Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET 2 7 OCAK '1977! T tDI KiTAPLAR Yararsız, Yararlı Okumalar Kauf MUTLUAY alihsiz bir roman haftası geçırdım. bılırsınız her yılın kasım aralık aylaruıda geç talmış kitaplar kalabalıgı göze çarpar. ÜstUnde gegen yılın tanhını tasıyarak, oir yıfiın kitap da yenl yılın ocak ayında çıkar. Yayınevloruıin lş hesabı, yazarların ödüllere katılma hakJarı bakımından gereklı bir davranıştır bu; ne var kl yenı yılın ilk günlerinde yapılan bütün toplam değerlendirmelen, bu yüzden hep eksık ve gUdilk kalır. Daha tamamlamadıgım 1976 dökumü içın, bu tarihı taşıyarak yayımlanmış olan kltapları okumaya öncelik tanıyorum. Ikı zayıf romanın sıkıntısını bu yüzden yaşadım. 1971 basımı, «Küçük Dunya» başarısıyla tanımıştım sayın Mehmet Selâhattin'i; sevinmlştim. Umulmadık yerden, ılstelık bir ilk romanda bulunması zor, yazarlık olgunluğuyla geliyordu. «Kaybolan DUnya. (1973) da biraz kırüdı umutlarım; ama olurdu böyle duraklamalar arasıra. Hera belkl de bu daha eskiden yazılmıj, elde beklemiş bir Urün de sayılabllirdi. Ne var ki şımdl elimde bulunan «Şehirde Insan Yoktu(Aralık 1976) lyice UzdU beni. Bunu da basımı gecikmlş bir İlk çalışma sayma egilimınde olabılirdlm; ne var ki kltap, konuau gereği, en yakın günlerde sonuçlanıyordu. Ama kitabın ilkel kumluşunu, inandıncı olmayan gerçekçıliftinı, mantık zorlayan konu gelişimini, Dlr glın içınde Sarıgiızerden kalkıp Taksim'e, Abanoz sokagının görunümlerino allayan namus kurbanlığını, başlangıçta o kadar dindar ve bilgiliyken bdvlesine hızlı ve amansız bir düşüse sürüklenen genç kız sailığını, baba evinde başlayan yazgı kötülugünü, hıç bir kurtuluş umudu bırakmayan yazarlık kararını, yıllar 8(lrmU$ bir dişilik esnaflığından sonra kendlne kıyarak romanı bitlren sonucunu... Kısacası hlç bir tarafını tutamadım. Böyle bir romanı övücü sbzlerla sunan eleştirmenlik tutumuna da, dogallıkla karşıyım. Mehmet Sel&hattın'in, kendisina güven duyduğum, kalemlne yakışmayan bir çalışma. Tümüyle başarısız. Geçralş olsun drrlm. (Altın Kitaplar Yayınevi, 304 sayfa 25 LJ. Saml Pasazade Sezal, 1889'da yayımlamıştı «Sergüzeşt»i; telc romanı olarak. Bulunduğu keııte, onun diline, sokak becerikliliğlne alışık olmayan eslr Dllber'in, harem kafeslnden kurtulduğu halde Nll'e atlamaktan başka yol bulamatnası ne kadar doğalsa, Şeyma'nın yalancı analık duygu&nyla lntihara gltmesl de o kadar yakışıfcsız ve yalan. Dlyelim bunu yapan, yapmış olan bir kışi vardır; o tek klşi de bizi ilgilendirmez ashnda. Yayın Hayatı şükule Nlhal 15.Teknenin ölümü Melıh Cevdet Anday (Şiırler) 15. Bizim Köy 1975 Mahmut Makal 15. Deprem Zeyyat Selurıoeiu 15. tstanbul'da Blll Yıllık Önenıli Olaylar Basiretçl Alı Bey 10.(i« ;ek Dışı Mehmet Seyda 15. Kente Inen Kaplnnlar Necati Cumali 15. 1İYATRO DlZİSt Dügenln Dostu Horhfrt 10. Bedcl Mlller 10. ÖZEI. DlZt tlyada Homeros (A. Erhat/A. Kadir) 4 0 . tlyada Homeros fCiltli) 60. Hatha / YoRa Rurhpaul 20. Modcrn Futbol Batty 25. Annpliğr Hazırlık Eastman 20. Çojıık Kjtltlml Montessori 25.Çocıık Yajken Eğillr Dr. Dodson 25 Kiiçiik l'rpn» St. Exupery 40. rtĞRFFtCt KİTAPLAR DİZtSİ FIRST THINGS FIRST (Açıklaması ve Sözlüjjıl) Alexanoier 10. Unutıılmaz Sözler Antnlojlil Saraçba?ı 30. TURlSTtK DİZt Phrane Book TURKISH 15. Pocket (îuide ISTANBUL 20Pocket Guide TIKKISH MEUITERRANEAN COAST 15. AKADİR • 193K HARBOKULU OI.AYI VE NAZIM HİKMET ÜçüncU baskı. 20.00 • MUTLU OI.MAK VARKEN îklnci baskı. 25.00 • FtLISTlN şttRİ Iklncı baskı, 20.00 • nÜNYA HAI.K VE DEMOKRASİ ŞlIRLERt Birlncı kıtnp 15.00 tkinci kitap 20.00 • VIETNAM îjllRl 10.00 • PORTEKtZ SÖMÜRGELERt ŞttRt 10.00 • HALKIN EKMEGI Ikıncl baskı, 12.50 • BUGÜNÜN DÎLÎYLE MEVLANA Beşinrt baskı. 15.00 f) BlfitlNltN DtLlYLE IIAYYAM Üçüncü baskı. 10.00 • BUGÜNÜN DtLtYLE TFVFİK FtKRET Ikinci baskı. 10.00 ödrmelı Rdresl: P. K. 58 Bryazıt tSTANBUL VEN: TÜRIT TAZARURI OİZISI ÇIKTI.. HABORA T TURK TARIH1 OİZISI: ATATÜRK Lord Kinross 50.ATATÜRK Kinross (CUtli) 65.Barbarn* Hsyrettin Bradford 15. Jön Türkler ve 1908 lbtllâll Ramsaur 15. Atatürk Devrlml Sosyolojial Steinhaus 30Osmanlı Sonntsı TUrldye ve Arap Dttnyan Mansfield 20. Balkan Harbl Tarihl Andonyan 45. TÜRK YAZARLARI DtZlSt Ksir Şehrin tnıunları Kemal Tahir 25. Eair Şehrln Mahpusu Kemal Tahir 25.Yol A;"nmı Kemal Tahir (Basılmaktadır) 30. En Güzel Hlkâyeler ömer Seyfettin (Birtncl Kitap) 25. En Güzel Hlkâyeler Ömer Seyfettin (tkincl Kttap) 25. Aşk da Gezer Necati Cumali 25. Yenl TUrk Edeblyatından Seçmeler Yajmur AUlz 30.Ah Bryo^Iıı Vah Bryojlu Salâh Birsel 25.Üç tatanbul Mithat Cemal Kuntay 50. Üç tstanbnl Mıtlıat Cemal Kuntay (Ciltlı) 65. Abdülhamit DUserken Nahit Sırrı örik 20. 200 L1RAYı G E Ç E N Abdülhamit Düserken ÖDEME;LÎ Yıllar önce Dlnçer Sümer'in Katlp ÇıkNahit Sırn Örik maz>ını llgtyle seyretmlştim tiyatroda; hlç de (Ciltli) 30. StPARÎŞLERDE "o 25 İNDtRtM YAPILIR. kötü değlldl. Ama «Bozuk Bir Şey» romanmı oGÜNttHfÜZÜN SANIJKR YAYINLARI kurken onun aynı çıkmazda tıkanıp kalmış olSORl'NLARI DfZtSl: duğunu düşünü5onım şlmdi. Karşı karsıya iki Amrrika Meydan Okııvor Osmanbey/tSTANBUL evin değlsik yasamı, kırk yaşında clnselligi uServan Schreibsr 20. nutmus bir pasaklı karıyla elll beş yaşında bir Bir Toplnmun Uynnışı geoelik erkekllk iştahına kapılan kocasımn sözS«rvan Schreibcr 10. Kkavnıın yaymbn; de dramı... Bir oyun olarak hazırlandığı belli VlcnUm! Vletnam! olan çürtlk bir yapının bırkaç nükte ıle kurtuP.K. l!«tl Greene 20. lacağını sanma saflığı... Kayatı bılmeyen, kenSovypt Rımya'da Sirkeci / Istanbul disi uyduran bir yazarlık hatasından yola çıkınOüaünce Onrürlüfii Bilim ve Kelsefe Diıisl ca l?te böyle şaşırır insan, Ama adı doğru eseSaharov 12.50 | DESCARTES rln; gerçekten .bozuk bir sey» (Koza Yayınları, Ay'da tlk Adımlar Afşar Tımuçin Aralık 1978, 151 a. 15 L.). Milliyet yanşmasmda Ryan 15. 2. Baskı 20 lira hlç derece almaması, yazara eserini dUzeltmek tsçl Göçü I DtYALEKTtK duşUnceslnt neden vermedi acaba, şasarım. Ahmet Aker 12.f0 ARAŞTIRMALAR 12 Mart Sonra.tında Dısa Bezglnlikle, yorgunlukla, yararsız okumalaLııcıen Goldmaım Bajhmlı Tekellf!?me rın sıkıntuuyla koydum romanlan kendi rafına; 20 lıra Ahmet Aker 10. vaktiml güzelliklerle dolduran, beni taşıdıkları I ARİSTOTELES Ylrmlnci YUsyıl Rapnru değerlerle zenglnleştlren, çevreme ve kişilere, FELSEFESİ Metin ÜlgUray 15. zaman parçalanyla eser özelliklerine daha değiAfşar Timuçın Bans ve Ozırilrlük şik bakıslarla yönelmeyi öftreten ikl aydınlık ki15 lira Iskender Özturanlı 20. tabın sayfalarına daldım. Biri Cemal SUreya'nın Roman ve Hlkâye Dlzisl Cıplak Maymun nefis denemelerinl, lnce ve derin eleştlrilerinl I ACI Morris (Basılmaktadır) .,,toplay«n eseriydi: ŞAPKAM DOLU ÇİÇEKLE Andre de Rfchaud 25. (ADA Yayınlan. 1976, ÖZMÜI baskı, kalite, kitap, 15 lira Inaanat Bahcesi . numaraU» 320 a. 40 L. Postum Ferit Edgü'nun, I SİSLER RIHTIMI Morris 20. Imzalı olarak gönderilmiş nUshaların elime geçPierre Mac Oılan medlginl neden sonra farkedip bir kez daha posÇAĞDAŞ UÜNYA 15 lira talamaaı yoluyla kavuştum ona; okuyup duyurYAZARLARI DtZtSt mam bu yüzden (çeciktl, ama «lyi günun vaktt Benden Selâm Söyle geçmez» demls atalar). ötekl (oğullarımla. SoAnadolu'ya SUNAR yut dergisinl alır almaz ilk okumakta blrleştiğiDido Sotiriyu 20. FENDIL rAYINLARt miz) Tomris Uyar'ın «Günlük.u: GÜNDÖKÜMÜ öltt Ordunun Generall 75 (KOZA Yayınlan, aralık 1976, 116 s. 15 L.) îsmail Kadare 12.50 FEN LlSKT.ERt.NR ASKERİ LÎSELERE Ask Hikâyesi Cemal SUreya'nın yazıları, nlce kaynaktan Krich Segal 12.50 M£SLEK LlSEJLEKtNE beslendikten sonra kapısı birden açılmış gür HAZIRLIK KİTAB1 Ask Hlkâyrsl bir barajın sulan gibl, büyük toplamlar getiriErich Segal (Ciltli) 20. 3. baskı 530 sayta yor. Yıllar önce bazılarını «Paplrüs» sayfalarınKlasik Modern Kucak Dolusa da hayranlıkla okuduğum bu birikimin kitapRoth 10. olarak hazırlandı lıişması ne tenginlik. «Tanzlmattan Gunumlize GENEL DAĞITIM: DÖnüs Yoltı Kadar Türk Şiiri» adlı antolojimln (1973) önsöFendll Yayınlan Erich Maria Remarqun ziine, onun «100 Aşk Şliri» adlı güzel antolojısi15. P.K. 331 Yenlselılr nın (Oerçek Yayınevi, 1967) «Sevgilinln Hsllerl» ANKARA Arabulucu başlıgını taşıyan önsözünü almıştım onur duyaHartley 20. Gül Yayınevi Kı/ılay rak, kıskanmadan. Öyle güzellikler olur ki, ona ANKARA Konuk K u duyulan hayranlık biltun bencilliklerl bastınr, YAYINEVt Beauvoir 25. FtL siler. Gerçek hayranlığın ortakça paylaşümasıCagaloğlu İSTANUUL Ne Zaman Gittl Tren? dır bu, haset&ız, gıptasız. Ne demişti Taşhcah James Baldwin 25. SERHAT DAĞITGV1 Yahya Bey: «Kâşkl sevdiğimi sevse kamu halkı Cagalnğlu tSTANBUL Bir Yoldur Uzar Gider cıhan, / Sözümüz cümle heman kıssai cânân Benerci 25.. olsa!» Bakış özgünlügU, zekâ inceliği, görüş ufBir Yoldur Ucar Glder kunun genişliğl ve anlatım gUzelliklerinin tadtAP Benerci (CUtli) 30. na doyulmaz havasıvla Cemal SUreya'nın kltabi, Ubby üstün blr şalrin seçkln yazarlıgıyla birleşml? 5. SAYI ÇIKTI Roth 30. çok degerli blrüdml. Kutlarım kalemlnl ve bUREVtZYONtZM Ubby tün okurlarınıa, ödeyecekleri fiyatı sakınmamaÜZERİNE Roth (Ciltli) 35. larını salık veririm. Zaten bin beş yuz basılmış TÜRKIYE DOSYASI Yunanlı topu topu, bltlverlr hemen; bulamazsanız yazık Nâzım Hikmet Pierre Rey olur. Bertolt Brecht (Birinci Cilt) 35. Tomris Uyar da Oyle; çok usta blr hikâyeIzmir Cad. 5/9 Yunanlı cillk gücünü kendlne çevrlk dikkatler derinliANKARA Pierre Rey ğiyle birllkta getiriyor. «Bizim konumuz yaşa(İklncl Cilt) 25. ' mak; yaçama ehllyetlnl de kendlmıze ancak biz Vasayanlar ve ölfller verebillriz» dlyerek (52) çıluyor yola; kendisine Patrick Whit« 20. «o» demeksizln. «Ben'i açıklamada, gUnah çıkarAltın Doayaaı ma ve özele$tirlnln katkısı da var. özUrlerin püErdman 30. rüzlU glysislnl çıkanp atmak, öncelerl daha saYucyıllık Yalnuhk hici sandırabillr anlatılanları. Ama bu konuda Garcia Marquez 25. OEVRtMCl KÜLTÜR da aşırıhga kaçılabiliyor... (53) dengesiyle, bize Sokaftın DiU Olsa KAVGASININ kendisinl ve dünyasını sunuyor Tomris Uyar lçJames B»ldwin 20. BAYRAGl tenlikle. Yıllar önce Istanbul radyosunun bir saŞantaJ bah programında, yılın kadın sanatçılarını tanıŞubat sayısmda: Bonnecarrere / tırken... hiknyede, çevlrlde, denemede, duşunce KEMAL SÜLKER Hemingway 30. yazılarında başanlı adını blrkaç kez tekrarladıBEKtR YILDIZ Büyük Gatebr gımı hatırlıyorum: R. Tomrls, R. Tomris, R. YUSUF ZIYA Scott Fitzgerald 15. Tomris.. diye. O zamarüar o İm2ayı kullanırdı. BAHADINLI Poüa Hlkflyeal Şimdl salr dostum Turgut Uyar'ın eşit ve TurMEHMET ERGÜN Bornlche 20. KUtçe'nln anası olarak «yaşarken», bize renkli SUPHÎ KENAN CEP DİZÎSt kişiliginln bütün özgtin sanatçılık inceliklerinl DEMÎRC1 Blrfm Köy veriyor. Pek çok sayfasmı birkaç kez okuyarak AHMET ÖZEK Mahmut Makal 12.50 duydugum hazzı arttınyorum. Teşekkürler TomD. S. ÎGNÎATOVIC Denlsi YHIren nenizcl rts kardes. lst» hemen edinilesi bir kitap güzelSADRI ER1EM Mishlma 12.50 ligl daha. Demek kl gene de tallhliylm. ÇETtN AKTEPE DORU RibcKân ALTI GENÇ ŞAt B«U Rüifârı ŞtİRLER Pearl Buck 12.50 64 Sayla 7,5 hr» TBP'nln aylık yayın orgftiu Kumpa* KOYUN BtRLİK 9. sayi çıktı Yazışma: Levin 13.50 0 Alevi Süııııi bir olsun, ERGÜN SAR1 ÇOCUGU Azcell^tnls Bir Adam faslRtter kahrolsun Deanoes 13.50 P.K. 647 VAYINIARI 0 Emperyalist dcvleHerln Kamyonet Aksaray ÎSTANBUL kölelijH degil, 3. dün?a Wahloo 15. • UKUMAYI SÖKTÜREN Ue blrllfci csas alalım tstlnye Sulan VERGİ HUKUKU 10 Adct Öykü 12.50 TL. Oktay Akbal 13.50 YAYINLARI 0 Sclçuklıüar ve Onraan• Dtl.BlLGtSl 6S0 TL. Meme lılar dönemlnde dtişün• ARtTMETtK 2.5» TL. Roth 12.50 • Gelir Vcrgisi Kanunu ce ve mezhep katl'.am• ATATÜRK $.00 TL. ve Uygulaması KUkreyen Fare ları KÖYÜN ÇOCUĞÜ (1500 Sahife, 300 Lira) Wıbberley 15. 0 Şah Turna, •tld »Oper YAYINLARI • Vergl Usul Kanunu İs Bllenin devlete karşı çıkmadan P.K. 54fi ITLUS ve Uygulaması Para Kazanamn vurtsevcr olunarnazANKARA (1250 Sahife, 250 Lira) Townsend 15. # Yurtseverlerin hirlljh • Veruset ve İntikal MerihlUer Geliyor gecemiz halkın büyük •UMÜT. Vergisi Kanunu Randa 15. deateğinl topladı ve Uygulaması . Gönül Abla / 0 Kadın Kolları Haçkanı(630 Sahife, 175 Lira) Ilartalık Slyasl Gacete Kırsatlar Ülkesl mız Sevtm Kamısli, 33. Sayısı Çıktı. West 15. • Vergi Uyuşmazlıkları •Ezilen tüm halltımıı ve ÇözUm Yolları Ö1U Topragı Yeryüzü Korkusn TBP'de hlrlesm«!İ!dİT.. (750 Sahife, 175 Lira) Av. Turgut Akın Oktay Akbal 15. % Amerika'dan. Itusya'Tüm ciltler lüks siyah Ben Sana Yandım SU1U, Ceylan Ağıdı dan borç alarak dogbez ciltlidir. MC Kıyımı ve dlger yazıNecati Cumali mamıs çocuklannıırın Bu kitaplann aj,Tira lar (Şiirler) 10. »Inına borç vazdınyordegişebilen yapraklı olstcme Adresl: Ziyo GökPaa Demlrl Ylyor lar. larak G cildi bir arada Raut Mutluay 15. alp Cad. No: 133/A # Toprak reformu üıe300 Limdır. Erganl/Diyarbakır Yalan Bitti rine. tstenıe adresl: Ümit Yaşar Oğuzcan DUYURU: Basın YasasıÎBteme Adresl: MUhat Danıştay Kaııun fŞitrler) 10. na aykırı olarak adımızı Pasa Cad. Siileyman Sözcttsü Yslnu Kadın kullanan Ankara'da yayın Sırn Sok. No: 2/lfl M. Fevz) Karagözoğlu Necati Cumali 15. lanan «UMUT» Gazetesi Yenlşehlr ANKARA A N K A R A Ile blr ilgimls yoktur. Şlirler Flyatı: 5 TL. OkUy Rifat; t «ÇOBANIL ŞttRLER. Mehmet Kemal: I «PULSUZ TAVLA» / Roman Başaran: • «AHLAT AGAC1» / Şiir Tomrls üyar: «GÜNDÖKÜMt) 75. / Deneme Dinçer Sümer: I •BOZUK BtR ŞEY> / 1% oman Dizinın Çıkan öbür Kitapları: NAZIM HİKMET: «Şu 1941 Yılında», «Yazıları» Tarık Dursun K.: » «BAGRıYANıK ILK GÜZEL ÖMER 0 BÜYÜK MÜCADELE . 0 BÜYÜK MÜCADELE... 0 BÜYÜK MÜCADKLE . Stoyan Daskalof, bu Unlü romanında, tanm isletmelerinin birlesti rilmesl yıllarını anlatıyor... 0 BÜYÜK MÜCADELE . Bu roman, «Georri î>lmitrof Odülü»nü kazanmıştır... Kitapçmızdan Hisse Senedi ve Tahvil Ilanları 0 KORDAS 0 EUfc BIRAC1LIK 0 AYGA2 0 AYLMN rEKSTtL 0 t. DEMtK UÖKÜM arayınız... 0 BÜYÜK MÜCADELE . 0 BÜYÜK MÜCADELE . . 0 BÜYÜK MÜCADELE... • 0 İSYAN... 0 İSYAN... 0 İSYAN . 0 SARKUYSAN 27 52Î3 22 66 86 0 0 0 BANKJCR ZtKl: 22 M 8« 27 ii 13 tZMİR : 13 H 2 21 MERKE2 : 4 V&kü Han A», ma Kat. No H » HİSSE StNKTLEKlNtZl YDKSEK FİYATLA AL1RIM, HİSSE SKNETLKRİNİZİ EN OYOÜN BURSA KAYİCİ VE cüzt KARLA SATARIM MÜES.SKK1< VEYA şAHISLARA Aİ'I I'AHVİLLERİ UN OYGtJN 8AKTLARA FAZLA MENKAAT BEKLEMED«N UERHAL MÜBAYAA KUKRİM MtTRSSKSEME MÜRACAA1INİZUA YAPILMASI İCAI' ÜDEN OPKRAS YÜNU MÜMKfîN OLAN EN KISA ZAMANDA YAPILACAĞ1N1 Bİ1.MKLİSİNİZ rELEI'XJNLA VERUtGINtZ EMtRLERt UKRHAL YBRİ NE GETtREBtLMEK VAZİ FELERİMlZtN EN ÖNEMLİ StUtR ARANILAN KIYMETLKR: YAPI VE KKKDÎ ÖANKASI YAPI VE KKEDİ HANKASI RÜUHAN HAKKI OARANTI HANKASI OARANTI HANKASI RÜÇHAN HAKKI T TtCARE'f BANKAS1 ISTANBUL BANKASI AKHANK 1. İS BANKASİ T. 1$ BANKASİ KUR0CÜ r. SINAİ KALK1NMA BAN ÖOUKSAN SÎKAS DEVA HULDtNO NASAS tZOCAM SINAİ MALİ TESEBBOSLER TAT KONSERVE KAKAK RABAK KUROCU îjARK DEGtRMENLERl JTTÎHAT DEĞİRM1SNCİLİK YTONG TEZSAN T. 8IEMKNS OLMUK 0 KAV ORMAN SANAYİt 0 KOÇ HOLDİNG 0 OTOSAN 0 HEKTA9 0 SA I'ILIK KIYMETLEF ! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SARKUSYAN 115 adet ıstlkbal için yatırım SANAYİ KHlkınmnsı 15 ad. %15 kar daftıttı. ÜNtROYAL 100.000 TL'llk İStikbal için yatırım PLASTİFAY 50 fldet NOBEL Ilâç Sanayl 15 A«t nomınal fiyatla. ANADOLU Can Sanayl 200 bln TU'Uk HtlkbaJ İçin yatıntn. KARADENÎZ Bakırlan 30 ad 1000 TL'si 4S0 Tr/dan ı A M S A N JMJ Adet tstlkbal RABAK RUçhaa bakkı 1U0 f> det KGE BtRACILIK RUçrıan hak ki 100 Adet. CEI.tK HA1.AT 150 Adet. KAV 100 Adet. BOHOSAN ıo ADBT (Merrü» Ketlmlzın eo gUçlü ruruluslanndandır.) KJLYU2N 80 adet (% V) t+ mettü wvzt etmlstir) MKN3DCAT SANTRAL 100 ADET ( • > > zs temettU t»nt «t.mntlr ) KORUMA TARIM 41) adet ( H 35 temettU tevsl etmlşUr. Sertnay* artt.ırtmı yapacaktır.) PtMAS 150 adet ( * 14 temettu teva etmisUr.) SATILIK TAHVtLLER VATAN Konserve tahvili 45.000 TL.'lık Uzerinde 3 kupon var. Her sene Itraya tabl 1000 TL. sı 93ü TL.dan 0 1976 SAVUNMA tahvili, 5 oıllyon llralık '/> 11 faizll. 0 (, IROVA CAM tahvtli 'M 18 falzli 30 btn TL.1ık. 0 HANKER ZEKİ: 22 06 86 27 52 13 IZMtR: 13 82 21 MKRKEZ: 4. Vakıf Han A» ma Kat, No: 89 Bahçelcapı / İST. 0 0 ARUMA 0 0 0 RAÖIMSIZ TIJKKIYE tlk 5. Sa.viKi IopUltınlaıı Hnftalik Siyasî Gajtpfenin 7. Sayısı Çıktı Bu Sayıda: C rellatlann Dökluklerı Kan Kendilerıni Boğacak • Şeref Mer.flesl • Kerımler Olınez • Seçim Herşeyı Halletmez • Yeni Bir Gençlık örgütü zorunludur 0 Kapitalizm İçın Kn Kârlı İs: ölum Ticaretı • Carter Kabinesl Işbaşında • Egemen Sınıt. îşbirlikçi Burjuvazl • Vatan Partisı Kongresi Yapıldı • Terlıııler Kavramlar: Devrim Nedir? • Psiko • Putalojik Bir Olay • Envtr Hoca ÇKP Ci'gislnc Karşı çıkıyor BAGIMSIZ Tt'RKtVB «er çek olacaktır, eneellenemez! t>vrpslndc hulamayan vnya dağıtımında görcv Rlmak isteyenler Için, inLeme adresi: TlcHrcthane Sok. No: 12/7A Sultanahmet İSTANBDL ZEYNEP», «BAHRİSELİ ÇOCUK» Edlp Cansever: I «BEN RUHt BEY NASILIM» Demir OzlU: t «BİR UZUN SONBAHAR» Kemal Sülker: I «İKİ KONFKUIiRASYON» Sezer Tansuğ) «SANATIN ntLt» Murafier Buyrukçu: I «ARKASI YARIN» Errnan Şener: I «SİNEMA SF.YtRClStNlN ELKtTABI» Turgut Etlngü: I «İIK (İRKV. Fahrl Erdlnç: •«TÜRKİYE HfKAYELERİ» Yılmaz Gruda: » «Şll BİZİM TtYATROMUZ» Salâh Birsel: ı «ŞltRlN ILKELERt* Agâh ÖüRÜç: ( «SANSÜR DOSYASI» Her kitap 15 lira P.K. 836, Istanbul DRgıtım: BATEŞ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 SUDA YAYINLARI 0 Orhan Suda Genis avıklamalı, ansiklopedik SOSYALİZM SÖZLÜGt 50 Lira Lutfi Kalell: KARDEŞLERtN KtNl Alevı • Sünnl kavgasının altında yatan ekonomik ve siyasal çıkarlarııı lçyuzunti anlatan roman. 25 Llra. D. Guerin FAŞIZM VE BÜYÜK SERMAYE Faşizmi bütün boyutlarıyla orlaya koyan Unlü eser. 25 Lira A. Thalhelmer, O. Bauer FAŞlZM VE KAPtTALtZM 12.5 Lira P. Nennı ISPANYA'DA tÇSAVAŞ VE FAŞIZM 20 Lira Ernest Mandel MARKSİST EKONOMİ EL KtTABI (Uç cilt) takımı 80 Lira Nikitln F.KONOMt POLlTtGtN TEMEL ILKELERt 15 Lira Karl Marx ÜCRETLt EMEK VE KERMAYE 8 Llra. H. Denls MARKStST DEGER TEORlSt VE KAPİTALİZM 10 Lira A. Seraflmovig DEMİR TUFAN] roman, 15 Lira Leon Troçkl SOSYALİZMİN GÜNCEL MESELELERİ 35 Lira F. Engels LUDWİG FEUERBACH VE KLASİK ALMAN FELSEFESİNİN SONU 10 Llra. 0 0 0 0 B. Traven'in romanı ye niden çıktı .. Kitapçınızdan arayınız... tSYAN... tSYAN... İSYAN... * Romanlar: Jack London'dan: MACERA Oançovski'den: DEMİR PARMAKLIKLAR... Polevoy'dan: İNSANLIK UGRUNA Gribçeva'dan: SENt IIALK ADINA OLUME MAHKCM FDİYORUM. . Fernandez'den: SÜLEYMANIN AGAÇLARI .. Scınerrıev'den: HtÇBIRt DÖNMEDt .. Stancu'dan: TOPAL .. Azuela'dan: AYAKLANMA... Guma'dan: StSLF.R DAGlLIRKEN... • lnceleıneler: Zaharıev'den MAOCU PARTt ÜZERtNE... Dimitrof'tan HALK CUMHURİYETİNE DOGRU . Spasov'dan KulgarisUn Halk (Jumhurlyeti'ndp DEVLET Ü Fısclıer'dcn LEİİ'ZİG tgnatot'tan GEORfi! DİMİTnüF... Finney'den 1)1 NYA HÜKÜMETt CtA.., RusseH'dan BOLSEVİZM... • Nâzım Hikmeffn Eserleri: SON ŞİIRI.KRİ. YASAMAK GÜZ1X SEY BEKARDEŞİıM.. • ödemell gonderillr... Katalog lsteytnlz... HABORA KtTAAEVt P.K. 8 Bevazıt Istanbul 0 ıcm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KASI 0 Dündar Yayınlan Test Kitapları • Ortaokul Mezunlan Için Girlş Testleri 20 Llra • Ortaokulu Bitirme Soru • Cevapları 25 Llra • Açıklamalı Çozümlü Testli Modern Matematlk Orta: 3 25 Lira • Açıklamalı, Çözumlu Trstli Modern Matematik Orta. 2 25 Lira 0 Açıklamalı ÇözümlU TestM Modern Fen Hllpist Orta: 23 20 Lıra • tlkokul Mezunlan Için Oiris Testleri 30 Ura • tlkokul Bitirme Soru Cevapları 12.5 Llra • Kolejlere Glris Testleri (Matematlk Zeka) 20 Llra tsteme: Hüseyin DUndar 0 0 Personnel Requıred N. V. Turkse Shell Requires For Its Diyarbakır Organisatlon. 0 Field Personnel Supervisor Candidates ShoüitC Tlave Completed Thelr Milltary Servfce And Be prepared To Live And Work in Diyarbakır Are». They Also Should Have At Least 5 Years Buslness Experience Including Labour Legislation And Personel Admlnistration. Good Knowledge Of English İs Essential. Pleasp Svıbmlt Leters Of Applıration İn English, Together With Curriculum Vitae In Confidence To: 0 0 0 0 0 0 y ıı Tel.: P.K. 1345 ISTANBUL 26 81 41 0 0 MAVİ SEVDA TAPINAĞI (Jllfler) (ŞÎİRLER) Yazan: Dr. Selçuk ALSAN Nefis baskı, 100 sayfa, 10 lira. Herkesin anlayabilecegl karasevda, hUzün, doga ve dUşünce şiirlerl. GerçeküstUcUlUk yerine gerçekçılik. Sevenlerin kltabı. MAVİ SEVDA TAPINAGlNI blr ziyaret edinlz, iylleşeceksini. Ankara kitapçılarmda. KEMALIST UIJİU 100. Sayısmda • EŞREF ÜREN HALİM YAGCIOGLU MUZAFFER UÛRASKAN ÖMER FARUK TOPRAK MEHMET HAŞMET CAHİT ÖZTELLİ ŞAHtNKAYA DİL BtLGAY ESEMENLİ OSMAN ORAL SULEYMAN GÜNDÜZ MEHMETALI GÜMÜŞTÜRNA FİKRET HÜSEYtN URAL'l en güzel yazılarıyla sunar. • ABONE IŞLERİ Posta Kntusu 332 Kınlay ANKARA • Tanesl 5 llra IÜCÜNCÜ DÜNYA YAYINLARI M. HASANEYN HEYKEL 1973 ARAP İSRAİL SAVAŞI VE ORrAüOGU Mısırlı ünlü yazar, Mısır' da yayınlanması yasaklanan bu kJtabında, Ortadogu tarihlnin 19671973 yılları arasındakl dönemlnl ve 1973 Savaşını tllra perde arkası yönleriylo aydınlıga kavuşturuyor: 0 Savaş karan nasıl aıın dı? 0 Mısır • Surlye ortaK «Bedr Harekfttı» 0 Şaşırtma Planı oosıl uygulandı? 0 Israil tstlhbaratı uyuyor 0 Israll'ln MtT.e dayanan stratejlsl 0 Gurur, ordulan yenÜKİye götUrür 0 Mısır ordusu Süveys Kanalını nasıl geçtl? 0 Barlev Hattının du?üşü 0 «Elektronlk Savaş. 0 Brejnev, Mısır ordusunun Sina'da ilerlemesinl lsterken, Sedat neden •hayır» dedi? 0 tsrail'in gırtlagından çektirllen el 0 Surlye, neden Sedat'a bozuldu? 0 Brejnev'ln Ultlmatom niteliğindekt mesajı Amerika'vı endişelendırı yor 0 Nükleer alarm 0 «Petrol silfthı.nın tettgl klmlerin elinde? 0 «Petrol ambargosu nasıl Amerika'ya yaradı? 0 Ve glzli kalmıs laha birçok konu (1 Şubatta plyasada) Gcncl Dajhtım TÜRDA Slparl? adresl: P.K. 38 Bahçelievler tstanbul HEAD PERSONNEL C/O N. V. TURKSE SHELL P.K. 115 Yenlsehir ANKARA (Has: 277) 837 AZOT SANAYij T.A.Ş: GENEL MÜDÜRLÜGÜNDEN "Mayi Amonyak Satın Alınacaktır,, 1 Gemllk GUbre teslslerimlz ihtlyacına blnaen 33 *C de soğutulmus 40.000 m/ton mayi Amonyak satınalınacaktır. • * Istekliler; bu lşe ait sartnameyl tzmir Caddesı No: 35 Kızılay/Ankara adresindeki Genel MUdurlügünıüzden veya Rıhtım Cad. Çıracı Sokak. R. Han Kat: 2 Karaköy/ISTANBUL adresindeki Satınalma MUdUriulüğUmiizden bedelsiz olarak temin edebillrler. 3 Şartnameslne uygun olarak hazırlanacak teklıt m«ktuplan 22 subat 1977 «Unü saat 16.30'a Kadar Genel MüdürlUğUmüzde bulunacak sekllde postalanmış veya eiden Haberleşme ve Arslv MUdUrlUgUmüze tevdi f>dıimls olacaktır. Postada vakl geclkmeler ve zamanında verümey^r teklifler nazara aluımayacaktır. 4 Şlrketlmlz 2490 sayılı kanuna tabl olmadıjtından, thaleyl yapıp yapmamakta ve dilediğlne vermekte v« bölmekte tamamen serbesttir. (Basın: 11028) 841 0 RUSYATJA SOSYAL DEMOKRASlNtN İKİ TUTUMU 15 Lira 0 Metin ÎLKÎN NÖBET Hikâyeler, 10 Ura SUDA YAYINLARI TEL: 28 41 98 P. K. 1 Sirkeci îstanbul 0 Lenin ŞUBAT 1977 Sayı 7 • Oğuz Kftzım Atok • Ahmet Uysal • Subutay Hikmet • SUleyman Yagız • Halim Ugurlu 0 Ercüment Uçarı A Hasan Izzettin Dinamc • Kudret Recep Emiroğlu 0 tsmet Kemal 0 Özgilr Coşkun 0 Zühtü Bayar 0 Hüseyin Atabas 0 Sanıı N. özerdim 0 Siileyman Okay 0 tlhan Oemiraslan P.K. 641 Sirkeci Istanbul Avukat Rifat ERSOY'un en son değişlklikleriyle tznhlı Notlu tçtihatlı HUKUK USUIÜ MUHAKEMELERI KANUNU 1268 sayfa lüks cılüi 300 TL. tsteme Konya Sok. 34/18 ANKARA ALMANYA'da KİTAP denlnce KAYNAR KİTABEVÎ akla gelir.. D 4100 DUISBURG Hansastr. 86 Tel.: (0203) 33 17 95 Luo KuangPin, Yang YtYen KIZIL KAYALAR (Roman) Çıktı. 30 Ura * Devrimci Ankara Sanat Tiyatrosu HALKIN GÜCÜ (Oyun, 2 perde) Çıktı. 10 Lira * Enver Hoca SOVYCT REVlZYONİZMİNE KARŞI İMÜCAUELE BAYRAĞINI YÜKSELTE LİM Çıkıyor Jdanov EDEBİYAT, MÜZtK VK FELSEFE ÜZERtNE Çıkıyor * Çen ÇangFeng BAŞKAN MAO ILE UZUN YÜRÜYÜŞ ÜZERtNE 10 U r a Isteme adresi: TÜRDA Hamam Sok. 4/2 Cagaloğlu ISTANBUL BORA yayınlan MENKUL SATIŞ İLANI 197S/13678 ISTANBUL BEŞİNCI ICRA MEMURLUGUNÜAN Mahcuz olup satılmasına karar verllen 60.000 lira tahmini değerde 34 UK 397 plakalı 1975 mode! Murat marka husust oto 7.2.1977 pazartesi gUnU saat 12.30 Ile 12.45 arasmda Aksaray KUçUKlanga KUrkçübaşı Mah. Uudu odnları çıkmazı No: 6'da satılacaktır. Satıs tutarı tahmfn olunan değerin "o75'şini aşmadığı takdlrde Ikinci artırmaya bırakılarak 9.2.1977 çarsamba günü aynt saat ve aynı yerde en çok artırana satılacaktır tsteklilerln satış yerlnde memura müracaatlan 11 an olunur. (Hasın: 594) 840 KAYIP îstanbul Tıp f'aktlltesinden aldıgım hüviyet ve İETT kartımı kaybettim. Geçerslzdlr. Ayse SEYHAN Gazetedler: . /RS6 KAYIP 27.8.971 tarihll 1652 lira 85 kurusluk teminat, rnnkbuzunu kaybettim. HUkümsUzdür. Refla ATAfi Gazet«cller: ../R57 KAYIP Moda Meslek Usesinden aldifım tasdtltnamevl kaybettim. HUkUms<lzdür. Semra İŞSEVKR Gazeteciler: H S d KAYIP Şebeke ve pasomu I kaybettim. Geçersizdir. I Denit İZYOLİ Gazeteciler:.../861 KAYIP Şebekemi ve okulu giris kartını kaybettim. Aslı hükümsüzdür. Şaban DUMAN Cumhurlyet 852 KAYIP Atatürk Egitim EnstitüsUnden aldığım *ETT Kartımı kaybetUm. Hükümsüzdur. Sinasl YILDiniM Gazetecı ler:.. ./859 KAYIP Istanbul Traflk MtidtlrlÜBunden aldıftım ehliyetlmi kaybettim. HUkUmsU^dUr. Aılr TEKtN Gaz9tecller:.../8«'l KAYIP H. Ü. şebekemi k»ybettim. Geçersizdir. SerpU TÜZÜNER Cumhurlyet 882
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog