Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

arıdersanesi YAYİIML/VRIIMI T E R C İ H EOİIMİZ CÖZUMUU GERÇEK BAŞAFMIUIZ İÇİIM UNİVERSİTE ADAYLARI ICIM İLGINÇ TCST UYGULAMALAfll ^ İ5teme adrtsi : İnkiUp Sok No; 28 Kıııljy/ANKARA n toplu lîtrklprde t>10 büyiık kitapçıhrj T»2S indirİm VJp'l"" matematık MODERN, umhu 53. Yll; SAYI: 18856 UNİVERSITFYE GIRİSTE ONCE 8eKtemetıier / 8 SUBA 3 beyier oa'uth»o kat 2 KONAK tel 122620 148872 Kunjcusu: FÜNUS NADÎ 77 OCKK 1977 PFRJFMBE MEMURLARA 754129 LİRA ARASINDA ZAM YAPILDI KAD E M E L E R Derece: 1 Brttt Komaildo Istanbul Universitesi Yönetim Kurulu yayınladığı bildiride Devlet Başkam'nın olaylara müdahalesini istedi Komandoiar tarafından önceki gece öldürüler Hüseyin Yabuz ve Baki Ünlü'nün cesetleri Cerrahpaşa'da katafalka kondu. Gençler için bugün tören düzenlenecek Net 8.209 4.46R 4.016 3.fi37 3.312 2,975 2.R95 2.437 2.180 2.038 1.896 1.782 1.685 1.521 1.380 3 BrOt Net Brüt 3 Net Brtt 11.000 9.515 7.920 7.040 6 105 5.335 4.62(1 4.125 3.630 H.1İMI 2,915 2.6H5 2 475 2 200 1.925 4 Net Brüt 9.900 8.140 7.260 6.270 5.500 4.730 4.235 3.740 3.245 2.970 2.750 2.530 2,255 1.980 s Net « Brttt Net 7 Brflt Net Brttt ft Net Brfit 9 Net 1 2 3 4 f, 6 7 8 9 11 12 13 14 10.175 B.360 7.260 6.380 5.610 4.840 4.290 3.795 3.300 3.025 2.7.10 2.530 2.310 2.035 1.R00 10.450 8.745 7.480 6.600 5.775 5 005 4.400 ,*.(Xl5 3.410 3.080 2.805 2.585 2.365 2.090 1.815 5.322 4.640 4.107 3.727 3.375 3.050 2.753 2.494 2.238 2.066 1.924 1.810 1.697 1.554 10.725 9.130 7.700 6.820 5.940 5.170 4.510 4.015 3.520 3.13S 2.860 2.B40 2.42D 2.145 1.870 5.423 4.766 4.197 3.818 3 457 3.133 2 801 2.551 2.295 2.09.ri 1.953 1.839 1.72B 1.587 1.420 5.505 4.938 4.288 3.928 3.520 3.195 2.865 2.B08 2.352 2.125 1.982 l.RSR 1.751 1.620 1,454 ın 15 1.387 5.040 4.377 4.016 3.602 3.276 3.927 2.665 2.409 2.152 2.011 1.896 1.782 1.655 1.486 10.285 8.360 7.480 6.435 5.665 4.840 4.34.') 3.H5II 3.300 3.02.S 2.80.', 2.585 2.3İU 2.035 5.262 4.468 4.107 3,865 3.341 2.975 2.739 2.466 2.180 2.038 1.924 1.810 1 «85 1.521 8.580 7.700 6.600 5.830 4.950 4.455 3.960 3.355 3.080 2.860 2.640 2.365 2.090 4.576 4.197 3.727 3.404 3.039 2.786 2.523 2.210 2.066 1.953 1.839 1.697 1.554 8.80O 7.920 K.765 5.995 5.060 4.565 4.070 3.410 3.135 2.915 2.695 2.420 3 145 4.666 4.288 3.810 3.485 3 077 2.833 2.580 2.233 2.005 1.982 1.868 1.726 1.587 8.140 6.930 6.160 5.170 4.675 4.180 3.465 3.190 2.970 2.750 2.475 2200 4.377 3.873 3.547 3.133 2.896 2.636 2.267 2.125 2.011 1.896 1.754 1.620 NOT: 1) Ek göstarge ve yan ödemeler dahü edilmemiştlr, 2) Evll ve 2 çocuklu blr memurun durumu ciikkate ahnarak hesaplanmıstır. CHP VE MSP'Lİ KOMiSYON ÜYELERi KATSAYININ 12 OLMASINI ÖNERDiLER. ANCAK BU ÖNERi AP'LiLERiN OYLARIYLA REDDEDiLDi Konıisyon katsayıyı 11 olarak kabul etti ANKARA, (Cumhuriyet BflroMt) TBMM BUtçe Plan Komisyonu katsayıyı 11 olarak laptamıstır. KomLsyonda katsayının 12 ol ması yolunda verilen CHP ve MSP önerlsl AP11 tlyelerln oyla rıyle geri çevrilmis ve kornl»yon karan AP'li tivelerin doftrul tusunda belirlenmiştlr. 1977 BUtçe Tasarısırun, tüm kamu personellnt yakından ilgllendlren, katsayı ile ilgili 35. mad de«l oylanırken, biri CHP ve MSP'lilerce digeri de AP'liler tarafından olmak Uzere ikl ayrı bnerge verilmistir. CKP ve MSP lilerin, kaUayının 12 olarak saptanmasım öngören ortak önergelerınde şu gerekçe öne sürülmUs tür: «Vergl geltrlerlnde yeni vergi setirilmeden ve Kelır vergUı ta rlfesinde hıçbır degı^ıklik yapıl madan % 37 artış taglnnaca<tı ileri BÜrülmektedir. Fiyat artıs larının lse % 20'yi ve geçinms lndekslerindeki yükselmenln % 25'i bulacagı gelecek mall yılı içlnde bugünkU koşullara grtre varsayılmaktadır. Böyle bir gelişimln de ıreHr dagılımindskl e$ıisİ7.1ıgl dalıa fazJa bo?acag), memur maajlarına ıtetirilen 10 katsayınuı baska bir deyislt maaşlara briit % 12 civarmda r getirilen artısın fi; atların yük selmest yarunda ne verebileceCi «nemle Uzerinde durulması gereken bir noktadır. Katsayının 12 olması aşagı derecelerde bl1« yine de nr, olmaktadır. Ancak. katsayının 12 olmuıyla sos yal âdalatln belki bir parca Rer çakleşmesi saölnnabUrcek'ir.» Ergenekon: "Vergilerin % 64'ünü ücretliler ödüyor,, ANKARA, (Cumhuriyrt Bürosu) TBMM BUtçe Plan Karma Komisyonu'nda Malıye bütçesl üze rindeki eleştiriierl yanıtlayan Bakan Yılmaz Erge kon, «TUrkfye'nin önümüzdeki günlerde orta ve uzun vndell borçlanmayla ilgili tedbirlere gideceğinı» açıklamış, bankalann ekonominin hizmetindp olması gerektiginl savunarak. «Bu hizmet yerine getlrilmezse, bankalann devletleştlrtlmesl şarttıı» düşiincesıni yinelemış ve kamu iktisadı kurtıluşla rmda blr kısım personele ödenmiş olan ikrarnıyp lerln gerl alınacağmı yenıden bıldirmişttr. Yapılan görüşmelerden sonra 1977 bütçe yasa tasnrısının ttlmtl oylanmış ve Btltçe Plan Karma Komisyonu'nda benlmsenprek 31 ocak 1977 akşamı na kadar Cumhuriyet Senatosu'na göndprilnıesir.p karar vprilmiştir. Oylamadan öncp MaMye Baltanı Yılmaz Ergenekon Plpşhrilprl ynnıtlnrUen. «Tilrki ye'dc büyuk kaynak açığı vrırti:; Ku nnrsık ıhracRtı (Itevamı Sa. !). Sii. X ılr) kınandı; Yönetim Kurulu kararıyla Istanbul Universitesi kapatıldı (Cumhurlvpt Hahrr Önceki gece yoldan geçerken komandoların yavlım ateşi ile öldıirUldüklerı anlaşılan Ceıral)pa$a Tıp Fakttltesi öğrnncilpri Hüseyin Yabuz ve Baki Onlü ile ilgili çeşitli toplaiitı ve gos teriler düzenlenmivtir. Trtanbul'daki fakülteler ve yük sek okullarda birpr günlük ooyknt ilân eden öğrenciler, grııplar halınde joirilyüşler yaparak Cerrahpasa Tıp PakUltesı'ndp .oplanmışlardır .. (')grencıler morgtan nhnan arkada^larının cenazplprinin Cerrah paşa Tıp Fakliltesi'ne getırilme»ini sağİRmışİHr ve geceyi bugün tHren yapmak Uzere Knkülte anfilerinde geçirmişlerdir. Cenazeler bugün 10.30'da Fakülte'de yapılacak törenden »onra aılelerine teslim edilecektir. Istanbul Universitesi yönetim kurulu da olaganiistü toplarıtı düzenliyerek bütün fakültelerde fİKrenime 1 şubata kadar arp. VPrümesi kararını nlmış, yayınladıfı bildirl ile iki ögrencinm vumlması olnyınt kınayarak, «Damokratik reıimin sokak maceracı larına kurban edilmemesl için, bugtine karinr ptlcili oiimıyan yöneticilerin Ustündo vakit geçlnlmeden durması, Devlet naşkanınca müdahale edilerek çare bulunması gereğine Inanir» de nilmişt.ır. tki ögrencinm öldürülınest üzetlno bir bildirı yayınlayan Cerrahpaşa Tıp Fakült*si Kurulu sorumlııları bir kez daha kına dıklarını açıklamış, somut önlem ler alınmazsa ÜnlversÜP görcvl» (l)rvam. Sa. St. Sü. 1 de) • KOMISYOHDA IARIIJMA Memuıtarııı ayüklarındaki knt sayı sorunu komisyonda tartışmaya yol açmı«tır. Katsavının önce CHP ve MSP ortak öneri sl dogrultusunda 12 olması OT lanmış, oylamadan önce nner ge lehlnd» konusmak Isteven CHP'li Uyelere Ba$kan Serıçın (AP^ flöz vermemlstir. Malıye R&kanının dUsüncesl sonudııgunda, Bakan Ergenekon «Takdiri komlsyona bırakıyorum» demiştir. önerfje ovlanması ve (Devamı S. Snyfada) TÜMÖD Başkanı Prof. Doğanay: "İTÜ'dekı saldırı devlet otoritesinîn kalmadığını gösterir,, Istanbul Teknlk Universitesi boşaltılırken polisın ögretim Uyp leri, yardımcıları, memurlnr ve ögrencilere yönelttigi coplu saldırılar dün çeşıtlı Kuruluşların sert tepkılerine yol açmıştır. Tüm ögretim Üyeleri Derneği (TÜMÖD). Asist^nlar Bırligi (Tt) MAS). 12 minıar ve rnünendıs odası, Teknık Üniversitr Kültür ve Dayanışma Dernegl (ITÜ DER) ve İTÜ öğrencı Aünlerı Derneğı dün basına yapiıkları ortak açıklamada saldırıları kınarken, bu saldırıların, üniveısite üzerine yoğunlaştırılan faşist bnskıların tırmanışınd», fftivenlik kuvvetleri eliyle yeni bir (Devamı Sa. U. SU. 1 de) Meclis başkan vekili Ekşi: "Hükümet üyeleri Meclis'e gelmediği için kanun teklif ve tasarıları bekliyor,, ANKARA (ANKA) Millet Meclisl Başfcanvekili CHP'lı Memduh Ekşi, Meclis gündeminde bulunan kanun tasarısı ve tek liflerlnln hükümet üyelerinin Genel Kurula gelmemelerl nedenıyle görüşülemediğinl söylemı»tir. Ekşi, dün yaptığı basın top lantısında AP Grup Başkanvekülerinln kendisine yönelttiklerl partizanlık iddlalannın «Kamuoyunu yanıltıcı ve gerçeklen değiştiricı nitelikte» olduğunu süylemiştir. Ekşi, önceki gün yapılan Millet Meclisi Genel Kurulunda giin demde bulunan asgari geçim indirimi. bazı öğrencilere yenlden sınava girme hakkı saglanması, sağlık personelinln tam gün çalışması ve muhtarlara ma*s bağlanmasına ıllşkin kanun te>chf ve tasarılannın görüşüleceiıni kendisinin Genel Kurula bıldırdiğini belırtmış şunlarj söy lemiştir: «Ancak, iç tüzük %9reğince hükümet Uyelerınin bulunmadıgı zamanlarda teklif ve tasarıların bir defaya mahsus ol mak Uzere ertelenmest gerekmek tedlr. Her teklif ve tasarının gö(Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) İKÎ ÖĞRENCt DAHA ÖLDÜRÜLDÜ. (Baaın) y A z ı $ 11 Ecevit: Şiddet eylemleri uygar toplumlarda görülmeyen boyutlara erişti,, ANKARA. (Cumhuriyet Rürosu) CHP Oenel Başkanı BUlent Ece vit, partisinin dünkıi ortak grup toplantısmda yaptığı konuşmada, son günlerdeki şiddet eylemleri uzerinde durmuş, «Türkiye1deki olaylar, Türkiye'deki şiddet eylemleri, siyasi cinayetler, çağımızda hiçbir uygar toplumda ben zerine rastlanmayacak boyutlara varmıştır» demiştir. Ecevit Ortak Grupta, Ulkenin esenliği bakırrundan AP lideri ile diyalog kurulması yolunda ortaya atılan görüşleri yanıtlarken d«, daha önce bu tür girişimlerinin yarattıgı tepkileri hatırlatmış, 1975 Senato seçimleri önoesinde partisinin Tandoğan Alanı'ndakl mitinginde bu konuda (Devamı Sa. 9. Sü. 4 de) Erbakan, AET'ye kayıtsız şartsız evet deme dönemi kapanmıştır, dedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) MSP Genel Başkanı ve Başbakan Yardomcısı Necmettin Erbakan, «AET'nln lsteklerine kayıtsız şartsız evet demek dönemi kapanmıştır. demiştir. Erbakan, dün MSP grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlarken yeni dış ticaret rejiminin bugün açıklanacağını belirterek şöyle konuşmuştur. •Bu dış ticaret rejiminde Ortak Pazar kotaları ilân edilmcyeceklir. Listelerde Ortak Pazar'ın kota ve liberasyon listesi bulunmayacaktır. Kayıtsız şartsız Ortak Pazar'm istediklerıne p.vet demek dönemi kapanmıştır. Yakmda Ekonomik Kurul toplanacak ve Ortak(DeTamı Sa. «. Sü. i de) Parlamenter aylıklarının 11 katsayıya göre brüt 29.700 lira olması kararlaştırıldı • ÖNERİ YASAIA5IRSA; TBMM (JYELERİNİN ELİNE GEÇECEK PARA; EN YÜKSEK DERECEli DEVlfT MEMURU AYLIĞININ Y&7DE 25 ALTINDA OLACAK Avrupa Konseyi Asamblesi Başkanı: *Türkiye'siz bir Avrupa Konseyi düşünülemez,, Kosta ÜAPONTE STRASBURG Avrupa Konspyı Asamblesi Başkanı Avusturyalı Karl Cernetz gazetecileruı sorulanna karşı, «Türkiye'siz bir Avrupa Konseyi düşünülemez» demiştir. Insan Haklan Komisyonunun Kıbrıs raporuna ılışkin sorulan yanıtlayan Cernetz, şunları ek!emiştir: (Devamı Sa. H, SU. 3 de) BAŞKENT NOTLARI Marmara Ünsal ve gerçekler Fikret OTYAM ANKARA CHP Erzincan Senatörü Nıyazi Ünsal yiice parlamento çatısı altında, bütçe komis yonunda, sayın Uyelerin önünde Hdımı da anarak yalan söylemiştir. Bir pRrlamcnterin yalan söyleyebıleceğine inanmadığım için, bunu düzeltlyor «Yanlış bilgi» ver mis,Ur diyorum. (DevRiru S. Sayfada) ve Boğazlar Belediyeler Birliği 7. Genel Kurulu toplandı «Marmara ve Boğazlar B«lpdlyeler Birligl.nin 7. Genel Kurul toplantısı dün tstanbul Belediyesi'nde yapılmıştır. Toplantıda birllk merkezinin îstanbul'a alınmasına ve bir «Marmara Killtür ve Sanat Festivali» düzenlenmesine karar verilmiştir. 48 belediye ve 264 tiyeyi kapsayan Belediyeler Birlifti'nin Genel Kurul toplantısının açış konuşmasını Başkan Erol Köse yapmıştır. E)rol Köse konuşmasında, TUrk belediyelerinin içinde bulunduğu sorunların temelinde yatan olgunun. kentsel yaşantıda düzenleyici kurıım olarak belediyelerin Köstenlmesi oldugunu belirtmiştir. Daha sonra belediyelerin içinde bulunduğu so(Devamı Sa. 9. Sü. 6 da) ANKARA, (Cumhuriyet Bürotu) Meclis Başkanı Kemal GUven dün duzenledl&i basın toplantısın da parlamenter ödenek ve yolluk larıyle ilgili özel Komisyon kara nnı ve gruplarca imzalanan yasa oneruinin metnini açıklamıştır. Yasa önerlsine göre bir parlamen terin ödenegi H O O O artı 800 çarpı katsayı> tutarmda, yollugu da bunıın vfinsı kadar olacaktır. Buna göre, katsayı 11 olarak saptandığmdan parlamenter ödeneklerinin brüt toplamı 29.700 lira olmaktadır. (Devamı Sa. 9, SU. 6 da) TBMM'de görevli gazeteciler ile ilgili yönetmelik tepkiye yolaçtı OLAYLAKIN ARDINDAKİ Basına ve basın mensuplanna karşı son günlerde yoğun laştınlan saldırı ve yıldırına hareketlerinln yankıları sürerken, parlamento muhabiılerinin haber alma ör.gilrlüklerinin kısıtlanmak istenmesi de büyük t«pkllere yolaçmıştır. îstanbul Gazeteciler Cemıyeti, Cumhurbaşkanı, siyasi parti liderleri ve TBMM Başkanlık Dlvanı'na bfrer telgraf la başvurarak parlamento muhabirlerüıin çalışma koşullannı zorlaştıran yeni yönetmeliğin düzeltilmesini istemiştlr. Bu arada Ankara Gazeteciler Omiyeti, TGS Ankara şubesi ve Parlamento Muhabirleri Derneği, dün ortak bir açıklama yaparak TBMM Başkanlık Divanı'nın aldıgı son kararın sansür niteligi taşıdığını bildirmiştir. CHP Ortak Grubu'nun dünkü toplantısmda da parlamen to muhabirleriyle ilgili karar oleştlrilmiş, CGP Genel Başkanı Feyzioğlu da karara karşı çıkmıştır. tstanbul Gazeteciler Cemiyetı'nin pBrlamento muhabirlerlnin çalışmalarını düzenleyen yeni yönetmelikle getı(Devamı 5. Sayfada) ÇEViRMEN SAFFET TEKiN GERÇEK DOYMAYAN CANAVAR nıedlğlnl töreceklerdlr. Çünkü faşlzm öyle bir canavardır k) ılüsman saydıklarını parçala.vıp vemekle doymıyacaktır. Y'ansp». ları ylyip bitlrdlkten lonra sıra doatlanna gelecektir. Dostlnr, ranavarın dlslcrlnl karşılarıııda r u iirdükten «onra Iş Isten reı,mi> olacaktır Ama bu da veterli dr«ildlr. Cevrede viylp bliirecrk hirsey kalmadıgı zaman. fasi?m krndl kendlni vmifjc baslar. Dünyanın her ranında kara rejlm; böyle baslar, bövle bitrr. Biter, ama: toplumda nice vvra artıktan sonra.., Son cünlerde faştzmln lıfı lyice beliriflnleîmlştir. Tıiin fectlkce dökütrn kanlar, j.sl, nrn rlnayetler, ağır haskılar art maktodır. Üniversitelerde jhıuli tttrettm Uyelerlnln hayatları wh llkeve ırlrmektpdir Bir öğretim Uveal «lıen solcu (l<eillm. vaıısı 7im» dedigi zaman lııı 'e!ıllk>>den kurtulur mu? Kurtulmaıtıtını Rörecektır KomııiHİo.ura hlzmct voluııriH caba giiucrrn rtfcrrtim üvrleri rle hıı lılzmrtm bir jerde yetmedlgini anlıvıc.ik m p v n m ı S a !). S i i ı; ıiıı> İÇİN YARGITAY 2 ŞUBATTA KARAR VERECEK ANKARA Çevirmen Saffet rtiiştU Tekin'in Yargıtav 8. D«irpsındeki duruşması dun ıkmcı kcz yapılmı? ve avukatm savunmasından sonra duruşma karar icin 2 şubat çarşamba RtlnUne bırakılmıştır. (Deranu Sa. 9, Sü. 5 de) r aşizm bir anJamda tnptancıhk demektir. Faalnne doğru yttrüyiiş bnşladı mı. blr rerde durmaz. Hiçbir Uıp lumnaJ kıırum, kurulus. ya da blrey: basktlann dısında kala rajh umuduna kapılmamalıdıı Faşizmin otorlter öründen olıı san «yeni düzen» trazeteslndcn Rendlkasına. derncgindcn şir krtine. özel srktüründen kamu Isletmeslne değin her vanıt.ı tüm kıınıınlardan sonuna dck sadakat beklcr. Bu ynlda lıizmet edenlcr, blr laman sonra faslzm canavarının dn>mak bll Makarios, ikili federasyonu kabul edebileceğini ancak Türk tarafının böyle bir çözümü taksim yolunda kullanmasından çekindiğini söyledi **• KUVEYT Başpiskopos Makarios, .El Rey Ul Am» adlı Kuveyt gazetesmde çıkan demerindp, Kıbrıs'tRki İki boİKC arasındn bir foderasyonıı kabul etmeje harır oldugunu, ancak böyle bir çözümü TUrklerın taksim yolunda kııllannıalarından çekin diftini. bildirmiştir. Kılıns'm tarihl VP sfratejik önp nıi uzerinde dıırduktan ve bu du(Devamı Sa. 9, Sü. 5ri<'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog