Bugünden 1930'a 5,485,475 adet makaleKatalog


«
»

Göğü srtamazsnz. Catnzı IZOCAM'la kaplatnz. Cumhuriyet 53. VII; SAN: 18853 Kurucusu: rüNTJS NADt U 24 O C A K 1977 PAZARTBI .K C».. ı \i N, KOKSAl İ. Yll MA/ A lı.)/ııhmı> »lılnn" l'iı ki'ıap si/lcrı uııivcı tısc vı* ılcniM okulljnn hiıinci Mntll*»ııod.ı CARTER'IN GÖREVE BAjLAMAS! ÜZERiNE BiR DEMEC VEREN (A&AYANGib «AMERİKA'NIN TuRKIYE'YE KAR$I iZLEDiGi GELENEKSEL POLiTiKANIN DEGIJECEĞ! IZLENiMiNi VEREN BiR GiRfyMLE KAR5ILA5MIJ DEGlLiZ» DEDi Carter'in ilk girişimleri Atina'da hoşnutlukla karşılandı ATtNA, (ANKADPA) ABD Dışişlerı Bakanlığının Kongreye başvurarak Türk • ABD savıınma anlaşması konusundakl kararını ertelemesini ıstemeslnln, Yunan hUkümeti tarafrndan oltımlıı karsılandığı bildirilmektedir. Ytınan bagkentinden verilen haberlere göre. hUkümet yetkılilevl, bunıın ABD'nin bir iç sorunu oldugu gerekçesiyle bu konu üzerind* resmt bir yorumda bulunmaktan kaçınmıslardır. Ancak sıyasaJ gözlemcilere göre, gerek htlktimet mensupları, gerekse iktfdRr ve muhalefete mensup sıyaset adamları, (DevBmı Sa. 9. Sü. 6 d») "ABD'nin tutumunda henüz değişiklik yok,, ANKARA (ANKA) Dısislerf Bakanı îhsan Sabri Çaglayangil. Carter yönetiminln Amerika'da göreve ba9lama.11 lle ilgill ANKA Ajansına bir demeç vermiş, «Amerlka'nın Türklye'ye karşı lzleriiği gelenekael polltikasının değişeceği izleniminl veren blr girijlmla karsılasnuş değlllz» demiştir. Dışişlerl Bakanı Ihsan Sabrl Çaglayangll'ln ANKA muhablrinln «onılarına verdiğl cevaplar »öyledir: Soru: «Türk • ABD Ulşldleıi hakkında blr degerlendlrme yapar mısınız?» Cevap: «Amerika Birleşik Devletlerlnln yenl ldaresl ayın 20'slnden itibaren başlamıştır. Amertka'nın Ttlrkiye'yp. karşı izlediğl geleneksel poltrikanın değiseceği lzlenimini veren blr girlslmle karşılajmış. değiliz. îkl devlet blrblrtert lle uzun yıllar karşılıklı yararlara dayalı, slhhatll blr polltika izlemislerdir. Bunu gölgelendiren olay ABD Kongresinin Türkiye'ye koyduğu silih ambargosu olmuştur. Bugtln, Amerika'da kendl kaynaklarımızla silâh almaya rrmnl hlçbir engel kalmamıştır. Kongre'nln onayladıgı blr kararla 197677 yıllannda TUrkiye'ye 125'er mllyon dolarlık kredüer açılmıştır. Türk savunma gücünlin lhtlyaçlan Amerika'nın aracılığı lle sağlanmaktadır. Ancak, gerek Atlantlk anlaşması çerçeveslnde, gerek lklll savunma anlasmaları gereftince TUrkiyB'yB sağlanması gerekmekte olan destekler tamamıyla yerine getirilmiş degildır. Halen ABD hüktlmetl, ABD (Devamı Sa. 9, SU. 4 de) îktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Soysal, "Hükümet ekonomiye yön verecek güce sahip değü,, dedi ANRARA, (ANKA) tkttsftdl Kalkınma Vakfı Başkanı sanayicl Ertuğrul Soysal, nükümetln TUrk ekonomismln sorunlarına rutlnin dışında yön verecek güce sahlp olmadıgını söylemiş, «HükUmet derenin lçlnde blr çöp plbldir. HUkümet olmasa da ekonoml yine böyle akar glder» demiştir. Soysal, Yankı dergl(Devamı Sa. 9, Sü. 6 da) Manisa'da komandolar tarafından yaralanan öğrenci dün öldü, yurdun çeşitli yerlerinde saldırılar sürüyor (Cumhuriyet lUher Merkeıl) ManisA'da komandolann öncekı günkü saldırıları sırasında bıçakla agır şekılde yaralanan YAYKUR öğrencisi Ali Rıza Yerll ölmustür. Savcıhk, saldırıyla İİRİH olarak Silha Ark ılfl AU Göndesli'nin arandığını bildlrmiştir CHP Manlsa Mılletvekıllerinden Mustafa Ok, Veli Bakırlı (Devamı Sa. 9, Sii. 1 rio) Başbakan, Ankara Üniversitesini 44 yanıtladı: Tedhi§ örgütlerine siyasi kuruluşlar dahil kimse sahip çıkmamalı,, A.VKARA. (Cumhuriyet BOrosu) Ankara Ünlyersitesi Rektörü Prof. Tahsin Özgilç'ün muhıırası na revnp veren Raşbakan Sllley man Dcmirel bu konuda va£iıgı €zata mahsus. mektupta .Hu/ur. gtlven ve barışın korunması <)ğrettm ve ttgrenirrı rtzgürlOıilinün sağlanmarn dpvletimlzin kar?ı kar 51ya bulundugu ana meselelerden birlsidlr.» demişHr. Demırel, mektubunda aynca olay çılcarılan ve kaba kurvete başvurulan y»rierde yeterll ölçUde (rUvenlllc kuv vettnln bulundurulması ve ögretinı kurumu yöneticılerlnce Istenilen giivenlik tedbirlerinin almması içın tçişlerl Bakanlığının gü nün her saatinde ellndekl 'mkan ları seferber etmeye hazır olduftunu blldlrmlştlr. Basbakan mek tubunun son bölUmünde öğrenci yurtları konusuna iliskin görtlşle rint açıklarken •öğrenci yurtlarının yasa dışı davranan bir takını örfrUtlerln barmagı ve tıareket merkezl hallnde bulundugu yolundaki lddlalar, sorumlu Gençlik ve Spor Bakanı tarafından mrelenerek halin icap ett.lrdlğl Rerekll tedbirle r alınacaktır.» domıştır. Devlet kuruluşları ve güvenlik kuvvetlerimn tarafsızlıkla nni yerine getırmesinl sağlamak için hUkümet olarak gerekli her turlil ıhtimam ve ıtlnanın ){ö«torilecegi görüsüne de mektubunda yer veren Demirel daha sonra şöyle demlstır: (Devamı Sa. 9. Sü 2ıdcl AMERİKA'DAN KREDt ÎLE 40 FANTOM ALINMASI İÇİN ANLAŞMA ÎMZALANDI ANKARA (ANKA) TUrk Ka va Kuvvetlerlnln lhtlyacı lçln Amarıka Blrleşlk Devlatlerlnden satın alınacak 40 adet F4e tipl Fantom uçagı lle llglll görüşmeler olumlu sonuçlanmı? ve buna alt anlaşma her ikl Ulke Millı Savunma Bakanlıklannea Ş ay törensız bir toplantıda ımıalanmıştır. Ankarada yayınlanan •Turklsh Dally News> gazetesınln ttaberine göre Amerika Blrleşik Devlet lerl Türk Hava Kuvvetlerimn lh tiyacı olan 40 adetlik F4e Fan tom uçakları konusunda, bir slire den berl Ust duzeyde sUrdürülen gorüşmelerın ışığında tam bir mutabakata varmışlardır. Yaklaşık 464 mılyon dolarlık mall por tcsl olan bu anlaşma ile Amerlkadan suglanacak uraklnrın öde mesi ikl ayrı anlaşmaya gıire yapılacaktır. Btrincısı 1976 yılı aralık ayında her ık) lllke Millı Savunma Bakanlıklan arasında imzalanmıştır. Bu anlaşma proto koltine göre 1976 mali yılı bütçe sınden uçak alımı ıçln Ameııka Birleşik Devletlerı (yabancı aske ri sntıç) krrdısindpn Türklye've 66 mllyon dolar, 1977 mall vılı bütçesınden de kera aynı fasıldan 69 milyon dolarlık bır kredl vorecektir. Gerı kalanı TUrkiye ı!a Amerika Btrleşık Devletlerl arasında lmzalanmış olan Anlajma hilktlmlerlne göre ödenecektir. BiUndigı gibl bu anlaşma 1 mılyar dolar mali porteye sahlptir. Ve bunun 200 milyon doları h'.be Keri kalan 800 milyon doları da kredi olarak hesaplanmıştır. Yenl (Devamı Sa. 9 SU. 2 de) Asgari geçim indirimi yasa tasarısının ücretlerde önemli artışlar sağlamayacağı belirtildi Sayıştay Denetçileri Derneği Baş kanı, ücretlilerden Malî Denge Vergisi alınmamasını i s t e d i . ANKARA (Cumhuriyet Buro«ı) Cephe hüktlmett Uratımlnn nıcclislere sunulan asgari ceçlnı İndirimi yasa tasarısının «ür.'.ct lerde önemli bl arrtı$ saglamaya rağını» ileri süren Sayıştay DJnetçileri Dernefti Emşkanı MUKÜ rtrdemir, halen 150 lira olan f»ylık özel lndırımin asgari ücret dılreyi olan 1800 llraya yükseı tılmeslnı önermij vo ayTioa «mu afiyetler ve lstlsnalann verırı sistemfnden kaldınlmasmı, Uretlllerden mali denfte ver^tsı almmamasını, vergl usul yasasıdegistlrilmestnl» Istemijti. Sayıştay Denetçileri Derncgl Başkanı Muaa özdomir rlün uasına yazılı blr açıklama vaparak verfri pplirlerinm gayri sftfi milli hnsılnyn oranı olarnk tanımlanan vergi \KlkünUn tilkemizde nçok düşük» olduğunıı belirtmiş, vergl yasalannın «vsr (rl kaçakçılığını tesvik eden yatprsi7ltklpr ve boshıklarla lo.u oldufunu» İleri sdrerpk «I»fi2 yılından bu vana sanayld, çilr,çi. tüccar ve serbest meslck prbabının ödedlklerl nellr '»rnın jtlsi sabit geltrlllerd göre jjltlıkçe azalmaktn<1ır » rlpmlştir. YARARI YOK • Cephe hukumetlnin meclislore sundugu en az geçim indırimi tasarısının işçi ve momur tlcretlerlnden önemli bir atış sn&lamadığmı» belirten özdemlr şunları sriylemlştir: «Tasandaki tutar re ilkelere gttre 11 katsayı esas alındıgır.da 12. dereredekl pvll 1 ;ocıklu memurun aylıgından 99 lira, 7. derecedeki memurun aylı,'1,ır, da 118 lira net artıj olmakta riır. Bu rakamlar Ucretlller lie alay et.menin sımRPSıdır. ı,)P5i'ii vergl hıleleri ve tcknik camb^zlıklar ardma gizlcnerek ücretlılerin versrı vükU nzaltılana?.. En az Kpçim ındinmınrlpn iıcrptlilprden başka tücrar, sanavici. çiftçi serbpst npslrk prbabı da yararlanmnktadır. F/una karjılık özel indirim ya.nızra ürret Rplirlerlnc uygulaıiAn bır lndirimrtir. Ayrına tnsan i> gplirin vprpisindPn indirim (181leri toplamının vprglsinin dil?U (Devamı Sa 9 Sii 2 dr) it Gaz ve kömür sıkıntısı tüm yurdu kapladı (Cıımhurlyet Haber Merkecl) Yurdun çeşltlt kesimlerinde ya ftışlı ve soğuk hava etkiıini sürdürürken. yakacak bulma<: bir sorun hallne gelmK özelllkle kö mıir ve gaz yağı sıkıntısı h*»d safhaya ulaşmıştır. İstanbul'da blr süredir gTrtllen gaz darlığı da, vatandaşlan güç durumda bırakmak'adır. Yetkililer, gaz bollugundan *r>zetmelerine karşın. bayl ve d'ikkan önlerinde nzıın <uyn'.iiıi'meydana uelmektc, az »labıi mek İçin vatandaş saatlerce bayı ve dükkân önunde beklemelvtedlr. Ankara'da Ise, kömür sıkıntısı nedeniyle pek çok konut ısııılamaz duruma gelmlstlr. TUrklve KömUr îşletmeleri KömUr Tevzl MUdürlügil aylar önce yap.rr.15 buhman baş\nıruları dahl karşılayamnz duruma düşmlştJr Edirne E«lediye Enclmfinı, odun ve kömür flyatlannı ver.tden »aptamıştır. Buna *ore. dar ha önce 600 lira olan ksstmr,$ odunun depodan tesllm fıvıı 750 lira, 550 llra olan karışık odun 700 lira olmustur. S00 ılra olan linvit kömürunun ton Hyatı rta son ayarlamayla 757 Ura 'ııarik belirlenmlştlr. Bu kararrlin SOT ra blr süreden beri durvın odjn ve kömtlr satısları venldon ba? lamıştır. Şiddetll soguk ve kar özelllkle Dogu ve İç Anadolu bölgelerinde ctklslni sUrdürmektedır. DUn en dllşUk ısı gıfınn altında 24 dereceyle Sivas ve Erzurum'da, en yüksek ısı da sıfınn UstUnde 16 dereceyle Bodrun. ve yöresinde olmustur. Meteorolojl Genel MudürlUğü yağışlann bugünden ltibaren du racngını, Marmara bölgesi ve îç Anadolu'dakl ba7i yerlenn kpsıf (Devamı Sa 8, Sü. » de) Sunday Times, insan Hakları Komisyonu raporunun Türkiye'nin Konsey'den çıkarılmasına yolaçabileceğini ileri sürdü 1X)NORA Ingiltere'de pazar günlerı çıkan «The Sunday Tlmes» gazetci)!, Avrupa tnsan Hakları Komisyonu tarafmaan hazırlanan ve Türklerin Kıbrıs'ta ınsan naklannı çıgnedıkleıını id dıa eden gızll raporun bir nüsna sını ele goçirdlğlni büdirmış ve raporun bozı holümlerlnl yayın lamıştır. Gazete, raporun Ttlrktye'mn Avrupa Konseyinden çıkart.ııraasına yol açabılecegini ılerl sür muştur. Ga7ntenin belırttigıne göre, rapor Türkıye'yı Avrupa Insan Hak lan Arılaşnınsının yedl maddeslnl çltnemekle suçlarrmktadır. Avrupa Konspyl Bakıınlar Ku rulu st'lccetc cy Strasbourg'da iuplannrnk raporun dünyaya nçık lanıp açıklanmaması sorunuııu gorüşecektir «Tho Sunday Tımes» eazeteslnın raporla ıİRilı açıkladıftı M (Drvanıı Sa. 9, Sü. 7 dc) İstanbul'u n belirli yerleri hasas nokta tt sayılarak polisçe gözetime alındı Selahattin GÜLER Istanbul Valisl Namık Kamal Şentürk'Un başkanlıgında yapılan Ust düzeydeki polis şefleri toplantısında, polısln tarafsız ha reket etmedlgine illskln sikâyet lerın ele alındıgı ve Vali !jcntürk'Un bu konuda uyarıda bulun dugu öğrenilmistir. Toplantı, lîe şıktaş Serencebey'de komandoların bir kahveye yaptıkları baskın dan he.men sonra olmustur. Gızlı toplantının gündeminde, ozelliKle son günlerde yoğunlaşan komando saldırıları ile öğrenci olayları ele alındıgı öğrenilmistir Şenturk, olaylardan sonra, bazı yerlerln aranmasma karşın bazı yerlerin de polis tarafından aran madıfını belirtmiş, aramaların tek ydııhl olmBmasına dıkkat edllmesini istemişt.ir. ANKARA (Cumhuriyet Büroıu) Cumhuriyet S«natosu Başkanı Tekln Arıburun. BUtçe Plan Karma Komlsyonunun (lilnkü blrleşimine Relmemekte dırenince Senato Bütçesinln görüşUlmesi bugtine kal mıştır. Programa göre Bütçe Plan Karma Komisyonunda dün TBMM Bütçeslnın KorUşülmesl ıjerekmekteydi. Bir gun önce komlsyon ortak bir karar almıs ve ANKARA, (Cumhuriyet Rürosıı) AP Genel Başkanı sıfatıyla düzenledlgl basın toplantısında Sülpyman Dcmirel, parlamenter ödenek vo yolluklarmın >197fi yılı haziran ayından 1977 yılı mart ayına kadar bırikmiş farklarının hazineye geri verilmesi» konusunda blr yasa önerisı hasırladıklarını açıklamış, buna göre ayrıca «Yeni ödenek ve yollukların tutarının katsayı degişmesi hariç, esklden ödenen TURİZM BAKANLIĞI ŞİFALI OTLARI ARAŞTIRAN GÜZEL FRANSIZ TÜRKOLOG İÇİN 40 BİN LİRA HARCADI Yalçın PEKŞEN Bakanlar Kurulu'nun ertelediği THY grevi için Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi ANKARA, (Cıımhııri.vrt Bilrn^ıı) Danıştay, Bakanlar Kurul'.ı larafmrlan alınan THY grevinin :'O fTün ertelcnmesi konusunda vünit.nıeyi durrlurma kararı vermıştir. Danıştay'm oybirliğiyle nldıgı karar iizerino Hava tş Srndikasının daha önce almıs oldugu karannı çarşamba günlt uygu layacağı öğrenilmistir. Bujrün Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ıln başkanlıgında yüksek uzlastırma kıırulu bir toplantı yaparak uyıış mazlıkla ilglli konuları Körüşerek, THY Yönetim Kuruhı dn konuyu yarın son kez ele al.iraktır. Hava îs greve yolaçan lstek(Devamı Sa. 9. Sü. 4 de) Arıburun gelmemekte direnince Senato Bütçesi bugüne kaldı TBMM Butçesl görUstllmesl sırasmd» gerek Millet Meclisl Başkanı Kemal Gtiven'ın, serekse Cumhuriyet Senatosu Baş kanı Tekln Arıburun'un «Hazır bulunmalarını. ıstemiştl. Komısyon kararı gereglnce Mlllst Meclısı Baskanı Kemal GUven oturuma katılmış, ancak Senato Baskanı Tekın Arıburun'un gelmedljı görülmüstür. Birleşım açıldıktan sonra Senato Baskanını temsilen, Baskan Yardımcısı Ergun (Devamı S». », Sü. 7 ür) Demirel ve 10 arkadaşı ödenekler içın yasa önerisi hazırladılar mikt*n geçmeyecegı» hUkmünün öngörüldugünü bildirmiştır. AP Genel Başkanı bugün yapılacak Millet Meclisl Komısyon toplantısma AP'lı uyenın, hazırlanan «Yasa onerisı» ile katılacağını soylemış, «Otınun meselesi birikmış fafklar ahnsın mı, yoksa alınmasm mıdır? Gıiııun meselesi '905 sayılı kanunu deği5,tirmek, ödenek ve yolluklarm nasıl alınacagını hesaplamak degildır» demiştir. SUleyman Demirel \e ou arkadaşı tarafından Millet Meclisi Baskanlıgına verile(Devnmı Sa. 9, Sü. S de) Ülkemlzl yurt dısında tanıtmak lçln elimlzden geleni yaptıgımızdan hlç klmsenin kuskusu olmasa gerek. Yazın tozdan, kışın ça murdan, her dört mevsimde de çöp ve plsllkten geçilmez caddelerimiz, kentln en can alıcı yerlerlnde kurulan «Gecekondu» mahallelerlmlz, trafik keşmekesimla ve tabancalı bıçaklı öğrenci yürUyüslerimizle artık dunyanın en ilglnç Ulkelerl arasına girdtğimize inanmayan kalmamış gibidir. Bu «KendlHglnden» tanıtma ola naklan dısında Turizm ve Tanıtma Bakanhgımız da büylık çaba harcıyor bu konuda. Bu kurulu sun Bakanı Lütfl Tokoglu geçen lerde sona eren Istanbııl Film ve MUzik Pesflvall lle iyl btr çalısma örnegi verirken, bakanın llnlü müsteşan Mukadder Sezgin de ondan geri kalmıyor. (Devamı Sa. 9. SU. 7 <\t) AIİRMDA.. öte yandan bu toplantıda, tçlşleri Bakanlığı ve Emniyet Genel MüdilrlUgünden örgütp. çiinderilen btr genelge de görüsülmüştür. Genelgede bazı güçlerııı (Dpvamı Sa !), Sii. b rf.ıl GÖZLEM UGUR MUMCU Vıcdan Lekeleri.. Melen, Manisa'daki askerî depo soygunu konusunda bugün açıklama yapacak ANKARA (Cumhuriyet BBrnnı) Manisa'daki 1. Er Eğitım T.ıgayı'na baglı Levnzım Aınırl.gı dftposunun hfilirlenemeyfin mş'ler ce so^ılması olayı venl bovuünr kazannıı^tır. Sovpın olayıyU ılgilı olarak Milli Savunına Bakanı F>rit Melen tarafından bu gün hır açıklama vapılaca^tır. Milll Savıınma Bakanı, FsrH Melpn önceki gün MantsaUa 1. Er Eftitim Tugayındaki sovcr.n dlayını ögrenmce rfenelkırrı'nay'a formuş. ancak Genellcıjrmüy'dan Bakana «Böyle bir şevin aîlı (Devamı Sa. !?, Sü. 7 de) TÜRK OTOBÜSÜ YUGOSLAVYA'DA KAZA YAPTI, 24 KİŞİ ÖLDÜ;I9 YARALI VAR ÜSKÜP Istanbul'dan (5sküp'e gelmekt* olan 54 AY 500 plâkalı Türk yolcu otobüsü rtün saat 10 sıralarında Malcedonya'riaki Kumanova kenti yakınlarında devrllmiş, en az 24 kışl olmiiş. 17'si agır 19 kisi de yara lanmıştır. Ölen ve yaralanaıı yolcuların kesin kimlikleri ve uyrukları belirlenememistir. Türk otobüsü, bir kamyoııu gcçmek isterken, ÜskUp'e 30 kılometre mesafedeki Kumanova'nın Ravine nehrinin korkuluklarıııa çarpmış, altı metrelik hendeğe yuvarlanmıştır. 43 kJşinin bulundugu bildirilen otobüsün devrilmesiyle 24 kişı hemen olay yerinde can ver mıştlr. Yaralı yolcular da Üskılp ve Kumanova hastanelerlne kaldırılmıştır. 19 yaralı volcu,dan 17'sinin durumunun çok uğır oldııgu bildirilmiştir. 54 AY 500 (Sakarya) plâkalı otobüsün Bekir Kardes yöııetımuıde oldugu öğrenilmistir. • Kardpş Turizm. firmaKina ai* olduğu bildirilen otobüsün cumartesı akşamı saat 19 sıraıarında Kapıkule'den çıkış yaptı*ı öğrenilmistir. Edirne Kapıkule yetkilileri de. otobüsün, mürettebat. dısında ?0 yolcusuyla TUrk topraklarından çıktığını bildırmişlerdır. Kapıkule'ye verilen yolcu manılestosuna gore, otobüsün yolcuİKrı arasında sadece Ibrahım Aıagdz adlı bir Türk yolcu bul.ııımaktadır. 19 yolcu ıse Yugoslivya uyrukludur. Ancak, Yugnslavya nıakamları, kaza anında otobüste 43 yolcumuı bulunrtugunu bildırmişlerdır. Kapıkulertp venlen manifesto dışı yo.cıların BuİRaristan veya Yıifjo.s(Devamı Sa. 9, SU. fi da) Erbakan; AP ve CHP'nin «derme çatma teşekküller» olduğunu söyledi MERSİN, (Cumhuriyet) Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, dun Mersin'de «Yasalara uygun icraat istiyoruz», «Gubre fabrikası istiyorıız ama nalkın sağlığına zararlı fabrika haoaNn istemlyoruz» pankartları arasıuda 4. gübre kompleksinln ter.ıelinl atmıstır. Tiiren sahasında halka bir bildiri dağıtan Mersin Beledıye Paş kanı Kaya Mutlu, halen Mersin'de bulunan Akdeniz gübre fabrikiiiinm kentin havasını kirlettlği, mevcut fabrlkanm dört mİBİİ büyukluğündftUi ypni gübre .tuııp leksinin de kent yakınında kunılmasının sorunları daha oüvük boyıltlara ulaştıracağım iıelirtınıştir. Erbakan, partisinin Adana'da yapılan Güney Anadolu bölge (Devamı Sa ». Sü. 4 de) MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI TAN ORAL'ın ÇiZüiSiYLB (7. sayfacla) «Abdi Gonei... Burçln öztürk .. Mehmet Toprak... Ahmet Kırbulak .. Ahmet Devecl .. Yusur Vehbl Yılmaı... Irc rahim Kocakann... EUrtm Sögiit... Ayhan Alkan .. Zülıtü Pchllvanlı lsmet Yü.el .. Alpaslan GUmü»,,. Yaşar Ozçlvrlek... MUnir Çetinkaya... lıtmall Tığlı . Mulıarrem Çivlkıran... Ceznıl Vılmaz lUllt PelitftzU . KAııın Göktas .. teııgizı Pas .. Kenan Dayıoğlu .. Hasan Kadıojlu Şiikril Bıılııt .. Vunus Ceylan . Nuray Krrnler .. Aliliâ özkan .. VIuv lafıı Şenpınar... Zekl Yılmaz .. Mehmet Şense»... Brklr Allındağ . Hasan Basri I'emizel... tlker Akman .. Vusut 7.1ya GUnes... özer Klmas... Metln Arıkaıı .. Scmlh Erbck... IMümtaz Akaya... Yümaz Kesklndemlr .. llüseyin (iüırl .. IMehmet Oıııer... Ata Vıldınm... Urhan Aydın... Saml Ovalıoglu... llakan Yurdakuler .. Bıırhan Barln .. Ksarl Oraıı .. l'atlh Kuyııncıı .. Kutma Karatas... Mehmet Dagbası... All Fuat Okaıı .. Timur Demlr... Mehmet Kocadağ .. SJtemkar Boçboga .. Mnhmut drtncil .. Ihralılm Türkrs... Mustafa KrUs... Fahlr Doğan... f'eyzl Anlansoy... Krdojan ValvmKİI .. Eıısa» Bincul... Melımet Aylacı... ömer fvik... llhan Enıre . Vemlihan Sövlemen... Mehmet A H Ozpolat .. IMııammer Arslan Mehmet Kudal . llamazan Sevtndik... Rrflk Sata .. ömür Kehan... trfan Ala... (iüler Çrtln .. Muharrenı ^ttnbay... Necdet Salih .. All Vıldınm... A H Nncl (.:cıhanngtu . Ahmet lalc llüseyin Kara... Sanver rturak... »Irhmet Ayaz .. Mehmet AU»... NaU Korkmaz... Mehmet (Devamı Sa. 9, Sfi. 7 dc)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog