Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makale



Katalog


«
»

D ÖC T CUMHURIYET 27 O U K 1977 8AK İ BASlNA frfl ptn fc MHA, EDîLMEpı", KlRlLİ)lfİEr*.YANir/l// DtMEZStN AHBAFLıuıMlZ ». VÖl PiML£M£Z,^VfZfLı'K EpE&EN SAM YELÎ Yazan. Mehmet SELÂHATTiN 31 Ortadoğu'da Devrim Yılları 2 ocak 1954 cumartesi gecesi Kalııre Opeıasında geçen ola>ı llulüsı Fuat Tugay Ankaıaya ay nen şu şekıldo bıldirmıştir • Dun gece Kahıre Operasmın ozel ıstirahat salorıundu ba/ı dıplomatlaıla goıuşürken, Başbakan \ardımcısı Cemal Abdulna sır ıçerı gırdı ve orada bulunanlarla sclamlaştıktan sonıa yanıma gelerek hatırımı soıdu Kendisıne ayncn şunları soyledım (Ken açık sozlü bir ıns.a nım Sİ78 şunu söylemelijrlm kl basını aleyhımıyp lahıık suretr le yaptığınu naıekel cenlılıneıı lık değıldır Bız Mısıılılurı dost bılıyorduk ) Abdülmibiı (dost olduğumuzu sanıyorum) dedı Bu nun Uzerıne ben (Hayır, hareketlerınızle dost degıl düşman oldugunuzu gosterdinız boylo dostlugu ben kııbul etmlyonım) dedını ve yanından ayrıldını sonradan bana Mısırlılaıııı Nasıra atfen anlattıklan sahne biraz degışiktır Nâsır küı,uk salonda bulunan Sefirlerın elııu teker teker sıkarak Tugay'a vaklaştıgında Heılu» dıyerek Uım u^atmış fugay ın ellerı arka&ın da ımış, uzanan elı sıkmadan ışa ret parmagım N ısır ın yüzvııırcioRru sallayarak «\ou cüd nt Ivhave like a Ktnllpman wıth \(iur press attarks (1) demı^ ve ••o/ıerı çevıeae oulıuıan otekı se fuler tarafından da duyulmus \ ı,ır neredeyse Sefırımiüi tnkat Inacakmış [akal deıhal arka^.ı nt donerek odaclan çıkmavı yeg tutmus ofkesınden (Jpern dn d ı ha fa7İa kalamıyârak maKamına donmüş ve Uevnm Konscyını hemen o geLO toplantıya çagıı nuş Nasıl cerejan etnıış olursa ol sun, ben olajı oıtesi sabah b r pazar günü Buyukelçılıgımi7 Ata şemıhterı ^atbıy Sıtkı Ulay ın ısomadan MBK Uyesı) einpn saatte evıme Rplmesıyle ogiı.n dım CumaıteM geresl olup bılm d">n beninı gıbı habersız olan Alaşemılıterıınızı Pazar sabuhı 7 de îhtıl.ıl Knnseyinln toplandı l5ı binaya çağumıslaı Oraciı tç ısleri Bakanı Yıırbay ZekPiıya Muhiddın olayı Sıtkı Ulay a an Utmış ve Büyükelçımızin ılcrhHİ Mısır'dan ayrılma&mı saglamak uzere Hükümetımıze glzlıce tel graf çekmeslni lstemiş Atas>pnıı hterimız de oradan doğruca b<ı na gelmlş Durumu birlıkte nıu 7ikere ettık \ahım oldıiKimdi mutabık kaldık Ancak, Buyük el«,ı gorev başında olduğu süre ı e karar yetkislnın yalnız onda bulunduğrınu RuyUkelçıden ha bersız Ankira ya telgraf gonder menın düşUnUlemı\e(.egın! Ulay a anlattım Berabprce Sefarete git tık lçışlerı Bakanıyla sabahkı Rorüşmesıni Ataşemilılpnmı/ Bu vükelçıye aktardı bunun Ü7erınp \nikanda sö7Ünü cttığım telgraf Ankara ya çekıldl ve biz evlerı mize dondük Büyükelçi Mahmut DiKERDEM Çocuklanm ne hale gelir, dıye mırıldandı Kendlslnl o k»dar seviyorlardı kı yıkılır, mahvolurlardı Allahım, beni onlara bağışla, diye mırıldandı Hava suaktı, terlediğinı hissedıyordu Kendıni düsünrelerinin akışına bırakmıs, hızlı hızlı ytlrüyordu «Karjı taraf golgeli oraya geçcyim» dıye düşunürken arkasından Pahrı Bey, dıye seslpnıldıgını duydu Dondü Karşısmda Belma durujordu Adamın sar<ılmı$ perlşan halı goründen kaçmamıştı kızın Ne oldıı? dıye sordu telaşla Bu saatte ne anyorsuııuz burada' Hakkı Baba öldü Gözlerinden sicim gibi yaş geliyordu Bu an ıçın sarsılmıştı genç kız, ama ondan daha güçlüydü Içtenlıkle koluna girerek Haydi gelin, dedt Uzaklara gidelim konuşur açılıra btraz Bır otomobıle surükledı onu Kmırgan'da lndıler O kadar dalgındı kl şorörün parasuu kı n n verdiginl bile farfcetmedı. Gınaıaltında oturdular Ikısı de susuyordu Nıhayet Bogaz ne güzel, dedi genç kız Evet, dıye cevap verdi adam Her şeye rağmen hayat çok gtirel Fahrl Bey Yaşamımıji sınırlı Bence olur olmaz şeye bu kadar üıülüp hayatımm zehır etmemelıyiz O kadar çok seviyordum kı ihtiyan Hepımız severist onu Fahrl Bey Ama, dogum kadar dlü mün de olağan olduğunu kabul etmelıyız İnsan sevdlgı blrınln ölUmüne üzülür mııtlak Fakat sizınkı blraz tazla Belkı Bılmıyorum Hayat benı ürkek ve kotümser yaptı Aşırı da bır hassasıyetim var Anlıyacagınız, güçsüz bir »damım ben Hiç kımse güçlu değıl bu hayatta Klml belU eder, sizin glbı kımı gızler güçsüzlüğünü Adamın gozlerinln ıçıne bakıyordu Hiç çekinmeden, uzun uzun o sımsıyah ınianı buyüleyen baktıkça doyulmaz tatlı hıs ler uyandıran gözlerinı hıç ayırmıyordu adamdan tahrı, lzah pdemediğl bır tuhaf duygulaıın benligını sardığını, genç kızın ya nında bır (erahlık, îerahlıktan da ba«ka btr şey muUuluk duy dufiunu hissediyordu Şımdıye kadar hiç boyle olmamıştı Once, utanıyordu bu bakışlardan, başıra başka yjine <;evırlyordu. &on ra elınde olmadan ona dondü Uzun uzun bakıştılar Kız ona güldü Sıcak, tatlı blr gülüştü bu Adam da gıildü Kız uzanıp adamın elıni tuttu Ateş gıbı yanıyordu bu eller Avuçlan bırleştı parmakları kenetlendi Şaşkmdı Fahrı Nasıl davranacağını bılemıyordu L»kln, o güne kadar kimsenln veremedığı, ınsanı sarlıoş eden bır mutluluk ıçınde olduğunu da gorüyordu Bıliyor musunuz, dedı Belma Sızi gördükçe, şu adamın elinı bir tutabilsem, dıye geçırirdim içimden Çok şaşkımm Belma Hanım Bılmem kl dogru mu yapıyoruss* Kız, adam sen de, dercesıne başım »*lladı Bırakm Allahaskına Nevın dogru neyın pğri olduğunu kim bilıyor kı? Memnun değil misın bu halden' Çok O halde? . Bılmem Öyleyse ben sana söylıyeyim Hoşlaniyorum senden belkl dp sevıyorum Ya> Nlje şaşırdımz? Olamaz mı böyle $oy? Şımdıye kadar akhmın ucundan bıle geçirmemiştlm genç bir kwın beni sevecesim Havatımın sınırlandıftını bıınun ciı^ın da herhangı bir şey olacağını lasarvur bile etmemiştim. Ne bıleyim Karım çor\ıklarımın dıjında bırının beni savebileceğınl rüyamdH bile görmemi$>tım Şımdı ruyada değilsın Bak elımden tutuyorsun Ben de sana seni sevdığımi söjlüyonım Doğrusu çok şaşırdım. Memnun degil misln? Hem de çok memnunum Sankl içime ı?ık doldu, karanlıklar uçup gittt Anlatması zor duygulanmı Fakat, mantıgım hayır diyor bu işe Bırakın şu mantıjı Bakın, boyle konuşmam sızı şa^ırtı yor, biliyorum Başka türlü büyüdüm ben tçımdekılerı soyleyecek, kalbimin istediklerınt yapacak kadar ce&aretlıyim Sizı de anlıyorum Beni hemen anlıyacağınızı da sanmıyorum Tanıdıkça belki Ama, yine de bırakalım şu birbırımizi anlamayı, evdeki çocukları, hanımı Emin ol, kimseye zaranmız dokunmayacak Imkânların elverdıgi nısbette beraber olacagız, o kadar Bu da bize mut luluk verecekse nıçm yapmayahm? Dinleyin, sızı tamdıktan sonra çok duşündüm Iki vocu ğuma, çevremdekılere ragmen yalnız olduğumu farkettım P«nl devamlı e/en huzursuzluftun sebebıni bulmuştum Yalnızlık duyBiihuydu bu Yanını/da başka türlü oldum Az once de soyledım ya, olağan vayantımın dışında, blr değifiklik olacağını hatırımın ucundan bıle geçırmedım Şımdı, sankl ruyadaymıs gıbıyim Uyanık gorülen bir ruyada Ruyaların en gü>elı bu olsa gerek Bir şey soyleyeyım mi si7e arkadaşlıgınuz ne kadar süreeek bilmi yorum ama benım ıçın ömrılm boyunra unutamıyaragım bır rüva olacak bu Çünkü gerçegin insanlara bu derece tatlı hlsler verebılereğıne inanHmıyoıum Şaskınırn da bizı bırkaç defa gördum Sevgı oyle bır şey kı açıklana maz, hele mantıkla hiç bagdaşmaz Blr sıcaklık duydum içimde. Parıste, arkada^larırn keylederken, ben hpp sızı dUşünürdüm Sakın halını?, ı n e yapınız, hareketlerınızdeki efendılık, bir parça da rayıf hissetmem sizı Demek bunu hissettınız? Zavıfım, bunu ben de bılıyorum Şımdl aklıma ne geldı biliyor musunuz? Siztn sevgı zannrttığlnız şey bana karşı bir acıma duygusu olmasın? Bunu ben de düşünmedim deftil Sızı kanımda canımda hissedecek kadar sevıyorum Bakın, bır şey daha sbyleyeyım gı îe Şu anda sız beni kesinhkle sevmlyorsunuz Buna imkan da jok 7aten Akhnızdan gegıı medığiniz şeyi bırdenbire ögrendinız Fakat, benım tanıdığım insansanız beni çok kısa zamanda severeksinlz Bilıyor musunuz insanlar daıma kendllerını beğenen ki şileri severler Bu bir bakjma kendinı sevmentn bir başka şekli olmalı Şu anda altüst olmuş durumdayım Hıslerımı tahlil etmeme ımkan yok tabı Ama, çok mutluyıım Hayatımda ilk defa mutluyum ve içımdeki boşluğun doldugunu hlssediyorum. Ne iyı Bılmı>orıım iyi mi kotu mtl Ukın ansızın öyle şlddetll blr akıntının içlne düştüm ki ıstesem de kurtulamam bu nürllklenişten Yalnız bir şey sövleyecegim Bir gün şu sevgl yannet tiğıniz çevin blr heves olduğunu anlar da beni terkedlp gıderse niz bilın kı bu benım sonum olur. Si?ı hiç bırakmayacagım Belki Hayır ömrümUn sonuna kadar seveeefttm Buna lnanın Kaç ^enedır İçimden sbküp atamadım SIBİ tanıdıkUn, sizinle beraber olduktan sonra hiç atamam Yalnız şunu unutmaym bel ki blr gün ayrılacagım, şartlar beraberliglmire olanak Mglama. Aıgl zaman bırbirimlzi bolki de hiç Rormeyeceitit Yalnız »una lnanın kı omrümün sonuna kadar bu aevgıyi içimde taşıyaca fım Ben Sİ7İ terketmıvereğim bunn da lnanın Belki bir gün si* beni terketmek 7onında kalacaksınız Funun olablleceglııe !na Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi operada Nasır'la çatışıyor lnmntlk teamüllere hıç sığrr* dıginın farkına varmış BUyÜK elçılıftımızı muhatap almak zorıınunu duymuştu Daveti alınra Buvükelçımıze telefon pderek Hnrtı ıveyp gitmemi uygun görüp Rormedığını sordum gıtmem» ızin \eıdı Saat 17 de Harıoıve Mıisle^a rının, yanına gırdigımde odrda Pıotokol Şpfı Ali Şevki ıle B i sın Daıresi GeneY Müdurü de bu lunuvorlıirdı Uçü de üzgün K" ıunıı\ordu Nasıl olmasınlar kı Bavan Tugay ın en paılak deuı lerınde yetışmişler, onun ıltıfa tını kazanmak ıçın çııpınmıslar dı lugaylira karşı korkuvla Uarışık bir saygı be^lerlerdı Şim dı resmı gorevlprı onları Tugay Hra, düşman muamele^i yapmaya zorluyoıdu tA Büyükelçlmtıln »rtının ba$ma (Ekselans) »ttzcügünün konulma sına dikkat edilmişti Şu h*ld» NoUyı düpedüz reddetmek ba hiskonusu olamazdı, aadece Uze nnde dü^üncelerimi bevan ede bılirdfm Mısır Hükümeti ile Büyükelçi Tugay arasındaki tırmanma Kahire Operasında açıkça ortaya çıktı. Tanıklara göre, Nasır ara sırasında diplomatların bulunduğu fuayede Büyükelçimizin elini sıkmak istemiş, ancak bunu geri çeviren Tugay, sert bir dille Nâsır'ın ve yönetiminin Türkiye'ye karşı dostça davranmadığını, Mısır'ın tek hâkiminin yüzüne söylemişti.. dim Bakan yln« lceriye fttl, bi* yıne bekledlk honunda k«•in cevap ulaştı Oemal Atwül nâsır 5 ocak aalıyı 6 ocak ç*rlambava bajtlayan gerevarısuıa kadar Sefirln Mısır'dan ayn'm»sını kabul edıyordu Odada hepimi» derln blr nafes aldık Mesele normal voluna gir miş, lsı çığıruıdan çiKaracak bir hareket dnlenmışti Mısır hUkü meti blr BUyUkelçtvı Ulkesbıdtn kovmak çılgınlıgından vargeçi vor, BUyükelçi kendi BUkümMi tarafından gerı çekıLyordu Bu çozutn ^eklıne Müsteşar S\mı Abulfütuh en az b*ntm Itadar levinmışti Yanından avnlmadnn once son bir noktava daha değindim Olup bltenlar Umamen aramızda kalmalı dışarıya özel likle gazet«lere nıçbır şey sınmamalıydı Odada bulunanlann hepsi dUjünceme nararetle loıtU dılar. OLAYSIZ PAZARTES Mısır Harıciyesınaen ayrılınfa dogruca Büytlkelçilige gıttlm BUyükeld Tugay benı beklıyor du Oörüameyi kendislne olduğu gıbl aktardım Blr saat sonrs da şifre telgrafımı» Ankaraya yol lanmıs bulunuyordu. hüktimeM kendlglnl TUrk hukü metınln yerlne koymaktadır Bunu nasıl kabul edebilirlm?» Müsteşar çaıesulıgını bellt <tt mek istermiş gibi kollarını iki yana kaldırdı «Ne vapayım ben aldıgım talımatı yerın*» getiri>orum» dedi Bunu duyunea "o »aretlenerek sozlerıme devam er tim «Meselenin esasını tartışa men paylasıyorum ama b«n ne yapahılirim'» dedı «öyle \se, bana bir fırstt verıniz Ekselan* Cemal Abdülnasır la gorüşmemı saglayıni7» karşılıftını verdım. DOf+ULMEZ BİR NOKTA Notavı okudııklan sonra H»ricıje Müşteşanna dön^ürn, ^Ek DORÎ SATIRIIK NOTA.. Harıcıye Müsteşan «Guç blr gorpvı \enne gctıreceğım ıç» > (ızgunüın. dpdıkten sonra başka so/ sovlfimıyerek elınde tuttııgu kdf,ıaı bana uzattı Bu dı>ıt s i tırlık bu Nota ıdi ve içinde ay ıifn şuular va7ilıydı >Mi|ır Dış ısleıl Bakanlıgı Iurkıye Buyük plçılı^ıne saygılirını snnar ve Mıvır hükümetının Ek«(alpns Hu lusı Fuat Tugnv ı Turkiye nın Mısır dakı Büvükelçısı sıfatıv la tanımamaya ve do!ayısı\le kendisim 24 saat zarfında Mı sır topraklarını terke davet et^ meye karar verdığinl bıldırmek ten şeref duyar » Notayı nkuyıınca bir an durak ladım Kabul edıp etmemeyı dü şünuyordum Çunkü, bır diplomatık temsılcının bazı haller de kendisıne tevdi edılen bel geyl reddetmek hakkı vardır. Ama bu hak sınırlıdır Sözgehşı dıplomatik belge nezaket kural larına aykırı bıçımde yazılmışsa u da temsllclnın mensup oldu gıı dpvlpti hükümeti milletı aşağılavRi ıfadeler taşıyorsa bel ge kabul edılmeyebılır va da postadan alınmıssa aynen gerı çevrılebilır Jakat elımdeki Nota bövle bir hareketl haklı gostprecek nitelıkte değildl hat Büyükelçimizin Izni ile gittiğim Mısır Dısışlerı Bakanlığında elime dort satırlık bir nota verıldi, sunlar yazılıydı: Mısır Dısişleri Bakanlığı Türkiye Büyükelçiliğine saygılarını sunar ve Mısır Hukumetinin Ekselans Hulusi Fuat Tugay'ı Türkiye'nin Mısır'daki Büyükelçisi sıfatıyla tanımamaya ve dolayısıyle kendisini 24 saat zarfında Mısır topraklarını terke davet etmeye karar verdiğini bildirmekten şeref duyar.. Rrtesı gün (4 ocak paxa»ıesi) olaysız geçtl Opnra.1» olup bı tenlere dair basınd» nıçbır yan UR (IKAR YOL.. yoktu BUyükelçunis vakın d shj saydıftı iki meslekttsıiıa înnlte Odadakıler birbırlerıyle bakısre ve Belçıkft Seftrlftrtne veda tılar, kısa bir susuş oıdu, *on zıyaretlne gittl Aksam saat 17 ra Müsteşar «E\ınu Dışıslerı Basularuıda tahmınımızoen daha kanına hemen bıldıreyım» d.ye çabuk Ankfcrâ'nırr tfctlnmtı TX3rek telefonla Mahmut Fevzıyi dırım telgraila geıdı lelgrn! ay aradı Bıraz bıldıginı Aıapça ıl« nen söyle ldı «1 Opnrada £ a s ızleyebildıgım goıUjmeoen, Mah bakan Yarduncısına vaıcı tfadele mud Fevzı'nın Bakanlar Kurulu riniz maalesef Mıs'j HUkUm»tıne toplanusında oldugunu ve topbızl mUşkül dunıma lokmak ıçm lantıdan çıkıp telefona geldıftnj f ı m t vermıstlr Bu gıbı h»il«anladım Musieşar BaşbaKan re meydan venlmeme«ı lçtn vaic Yardımcuı Cemal \bdülnâsır M tiyle zâtıalınıze lUdaı tavnice oKorüşme ısteftımı Bakanına göy lunmuştu 2 Oertıu hareket ledl Mahmud Fevzı ıçeriye gibuvurmanıı mercudu» dıp Nasu la konaşacagını budi rerek MUstesara telefondan ly Ankara nın tevao) daha gelrılmamasını rıca ettı Bıraz v>n meden blz Buvukelçlain Kahire' ra Bakan yıne teieJona geldı ve den ayrılmak Ü7er» Oıneceftı uçaNasıı ın Bakanlaı Kurulu top gi araştıımış 5 OCAK talı sabaİBntnının uzaması nedenıyle be hı Rde Bevıut'a kalk*cak uçak nımle gorüşemıyeceğını anıaK ta yerıni ayııtmışuk Antara' sovlemek ıstedıaım bır husus dan cevap vak..tnde tnmese, de vaısa dıkkate almaya hazır ol Tugav o uçuKİa narekeıe karer dug\ınu bıldirdı K.onuşmanın hu vermıstı Boylece Mısır Hüku kı&rmnı Müt,te,ar bana nakledır. metının veıdıgı mllhıotten çok te onceden tasarladıgım düşun once kendilıjîınden Mı«ın ter ceyı ortaya attım ve dedım kı kptmış olacaktı lalımat zama «Buyükelçımmn Mısıı 'dan avrıl nında gelınce Büvtikelçlnin hir* ması ıçın otıe sürulcn 24 saxtl[>c keti kesınleştı Paı<\tesı ak»fmı mulılpt ormdan kalknıalı, Turk RPÇ vakıt kendısınden ayı ıdım hUkumetınııi sefınnı gerı çagn ertesı sabah erkenden Sef&relte masına zaman ve ıtnnan verllme bulunmak Uzere evıme döndüm lıdir» Haııcıye Müstejarı bu sozleriml Bakanına tekra».ftdı, Bskan vıne Müsteşara telefnnda beklemesını söylevereK N&sır la görüşmeye gıttı Bırkaç daKika derın sessızlık içinde aeçtı scnra telefonda Mahmud Fevınnin sesı duyuldu Nasır TUrk h'lkü metının Srttn gerı çekme tallmatının kaç gunde gelec^Jıni soruyordu Müsteşuı bana dörerek sonıyu tekrarlavınca dil şündüm O tarıht* BUvülrelçrı'6m Ankara ile telsız baglaı tıiı voktu Pazar akşamı çeke efti mız telgrat erteiı Rün Bakan'.Sa ulaşacak hilkümettn LPvabı en erken salı günu gelebılerpktı Müsteşara <h ocak çarşarnba KÜnüne kadar taıımat celır» de (1) «Basındalrl blr centilmpn Rİbt davranm» dım*» YARIN: JOZIERİNDEN DÖHENLER.. DıJ IABIBİ DÜJMAN MUAMELES!.. Aynı gün ogleden sonra Mıiır Hariciyesinden benı telefonla aradılar saat 17 de Bakanlık MUs teşarı Samı Abdülfütuh un benımle goruşmek ıstedığinı ha ber verdıler AnUşılıyordu kı Hariciye o sabah Ihtildl Kon^evt nln blr Uyesı tarafından Ata>e millterımi7e yapılan teblıgatm ne devletler hvıkukuna ııp de dıp selâns dedlm dlplomasi gindeki engin tecrübeniz benim kıtaplardan öjtrendiglm »u temel kuralı ıyl bildiğinlz huauaunda tereddüde yer vermez «Bir devletln temsilclsi yalnız kendi hü kümetınden emir alır (Un Amba* sadeur n a d ordre t recevoır que de son propre Oouvnrnement) Oysa bu Nota İle Mısır eak degilim fakat iki memleke tln ilişkilerini sahıslann ıWtun da tutmayı kabul odijomamz sunu »ımdiden söylenıev) kenclı me ödev sayıyorum ki bu Notada lfadesini bulan Itarar TUr kiye ıle Mısır arasındaki illskt lrrin belki onarılamar blçtmde bozulmasına yol açacaktır* Kar iımdaki «Bu kaysnnızi tama ORHAN TÜZÜN Sııt: 1 3 1 7 Arası Samalya Csddesl No 400 leleton 21 75 82 TiFFANY BULM AC A SOIDAN X Esklden esnafın glvdijtı tepesi sıvrl küları 2 Türlu bıtkı yaprak ve. kabukları ıle kendisıne güzel bır koku veıumış olan acımtrak bır tür ıçkı Teısi kar fırtınası 3 Ters,ı bir emır Bir sajı Bir nota 4 Tersi boga güreşlerınde lıep bir ağızdan sdylenen sbz Ta şıt dizisi 5 Tersi gemilerde ana dırek Kısa zaman 6 Dumanın yaladıgı yerde bıraktıjı kara leke Konut 7 tlâve Gızh görevli 8 Tersi bir ge zegen Mıktaroa fazla deg 1 9 Tersi vekil Batı Anadolu yıgldl ÎİTÎLİNI2B ÖMSM . BU D)t2 YUKARroAN AŞAftlYA 123456789 DiSi BOND B VE.GÖZ CÜLEBIM OEMET1MINOE 1)1 NK€ BULMACANIN ÇO7tMtl: SOLDAN SACA: 1 Sıderoz 2 OriUn Zara 3 Mikado tç 4 tl Yine 5 Fıl n<5 6 Ole Ikram 7 Kesim tki 8 3 A7takler. AŞAC.n'A: 1 Somıkok 2 tdıl İE 3 Dük Fesat 4 Enayi Ise % Dılım fi Ozon Al 7 M enndF 8 rt Sakar 9 Façn mıK, nıyorum. Ama, omrumun sonuna kadar susi sevecejim (DEVAM1 \kR) 1 En sade yaşam koşullan tle vetinıp hiç bl r işte tittıUk gostermejen kimse 2 tşçi Bir tür topraktan yapılmış büvük kap 1 Btr tavuk türü Bır olumsuzluk ekı 4 RUtbe^ız asker tkı şeyı bırbırinden avırsn uzaklık • > Bir gaz fi Ortadoğu da bır yarımada Bır rürgâr türü 7 Bır buynık Tersı bınek hayvanı s Harap riokük Suçu bagışlama 1 Koklavınrn bayıHrr bir gaz Çıkış veya gırış ızni.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog