Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

11 T I CUMHURIYET 27 OCAK 1977 40 Y;L ÖNCE CUMHURiYET 27.1.193S GOKIERDE BIR OLAY OSIO, 28 Dün gece «Kurev feeri» denllen gbk olayı görui müş. Telemark eyaletindekı R)u kan çehrinl birkaç saat kaaaı gtlndUzmtlş gibi aydınlatmıştT Olay Avrupa'nm dıjter bazı >e hirlerinde de gbrUlmüş, R yter'ln Viyana muhabirinin blldir diğlne gttre, gece gök yüzünde bırdnn btrı» kınl hlr ışık oîa lıgı aydınlatmış, nütün dag nr tepeıer kızıla boyaıımıştıı FTan sa'mn kuzeyınde de aynı o'ev gorülrrüs, basrı kbvlerde kıyanıe. oltıyor ranniyle büyllk hevecan uyanmRsına neden olmustur Rasathine MUdurümü? FV1r hopa btr mııhabirimlze olsy hak VnnrİA şunlan Bu dairaa kuzev taraflanpda lörulen bir olaydır. îskandmavya gıbı deniz sathtndan 80100 kı lometre kadar yüksekliktp. n&.«ıl olan tvonızasvon olayındarı iba rpttir Yalnız bu defa Avrupa'nın gtiney memleketlertne kadar u zamıs olmasına pek az r u an mıstır Bu bakımdan önemlıutr Hele memleketimlr,de hiç gorUl mez » • Çevirdıgi filmierın konuunu krmdı vazan, rejtsını ktmrtı idare Pden basrollerıni sendı oynavan bevaz perdenın vasu \t şısman artistı Mae West, AmerikHlılnr tarafındnn ataro/ e^'lmiştir Afaroz pdılrresıne lebtp da «Adem ıle Havva» filmındcsı farla dekolte rolü ve taahh'i'lüne sadık kalmamış olmMidır Arpad ve Gorki Hasan tzzettin DiNAMO TAJI T0PRA6I AITIN SAĞCI BASIN NE DİYOR ? Koalisycnda "ortak,, Propagandada "düşman «Seçlm %ılı»na Kİrllmeshİp hirllklr MC ortaklarının bir hirlerin? vonelttlklprl Miçlanıa \r «aldırılar »labilriiginc arttı. Tıpkı ^ıitcmli Mvasal cınsiPtlprın hlrdpnblre tırma ıııs ka\(lrtme«l glhl tstp «aıtcı hdsının »rçlmlpr \f İ V K piHilprl ıı»prınp fü «Selâmet»çilere karşı «Nizam»>cılar! Mılli SelaniPt PaıtlsmdRkı huzıirsuZiUk h«d scfhaya gelmiş ve ybnetlnun muhajîler Nızun P.ııhsı adı altında yenl bır partı KUTnak üaer# tçislert Bakanhgına nıüracaat etmı*lerdır. Ankara'nın nıııltımılyoner zengınlennden Aiı met \rmutçuoglu'nun evindekı toplantılarda %f> liştırılen yenl parti kurma hazırhlclarının mtlsta fi Çalışma Bakanı Ahınet Tevfık Pansu'nun baş kanlığında gerçekleştırildığı ogrenılmistır Si7an habprlpre göre, Ahmet Tevfık Paksu'nun da dahıl oldugu MSP'li paılamenterler yenı partıyl deste<. lemektp, ancak ^ımdılık çeşıtli sebeplerle bu partı üe olan Irtıbatlarını gizlemektedırlpr Nİ7am Partısınin kuruUı^ıı vurl çapında t» mamlandıktan sonra partı yonetıcilerlne karsı olan Paksu gnıbu resmen lltıhak pdecpklerdlr (Mlllet. 24.1.1977) TELEViZYON KUKLALARIN DÜNY<VSI Çeşitli bftkileri tenıtan kufc la film di7,lsinden bir baska bölUm daha yavuüanaeak lfl.05 RtNDALLI KüçUk seyırciler lçin hazırlanan program dizisinın bu bolümunde, yine Anado lu'nun bir yöresinden bir folklör Röstensl sunuluyor vo bu folklör gttsterisinın hangt voreden olduğu soruluyor Prograının ikincl T8 son bblümünde bir Atasozü dramattze edılerek oy nanıyor ve küçük seytreilflre bu Atasözünün hangi Atasozü olduju soruluvor. Yapım Yönetim: Sami Öncü. 1850 ÎNSAN VE DÜNYASI Dr. Gülseren Budaycıoğlu'nun sundugu programda, 18.40 bir hastalık el« alınarak konu uzmanlarla tartışıUyor 20 00 HABERI.ER VE HAVA DliRUMU 20.35 ALTI "MtLYONLUK AD11V1 Diri fılmin AFRtKATJA BIR MACERA adh bölllmü VByınlanacak. Afrika'da bulunan Ka.ta.ra Ulkesıne yabancı bir devlet tarafından silah yardırm yapılmnktadır Ancak Btrlesmış Mılletlfr ÖrfrUtünce yapılan anlaşınaîa göre Katara'ya hiç bir ülke stlah >arcıımı yapmayacak v« boylelıklp sılah dengesi saflanmıç olacakür. Gizlice Katera ya ^okulan BİUh ların fılm ve foto^rallftrım çeken bir ııçak, lrtlfa kaybedpr^k Katara topraklanna inmek ronında kalır Fotnfcraf v? filmlerin Ka tara'hlann elınp geçmcm»8i ve Birleçmıs Mılletlcr örgUtUne gonrierılebılme^ı lçın Astronot Steve AusHn gorevlendınlır Seslendır me Yonptm«ni Tülay Sa mıırkaî. 21J85 KLASİK BATl Programda Hikmet Çimşek Yonetimmdekı Cumhur Bajkanlığı S«nfonl Orkes trası izlenecek Prograında yer alan eserl'r şunlar Saint Saens'in İSKELET LKRİN DANST ve Ferlt Tü 7iın ün ÇAYDA C^RA Bale sintn g l n ş mUıgi. HABKR PROC.R.4M TRT Haber Merke^ırun ha nrlayacajtı bir güncel ko nu ekrana geHyor. GtÎNE BAKIŞ 11.55 RADYO Yabnnrı dıl dersı 1130 12 00 Bolge haberleri Ögle uzert 1210 Açılış, program ve kısa haberler noo Haberler TUrküler, sarkılar ve oyun 13 15 Oyun havalan 14 32 Bızden spsler havaları 1R00 Kı«a haberlpr Gun aydın Bölgesel gunaydın ısoı Si7i Ae bırlıkte 16 00 Bblge hnberleri Kbve haberler 16 05 Yabanrı dıl rtersl Haberler 16 35 Hafif müzık Sabahtan sabaha Kısa haberler 16 45 Çocuk bahçesl Damla damla noo Kısa habprlpr Deprem 17 02 Akşama dngru Kısa haberler 19 00 Ha'oerler 19 30 BoİResel yayın Arkası yarin 20 15 Kov dagarcıftı Kısa haberler 20 40 Nev tak«nmı Çocuk bahçesl •20 45 Dm VP ahlrik knnn*'" *, Tlhküler TRT 1 05 00 05 05 06 02 06 30 07 02 07.10 07 40 09 00 0P02 09 45 10 00 10 01 1100 1101 • Altur» bi(,ımınde ya7ilmasııu ıs tpr Bu yüzden yeııı çıkmış olaıı hıkaye kıtabının adını da (taşı topragı Altun) dıye sarmıştır 00 02 Gece yansından gonra Arpad, kıtabın ba^ma sençlık hı 00 40 Küçuk konser kayelerını sualamış Bunlarda 00 55 Kısa haberler toplıım düzpnını oluşturan gorev 01 00 05 00 Gece yarısı lerle, ıneslek, ış ırbabmın bır^r 11 İB sağlıklı portrelerını çızıyor ()rııpgnı, Tuccar, memur, lıamal, tütuncu kızların aşk gereksınnnle Yurttan sesler kadınlar 18% 13 15 Hafıf mu7ilc ıııu, goreneklprını anlatan Kuııtoplulugu 13 30 Olaylann igınden ser ıhtıyacı, gibı kuçuk hikjys1 14 00 Şarkılar ) 08 00 GUn başlıyor lerle Turk toplumunun anatomı 19 30 Çeşitli mü7ik 09 00 Olayların ıçinden 14 15 Çaffımızın bllım sını yapmaktadır Konser ıhtıya önrüleri 1145 Karma fasıl 09 30 Türktiler cı, adlı hıkâyp, bır ttıtuncu kızın 20 lö Barok müzık 14 45 O7aıılık torpsınl 00 45 önce söz varda KÜnluk yaşavışındakı P " belırgın yaşatanlar 20 30 Olayı^rın içınden 1015 $arkılar ttıtkulannı dtılatır Tütürıru ki7in 31 00 AÇIK oturum 10 30 Okul radyosu 15 01 Okul radvosu kuçünıpncık a % . k dramı, Tur^ ,^ , 22 02 Yav Kur saatl 1130 TUrJ* efsanelefi 16 00 ^nrlsilar ı^çısının ppk iyi bilındıaı sanılan 16 20 Arkası yarın 23 00 Haüf müzık ,; 11 45 Şarkılar duygulu bır yanını ıncelemekte16 40 Kadın ve aıls , . 21 H Bir romanımw TP' 12 00. HafU mücjtk ..... rMr1 Bır nıtısamereı fevkHİadp hı ;CJ 17 40 âevılen sesleı ' 23 30 Haberlpr > 12 20 Aile çevresi kaypsıyle Istanbııl'un dırekler 23 35 TUrküler geçıdi 18 00 Atatürk'ten 12 40 Türkçe sözlü haflf mü«ik arası, Şeh7adebaşı müsamerp, 18 20 SB/ esprleri ?1 n Propram ve kapanış noo Haberler kanıo gecelennı ta «joruklugu nun anılarından yar<ıı lfınarak or nok bır gece bıçunınde saptanııç. 18 20 Oda müzigı 12 00 Eprabrr ve snlo çarkıla\ Altmış yıl onrekı toplumsal ya t'« Anıların müzıftl 12 30 TürkUİpr geçldi şayısınuzın en gü7el halk eglente UOO Erkekler toplulujhı 20 00 Bır konser 07 00 Açılıs ve program leıı olarak bpnimsenen bu tıyat21 '10 Geceve dogru 13 30 Konser saatı 07 02 Güne baslarken ro oyun gecplfirı, ya7arın scçkın 08 00 Sabah konserı 15 00 Çagdaj Türk sanat mdijtı 22 00 Caz îBrkırılan hır nnısı olarak degıl de toplıım 32 10 SolıstİPrden pcmenler 09 00 Flflklar arasında 16 0C VÜ7\k dunynsından sal bır ornek olarak verılmek ıv 17 00 Çpşı 11 sololar ve lar soloları 10 00 îlinün konseıi lenmış tstanbul'un bın bır tııı 17 30 KüçUk konser 2.1 00 (»ece konserı 11 00 Yurttan »esler erkekler IU goıanüşünü butun psıkolojık f 18 00 Kokenripn çUnürnüze 24 00 Gece ve müzık oplulugu toplarıyle ret\klı bııer kanavıçe halk çalgıları 01 (V Program ve kapanıg 11.30 Barok tnüzilc gibi ışleyen Burlıan Arpad, bir sokak kopeğinın her zaman açıklı serüvenirtı de, bu yıgınla can lının, cansızın seruvenıne ekleme yi unutmamış Bir köpegın, bır zavallı dunya yurttaşı olan bu suçsuz hayvanın agulanarak ol «NalınJar» Paıarteai hartç ner Sınıfı Uvanıyor K. Sunal BEVOGLÜ dürülüîilndeki ınsancıl olmayan gün 21.15 Cumartaal 18.15 Pai M. özkul çaresizlıgi de bıze duyurmak ıs ANKARA (64 16 B6) : Gel Bazar 18 15 21 15 HAKAN (23 42 33) Hahabam temlş Arpad, bayTam sabahı hınşalım M Ar R. DEVEKLŞU KABARE (44 4fi Sınıfı Uyanıyor K. Sunal k*yesınde polisçe yok yere yakaAS (47 63 15) : Savaş Kurban 75) «Yalan Dflnya» Pazart*sl M Özkul lanıp poliste okşanan bir isçinm ları R Schnetder RP. haıiç her gün 21 30 Çarsamba. tPEK (72 2S 11) Havat Dalgaufacık sprüveninı de vermevı ATLAS (44 08 35) : Eti Senın cumartesl, pazar 18 30 lan Emmanuelle R.T unutmamış Bu, elbettp, onun Kemlği Benım Luis De Furveı • MURAT (24 05 5«) 1 HabaDOSTIAR TtYATROSl) (47 04 belleğindeki sayısız olaylardan RF bam Suııfı Uvanıyor K. Sunal M) «Bıtmeyen Kavga» Sa ] en ucuzudur. DÜNYA (49 01 88) : Geri Tepen 2 Şafakta Bulujalım C. Arlı 21 30 Çarsamba, Cuma 18.30 Silah A. Delon RF. kın Pazar 12 00 1530 «Sabotaj EMEK (44 84 39) : Tommy SUB (23 «7 12) 1 Soy ve ö l Oyunu» Çarsamba 221 an, CuA. Margret O. Reed Rt. dur 2 Insan GiM Yaşa Erltelc ma 15 30 Cumarte§l 18 30 FtTAŞ (49 01 66) : öldurem Gtbl ö l O. ULKt) • G. ÖZCAN (4« «0 Hırs S. Caaını BÎ. SAFAK 122 25 13) Soy ve ÖlBl) «fUme Nryet» Sal) barlç GAZİ (40 38 25) : öldüren Hır* dür E. Fenech R.T ber gun 21 00 • Cumartesl, pazar • S. Casıru Rî. 1S00 KADIKOY İNCt (4U 45 95) : Kana Kan KAO1K0T tL TtYATRUSO A. Işık R. OCAK (M 37 71) Kan» Kan uı işclal, blllndigi gibl. 1917 (Tevtlk deienbe) «Kilidl Boıuk» KENT (47 77 62) : Geri Tepen A Işık devrlrrunin provasını 1905 yv Salı hariç her gün 21.30. Cu Stlah A. Etelon RT. REKS (.Tfi 01 12) Hababam Sılında yapmıştı Bu canlı onmartesı. Pazar 18 30 KONAK: (48 26 06) : Eti B«nıfı Uyanıyor K. Sunal M. cu işçılerln onemli bir bolügtl, KENT OYUNCULARI (4« X5 nlm Kemlgl Senln Louıs De özkul .lapon emperyalistlerın paparası811) «Yasak Elm*» Çarsamba Punes RF. SÜREYYA O« M »2) 1lık Dunı viyen Rus soylularının uşaklaMELODÎ (64 13 14) : Tehllke15 00 • 21.15 Perçembe, cuma daklar M Hemigway R l rı kazak atlılarınca kılıçtan geçıyi Severim S. VVhitman M. 21.15 • Cumartesl 18.15 21.15 rilrruşU. Bu katlıam Çaruı kışlık Landau «Katır Tırnagi» P a « r 15 00 sarayı onünde yapılmışü Son MISTIK (48 15 14) : 1 Alba 18 15 kerte duygulu bır devrımci olan ALl POVKAZDâLO (49 M « ) Atlantls Ülkesinde; 2 Insan NEJAT tntUUK (22 41 12) Gorki, Rus ısçısinin bu yığınlar«Dur Knnıışma Su« Sflylcme» Gıbı Yaşa Erkek Gıbı ö l RT. «Muzdarip» Çarsamba bariç ca kurbanını devrimci sanat m Pazarteal hanç ber g«ca 21.15 • her gun 21 M • Cumarteal, paÖZLEM (68 60 83) : 1 Habaışıklı perdesine yansıtmak üzere Çar&amba 18 30 Cumarte«l, p«bam Sınıfı Uyanıyor M. özzar 18 30 • Güneş Çocukları» oyunutar 15 30 kul; 2 Kana Kan A I?ık N. SEREZLt T. AŞKINER RÜYA (44 54 57) : Atlllı Dellnıı yazmıştı. Bunu bır zındanda AIMYAMANYA KUMFANXA TtYATROSL (48 48 50) .raznrtoınh T. Korel R (44 25 2« Sıraselvtler) <>dl Ayazdı. Pıyer ile Pol kalesının bır tesl Şenllk var» Cuma, Cumar SES (45 24 16) : Beş Belâh Amin Avantadan Lavanu» Pazartesl, Pazar 2130 CumartMl 15 30 7indanında. Buraya atılışının nedam RT. tesı tıariç her gece "21.0(. Çar Pazar 18 30 •Başbakan Oluyodenı de, işçi katlıamı ıçın yapSİTE (47 «9 47) • Soy v* OldUr jamba, cumartesı, pazar 18 30 rum. Çarşamba 15 30. Perjemtığı yazılı bır protesto ıdi Gor E Fenecb Rî BAKIRKOY TtYArROSU (71 be 18 30 21 30 ki, bu olaya pek büyük bır bnem SÎNEPOP (44 24 22) HosM» 5!) 49) «Hahabam Sınıfı Sınıfta FATtH (26 53 M) «Bır Şpfrali vermişti Bu akıtılan kanlann, ta E Traeger RT Kaldi» Pazarteîi harıç ner gün Bın Seftali. 14JW .DUğun YENtMEI.EK (44 42 8!)) Soy ve rihın gelecek sayfalarını işçi sı21 30 Pa7ar 18 Mi Yada Davul. 2100 öldur E. Fenech B t nıfının yararına kızartacağma BİRMK hAHNESl (48 53 4B) HARBtYE (40 77 20) «DemokYUMURCAK (61 01 91) 1 K« «Sozu&n'ın tyi lnsanı» Perinamyordu Gerçekten de kazakrasi GemiM» 21 00 babam Sınıfı Uyanıyor K. Su çembe 21.15 Cuma 1816 2U& KADIKÖY (3« 31 2») .l^lıkçj» larmın kılıçlannı uçlarmdan dam nal 2 Uç Kagıtçılar C. Arkın Cumartpsı, pazar 15 İS 18 15 21000 layan İşçi kanlarıyle kızaran FaÇEVRE TtYATROSU (A. ErAKSARAY ÜSKUDAR (33 03 97) «Sular tersburg caddeleri, 1917 de burbulak • M. SereıU 25 01 78) Aydmlanıyordu» 18 00 2100 BULVAR (21 35 J8) Hababam dan Kronştad devrimci denızcilerının devrim buyruklarını dalgalandırarak geçmelerinl Sdjlaya caktı. Gttzel oyunun çeviricisi Muammer Tuncer, birçok güıel KARAKOY: Sema (Galata). p kltabın çeviriolsidlr. Romanlann BAKIRKÖY: Kent (Ebürztya Gedıkpa?a Sağlık, KASIMPAŞA: Karadeniz (BaEsnaf (Süleynıanıye), Kıs,anca yanısıra pedagojik kitaplarm çevı Cad),Yeni Osmanıye (Osmanıye) harıye Cad.), DikıMaş (Haskby). Başaran (Nışanca). Nusrct (Bahçclıpvler), Hürrıyet rıcıliglni de yapmıştır. Onun usEYtP: Guven (Akar^eşmP), SARIYER: Büyukdere (Çayır(Şırlnevlcr), Ferda (Yaşilkoyı, ta türkçesi Gorki'nın bu güzel Gürsoy (Alıbeykoyu), ÖnUr (Rabaşı Cad), Yalvaç (Boyacıkoy) Kannrya (Kanarya), fceda (Esen gençlik oyununu bize bütün dost mı). Boyeı (AltıntepsO ler köyıi), Merkpz (Sefa koy), Sul ştŞLl: ömür (Osmanbey). çi7gılprıyle sunmakta Ancak, şu FATİH: Frrhundo (Halıcılar Sargın (Pangaltı), Ankara (Nışan tan (Yemmahalle ı Cad). Bahar (Nışanca Cad), Çesırada, kulağıma çahndıgına götaşı), Kaptanpaşa (Okmeydanı) BEŞtKTAŞ: Ihlamur (Iblan^ur peloglu (Çapa), Yusufpaşa <Ak re, bu oyunu Can Yücel de çeCad). Jale (Gayrettepe), Pınar naray), Espkapı Potek (Esekapıı, Sernt (Gürsel Mah ), Nesrın fGül tepe), Nursel (Çeliktepe). Koçalp vırmış, ya oynamakta ya da oyd Lpvpnt), Ortakoy (Ortakoy), Cibali Mülkıyeli ıClV«alıi (Esentepe), Bılgi (Sanayı Mah ) namamak llzere hazırlıftı yapılCem (Bebekt. O. O. P\ŞA: 07 1 (Morke/ maktadır. Meksım Gorkı'yi sstlSKÜDAR: Işılay (Topta^ı» Yu BEYKOZ: Şıfa Eczanesi (Orta Mah>, Nur (Küçükkoy) nus tBağlarbaşı). İhsanıye (Çıçek venler, bu lki çevırıdpn de ayrı çeşme Msh ) KAniKÖY. Çarşı iSofrJtlUçpşçı), Şenay (Çengelköy), Halk ayn yararlanabıhrler BugUn birt.). Anm (Balıariv Cad) Kı BEYOGMJ: Egp (Tarlaba^ı (Ümıanıye) le kitaplıSımuın bir köşpsıni Cad ). Tokgnz (Agahamam Cad ), rıltoprak (Kızıltoprak) Karşıya ZEYTtNBURmj: SUmer Sıh ka (Goztppp), Gölebey (Bostancn üorki'y* ayırmai rorundaaınız. Itır (Taksim Meydanı), TUocarbaçı (Tüccarbaşı) hat (SUmer). EMİNÖKÜ: Merkez (Slrkecl) 4Ş> 20 ö (. oruk'.ar ıçın 21 00 Kısa hnherlPr 21 02 Radyo tıja'rosu 22 00 Kısa hnberlpr (12 Bolsc^el vayın 22 02 T B M M saatl . 02 Haftf Batı miMftt 22 22 Turk'Mer •40 Şnrkılar 21(10 Haberler 23 10 01 00 Bblgesel yayın 23 10 Yurttan spsler 21 40 Şarkılar 24 00 Kısa haberlpr uılıan Arpad, ijoncı diınya sava$ırıın jpr^tlzunü kasıp kivurdugu donemdp Doktnr Hulusı Dosdoğru Ue Inanç dergisını çıkarmakta, doktor, şıır lerıyle Arpad da hlkayelerıyle mı nun sayfalarını süslemekteydı. Faşi7mın bır buzul çagı dev buzulu gıbı ulusların üstüne yuvarlandıgı bu yjllarda edebıyatçılar da ufak tefcklıklerıne bakmadan bunların karşısında dıkılmege başlamışlardı ü donemın küçük hıkaje tünlnde toplumcu yapıtlar veren Arpad, ckırpk parasını kazanmak uğruna ga7Ptecılıge başladı Sonra. ısı çeurmenhğe döktu Çevıncılıktp lüeal bir ye tenek go^terdi Scçtıgı kıtaplar tia yuksek <;evırmenlık yptenpğme uyuyordu Erich Marıa Reınart4ue dan, Bulgar roıriAnı ıların dan okuyucusu hiç eksılmeyen romanlar çpvırdı İürlü konular da pek çok kıtap vazdı Fkmok parasını bu yolda kazanmağa kararlıvdı Ancak, bütün bu yazma çabaları sırasında umıtmadıgı bır şey vardı Hıkjye ya7inak tşte, bu, kırk yıllık gazetecının, ya7j»ıın biricık tutkusudur Yoğun ıslerındcı b.i'jinı aldıkça lıenırn lııkJ\pye sarılır, bunlau bır ko « , r V P VigaraK. venı hıkaye kıtap lannın (..ıtısını kurar Okujucunıın soluguıııı kespu dpvrık cünı lelere pul \rrmevereK temız, ıdpal, kendısını bellı plmeden benımseten idıal bır türkçe\e ula. şır Dıldp ufak tefek kapr,slprı vurdır Bunların japılma.sını ıs ter Ornegın, Altın sozeugunün IKÎIDARA GEIME HESAPIARI Ar orgam >•>> ı l ^ t le lekın F.rer, «Krken spçım» konıısunda «^pçıınler zama IUIKIH \e buguııku hukunıpt dunemınde Krn,ek!eşpcektır», ılrrkpn \alçın l rar, «IUtiıUr APnındırII.ISIIRI allıınU sıınları y»7.nor. «.Sa\ın Oemırpl Adana dn ya yınlaııan Goruş Dpıgısıne o zel bır d»ameç vcrmış 1973 SB çunlcrırun gerıde lıaldıgını belııtpn lıder şoyle dıvor «Ar tık hıçbır parlı AP nın oyları nı alamaydcaktır AP tck ba $ına ıktidara gelecektıı » ( ) >sa>m Uemııel bır propagnn da clu»uııcesıj 1P bu sO7İprı soy'pseydı, 1973 seçımlerındo de ajnı wi7İerı soylerdi ( ) KHUınına hamleleri AP ıktı dan dönemındp hızına vpnıdpn kavu^muyur Turkı^p. bu\Umektcdır HPIŞPV ciar RPI mpKtPüıı I>»nıırel ıktttları ıse darlıgı kfildıruuk I P an ıu^lpimek Içın plan'.ı bır \a tnım polıtıkası ı^lcmtktedır ( ı Basbakan esprlerı açnıi ya ^et'semPvccpk lıale R( 1 mıvtır Bun ın son ornefeını Buısa ılı dahılıncte teınplı ,\U h n büiaı tpşkıl etnıcKtedır Uprruıeı açılışlaıa setışenıedıgı ıtııı mıiNarlık baraıın tp mel atma merasımınp Pnpr]i \e Tabıı Kajmklar Bakanını B Istenmıştır, bunun gerpftinn tsjret pdılmıstır bo^loop «At strtınria» olmadıRı, Mılıi Go ruş bağlıları bu suretle trfsu edıp anlamalıdırlar nRi7. hiç at »ırtından inmemecesi ııe yapılacak hır gorpv Savaş halı. natta ıstersenız seferıyr lık deyıni7 Tek ış vaıriır Sa v^s Hakkı teblıg, htzmpt «avaşı, tekrar edelım «Birın ri Iş» degıl. «Biricık işıttıı, bu » •Jptlk'p Rorp MSPnln huku mrtte kstlmnsınnı anlamı ri» »II. «Mürşid» makineyi tanımlıyor. Maklne nedır Bunun Uıerlnde ehemmlyetlBe blnaen biraz duralım Maktne maddeye aıt itici Kİdırı donücü KPI""' v t l 'ek çı?gı Uzerinde vanl arada kaınr vpınıe ımkanından mahrum bir has sanın flkri manada bır faydava bağlanmasıdır Maklne budur Mpsplft dHacıyatma7,)i gibi mütema dlyen inip çıksın hır kol, kendısını devamlı ındı rıp çıkartan ınpkanık bır tprtıp ıfade pder Yanı makıne dığer bir tarifle fıkrın madde hassalan ıçınd», tek çlzgi ÜTerıııdp hareket kombine&onu demektir O haldp ınaklnp fıkrın kdlestdır. Hal bukı bu kole bunılr.Un mibudumn Kgpr PeyRanı bprlprı olmnsavflı »ekprlpğın bılp ıcart edılebilmıs olarağına bpn ınpıını.ım F vet o büdıfcınlz kag nıdakı te^prlpk bplkı kP^lflerın pn bUyUftudür Duşünıuı Mpsafpvı bıtmevpn «njm KPİmeven bır daıre ıçine almnk vnnı o tekprlpfh bulmak kola> degıl Nprlp razıl KISAKÜRF.K (Sab«h, 24.1.11177) 9 «.sayın Demırel gıbı «hükumet moclı"ıbıveiı» açısıncian degıl de, ancak VP ancak «M'l İPte hızmet merlubıyetı» açı »ından meseleyı PIP Hhvor dur ( ) Ama «hükümPt mpc lubıyetı» sörlennı hatırlayan kımspler ıçin aynı SP\I rahnthkla söylemck mumklın de BU OA MHPDEH... MHP'liler dr 1!>77 npçlmlpr drn «kealn zaferle» çıkaraklarına Inanuorlar. tste Mtl^ I.RT'tP tsmHİl Grrçrk»ri7 imraatvla bu konuıla \B7ilnnlnr «Bıından onrekt seçımlpırip. karşımızdaki guzetelprm Mıl lıyptçı Hareketın gplişmesıni ve vurt çapmda ya\ılmasını, seçımlprdpn ıvı bir netıce çık masını önlemek ıçın neler vap tıklarını bılıyonı/ Ama 1977 spçımlprındp on'ann her nev rıvatını giinü gtlnıtnt! (evap landıracak ve hakpttikleri revabı davamı/ açısından vprp ı^pk b^Mn nınrak Mıllpt, tPk > o. n rif.ii.ı.' . cnk şükür rl 7 liDERCiliK OYUNU ^»Kiıı nnumurdrld SPÇIIH rionrmindr nnsil bir >»eçlm propa^andaKi riıı/rvl tuttıırar»tını ortnva kovma açısın dan son lki rirnek t lki. SON lUVADtS'ten. Bedil Falk'ln «Anahtar!» haslıklı yammdat«Sayın Erbakan hplll ki bp line taktıgı anahtarı, hangı nı v*tle PIP alırsa IIIP de onun koku^ıınu vprpn bır ma.sal mevve«1 sanmalcta ve bnylp kullanmaktadır ( ) İrldıa huyurdugu fikrl >apıyı, ken dısıni tsviçre daglarına kaıinr fırlatmış olan olaylardan baslıvarak bugıine kadaı va vas yavaş yurtıten bir sart tahlılıne ve otokrıtıge dogru sevkederse, son derece yarar lı bir is ve ışıl«m vapmıs ola nıktır 1 Anahtarın vifdanların kapısına sokulmasının tam 7anıanıriır' » w ' l k ( n r l ornpk, NpcdPt ^ r l n ç fa HER(.t)N'dPkl yamsı «Raşbuğ»un «varım vıİ7vıla yaklaaan mttcadplp haT»tı»ndan sfiz rttlkten oonra grt^lp dWor Sr\lnç «Bugtin «lıderim» dıve nrln lıkta dolaşanlardan Süleyman Demırel, AP Genel Baskanı olmazdan oncp dp, AP GenPİ Başkinı oklnktan sonra da sıkm gorunce tüymüs, Erbakan Ise btr şahsi kaprıs ug runa partıcılıgp biçlamıçtır ( ) Ne zaman vardır, bilıyor musunu71' lki Mason nıkah sahıdınden bıri olan Sırn En ver Batur'la bır koltuk ITIP.SP İpsmden dolavı arası açılınca. Bu torıhten sonra da ohoooo, Türkıye'de komünıst tchlıkpsl vardır Mason tphlıkesi vardır, Yahudi tehlikesl vardır, vardır iste » ' •VAFIIZ FI(ISI» MM'IIIPIIgorp IIP «D4rt haıjlı iktidar B»rlbesi»nln n ı basarıh, «eçlınlerdp en çok OMI ka7aııacak olan parttsl. plbrttrkl Erbakan Hocı'nui partlstdlr MİI.M GAZFtE'de Affan (rrnçosman imzalı M nda SOVIP <lcnlll\or: «Muessea Nizam* korunuyor! Nefıs mlldafaa<« çabaiannı t#caTİlıı mek dilppdü7 iftlrartıı MUcssos nl7anu koruma gayretlerınt işkanre olarak vasıflandırınak. mefhumlann t m n a geç mektır. Anarşıstlerın komünıstlerın butün «agaba baları» havatta oldııklarına gore, sıvası clnayetlsr kımlere karşı ve np 7anıan islenmıstır' Sınıf tahriklerının bu kadar korkusuzca vapılabıldıgı bir ülkede despotizmden deftil, anca/t 1 gafletten bahsolunab'lır Mahalle mektebi «mubassın» edasıyla nıı tuklar çpkon bugıınkü Içişlerı Bakanından fasıst ımal ctmek, hamurdan heykel yapmak kadar an Iamsi7dır! Nald Rtl^GtÇ (Herrttn 24.11977) TRT II V% •» 1 • TRT III "Bana oyle gelıyor kı, Demırel bu bır aıpa boyu yolun kannaşık hesapları il« dlınvasını kendiııe zehir edı \ordur Ve MSP ile koalıs\o na büvük bır spvınçle kanlması < 1 a basta \2 Mart güna hının kefaretını odemc, kpndını nffpttııme grMetlennın ünınüduı Koalısyon AP içm bır vafti7 fıçısı gıbı görunu yordu Ona gırmok, aıınmak olaı.Tktı Dpmlrpl jçın, evclp kı hrsaplar varşıja uymadı ü cudu, vcnı ve kahredesl gtinahlaıın kurbanı oldu 12 Mart'ın, kompleksini venevim dıyerek ve C'IIP'vı ^c'nıdpn ik tıdar olnrak gormek korku VP telâsı ıçınde, koalisyon m\ sasına oturdu v« dbrt baslı bır iktidar gRrıbesı vücuda gctırdı Dpmirel'in hesabı u faklıkları viverpk semirmektı ve onundp duran MSP gpr çpgtni pek cıddıve almıyordu Onu bu aradn erıtmsk ve u faklıklar arasında onurunu golüe'oıvp' Myordu. Seçim «Çare»lerinden biri{ ECNİkdu/U'lÜ okuvMOumun va^dıgı m^t, 4 önre imammış, ınıhıapta remaata ımamlık edıyor, na maz kıldırıyormus Her nedense sonra ımamlık tan ıstifa edip. poHtikaya atılmış VP bir sıvaat partiden adav olınus, Hma kazaııamamıs. Şimdı ISR önltmdzdekı seçtmler lçin hazırlanıvormu» Başvurduğu yenl çarelerden bıri, Bııhari'den ha d;s bulup adaylıgını koyduğu partınin Hderim Resulüllahın uyulnıası ıçln lşarotte bulundugı.ı 1 1 der olarak haber vprmpk olmuş Nıtpkım bövl» bir hadıs de bulmuş /Ubdettllbuharrnin (975) numaralı hadlsınm fotokopisıni çıkarmış, uvgun bulnugti adreslere gonderiyor, mensup oldugtı partmın arkasından glrmeyenlprin uhrevl akibetı nın kotülüğıinti ıma edlvormuş Ahmcd ijAHtN (Yenl Aaya. 23.1.1977) «AT B;N!» EMRI SiNEMALAR A\nı ı;a/ptpde Zübovir Yetik, Erbakan'ın Tepebaşı ga7İnosıımlakl bn\ ramlaşma toplantımnda kendUerine «1977 oeçlmlerij le İIKIU olarak», «At bln!» emri vprdl&inl yor ve SÖVIP »lırdürüvnr: «Artık, mılll gorüş ıçin ya pılan çalısmalar, «bırinct» « rada btr iş olmakt&n çıltıp «bıncik» ış hallne getinlmek SANAT DÜNYASI îstanbul Devlet Opera ve Baleai'nin Şan Slneması' ndaki göstenleri bu aksanı aaat 18.45'te Pucclni'nin «Tosca» operası İle sürdürülüyor Aydın GUn'un sahnejre koyduju «Tosca»yı Robert Wagner yönetlyor. Îstanbul Devlet Senfoni Orkestrasının 2820 ocak gunlıi konserlerl de iptal pdıldi. Carmen Moral (Pe ru)in yöneteceftı orkestra Suna Kan'a eşlık edecektı. Oysa Suna Kan parmak uyuşmasından öttirü bütün konserlerinl ertelemekte. Tepebası Deneme Sahne al'nln kültürel çalısmalanndan birl daha 28 ocak cuma günü saat 18'de Tepebaşı Deneme Sahneai salomında yaptlacaktır. «Edebivat Matınesl I Şlirler» gü nune Necatı Cumalı, Behçet Necatıgll, Can YUcel, Ercümnnt Behzat Lav, Hilmi Ya vuz ve Mehmet Başaran ka tılacaklardır Ayrıca Melih Cevdet Anday, Orhan Velı, Oktay Rıfat, Nâzım riikmet, Konstantin Simonof v« Bertold Brecht'ten şiırler okunacaktır Edebiyat Matınpsını Nedret GUvenç yönetef ektır. GÜNEŞ ÇOCUKLARI R Tiyatrolar ISTANBUL DEVLET OPERA VE BALESiNiN TEMSiLLERi iLGiNÇ BiR EDEBiYAT MATiNESi YAPILACAK KUZGUN ACAR'IN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ Ünlu yontucu Kuzgun A car ölümünUn bırincı yıldo ntlrnunde sergılenen yapıtl.ı rı ve soyleşılerle anılatak 28 ocak 3 şubat tarıhlerı arasında Maçka Sanat Ga leıısınde Kuzgun Acar'ın mask, yontu ve desenlerın rlen oluşan bir retrospek ııf sergwi dUzenlenmistır. Bırlik Sahnesı'nde de 4 >ubat gunü saat 17'de dost ları Kuzgun Apar"ı ana raklardır. «ANKARA NEFESLi SAZLAR BEŞLiSi»NiN KONSERi BUGÜN îstanbul Fılârmoni Dernegınin düzenledıgı, «Ankara Nefeslı Sazlar Beşlisı»nın konseri bugün saat 19'da Sheraton Oteli salonunda sunulacaktır Mtıkerrem Berk (flUt), i^akir Yolaç (obua), Orhan Nuri Göktıirk (fagot), Aykut Dogansov (klâmet), Erol GbmUrgbn (korno)'dan oluşan beşlinin prog ramında, Haydn, Ibert, Agay, Baran, Hindemıth ve Arnoid'un yapıtları yer almaktadır. ECZA N ELER Pesen'in yeni çalışmaları üzerine bir konuşma Rpssam Mehmet Moda'daki Aydın Cumalı Sa nat Galerısi'ndp, son ça hşmalarını sprgıleyecek 2 < < ocak saat 17 30'da açılacak sergı II şubıtt akşamına ka rlar açık kalarnk ve hPrgım 10 10 flrası, p»7ar gtlnlprı de 1114 90 arası gezilebılerek. SiNEMATEK'iN DÜZENLEDiGi «NÂZIM HiKMET GECESiSınematek Dernejfi, Nlzım Hıkmet'in 75. dogum yıldönüınU dolayısıyle bır Nâzım Hikmet gecesı düzenlemiştir Yeni Melek Sınemasında bugun saat 21 30'da yapılacak gpceye Zelıha Berksny SUmeyra Çakır, TUlın Nutku. Timur selçuk, Ruhı Su, Erol Keskın, Tunrer Necmloğlu, Tıten Par, Melal Tavg\ın. Candan Teksov Kâmuran Uslupr, Kemal Ozer, Işık Ypnprsu, Can YUcel, Ataol Behramoglu ve Altan Yalçın katüacaklardır. KUZGUN ACAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog