Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

BATILI GÖZLEMCılER, B&YAN GANfl!'NiN SEÇıMLERE GiTME KARARINI, OIAGANÜSTÖ DURUMUN İL&N EDILMESiNOEN BU YANA GEÇEN 18 AY iCıNDE, ÜLKE EKONOMiSiNDE GORÜLEN OLUMLU GELıJMEYE BAGUYORIAR. 1976 Ekonomisinden Çizgiler Kenan MORTAN Şeref ÖZGENCiL TABLO 1 lstUıdamın Tınm Sanayi Hismetler 1973 8.760 1.615 SflO* K eh,m« ıi *>"tıs TPVS azalıg fiOOOO 229 000 751 000 1916 8 700 1 844 Hindistan'da bayan Gandi'nin seçim kararının ardından, siyasal yaşam hareketlendi ENİ DKI.Ht Hlndlatan Başbakanı îndira Ganrii'nin 16 mart tarlhınde genel seçimlerin yapılacağına llişkın açıklaması, lllke çapır.da şaşkınlık yaratırken, komünist partılerın dışındakı tüm muhalefet partıleri, seçım stratejılerıni •aptamak içtn yoğun çalışmalara başlamışlardır Hindistan'da Moskova çizgisindeki Komtlnist Parti ile çeşitli sol efttlimli grupları içinde barındıran Marksist Komünist Partisı dışındaki tUm muhalefet bu amaçla, Janda Kalk Partlsl adı altında birleşerek, seçimlere ortak bir llsteyle gttmeya karar vermlşlerdir. İşsizler ordusuna her yıl 300 bin kişi daha katılıyor urdurrm7un geçen yıl kaışı karşıya kaldıfcı «n çarpıcı sorunlar arasında hfç kuşkuauz ışsızlik ve ıstıhriam olayı vardı Knlarda topraklarını vıtırıp kente goç edenlpıın ^anı'iıra, kentte • faal nufus» denilen vanı 1564 vaMarı arasındakı nüfus gıderek buyuyordu lzleneıı sanayıleşme modelının ış ynratıcı etkısl sınırlıvrtı Bu nedcnİP işsızlık olayının nedent nlarak nütusun hırlı artı şıru aramak bır anlamda d'igrıı ama çok eksik bir dpğerlendırme idi. Her yıl ilk kfz ış arayanların sayısı aş.agı yu knrı H50 700 bin dolaylarında artarken. sanavi kesimınin 10731176 donemınde varattığı lş sınırlı bir oranda, 229 btn klside kalmı r tı Yanı sanayi sektrtrUnlin her yıl yarattıgı ısMhdntn olanagı ortalama 60 bin klşıyi geçmıyordu Bunun sonucu tanmdan kopup gplen veya btl KATNAR: ANKA Yılllk Ekonomlk Rapnr TABLO II Kredllerin oransal dacılunı: Yüzde olarak Tıcari kredıler Tarım krediler Sanayi krediler Kuçuk sanat kredisi îpotek mukabıli kredıler 60 20 3 3 2 Mr\riunllann oransal dafılımı\üzde olarak Tasarrul mevdııatı Tırarı mPvduatı Dıger mevduat 61,*> 24,7 13,B Türkiye nüfusunun yüzde 10'u 1980 yılında işsiz kalacak Y Y 18 ay dnce ilân edllen olağanüstü durum ile her türlü toplantı ve gösteri yasağı ve «uısürun kaldınlmasından sonra Ulkedekl siyasal yaşam çok hareketlenmiştir. Bu arada Ulkedeki siyasal tutukluların büyük bir bölUmü de salıverilmistır. Başbakan Gandi'nln iktidardakl Kongre Partisi'ne karşı kurulan Janta Halk Partisl adlı Bırleşık Cepheye, Sosyalist Parti, Kongre Partısinın Bayan Gandt'ye muhalıf kanadı, Hindlstan Halk Partisl ve Hındistan Milliyetçi Jena Sangh Partisi katılmıştır. The Guardıan gazetesinin bildirdlğme gore, 520 kışılık Hindistan parlamentosunda, Kongra Partisi'ne karşı Bırleşık Cephe kuran dört partinın sadece 60 sandalyesi bulunmaktadır. Hindistan'ın 22 eyaletinin ttlmtinde genol seçimlore katılmayı planlayan «Blrleşık Cephe. kısa vadeli ortak bir program hazırlamak ve seçim stratejilerıni saptamak lçin görüşmelerini sürdıirürken, Başbakan îndira Gandi. genel seçimlerin belli bir dısıplın anlayışı ve Ulke çıkarlarmı koruma atmosferı ıçınde yapılması içm, Bırleşik CephP'ye katılan partılerin kendısi ile bağlar kurmasını istemıştir. Bu arada seçimlere katılmak konusunda henüz kararsız olan Moskova çizgısindeki Hindlstan Komünist Partıst ise • genel seçimlerin serbest ve adil bir biçımde yapılacağma inandıklan zaman seçıme katılma kararı alacaklarmı» açıklamıştır. îngiltere'de yyınlanan The Financial Times gazetesi Kindlstan Başbakanı Indıra Gandi'nin Başkanı bulunduğu iktıdardaki Kongre Partısı'nın parlarnentoda üçte iki çoğunluğu ellnde tuttugunu belirtmis ve «Bayan Gandi kendine duydugu güvenl» kumar oynuyor. baslıgı altında bır yorum haber yayınlamıştır. Aynı gazetenin belirttiglne gdre, Bayan (randl Pakıstan'da mart ayında genel aeçimlerin yapılacağına ilişkin açıklamadan etkilenmlştır. Anrak çeşitli gozlemcıler Bayan Gandi'nin genel 3eçimlera gıtme nedenınin olağanüstü durumun ılân edılmesınden bu yana Hindistan ekonomisinin gelişme göstermesine bağlamaktadırlar. HİNDİSTAN BAJBAKANI GANDİ ytik kentlerde temel efcltimini tamamlamış genç insanlar anrak ıstihdam güvencesi en az olan tu kptıme dayalı hızmetler sektoründe ış buluyoılardı. Aslında 1176 yılı sonunda hizmetler sektoründe ıstihdam edilmiş gbzüken 4 mılyon ınsanı da bir olçude genel işsizler ordusu içinde gosternıek gerpkırdi Çunkü bu tşler içinde dolmuş kahyalığından vaz aylannda vapılan turistik işler, kavun karpu? satıcılığı gıbi isler de vardı. Geçtıgımız yılın Istihdam durumıınun sayısal dokuman şöyle oldu: ANKA Yıllık Ekonomık Haporunda yeralan venlere göre lşKÜcümı ar7 pclcnler 1976 yılında geçen yıla gore '< 4'luk bir nrlış göstererek 16 4 milyona ulaşmıştı Buna kar>ıl'k toplam ısgucü talebi 14.7 milyonda kalmı^tı Yanı ışsiz olarak kalan ntlfus 2 4 milyonriu Bir diger deyisle isslı sayısı işgücunU arz edenler GREVLER lçtnde % IS'P hpmen hpmen yakla^mış, DPT'nin I't77 yılı programında dıı ışRüru arzı 151 mılyon kışı ve 15.S17 sayı;ı da 2 mılyon 79 bin kışi olarak çosterılmıştL Gizli aşkların en büyüğünü yaşayan çiftlere evlenme iznini îsveç'in genç Kraiı Güstav verdi. Butun bunlaıa karşılık 1176 yılı çalışma koşulları açısmdan belki de son yılların en sakın yılı yaşanmıştı 1975 yılında 116 gıev ulmuş vs buna U bin ışçı katılmıştı 1976 yılının eylül ayınm sonuna kadar Tuıkıye'de toplam grev sayısı 15 ıdi. Greve katıUtı ışçl sayısı ise 2609 Geçen yıl grevlerde kaybolan ış günü «88 bin ıken bu yıl bu sayı llb bine dü^mu^lur. Istihdam sorununun boyutlarım glderek büyüttügü 1 S ) 7 B yılında bu sorunun nedenlerıne biraz daha ınmek gerekıyordu. 1962'lerde lurkıye'nın ilk plan ha^ırlıgında egempn olan dtişünceyi klasık ıktisat teorısı bıle 4050 yıldır teıketmiştl Ana fıklr, «lş sahası açılsın, istihdam onun sonuna kendilıginden yaratıhr» icü Bu nedenle, sanayının har anlamda teşvıki «Kalkınmasını tek yoludur» bıçıminde savlaıa dahi vard1rrru5.l1 Bu nedenle 261 sayılı ihracatın teşvıki ile ılgılı yasa üe 933 sayılı yetki yasası t>u donemin urünu olarak yasalaşmıştı îkınci planda nufus artışının onlenmeRİyle ıstihdam sorununun oneminın daraltılması düşunülmüştü. Ama gerçpk hayat ne hayale, ne plana, na d« bu turden savlara yer veriyordu. Nıtekim DPT'de II plan ıçin kurulmuş ozel ihtisas komısyonunun 19 savfasmda şu ıfade yer alıyordu: «Plânlardaki ıstıhdumın ekonomınin hızla gelışmesıne paralel olarak gelişecegi şekllndekı varsayım doftrulanmamıştır. Ekonomidpkt büytlme mutlaka bıiyunıe hızına paralel ıstıhdamı gerçekleştırme/; ÇünkU aynı mıktar yatınm değışık ıstıh riam yaratabılir Hatıa, torımda olduğu gıbı, bazı yatırımlar ıstıhdamı olıımsuz ybnde etkller » ARTIJ Resml kaynaklara gore, Hindistan'da Uretlm, hilkümetın olağanüstü yetkllerl bünyesınde toplamasından sonra o ol0 artış gostermıştir. Bazı temel besin maddelerinin Ulke çnpında uruzladığını belirten yetkililer, ticaret açığının yıllardan sonra ilk kez azaldığını, hatta dengelenmeye yüz tuttuğunu açıklamışlardır. 197576 yıllarmda yayınlanan lstatlstiklere görp, Hindistan'ın ulusal gelirl yılda %56 oramnda artnıaktadır. Hava koşullarının iyi gıtmesi bu yıl Hındistan'daki buğday Uretimini rekor düzeye yükseltmiştir. Olağanüstü durumdan önce Vol8 olan yıllık enflasyon hızı, geçen yıl '/o9'a kadar düsmüştür. Gdzlemciler ayrıca Bayan Gandi'nin 1975 yılmdan beri arası açık olan muhalefetle belli bir djyalog kurmak lçln genel seçim kararı almış olabileceğinl ifade etmektedlrler. Bayan Gandi, 1975 yılmda kendl seçim bolgeslnde yolsuzluk yapıldıgına ilişkin soylentilerın yayılması uzerine, Kongre Partisi'ndeki muhalefet kanadının lıderi Desai ve dlğer ileri gelen partilılerı tutuklamıatı. Öte yandan son aylara dek Hlndıstan Komünist Partisi ile iyi ilişkılerinl sürdtlrmeyi basaran Başbakan tndıra Gandi, 1 ocak 1977 günü havat pahalılıgına karşı yUrüyüs kararı alan 70 kadar KKP ilen gelenlerınl tutuklatmıştır. The Guardıan gazetesinin belirttiğine göre, gunumüz Hındıstan'ında politik nedenlerle tutuklu bulunanların sayısı 10 bin ile 12 bin arasmdadır. CDıs Haberler ServlsU Prens Bertil ile sevgilisi Lilian ancak 33 yıl sonra evlenebildi TEJVIKIER NE ANIAMA GEllYOn 'I e>vıklprln dar unlunıda bır kesimln daha hl* lı buyüme ve serpılme olanağı bulması dısında pek fp.zla bir istihdam olanagı yaratmadığı Turk Sanayıcıler ve Iş Adamları Dernegımn (TUSİAD) teşvik ler konusunda yaptıgı çahşmasından açık seçık an laşılmaktadır. Buna gorp 1968 1975 doneminde teşvik almış projpler Uzerınde yapılan bir yMışma da te^vık almış toplam projelerin anraK 44 bin kl şilık lstthdam ol.maftı yarattığı görülmcktrrtn \ncak Türkıyp gıbı 11/ gollvmış (tlkelerin ıstıh dum soıununun yapısal sorunlan dalıa önemlı ve daha belirleyıcidlr Buyuk kentlarue sanayilasnu olgusunun çurpık gpı gekleşmesi ve sannvıleşme tü runün muntuj( 1 nıtelıgının yaıusııu kıılaıda yaşayan nufus zatpn gızlı ıijsı/lık dedıgımız koşulları yaşar. Türkıye gıbı nulusun OÜ50 sinden fas'lasının kırlarda yuşadığı ulkelerde toprağı belli ellerde toplaması yoksul köylUnün gıdeıek topraksızlaşması sonucunu verır Ote yandan nütus yüksek oranda artınca, sınırlı \e kuçük topraktan geçımını sağla yan insanların sayısı gıderek buyumektedir. Gizli ışsızlık olgusu insdnlar yaşam koşullarının dayanıl maz hale gelmpsı karsısında kentlere gbç eflerek işsizler ordusunu büyutmektedır. Kokpndeki bu sorun butün e7irı yanım duyurdugu sürece 197B vılı sonunda 2,5 mtlvon olan Işsiz sayısını hıç bır şpkıldc azaltmava olanak yoktur \ ıllar Hnce Lilian Cralq İle 1'renR Bertil'in başbasa çrkll mls bu fotofcrarı ıı/un zaman saklı kaldl. 30 yıl boyunca blr albflmde gizlenen bu fotofcraf geçenlerde gerçeklesen nlkâh torenl sonunda ortaya çıkarıldı. >klan Londra'da hava hürumları, bombalar araNinda yeşermlsti. Yıl 1943'tü. Londra sava^ın acı Kiınlerinl bütun korkunvluğu>la yaşamaktav<lı. l'rcns Bertil, tsvcç ItonMiloslujunda atasevdl, Mnclan ise genç bir aklorün karısıydı Ivan CraİK, o sıralnrrla A Prens Ikrtil çok i>i bir aşvıdır. Lilian ona hazırlıulıjjı bir *o»u tattınyor .. Gerekirse mutfağa blrllkte girijorlar. Rommrl'ln ordıılarına karşı \frlka°da snvaşıjordu. IJlian Oalg'ln euzellicl l.ondra'da ün salmıştı. Ona «Küçük Dirtrlch» dhnrlardı. O jılların rfdane kadını IVlarlene DİPtrıch'r benzediği lçin. Ancak Lllian da »an Rinı ainemada (lfnemiş, başarı kazanamamıştı. Savas >ıllarında radnı ve trlsiz malzetnrsi yapan bir fabrlkada, aynı zamanda hemşire olarak da bir hastanede çahtıyordu. Savas bittikten sonra herkesten sakladıklan asklarını iki yuvada gizleyebiliyorlardı İR\eç hükumetl onların evlenmeslne karsı çıkmıstı. Lillan'ın İlk kocasından ayrılmamıs olması ve Saraya alt bir kimse olmayışı bu evUllji rıiKelllyordu. Kral V. (iustav ve oğlu kral VI. Güstav Adolf Prrrm BertH'ln Saray dısından hlrlyle evlenmeslne asla raxı olamazlardı? Saray grleneglne ters düsüyordu. Kral allenlnden kimselrr halktan btrlslvle evlenrmezlerdi. lsveç prensl ile küçük Llllan'ı berabrrce yaslandılar. Yıllar boyu yanvana elele yasadılar. Sakin ve mutlu blr yasam surmüslerdl. Hftla birbirlerlnl «Darllng» dlye çafcırıyorlardı. Ve en sonunda uıun yıllar blr baba Kİbi ilgllendj. tl, hatta babadan daha llerl oldufu yeğeni Carl Gttstev XVI'nın tahta çıkışından sonra Prens Bertil rahat bir soluk alablldi. Beklryislerlnln sonuna gelmlslerdl. Gerçekten de genç kral yıllardır narayda hükiim süren gelenrgi İlk once kendlsl yıkarak, sevdlji ıcenç ve (tiizrl Alman hosteslyle evlendi. Sıra simdl de ya»lı amcasındaydı . Onların pvlllitine de «Kvet» dtyecektl. 33 vıllık blr bekleylsten sonra Lilian sevtill Pren. slne kavusuyordu jerçekten. Gelin 61, damat 64 yasındaydı Ancak sevırilertnden hlç bfr şey kaybetmenıl^lerdi Mutluluklannt Kölgeleven tek sorun, bundan sonra çocuklarının olmayacagıydı.. KREDILER NE OLUYOR! Para.sal gdstergeler arasında önemli yenl olan kredi mekanızması 1976'da nasıl işlemiştı? Mevduat Kredı ilışkısı ne durumdaydı? Banka kredılerının dağılımı çoıt ügınç kompo7isyon gosterıyoıdu 1974 1976 donemınde tıcari kredıler 60 mılyaı lıradan 117 milyar lıraya fırla nuştı Bu tıcau kredıler ıse daha çok stokçuıuk. karaborsacılık gibı spckulatıf alanları beslemek içın harcanıyoıdu Buna karşılık bmbir kayıt Karşılıgında verilen tarımsal kredılerin durumu bir başka ilgınç yanım oluşturuyordu kredt daguınunın. 197b yılının arahk ayında J8 milyar olan tarımsal kredl miktan 1976 yılı kasım ayı sonunda 1 35 nulyardı. Yanı artış hemen hemen yok gıbıydi Kredılerin büvük ithalat vurgunlarının tmansmanı içın harcandıfeı belli ıken mevduatlarin kimden saglandığı sorusunu sormak gerektl. Diger bır deyışle bankalar kimden fon ynratıp kime harcıyorlardı? Mevduatm dokümu bır anlamda bu soruya yanıt veıecektı. 1975 yılı aralık ayında 1S'2 milyar lıra olan toplam mevduat 1976 yılı kasım ayı sonunda 144 milyar lıra ıdı. Bu toplam mevduat ıçınden 3J milyar lırası tıcari mevauat üuna karşılık 88 milyar lirası tasarruf mevduaü ıdı. Yani halkın kuçuk mevduatı ıthalât ve ıhracatta çeşıtli spekülatıf faalıyeiler ıçin adeta kaynak yapılmıştı. Yani toplam mevduatın "0 61'i tasarrul mevduatından oluşuyordu. 1 lıralık mevduattan 1 lıralık kredı \aratıldığuu kabul edersek toplam kredılerin ',0 69'u tıcari kredılere akmıştı. Buna karşılık tarımsal kredılerin payı % 20 ıdı. JİRKET K A R U R I . . f A n k a r a A n k a r a ... Ankara Ankara .... Ankara Ankara ... Ankara Ankara ... Ankara Anka J GÜLBAHAR OPERASININ SERÜVENİ G enç bestecl Çetin Işıkozlü'nün yapıtı GU1balıar operasının llginç bir serüvcul var. Yıllardır yasanır bu seruven, Işıko/lu'nün Yaşar Kemal'ln Agrı DaRi Efsaneslnden esinlenerek müzlkleştlrdlğt operada (iulbahnr Ahmct ve Memo üçgenl arasındakl askı sesIrndiriyor; yapıtına da Agrı Dagı değll, Gülbahar adını veriyor. Tıpkı ünlü bestecl Verıli'nin Alt>xander Dumas KİUes'in Kamelvab Kadın adlı romanını müziklestirerek opera dünyasınft Traviata'yı kazandırması glbl. Gülbahar Ünerası, Aydın C.iın'ün Genel Müdürlüjıı zamanında repertuara alınıvor. Necll Kazim Akses Genel MüdürlUğe gellnce kaldırılıvor. Mithat Fcnmen Genel MUdur olunca vnirten repertuara alınıyor. Mllllvetçl Cepho Ilükumcllnln Genel Müdttıü olıınra venidrn repertuara alınıvor. MUIIyetvl Cephe HOkııınetinln Genel Müdür Veklll olarak KÜrrvlıtnliifliRİ fizik oğretmeni $evki Taşlan clonermınde de provalar başlıyor. Bu arada operayı sahneye koymak Ozere Yugnslavya'dan blr rejlsör gellyor Ankara'ya. Bu rejlsör, Ankara'ya varmadan önce yaptığı hasın toplantısında Ankara Devlet Operasında blr Türk yapıtı sahneye koyacajhnı, Gulbahar Operasınm diinyada İlk kez sahneleneceğlnl siivlüyor. Ayrıca Çetln Işıközltt reçen yü Kültiir Bakanlıgı tarafmdan, Roma' va yollaıııyor. Roma'da çağdas Türk müziğhle llirjlt konferanslar veriyor. Gfilbahar Opcrasından da blr arya «Aylenlyor. GUlbalıar ile İİKİIİ ovgüler yer alıyor ttalyan basınında. tkl gün ânce KültUr Bakaniıfı MUste«arlığından bir yan gellyor Devlet Operanına. Yazıda Ağndağı Kfsanenlnln Gulbahar aılına çevrllmesl Rerekçesl öne sürülerek operunın nynanamayacağı bellrtlliyor. Devlet Operası bzerk blr l.ıırıılıış ama ülkemlzdeki h/erk kııruluşlann kusa döndttğiinü blllyoruz. Nltekinı Gülhahar'ın provaları da sUrdürülüvor. Durdurma olayının Ferlt TüzUn'iin Genel MüdUrlügüne rastlamasını sanaızlıkla vorumluvor sanatçılar. Çünkü Ferlt TüMın de hlr besteci, bir opera vapıtının nasıl beHtelen diglnl sanatçının ^a^adığı sancıları vakından btllr. Kiiliür Müstpşarı Emln Bllglç'in ınırasını taşıyan >azıyı hemen uygulamaya kovınaiı nı anlamakta gürlük cekenler var. Ama ope ra knllslndeld ovtınlan hllenler çok doftal kar şılıyor Gülbahar'ın serüveninl. (iülbahar Operası iıç perdelik, Üç perde boyunca a»k aryaları dinleyecektik. Oysa perde slmdi açılıyor. Milliyetçi Cephe Hiıkiımetlnln sahneslnde, Fmln Rllglç'ln arvalanvla sanat kııruluslarının özrrkliglne de blr peıde Indlrilmls oluyot. Prof. Emel Dogramacrrun penbell tnvaletl haİA konusuluyor konuklar arasında. Diplomatlar için duzenlenen resmikabulde giyim protokolü aksamıyordu. Blr çok seNre tayyör, sapka, dümdüz elblselerle gelmisti ama bu resmlkabulde tanıtma protoknlu çok Karlpti. Buviıkelçiler ya da Dıslslerinln Yüksek Müsavirlertnln adı ve soyadı söylenlyor, eslerlnden hlç söz edllmiyordu. Onlar yokmuş glbl.. Selamlaraa sırasında Çağlayangll'ln yabancı dlplomatlann geçlşi nlttıkten sonra Korutürk'ün yanından ayrılmaaı da protokol dışı yorumlara uğradı Dısişlerl Bakanı, hakanlık alleslyle selamlasmak Isteınlyor muydu acaba? Başkenttekt yabancı dlplomatlann hiıyük »alonda styah kordelell boliimlerde yer alrnası protokol bakimından elestlrllere ufradı. Ozelllkle yabancıiar Neden slyah kordele, matem vok ki» dlyorlar, l^tln Amerikalı diplnmatlar ülkelerlndekl rettmikabullerde müzik de oldujfrınu söylüyorlardı. Ama Tfirkler bu ele^tirilerl geçerstz bııhıynrdu. YerdeM kordelenin rengl de lyl *eçilmiştl. tlkemtıde her rün kanlı nlaylar yasanırken Çankaya'da bir rrsmlkahıılde senlik havası beklenemeyeceiinl sSylüyorlardı... ÇANKAYA'DA PROTOKOL KARMAŞASI umhurbaşkanı Fahrl Koruttlrk'ftn selenek sel resmlkabulleıi soııa erdi, ama tankıları sürüvor. Bu rrsınlkabullerılc bir prntoknl karmaşası da saptanmif bulunııyor. Ön ce Rİysl protokolü: Saut nnseklz İle virmi arasında, Çankaya'da Devlet Baskanı tarafından duzenlenen bl r toplantıva grlenlerin çok 11(tlnç hlr cörüntusü vardı gerçekten, kiml lıadınlar 1 1 7 1 1 1 1 etekli, çıplak tuvaletler clvmi?Ifrdi. Örnejjin Hsva Generall ttnan GSkHaran'ın csl ya da Hacettepo Üniversiteslnden YİNE GEÜR DAGIUMI Tıirkıye de çogu kez gız konusu olan aneak yanıtı alınmayan bır soru daha vardı !jırket kâr ları ne düzeydeydı 9 Bu konuda en iyi yanıtı ve ıerek kaynak Istanbul Sanayi Odasının her yıl du zenledığı Tıirkıye'mn 100 büyük şırketı anketı idt. (Bunlardan sonuncusu 1975 yılı sonuna aıt bllgilerle geçtıgimız agustos ayı içinde yaymlanmıştır.) Adırun açıklanmasında sakınca gbrmeyen 93 şırketin verdıgı bılgılpre dayanan anket kârın öz .sermayeye oranlanmasından doğan ortalama ytadesı °,a 18 olarak belırlenmışti. Kârın ciroya göre ortalama yüzdesi ise » / o 6 ıdi Kftrlılık öz serma yeye oranlıgında ortaya çıkan yüzde uluslararası standartlarm çok üzerinde bır ortalamayı ortava çıkarıyordu. Sektttrel olarak en yüksek k&rlılık ıçınde çalışan kesımlprın başında kâgıt ve orman Urünlerı gelıyordu. Kar öz sermaye yüzdesı Durada % 42 olaıak belırlenmışti Bunu gıda ve ıçkt kesımı "0 38lık oranı ılp lrlıyordu. Üçünctı sırada ıse kimyapetrol ve plâstlk kesimı geliyordu. C Bu koıuıyu lamamlarken tekrar Devlet Plftnlama Teşkılâtmuı yaptığı Gelır Dağılımı araştırmasının bazı bulgularma değınmekte yarar var. Yapılar genel dagılımda kar. faız rant gelıri sag layanların toplam gelır Içındekı korkunç payl&rı bir kez daha kanıtlanıyordu Bu kesım toplam lıane halkı sayısııun yuzde 16'sını oluşturuyordu Euna kaışıhk toplam Relır ıpındekı paylan yüzde 1 41 ıdı Ütret gclııı olanlar toplam hane halkının yuzde 35'ını oluşturmakta ıken toplam gelırin .sadece % 2R ını almaktaydılar Kuçuk ürotınler ISP hane halkının hemen nerdeyse varısını, yllzde 48'ını meydana getırıyor, buna kaışıhk topîam gelırin ancak yüzde 30'ıınu alıyorlardı. HAZIRLAYAN; MugerreJ BiITi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog