Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURIYET 27 OCAK 1977 B H Başkent Notları (Bastarafı 1. Savfada) bay Ünsal, kendisini »avunurken, dogru haber veren bamna saygılı olduğunu açıklarken «... Beni seçimler öncestnrlp Erzincan'a gelen gazeleci Pi«ret Otyam seçilemeyeceğimi yazdı. En civeivli günlerde ben seçitn bölgesinde halkla llişki kurmuştum ve onlara kendimi anlatıyordum. Otyam geldi, benimle konuaacafrı yerde, gitti baskalarıyla görüşti). Ondan sonra da yazısında Erzincan'da ytizde 99 AP'li seçilir dedi.. » 1973 seçimlerinde gazetem bana 9 il verdi inceleme yapmam için. Erancan da bunlann Içinde idi. Her gittiğtmis! yerde blze verilen sorusturma fişlerindeki soruları ttlm partilerin ll başkanlarına, yöneticHorlne, sade vatandaşlara, çesttli meslek sahtplerine yöneltiyor, adını sanım da alarak clol duruyorduk. Bu arada CHP 1 1 başkanlanna, yönetiellerlne, sade vatandaşlara, çeşitll meslek sahiplerine yöneltiyor, adını sanını da alarak dolduruyorduk. Bu arada CHP II başkanlıgına da gittim, böyle blr lnsanı kendilerinl tem»ilcl olarak seçtiklerl içln kıvanç duydum, CHP Erzlnean milletvektll Hasan Çetinkaya ile de bulus tum, bu arada senato adayı Niyari Ünsal'ı da aradik, Erzincan'da rieğilmiş. Aynca hangl partiden olursa oİKiın, blr adaym peşinde koşmak gibi akıl dışı, meslek dı(i blr uygulamaya girmek için «Et kaialı» olmak gerekir. Soruşturma sonuçlarını, Erzincan' m seçim önceki durumunu 29 eylül cumarf.esi 1073 tarlhll va 17fi58 sayılı Cumhuriyet'te yayınlandı. Bay Ünsal'ın komlsyondaki sözleri üzerinn koleksiyonu açtım, yazımı bu açıdan da okudum. AP 1, Senatör 1 CHP, Niyazi Bahadır, TBP ndaja: CHP 1, AP 1, 3. milleıvekllligi MSP ve TBP arasındadır, Senatörlük TBP'nindlr. Halil îbrahim Se/.Kİn AP tl, Gonel Meclisi Üyesi: AP l, CHP 1,2 millet.veki]lifci de (,'Hİışan kilçiık partilerden birisınindir Sennto ] AP'nindir.» î»te, CHP Merkez llçe Başka nının bile Niyazi Ünsal'n Senatörlük için şans tanımadığım be lirten nnket sonuclnn aynen böyle, yani ben Fikret Otyam olarak bu konuda tek satır görliîümtl açıklamamış, nn yiizdfi 99 sözcüğii var, ne de Onsal'ın adım ve rcrek kazanamajTjcagına ilişkin tek Katırım. Halka sormuşum, halk yanıtlamış o kadar, şlmdi durum böyle olunca soruyorum, burada «Yalan» mı var, «Yanlış» rnı, yoksa «Hafıza noksanlığı» mı, yoksa «Tahrik» ml, yoksa çırpındıkça Rİd«rek bir «Batı?» mı? Ünsal, bcnl bııraya basın getirmcdi dlyor. Doğrudur. basın da yanılır, iyi ki kendisiyle görüşmemişim o sıralar, yoksa »«• çilmesiyle olakt benimrie vebalım olacaktı, Evet bay Ünsal'ı basın seçtirmedi, bunu tllm milletin bilmesinde yarar var. Basın seçtlrmez ama Ünsal bilsin kl basın, basın düşmanlanm «GötUrür», hem klminle, Erzincan'ın saygıdpger halkıyla, yaşnyan göreoektiv. Şiındi Ünsal, haksızlıgı artık su götürmez bu fahiş zammı nla cak mıdır, sanıyorum halk deyimiyle para İçin «Zlvanadarı» çıkmasının asıl nedenl de budur. Bay Unsal, özür diledi. Benim için yanlıj ve asılsız beyanda bulunması İçin özür dllemesinl bek lemiyorum, çünkil bu beni küçülc düşürür. Biz, bu çatı altında nice tin sa lanlar gördük, onlar ianlmasınŞimdl Nlyazl Ünsal'a kamu lar ama yolcudurlar, biz mi, biz oyu önünde bir çağrıda bulunuhancıyız. Biz böyle nicelerini gftr yorum, kendisinin adım vererek, dük geçmişte, parlamento alblim yanl yazarak seçilemeyeceRine, lerıne ara sıra bakar, ün saldıkAP'nin yUzde 99 kazanacağına ları lıalde başka jz bırakmayan dair, benim haşta Cumhurlyet nicelerine bakar bakar gülerim, olmak Uzere herhangl bir yayın hayıJlanırını iilkem, bu gibileriorganmda degil yazmamı, değil nl seçmek tallhsizliğinde bulubir cümlemi, degil blr satmmı nan halkım adma. görebilirse taştmakla onur duyduğum basın şeref kartımı çatısı Maaş farkları, yolluklar, ödealtında yıllar yılı gazetecillk göneklsr falan derken bir konu f»ü revi yaptığım Türkiye BUytlk Mll me gitti. Sayın parlamenterler let Meclisi Basın BUrosunda ar nlhayet Ankara'nın artık çekilkadaslarımın ve meraklı sayın mez bu pis havası İçin 5 milyon Uyelerin önünde geri verecegim. llralık bir üdcnek ayırdılar. Evet bes milyon llra. Ankara neredey«Seçtm sonuçlan ne olıır?» ara se lki milyonu geçiyor, ikt milbaşlıklı bölumde aynen şunlar yon için bej milyon lira. Parlavar: mentoda üyelar, memurlar, şun«Çoğunluk CHP'ye 2 milletvekllliğl İçln şans tanıyor, 1 de AP' lar bunlar dahll asağı yukarı diyellm ki bin kisi var. Bu bin kiye, Senato seçlmlnl AP'ye verişinin kaçı namaz kılar, diyelim yorlar. Bir kaç örnek şöyle: ki ikiyüzU. Bu ikiytiz kisiıin da Muammer Koç, partisiz, terzi: CHP 3, AP 1, Senato AP 1, Dur ha iyi koşullar içinde namazlasun Kaya CHP Merkez îlçe Bas rını eda etmoleri, parlamento lba kanı: CHP 2, AP 1, Senatör 1 AP, dethaneslnln «Tevsii» içinde aynı Mustafa Dinç, Odacı: CHP 2, AP komisyonda tam 5 milyon lira ay1 Senatör 1 CHP, Dursun Çelik, rıldı. MHP'li berber: CHP 3, AP 1, SeAnkara'da dogan çocukların annatör 1 AP, Halil Agaoan, çiftçi: cak »'« 70'1 yaşayabiliyor. AnkaPartisiz: CHP 3, AP 1, Senatör 1 ra'da ortalama ömtir, diğrr kent^ AP, K t n m Coskunoğlu, soför mulerimize göre 3 yıl daha kısadır. arâıi, partisiz: CHP 2, AP 1, Se Evet, ölüme ve namartı devam natör 1 AP, bir meınur: CHP 3, hem dfi ödenekli olarak. , Kaçakçılık davasmda sanık mühendis, Acarerleri suçladı Toplu kaçakçılık »uçundan beşer yıl hapge mahkum olan ve &• Doğan KATIRCIOĞLU yaplntındaki tutuklama kararından sonra ortadan yok oldukları için tünı mallnrma mahkemece elkonulan Ali ve Kflmil Acarer kardeslprin yokluklarında yapılan Kyüp Aftır Ceza Mahk»me<ı!ııdekı durusmada. tutuklu sanık Kiimrük komisyoncıısu M««t«fa Hamalnjtlu lstlyorum. «Acarır kardeşleıin kaçakçılıgı alışknnlık halino getirdiklerini, bu Kaçakçıliftı bir ahskanlık hdline RPtircn ArarrT karfleslertn b'i nu belRelerle ispatlıyabilecofini» 1leri sUrmtlstUr. eylemknne aracılık ederck onların maşası dummuna düstügümıln Acarer kardpşler ıle birlıktp be? yıllık mahkfımiyp''t rie olan düîüni:inıf«i bilp. benı son ricrece huzıırsu7: kılmaktadır. Benim Mıısuı£;ı Hamaloglu askerlik Rörevini ıfa ederken yakalanıp tutuk vnpmıs oldugum bir hatanın, bu tür kaçaklıgı alışknnlık rdinmiş İHnınıstır. Ararer Itarde^lerin pylemlcrinp ynl açtıgım, remın oluîturdugunu. rtiger b» deyimîe, oğor yapmasa idim knva'^'^hk eyleminin gerçekS:ınıklardan gene mahkemrce bnj yıl hapse mahkum edılon leîtlrilmiyecegini de dtifünpmcyiz. ÇUnkü, odı coçcn firnıa. ben bvı gtlmi"ük komisyoncusıı Raif önger'in yanmda, öğrenciliginden fabevannamoyı vevlp fik'ife almadan, hatta ben ıriimrük komisyon külteyl bitlrene kadar çalısiıgını bildıren Mustafa Hamalofilu, Yilk rusu karnesi al.nacUn da önce, aynı yöntrmlerîe «ynı kaçakçilığı sek Makina MUhondisi oldugu halde 2 bin Ura aylık alrtıgını anla» sıirdüregelmistir Hu olayda, Kaçakçıhga katılanlarm. benim hiç mıs vp. şu açıklamRlarda bulunmuştur: hir ej'iemime î'f"'^l<H!nnıeleri olmayıp; elime malın tümünll Içeren «Bilindiğı jjibi toplu kaçakçılık suçıı lle yarjfilgnıyorum. Ve n» tatura gelip, tsm olarak beyaıı etseydim de, knçakçılıgı yapacakla yazıktır ki. yiiksek mahkenıeniz. benl bu suçtan ötürtı cezalandır rını belüe va tsnıklarla kanıtlıyacnk dunımdayım.» mıştır. Anrnk bu olgunun toıim »nnacasım bclçe ve gösterecpgım Panık Mıısiitfa Hamaloğlu tahliyesini ve beraatini istprken da tanıklarin da kanıtlayacaeı gîbi düzeltilebilir adll hata oldugıına •öylf demigtir: «Şuna ınnnıyorum W. yUksrt mshkemmir, lçinde bulımdugumu» düzcni'i kendı sömürtlcü eylemlerine ııygun olmflsından yararlanıp, milyonlanna milyon kptan kisilerle, bu kisilerin yasa dışı eylemlerine yalnır bir rastlnntı sonucu eyleml değil isml karışmı» olan beni. ayrtı eylemde birlestirmeyip aynı zamnnda gelmis bulunduüıım sosyal çevreyi ve simdiye degln verdipm yaşam savaşını da, Sözönün» nlarak, suçsuzlugumun ortaya çıkması için gerekli uvarvı vererektir.» A M»hkem«. Mnıjfin tflJıllyt» tsteml (lzerine u«jn blr sur« müak»reye ççkilnıistlr. Müzakerfden sonra Başkan Hüsfyin Öügilç Mustafa HBmaloğlu'nun fahliye isteminin reddedildigini açıklamıştır. Mahk«me, aynca gtimrük müfet.tlslerinee sırf degeri 1 milyon. 377 bin 102 lira 80 kurus olarak saptanan yurda kaçak sokulurken y«kalannn Savlem mftTka kUçük otobüslerin, Yargıtay'm bozma ilamına uysrak Istanbul Agır Ceza Mahkemesi Uç yargıcırıdftn kııruln blllrkis'i taraftndan yeniden saptanmasına karar vermlstlr. Durusm» ertelenmistir. İZİMİR (Cumhuriyet Ec* Blirosu) Kent içinde dar gellrlilerin oturduğu yörelerden geçmekte olan ve birer açık kanaltza.syon niıeliginl tasıyan 8 dererün ıslahının gecıkınesinin salgın hastalıklara ortam hfczırladıgı öne sürulmektedır. l«mir Belediyesi yetkililerı derelerin islahı için 1974 yılında 8 pro.lenin hazırlandığını ancak MC hükümetjnin tiım uyarı ve baçvurular karşısında belediyeye projelerln gerçekleşmesi için kredi vernıenıekte direndigini bildirmektedirler. Son olarak TBMM Bütçe plan konıisyonunda, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıgı bütçesi görüsiilürkeıı Izmir Milletvekili SUleyman Genç ve beş arkadaşının belediyeye kanalizasyonlar için 9n milyon lira ayrılmasına lliskin verdikleri önergenin AP'li üyelerin oyları ile reddedildiğini belirten yetkililer kentte her an salgm hastalıkların çıkabileceftini öne sürmektedlrler. Kırsal bölgelerrten kente göçün getirdifti sorunlardan biri olan, daıgeliıii vatandaşların oturdukları gecekondu yörelerinden (ceçen derelerde çocuklsrın oynadıklan, ev kadınlartnın bulaşık ve çamaşırlarını dera suları ile yıkadıkları görülmektedir. Birer mikrop yuvası olan derelerden hastalık kapan dargelirlilerin saglık hizmetlerinden yeterınce fr.ydalanamamalan nedeniyle bulasıcı hastalıkların kenti her an tehdit ettigi ilgililerce belirtilmp.kte ve gereken önlemlerin alınması i»tenmektedir. İZMİR VALİSİ HAKKINDA BAKANLIĞIN SORUŞTURMA AÇMASI ISTENüf İZMİR, (Cumhurlret Ege Büronu) tl Genel Meclisi CHP Gnıbu Baskan Vekıli Nurhan Artemiz. II Meclisınden gUvenoyu alamadıgı gerekçesıyle Vali Turgut F;gilmez hakkında îçışlert Bakaniıgınca soruoturm» «çılmasmı istemiştir. Nurhan Artemiz Içialerl Bakanlığma çektigi telgrafta valinin geçen yıl meclis toplantılarına katılmamasına karşın bu iş İçin ödenen 1500 liralık ödenegi «ldıgını öne sUamus, özetle sr.yte demijtlr: «Vali Turgut Egilmez'in verdigi izahname meclıste yapılan oylama ile olumsuz buluıv mııştur. Oylamada AP ve CHP'li 42 Uye olumsuz oy kullanmış, 7 uya çekimser kalmıştır. Içişleri Bakajıı tek ulumlu oy almayan bu vali hakkmdr. soruşturma açabilir ve açması gereklidir.» öte jandan, il genel meelisı ıkinci başkanı îdrls Atlet de yaptığı Hçıklamada meclis karan Uıerine Vali Turgut Eftilmez'i bir telgrafla göreve çağırdığını bildirmiş, telgrafında, «Yasal başkan oldugunuz halde devam etmedigini7 il genel meclisi 13 dönem çalışmalaruu yokluğup.uzda da başarı lle tamamlamııtır» demiştir Iznılr'de avık kanx.llzafty(>n haiiııe geleıı 10 salgui lıastalık tchllkc»! dojhıran derelerden birl jJFotograf: Nevlt TOKDEMİR) 1974'TEN BU YANA Kanalı/asyonların aktıgı (izerlerl açık derelerin ıslahı için îzmlr belediyesinre hazırlanan 8 projenln 1974 yılından bu yana olanakların yetersizltğtnden gerçeklesemedigini belirten beledlye başkan yardımcısı Nazım Kayakıran, hükümete lıer yıl mall bütçeden derelerin ıslahı İçln 90 milyon liralık ödenpk »yrılması İçin başvurduklarıru ancak MC hükumetinin (ivelertnre basvunılprının reddedildiğini söylemistlr. TUm tzmirll parlamenterleri parti ayrımı yapınaksızm bu Konuda göreve çagırdıklarıru blldiren Nazım Kayakıran sonınun bir kent belodiyesinin sorunu olmaktan çıkıp toplumun sorunu olduğunu önp sürerek açık kanalizasyon nitelifindft bulunan derelerin ıslahırun gecikme«i durumunda s«lgın hastalıklann her an çıkabllereiîini btldirmistir. Nazım Kayakıran MC httkiimetinin son butçe plan komlsyonunda başvurulannın yine reddettiiini bildirerek özetle çsöyle demiştir: «BeİPdıyemiz 1974 yılında kent lçtnde akan ve her blri açık kanalizasyon nitellginl tasıyan R dere iciıı projeler hazırlamıştır, Ancak uunir bei«dtye&iuin olanakları bu projelerin aerçek'.eçt rtimesl irın yrterli deglldlr. Pro.1«leHn hnzitor5 f r i h i ?*ı 11.1374'dtlr. tlk O!Rrak 1975 yılı mfiti btitçpsinden ödenek ayrılması için Sıı.aîık ve Sosyal Yardım Bakanlıgma 45912 sayılı eerekçeli bir yazı lle başvurduk. Ancak 1Î175 mali yılı biitçesi görüsiUUrker İJtemlınir görBntlnde btıiundurulmadı. Aynı istemi 197B mall yılı bütce.«ı ioln tekrarladık. Yine nynı sonucu aldık 1977 mali yılı btttçesi gorusulürken millefvekili Süley İzmi ıir'in gecekondu bölgelerindeki 8 dere halk sağlığını tehdit ediyor Banş KUDAR man Genç ve beş arkadaşınm beledlyemlze 90 milyon lira kredı verilmesi öncrisl AP'li Uyelerlıı oyları lla reddedilmiçtir. Bu dunımda yinp dereler Uzerleri açık kalacak ve mlkrop saçnıaya devam edecek. Kent içinden geçmekte olan derelerln ıslahı ıoın Drvlet Su tşlerine baş^ırulması gerekti.Şini savunanlar bulunmnktadır. Dcvlpt, Su tşlfri derelerı ancak su tafkınlannı önlemsk amacıylft gr>ni?İPtir veya derlnlesttrir. Üzerlerini kapama?;. Açık kanalizasyon nite lijftn! tasıyan derelerin Uzerlpri kapanmr bPİPdlyenin görevleri arasındadır. Ancak daha önceden belirttiftlm gibi beledıynnin olanakları bu konuda yeterslz kalmaktadır. Belediye olarak hiıkiimetten derelenn ıslahı için kredi istemimizde daha önce Ankarn beiediyesine uvgulanan sekll örnek olarak göstermekteyiz. Ankara belodlyesinin 1073 yılında kent içinde geçen kanalizasyon dunımımdHki dprplerln ıslahı içln hükümptten 90 milyon liralık kredi istemiştlr. Eu ist«m kabul edılmi^> ve kredt o yıl içinde Ankara belediypslne ödenmlstlr. Ankara belediyesi aldıgı bu kredi ile kent içinden treçen derelorin Uzerlertnl kapatarak yesil sahalar ve otoparklar yapmış, mikrop yuvası dereleri halktnn uzak tııtmayı basarmıstır. Biz de lzmir belediyesi olarak derelerin üzerlerini kapatarak yesi! sahalar ve otoparklar yapmak Uzere hükümetten istemde bulunuyoruz. Ama MC hUkümeti belediye baçkarumız CHP'II oldugu için her türİU mall yardımı ve krediyi vermekten k»çınmakta VP. halkımın salffin hutahklarla basbasa bırakmaktadır. ..,„, „ Bu gunn dnftın fteriçl demokratik kuruluslar .vüymladıklan bildirilerle kentın »slpri hastalıklarla karsı karşıya oldugumı bildirmelrri. bizim beledlye olarak basvurtılarımız sonuçsuz kalmııştır. Tilm bunlara karşın belediyemiz elindekl olnnaklarla bu dereleri ilâçlama yoluna gitmiç, salgın h,ıstslık!»rın çıkmasını Önlemek için tttm çahşmalan yapmıstır. Kentte bir ıal)rın haitalık çıkması durumunda sorumlu yalrurca MC hUktimeti ola caktır.» Ocak ayının ikinci haftasında Türk lırası dolar karşısında 35 kuruş düştü ANKARA, (ANKA) Tark Llrasının &«rbe«t piyasadakı degerine ılişkın veri'.er, paramızın 1977 yllının iklnoi haftasında Alman markı ve İsviçre frangı karşısındaki degerinde bir deglşiklik olmadıgını ortaya koymuştur. Paramız İsviçre frangı karşısında yılın tlk baftasında iso 1 kuruj deger kazanmıştı. ABD doları karşısında da. 1977 yılının llk haitasmda 35 kuruş deger kazarian TUrk llrası, ikinri haft« İçinde hu kazanct otdufu ••'Hbl TBMM'de görevli (Bastararı 1. Mavfadat rllen hükUmlerin «Anayasaya, par laınentonun saygınlığına ve ha«ın özgrürlügUne karşı âgır bir darbe ve korkunç bir girişim» oldugu belirtilen telgrafında Jteetle şöyle denilmiştir: •Gsasen basının ana ilkelerine aykırı olarak gerçek dışı haber verilmesi halinde yasal yargı ve basın meslek kuruluşlanna basvurma yolları açık oldugu halde, Senato ve Meclis idare âmirlerinin hem savcı hem yargıç gibi davranabilme yetkilerl ile donatılmasmın, TBMM görüşmelerinin kamuoyuna yansıtılmasma ve Razetecilerin anayasal sınırlar içinde görev yapmasma siyasal görüşlerle engel olunmasının, demokratik Cumhuriyet ilkeleri ile bağdaşmayacağı inancındayız. Veni yönetmeliği protesto eder, insan haklarma dU.şünce ve basın özgiirlügü ile bağımsız yargı ükesine indirilen bir darbe ve koyu bir sansUr olarak nitelendirdigimlzi ve cn kısa sürede degistirilmesl gerektlginl bilgilerltüze lunarız.» öte yandan TGS Istanbul Şubeil îcra Kurulu da parlamento muhabirlerinin çalıçmasını enRelleyicl nitelikteld bu yonetmeliğin degisikliglnln geçersiz kılınmnm için yapılacak girisimleri deatekleyeceklerinl bildlrmiştir. îcra Kurulu olayın Basın Ozgtlrlilgune ters düstUgünU ve Anayasanm lhlftli durumunun dogabileceglni de belirtmis va karann blr kavram kargasalıgı niteUginde bulunduğıınu blldirmiştlr. lattıkları demokrasinin temel llkelerine ters düşen glriştmlerden vazgeçip, Ulkemizin ve demokratik rejimimizin karşı karşıya bu hındugu tehlikeli gidişi durdurmak için çaba göstermege çagırıyoruz. TUrk basını bu çabaları hiçbir engel tanımadan sonuna kadar desteklemeğe hazırdır » öte yandan Ülkücü Gazeteciler Cemiyeti BR.şkanı da yaptığı açık lamada, değişiklik kararıyla gaz«tenilerin antıdemokratik bir uygıılamaya marıız kalficagı endişesinin kendilerinde uyandıgını belirtmiştir. KOMÎSYON KATSAYIYI (BasUrafı 1. S»vtada» APİ1 tlyelerin oylarıyla katsâyı ıun 12 olması engellenmı^rir. Hemen ardından AP'lllerin Kat »ayının 11 oımasına ılişkın üne risi oylanmıstır. Katsayının 11 olması yönünde oy kullanan 24 AP'li Komisyon üyesine ilâvet^n Kontenjan Senatörü v» Komisyon Uyesı Zeyyat Baykara da ny nı yönde oy kullanmış, böylece katsayınuı 11 ol/gıası 25 oyla kabul edilmisfir. Müfettis Muavinleri îlk Ofiretim Müfettışleri. Sosyal Sijjortalar Kurumu Sigorta Mufettiş ve Muavinleri, Bankalar Ycmınlı Murakıpları ve Murakıp Muavln lerı Bakanlıklar Merkez Teşlıila tjna dahil kontrolörler, Belediyelerdeki bilumum Miifettış ve MUfettıs Muavinleri, Başbakan lık YUksek Denetlem* Kunılu Uzman ve Uzman Muavinleri» 1 1 sınırları içinde dp.netımde öulundukları zaman 75 lira vevmi ye alacaklardır. Eskiden bu fiO lira ıdi. Anılan denetim eleman larırun tümil çalıştıkları 1 1 sı nırı dışına çıkıp denetim yapacakları zaman 125 Ura yevmiye alacaklardır. Yeni belirlenen 125 lira ile kadro derecelerine göre alınan 90lOfl liralık fark ortadan kaldırılmış ve sadece 125 liranın verilmesi kararlastınlmıştır. Bunun dısında Defterdarlık kontrolörlerinln 80 lira olan yev mlyesl 80 liraya, tiltün eksperle rtnln 50 llra olan yevmiyesl 100 lirara lere 2100 ile 4500, doçentlere 1500 ile 3300, öRretim görevlilerlne 1200 ile 2100. aslstanlara 1200 lle 2100 lira arasında değişen ek gtiçluk ödenegi verilmesi kararlaştırılmıştır. Bunlann dısında ek ders Ucretleri de orta dereceli okullardaki kurslardan Universite ogretim üyelprine kadar tüm okutman ve ögretlm görevlilerine uygulanmak Uzere ortalama 10 lira ile 15 lira arasında yukseltilmistlr. BUtçe Komisyonu tasarısında aynca dairelerin ödeneklerinden yüzde 4 oranmda kesinti yapılması kararlastırılmıstır. Tasarı* ya göre, Milll Savunma Bakanlıgı. Emniyet Genel Müdurlugü, MİT Müsteşarlıgı, Jandarma Genel Komutanlıgı ve devlet borçlan bu keslntlden muaf tutulmuştur. ECEVİT CHP Genel Başkanı Billent Eca vit de dünkü Ortak Grup toplantısı sırasında Ünsal'm kesin çıkarma isteğiyle Disiplin Kunılu'ııa verilmesi konusunda yaptığı açıklamada, «Bnnim kişiligimle ilgili konuşınalardan degil, basın özgürlügünü savunan parti ilkelerine karşı harcket el.tigi için bu karar alınmıştır» demistir. CHP Ortak Grubunda parlamento muhabirlerinin çalısma koşullarını zorlaştıraıı son yönetmelige karşı çıkılmıştır. Bu konuda gnıpta bir konuşma yapan Genel Yönetim Kurulu ily«*i Orhan Birgit, «Yanlış ya da yalan haber verenlerin, ceza yeri mecllsimlz degil, suç işleyenler için, savcı ve mahkeınelerin bulundu j gu mercilerdir» demiştir. j CHP'li Senato İdare Amiri Meh met Ali Arıkan da yaptığı konuşmada, parlamento mulıabirleri1 nin çalışma koşullarını zorlaştı1 ran maddeyl komisyona, Senatör | Hüsamettin Çelebi'nln getirdiğini ve kabul edildtğini açıklamıjtır. Kontenjan Senatörü Celebi, bilindifi gibi bu Körevc atanmaz dan önce, TRT Meclis Bürosu Şefiydi. Ana ihraç ürünlerinin dış satışındaki durgunluk endişe yaratıyor İZMİR Ana ihraç üvUnlerlmlz dıs »atıslarındakt durgunlugun gidprek endlse rencı t>ır hal aldıgı bildirılmektedır. lzmir lhracatçı Bırliklsn yetkihlennaen aıınan bilgllere göre. pamuk dış satıslarında uıun zamandır görtllen durgunluk bütUn şlddetıyle de vam etmektedır. Yetkilller, Ameriluı'nın yeni ekim alanlarının geçen yıla oıanla yiizde 10 an tınldıgının açıklanmasından sonra Liverpool piyaaaaında flyatların a cent geriledtffint söyle miş, bunun Türk pamuklarının fiyatlannın gerilemesine nedon olacaginı da söylemislerdlr. Dlger taraftan, zeytlnyagı dış satıslarının da 41 bin tonun Uzertne çıkmadığını da belirten yetkllıler, llgllllerin alıcı Ulkelerie devamlı te mas halinde olduğunu ve fiyatlarin 1100 doların Uzerine çürmadıgını ifade etmlşlerdlr. Bu aradn alınan Dılgilere göre. fıcaret B» kanlıgının çeklrdeksız kunı üzüm ıhracatınd» yetkivi Tarış'ın elinden alıp tüccarı d» devreye sokup bu arada Taris'den de almak Uzere .1000 ton u«Um konten.ianı ayırmasından sonra da çokırdeksız kunı fizUm satışlarmda kayda defjer Uir gelişme olmamı»tır. Bılindıği gibi, lhracatçı çevreiert »erbesf pi yasada bulundugunu ılerı sUriilen 7 bin tonluK üzUmlin Bakaniıgın son kararından »onr» »'okların eriyepogı görlişUnU savunmuşlsrdı. (a.a.) Türk lirasının ABD dolan fcarşısındaki serbest piyasa degerini gösteren İsviçre Dıs Tıcaret Bankası'nın 14 ocak 1977 tarlhll verılerine göre paramız ABD dolan karşısında 7 ocak 14 ocak tarihleri arasmdakl bir hafta Içcminde 35 kurus değer kaybetmış ve 1976 sonundaki durumuna gerılemıştir. TUrk lırasınm serbest piyasada. iFrankfurt'ta) Alman markı karşısındRkı durumunu gösteren Mrrkez Bankssı verüerı ıse ?5aramızm 1977 yılında Alman markı karsısındBkı serbest piyasa degerinın degişmpdifinı ortaya koyinustur. Türk lirasının tsvıçre franjrı karşısındakl (Zürih'deı gplisimini gösteren, 17 o?ak 1S*7 gtlnlU T.C. Merkez Bankası verllerı d» vıliv ikıncı haftasında paramızın tsviçre trsngı karşısında sabit kaldıgım ortaya koynııiftur. yitirmıştir. ""•• •• ' • • ' "" Istanbul ve çevresinde hava sıcaklığında artış bekleniyor MeteoroloJ! MüdürlüJÜ'nden alınan bilgiye gore, Marmara ve Istanbul bölgesl, ömimüzdeki günlerde Güney Batı'dsn gelen sıcak rüzgârlann etkisi altında kalacaktır. Yeşilköy Meteorolojl Miıdürlügü yetkllilerinden alınan bılgiya göre, akşama kadar Jstanbul çevresinde hava parçalı bulutlu geçecek rüzsârlar deglşik yönlerdon hafif esecekttr. Snbahın erken saatlerlnde üis beklenpn tstanbul'da gün\ln en yiiksek sıeiklıgı 11 derece olacaktır. Aynca önümf'jsdeki günlerde Istanbul ç*vresi Güney Bdtı'dan gfien sıcak ruzgarların ptkisi altında kalacsktır. (a.a.) KİMIER ENGEUEDi! Komisyonaakı üaısayının 12 olarak belirlenmesini engetleyen AP'li tlyeler ise sunlardır: Ismet Sezgin. Yigit Köker. Turgut Toker, Ralf Erlş, Htlseyln Suat Sungur, tsmet Angı Tevfik Kutlar, ömer Nacl Bozkurt, Îbrahim Göktepe, Servet Bayramoğlu, Mustafa Parlar, Yitcel Dirlk, Adnan Karakuçük. Yusuf Ziya Ayrım, Sedat Akay tlhan Ersoy, Ahmet öamumcu, Ahmet Karaaslan, SUleyman Tuncer, Haydar ösıalp. Bilal Ka ranoglu, Vahit Bozatlı, Sebııti Ataman, Ahmet Demir YUce. ,S0 kisilik komisyonda katsayı oylamasına CHP'den Ekrem Kangal görevle Avrupa'da oldugu için, Ahmet Durakoğlu da parlamenter maaşları ile ilgili Özel Komisyonda B o r e v ' i olduğundan katılamamışlardır, Oylamada DP derı de Ekrem Dikm*n bulunmanııştır. KOMİSYONDA BÜT(EYE 13 MIIYAR YÜKIENDI 220 milyar llra olarak Mallye Bakanlıgı tarafından Mecllslere snnulan btitçeye, bütçe plan karma komisyonu tarafından yaklasık 13 milyar liralık ödenek eklenmlştir. Bunun 6 milyar lırası tllm Bakanlıklardakl ve baglı kuruluslardakl ödenek arttırılmalarını kapsamaktadır. Ynklaşık 2,5 nilyar llrası Maliye Bakanlığı'na verilen Pk ödpneklere iliskindlr. Memur maaşlannda katsayının ll'e yükseltilmesi sonucunda Hazine'ye getirilen ytlk brUt 10 milyar liradır. Ancak bunun yaklaşık 5 milyar 400 milyon llrası vergi yoluyla Hazlne'ye dönmekte, dolayısıyla net yük 4 milyar 600 mtlyon lira olm^ktHrtır. FAZLA HESAİLER DE ASTTIRIIDI ORTAK BASIN TOPIANTISI Ankara Gazeteciler Cemiyetl, Türkiye Gazeteciler Sendikaaı Ankara Şubesi ve Parlamento Muhabirleri Dernegi yönetlcilerl dun bir ortak açıklama yapmışlar ve «Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Ortak BaşkanIık Divanının aldıgı baamla ilgi11 son karaıı, fiilt saldırılardan da öte mesleglmizt ve meslekdaslanmtEi yaralamıçar» demişlerdir. Üç bnsın kuruluşunun ortak açıKlftmam söyledir: «TÜrkiyemiz buglin, maaleset oan ve mal güvenllğinin kalmadıgı, klmin, nedeD. nerede, na«ıl oldurUleceğlnin knstirilemedigi bir ülke durumuna gelmistir. So rıunlu ve görevlilerden bu kesmekeş ve anarşiye çare bıılmalan beklenirken, TUrk basını böy lesine bir demokratik bekleyiş içindeyken alınan bu snn karar, fiilt saldınlardan da öte meslegimlzi ve meslekdaşlanmızı yara laaustır. Bu yara dcmokrasinin temel llkelerine de yöneliktir. Basın mensuplannın ta$ıdığı sorumluluk duygusunu, parlamcn to ortak baskanlık divanı yöneticilerinden bir kısırunın da taşır olmasınm, parlamentonun styKinURim arttırmanın v« koruma run önde geien kosullarından ol duSuna inanıyoruz. . Senato ve Mer.lts ortak ba.şkanhk divanı yönetirilerinden bir j<;nunı, maaşlar konusunda baş ÜNSAL'I SAVUNÛUIAR öte yandan TBMM BUtçe Karma Komisyonunun AP, MSP ve CGP'H 18 Uye, dün ovtak bir önerge ile kornisyon baskanlıgına başvurarak Ertincan CHP Senatöru Niyazl Ünsal'ın konuşmasmın yanlış değerlendirildiginl, Ünsal'm tiim basma değil, parlamenloya aleni hakarette bulunanlara yamt verdlgini öne stlrmüşlerdlr. FEYZiOGLU'NUN KONUJMAÎI Başbakan yardımcısı ve CGP Gensl Baskanı Turhan Feyzioğlu rla Parlamento ödenekleri vesilestyle basma yapılan hilcumlan üzüntü İle karşıladıgını bildirmiş ve şöyle demiştir: •Basın hürriyeti demokratik re limin aynlmaz blr parçasıdır. Her siyaset adamı gibi, basın hürriyetini hayatım boyunca sa\oinmuij olmarmn sebebi su gerçpgi bümenıdır: v Hiir ve sorumluluk duygusunn sahlp bir basın, demokrasinin giiç kaynagıdır. biltlin rtteki hür riyetlerin de teminatıriır. ödenekler vesilesiylp tiasına yapılan hücumları Urüntü ile kar Şilıyor ve kınıyoruz.» 6J7 sayılı devlet. memurları yasası kapsamına giren memurların saat 1mçına yapacakları fazla c»* lışma karşılıkları en az 2 liradan 10 liraya, en çok 15 liradan 20 liraya yükseltilmiştir. Dolayısiyle devlet memurları bundan sonra saat basma en az 10, en çok 20 lira alacaklardır. TRT personcli KİM NE ALACAK içln 4 llra olan en az fazla mesaı ücreti de 10 liraye yukseltilmisKatsayının 9'dan ı i ' e çıxanltir. ması sonucunda 1. derecenln 4. Orman Genel Mudürliiğunde kademeslndeıj maa» alan en yuk çalışan orman muhafaza memıır sek derecell bir memurun brüt larının aylık fazla mesai ticretmaası 11.000 liraya yUkselmekt« leri fino liradan 1000 liraya çıkabunun net tutarı 5.505 lira oirılmış, Emniyet Oenel Miidür maktadır. 15. derecenin 9. kademeslnde, dolayısıyle en düsuk ltigtl'nde çalıssn idare, eğitim, maaş alan blr memurun aylıftı teknlk ve saglık mnıfı personeliİse brüt, 3.30 lira, net 1620 li ne ayda 1000 llra faz!a mesai raya yUkselecektlr. Bu artışa iterrti verllirken. bu mlktar l«00 ragmen, 15. derecedeki blr me liraya y(lk murun net ayügı yine de asgar! tlcretin alttnda kalmıs olmakta YAN ÖDEMEIERDEKİ GUrjMElER dır. Devlet memurlarına verilen de Katsayının l l ' e çıkmasıyle dev let memurla/ı arasında 9 kat «a yıya göre en yüksek net (ark, 754 lira 80 kr». lle birincl dere cede olmakta, «n düşük fark İse 129 lira 30 kunışla 15. derc cerip TPrcfikleşmek'edir gi?ik yan ödemelerin hastalık ve ı/in sırasında da verllmesine llis kin olarak CHP tzmir Milletvp kili SUleyman Genç ve arkadaşları tarafından bir önerge verilmiş, ancak önerge AP'liler tara fından reddedilmiştir. Yan ödemelerle llgill 2 ayn karar alınmıs 657 sayılı yasa kapsa mına glron memurlara odencn mall sorumluluk tazminatı nyda MO liradan 1300 liraya. kamu iküsadi kuruluşlartnda çahîan pr: sonele ödenen kasa tazminntı (is riskl zammı) ayda 600 liradai. V K ) îiraya yUksRİtllmistir. Bunun dışında yenl knrulmak\n olnn tıp falcnU»If;rinde görevli öğretlm uyeierlnden proıesör Aksaray'daki bir fırın silâhlı kişilerce soyuldu Aksaray'dak! Davutpaşa ekmek fırını dlin gece KilAhlı lki kifci tarafından soyulmustur. Kasada bulunan 20 bin lirayı alan soyguncular kaçmışlardır. Verilen bügiye söre, saat, 19 sırllarında Selahattin öîdpmir'in saliihi bulunduftu Davutpasa eknırk fırmına müştprl gibi giren iki kisi. sılihlannı çekrrek dört fırın lşçlslni etkisiz hate (tptirm)sler, daha sonra bu işçilere fırınm kaKnsını açtırarak kasada bulunan 20 bin lirByı alarak knçmayı baîarmışîardır. Olaj'a polls el koymuştur. Çok korktuklarıru belirten fırın ısçileri, soypuncuların gnnç olduklarını söylemelerine raftmen belirgin bir •skal verempmislerdir. (HP KOMİSYONU TERKEOIYOR Katiayının 11 olarak kabul •dilmesinden sonra sıra Mallye Bakanlıgı bütçeslnln diger maddelerinin oylanmasina gelmistir. Bu arada lller Bankası'na 2 milyar, Ankara'da Kocatepe CamiIni tamamlamak Uzere 10 milyon lira, Yeşilay'a 500 bin llra ek ödenek verilmesi kararlastırılmıstır. CHP'lller Halkevlerl genel merkezmin yeni bir binaya kavuşturulması için bir önerge vermlşler ve bu atnaçla 5 milyon llra Istemislerdlr. Ba^kan Sezgin bu önergeyı ttncp oylatmış, kabul edilecegi s:rada anlden • ycnlden oyluyorum demiştir. Yapılan Ikincl oylamada 5 milvon liralık H«lkevleri ödeneginın AP'li ilyelerce geri çevrilmpsi ClfP'lilerin tepkilsvine yo] açmış ve komlsyonun CHP'li üyeleri salonu terketmlslerdir. Emekli polisler bankaları korumak için gırişimde bulundu tZMlR Polis Görevlilerl lle Bmeklilerinl Koruma ve Yartlım Dernegi yeUcılilerl, Türkiye'dekı tüm banka şubelerlne bir yarı göndererek iş yerlerinı knrrıma teKllfinda bulunmuşlardır. Dernek Genel Başk.mı Sururi Yeşllyurt, ttlm Uyelerinın silfth taşıma yet.kısln8 sahlp olduguııu bildirmiş, «elinden ne uçan ne d» kaçanını kurtuldugu mensııpianmız ııizmet öeklpınektedırler» şekllndn konusmuştur. (500'U aşkm mektuptan sadece btr tan»slne cevap alabildiklennı söyleyen emekli Emniyet MiıdürU. yazıdn mtlnhal yerlerir.in bulunmadığmı. tekllflerının bu nedenle karşılanamadıgını belirtmistjr Yeşilyıırf, 1976 yılınm on svında b»nk«iardsn Ikl buçuk milyon lira çalındıgını. bu P8ranın tek kuruçunun dahı henüz oulunmadıgını ilprl sürmüş. bu tıp ışyerlerinin soyguncuları davet ettiklenni öne sürmitstur. İki traMk kazasında iki kadın hayatlarını kavbetti latanbul'un Bostancı ve Avcılar semtlerlnde dün meydana gelen iki trafik kazasında S0 yaslarmda iki kadın ölmüstür. Nuh Aydmer'in yönetimindeki 34 ÜR 50B plakalı otomobilin çarptıgı Naciye Şahin agır şekilde yarnlanmıştır. Ankara asfaltı Bostancı tüneli çıkıçında meydana Relen karada yaralanan Naciyp, SJahin fazla kan kaybından kısa süre sonrn ölmüstür. Bü\1ikçokm«rp Avcılar kö^lnrtekl trafik kazasında İse Fedai Patak'ın yönettlgi 34 LL 020 plakalı otomobil Na^lı Fcrşembe adındaki kadına çarparak ölUmüne neden olmustur. Her iki »racm şoförü yakalanarak haklarında gerekli sorusturmaya başlanmjstır. MÜFETT!} VEVMfVESi ARTTIKIIDI 1977 Bütçe yasa tasarısının 1: misyonda görüşülmesi sırasu da mtlfettişlerin yevmlyeleri a.ı tınlmıstır. Buna göre, «Bakanlık ve Mü takil Genel Müdürlük Muiettı çi ve Müfetî'is P/tuavinleri ile M; liye Bakanlııiı Hesnp Uzmanı \< T'zman Munvınleri. Calısma Ba kanlıgı tş MüfpftıyİPri Djyanct Işleri Başkanlıgı Müfettisi ye (a.a.)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog