıversıtesınds ve dlğer yuksek ögrenım kurumInrında öğrencılerın \anısıra öğretım üvelprıne de yöneltılm komando saldırılarıyla bütünleş mektedır Gerçekt* bu devlet ıruç lerlnın faşıst baskılan kurum laştırınak amacıvla, tüm kıtlelerp saldırı yolunda kullanıldıgı genel planın bır parçasıdır. Bu saldı ı n. J a.ı faşıst baskılann hedefının ayınmsız biçımde tum dpnıokratık kitleler olduğu, polıs ba«kınında dpkanhırn varıneaya kaflır tüm gorevlı ve ögrenrilprin aynı vahşı muanylpye ugramalarındsın acılcca in'asılm'kt ıdır İTÜ saldırısının yeniden gösteıdığı gıbı, polıs iiiiivrisHt.de can Ruvenliği ve öjrenım orgurlügünün sağlanmasında yararlı olmak blr yana, faşHt güçlerın kıtlelor Ü7pnnde baskı uygulanıak amacıyla kullandığı bir araç nitelıği tasımaktadır. Yasalann uvgulanması bahanesiyle Universıtelere yprleştlrilen polls yasalan çığnemekte komandolarla yanşmaktadır Avrnpa Konseyi (BaşUrafı 1. Sa\faüa) «Türklye'yi demokratik bır Uıke olarak konseyde aramırda gormekten sevinç duymaktayız. Ancak Kıbrıs'takı olaylar kuşku suz üzUcUdür. Kıbrıs raporundakl suçlamalara gelınce aslında Türklye 1963 olaylarından sonra şıkâyet etmek Uzere tnsan Hakları Komisyonuna başvurmamakla hata etmlştir. Böyle bir gırlşimle bır denge sağlanmış olurdu. Artık bu yapılam&z Önrtmüzdeki msjıs ayında Bakanlar Komitesı toplantısında bu rapor ele almacağı zaman herhalde dlk katle incelenecektır Bu arada Kıbrıs'ta toplumlararası gorüşme ler yoluyla blr çözUm yaklaşımına gidlleblleceğlnl de umuyorum • EN ÇIKAR YOL Tüm Üğretım Uyeleıi Derneftı Genel Başkanı Cevat Geray. «Ögrencilere, işçilere karşı gırışılen kaba kuvvet uygulamaları artık ögretmenlere, ögretım uyelerıne ve basına yoneltılmektedir» de mıştir. Cevat Oeray, «öğretim kurumlannda ögrenım ozgürlüğunü ve can güvenlıgıni saglamaktan sorumlu gUvenllk kuvvetlerl, dekan lara. ttğretim Uyelennp, memur lara ve öğrencılere karşı yakışıksız. sert tutumları ve yan tutmaları vahim bir olaydır» şeklinde konusmuştur. Geray. bu konuda şunlan söylemıştlr «Daha onceki gün, Başbaknnın Ankara Üniversitesi Senatosu'nun muhtırasına cevaben güvenlık kuvvetlerınin tarafsız ve etkın davranacağını teminat veren mektubunun açıklanmasından hempn sonra bu ttir davranışların gorülmesı yok düşündurucüdur Normal koşullat aitında ozgür llikleri ve can güvenlıgıni saglayamayan bır ıktıdarm çekılnıpsı en çıkar yoldur Bu tür evlemler seçımlenn güvenlığıni sarsırı boyutlara ulaşmıstır • ECEVİT (Bastarafi 1. *avf»d») ortava attığı goruşlerın doğurdu gu tepküere dcğınmış ve kamu oyunun bugünkü hukumete ve 'I urkıye'dekı tinayetlerin sorum lularuıa, alabıldığıne yabancılaş.ması nedemyle orüarla sınırlı bır dıjalügun bıle doğru ve geçerll olmadığı noktasına vardığını soy lemiş, buna rağmen AP ile sık sık diyalog kurma girişimlennde bulundugunu anlatarak şunlan söylemıştır «Herşaye rağmen bız kamuoyu onünde gırışimlerımizı her za man yaptık \e gerekirse, en kü çuk bır umııt gorürsek gene de yaparu Fakat herhalde takdir cdillr ki AP (.enel Başkanının stratejısı CHP ile hıçbır şekılde ilışkı ve dıyaloğ kurmamaktır < > Ecevıt konuşmasında, dünyanm hemen hlçbir uygar rejımınde dü şuncplerı npdenıyle hapse atılsalar bile msanların oldurulmedıgı nı bıldırmış ve şoyle devam etnııştıı «TUıkiye'de demokratik bir Aruı\usa vardır Bağımsız yargı oıganları vardır Yasalarımızda henüz duşunce özgUrlügU veya orgütlenme ozgürluğünü kısan, sınırlayan bazı hükümler bulunmakla birlıkte yargı organları adalelın bağımsızlıgı ve düşıince ozgüılüğü içln büyük olçüde bır Küvence olabllmektedir Bu du rumda duşüncelerıni be|enmedıgı kimseleri hapse atamayan iktidar, onları bldürtme yoluna gıt mektedir Bu çağ dışı uygarhk dışı, ınsanhk dışı bir tutumdur tstanbul'da bır üniversitede, po lıs olduklarına ınanmadığınuz bazı polıs unııormalı kımseler, Dekanları, üniversıte hocalarını tar taklıyorlar. Bu yüzden öğretim uyelerı gorevlerını yapamayacaklarını bıldırerek eğitime son venyorlar Türkıye'de bunlar olurken ve btrkaç ay önceye kadar, birkaç günde bır, bir iki kişinin öldurulmesı aşamasındaydık Şim di, o aşamayı da aşıp, her gün birkaç klslnin slyasal saldınlar sonucu öldUruldugU blr aşamaym varmışken, bizim blr an önoe bUtun gUcumUz ve dikkatlmlal» bu sorunlar uzerlne eğllmemlz, bu konuda gUcUmuzun yettifi kadar ve demokratik hukuk devletl kuralları içinde eltmizden gelen örüemleri almaya çalışmamıı gerekir » CHP llderi rejimı ve gençleri kurtarmak, yurttaşlann can gUvenliğlni sağlamak için «Herkesle oturup çare aramaya hanr olduklarını» ylnelemlş, «Ama bunun için ufak bir umut ışıfı olsun görebilmemlz gereklr. demlştlr. CHP lideri. konuşmasında aunları da söylemistir: .Turkiye'de demokra»l çok bunalımlı dönemlerden geçti Hlç birinde demokrasi böyleıine bir tehllke içinde değildt Hiç birinde devlet böyle sine blr tehllke İçinde değlldı. ÇünkU bugün slyaset eşkiyasıyla lşblrllği yapanlar, onu koruyanlar lktidann içinde yer almaktadır. Bugun demokraslmiz ve haikımi* hWtfc"Cumhuriy«ttmJ» bir uçurumun dnune gelmiştır. Türk halkı demokrasiyle ve Cumhurıyetle birlıkte bu uçurumdan esen lik yamacına geçebilecek güçtedır. Bunun için tek gereksınmesi, tek isteği tutunacak bır daldır O dal da CHP'dlr. Halkm bu dala güveni kınlırsa dal da kırılır, dal da kopar, CHP'de yok olur > CHP'nin slddet olayları karşısında nasıl davranması gerektiği konusunda, •Demokratik: hukuıc devletl kurallarınuı kabul edilen vöntemlermden başka yöntem bulunmadığında bırleşıldiğinU ha tırlatan Bk!evit, TUrkıye'dekı ortamın 27 Mayıs oncesinden çok değişık olduğuna dikkatı çekmış, o dönemde. devlet kuvvetlerinin bir ölçUde silâh kullanmakla beraber, halk keslmlerinin ve gençliğin silihlı olmadığını ifade eAe rek, oysa bugün CHP nin şiddet nit*»liğlnde hiç bir eyleme basvurmamakta kararlı olmasma kar ^m CHP dışındaki silâhlı gruplarm olayları yarattığını söylemış .özellikle bugünkü hükümetin bazı kanatlannın açıktan korudugu ve desteklediğl büyük rtlçüde devlet gücüyle desteklpdiği bazı gruplar bu pylemleri yaratmaktadır» demiştir Koevlt bu durumda «eçim günü her CHP'linin sandıkları «MİIletin namusut gibi koruyaeağını ve seçimtn guvenlıginin mutlaka saglayttcağını da sözlerlne ekle Ol.AYJAMN AKDINOAKİ Komando saldırılan (Ba«tar»fı 1 Sa\fada) rını vprımh bır biçimde yerıne geHremnfxv>klpr.ni bıldirnvstır öte yandan yurdun çeşitli yerlerinde dün de çatışmalar, yaralanmalar. gözaltına almma eylemleri ve soruşturmalar bırbırını ızlpmıştiı da toplanan binlerce oğıenrl, «Can güvpnlıği ıstıyoruj"», «Egıtirn ozgürlılğu» yazılı büyük afişler ve tum devrımtıleıı faşızma karşı birleşmeye çağıran panıtart lar o'duğu halde, marşlar soyleyerek ve Riuplara aynlarak anfl lere çekılmışleıdır Öte yandan polisın .norgta bek letilpn cenazeleri oğrencııere vermek istemedığı ve tören düzen lenmemesi için FakUlte jönetioılerine, rcnazolerini alıp gotürmeleıl ıçın de ailelerıne baskı yaptığı öne sUrülmüştür Polls gerek bınlerLe oğıenrının toplandığı f'erıahpaşa Tıp FaKülteslnde, geıpkse Morgun önünda sıkı güven lık onlemlerı Ancak saat 17 sıralarında, oğrencılerın olenlerın yakınlaıı ile birlikte yaptıkları başvurular sonunda cenazeler kendUerınn teslım edilmiştir. Ölen öğrencılerın cenazeleri Cerralıpaşa Tıp Fakültesıne getırüerek saygı duruşunda bulunulmuştur Saygı cUıru^uıı da uKrenciler yanında, olenlerın yakınlarının hazır bulunduklan izlenmlştır Saygı duru^una Cfrrahpaji Tıp FaKültesı Dekanı Pıof Cemı Demıroğlu ve yonetım kurulu uyesı pıofesör ve doçentlerle bazı oğretlm Uyeleri de kafümışlardtr Bu arada sayılen 5 blnden lazla olnıı öğrencı toplulugu geceyl Tıp Fakültesi anfilerınde geçırmişlerdir GUvenlık kuvvetleri Fakülte çevresınde sıkı güvenlik onlemleri almıştır Hakl Ünlünün Almanya'da bulunan annesi ve babası dün gece tstanbul'a gelmişlerdir. ÜİPn oğıpnctler ıçın bugün saat 10 3t)'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde ogretım görevlilerl memurlar, asistanlar ve öğrenrilerin katıl*cnğı blr tören dürenlenmiştir Baki UnlU'nün cenazeslnin Muğla'va HUseyin Yabuz'un da Afyon'a gönderıleceğl bildirllmıştır. GERÇEK (lia»uıratı ı. lardır Basın aynı kogullar lcln ılrdlr. Blr eHzetonin solcu. ya cta llbera) olması. faslzm lcln kat lanılmaz bir oİRiıclıır Ama blr gazetenin sağcı olmam da vetmiyecektlr. Paşizme hljtmrtln xonu yoktur Cepheleşme pnlltlkıuı, r*»Ut ruhla ortava atıldı. C«?phele?menin nonu ynktur DP parcalan mıştir MSP'nln de parçalanınam gerrktr. Devlet keslmlmle \e i>zel keslmde faşicmin Istrklerl her kuruluşu naracak: kişılerden, valnı* bedenlnl ıif&i\. nıluınıı da tesllm etmpslni Istrrocektlr Vamplrlrr naaıl knnla bealeniyarsa, faşizmin beslnl de bellidlr Ilerkfsln blrhlrlnrirn millivrtçl, hlrbirlnrten ^a|fcı. blrblrtnden Tlirkçü hirbirlnden Itıılnl, hlrbirinden dahs hırlı hizmtt ruhuyla otorllne <ad<ı kat volunda vanstıgi tonlnmda bltmlvecek blr varn baslıvacaktır Ru van^ta lüfrı kalanl.ıra ha>at hRkhı voktıır Hğer Türlcive hu korkıınç iftrll«,ln anlamım jlmdld'ıı ka^ra vıp tehltkevl löğBslpvPbllirv. knrtuluş vakındır Ama iılkmın satliUli sonral «ilcVrl n'me la 7im<ılık ve vıırdıııtnlnMT'irlık lcltıfl? felismrlerr ar>lrcl kalır •a. karanlık tüm tonliıma ctıkrcektlr. Faslrtnin UaMtlrrl artık rnk raynn »Imerler nltpllğlne erUtl. Bu «ılnvrelrrl lri»rum<i«nfK, htiincslrilk re avmarlık n>mfk Hr BaşlıınıncU kii<ıık eoninpıı ranavaruı MrdenMre nanil hn» attıjh. taHhteH örneklerivi» hl HnmeMedlr •** FAKÜITE BilDIRiSi tkisi de Tıp Fakültesı son sınıf oğrencısl olan ve yoldan geçerken, ÜlküBır'den atıldıgı one «.ürülen yaylım ateşi sonunda uçer kurşun yiyerek ölen Husayin Yavuz ve Bakı Ünlü ile ılgılı Cerrahpaşa Tıp Fakultesi yonetım kurulu bildırisi özetle şoyledir «Ulkemızde bır süreden beri başlatılan, yurdumuzun her koşesı ve her kesımını kana bulajan planlı siyası cinayetler zinplrınin bır halkası olarak ıkı son sınıf öğrencimıri daha kavbel mls bulunuyoruz Cerıalıpaşa Tıp Fakültesı Fflıculto Kurulu olarak değcrli ofcıencılerımızı kaybptmenin acısı içinde butün yakınlanna ve ulusumuza bassağlığı dılerken, sorumluları bıt kez daha kvnadığımızı tüm ulu<>umuza bıldirım AtatUrk ılkelerıni demokraiiyı vıkmaya ve devleti parçalamaya yonelık ılkel bır anlayış ile yönetüen bu olaylar düşünce özgürlüğünu yok ettiğı gibı, catı güvenllgınl de ortadan kaldıracak düzeye ulaşmıştır Bu eylcmlerın belıi merkezlerden kaynaklandığı. ülkemizın her köşesınde ve değışik ünıversıtelerde olayların sürdurülmesiyle anlaşümaktadır. Bu ejlpmler yalnız yüksek öğrenım kurumlarında değıl, srtık orta öğretlmde, lşyrrlprinrip ve sokakta, yuksek ogretım gençlığinin dışındaki kesımlerde de olagelmektedır Açıkça anla^ılmnktadır ki, olayların kavnağı ve düzenleyıcilerı unıversıtelerin dışındadır. Yonetıciler ve slyasal kuruluşlar, bılınen çıknrları ıçın univsrsıtelerl suçlamayı ve üniversitenln suçlu olduğu i7İcnımını yaymayı amaçlamakta ve bundan yararlanmaktadırlar Bu olaylar nereden gelirse gelsın yoneticller ve siyası çevreler hiç bir kriklü önlem almamakta dır(»nmpktedırlp.r. Bu nedenle (demokratik özgürlüklerl lüki) sayan ve buniardan kurtulmak için hPr türlU oyuna oaş vurnıaktan çekınmeyen klşilerln OMinuna gelmeyeceğlmlzi, bundan böylo yonetıclierdeu somut oneriler ve gırişımler gelmedlkçe Anayasa'nın ve yasalann bıze vukledlğı ilnıversıt* görevlerini verlmlı bır biçimde yerıne getıremiyecp6imi7i kamuya ve llgllilere duyıınıniT • ASAMBLEDEKI ÎARTIJMALAR Dunkü toplantı sırasmda gundem dışı sözalan Yunan delegesi Stavropolos, Kıbrıs sorumına değınerek însan Haklarının Kıbrıs raporu hakkında sorular sormak lstemiştir Jean Perdrier admdakı bır Fransız milletvekılınin de tnsan Hakları Komısyonu raporunun açıklanmasını istemesl Uzertne başkan Cernetz mudahale etmiş ve mayista Bakanlar Komlteslnde göruşulecek bu raporun bu dönemde ele alın masının iözkonusu olamayacagını söylemistir. Açılışı Fransa Cumhurbaskanı Oiscard D'Eataıng tarafındon vapılacak Avrupa Konseyi sarayındakı yannkı tdrenlerin provalsrı sUrerken, bu arada Strasburg'da buluşacak TUrk ve Yunan Dışişleri Bakanlarının gorüş mr hazırlıkları da tamamlanmak tadır. Dun akşam Frankfurt'tan karayolu ile buraya gelen Dışişleri Bakanı Çağlayangil, Yunanlı meslektaşı Bıtsıos gibı Avrupa Konseyi açılış törenlerıne katılacak, aynca kendisij'le Bakanlar Komıtesl toplantısmda da buluşacaktır tki Dışişleri Bakanı arasındakl lktll iorulan gürüsmek Uzere ou marteai n b a h ı konsey blnasının dışında ve Strasburg'dan 50 kllometre uzaklıkta bir Alzaa lokantajında yapılacak yemekll toplantıdan başka Bitslos'un dönem başkanı olarak Dışişleri Bakanla rına perşembe gUnü vereceği ögle yemeğlne de Çağlayangll'in gidecegl ögrenllmistir. Konsey'dekl açılış törenl nedeniyle «Şenllk Havasu ve yeni blnaya henür yerleşme taşınma karışıklığı Içinrte ştmdilık kimsenin dikkatlnl çekmeyen TUrk Yunan gizli görüşmelerlnde Kıbrıs sorunu basta olmak Uzere Eg« kıta sahanlıgi ve FIR hattı konulannm da ele alınması beklenmektedlr. tki Ulke ur.manlannın 31 ocakta Londra'da yapmcakları bildlrilen gizli görUşmelere de buradan yön verilmesl söckonusudur. Konsey'dekl RHzlemcilerln kanısmca TUrk Yunan göruşmelerlnin böyle blr «Bayram Havası> içinde yapılması slyasal çekişmelerden uzak kalmaaı asamb lede gUndem dışı yapılan bazı müdahalelere rağmen olumlu etkiler yaratabllecektlr. mistir Makarios (Baytarafı 1 Say('ad«>> rumun kendısine karşı birkaç komploya yol açtığını da belırttikten sonra Makarıos şoyle demiştır «Oyle sanıyorum kl, yenı Ameriltan yonetimı bızım sorunumuza bır çörtim bulmak için Avnıp* Ulkelerı ile lşbırlığı yapıyor.» Kendısine «Kızıl Piskopos. adı takılmasının ne olçude gerçoğe ujduğu hakkmdaki bır somyu da yanıtlayan Makarıos, «Sosyalıst> olmadığını belırttikten sonra şunlan »öylemiştır «Ben lıberallm. Tıpkı lıberal reiımı olan Kıbrıs gibı Wr lıberalim » NUFETIIJIER İNCELIYOR İ5TİFAYA Görevlnl tarafsız olarak yapma dığı ve MC iktidannın aletl olduğu sürece poHsın ünlversıtedekı varlıgı ıçln gosterllen her türlü gerekçe dayanıksız kalmaktadır. Komando saldırılarının son haftalarda glttikçe artan ölçUlerde öğretim Uyelerlne yönelmesl ve polıstn de son olayda olduju gibl üktlf rol alması saldırılart (ıkl karçıt ögrenci prııbu) nrasındaki olavlar olarak nlteleyen gonl.şlrrin Rcroaklere ne kadar »7kırı olduğunu kesın olarak orfcaya koymuştur. Bu olaylar faslemı vaye;ınlaştırm« girlşimlerlnin sadece bır parçasıdır. MC İktidannın ıdeolojtsinl geroeklestırmek için gösterdiğı çabalardır va kısa dönemli tedbirlerle önlendmez. Biz anlidemukratik tutumunu ve yıldırma polıtlkasını surdünnekte direnen MC hükümetıni bır kez daha istlfaya çağınyoruz Halkımızı ve bütUn demokratik gıiçlen fajizme karşı ujarmayı ve tchlike karsısmda işblrllğtne çagırmayı förev blliyoruz » tTÜ'de meydana gelen olaylar la ilgili olarak guvenhk kuvvetlerinin FakUlte Dekan ve bğrctlm Uyelen ile askeri öğrencilerı dov meleri olayını yerinde incelemek Uzere tçişleri Bakanlığı tarafmdan 2 tnUlkıye müfettısl gorevlendlrilmiştır. tçişleri Bakanlıgı'ndan bu konuda yapılan açıklamada, 2 mülklye müfettışinın gerekll inceleme ve sorusturmayı yapmak Uzere ktanbul'a gbnderildıkleri bildirllmıştır Açıklama da »öyle denllmıştır «26 ooak 1977 tarihınde tstanbul Teknik Üniversitesı'nde nıpy dana gelen olaylarda bazı Fakülte Dekarüarı ve öğretim uvelerı İle Mkerl ögrencilerın güvpnlik kuvvetlerl mensupları taradndan dövüldüklerıne dalr bir kısım garetelerde yer alan haberler üzerlne gerekll inrelemenın ve «soruşturmanın yapılması içln Bakanlıkça 2 mülklye müfettifi RÖrevlendlrllmi? olup miıfettişler derhal olay» » > ı 'ivmuşlardır » İHGİLİZ PlANI TMMOB Türklye Mımar ve Mühendis OdaJarı Birligı tTÜ Oğrenci ve öğretim Uyelerlne karşı yöneltilen komando saldırısı ile ılgıii olarak yaptığı açıklamada «tTÜ ds uygulanan saldırı, lki yıla yakın blr stırndir, tUm halka karşı yöneltilen saldınların bır parçasıdır» demlştlr. TMMOB bildlrisinde su görUse yer verllmlştır «Okulu ışgal eden silâhlı fasist saldırganlarm hlmaye altında dışarı çıkanlmalarına karşın, öğrenimlerini sürdürmek lsteyen öğrencllerin kıyasıya dövülmesl, buna karsı çıkan bğretım Uyeleri ve memurlaruı coplanmftsı, MC uygulamalarının en açık örneklerıdir. tşledigl politlkalarla Ulkeyi bataga sUruklemekten başka birşpy yapmayan MC, iktıdarda kalabılmenin tek yolu olarak gördtıfü baskı, terör ve saldın uygulamalarını her geçen gün yoğunlaştırmakta ve yaygınlaştırmaktadır > Devrimd Oençlık Dernekleri Federasyonu adına M. Ali Yılmaz tarafmdan yapılan açıklama da «özellikle siyasî cınayetlere artık yalnızca Ülktl Ocaklarınm kendl başına yaptığı ışler gibi bakmak mümkün değll, artık bu kuruluşlar her ne kadar devrimd kuruluslara demagojlk laflarla saldırma çabasmda olursa olsun, kamuoyu gerçeğl bllmekte ve siyas! cinayetlenn yalnızca bır plyonunun, ÜlkU Ocaklan yanl sivtl faşıst komandolar olduğunu, bu gUçlerın gerısinde bizzat egemen sınıfların varhğını kavramaktadır» demiştir. «DEVLET OTORİTESI KALMADU TÜMÖD Başkanı Prof. Ümlt Doğanay lse îstanbul Teknik Ünl versitesinde, görevlerl başındakl dckanlar. öğretim Uyelerl, yarduncıları ve memurlaruı coplan. masınm çok vahlm ve ağır blr suç olduğunu soyleyerek açıklamasmı şöyle sUrdUrmüBttlr: «Devlet polislnln, devletln memuru ünlversite mensuplarına saldırması, devlet otorltesinln artık kalmadığını gösterlr. Bu duruma tllm Anayasal kuruluşlar karşı çıkarak Devletln varhğını korumak Içln Anayasal görevlerlnl yapmalıdırlar. Vapılacak 1» en azjndan îstanbul Emnlyet MüdUrtlnün lstlfa etmesf. kendlslnin ve görevinl ihmâl suçu lsleyen saldırgan polis şeflerlnln Savcılığa verllmesidir » öte jandan Başpıskopos Makarıos'a en yakın gazete olarak bılinen «Apoyevmatinı» gazetesi, Londra muhabırıne atfen, manşet olarak verdlğl bir haberde, tngılı? Dışışleri Bakanı Crossland tarafından nazırlandıgı bildirllen planın ana hatlarını yayınlamıştır. Avrupa Ekonomik Toplulugu adına hazırlandığı öne sUrülen planın ana hatlannın Ingiliz Dışişleri Bakanlığı çevrelerince sızdırıldığı iddia edilmiştir. Plan bcetle söyledir: «1 Atlla hattınm dogu kesimlnde, Maraş'ın blr kısmını da lçlne alan bir bölgenin tarafsız bölge il*n edllmesi ve nihall bır çöıUme vanlıncaya dek, bu muıtıkanm Blrleşmtş MlUetler gösetlmine verllmesi, 2 Sınırlann orta ve doğu keslmlerlnde ban ayarlamalar yapılarak, Türk kuvvetlerlnm çeşitli llerl noktalardan gerl çekilmelerl ve Lefkoşe Magosa anayolunun sös konusu tarafsır mıntıka lçlne alınmanna olanak yaratıl Marmara (Baştarafı 1 SavfadıO runları sıralayan Kose, belediyelerın Hntîdt ı kr;«ı ı İçine hapsedlldiklerlnl söylemistir Köse konu^n1 ı.ını s n l e dc vam etmiştlr «Beledlye sorunlarına gerçekçı ve tfmeUı çonürn getlrcbilmek için, belediveler demokratık, Uıeticı, duzenleyicı ve kaynak yaratıcı bır beledlyecilık anlavısına kavuşturulmalıdır » Toplantıda daha sonra iki yıl llk çalışmalann özetı sunulmus tur. Raporda, çalışma alanı ıçı.ı de sağlıksız endüstrıleşme vp du zenslz yerleşmpye değınılmiştır Doga dokusuna zarar veren gaslaruı hava, denız ve çevre kırlenmesine vol açtığı da raporda bellrtılmlştır Bütçe konusunda da parasaı sıkıntılar Içerisinde bulunulduğn açıklanan toplantıda, 47 yıl on< B yUrürlüğ giren 15B0 sayılı Bs lediycler yasasının beledıyelerm görevlerini yerıne getlrmesina engel olduğu görüst) savunulmıış Ergenekon (Baştarafı 1. aayfada) arttırmakla ortadan kaldırılabüir Ancak ilıracatı artUrmnk da bır yılüan dığer yıla halledilecek me sele degfldlr> demlştlr Ergenekon özetle şöyle konuşmuştur: •Bunun için borçlanmaya gitmok gerekir. Bız borçlanma yolu olarak DCM \i kulîandık DÇM çareslzlikten alınmıştır. Eğer aUnmasajdı Uretım ve istıhdam bugünkü sevlypsinde bulunmazdı DÇM'ye TUrklye alışmamıştır. Bunun içln de yadırganmıijtır. Aynca ylne de meveut şartlarda DÇM'yi savunmuyorum. Borçlanmayla İlgili, öıellikle orta ve utmn vadell borçlanmayla ilgili önümüzdPkı günlerde yenı tedbirler getirilecektir» Ergenekon bedelsiz lthalatla ılgıll eleştlrilerl yanıtlarken, «Bedelsiz ithalatın spekülasyona yol actıgım. bunun bası mallarda daha çok olduğunu» kabul etmiş ve bedelsız ithalata ithalat ihracat dengeiizlifiinden dolayı başvurulduğtınu söylemistir. İşçilere uygulanan farklı kurla ilgili olarak yaptıgı açıklama sırasında, ışçı dövizlerınin Türkiye'ye çekilmesi için bulunan formüllerden bırlnin de tarklı kur olduğunu savunmu?, Almanva da Dresdner Bank'ta 60 mılyon marklık Türk isçilerıncs gerçekleştırllen bir tasarrulun varlıftını bildlrmlştir Daha sonra bankaların ekonomi içindeki yerine deginen Bakan, şöyle demiştir. .Bankalar ekonomi araçiarıdır. Ekonomınin gereklerine hifmet etmek zorundadırlar. Eğer bun<ı uymatılarsa devlet bankalara deglşik yollardan mudahale eder Ama bunlar lstenllenl sağlamazsa, geıekirse devletleştlrllir. Bankalar şu anda gruplaşmaya gitmektedir Bu gruplaşma plyasaya hfikimiyet şeklinde tecelll ederse ekonomi bundan earar gorür. Gruplaşma hâklmlyet şeklinde tecelli etmemelldlr.» Türklye'de vergi reformunun blr kerede yapüamayacağım, sürekli blr uygulama İçine gtrılmesi gerektiğlni bellrten Bakan, vergılerin yüzde 64'ünUn Ucretlller tarafından ödendiğinl söylemlş ve «Herşeye rağmen bazı kaynaklardan hâl» vergl alınamamaktadır» demlştlr. Anayasa Mahkemesl tarafından iptal edllen 1976 bütçesınln »4 maddesımn 1977 bütçesınde de varolduğunu belirten komlsyon uyelerıne bu konuda henüz resml bir kararın Bakanlığa iletilmedigını, dolayısıylo 1977 bütçesinden bu maddenin kaldırılmnsının «mUmkün olmadığını» söylevpn Ergenekon, son olarak KTT'lerdeki ikramlye sorunu Uzerıne şu açıklamadB bulunmuştur •KtT ikramiyelerinden ancak 8S bın memur yararlanmıştır. Dütun KtT'lerde 230 bin memur ve 340 bın lşçi çalışmaktadır. Bunun dışında 657 sayılı kanun kapsamında 800 bin devlet nwmuru vardır Dolayısıyla bir yan da 65 bin memur ikramiye alırken öte yanda 1 mllyon 300 bin kamu görevlisi ikramiye alamamaktadır. çünkü kanun buna müsnit değlkllr Memur ve işçtj e ikramiye vermekte yarışa girmek yanlıştır tkramlye vermek kanun ve malı ımkân meselesidlr tkramiye verılmesine karşı değlllm. Ama kanun, tüzük VP mali imkânlar gbzönünde tutulduğunda yapılan uygulamayla ortava çıkan adt.letsizliğe karşıvım Ben karunu uygulanm Onun için de KIT'Ierde Ödpnen ikramıyelenn gerı alınması mukaddeıdır.» Ergenekon konuşmasında flyatlardakı artışı beğenmedlğtai söylemistir. Bakan, 1976 yılında Ankara geçinme endeksinm vüade 16 4, îstanbul geçinme endeksınin yuasde 17 4 ve toptan e»ya flyntlnrınm yüzde 16 6 arttığını açıklamış, «Bunlar beğendığımiz istatistik veriler değildir. An«!î Türkiye'nın konjönktünl ve dünya kontönktüründa alınan sonuç lar bunlardır» demiştir. I 0 BİIDİRISİ Olağanüstü toplanan tstanbul Üniversitesi Yonetim Kurulu 11un 31 ooak aksamına kadar aldıgı kapatma kararı ile birlıkte yayınladığı blldiri ösetle şöyledir «Yönetim Kurulu 28 ooak ak•amı UnıversitemiBİn iki öğrenoislnln sokak ortaamda Işietten bir clnayete kurbeın olmaUrı karSüind» dığer rilüm olaylarında olduğu gibi duyduğu elemi ve olayı nefretle karşılayarak kuıadığını belırtmek ıster. Aynca bütün yurtta sürdürUlen ve hemen hergün lşlenen seri cinayetlerle. çimdlye kadar görülmemiş bır düzeye varan bu ideolojik kav ganın Türkiye'yı çok tehlıkeli bir ortama sürüklemekte olduğunu bir defa daha hatırlatmayı gorev sayar Anayasanın temınatı altında bulunan demokratik reiimın sokak maceranları ve onların destekçilerine kurban edllmemesi için, bugüne kadar etkili olamıyan yonetieilerın üstünde, vakıt geçırılmeden durulması, Devlet Başkanınca mudahale edllerek çare bu lunması gereftıne inanır, Yönetim Kurulu bütün ihtimalleri göz onüne alarak Üniversltenin tüm kuruluşlannda oğretıme 31 aralık aksamma kadar ara verilmesi kararı alındığını kamuoyuna du ması, 3 Omorfo fGUaelyurt) bölge slnin batı taraflarından TUrlc kuv vetlerinln çekilmeleri ve bu bölgenin Rumlara bırakılması.» tur MAYISTA NE OUBİLİR! Konsey'deki bnzı Fransı? çev releri ise, «Kıbns raporunun ele nlınması ve TUrkiye aleyhlnde herhangl blr girişimde bulunulması şimdJUk ertelenmlş görünüyor. Ancak mayısta ne olacak'» diye sormaktadırlar. tnsan Hakları Komlsyonu'nun Türklye'yl suçlayan Kıbns rapo runun mayıstakl Bakanlar Komitesl'noe görusUlmesi h&linde, yetkililer şu gelişmelerin olsbileceğtnl eklemektedirler: thtar verilebllir; maddl zararlar içln tarmlnat lsteneblllr; söz konusu raporun açıklanarak tümUnün yayınlanmaaı kararlastı1 rılablHr; TUrkiye'nln Konsey den çıkanlması lstenebüir veya tnsan Hakları Divanı'na verilmesl kararlaştınlablllr. Bu son şıkta ne Türklye, ne de Kıbrıs tnsan Haklan DİTanı'na basvurma söıleşmeslnl imza* lamadıklanndan böyle bir gelişme söz konusu degildlr. TUrkiye' nin Konsey'den çıkanlması ola•ılıgına gelince, özellikle Genel Sekreterllk çevrelerlnde böyle bir hava bulunmadığı asamble başkanının son beyanlanyla da doğrulanmaktadır. Konsey'de TUrkiye'nln Konsey'den çıkanlmasının ıstenmediği ve bugünkü durumun 1969 Albaylar Yunanistanına karşı alınacak karara bensetilemiyeceğl belirtilmektedir. Ancak yine Yunanistan'ın o dbnemde yaptığı gibl, Türkıye'de baskılar karşısında kalıp «Konsey'den kendimlz çeklliyoruz» demeni hallnde Avrupa Konseyi*nden çıkabileceği, ancak bbyle bir gelişmenln Istenmediği öne sürülmpktedir Ote yandan, bugün başlayacak olan NATO Bakanlar Komıtesl toplantısına katılacak olan Dışişleri Bakanı thsan Sabrl Çağlayangil, toplumlararası görüşmelerde bir kaç güne kadar olumlu sonuçlar bekledıklerını yınelemış. ancak bunun neler olablleceği sorusuna «Bir kaç gün daha bekleyin» yanıtını vermiştlr. Çağlayangil «Makarıos bundan sonrakl toplumlararası göruşmelerde ve başka düzeydekl görü»melerde muhatap sayılabilir ml'» şekllndekl soruya da «Olur da olmaz da» karşılıguu vermiştlr. Çağlayangil bu arada, «Amerıkan hükümetinin Kıbrıs sorunu konusunda şu anda ne vaptıgını kestiremem. Zaman henüz erkendir, ancak geniş çapta bir istışareye giriştiklerıni biliyoruz. Bir sonura varılacağı kamsındayım' demiştir •ONLAR DÜ5ÜNSÜH. önceki gılnkü olaylarda polis tarafından coplanan Geml însaat Fakültesl Dekanı, kendlslne vuıanları tammadığı Içln gldip Sav cılığa ıfade vermedlğlnl iöylemlj, devamla şöyle konusmuştur: «Ben bana vuranlnrı tanımıyorum ki, nasıl Savcıhğa gldlp lfade vereylm? Blr takım polls kıyafetli klsller toplu halde vurdular. Polls kıyafetll klsller dlyorum çünkü blr türlü bu davranı çı yakıstıramıyorum. Bl« bu hareketl faktllte çapmda blr hareket olarak değll de Unlverslte çapmda bir hareket olarak gttrdUgumüz Içln gerekli gırlsimleri rektörlük kanalı ile yapmaya kararlıyız. Bız Vilfiyete glderek bu davranışı protesto ettik. Rektör dlin Ankara'ya gıderek hükılmet Uyeleri İle görüşecek, gerekli glrişimleri yapacak. Artık onlar ne yaparlarsa yaparlar, bundan son rasi onların bileceği is. Cumhuriyetln Adalet Bakanının kendl mtlsteşannı yumrukladığı bir Ulkede bız de birkaç cop yemisiz. Artık normal geliyor lnsana. îlk kez polısler tarafmdan coplanan bir dekan dıyerek, "sunu da oegeçmışımire kaydettik » Erbakan (BaaUrafı 1. MrfMa) Pazara götürülecek TUrk isteklerl saptanacaktır. AETT'ye karşı şahsıyetli bir politıka islenmesini, kotalann llân edilmemeslnl istıyorduk, bunu gerçekleştirdik. Türklye'nın sanayıleşmesine «ngel olan bir dış tıcaret rejlminl katiyen ortadan kaldınyorus. AJTT'den ısteklerimiz olacsJctır. Bu katma protokolun hangi aemine oturmasını Istıyoruz, kısa devrede AET'den ne lstiyecefiı, AET bunları kabul etmeıse ne yapacağız. Bunlar bir bir AET'nin önüne götürülecektir. Ort«k P«zar'a ındınmJi gumrük tatbik edip etmiyeceğimiz dahl Ortak Pazara takınacağımız tavra bağlı olacaktır» Erbakan daha sonra Kıbns, Ege, ambargo ve TRT konularmda gbrüşlerlnı açıklamış, şoyle demlştlr. •Kıbrıs'ta bır taviz söc konusu değildir. Federal Türk Kıbns devletının bağımsızlığının ilân edılmeslnl istiyoruz. Makarios'la beraber bir federe devlet olunabıleceğine ınanmıyoruz En dogrusu her iki milletln kendl lşlerınl kendılerinın tedvir etmelereve başlamıştır Kiçbir dış ülrıdir. Amerıka'da Carter ybnetlml gö kedeki değişikllk dış politikamı7,ın değişmesının nedeni olamaz. 12 Adadakı tahkimatın soktürülmesı konusu hükümette gorüşulecek ve bır plana baglanacaktır. Ege'deki (FIR) hattına aıt haltlarımız da mıllı menfaatlerimize uygun olarak çözülecektir MIMARUR ODASI Mlmarlar Udası Ankara Şube»1 22. Genel Kurulunda hazırlanan bir bildirl ile «faşist baskı, işkence ve slyasi cinayetler» şld detle kmanmıştır Bildiride bu tür baskılann ezilen sınıfların mücadeleslnl baltalamayacağı, lara tersine devrimci güç ve kararlılığı pekiştıreceğı gürUştlne yer verilmistir. Mimarlık Odası îstanbul Şubesl yönetlm kurulu yaptığı yazılı açıklamada, ılerde Uyeleri olacak ögrenci kitlesine ve Uyelerıne vapılan saldınnın eğıtım ve can gUvenllğlnin bızzat MC ıktıdarı tarafından ortadan kaldınldığı yolundaki gozlemleri bır kez daha pekişfirdipını belirtmıstır TUTUKLAMALAR Teknik Üniversitede 24 ocak günU meydana gelen olaylarda, polise karşı gelme ve darp suçları ile gözaltma alınan 8 öğrenciden Mehmet Taşçı, thsan Kızılkış, Atillâ Altaylı ve Vecdı Cıroğlu tutuklanarak cezaevme kapatılmışlardır. ÎYÖD'de polısin yaptığı arama sonucunda gözaltına alınan .S3 oğrenciden Erdogan Tatlar üzerinde sllâh bulunduğu gerekçesl ile tutuklanmıştır REKTÖR SUÇLADI ö t e yandan polıstn îstanbul Tekııık Üniversıtesındeki saldırganlığı ile ılgılı olarak bazı ogr«tım Uyelerı Rektdru de suçlamıslardır Teknik Üniversitede gbrev 11 polisın uzun süredır, öğretim üyelerine karşı son derece saldtr gan ve kUstah davrandıgını soyleyen oğretım Uyeleri, üstlennın saygısız biçimde arandığmı karşı çıkmak îbtedlklerınde ise, Bek torün bızzat kendl üstunü aratarak, «Ne olacak polis Dizl arasm Yarar var» dedigini öne sllrmus ler, «Rpktör bu hoş gorusü İle saldırgan polislere cesaret vermiştir» şeklinde konuşmuşlardır. öğretim uyelerı, ayrıoa Teknik Ünıverslte Rektörü ve Yönetlm Kurulunun saldırıyı açıkı;» kınayan ve tavır alan bir olldıri yayınlamamasım kmamışlar, saldır ganlara hesap sorulmazsa, bundan Ünıversıto yönetimınln de sorumlu olacağını savunmuşlardır. Çapa Tpmol Bılimler Fakültesi Kurulu da dün yaptıgı toplantıdan s.onra yayınladığı duyuruda, tTÜ'de öncpkı gıın dekonlara, oğretlm görevlilerme. memurlara ve öğrencılere karşı güvenlık kuvvetlerinin gırıştiği saldırıyı kınamış, ptlvenlık kuvvetlerinin bu davram?ını, «Bılıme karşı sayfjısızlık ve ağır bir darbe> olarak nıtelcmıştır. HACCTTEPE O.D.T.Ü. A.D.M.M.A ve A.I.T.İ.A. ÖGRENCtLERİ İçln, Calculus, General Mathematlcs, Yüksek Maternati'< ve Computer (Fortran, Cobal v s.) dersleri, bu konuda tec rübeli O D T Ü . mezunları tarafından verılmektedır tmtıhnnlara yetişebılmenlz ıçın biran önce kayıt olmanız yararlıdır B. ö . M. Dershanesl Kmlav, Yuksel Caddesl No: 11 Cumhuriyet: 850 TRT GENEL H İ I D O B O N İ İ N DURUMU Bakanlar Kurulu'nda yarın (bugün) TRT Genel MUdUrünün durunıu gorüşülecektir. Bu şu safhadadır. Hükümet tashihi karar için Danıştay'a başvurmuştur. Danıştay tashihi kararı bir sonuca bağladığı zaman ya eskl karaıında ısrar edecek, ya da hUkümetln tashihi karar isteğlnl kabul edecektir Danıştay eski kararında ısrar ederse hükUmete iki görevden birlni yapmak duşecektır Ya bugunkU Genel MUdüre görev vermek için yeni blr karamame hazırlayacak, yahut yeni bır Genel Müdur atanmasına çalışaraktır • ALTIN Cumhuriyet Reşat Hamit Aziz Napolyon tnglliz 24 Ayar 22 Ayar 18 Ayar S40 545 1100 ltRO 710 73(1 570 700 650 s?n 725 67.İ ANARJİ KONUSU Erbakaıı Razetecllerin anarşık olaylarla ilgili sorularını yanıtlarken de, «Bombadan. dinamitten yana olan, hükümet ortağı da olsa onun karşısmdayır» şeklınde konusmuştur. «190 •reoo 7W0 7S10 6140 6150 DtSK Genel Başkanı Kemtu Türkler bırligın genel kurul top lantısmft bir başarı mesa]ı gtin'«tormiştlr Türkler ırjesajında n• l: lçinde bulunulan dönemde belediyelerln vatandaşlara gereku (Baştarafı 1. Sarfada) hizmeti götürmesinin mümküıı Çevirmen Tekın. «Proıatarya olmadığını belirtmış ve emekçı Partisi Üzerıne» adlı kiUp do halkın en âcil isteminın bu polayısıyls Ankara 2 Ağıı Ceza da lıtıkanın son bulması olduğunu yapılan duruşması sorıucund* savunmuştur beraat etmiş, ancak *odullnh Pulat GözUbUyük baskanhftınflskl Yargıtay 8 Datresı taeıaat Vararını bozmuştu. Mahkemenln (Baştarafı 1 Yargıtay karanna uyarsk 7.5 ytl Meclis Başkanı Cüven hazııl*ağır hapis cezası vormesı so».unan yasa önerisinin esaslarını acu sınık avukatları yeniden ltiçıklarken bunun birlncı maddesl raz etmlşler ve dava dosyası yine göre TBMM Uyelerınin odene 8. Dalre tarafından ele alınneklerlnln 657 sayılı kanunda mıştir. Davanın sürdUğü (fünırrgösterilen en yüksek devlet ınede, aözkonusu datre oaşnarıi murunun. ek gostergelerle birlik Abdullah OözUbüvUkün MHP te, aylığını geçemiyçecğinl, yolGenel Başkanı TUrıteşe «önderluklaruun da bunun yarısı urııdiği bir tebrlk kartındaki lfadenında olacağuıı bildirmlştlr. ler de kamuoyund*. tepkiye 70I TBMM Uyelerınin jollulüarı haaçmıştı. Çevirmen Tekln haten CIE edllemeyecektir. Yasa önerlsl tutuklu bulunmaktadır. ne konan blr ek geçld maddevle 6 ocak 1977 tarihlt Meclis kararıyla parlamenterlerln kacandık lan alacaklarının Hazlneye irad yurur • kaydedlleceğl belirtilmlşUr. Fark ödenek ve volluklannı almış olnn (Baştarafı 1. Sarfada) ISTANtUl'DAKi TEfKltfft ların aldıkları paralar 131977'dc ruıUleceginl blldlrdiktcn sonra önceki gece ijelızadebaşında. alacaklan ödenek ve yolluklar* hUkUmet temsilclslnin bulunup görgü tanıklarımn ifadelerine dUşUlecektlr. bulunmadığını sordum, ber degöre, ÜlkUBir'den «çüan yaylım Metlıs Baskaıu Kemal GUven fasmda yok cevabı aldım Bu ateşi ile vurularak öldurülen HU sorulan blr soru userlne hazırla durumda Genel Kurulu Defcleteseyin Yabuz ve Bakl Ünlü'nün tılmı» olan çeklerln ödenmesinl mezdim. Kaldı kı Meclis gUndeoenaaelerl morga kaldırılmıştır. başkan olarak durduracaguu lfa mi gerek Uvelere gerekse hüÖnceki gece iki oğrencının vude etmiştir. Başkan «Ben İÇ tüküm«t» önceden «önderumekterulmasından sonra komandolar zük yetkllerlml sonuna kadar dir. Bakanlar ve üyeler har.gl gazetelere açtıklan tehditli telekullanacağım» demiştir. Basına kanun teklif ve tesanlannın göfonlaıda blenlenn kendi arkadaş açıldaması sıraaında partller tem rusUleeeğmt daha önceden billan olduğunu öne aürerlerken, sılcilen tarafından hazırlaııan ya mekteydiler » polıs de gece saat ü Te kadar sa önerisini Anayasa ve Bütce ölenlerin komando olablleceği yo Komlsvonuna havale edeceğlni lunda açıklamalar yapmı^tu. An blldiren Başkan, bu yas.«nın bir cak öğrencilerın Slte yurdunda an once çıkması ıçın çaba goskaldıklarını saptanması ve arka tereceğıni de sozlerine eklemısdaşlarının ortaya çıkmasından tır. sonra, polis açıklaması değiştirll Meclis Başkam Kpmal G'iven miş ve ölenlerin devrimcı oldukaçıklamasım yaparken yasa öne ları açıklanmıştır. risıne imza koyan ozol konnsynn uyeleri, Ahmet Durakoğlu (CHP), Şlşll Siyasal Billmler'de topYığit Köker (AP), Abdtllkadır örh lantı yapan öğrencllerin üzerıne, cel (MSP), özer ölçmen 'DP), komandolar tarafmdan atıldığı Sallh Yıldız (CGP) da hazır bu samlan iki patlayıcı madde fırlunmaktaydılaı Keınnl ujven latılmış, İki kız ögrenci kaçarlar konunun bövlece kapanmış olduken yaralanmışlardır Daha son ra okul polls tarafmdan boşaltılANKARA, (ANKA) Emlftk ğunu belırterek basının da yar dımcı olmasını iitemiş ve ozetle mış, devrimci öjrenciler CerrahKredi Bankası Genel MüdürU pasa'ya gitmek Uzere vUrüyUse Mirae Aktug'un Bakanlar Kuru şunlan söylemistir «Komisyonumuz bu çalışmamigeçmlşlerdir. lu kararıyla gOrevden ahnmasıy1» ilgili işlem, Danıştav dava da zın tamamlanmaslyle kamu oyuSit« yurdunda toplanan 2000 irelerl genel kurulunca iptal edil nu yanıltıcı mahiyetteki çelijklkadar bir grup Oğrenci ise yurttartışmaların va miştir. Genel Kurulun iptal ka lı beyanların, tan «llerınde ölen 2 devıımcının karşılıklı suçlamalarm bır son mrmda, ıdarl takdir yetkisinln buyük boy resimlen çeşitli panyetki saptırması şeklinde teza bulacagı ve bu suretle mllletlmlkartlar ve dövlzler olduğu hal»abırsıthtlr edemerecegi, keyfilık sınırt zln parlamentomuzd'uı de, faşizml, cinayetlerl, MC iktl lıkla bekledigl çalışınalara d.ha na varamajiıcağı belirtilmıştir. dannı suçlayarak Cerrahpaşa ftaportör Feyzullah Akku? ve yoğun bir şekllde eğllmpslnın sag Tıp Fakültesıne kadar yürümüşkanun sözcusU Tekln Telll, ko lanabileceği inancındayız. lerdlr Tekllfln birinci maddesi parnuvla ilgılt mütealalarında, genel CERRAHPAJA'DA TOPUNDIIAR müdür Aktug'un gttrev dönemtn lamenter yolluk ve t'dpneklerine de bankanın ıyi yönetilmedlği, ilişkin hükmü sağlıklı ve aeğişİYÖK, tYDOD, tGD gibi çezarar ettiği yolundaki gerekçe mes bir formül içinde t ocak şltll brgütlere mensup Unıversileri reddetmlşler, bu gerekçele 1977'den önceki düzeye getirmokte öğrencileri gruplar ve yürurin doğru olmadığmın delillerl» tedlr. Bu kanun teklifiyle olrınyüşler halınde öğlen saatlerine saptandıftını belirtmişlerdir cl derecedeki devlet memurlHrıdoğru Cerrahpaşa Tıp FakülteDanıştay Dava Daireleri Genel na yan ödeme ve saır nmnlnrla sinde toplanmışlardır. Kurulu kararınm bir bolümunde yapılacak her tUrlü ilive rtdemeöftrencıler Dekanlıkla yaptıkşöyle denilmlştir. nın parlamenter maaşlariiia yanları goruşmelerde, ölen arkadaş« Idarl takdir yetklstnln 1da sıması kesınlıkle ııtadıı'i Italtlırıl fakülteVanunlaşma larının penaze törenini re vttnünden mutlak ve sınırsı» maktadır. Tekllftn de düzenlemeye kararlı olduklabir serbestiyi tazammun etmedl sıyla TBMM Uyelerlne yapılarak nnı, cenazeler almamazsa geccği, bu yetkmin ancak kamu ya odeme bugun en rtlksek devlet ranna ve kamu hizmetimn en et memuruna ödenen ayhğuı en az yl fakültede geçireceklerinl bildir kin ve verlmli biçimde yürütül yüzde 50 altmdadır. Yollukıaruı mlşlerdir. Fakülte vönetldleri 'lOHsle yan mesini <(ağlamak amacıyla kul ödeneklere katılması durumurria tıklan çeşitli görüşmeler ve yöne lanılabileceği. retkl saptırması dahi TBMM Uyplprlnin elinp «jeçe tım kurulu toplantısından sonra, «asklmde tezahür edemiyeepiJt ve cek miktar en rüksp'c «VıM1 ne fakültenın öğrencilere açık oldukevfilik sınırına varamayacağı murunun aldığının yüzde 25 altın ğunu bıldirmışlerdir Cerrahpaşa' aslkârdır » dadır.» " " • Çevirmen • " Parlamenter Meclis başkan Danıştay, Emlâk Kredi Bankası Genel Müdürü Aktug'un görevden alınması kararını iptal etti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog