Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

I KI CUMHURIKI 27 OUR 1977 on yıuaraa gazete radyo ve hatta TV h«t beılermde sık sık KÖY KOOP adı geçmektedir. Özellikle 1975 76 yıllannda sömürUlen köylüden yana traktbr kavgasında KÖYKOOP un Untl bütün yurda yayılmıştır Aoaba KÖYKOOP nedir, nasıl btr kurulustur? Görevlerl nelerdlr? Gorevlennl yerine getirebılmekte midir? Onu ktmler desteklemekte, kimler kösteklemaktedir? Ben bu yazımda, bırkag yıldır fahrı danışmanlıgını da yapmam nedenıyle çok yakından tanıdıgım KÖYKOOP'u bır kooperatifçi bilim adamı olarak ınceletneğe çalıtaoagım. KÖY KOOP, yurdumuzun her tarafma yayıı mıs bulunan bınlerce kdy kalkınma ve dlğer tarımsal amaçh kooperatıflerın kurnıuş oldukiarı bölge birliklerinin oluşturdukları Merkez Birlıginin kısa adıdar. Ve rahatlıkla söyleyebiUriz ki, KÖYKOOP, halen kırsal alanda yaşıyan mılyon larca üreticl küçük köylUnün en önemU \e en güçlü ekonomik Örgütüdür Tabamnda bulunan 1,5 mılyon üretıcı köylü KÖY KOOP'un gücü nün asıl kayıiağıdır Ülkemizde varolan tanm kooperatıflerım devlet vesayeti altında olan kooperatifler ve demokratik kooperatifler olmak Uzere Ikl ana gru ba ayırmak mUmkündür Bunlardan devlet ve sayetı ve ybnetimı altında olan tarım kredı, ta rım satış ve pancar kooperatıflerlnln tarıhç«isi oldukça eski olup Cumhurlyetin llk yıllanne Ita dar gıtmektedır. S OLAYLAR VE GÖRÜŞLER KOY KOOP Prof. Dr. Ziya Gökalp MÜLÂYiM •SAMSUN SENATÖRÜI konserve teytlnyag v b konulardakl yatınm tu tan ıse 2 tnılyar lırayı bulmustur Köy Kalkınma Kooperatifleri ve ortak «iavsı VP yatırımlarının 10 yıl gıbı kısa bır sürede bu derece hızla (.ogalması Türk köylüsünün demok ratik kooperatıf orlemıni iyi değerlendıremıyen lerce önemli tartışmalara neden olmus ve nâU da olmaktadır Koy kalkmma kooperatifleri dr nemesı Ü7erındekı genış tartışmaları 1975 yılıiı d» yayınlamış bulundugumur .Genel ve Tarım sal Kooperatıfçllık» adlı yapıtımıta (S J b R 3«0) göndererek tekrar asıl konumuş olan KÖY KOOP'a dönellm Demokratik olarak kurulan lcoy kalkınma ve dığer tarımsal amaçlı kooperatifler, ulkemu de kooperatıflerın Ust Örgütlenmesine olanak \e ren llbi sayılı Kooperatifler Kanununun l»7) yılında çıkması U7erıne derhal birlık düzeyınd' ust orgutlenmeye baş.lamışlardır Bu bırllklpr dc 1971 yılında Aııkııiıidt 'Koy Kalkınma ve Dı ger iirımsul Amaçlı Kooperatifler Merkez Bır ltgi (KÖY KOOP) nı kurmuşlardır KÖY KOOP un gorevı miişterek menfaatlerı korumada aıs ılışkılerlnı düzenlemede, eg'*ım ve denetımde fınansmaıı ıhtiyaçlarını sağlama da. urunlennı ıç ve dış piyasada pazarlamadrf ve muhteltf makine ve gırdı temınınde ortsıt birlık ve kooperaüflere yardımcı olmaktır KÖY KOOP'a bugün Edtrne'den Kars'a. Sam sun'dan, Antalya'ya kadar Ulkenın her t&rafınd* bulunan 45 bolge bırlıgı ortakUr. KÖYKCK'P demokratik bir kooperatif Ust orgütüdür Bır lıkler tarafından kurulduğu gıbl, yönetiml de. bırltk temsılulennden olusan Genel Kurulca se çılen yonetim kurulu tarafından yapılmaktadır Genel Müdürü ve dıger persnnelı de yöne'im kurulunca atanmaktadır. KÖY KOOP, 1971 de kuruluşundan İtibaren demokratik ve saftlıklı blr kuruluş olmasma rag men maaleset mâddl olanaksııhk nedenıyle 1975 yılma kadar görevlennın aneak çok AZ bır kısmını jertne getırebilmıştır O zamana kadar KÖY KOOP ortagı bırlık \on<»tıcılerın!n ış ta kıbı ıçın Ankara'ya geldıklerınde bır uğrak jen olmaktan ılerl gıdempmlsür Kaderi Değişiyor KÖY KOOP un ksderı 1975 yılında degısm!» sadece blr ugrak yen olmaktan çıkarak mıl yonlarca üreüclnln umut kaynagı olan blnlcrLe kırsal kooperatif ve bırliğe yol gösterıcı, yon verıu, onların ekonomık haklarını savunucu di namlk bır demokratık kurulus hallne gelme yo lunda hızla ılerlemeğe bnslamıştır KÖY KOOP'un kaderinı deglstlren olay, l'»75 yılında veıdıği «Traktör kavgasııtdır Olay o za man ba.ına genı? ^ekılde yansıdıgı ıgın ayrınM larına gırmıyeceğlz Blllndığı Uıere KOY KO<.")1J 1975 yılında Itomanyudan Unıversal TraktörU u hal etmek ıstemlş, bu ıthalat MC Hukumetının lıcaret Bakanı tarafından engellenmek tstenmış, fakat KÖY KOOP'un ve ortaklarının haklı ve bılınçlt mucadelesı bonunda bu ıthalat gerçek le$tııılmıştı 1975 yılında 1000 adet, 1976 yılında ıse 2250 adet traktör ithal edılmiş ve bu trak torler koyluye plyasadakı emsallennden 40 " > 0 bin Hra daha ucuza ıntıkal ettirllmıstır öme ğın, 55 beygır gücundekı resrnl flyatı 130 bın kn raborsa flyau 160 bın Hra olan bır traktor, kooperatif ortagı köylüye 91 bln lıray» verıl mıçtır TrjktOı ithalatçısı büyülc aracı ve karabor eılara ve onlarla ışbırlığl yapan MC hukumetıne karsı yapılan traktör kavgasının kazanılması KOY KOOP a maddl ve manevi büyük blr güç ve saygınlık kazandırmıştır Bundan sonra KÖY KOOP'un gücü sürekli olarak artacaktır Nlt«kım 1977 yılında 8350 traktör ithalinl planlayan KÖY KOOP, Üniversal traktörlennın yurdumuz da yapımı için Romanya lle blr da anlosma im Demokratik Kooperatifçilik Kırsal alanda 1965 yılından itibaren gellş rneğe başlayan demokrat k kooperatıflerın en buyuk kısmmı ıse koy kalkmma kooperatif lcrl oluş>turmaktadır Köy onderlerınin liderlıgıncj' kurulmaga baç>lanılan koy kalkmma koopera ıf lerının gelışmelerıne yardımcı olmak üzere Kov Isleri Bakanlığında 1966 yılında bıı dc Koopem tifler Dvuresı kurulmuştur Hatta 1974 jılında Ecevıt Hükümetı dbnemınde daha da ılerı gıd' lerek Köy Işleri Bakanlığının adı «Koy işh 11 ve Koopcratıfler Rakanlığı» şeklıne çevrılmiş ve devletln bütün kooperatifçilik hıznıatleri bu Ba kanlıkta toplanmıştı Pakat maalesef MC HUU1 metı, her işte oldugu gibı, bu alandakı ılerİ6 r\eyı de ters çevirmış ve Bakanlıgı eski hallne o o nüştürmüstur. 1965 yılında sayıları sadece 58 olan köy kai kınma kooperatiflerl, «Yurt dısına ışgütü gön dermelerinde kooperatif kuran koylülere öncn lik tanınması projesi» uyarınca, ortaklarına ışç; olarak oncelikle yurt dışına gltme olanağmm sağlanması sonunda hızla yurt yüzeyine yayıH rak sayıları 1971'de 2270'e, 1976'da Ise 6 blne ulaşmıştır Ortak sayısı Ise 1,5 milyon olaral< tahmm edilmektedir. Köy kooperatifler! ve bır liklerinln sütçüluk, hayvancılık, meyve suvu felornıs bulıınmaktadır Yakında tarım Ilaçlaıı dı şalım ve yapımına da Ririşecektıı Ihracat konu suna da el atmıstır Ortaklarının Urünlerını dış piyasada pazarlama gırlsimlerinde bulunmus ve lyı sonuçlar almıştır Kooperatifçilik egıtımine de egılmis ve yurt capında bolge kooperatifçilik egitımi faaliyetıne glrışmlştlr 2 yıldır çıkarmak ta oldugıı TABAN dergisi ıse onemlo anılabilır 12 mılyon hraya Ankara'da satın aldıgı ve 1977 ba?ında yerleştıjı 12 katlı KÖP KOOP bına^ı ıst fakır Uretıoı köylünün kooperatifçilik harekptının plânlandıgı ve gellstirildlfci önemli bir merkea olacaktır. KOY KOOP, bu arada dış llişkilenni gelistlrme yoluna da gıtmlştir Bir taraftan Avrupa da temsilcılık ararken dığer taraftan merke/ı Lond rada olan Uluslaraıası Kooperatifler Bırlıgi (ICA) ıle Avrupa TUketim Koopeıatiflerl Btrliği (EURO . COOP) ve Avrupa Tartm Kooperatillerl Bırlıjh (COGFCA) ne tıyelık için başvurmuş ve kabültl yolundn IOZIÜ mutabakat almi'jtır Sonuç olrrak deriz kı 1 KOY KOOP ve ıına baglı kooperatifler kırsal alana vatırıma yonelık, gerçek anlamda ba gımsız drmokratik halk kooperatifçilıgini getlr miştır 2 KOY KOOP denemesi, TUrkıye de dev let ıle kooperatif ilış,kllerlnin yenıden gozden ge^ırilmesı gercğinl ortaya koymuştur Bu dene meye kadar kırsal alanda kooperatifler hep dev let vesayeti ve yonetıminde gelışmekte idi Halbu ki KOY KOOP denemesi artık devletın bu \e sayete son vermesi Ulkede demokratık halk koo peratifçılıftınln geliştirilmesi yamanının geldiglni Kostermektedır KOY KOOP denemesi ıle kov lü, kendı kooperatiflerinı yonetebtletejîini kanıt lamıs bulıınmaktadır 3 KOY KOOP'un ve koy kalkınma koope ratıfçiliğımn hızla gelismesınden Urkmemek ge leklidir Bu her^eyden once Türk koylüsünlln de mokratik kooperatıfçillğe ne kadar ısteklı ve yat kın oldugunu göstermektedır Devletın yapacagı bu harekete hız vermek, kırsal alanın en euıli bır şekilde demokratık halk kooperatıf^ lıgıvle orgütlenmesınl bütün olanaklarıle (kredı vo hıbe dahıl), teşvık etmek olmalıdır Bu amaçla devlet, kuçtlk uretıcıden yana demokratık kooperatıfçilığl silratle geliştırmek ü?ere kooperatifçilik polltikasını yenıden saptamalıdır 4 Olumlu bir kooperatifçilik politlkası sap tamayı aracı. teferi ve vurguncudan yana olan bugünkü Mr hükUmetinden beklemiyoruz ama MC nın butlln engellemelertne ragmen KÖY KOOP un gelişmesıne destek olan Uretıcl TUrk köylusünün önümüzdekı seçlmlerde kendisinden yana tnr kooperatifçilik polltlkası uygulayacak bır sivasal iktldan lş basına getlreceglne de kuvvetle lnanıyoruz. TEKZİP CUMHURÎYET G azeteslnln \9 Aralık 1H76 »avısının Iklııcl Peıırrrn ntttununda, Ilhaıı Selçuk imımh, «Alrvılrr» bas lıklı >azıda, Felaefeye BaylanRni adlı kltobıma ilişkln hakgız ve yerslı isnatları t*kzip, durumu tsvzlh ederlm • «\ urdumtızdakl şlmdiki Alevılrrle. yakla>ık K V ' ı d \ıl oncekl Gallye'ji avm klsller savan ve Riıstereıı g*7elccl tlhan Selçuk, FeİRCfeve BişUnK'Çî kilabımdan, oturu ba nı, «valan», «dolan», «lftira». «Alcvı düsmanlıtı» «\lrvılpıe ><o\|5u TP kilflır», «(.jığdaş, fphefe akımlnrınd» mpzhrp anlatmak» Rİbl ıtfrçek dısı İNnntlarıla bulunnıaktariır Nr ki UbıiTMİa, nc de rinkuzyurlprde lazılmış ve kit»bımda da\;ın(hgım hıiımspl kavnakta np «alpvı» sıi7Piıgıı ge^mcktP dlr ne dp Aaklaşık H5I) lrrtle sıınınmus dalİMnln avnı nl (luklan Idriıa pdtlmpktpdir Hıı iddıa.M kavnakları taniınıı \»n KB7fterl tlhan Splçuk ortava atmıstır hltabıınrian vpriIpn Liımlenin aslı Şla, dln batkrinlıgı ııu M>loslndp Allil tu tanlardır Bunlardan Alıyl Tanrı mertpbeslne çıksranHra (.tdhr Khıı Hekır VP Omprln din hRskanlıgını unımavnn lara Rnfı/ıı, denlr» dir Kitapta lalnrn «dıın» ek\ diısmus (ferekslz Mr «dlr» pklenmistir Blr cazeteclnln amaç, ^hntem ve konusuvla bır bıllni adamınınkl kiiktpn »vrıdır (»azetecinln billm tlışı davranı sını >idıletle kıtıır bllnıcdlcı knnııda \nzma resarptine saşar»k, durumu hiç blr şpMİen haberi olmavan masımı vatandaşlarımi7a ac,ıklar, bıı gazetpciye tntıllak dpgpı olan ın^anları OAİf ıılu orta sivasal Hraç nlarak kıılUnamıyiuaKinı hatırlatır İMiatlarını nerrotlp tekrip ederlın AÜ Itll \r Tıırih t ngrafya Fakultesl Profesor Dr Mubahat Kuyel •il | ÜC 5AİR ve BEKİR YILOIZ | | SIS ^Z = z^ = r= Kitaplarını Imzalıyor 1 Ataol Behramoglu, Refik Durbas ve Kemal ö z e r bu gün öğleden s o n r a Nisantaşı'ndakl Akademi Kltabevinde, S S okurlarına kltaplaruu lmzalayaoaklardır. ^ Yarın ögleden sonra da ayru yerde Beklr TUdız ye nl hikaye kitabı v e •Demlr Bebek» ile Cem Yayınevinln ço= c u k Dlzlsinde çıkan ölUmsUz Kavak adlı kitabını lmzaŞ layacak. ss ARTIK YETER! OKTAV AKBAL Evet Hayır MALt CURCUNA B aşbakan ve Basbakan Yordımcısı olarak MC tkMJjıının ıkı büyük bası ve jnların arkasında Bakanlar karsı kar^ıya geçmlşler, iktısadJ Kamu kuıuluşlarında ıkramlye konus>unu günlerdenberi tartışıyorlar Ikramıye verdim, verilmeıidır • • tkramlye vertlmez kanunsuzdur • «tkramlye sadece memurlara verilmelldlr Isçllere verllmez » «Hayır, lsçilere de verilmelidir.» .İkramiye kanunsuzdur 7immet çıkaracağun > «Verenlere kaçakçüık cezası uj gulayacagım Haciz koyduracağım» Böylece her kafadan blr ses çıkıyor Daha Makro seviyede ise her resmi kurulus öbürlerine meydan okuyor n (Cumhuriyet: 845) lanmıvan ke^lmln bu ayncalıkU lçleme karşı daha şiddetle karsı çıkmaları durumu agırlastırmaJt tadır Böylece malt kargaşa ıc.mden çıkılmaz duruma geldiğl bır sırada, Basbakan yardımcısı MSP lideri sayın Erbakan, bıltun lşçl ve memurlara ikramiye verllsin dıyerek lşin Içlnde çıkmak lsternlstir. Böyle btr yol açıldığı takdirde, Iktlsadi Devlet Kuru luslan dısındakl Devlet Memurları da haklı olarak maas kat sayılarının arttırılmasım, İs riski ve temlnindeki gUçlük zamlan nın yükseltilmestnl ıstiyecekler BUtün bunları karsılamak için gerekll ek gelir, Devletln sağlam gelir kaynaklanndan sağlanama dıgı taktirde, karsılıksız para basma yoluna gidilecektir kl dlSer etkenlerle birlikte bunun neden olacagı flyat artıslan, kısır döngü yoluyla yeniden daha yüksek oranlarda maas, Ucret ve lk ramlye istemlerine yol açacaktır. BUtUn bu açıklamalardan anla süacagı gibi, haklı işçl ve memur isteklerlnı geçıcı onlemlerle karsılamak çıkar yol değlldlr Fa kat şu da baska bır gerçektir kl, bu MC HUkümeti, bu kargaşa ve dagıruklık Içlnde ve seçim meylllne glrildigl su sırada, köklü onlemler alacak güçte ve yetenekte de degildir Ne olacaksa se çımlerden sonra olsun dıye, ışı, idareyl maslahat'çılıkla geçıştirmeye çalışmaktadır. Aslında, seçım faktörü olmasa bUe, bugün kü iktıdar kanatları, sosyal ve ekonomık sorunlara köklü önlemler alacak yapıda da değiller dir Herşeyi oluruna bırakmak ve oldugu kadarıyla yetınmek bu partilerin genel karakterldir DUnyanın bu hızlı gelışme döne minde, tutucu par'ilor, uygulaya bıleceklert sosyal ve ekonomlk politikalarıyla daima yeterslz ve geride kalmaya mahkumdurlar Bunun sonucu olarak herzaman başlarından büyük dertlerl ola cak, birinin çaresüıl bulsalar, en az iki yenı dert sorunla karşıla şacaklardır. Tutucu partlleri ya pılan ve amaçları ile toplumun ıçlnde bulunduğu sosyal gerçek ler arasındaki çeliskiler, bu par tılerln iktldar oldukiarı ı nemler de, mal! oldugu kadar sosyal vp ekonomik kargasalara neden ol mıya devam edecektir Zeki KURUCA umursamaılık ve hatta bir sovalyelık başım almış gidıyor Bu yol daha öncelerl, Devlet Memurla rı Kanununun mall hükümlerlnın dejenere edilmesiyle açılmıstır Kadro moaslan yanında «ts rlski» ve «Temininde güçlük» zammı adı altında tstisnat olması gereken yan ödemelerin genelleştirllmesi yoluna gldilmlstir. Buna ragmen maaşlann, glttıkçe hırlanan geçım zorlugu ve fiyat yükse lişlerl karşısında yetersız kalma sı, memur ve işçilerin haklı istek lerınln ikramiye yoluyla karşılan ması. baulannda odenip, ban ku ruluslarında Ise ikramiye öden memesl ve nihayet son olarak parlamenterlerln beklenmedlk bır anda maaslannı arttırmaları, bu mall kajrgasalığı çıgırından çıkar mıs ve hertürlU zam ve ikraml ye lsteklerın* haklılılc kacandır miştır. Bır curcunaya dönüşen bu kargaşa, bir yönüyle de memurlsç4 aymmından ve bu ayırımda yapılan hatalardan kaynaklanmıstır Böyle bir ayınmın zaman 7aman kavgaya donüşmesinin elbet te blr nedenı vardır, o da, memu run aldıgı maasın, işçiye naza ran dUşük olması, memurun a|ır lık ve pazarlık gücünün hemen hemen hiç bulunınaması ve bunun maaş ve Ucretlere olumstu blçlmde yansımasıdır MC HükU metinın MSP kanadınca bu O lumsuz farkı, kanun yoluyla olmasa bıle, bır oldubitti yöntemıyle ikramiye vererek karşılamak glbl sakmcalı bir yola sapılmıştır. Bir de bu ödemeleri, blr nevı tesvik ikramiyesl gibi göaterıp verglden muaf tutunca iş, içınden çıkılmaz bir hâl almıs tır Şimdl MC HükUmetınin AP'li Mallye Bakanı, bu odemelerl kanunsuz ılân edip, tta amirlerlne zimmet çıkartrnakta ve bu ödemeler Uzerinden kesilmemış vergiler dolayısiyle bu kamu vöne tloilerlnl vergl kaçakçısı olarak lorumlu göstermekte ve hacis yoluna gldeceğinl bildirmektedir Bu malı curcunanın bir de bugünkü MC koalısyon hükü metı açısından baska llginç blr yönü daha vardır Doha bas langıçta, hükümetın her kanadı, kendı adamlarını devletın önem 11 noktalanna tayln etmışler ve arkasından onbınlerre yeni lcad rolar l h d u edorek kendı taraftar ve militanlarındntı uluşan ge nıs bir kütleyi işçi ve memur olarak tabana yerleştırmişlerdır Şimdl bunların yüksek maas, Ucretlerle ve ıkramıyelerle tatmınl gerekmektedir. Bu nedenle, ken dılsrine baglı Iktlsadt Devlet Kurulusbrındaki bu memur ve lcçl lere, Maliye Bakanlığınm görüsünU almadan MSP'li Bakan tara fından ikramiye ödeme yoluna gi dılmlstir Hükümetin AP kanadı İM MSP'li bakanı suçlamakta ve bu suretle başlayan slyasal çatı? ma, ikramiye alamamıs memur ve isçılerın böyle bir haksız ayırıma karsı çıkmalarıyla yeni bır R«.ama> varmıs olmaktadır Bu gelişme, yarın tktisadı Devlet Ku nıluslan dışındaki devlet memur lanru da lçine alacak, bunlar dı yeni ve haklj taleplerle ortaya çı kacaklardır Görülüyorki haklı talepler karsılanmadıkça lstekler agırlıgını arttırmakta, ya da kıtmen karsılanınca, iiteklerl karşı merkez dersanesi ÜNİVERSİTEYE HAZIRLAAAA KURSLARI Beklemelilero Bir Yıl Süreli FEN ve YETENEK Sımfları 21 Ocak4 Şubat SOMESTRE KURSLARI • ıstanbul <?74U 92 1 ve 15 Subat arası «lım.t 32 44 modernlclasik • Malatya U lb (Cumhurlyef 8441 rtık yeter! Artıh yeter! Artık yeter! Klme seslenelim? Cumhurbaşkanına mı? Muhalefet llderlne m r Merlls üyelprlne ml? Kime kimp? Her guıı Turk halkına seslenlyoruz zaten. Turk halkı goruyor, anlıyor, duyuyor, » m a n zaman mektuplarl», konusmalarU. gösterUerle seslnl duyuruyor. Blllnçll derneklcr. örgUtier blldlrllerle toplantılarla katılıyorlar hu aeslenlse Hepal »riık yeter dlyor, «rtık yeter, artık yeter' LAleli'de xokak ortasında iki de^rlmcl genç öldttrüldü öncekl friın. Blr Mıırat araba jaklastı, Içlnde bulunan ııç klsl maklneli tabancalarla ates nçtı, çpktl gitti Tıp Pakiıltesl son Rinıf Sğrencinl Hüseyln Yavuzla dördüncü sınıf öğrenclsi Baki tnlta üçer kurşun ylyerek «lldüler. Hani fllmlerde gbrttrdük esklden. şasardık, bu nasıl tnplum, bu nasıl Amerlka derdlk, İMiunazdık, bu kadarı da olur mu dlye dUsünurdük, ne olacak ftlm iste dlye avunurduk, Şlkago'da Alkaponc'lar, bltmem kimler güycffilndiiz sokak ortasında mltralyttzle adam «ldürürler, kaçarlardı. Klmse dokıınamazdı onlara Okuyun Kobler'ın «AUcapone» kltabını anlayuı Gerçl Türktye, MC'nin işbaşına gclmrslnden bu yana Alkapone'un Şlkago'aunu aratnıaz blr duruma jcldl. Hatta geçtl bUe!.. Üstelik Şlkago'dald gangsterler hem kendl aralarında. hem pollse karsı savaşırken bunu para İçin yapıyorlardı. tfln lçine «kutnal» sözcukler, «mllliyetçlllk» bllmem neclllk pibl •Ö7İer katmıyorlardı. Blzde ojnanan oyun Ise birtakun çıkarlara, o çıkarların elden kaçırılmamasına, daha büyük çıkar paylarının ele gpçlrillp bıilufulmeslnc dayanıyor, ama dlllerde hep büyük yurtseverlik sbzlerı! Hem öldürecekler, hem de o öluye sahip çıkacaklar! Şlmdt de bu yoia başvuruyorlar. Sageılar «olen blzdendl» Uiyerek cenazeyl alıp toren yapacaklar! Devrimcüerse hayır o bizlm arkadasımızdı dlyorlar Bekleyin, bundan sonra öldürülen her gencin arkasından ölüye sahlp çıkma yarışı baslayacaktır. En lyisl bu değll ml? Nasıl olsa oldürenler lıiçblr zaman belll olmayacak, ortaya çıkarılmayacak. Ölense, konuşamaz. Benim düşüncem, görüşüm, Inancım budur budur, diyemez. Zorbalık Kdçlerl «rtlen blzdendlr, solcular kardeşlerlmlil sehlt cttl» derlcr, yenl yenl oldurmelere. çatışmalara lterler yandaslannı Sokaklar, yollar, alanlar kanlar Içlnde kalır. Klnler daha da bilenlr, duşmanlıklar daha da artar, Türk toplumu Iklye, uçe, bese bölünür bolunur bolunür «Blr Türklye'yi lkl tane yaptık» dlye övünUrdU MC Basbaksnıl Şlmdl de övunüyor mu bu olup bttenlerden? Yoksa ağEinı doldura doldura, çeneslnl havaya fırlatarak «Komonlstler, maoistler, anarslstler» dlye barbar baftınyor mu? tste RÖrünus Hay Başbakan, sizın lktidar donemlnlzin kanlı sokaklan, nınıfları, alanları! İşte sehltler, gazller, iste yurdumuzun lıali, İste blr İM uç Turklye yaratmak çabanızın sonuçları!.. Basanltnış tek Is bu: BölundUk; bölundükçe parçalandık, parçalandıkca dağılıyoruz Turklye'nin düşmanları guluyorlar balunlze, daha da kötü olsunlar dlye sevlnç içlndeler. MC lktldarırun olumsuz yönde başarısıdır bu. Teknlk Ünlversite'de dekanlar, profesörler coplarla dövulüyor. Kolluk güçlerlne gösterllcn lıedcf yanlıstır, ama klm gögteriyor bu hedefi? İşte düşnıaıı budur, vurun oldürun dlyen Idm? Gazetecller, oğrencileı, oğretim Uyeleri ml bu yurdun düsmanı? Yoksa açık açık adam öldüren katlller ml? Klm bu katlller? Nlçın kolluk guçlerl yukalaınaz, yakalamak için çaba harcamaz da suçsuz Insanlan doverler, yakalarlar? Bunca suçBUZ Insan acı çekiynr da ne oluyor? Türklye'de olumsuz yonde blr Uerleme, bir gelisme ml görülbyor? Tam tersine, gerçek •uçlular, katiller, belki de Turkiye'nin düsmanı birtakun orgütlerin tutulmuş adamlan, bu kargasahkta daha İyi adam oldurmek, daha İyi ortalıitı karıştırmak olanağını buluyorlar. Artık yeter! Bunca clnayetln katillerinl yakalatmak, Iktldardakl kişilerin bas gorevidlr. Türklye'yi ikl, uç, dort, bes yapmak değU, Tbrkiye'yl «tek» bır butun halinde güçlendirmek, AtatUrk'bn yıllar once çizdlgı insardık ve uygarlık yolunda tlerletmek Parçalayıcı değil. birleştiricl olmak tktldardakl poUtlkacüar bunu japamıyorlarna Devletln başı olan Cumhurbaskanuıa büyük bir gorev duscr o zaman. Bakanlar Kurulu toplantısına gcllp, baçkanhk koltuğuna oturup, hukümet hyelerinl, basta Ba^bakanı sorumlu tutmak bu gidişten, bu bosgundan, gorevden çckllmelerlııi lstemek Mısır'da bazı mallara yapılan zam Mısır halkmı sokaklara fırlattı, hbkumetine karçı leslnl ybkseltmeye gotürdu. Blzde her gün yetlşkin yurt çocukları sokak ortalarında oldürüluyor, hiçbiruıin katilleri ortaya çıkarılmıyor, halkımız susuyor auauyor ausuyor. Bu blr uyusukluk mudur, blr edllginlik mldlr? Sanmam. Bu suskunluğun, bir patlama dbncmine geldlğlnl gormemek olanaksızdır. Nerde, nasıl olacak bu patlama? Seçlm (.andığında . Hem de sandıgınızdan daha güçlü, daha etklll, daha gürUltulu blr patlayıs olacak bu 07 patlayısı. Artık yeter'ler biriktl biriktl, daglar kadar oldu Dağlar yıkılacak o patlayısla. Türk toplumu İste o patlayısı özlemle bekllyor, o oy verme gününU A Bu Ise plinlama ne karısıyor. Bu Ise Mallye neden burnunu »okuyor. Bu is, Sanayl Bakantifinın 1#1 Bu Ise Danıştay, Sayıstay ne kansıyor. Bu ışe Meclis ne karışıyor Yanl her kurulus «Devlet içınde Devlet. olmuş ve aralaıı.ıda kıran kırana blr savasıma gırmişler Tozdan dumandan go/Rö7u gormüyor Bu kargaşa arasında Devleti de göremlyorsunuz Çünkü Devlet kavramı, kanunla rın ve yerleşmıs kuralların ege menliği demektir Kanunların unutuldugu, kuralların çignendıgl boyle dönemlerde, herkesin vp her kuruluşun kendi başına buy ruk olduğu ve daha kötüsü bırbirlne saldırdıgı ve nihayet Adalet Bakanlıgı gibi temel bır Bakanlıkta Bakanla MUatesannın yumruklaştığı çok kötü dönemlerde devletln varlıgından söz edilmesl çok zordur Bu kargaşa, slmdilerde yeni bir aşamaya ulasmıs görünüyor öte denberi BJ veya çok dozda süregelen bu curcuna havası, malî a lanlara pek bulasmaz, her kurulus ve onun basındakl her yonetlci. malf sorumluluk duygusuyla devletln on parasını kanunsuz ve usülsüz harcamamaya özen gösterirdl. Şimdl bu alanda da blr ACI BÎR KAYIP Ankara Palas eski mUdürlerlnden merhıım Reşıt Benayyat ile merhume Maria Kristın'in oğlu, Ruklye Benayyat'm kıymetlı eşi, ömer ve YJİdırım'ın sevglli babaları, Mehıre Çızmecl ve Nevin Demtrhan'ın kardeşleri Mehmet Ali ve Melahat Benayyat'ın amcazadesl, Denlz Benayyaf ın kayınpederi, Gonül ve Serbülent Blngöl'ün dılnürü, Sait narga, Ayşe Cemal, Ekrem B070k ve Sukufe Budak ın enıştelen, Ahmet Cemal ve Yekta Budak'ın bacanağı, Macide Darga ve Nuran Bozok'un eniştelerı, Mehmet Darga, Berrın Onar, Hasan Cemal, Selım VP Glllhız Bozok ıle Zeynep ve Ali Budak'ın büyük eniştelerl, TUrklye ts Bankası A Ş Genel MUdürlük Teknlk Müsavlrll8i'nden emeklı, Maklna YUksek Mühendlsi mümtaz ınsan, BAŞSAĞLIĞI Hatay'ın kurtulus müca delesmde görev alan CHP tl Genel Meclısl Üyesi ve Partimiz eski Mllletveklllerlnden AUtürkçü, devrimci büyük lnsan ISMET BENAYYAT geçırdıRı ellm bir traflk kazası netlcesl vefat etmlstır Merhumun cenazpsı 28 ocak 1977 cuma günu Hacıbayram Camiinde kılınacak öğle namazından sonra Asrl Mezarlık'ta defnedilecektır. Allah rahmet eylesln A 1L E St Suphi Bedir ULUÇ'u kaybetmls bulunuyorua TUm halkımıaa, ailesine ve CHP' 11 Ulküdaslanmıza başsaglı ğı dıleriz CHP HATAY tL YÖNTETtM KURULU ""^~^~^"""~""""""""~~^~~" (Cumhurlyet 88) TEŞEKKÜR Hastalıgımı bUyük bir isabetle teşhls eden Prof Dr Saym DARÜŞŞAFAKA MUHTAR ÖZKAYA SİTESİ İNŞAATI 1 Kadıköy, Erenköy Bağdat Caddest Santral Duragında 74 parsel ve Omer Pasa Sokagında 73 parsel Ü7<jnnde Cemiyeymızce yaptırılacak «Darüsşafaka Muht*r Özkaya Sitesi. lnsaatı lçin kapalı 7arfla teklif alınacaktır 2 1*ekhf, gbtürü bedel anahtar tesllml lçin yapılacaktır i înşaata alt Proje ve özel Şartname fjlşll, Halâskârgazı Caddesı No. 291 Darüsşafaka Sitesi Kat 6'da Cerruyet merkezınden sağlanabilır 4 Isteklılerın Teklit Zartını en geç J şubat 1977 pazartest günü saat 17 00ve kadar Cemıyetımıze tevdı ttmalerı ve (250 000,) lıra teminat yatırmaları gereklldlr. 5 Teklif Zarflan 8 şubat 1977 salı günü açılacaktır. 6 Cenııyet lhaleyl yapıp yapmamakta veya dlledtglne yapmakta serbesttir Telefon 48 48 10 DARÜŞŞAFAKA CEMtYCTI (Cumhuriyet: 843) KEMALETTiN BÜYÜKÖZTÜRK'e Arneliyatımı basarı ile yapan Prof Dr Sayın jıııııııııııııııııııımımıııııiMiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı^ METiN ÖZGÜR'e Devamlı bakım ve llgilerinı ebirgemeyen Dr Sayın Sahlp Pekcan, Dr Sayın Mehmet Kurtoğlu, Narkozitör Dr Sayın Ulviye Ceylin Dr Sayın Hayriye Sancaklı, Çapa II Cerra hl Bas Hemşiresi GUlbm Aslan, Ameliyathane Baş Hemsıre si Bahrlye Turan, Hemslre lale Akfırat ve Çapa Dahılıye Klinigi ve II. Cerrahi Klınığının tüm personeline sonsuz tesekkür ve saygılar. MIIZAFFER UZUN8ELVÎ (Cumhuriyet 855) = ~ = = E = MEVLİT 1 AiLEMIZIN BİRİCİK VARLlGl | Fatma Güler | ÖZERMn İ Azi7 ruhu ıçın ( lUmünün birınci ulma rastlayan »119T7 Cumartesı günü lkindl namazını müteaklp Aksa ray Vallde Camiinde Mevlıdl Şerıf okunacaktır Akraoa, dost, ve dln kardeslerimize duyurulur. A 1L E 8 t S = E = | DÜZELTMK: Öncekl gUn «Arada Bir» başlığıyla bu sütunda çıkan Naim Tanyer'in kooperatlfçllıkle llglH yazısında belirttiği «Afnka'da 90 kooperatifın ortak sayısı» 16 bln olacakken, 16 milyon olarak çıkmıştır DUzeltlr, özür dlleriz. , ' • « " * • • Turkıyt Ibçi ftırtisi Gtii'tBAskaııı • BEHİCf BORANııı Dayanıy ı)«»Gecesiı »ı açış KfHiıiMiıası r rılllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIHIIIinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllltir (Cumhuriyet 8oi> HEDEF. DEV BİR DENİZ GÜCÜ! TÜRK DONANMA VAKFINA YAPACAĞINIZ YARDIMLARLA BU HEDEFE ÜLAŞABıliRiZ şili halhtyla dayamsma. gecesi . PLAĞI V turkıyo IŞC' |)>ıfl^.ı isabel p<ifra ,angp| parra ve patriciocastillo parti korusu stereo orijinal kayıtfe'Sdevir Galatasaray Lisesi 195253545556 MEZUNLARI 29 ocak cumartesl akşamı BlıyUkdere Bosfor Gazinosunda topUmyoru* En güzel günlerünizl anmak Uzere tUm arkadaslanmızı bekllyoruz. ÖZER BERKAY TEL: 48 70 M U » TBD Türkiye Bilişim Derneği Bilişim Kursları Kış 1977 Bllgiaayar tşletmenı Bilgı Isleme Glriş Portran IV Cobol îlerı Programlama ve KUtük DUzenleme Yöntemleıı 31 31 14 14 Ocak 11 Subat Ocak 11 !?ubat Şubat 4 Mart Şubat 11 Mart 8 Nisan 14 Mart YAZ1ŞMA ADRESt Türkiye Bilislm Dprncgl Kurslar, P K 113 Yenlsehlr ANKARA. Telefonlar 11 44 10 2J 71 00 / 2615 2616 (Cumhuriyet: 851 j (Cumhurlyet. 845) (Hitit AJans: 1022) B61
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog