Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Gögü ertamazsnz. Cumhu 53. Yll; SAYI: 1885S universıteye giriş tdtâbı so9>ıl bügıtrr, edfD'yat, tanh, coçrafyı hteme Kunıcusu: FUNUS NADt 26 OCAK 1977 tonlu nıeklerdf '10 hov'iiv hupcılara **> <r>dırıtv> \ ap Ağır Ceza Mahkemesi TRT adına Karataş'm imzaladığı vekâletnameyi geçerli saymadı ANKARA, (ANKA) Ankara Üçüncü Agır Ceza Mahkemesi, TRT Genel Müdürlüfcunü temsılen davaya katılan avukatı Oguz Erkan"ı sabah Karatas'ın TBT' nin yasal genel rnüdürü olmadı6ı gerekçesiyle duruşma salonun dan çıkarmıştır. Ankara üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde, Yavuz Sezer adındakı bır prograrncı aleyhtne açılan davayı TRT Genel Müdürlüği) aduıa «Müdahil Avukat» sıfatıyla katılan TRT Avjkati Ofuz Erkan, Mahkemeye Şaban Karataş tarafından verilen vekâletnameyi inceledikten sonra, bu vekâletnamenin, saban Karataş tarafından verüdiginı, oysa, Karataş'm, Danıştay Genel Kurulu tarafından verilen lp»âl karanndan sonra, hukuki sıfatımn kalmadıgı ve TRT Genel Mü dürü olarak, yasal yetki kullanamayacaguu bUdlreTeJc, avukat Oguz Erkan'ın duruşma salonuııdan çıkmasına karar vermiştır. Şaban Karataş tarafından v e n len veklletnarne ile duruşmaya gelen avukat Oguz Erkan «Danıştay, TRT Genel Müdürün atama kararnamesini iptâl etnr.ştir. Ancak, bu karann geregi TRT Genel Müdürlügüne bildirl memistir» dıyerek, Şaban Kara(Devamı Sa. 9, Sü. 8 de) i Basına ağır bir dille çatan Ünsal kesin çıkarma isteği/le CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkedildi ANKARA. (Cumhuriyet Bürosn) Bütçe Komısyonu'nda kendi partisine ve basına karşı sarfettıgi sdzler nedeniyle CHP Erzincan Senatörü Nıyazi Ünsal, dün bu konuyu görüşmek üzere olağanüstü topianan CHP Genel Yönetim Kurulu tarafından partl den çıkarılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevkedilmiştir. CHP Basın Bürosundan bu ko(Devamı Sa. 9, Sü. ~ de) Tabii Senatör Karaman Senatoda, Ankara Emniyet Sarayı'nda içki âlemli işkence yapıldığını açıkladı ANKARA. (CnmlıarİTet Bdrosn) öldürülen gençlere komandolar «bizden» diye sahip çıkmak istediler. Şehremini Lisesi öğrencileri de kurşunlandı, 3'ü ağır, 4 kişi yaralandı TÜRK BASINININ KAMU OYUNA DUYURUSU Hangl görüslerde olurlarsa olsunlar Türk milletinin özgürlügüne ve mutluluguna ruzmeti amaç ed;nen Türk Basınırun teınsilcıleri 24.1.1877 gunu Gazetecıler Cemıyetınde bir araya gelerek ülkenin ve basınııı bugun ıçmde bulunduğu durumu gözden geçırmiş. asağıdaki hususlan kamuoyuna açıklamaya oy birliğı Ue karar vermışîerdir: A) L'lkedeki sılâhlı ve silâhsıı saldınlar ner gecen gun daha da endıse verici bır yöne dogru gelişme göstermekte, vatandasın can guvenligı de tehükeye düşmektedır. Ülkede huzuru ve can güvenliğıni korumak, milli birlifi ve beraberliği sağlamak. özgürlukçü demokrasıyi ve önümüzdeki genel seçımlerin sağlıgını tehdit eden bu ortama son vermek üzere. 1 Parlamentoda temsılcisi bulunan rüm sıyasal partılen, sılâhh • silâhsu her tür(Oevamı Sa. 9. Sü 4 de) Iki öğrenciyi daha kurşunlayıp öldürdüler yen kijiler de 4 kışıyı varalamıslaTdır. Lâlelı, Fethi Bey Caddesmde Murat marka bır otomobilden. polısin bildirdiğins göre Sten makinah tabanca ateşiyle öldürülen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi son smıî öğrencısi Hüseyin Yavıız ile. aynı fakültenın 4. sınıf öîrer,ci.«i Baki Ünlü'ye, olsvdan sonra. komandolar «Bizdendir» diye sahip çıkmak istemişler. bir de yürirüs düzenlemîşlerdir. Ar.cak oldürülen gençlenn devrimcı i;es:m den oldugu, komandolann «Kendıleri tarafından vunjlan kişılere sahip çıkmak istedikleri» biidinl mektedir. Baki Ünlü'nün geçen yıl Tsmmuz ayma dek. devriTid bSrprcilerine eündeki Site Ögrenci Yurdu'nda kaldıgı belgf .erıvle '.i3sına açıklajımıştır. Site Yurdu Ogren cileri ayrıca. her ıki gencin olay dan on saat or.cesme kadar yurdun kantınind» arkadaslanyla birlikte olduklannı söylemıslerdir. Edınilen bılgıye eöre. Hüseyin Ya\iız ile Baki Ünlü, Site Yurdundan yöredeki bir loltantava Eitmek üzere çıkmışlar, lokantadan aynldıklarında ise Murat marka bır arabadarı acılan a'^eşlo vurulmuşlardır. Gorgu tanıklan. (Devamı Sa. ». Sü. 6 da) (Cumhuriyet Haber Merkeıl) Komandolann kanlı eylenılen Tabii Senatör Suphi Karaman. tüm yurtta tırmanma halinde suCumhuriyet Senatosu'nun riunrerken. sayılan artık unutulan cıkü bırleşimmde yaptıgı günaem nayetlere ikisi daha eldenrriş. dün dışı konuşmada. Ankara feınnl akşam Istanbul'da Tıp Fakultesi yet Sarayı'nda işkence düzen'enögrencisi iki genç. bilmmeyen V.'\dıgini açıklamıştır. ş:!erce bir otomobilden .iç:lan Karaman Muzaffer Cevık adır. yayhm ateşi ile sokak ortasında dakı ögrencinin basına ge'.enle öldürülmüslerdir. ri, Senato kürsüsünden şoyle di, Şehremini Lisesi ögrencilerini (Devamı Sa. 9, S0. T de) ' kurşun yagmunına tutan biîinme ÖZEL KOMİSYON, AP VE CHP'NIN PARLAMENTER AYLIKLARIYLA İLGİLİ ÖNERILERINİ İNCELİYOR ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Parlamenter ödenek ve yolluklarını belirlı bir düzeyde sapta ma amacıyla kurulan «özel KomısyoniKİa CHP ternsilcisi parlamenter aylığının belli bir statüde belirlenmesini istiyerek (10000 r 800 x katsayı) olarak kabulünü istemiş, buna karşılık AP temsilcisi değişen en yüksek de recelı devlet memuru aylıtınm jan ödemeleri de kapsıyacak bıçimde) kat savı ile çarpılmasını savunmuştur. AP'nin Meclise verdığı ve komisyonda da savunciugu görüşe göre, parlamenter ayIığı aOOO+200) + 600 + yan ödemeler toplamı X katsayı ile bulunacaktır. Komisyon görüşmelerinde CHP temsilcisi İle AP temsilcisinin getırdıkleri öneriler ve bunlar arasındakı farklar tartısılmakta. aradaki gorüş ayrılıklan giderılmi ye calısılmaktadır. özel komisyonun önceki ıfünkii toplantısına Kontenjan ve Milli Bırlik gruplarından temsilci katıl maması özel komisyonun baa üyelerince eleştırümiştir. (Devamı Sa. 9. Sü. 7 de) CHP, Eğitim Enstitüsü sınavları için Danıştay'a başvuracak öğrencilere yardımcı olacak ANKARA, (Cumhorfyet Bflroıu) CHP Genel Sekreter Yardımcı sı Mustaîa Ustiindag, dün verdiği demeçte, Damştay'ın Egiüm Enstitüsü sınavlan hakında yürütmeyl durdurma kararı verdiginı, ancak bakanlığın öğrencilen oyaladığıru öne sürmüş, öğrencılerin en geç şubat ayırun lO'una kadar Danıştaya başvurmalan gerektiğini, bunun İçin CHP 11 Başkanlan hukuk bürolarımn yardımcı olacaklarıru açıklamıştır. Ustündağ bu konuda şunlan söylemistir: «Danıştay, cephe lktidanran ysşa ve yönetmeliklere aykın ola rak yaptığî egitim enstitüsü sı(Devanu Sa. 9. Sü. 4 de) Zam tartışması ardından Meclis'te gazetecilerın haber verme özgürlükleri kısıtlanıyor ANKARA, (CumhnriyM Bürosu) Parlamentoda gazetecilerın çalışmalannı kısıtlayıcı yeni hükümler getirilmekte. bununla Ugı li yönetmelikte değişiklık yapıl(Devanu Sa. 9. Sü. 6 da) ERBAKAN'IN ERZtNCANT»A ATTIĞI TEMELt ARABASINA KOYTJP ANKARA"YA GETtREN CHPiJ NIYAZt ÜNSAL ZAMMI ELEŞTtREN BASINI VE PARTÎ LÎDERLERİNİ STÇLADI I BASIN) İTÜ'deki olaylarda polis, Dekan ve öğretim üyelerini copladı; Üniversite yeniden ı şubata dek kapatıldı (Ctunhuriyet Haber Merkezi) Istanbul Teknik Unlversıtasi Gümüssuyu binasında dün komandolann eylemleriyle başlajan olay lar sırasında polis iakülte dekanlarıru, profesörleri. ögretırn görevlilenni ve üniversite memurlannı öğrencilerle birlıkte coplayarak kıyasıya dövmuştür. Olay, büyük bir tepki yaratmış. Üniversite Yönetim Kurulu bu saldırganlıgı kamuoyu önünde protesto ederken üniversitenin de 1 şubat sah gününe dek ka.patıldığını açıklamışttr. Polisin, dekan ve öğretim Uvelerini copladığı dünkü olav'.ar sırasında, sırtlarında resmi Uniforma bulunan askerî öğrencilere de kırasıya saldırdıtı izlenmistir. Dövülen askerî ögrencilerden beşi. hastaneden rapor almısîar, durum Hava Ku^Tetleri KomutPn lıgı ile Kuzey T>en\z Saha Koroutanl^ma yansıtıljnışnr. Hava Kurvetleri Komutanlıgının yargı mercılerine basvurmaya nazarlajı dıgı ögrenilmiştir. Görgü tanıkiarı ve olayı yaşayanlar. askeri ögrencüerin do\ulmesi sırasında polislerin birbirlerini de copladıldannı anlatmıslardır. Olaylarla ilgili olarak 4J kişi gözaltına alınmıstır. (Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) m n \ ERBAKAK'IH TfHEU... CHP1İ NİYAZI ÜNSAL'tN TEMUi... Çağlayangil 29 ocak'ta Bitsios ile görüşecek STRASBOURU Avrupa Kon seyi'nin ikinci günkü oturumunda Batı Avrupa'da çalışan yabancı işçilerin mahalli seçimlerde ov hakkını küllanmalannı öngören tavsiye kararı kabul edilmistir. Bunun Bakanlar Komitesi tarafmdan da onaylanması halinde yabancı yörelerde yaşayan TUrk işçileri de yörenin günlük sorunlannda söz sahibl olacaklardır. Buna benzer bir deneme 197S eylülünden beri lsveç'te de uygu lanmaktadır. Avrupa Konseyinde belirlenmeya v* somut bir biçim almaya baslavan bu yöndekı gelismenin >abancı ülkelerde çalısmakta olan işçilerin kendi Ulkeleri seçimlerinde de oy kullarabümeleri olasHığını artırması uznulmak tadjr. Kosta DAPONTE Deniz Hukukuna ilişkin Birle»miş Milletler Konferansma defgın raporun görüşülmesı sırasmda da Türk ve Yunan delegelert de konuşrmışlardır. Sonınun esastna inmeyen bu konuşmalar sırasında komisyon başkanı Ege Denizinin 6>el ka raktPri olan bir rt^nız niriugunu bu nedenl« Ege'dekl Deniz w runlarının arcak dostane ıkill müzakereler yolu ile çözülebilecegini söylemistir. Turk ve Yunan Dışislerl Bakan ları arasında Avrupa Konseyi Um lantılan sonunda 29 ocak cumar tesi sabahı yıpılması bekleaen ikili görüsmeierln ^M^ırl1fcl>n devam etmektedir. Her iki Bakan Konseyin Bakan l«r Komitesi toplantılsrına kanla caklardır. Cuma günü Fransız Cumhurbaskanı Valery Giscard d'Estaing tarafından yapüacak resmi açıhs töreninden sonra iki li gizli gönişmeleri sürdürecek olan iki bakanın cumartesl sabahı Strasbourg yakınlanndaki bir yerde verilecek yemek sırasında (DeTamı Sm. «, Sü. 1 de) Ankara Universitesi'nin açılışı "deoeme,* niteliğmde olacak ANKARA, ICumhnrlyet Bfirosn) Ankara Üniversıtesi Senato su çevrelerinden alınan bilgilere gore, Basbakan Süleymaıı Demırei'in Ankara Üniversitesi reRcöru ne verdigi yanıttan sonra, unıver site 31 ocakta bir deneme yapmak için açüacak, can güvenüsınin ve öğretim olanagırjn saglanıp sağ!anmadı#ına bakılacaktii. Basbakan Süleyman Demıreı. rektöre yanıtında senato muhtı rasını nemen hemen aynen yice iemiş ve üniversjtenin ögrenim yapebilmesi İçin gerekli önlsmlerin alınacafını bildirmistir. Ankara Üniversitesi Senatosu. Başbakana «Muhtıra» yazılması na karar verildigi sırada., oldukça umutsuzken, ve karar ikitiç farkla alınmışken, son karar an nırken, o umutsıuluk havası de filmiş ve üniversitenin açıimasıvönünde olumlu bir hava esmiş ti.r. Ankara Üniversıtesinin 31 ocafc • ta öğretime açüması karan veri lırken. hükümatın o tarihe kadsı gerekli önlemlen alması da dü sünülmüştür. Türklerin bir haftada Londra'da 90 milyon liralık vizon kürk aldıkları bildiriliyor LONDRA (ANKA) Ocak ayı nın llk haltasiflda Londra kürk borsasında Türkiye'den giden alıcı bayanların da etkisiy'.e büyıJk bir dalgalanma olmuş, «Vizon» ve «Braytsvanz» cinsi kürk sa*ışın da rekor kmlmıştır. Londra'daki tenzilatlı satışlardan vararlanrnak için gelen yaban cılar ma&azalardaki imalathanelerdeki kürkleri silip siinümiıs(Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) GÖZLEM UGUR MUMCU Örnek Alırlar mı?., T anzanya, bir Afrlka SlkesldJr. Bo Olkenln tçifleıi B * kan> Bakanlıgına bağb (rüvenlik kurvetleriniıı ıskenc* yaptığını kabuUenerek, görevioden Istifa etmlstir. Bakan, çörevioden ayrılırken, işkence olaylarının dolayısiyle bütün sonımJuluğu üzerine aldığını da açıklamıştır. Bu haber, blzim politikacılan etkiler mi sanırsımı? Hlç süphesiz hayır, neden etküesin? Ülkemizde yillardan beri sürdürülen işkence. sanki bir bakıma ceza varplama.iı hukukunun bir TÖnteml olmuştur. Gelmlş geçmiş îçişleri Bakanlan, İşkence yapıldığını bile büe Bakanlık koltağunda oturmayı, çok partili yaşamın fereği saynuşlardır. The Economist: İŞADAMLARINDAN "Demirel ile OLUŞAN BİR Makarios, "İYİNİYET Kıbrıs HEYETİ,,NİN müzakerelerinin ABD BAŞKANI sürdürülme CARTERİ ZİYARET biçiminde EDECEĞİ BİLDİRİLİYOR anlaştıiar,, Ingiltere'de yayınlanan «The Economist» derglsi son sayısında, Başpiskopos Maitarıos'un Kıbrıs bunalımında tutumanu yumusattağı ve adada, Türk ve Rum toplumlan arasındaki sorunda, buhramn çözümtt yolun6a bir yalüaşım belirdiginı büdırmektedir. Derginln bu konudakl vazısı şöyle devam etmektedir: «Baskan Carter bilindigi şfibl Kıbrıs sorununa büyük önem vermektedir ve bu soranu, öncelık tanıdığı dış politika konulan (Devamı Sa. 9, Sü. 4 de) (tstanbul Haber Servisi) ABD'de yeni Baskan Jimmy Carter'ın göreve başlaması nedeniyle Türk işadamlanndan olu$an bir «iyiniyet heyetirnin mart ayı başlannda Washington'a bir «iyaret yapacagı öğrenilrniştir. Bu konuda ilk girişimin ABD Dışişlen Bakanlığından geldiği v» durumun Washington Büyükelçiligi tarafından Ankara'ya iletildiği belirtilmiştir. öneriyi ilke olarak benimseyen Dışişlerl Bakanlıgında dar kapsamlı karma bir heyet için dört isim saptanmıştır. Bakanlıkça isimleri saptanan Prof. Osman Okyar. Prof. îhsan Dogramacı, Sslahattın Beyazıt ve Feyyaz Berker'e birer davet mektubu göndenlerek Ankara'da yapılacak olan ön topîanUya katılmalan istenmıştır. Geçtiğimız halta Ankara'da yapılan topiantıya adları saptanan kişiler ile Dışişlen Bakanhgı il giüleri katılmıştır. Toplantıöa TÜSÎAD Başkanı Feyyaz Berker düıenlenen geziniTi mçımine karsı çıkmış vs yer.i bı" onen ge tırmiştir. Berker onensınde, knr ma bir heyet yollamak yerin« işadamlanndan olusan bir «iyinıyet heyetısnm yollanm«sım istemiştir. Berker bu arada çeşitli iş gezileri için ABD'ye gidecek olan isadamianrun ön temaslar yapmalan ve daha sonra bunlardan oluşacak sonuçlaria Şubat ayı sonu ve mart ayı başında tümü işadamlanndan olusan bir iyiniyet heyetinın Washington'a , (Devamı Sa. 9. Sü. T de) ıstanbul'da bir yıl içinde meydana gelen 510 öğrenci olayında 13 öğrenci öldü 254'ü yaralandı Istanbul Emniyet Müdürlügun den yapılan açıklamaya. göre. geçen 365 gtın içinde kentte 510 öğrenci olayı meydana gelmit 13 kişinin öldügü bu olaylarda 254 kişi de yaralanmıştır. Açüüamada, cinayet ve yaralamaların çoğıınun failinin bulunamadıgı, kım likleri belirlenen sarukların ise yakalanamadıklan bildirilmiştir. Olaylarda öfrencı yurtları ve fakültelerdeki aramalar sonucu 36.5 tabanca, 194 dınamıt, 3 Tomson makinalı tüfek, 30 oomba. 622? mermi, 118 şarjür ele geçı(Devamı Sa 9. Sü. t de) Halit Narin: «Sendikalarâ kârşi dayanışma fonu güçlendirilsin» Kimya tşverenlen Sendikasının 9. genel kurulunda bir konuşma yapan Türkıye Işveren Sendıkaİarı Konfederasyonu Başkanı Haiit Nann, «Sendıkalara karşı prensiplerın daha iyi savunulması ıçın dayanışma tonlarınuı güçlendirilmesini ve Merkezi Dayanışma Fonu oluşturulmasını> ıstemiştir. Genel kurulun açılmasındsn sonra bir konuşma yapan İ'âç İşverenlen Sendikası Sasksnı Nejat Eczacıbaşı, «Ne yapmalıyız?> sorusunu sormuş ve daha sonra, «Önce hakiki özel teşeb(Deramı Sa. 9, Sü. 1 de) 12 Mart döneminde, Işkencelerln en korkunçlan, en bayağılan vapüdı. Istanbul'da, Erenköy'de bir feöşkte tnrargâh kuraa işkencecUer, aaber, slril bütön devrimcilere, en asafılık işkence yöntemlerini uyırnladılar. tşçiler. sendikacüar, genç kular, delikanJı öğrencUer, kurmay suba?lar, avukatlar ve emekli geoeraller bu işkencecilerio eUerinden geçti. Ankara'da, Mebmet Peksen adında bir polis memuru, tanık olduğn bütün işkenceleri aynnttlarıyla anlattı. Sonra bu yiğit polis memurunun başuıa gelmedik iş kalmadı. Devlet Güvenlik Mahkemesi. Mehmet Pekşen'i, bir gösteride hükümetin manevî şahsiyetine hakaret ettiği gerekçesiyle, iki huçuk yıla mahkum etti. Türkiye'de işkence olayları, tıpki siyasal clnayetler gibl. çok parlili yaşamımızın vazgeçilmez parçası oldu. Kimsenln Işkenceye ve Işkenceclye aldırdıği büe yok arttk... Ojsa. işkencelerio nerelerde v*pt!rtığı da bilinryor, l»kencecilerin kimliği de... Komsumuz Vunanlstan. albaylar vönetimin) devrUdikten sonra. bütün cuntacüarla, bu cuntacılardan emir alan işkencecîleri birer blrer varRiladı.. Iurklye'de İse. bu I»kenceciler bol Ucretli yonetim kurullarına atandj. Çoğu bir üst söreve getirıldi. 'Devamı 5. Sayfada) Belediye Meclisi İETT bütçesinigörüşürken üç kez elektrik kesildi Belediye Meclisi dün İEIT bütçesinı gönişmüştür, 2 raılyar 603 milyon 500 bin lira ciarak hazırlanan bütçe sert itsti rllere uframıştır. Meclıs :iyeıeri, elektrik kesilmesinden, vo!taj düşüklüğür.den, sokak ıambalannın yanmamasından }akınmışlardır. CHP grubu idma Necdet Kamış yaptığı konuşmada. Jiektr:k kesilmeleri nedeni ıie yılda 140 milyon liralık sanayı yatırımının zarara ugradıgın:, peryodik bakımlann zamanında yapılmadıgı, Röle Ayar Muhendisliği kurulusunun idare binyesinde bulunmamasından ör.ürü arızalara geç ulaşılcUğuu anlatmış ve şöyle demiş'ir. «Sokaktaki vatandaş, gördüğu tüm eksıkliklerden iolayı Belediyemizı suçlamaktadır. Bun lann bir kısmı İETT'r.m, bir kiitnı da TEK'in hataiindan ötürü meydana gelmektediv. TEK, elektriği keser. İETT suçlîuıır. IETT yatınm noksanıığı.ıdan yardım ıster. hükümetten alamaz. O zaman kim suçluduvv> Karnış daha sonra sokak tambalanrun titiz bir şekılde cienetlenmesinı istemiş. <Şehirtieki lâmbaların yıizde 50'sı, gccekondu bölgesindeki lâmbaların da, yüzde 80'i yanmamajrtad.r. Buniarı neden takip etmez yanması saglanmaz?» diyerek <conuşmasını bitirmiştir. CHP grubundan Hamdi Işık da yapttfı konuşmada, açılan çukurların zamanmda k3patılmamasını. durakiarın camlannın onanlmarnasını. faturalann zamanmda tahsil edilmertıesıni eleştirmiş, tETTT Istanba'.luip.ra sıkıntı yapmak ;çin mi kunılmuştur. diye sormuştur. AP'den Necafi Kara .se knnuşmasında, metro üzerinde d.ır (Devamı Sa. 9, Sö. S de) MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI TAN (5. ORAL'ın saytada) ÇiZGiSJYUi;
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog