Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

53. Yll; HYI: 18854 umhurıyeı Kurucusu: STJNTJS NADÎ 25 OCAK 1977 SAU JvONlî İ/ AHUJÜRNLK t«J/U>İ^fc moDcnn. *V,,Çfl thin •>. KOKHAL ; İ YI1.MA7 ı+ihvr Atui'&'i i'K 'ır:.yt:.\iSMfhi.:\y'i':\î2i*: Parlamenter zammı TBMM Bütçe konusunda Komisyonunda konuşan SenatoMeclis CHP'li Ünsal parti liderlerinin halktan gerçeği Başkanları, sakladığını öne sürdü parti Ünsâl'ın basının liderleri ve tutumunu da «Adi, alçak ve düzen basın suçlandı düşmanı» diye AVK.4RA, (Camhnrirri Bfirosn) Mıliet Mechsı bütçesınin. Bu*çe Pîân Karma Komısyonunda gönışülmesı sırasında paTİimenter maaşlan üzerme o:r konuşma ;, apan CHP Erzmcan Senatoru Kıvazı Unsal, zamlan eleş+;ren basını «AdJ, alçak, düzen daşmanı» olarak nltelemjş, «Ist s nasız tüm partl basıtanlarınm hallca gerçeğı söylemed:k!<*rını, »çıklama >aparken gulünç duruma duştuklennı» lîerı surauış ve Mıliet Meclısı Daşkanı i!e Cumhunset Senatosu Başkanını istıfaya çagırmıstır. BUtçe Plân Karma Komısvv rurun ıkınci uyansına raşmen Cumhurıyet Senatosu Basîcanı Tekin Anburun (AP) d'inl:ü kom.syon oturumunda vne bulun mamış, bunun üzenne Başkan resı'.ı Yıgıt Koker «Saipce Mılle» Meclist btitçesınin «önlşülere fcınl Anburun gelmed kçe Senato butçesmln ele alınmavscnSı nı» açıklamıştır Çeşitli üveİTin Anburun'un bırleşıme kotı'ıp katılmaması konusunda van*ık!arı tarnsmalanian sonra Cıırnlunve'Senatosunun Başkanvelui'.eri ıle idare âmirlerı. Cumhuriyet Pe natosu Dütçesı görüsüımeveceğî ıçm salondan aynlmışlardır. Parlamenter maaşlan da ortaya cıkan tarusmalardan dolay: bu tartışmalan varutjamak amacıvla soz aidığını o'iır'en Nıyazi Ünsal. konuşmasırna aartı lıderlen, basın, Mıliet V«d'sı ve Senato Başkanını agır oır dı le suçlamıştır CHP Errın 'an Senatorü Ünsal şovle demiîtır: «Parlamenter maaş.arj ıster>Mdığı gıbl •stısmar edııriıi'tır BJ(Devamı Sa. 9. Sii. 7 de) lzmir'de toprak kayması alanmın genişlediği ve 200 bin kişi için tehlikeJi bir durum aldığı biJdiriliyor (CnmfanrİTet E|rc Bârosu) Kentın en büyuk gecekondu yerle;ım boıgesi olan Kadıfekale sırtlannda, Yeîildeıe \e \*enraga'njn yanısıra AJtav, Iraarı>e \e Kreçhkaya mahallelennde de toprak kaynıası oldugu saptanmıstır. Buralarda >a?avan vakla?ık 200 bın kışının olüm teh lîkcsırle karşı karşua olduklan belırtılınektedır (Deraunı Sa. 9, Sü. ' dc) Şereflikoçhisar ve Demirci'de CHP binaları taşa tutulup tahrip edildi; Istanbul'da IYÖD'übasan polis, 48 kişiyi gözaltına aldı Ankara Üniversitesinde, öğretime 31 ocakta yeniden başlanıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bflronı) Ankara Ünlversıtesı Senatosu dün yaptığj olaganustü toplantıAsn sonra Ünaversıte'de öğrenıme 31 ocakta yvnıden başianmasını kararlastırmıştır. Ankara Ünıversıtesı Rektörü Prof Tansln Orguç, toplantıdan sonra Senato'nun kararını soyle açıklamısttr: «1 Aruîara Ünıversıtesl Senatosu nun 24 ocak 1977 arıhlı olağanüstu toplanusında Anxara Uruversıtesı'nın öfretıme açılması sorunu tartışılınifl, saym Başbakan ın, taraf«ıi7 \e etkln grUrenlık tedbirl alınacağına .lş<'n 22 ocak 1977 tanhli mektubu dikka'e alınara'c Ankara Unıversıtesı'nın ogretlme açılması kararlastırümıştır. (Devamı Ss. 9. Sü 5 de) Komando saldırılarmda biri öğretmen 3 kişi öldü (Cumhuriyet Haber Merkerı) Anadoiunun çeşıtlı yorelerınde oncekı gece ve dun taın bır saldırganhkla e>leme geçen komandoıar, yıne kan dokmuş'er. biTi TOB DER uyesı olmak uzere uç kısıyi oldururlerken, Şereflikoçhisar \e Demıroı de CHP bınaıannı taslamışlard'.r Komando ^aldmlannın yolaçtı ğı olavlar \e gelışmelerı şoyle olmu4stur: • Malatvada TOB DER ujesı öğretmen Mehmet Yılmaz, bır grup komando tarafından pusuya duştınllmuş, bıçakla kalbın den vuruiarak oldunilmüştur Boylece MC hukumetı kurulalı ben oldunilen ogretmen sayısı 8'ı bulmuştur. • îskendenın'da Tıcaret Usesi'ndekı olaylarda, bır grubun Ü7enne patlayıcı madde atılması sonucu aynı okul dgrencilennden Ya\uz Çalışkan can verrr:ş, bır oğ^etmen ve 5 ogrencı yaralanmıştır. # îsparta'ya baglı Keçıborlu ılçesınde komandolar afış asanlan yayiım ateşıne tutmuşlar, bır kahveci aldıgı yaralaria olmllştür 0 Ankara'va baflı Şereflikoçhisar ve Manısa'ya bağlı Demırcı iiçesınm Bor bucsgında CHP bı nalan saldırıya ugramıştır. # I«ifanbul da ITU ve Gnlatasara> Mulıendıslı.< Yuksek O^ulunda çıkaa olayıaraa bır polıs ve bır ogrencı yaralanırken Guvenlık Kuvvetlerı IYÖD'u basarak 4fl kışıyı gözaltına almışİErdır Bu arada tstanbul dakı 14 yukseıc ogretım kurumunda, Levent Ersoy"un koırandolar tarafından oldurulmesını pro"esto ıçın bır gunluk bojknt vapılm's (Devamı Sa. 9, Su. 1 de) niteleyen sözlerini kınayan TGS, senatörü istifaya çağırdı Yeni ithalât rejimini bugün Ticaret Bakanı açıklıyor 4VK\RA, (Cumhuriyet Biiroen) Baicsnlar Kurulanda bır süredır tartışması y»püan îthalât Rejuru kararnamesı bugun Tıcaret Bakanı Halıl Başol tarafından açıklanacaktır Uçbuçuk saat süren Bakanlar Kurulu toplantıeından sonra yapılan açıklamada, ıthalat rejımı konusundakı goruşmelenn tamamlandığı bjldırılmıs, .VET konusanda hukümet prograrnmda yer alan bılınen llkeler sıralanarak şoyle denılrrustır «Hukılmetımıa goreve başladıgı gunden bu \ana AET ıle aramızdakı ekonomık ışbırhğınln, Pionomık ve sosyal alanlarda daha ymntrlı ve \enmli hale gelmesı ve bu ıîiskllenn daha da gelıştinlmesı ıçın mılll vararlarımız» uyifun s*kilde çalışmalar yapmaitadır Bu alanda bufine kadar alınmış bır takım sonuçlar da vard:r Ancak tanm ve sanayıde ışçı hajdarının korunnıaaında ve anlaşmanın kapsadıgl dıfer ko (Devıtnı Ss. 9. Sö 3 de) Zekeriya Sertel, FİEJ'in kararını sevinçle karşıladı Kosta DAPONTE PARtS tJluslararası Gazete Sahlpleri Pederasjonu (FIEJ) Yonetım Kurulunun son toplantısında memleketıne bır an önce donebılmesı Içın Türkıje deki üst kurumlara başvurmalı konusunda oybıriıgıyle alınan karardan sonra kendısıyle konuştugtraıuz Zekeriya Sertel, bu karann kendısinı çok sevlndirdıgıni ve duygulandırdığını söylemıştlf 86 yaşında olan ve 1969'dan beri Parts'ta yasayan Zekenya Sertel. FtEJ'ın kararmdan sonra kendısine yonelttığimız sorularunıa soyle vanıtlannşttr «FIEJ örgütünün bu karan benl çok sevmdırdı ve duyguJandırdı Yıllardır örlemı ıçında ya?«dıgım yurduma donmek olanaklanm gbrür gıbı oluyor ve heyecanlanıyorum Benım gıbi 25 yıl yurdundan uzak kalmak zorunlugunu duymuş blr klşlnln bu heyecanım kolay kolay (Devmnu S». 9. Sd 3 de) Komisyon, zam kararıyla ortaya çıkan birikmiş farklarm Hazine'ye bırakılmasını kabul etti A>KAR4. (Cumhuriyet Bdrosu) Parlamenter odenek ve yolluklan konusundakı yenı yasa oner.sı tasiagını hazırlamak luere kurulan «ozel ıtonıısyon» dun japtığı lU toplantısında 1905 sa vıiı jasayı değıştırecek onerının hazırlanmasını, bu arada son zam kararından doğbınkmış farkların Hazıne've bırakılması nı kararlaştırmıştır. Meclis Baskanı Kemal Guven, Butçe Konusyonunda olduğundan «Ozel Komisyon»a, Meclis Baskan Vekıllerınden Memduh Ekşı başkanlık etmıştır. Saat 14 30'aa başlayan «Özel Komisyon» toplantısına CHP • den Ahmet Durakoğlu APden Yıgıt Koker, DP'den Özer ölçmen CGP'dan Salıh Yıldız katılmışlardır. Partılerden MSP bagımsız gruplardan da kontenjan ve Mıllı Bırlık Gruplan toplantıya temsilcı gondermermştır Mıliet Meclısı Başkanvokılı Memduh Ekşı. bugun de devam edecek olan çalışmalar ha.ikında çu açıklamayı yapmıştır «Çah?malarına ba$lavan Komis yon 1905 Sayılı Kanunu degıştı d>vamı Sa 9. Sn 6 da) BAKANLAR KURULU AÇIKIAMASI. «YILLIK IÎHALÂI REJIMI IÇİNDÎ AEÎ PAYLARI NIN BELIRTİIMESİNDE HUKU Kl MECBURİYET YOKÎUR AET ILE ILİJKIIER. GEMEL İTHALÂT REJIMINDEN AYRI YJRÜTLLECEKT1R.» • YILLARDIR YURT OIJINDA rAİAMAK ZORUNDA BlRAKIUN EMEKTAR TURK GAZETECiSi; OZlEMı ıÇiN DE 6UIÜNDÜGÜM 1TURDUMA DÖNME OLANAKLARINI GORUR GıBı ÛLUYORUM. K D ı IŞIK, "CARTER YÖNETİMİ, YUNANİSTAN'I TÜRKİYE'YE TERCİH ETTİĞİ İZLENİMİNÎ VERÎYOR,, DEDİ ANKARA, (ANKA) CHP Ge Arnenkan Askerî îşbır'ıjfi Anlas masını Kongreye sunmakla sonel Sekreter Yarduncısı Hasan rumlu, ABD'nın saygmlıgını koEsat Işık, Carter yonetımının Turk • Amenkan Savunma Anrumaya dıkkatlı bır devlet sdalaşmasının ışleme konulmaması (Deiamı Sa 9, Sü. k da) Içın acele Kongre'ye basvurmasını «Amenka'dakı muhalefet Iktıdar çatışması» dıye yorumlamanın doğru olmayacagını soy lejerek, bunun Yunanıstan'ı ter cıh etmenın sonucu olduğunu be ürtmıstır Hasan Esat Işık sorunun üslerın açümamasıyla ilgıli bır sorun olmadıgînı, Türkıje ile A menka arasında gerçekçı ve kar şıhklı çıkarlara bağlı bır ışb r ! lifı sorunu olduğunu soyleyerek , soyle demışür: «Dışıslerı Bakanı Çaglayangıl ABD'nın Türlcıye'ye lcarşı ıziedığı pohtıkanın değışecegı ızienımini veren bır gırıştmle kar şılaşmadık dıyor ABD'nın Turkıye'ye bır muttefık gözuyle bak tığı V8 çeşıtlı alanîarda yardım larda bulundugu bır gerçektır Ümit GURTUNA Bu yardımlar daıma NATO'nun dısa donük savunmasıyla ilgıli yardımlar olrnuştur. Ancak TıirANKARA (Cumhuri\et Bürosu) kiye • Yunanıstan ilışkıleri soz Turkıye ıle Yunanıstan ara^.n konusu olunca ABD daıma Yuda. Ege Kı» a sahanhgı ıle ılgıh nanıstan'ı Türkıye'ye tercüı etgızh goruşmelenn 31 oe.t>ta mıştır. Londra'da y?pıiatagı cgrcnı'r.ııs Kıbns ve Ege sorunlanna yaktır Ege'dekı uçuş bıld'nm bolge laşımlan bunu açıkça ortaya sı (FIR) sorunu ıse 29 ocakta kormaktadır. Strasbourg'ta yaaılacak clan Bu nedenle geleneksel politiÇağlavangıl Bıtsıos goruş.m°kanın devam etmesının Ttirlcıye len sırasında tekn syenlenn d° için doyurucu olduğunu söyle katılmalamla ele alınacaknr mek olanagı yoktur. Ford göreBırleşmış Guvenlık Konse'" vmden aynlmadan önce Türk • kararından sonra Bem'de ıkınci kez karşı karşıya çe'en Tuık Yunan hejetlerı, Ege Kıta «ahan lığı ile ilgıli goruşmelenn tama MiLLî SAVUNMA men gızlı oiması uzennde goni" bıruğıne varmışİ3r ve DU durum BAKANLlCl, ıkınci Bern toplantısmdan sonra b;r bıldırı ıle ctunja kamuoyuna MANiSA LEVAZIM açıklanmıştı. Ikı ulkenın dıplomatık tenısı1 DEPOSUNDAN cılerı arasında surdunıler. hazır 4 ERİN, YALNIZCA lık çalısmaJarı sırasınaa tarafla rın 31 ocakta Londra da gızlıcp toplanmaları kararlastınimıştır 50 PARKA Bununla birlıkte ıkı uUe arasın VE 30 METRE aa, hila goruşmelenn «şekl.vle» jıgı.ı b=zı goruş ayrıiiKİarının de KUMAS vam ettığı de oğrenumışur. Turkıye goruşmelerae b:r an CALDIKLARINI once Ege Kıta sahanlıgının pa\ la^ılmasının goruşulmesme b&ş AÇIKLADI ianmasını ıstemeKte, Yunan tara fı ıse konunun Laaey Adalet Dı ANK4R4, (Cumhurivet Bürosu) vanmda olduğunu ajnca Denz Mılli Savunma Bakanlığı Bd (Oevamı Sa. 9. Su & de) sm Ve Halkla îlışkıler Şubcsı Mudurlugu Manısa Jevazım depfjsundan yapılan «Soygun»la ılgılı dün bır açıklama vapmıştır Ba 1976 kanlık Basın ve Halkla Ihşkıter Çubesının açıklaması şoyledır: EKONOMiSi'NDEN «.Manısa'dakı levazım deposun dan belırlenemeyen sahıslar la ÇiZGiLER rafmdan buyuk miktarda a«k^ı gıyım e<;yasının çalmdıpı ve de ponun soyuldugu volunda bırksç Kenan MORTAN feurden ben basında çıkan haberlerın gerçekle bır ılsısı TO'KIUI Şeref OZGENCiL Bahse koru olayda 8 9 ocak H7Î tanhınde depodaki goreiiı erur GEÇEN YIL TURK EKO den 4 KIŞI nıalzemen'n naKİı e« NOMISINDE MEYDANA GK nasında 30 1 p?rKa VP 30 mefr» yıbav elbıse' irjması go^rurleLEN GELIŞMELER1 ELE ken vakalanmışlardır Durum ALAM İNCELEME adı bır hırsızlık takasmdan ıo&rpt olup «uçl'ilar a.s'<T savrıUk BtGt'N 10 SAVFADA ça te\kıf edılmıs ve mahkeme lerıne başlanılmıştır.» Bütçedeki ^uygulanmayacak hükümler55den 20'si için Anayasa Mahkemesi ^uygulanabilir^ kararı verdi AVKARA, (Cumburiyet Bürosu) 1976 butçesının 90 maddesınde gosterılen «malı jılda ujgulanmayacak kanun huîcumlen»nden bın hanç olmak üzere yırmı tanesı hakkında Anajasa Mahkemesı tarafından «ujgulanabıhr» karan venlmıştır. Cephe Hukümetınin 1976 mali yılında uygulanmamasını istedığı hükumier arasmda beledıye gelırlennı arttıran yasa, Arsa Ofısmın arsaların aşın fıyat artışlannı onleyen gınşımme olanak tanıyan yasa. Danıştavda açılan ve kazanılan tazmınat davalannda tazmınatın Yalçın DOĞAN odenmesi, Tekel Eamlanndan deprem fonuna aitarılması gereken mıktarl»rı belırten ılkeler gıbı maddeler bulunmaktadır. Anılan «kanun bükümlerinın» şu anda Bütçe • Plan Karma Komisyonunda gordsülmekte olan 1977 mali yüı butçe tasansmın 84. maddesınde de yıne «uygu lanmayacak hukumler» arasında ajnen yer aldığı saptanmışUr 1976 malı yılı butçesının «uyguJanmayacak kanun hukılmien> ne iu$kln 90 maddesi İçin CHP tarafınd»n ıptal ıstcgıyle Anayasa Mahkemesme basvurulmujtur Aralık ayının son gunlerınde bas ^nınıyu yennde bulan Anavasa Mahkemesi behrtılen madde hUkmunde yer alan yır(Dermmj S*. 9, Sü. i de) İSPANYA'DA BU KEZ DE ASKERÎ YARGITAY BAŞKANI KAÇIRILDI sında blr geno •untlarak öldorulmüstur HUkUmet taraiından yapüan açıklamada, 8.000 kadar gostencının pol:se taş ve molotof kolcteylı attıgı ilen sünümilştitr. AçLklamada, pxjllsm bu olay üzerıne gostericılen dagıtmaya gmstıfı ve Antomo Ruiz Garcia «dındakı gencm bu sırada olduğü behrtılmıştır. Ancak Garcıa'yı hastaneye goturen genç bır kadın, sınl gıymmış ıla kışının çok yakından *teş ederek gencı vurduklannı sovlemıstır Yıne polısle gostericıler arasında çıkan çatışma sırasında basından yaralanan bır kız öğrencı de kaldırıldığı hastanede olmuştur Olen kız oğrencmm Mana jesusAjera oldugu bıldırılmıştır. (Oış Haberler SerrJsi) Ege Kıta Sahanlığına ilışkin Türk Yunan görüşmeierı 31 ocakta Londra'da başlayacak MADRtD Ispanya'da Asken Yargıtay Başkanı General EmıUo Vılla Escusa Quılıs'ın dun sabahm erken saatlerınde dort s»lâhJı genç tarafından kaçırüdığı bıldjrilmektedır. Amenkan AP AJansının haberıne gore General CJullıs, dün sabah ısıne gıtmek itzere evınden çıkarken, dort s'lâhh kışı tara BAŞKENT fmdan zorla bır otomobıle bındırılerek kaçınlmıştır Gorgu taNOTLARL rukları, Quılıs'ı kaçıranlardan bırının bıyıklı oldugtmu kaydetenıs, ancaJ? sıiâhlı gençlerın kımlıkleri henuz saptanamamıştır. Kaçırılma olavı, bır buçuk ay once kaçınlan Devlet Konseyı Başkanı Orıoî'un kaçınldıgı yerın çok yakınında meydana gelrmstir. Gozlemcılere göre General Vılla Escusa. ülkedeki sıyasal Fikret OTTAM tutuklulann alfını hızlandırmak amacıyla, bır sıyasal grup tara tırdan kaçınlmıştır. AVKARA Yahu, bu kadar îspanya ıç savaşından bu vana telaşlanmayın, TBMM üyelerının ülkede ilk kez bır general itaçı odenek ve yolJukJarının zammını nlmaitsdır. ben japtıra dedım, telâşlanmaPolıs ^a^^akla^ eeneralı. al f ı yın ve de sakın olun, meğer iş, hafta once Onol'u kaçıran benım suçu almamla bıtmıyor«Grapo» gerılla'larmın kaçırdığı muş. Balîsamza AP bıle yasa ha nı ıddıa etmışlerdır. rırladı, baş'a Demırel olmak uze Generaiın kaçınlmasından ıki re kollarını sıvadılar Lıderler saat sonra resmi otomobıh, sa\aşı başladı, almayacağız, yass Madnd sokaklannm bırınde vereceğız, Anayasa Mahkemesuıe terkedılmış olarak buîunmuşgıdecegız dıyen dıyene, ama partur. Aracm ıçınde ellen ve alamemo yaranın en buyugunu alvakları bağlı. ağzı ıse tıki'ı da mış, kımm umurunda' Ben sarjmda bulunan sürucünun yayın uyelen suçlamıyorum, suçu ralı olmadıfı b IHı T^red.r salt onlara yüklemıyoniTi a<agı Öte yandan {spanya'nın çeşıtll Mikarı suçun bu>ugu boyle b:r j kentlennde tum sıyasal tutukluşeyden naben olan lıdenerın ^el ların serbest bıkanlması içm yonetıcılenn suyu basından kes . gostenler duzenlenmektedır. memış olmalarıdır. Parlamentpr1 ANKA AJansının habenne göre lenn gprek'innr'lennın re ienh | dun Madrıd'de sıj'asel tutuklula çok oldufunu bılınm ko!?>v <ip*hl ra af jstcen gostericılerle poîıs (Dcvanu S. Sayfada)! arasında çıkan çatışmada 19 ya Hoş Gelmedin Faşizm Yugoslavya'daki kazada ölen ve yaralanan Türklerin kimlikleri saptandı BELGRAT Kumanova kentı yakuılannda oncekı gun bır Turk ototmsunun devrılmesı sonucu olen ve yaralanan Turk yolcula rın kimlikleri bellı olmuştur Yugoslavy«nın Türkıye Buyuk elçısı Oğuz Gokmen kazada otobuste bulunan Ttırklerden 7 sırun oldugunu bın ağır olmak uzere 3'unun de yaralandığını bıldırmiştır Otobusun dereye uçması sonucu can veren Turlc >x>lculann adları şoyledır: Otobiıs şoforü Mehmet Buviıkvardar, otobüs yolculanndan, Selım Yurt, Sadık Bolata, Rasım Peşın, Rüstem Yıldız, Kârrul Bahtıyar ve Hasan Yıldız. Belgrat'takı Turk Buyukîlçılıgı yetkılıleri kazada Hasbı Kardes, Ferıde Yıldız ve Hayrıye Peşın adlı Turk yolculann da yaralandığını bunlardan Hasbı Kardeş'ın durumunun ağır oldugunu söj'lemışlerdır. Insan Hakları Komis/onunun Kıbrıs Raporu Orhan APAFDIN Komevi tnsan Haklan Komlsyonn, Kıbrıs Rum Voııetünınin Tnrkıye aleyhuıe yaptıf basvnnı uzenne 1975 nlı mavuında ba^lattığn soruşturmayı jfeçen eylüJ ayi baslannda hıtirmıç ve düzpnJedifi raponı Bakanlar Komitesırıe vollamıstır Roma sözle?mesınln 31 maddest ilgıli devletlertn kendiierine bildinlen raporu vavmlamalannı Tasaklamaktadır Ancah KomiSTonun rardıii sonuçlar 4rrapa basmınca dunva kamuovuna dayurulmuştur Ceçen hafta tçınde vöksek Irajlı Avmpa eazeteleıi rapordaki suçtamalara genis *er rer•nisler ve Tıirkire'nin nluslararasi nı Eedelerfei tddlalan acıklamışlardır. Bu vavınlann ınsan hakları sozleşmesindeki «ulılik turaünın ihlâll sayılarak, Türkive urafından bir sorun durumuna grtiriimesi hlçbir vararı ve olumlu etkısı olmavan bir v«ba olacaktır. Gerçelrten ılçiii devletlerin ?ıılilık kuratnia uvmaması resmi bir davranı; hıçimindp ortava çıkmadıkça sözie^menio litlalinden sözetmek olanaksızdır. Kaldı kl, ln«an Haklan KomivTonu rapornnıın Tfirld\* alfMhındekl Içenji avlarca önce hrlli olmıı« ve kamuoyuna yansıtılmıştır. Bu bakundun (Oe^amı 5. Savfada) AVtKTRAiri'DA 3 TÜRX BOOUIARAK 010U öte yandan a a.'nın haberine gore, Sydney'ın 80 kılometra guneymde bulunan sanayı kenti Wollongog'da uç Turk çocuğu denızde boğularak olmuştur. Bo gıılan çocukların Aygui Kitay (f), Içhan KıUv (7). Mesut Bagatur <1) olduklan açıklanmıv tır Ajansa gore, Turk çocuk'an plâıda oynarlarKen akıntıja kapıiarak süruklenmıslerdır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog