Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

cuMHURirn 27 OCAK 1977 B. Âlmanya'da temaslarını tamamlayan Mondale İtalya'ya gitti BONN, (ANKA • DPA) FederaJ AlmAnyayı ziyaret ed«m ABD Ba$kan Yardımcısı Walter Mondal» ila Batı Alman Başbakanı Helmut Sch midt uhıslararası ekonomik sorunlar ve ntiklepr tcknolojı satısı konulan Uzerinde durdukla nnı açıklamışlardır Fpderal Almanva nın başkentl Bonn'da va pılan RorüşmeİPrden sonra ortak bır basın top lantısı düzenle\en Mondale ve Srhmidt buvük sanayileşmış (ilkPİer aravnda vapılacak zirv* toplantısına iyi hazirlık yapmak gerektığını bu arada ztıvenin daha da uenisletilebilecefcint »oy lemiîlerdir Basın loplantısında Mondale uluslarara.«n ekonomık sonınların c.orumunde sanavilesmı» Batılı Ulkeler arasındakı ijbirlijinin btlyük ttnetn t*?ıdığını, bu konuda da Amertka ve Almanya'ya büjrtlk sorumluluk düştüftünü «avunmu?tur Helmut Schmldt ise, Ulkesinm Brezilya'ya «attıgı ndHenr t**knolojl konusuna rtp£ınirkeTi rvdpral Almanva'nm bugüne k*dar olduftıı prlbl btifrlinden lonra da yılkıtmlülüklprine baglt ka laca£ını bıı vUkümiulUkler ara«;ında nuklepr sılfthlann yayılmınını onleme anlaşımsının da bulunrtujfunu bildırmlşttr Bonn'da Federal Alımnva Basbakanı Srh mırit ve Dni^leri Bakanı Harn Dıetrıch Gensc her le vapılan ponlsınPİpn taır>Tr>lavan Monrta le dun «sabah Batı Berlin I 7i\aret etmi* daha «onra da îtılynn hdkdmPt vetkililerhle Rorüş mek ılrpre Roma'ya gıtmisrlr. İSPANYA'DA POLİS GENÎŞ ÇAPTA TUTUKLAMA KAMPANYASINA BAŞLADI MADRtD Ispanyada cın a dam kn^ıırna sılahh baskn pro testo (fostenlen \p gıpvler uzfrı ne pnlısın geniş çapta bir '•utukla ma kamparn'HMn.ı gırıştıği v p > ion 24 saat ıçınde vüzlaroe cı>!nın gO7altına alındıgı bildınlmekto dır Gozlemcller îspanya'da Franeo mın olumtinden bu yana en o!l yiık bunahmuı patlak verdıtınl Vıphrhrlerken Başbakan Suare? de bakanlar ve yuksek dtlfpydekı askerî vetkılilfTi olaganUstü oplantıva çapırmı?tır Bu arada Madriri ve Barrelo ra kmtlerı başta olmak Uzeıe tllkenın bir çok yennde 4 ilerlcl «vukatın öldUrülmesinı orotesto için gösteriler düzenlenmektedir Avukatlann resetlerınin bulundu tn hastanenin onünde düzenlenen Rnstenlpr polıs tarafındnn mp ve haflf makinpll sllah kullanıla rak rinRıtılmıştır Rüvük kentlprdp aynea sayılatı 3f)0 btne ulaşan ışçıler, fabriıca larda ışı durdurarak avukntla rın a ş m sagcılar taıafmdan ol dürülmesını protpsto etmişlerdır FaallyptlPrınt gı/U olarak .ürdn ıı»n sosyalıst ve komılnist egılim lı ışçı sendıkalan ise 5on olav lar üzprınp yayınladıkları >ıtnk bıldırıde «suçluların cezalanriirıl ması aşırı eğilimlı çetelenn iılah Mzlandırılması sı\ast v ^pndıkrl oreürltıklerin kurulma<ı çın RP rrklı rinipmlprln alınması nlmde hUkümpti riestpklpme vaadınıle bulunmuşlardır. So«ıyalist ve Komılnist endıka ların temiılcılprınden olu?an serı dıka kuruluşları koordinasvon >ST pıtu \ayınl»dıj5ı çaftrıda ınıl'tan lannın «sıddet tırmanmasına vflr ifrmemck ıçın» ^okaklarda, grm tert \apnıamalannı ıstemıs in cak çarşamba gunü ıçın dp labrı k»larda bir genel grev tallmatı vermiştır Koordınasyon orsrutunun oııflı rısı hır bakımi Ispanvn arıhın dP IIK. kp? pa7iıfp«ı aksa nı hü r kumetle bırlıkte «Sükunet ve >iı Rııkkınl lık» ı<,nı uıtik hır aîn ımralayan d"iııokralık mımlpfpt partılerının benım.pdıkleri lınılı tuhımdan eslnlenmiî gözükmpk Rodezya'da beyaz muhalefet de lan Smith'in Ingiliz önerisinî reddetmesini elestirdi RALISRURV RodeTjada ırk çı beyaz hukümetın Başbakanı İan bmith'in Ingıltere nın Ro dezva dakı yönetlmin sıvah ço gunluga geçmesıne ılışkin tüm onerılprı ıpddetınesı ıllka ıçınde ve dısında çeşıtlı tepkılere yol açnrken Rndena guvcnlık kuv \etleri ıle çarpışan dokur millı SPlçı Rcrıllanın öldurüldügu bıl dıııltnıştır Rnde/ya da mıkumptp mtına lıf bpyazlara aıt Uç partlnin bir lpsmesi ile meydana gelen Ulu sal Bırlık GücU (NUF) onoeki gvm bir açıklama yaparak F«* bakan îan Smlth ı siddotle eleç tirmıstır NUF un bildırlslnde lan Smith' in Ingiliz onerısının türnUnll red detmesının buytlk yanılgılara yol açaragı belirtilmı? ve «Roderya güvenlık kuvvetleri llc slyah mıl lıyptçı gerıllalar arasında dort yıldır surpn ^avaşla 3 W<l kışı ol dtl ve BM nın aldıgı ekonomık ambargo karan ülke ekonomısı nın çokmpsine neden oldu tan Smıth ın son tavrı bızı ^ava^ ekonomık çoküntü ve komdnizm tehlıkesı ıle karşı karşıya bırak tı» denılmıştir lngılt»rp'dp ISP Avam Kamara Mnda Rodezva claki son Kelışme lpre ılıskın bir konuşma yapan Dünyada Bugün Türkler Uygardırlar ALi SiRMEN e«;«n hafta televizron kamerastnın karçısmdavdılar üç büyuk part.mJziı, Uç temsilrlsi, C HP'den Turan Günef, APden Kamran Inan, MSP'den Korkut OzaJ Turan Güneş tftirdl snzü A\rupa Konsevl Insan Hakları Komisyonunun raporıına, bir dil üurçmesi ile knrar d h e nlteledi raporu. Sayın Inan dudak hııkrrek ynıııtıııdı kendlslnl Karar degil, lapor, karar yok, ııadece bir komiüvon raporu AP Ritlıi Senatoru bovlcilnc haflfr almakta^dı raporu. Ama »radan bir hafta gcçip <lr so?.u Rp\rn rapor dünya basmına «ızınca Savın tnan'ı da, Ba?bakanını ds bir telnftır aklı Oemirpl, bmuk hir gaT ile ^alı^ınnlarını knlavlsftırmndıgı hlrlılcrınl janıtlamadı^ı tns.ııı Hakları KnmNyonıınun rapnnı i\ın şlmdi nc yapata(rını bilpmlvor. Seslni duyurmaya talışnor Rtı arada Turk ba^ınıııa bir dpnırç vrren MC'nln Baahnkanı furkler u\Bardır, bn>lp ^%lrr vapmaz, buyurmu^lar (.pr^tktrn Turkler u>gar iıısanlaı \nadolu insam ç«lt>hl ama çelcblliiri içindc dp hamlpct \p >enije rlonuk \ia yıllar bo>ıı blrı,nk u>Kirlıftın bcşlgi olnıu? topraklarımız EUI Mİriır da çagdas u>garlık duzı^ine yrtljmrnln aarafi mı l<,in(lcii/ «lıırk harharliKi» nıavalı Ralkanlar u Ortadngıı'va rrrIr^mrk istpven Avrupa pmperyalıımlnln (Crlık Runyam da tUhll) ııvdurduğu bir ö\ku Hoylpc< girlflmlerinın haklılıgını kaıııtlavadik, ote vMiıdan bolgrdrld ıılııslan kendj yararlarına Osmanlılara karşı avaklandıracaklardı. Sanırız aklı başında kımip Iıırklpr ııyear defcü barbtr d h r çıkamaz nrtaya Gerçekten Türkler uygardırlar Kaldı ki, ı;.iKimi7da tum ıhın\aya yavılmaktadır uvgarlık. rtvlp, In«an etl \hpn. hir dııdagı >erdp hir dııdajtı rokta? yamTanilar kalmamıştır artık Tüın Inianlar blrkaç ayrıralıkla nmsiplprinl aloorlar ııygarlıktan Turklrr ıle ııjgardır, Franii7İar da, lugonlavlar da Şililllrr do .sıll cirjıııır hiraz durmak grrrk Silllllrrln ııvrar insanlar nlduklaıını >rlı<ttlrıliklpr< ki^ilprdrn, sanatçılardan, oranlardan da bllhoru/ zatrıı l.\ct Silflilor ııvtardır, ıma araha MII ılekl Plnothot vonptimi iMgar hir vnnptlın mldir" Aealm Piııothet ııteır mıdır" Voksa uygarlıga manatUardaki ^aın\amlıtıdan da riaha ıızak blı ki$l midlr" Uemrk kl, tarlhin ba/ı clonrmlprlnde bir Ulkenln rurtta^ları mgar olahllmır da, vnnetlmler pekfila uygnrtlk dıaı kalahlllynrlaı Mıiıdl hır dr ıılkcmı/c haUalım HerKiın sokaklaıında hırtakım pnllKİprin Eazleri önÜBdr, lıalt» lıırinUım polNlrrin dpstpgı\lo oğrpncl avins çıktlan hir ıılkoııiıı MHK lınıi ınçar mıdır" Hrr turlıı \oUıı/lıık hırii7İık dp^İPt ka^nsını sovtna, \alan \c CIII.IMIIII ortbas edildigi hatta ortbn» ne demeK b*s I ıı ı ıılllıln;ı lılr Minctlm ıngar mıdır" !uık halkıııa Sahanviz>nnıı \r Sahaıı Rpy'l \axalar rlı»ında /nr'a Mitturmaya çalışnıı hir >»ııetlm ve Ş«b»n Bey ujgar mıılırlaı" llrmiıid vıı/\ılııı araçlarnla nnrinkuzunru TU7Tllın yo|. larımla nrta^ag karasnla gı>7İlen lılr ılıizen uvgar mıdır? Rlr ııluiun Insanlarını kafata*slarına göre svınnsTB kalkan snk.ikUrı uluına sp«slprlvlr dnldııran hir nrgiıt ve onun baykıuıı uvgar mıdırlır? 'Mt nın dahi sonradan kahııl rdrmr>ip hir böliımünıl dr(tiştıı mek 7nrıınria kaldıeı "kııl kltapları iMgar bir düşönceııln ıırunu mudıır' Milvnnlaıca gencl varıçnıa dıçı hırakan egltlm düzenimtı lıvgatr mıdır" • Cllttirti <ı(tn*tafitar hııratn EtMmeıttf) rtiyen M egitimrllprlmlr tıvgar mıdır" tngiliı Dısisleri Bnkanı Anrhony Crosland «lan Smıth ın Ingiliz önerısinın tumtlnü reddetmesl bızı buyük bir dıls kırıklıgına ugtattı Smith'in planı rpddet ırıpsl büvlık kansıklıklara vo marksı^' bir vonetımm isbasına geçmesıne ^ ol açabılır» demı^tır Hkberlrr Scrrlsl) G teaır. (I)ı? Haberlrr Srrvlnl) Japonya'da Lockheed'den TOKYO, (ANKA DFA) Lotkheed Mrketlnden rüsvet alan Japonyanın eski Başbakanı Kakueı Tanaka, bugün mahıceme önüno çıkarılacaktır 58 yasındakl Tanaka Lookhppd şırketinden 1 6 mılvon dolar rılşvpt aldıgı içın tutukianmış, daha sonra kefaletle rahllJB Pdılmişti Tanaka buna ragmpn gpçen aralık ayındaki gpnel çimlerd» milletvekili rüşvet alan rü«veti daeıttıgı ı!f»rl Marubpnı t.ırkptinm p«ıkı Başkanı Hırro Hıvama VP \Iaru beni şırkptının yonrtım kuıuıı üvplerı Toshıharu Ohkabu ve Aıtosı ttodur TanakT 11 Ipmmuzda tutıı*lanmıs 17 agintosta serbp^t hırakılana kadar 20 gun Mradan mahkum gıbı ce7apvındP jatmı:?tı * eski başbakan Tanaka bugün yargılanıyor basarmıstır »eçllmsyl Japonya'dfl llk defa rüsvet »uçundan vargılanacak bir Bajbakan olan Tanaka'nın dunısmasına balkın bıljnlk hr ilgı gösterdiği bildirilmektediBasin da bu olava büyuk ypr ayırmaktadır Tanaka ile blrllkte yargılaoarak dıfcer dort kısi Tanaka mn Sekreterl Toshio Enomoto, Romanya'da 4 bakan görevinden alındı BL'KREŞ Komanva'd» drtrt Bakan ıle bazı vük^ek rüt ifl'l memurlar gorevlerinden alınmış ve yerlerıne yenllerı atanmıstır Görevden alınan Bakanlar, Flektrık tşleri Bakanı Nlkolay Maneicu Madencılik Petrol ve IP^IOJI Bakanı Bu(or Almasan, AdaİPt Bakanı Fmil Nıcola«vtı \e Çalısma Bakanı Pptre L ıpu' dur Avnı Bakanlıklara sıra«ıv)a Trandafır C'ocirla ( onstant'i Babslaıı Coıntantm S'TtPirıı >e frPmgp Pana atanmışlnrrlır a <ı > *i DEMİR DÖKUM YETKILİ SERVISLERİ BAKIKKOY TURAN » r N E l T Oam \\KAR\ MALATYA 1/ ET VAHAP f " JÇ PAhLın Mı.r*ar( H Tm»tl*rl TaakHa , P* TUNCIÜ AVD N AkYAft r ^ ni r »4 * Tt vrrıl T*ı «" Tu < * i $ nff Mul ( • İ t *.»' YENİŞEHİR NFCATI ÇETINKAYA ttl <U Itmıml X 1 < AVKÂH4 Ttt 17$ " Y a n ı a r r K ı ıv A flirtaCae** *hıtt tspaa l a i ı qaa a Kocıttp* T«p akl k KADIKÖY SERVİSI MAHVUT O O K S J HUSLYİN AÇIL Ad«N Mnd« K r toprlk S ıd • Sottınt K uhvl' KONYA MUS AF*A YAM »4 /># d OİYARBAKIR AD L TAÇKA BAHÇEÜIVLIR C M A N YAMAN *** a avla rmak I* II ar K« ı yak« Y rarapa Mah tm Ma> KOŞUYOLU İSMA1L SENEfl >ADİR AKSOY A*, ol i*4 M i, luu)lkÛY ADAPAZARI KMAIL aURSFI AnftBat* va Kata AIIOUR«FL ULUS Hll V I OAMAR <«•* »4 }f»a <,twr ' K" ''* b ««• A1VK4KA Tıl II tfi* In rl El k Sjtıajavlari A E«ı Uaıtıalr Yan defan A Pn4«4 l>lvtamacpatarı Ra"fl1a ta Ha'nampnüiraf p an \* $ ı S ri Httika fa KBta an 09KÜOAR CAB8AR IŞIKLARCI BURSaV KEMAL GULEK R raa ><lar t *• T P.m 1/MİK RıMı • <H Itl H lOUMlarl T HERSİN NAC KAPA I 4 .1 H~f s«a» M a *J )4a a Mra'a I3KCN0UUN HATAY NECATI £RBAKIS A Wt AYO*'^ ÇANKAYA ALAADDIN KUYl KRA$ «M.IKESW f AOl U5UR A" ak • va Kart V* amuı uı ııntj . Ma 1»p» Kartat P«mllk Kavramofl KurthA/ Samandrı Kaynarea Yakae k Tur a BB >•• Ç»ı»Haf« v< EBKİJfcHtH NEJAT FBİNMF? H« • Kı*ı lf**ı thrajıtm Fıkla** t K lahvava Ktr Çay Iplva^ n Boıunaag KıRIKKAtl HUSCYIN (RO6UL r O»t an'af) v* Kata f LCVINT MUMFfFR YILDIRAN DOfiAN m*% ktaf OrtahSv Ç« •>!•»• Lavvm Et • A «ıa(Jı lr>4aı Hum*l) Yakat Ou>Up* ^•nay Marı OYKAN NHIr» NAİM D'KCN ANKARA KAZAUaRI MABIR kot tUn Aar ! t/»ı 4 A 4M N t p Urtı ZONOULDAK HUSEYIN YURDAk'UL sı«f ru Zonftu <f*k MICİDİYIKÖY ALI UZUM ; f. Tntocak Arh* Sok f MFCtD/YKKÖY Tıl M $* 1f M*eld yalttv »ayojlu Q Oifflinpaıt 3 l l ' KunututTaktlmN aantaı M n k t T H v t v » tv\kty R Pt|«AitMvk6vKarakttv OI. va T T»ı jottı» "n •(!• Avar laypaıa ı OOn Kı rarar*»m Ma^ft»a»»a Saallkc'hı» SAM«M \ Alaar *k Ha'l>*i nır Tffac k K«v •"•" *r B^tYtyı 1<t«r»Buea K^nıkı 8«II kuyU T « t ı n ı »avMr.1tet.6v T namır Oak tın Mbaiarl Hltmatları TaaM KARAOENİZ M I Ö L İ S İ AL) Gl FI5EL Karad* ı ( 4 iolu va NIVfEHlR KURSAT TOKDF.MIR MAN3A AHMLT •ÎANCI W * U M ,'M Mtn ıa Untı v* K«ı*tn SAMSUN rno OKUL FATİH OflHAN UYGUft ! » UW*t,.V REÇAT UYOUR riavagına kar^ı çıkan drkan ıp drkan vrklllerlnin diızenl kommakla gnrrvli ban pollslrrrfi coplandıgi hir düzen UTrar mıdır" .Snrııları daha çok ıızatmak olası, ama rerrkMr.. Sttlrrman Demirrl bu »rkllde çıkmaiınd» bilyük vebali bulunan bir raporn karjı. Turkler ııvjarriırlar, diverek »ıynlama7 Işln Içlnden O her şr\drn fincp, aimcenl ve ha«jı nldugu korunlu koçIn kurtlıı atlı anahtarlı Rrpmen MiTikarıları düztnlnln, hatta hİ77iıt kfndivinln «ıngar» olııp olmadıgını açıklıkla yanıtlamak 7orundadır. flrf * P F4TİH Tr! V O' /f Fith Id nalap E vıprUm * nd k»d« rfinl K Muılalap*»! K mkap S krl SüHanahm». Em nAn i Unk*par. 1*1*1 Tana KIRKLARELİ KASTAMOHU fHDOÖAN AYD1N A "viET EPOEM •AHÇCLİCVLER AONAN SEHPICI fj*t at Kâmıl %ok 11 gANÇFt Itl I TH 71 «IM Bs^oa »avi»f M#rı#f f w HMntd* 8 p«MÜffvu9«f« IVfyUtav u k i ara va Kara TEKİROAA ADMAN ŞENEL va Kata ar EDİRNI FNGİN Y E I M F N lâ fna va l a u l » AMASYA SAOIK CELEBI TRAIZON fEV2l HAYALİ T afc<T0i A ı * Artv fl « KAMUOYUNA DUYURU İSTANBUI ÜN1VİRSİTESİ CERRAHPAŞA TTP FAKÜLTESt S t | Dr ogrpın üprinden Baki ÜnlU ve Hüseyın Vabıi7 2S («ak 1077 gUnıl faşısl kıır^unlarl* şehit fdilmiî lerdır tnsan olnnklaıı ba^ka •.ııı.lan olmayan kardfişlerimizın bu lıunharra oldurulme olavını nrfretle kınıyorur 27 ocak 1177 pprşpmbp ptınU saat m Wd» Cerrahpa»» Tıp fakultesınde durpıılonpı Pk renaze törenine biltün Uyelerımızln katılmasını önemlr cluyuıuruz Fvlatlarımi7in aılelennp Uj'Pİerimıza, ve Tıp FakültetU öğrencılerine başsağlığı dılprı? ISI^NRIll, TABİP ODA8I 1'ÖNETtM KlTlllMJ ADINA OP. DR. SELAMt RIRGEN ADANA AHMfT OZSEL Tı174*' 4 AIİYURDAKUL m fm / AO4SA .V. l * i" 1 **>& «•*«*»'/«' Sistem Demirdöküm'ün getirdikleri: : " \ demirdöküm ev cihazkırı yetkili servisi yanıbaşınızda Amacımız, yalnız üretıp satmak, satıştan sonra tuketıcıyı yalnız bırakmak değıl Bız alan satankullanan yapan hepsı bılınch' derken, sureklı bir beraberlığı anlatıyoruz, yanı SİSTEM DEMlRDOKUM'ü. SİSTEM DEMİRDÖKÜM bırbırını tamamlayan urunler ve kesın çozumler dızıstdır. Ender de olsa dıyelım fırınınız, ocağmız ya da «ofbenınızden şıkâyetınız var: DEMİRDÖKÜM EVCIHAZLARI SERVİSI ne gune duruyor? Yapan o, bılen o, sıze dusen en kestırmeden bir haber ıletmek' Yalnız bir uyarımız var evınıze gelen servıs elemanlarımızdan mutlaka fotoğraflı yetkı bolgesını istemek! Gerek sızın, gerek bızım rahat etmemız ıçın .. Demırdokum garantısını yıırt capındakı orqutuyle desteklayen kuruluştur. O nedenle de TUKETlClYE SONSUZ GUVEN VERIR çeyrek asırdır. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESi DEKANLIĞINDAN îk «ftrenrimizı kavbptmenin ürüntüstl ıçınrieyıı Cenaze törenl 27 orak 1977 perşembe günü saat 10 30(1 FakUltemırde yapılacaktır Kederll allesının \e arkadaşlarınm acılannı pa.yla^ırı« niOS'854) AOtmiriekim Mttımratt yt haıagan fo/benı Ö LÜ M Merhıım tsmHil Ilakkı Tonguç un pşi NAFIA TONGUÇ X Ocak \tn Rünıi ölmüştUr Tenazesı 28 Ocak Cuma K«n(l rtjle namazından sonra Karıbayram Camlınden kaldınlanüc Ankara da toprafta verilecektir Dost ve yakınlarına riuvurulur A t L E S t Kağıthane Garnizon Komutanlığından fS7 tayılı dpUet memurları kanunu hUkümlsnne eör» yan odemeye tabı lrı/l derete. teknık yardınıri hırmet «nı (ından i kalorlfercı sınavla a'ınacaktır Sınav 21 şubat ıPT! gtinü saat 14 UO'dp Tümen Karargalıınd» vapılaoftktır YapılacaK sınıva katıUcaklann PII a7 ıU okul mezunj olmaları ve kalorıipıcı oldııklannı brlırleyen bonservıs v»yn reMnı bir belge 'ahlbi olmalnrı şarttır î^teklılprın 18 şub.ıt 1977 tarıhıne Hadar Tumen Komutanlıgına dıİPkçp ıle mlırjcaat Ptmeiprı ve imtıhan fünü hazır bulunmalan ıian olıınur. (Basın: 10889) M2 Tuketıcıys sonsuz guven fReüro: M) J^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog