Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

\ • VOCABULARY CARDS Kolay ve eğlenceli bir sıstem 11» Ingilizce kelime ve cürrüe öğrenmek ister mislniz? (Ortaokul, Use ve Kolej). VOCABULARY CARDS'a. abone olumı». 100, TL. • A DICTIONARY OF ECONOMiC TERMS Ekonomik terlmleri ögrçnmek lst«yenîeı için. 65, TL. ödemeli gönderilir: S. Eseryel Farabi Sok. 50/1 Çankaya Ankara Cumhuriyet 53. riL; SAri: 18852 Kurucusu: YUNHS NADt 23 OCAK 1977 PAIAR merkEZ dersanesı ÜNİVERSİTEYE HAZIRLAAAA KURSLARI Beklemelilere Bir Yıl Süreli FEN ve YETENEK Smıfları 21 Ocak4 Subat SÖMESTRE KURSLARI 1 ve 15 Subat orası modernklasik , , 3244 # ı m ı FiEj, Zekeriya Sertel'in Fransa'nın Türkiye'ye Tours kentinde yapılan Uluslararası dönebilmesi Gazete Sahipleri ıçın Federasyonu Yönetim Kurulu Korutürk'e toplantısında, emektar Türk gazetecisi başvuruyor Sertel'in yurduna Kosta DAPONTE bildiriyor TOURS Ulusl&rarası 5a Sahiplerı Federasyonu Yönetım Kurulunun burada yapılan toplantısında, uzun yıllardır ülkesinden uzakta yaşama zorunda bırakılan emektar Türk garetecisi Zekeriya Sertel'in TJrkiye'ye dönebilmesi için pnsim de bulunulması, oybirliğiyle <cararlaştınlmıştır. FÎEJ Yönetim Kurulu, Sertel'ın Türklye'ye biran önce döa meslnl sağlamak «maevyla Otrnhurbajkar.ı Fahri Korutürk ilo Başbakan Süleyman Demıre: e birer mesaj gönderilmesinı onaylamıştır. Emektar Türk gaıetecisiiin memleketine dönmesi için Türkiye'deki üst makamlara o*.«'irulmasını öneren ü'eleT arasında, FİEJ Yöp.etim Kunılu B«5kanı Qaude Bellanger (L» Pa(Deraou Sa. 9, Sii. 6 da) dönebilmesi için Korutürk ve Demirel katında girişimde bulunulması oybirliği ile kararlaştırıldı Ecevit: "Demirel, her işde yaptığı gibi parlamenter maaşı konusunu da zamaııa serip yozlaştırıyor,, ANKARA, (Cumhurivet Bürosu) CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, parlamenter ödeneklerine ilişkin oiarak dün TBMMdeki odasında düzenledigi basın toplantısında AP Genei Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel'e yanıt vermiş, «AP Genel Başkarunuı iki iddlası da yanlıştır. Birincisi AP'nin durumu açıklığa kavuşmuş deŞüdir İkincisi, CHP (Devamı 7. Sayfada) Türk Amerikan anlaşmasının Kongre'de «şimdilik» ele alınmamasını isteyen Carter yönetimine Esenbel. «Duyulan üzüntü»yü iletti İthalat rejiminin gecikmesi fiyat artışlarına neden oluyor deniyle günlerdir açıklanamayan ve koalisyon kanatlannm üzerinde bir türlii arüaşmaya varamadıkları ithalat rejimi sorununun vann Bakanîar KuruTOSU) AP MSP çekimesi ne ANKARA, (Cumhuriyet Bfi lu'nda beşinci kez ele alınacağı bildirilirken. açıklamamn gecikmesi nedeniyle ithalat fiyatlannda, dolayısıyla iç fiyatlarda ortalama yüzde 10 dolayında bir artış ortaya çıktığı saptanmıştır. Cephe Hükümetinin MSP kanadı ithalat rejiminin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmesi ve uygulanmasmı isterken, AP yıllardır yapılan uyeulamanın ışığmda, reji(Devamı Sa. 9. Sfi. 1 de) Carter Yönetiminin tutumu tepkiye yolaçtı WASHİNGTON ABD leri Bakanhğınm, Türkiye'deki Amerikan Usleriyle il?ili Türk ABD savunma arüaşmasıyla ilgıli hiç bir içlem yspmamasını ve anlaşmamn görüşülmesitıi sonraya bırakmasını Kongreder. istemesi Uzerine, Türkiye'nm Vı'ashington Büyükelçisi Melih Esenbel, üzüntülerini büdirmiştir. Türk ABD savunma anlaşması TÜTkiye'deki Amerikan Uslerirün açılmasına karşılık Washington'un Ankara'ya dört yıl süreli 1 milyar dolarhk askerl yardım yapmasını öngörmektedir. Aynca anlasma uyannca Türkiye'ye 200 milyon dolar da karşılıksız yardım verilecektir. ABD Dışişlen Bakanlıgı söîcüsü Frederick Brown. eski başkan Ford'un öneriyi, yeni Carter yönetiminin görüşünü almadan Kongrfiye sundugunu bellrtmiştir. Türkiye'nin VVashington Büyük elçisi Melıh Esenbel ise ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Cyrus Van ce'la yapnğı görüsmpden sonra, C2rter yönetiminin, dış politika konulan ile ilgili incelemelerin tamamlanmasına kadar anlaşmanın onaylanmamasını Konpreden istemesinden duyulan üzüntliyü ifade etmiştir. Associated Press AJansı haberi, «Türkiye BU yükelçisi ABD Dışişleri BaJcanlıgının tutumundan şikâyet etti» seklinde vermiştir. ABD Dışişleri Bakanhgl s&zcüsü Frederick Brown konu ile Ugili olarak basına yaptığı açık!amada. «Anlaşma Kongrçye yeni yönetimin görüşü almmadan gönderilmiştir. Dışişleri Bakanhğma daha önce anlaşma tam bir in (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) Nâzım Hikmet törenlerle anıldı Nâzıra Hıkmet'ta dogumunun T5 nldönümü nedeni ile Türkiye Yazarlar Sendikası'nın düzenlediği halta, önceki gece îstanbul ve Ankara'da yapılan gecelerle ba?larnıştır. Ankara'dakı gecede bir konuşma yapan Ankara Beledıye Başkanı Vedat Dalokay, «Nâzım Hitanet'in mezarını Türkiye'ye «teürtcegu» demiçtir. Moskova'ya toprak fütürdüfcü için kovuıturma açıldıgını aniatan Dalokay, .Nâzım a bir avuç vatan toprağını çok gördüler» demi? ve Nâzım Hikmet'in rnezannın vasiyeti ujrannca bir Türk köyüne getlrilmesi wrektiğini söylemlşür. îstanbul Spcr ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen gecede. aşırı kalabahk nedeni ils salon tamamen dolduğundan çok sayıda Istanbullu geceyi t2leyemeden geri dönmek zorunda kalmıştır. (Deranu Sa. 9. S4İ 3 dc) Sosyalizasyon bölgelerinde çalışan profesörlerle bazı doktorlara 15 bin lıra tazminat verilecek • BAKANLAR KURtrLU SOSYALÎZASYON BÖI.GELERİNDEKİ SAĞLIK PERSONELİNÎN TAZMİNATLARI^I YENtDEN SAPTADI Manisa'da askerî bir depo soyularak binlerce malzeme ahndı, Afşar Barajından 6 bin dinamit kapsülü çalındı Hikraet ÇETÎNKAYA Hulusi ÖZÇOBAN MAMSA 1. Er Egıtim rugayına bağlı Levazım Amirliği deposu kimliği henüz saptanamayan kişilerce soyulmuştur. İstasyon depolarına yakın bir yerde bulunan Levazım Amirliğine gıren kişiler, resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte. bin adet parka, 750 asker giysisi, ve bin ?det Rozvelt tipi postal almışlar dır. Hırsızlık olayıyla ilgili niçbir açıklama yapmayan Er Eğitim Tugayı Levazım Amirliginde görevli subaylar, tüm sorularımızı [ «Hiçbir şey bilmiyoruz» diye ya ] nıtiamışlar, bilgi vermekten kaçınmışlardır. Manisa Levazım | Amirliğindeki soygun olayı Genel kurmay Başkanlığı kanalıyla tüm askeri "birliklere «Çok gizli» kaydıyla bildirilmiş. çok sıkı önlero almması istenmiştir. MtT Bölge Müfettişlıginin el koydu&u Levazım depos>jnun soyulma olayı soruşturnıası gızlı bir şekilde yürütülürKen. Atasehir'in Afşar barajından 1SW; aüet elektrikle patlayaa kapsUl.] 3960 adet adi kapsül kvmligi fce j lirlenemeyen kişilerce çalınnv.ş; tır. 5 gün önce meyaana »elerı J ka.psül çalma olayma Jandarma Alay Komutanı Albay Nurettüı Kurdoğlu el koymuştur. Patlayıcı roaddeler yönetmelıgine aykın davranıştan rttürü A! şar Barajı Şantiye Şefl Cari Gögüş, depo bekçisi Mehme Kral, ambar memuru Rıfat Şim (Devamı Sa. 9. Sü. 1 dc) İSTANBCI/DA DÜZENLENEN NAZDM HİKMETİ ANMA GECESt BÜTÜK İLGt GÖRDÜ DENİZLİ, MERSÎN VE GİRESUN MİTİNGLERİNDE MEMURLARA GREV VE SENDİKA HAKKI İSTENDİ TĞBDER, TOMDER VE TÜTED TARAFINOAN ORTAKLAJA DÜZENLENEN MiTiNG VE YüRtlYü?LERK KONUJMACIUR MC HÜKUMETiNi ELEJIiRDiLER VE iŞÇjMEMUR AYIRIMININ SUN'i OLARAJC YARAÎILOIĞINI SAVUNDUUR. ANKARA, (Cumhcriyet Bürosu) TÖBDER, TÜMDER ve TÜTED tarafından Denizli, Metsın ve Giresun'da düzenlenea t E k o nomtkdemokratik haklar mlting re yürüyüşleri» dün yav>ılmış, söz alan konuşmacılar, MC ıktidarınm emekç: halkın ekmek. !? ve özgürlü'T mücadelesinı ^Kan ve ateşe bogmaya çalıştıgını» soylemişlerdir. Miting ve yürüyüşleri düzenleyen kurııluş temsilcı ve iiyplerinin. gençlerin ve halkın katıldıgı toplantılarda MC iktidanm protesto eden sloganlar atümış, mar'slar söylenmiştır. TÖB DER Genel Mersez: Henizli mitingine 30 binden, Mersin mitingine de 40 binden fazla kişinin katıldığmı açıkiam\ştır. Mitinglerde konuşan TÖBDFR temsllcilerı, Türkiye'nin her geçen gün kötüye gittiğini, pahalıhk ve işsizl:ğin dayanılmaz bir hâl aldıgını, işçilerin köyi'H?rın ve gençlerin faşist militan'ar tarafından kursunlandığını, 1970 yılından bu yana fiyatlar yüzds 40 artarken. ücretlerdeki art:s ürtalamasının anrak vüzde " : 'i (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) ANK\RA, (ANKA) Sosvalizasyon bölgelerüıde görevli sağlık personeünin ücret ve tazminatlan, Bakanîar Kurulu kararı ile yeniden düzenlenmiştir. Buna göre. Atatürk, Cumhuriyet, Ziya Gökalp Üniversitelerinde görevli profesör, doçent, öğretim görevllsi uzman aslstan ve asistanlara 15.000 ile 1250 lira arasında mevki tazminatı ödenecektir. Sağlık hizmetlerinın sosyalleştirildigı bölgelerde çalısacak çeşitli kademeden saglık teknisyenlerine 500 ilâ 1500 lira arasında mahrumiyet ve 30ü ila 900 lira arasında seyyar hizmet tazminatı verilecektir. Aynı bSlgelerdeki (Devamı "i. Sajfada) TÜMÖD VE TÜMAS ÎSTANBUL ŞUBELERi: «MiT AJAN1 MAHiR KAYNAK'IN ÜNİVERSİTEYE ALINMASI, BiLiM Savcılık, Ülkü Ocakları Başkanının yakalanması için onuncu kez polise başvurdu Douan KATIRCIOĞLU îstanbul Cumhuriyet Savcüıgı, îstanbul Ülkü Ocaklan Başkanı Mehmet Gül'ün yakalanması için onuncu kez polise başvurmuştur. Mehmet Gül, hakkmda on aydan berı tutuklama kararı olmasına rağmen bugüne dek yakalanamamıştır. Savcılık. bu isteminde polisin, «Hük;iraetia değıl, Devletın polısı> oldugunu da belirtmiştir. îstanbul Üniversitesinde öğretim özgürlügüne topluca enge! (Devanu *. Sarfada) Maliye Müfettişleri, Maliye Bakanı ile Teftış Kurulu Başkanmı kmadılar Maliye mülettişleri. Bakan Ergenekon ile Maliye Teftiş Kurulu Başkanı Orhan Güven'e oirer telgraf çekerek «Bakanlıkça yürütülen uygulamaların Maliye Teftiş Kurulu gelenekleriyle bağ daçmadığı» gerekçesiyle taygılarını bildirmişler ve bu tutumu kınamışlardır. Maliye Müfettişleri, Yardımlaşma Derneğı adı altında kurduklan bir dernekte mülsttişlerin sorurüannı dile getirmeltte ve bu yönde kararlar almaitadırlar. Son yapılan toplan^üardan birinde müfettişler Maliye Bakanına ve Teftiş Kurulu Caskanı Orhan Güven'e ayrı ayrı gönderdiklerı telgrailarla. Bakan lık uygulamalarrna karşı çiinıışlar ve özetle şöyle demişleroir: «Kurulun çalışma düzenini olumsu, yönde etkileyeceği aşı.vâr olan ve bir emrivâki şeiliAAo gerçekleştirilen yönetmelüc değişikliklerine başvurulması. cskı ve yeni tüm maliye mufettişiettr.. ce derin üzüntü ile karşılanm.iktadır. Eski hükümlerin kıs.nea ihyası niteliğinde sonradan gerçeldeştirilen düzeltmeler, ginşimin agırlığını maalesef gidermnedigi gibi, yürürlükte bırakr.an bazı hükümler, kamu görevinin taraîsız ifasında ve Teftiş Kurulunun geleneksel etkin çalısma ilkelerinde tahribata yol açabüecektir. (...) Aynca. bazı maliye müfettişlerinin Hazine Cenel SP::reterliğı çıkışlı onayla idare ve mutad işbirligi sınırlarını Hşan bir b:çimde görevlendirilmek :stenmesi. (Devamı *. Sayfada) ÖZGÜRLÜGÜNDE BÜYÜK YARA AÇAR» Tüm öğretim Üyeleri Dernegi (TÜMÖD) ve Tüm Üniversite Akademi ve Yüksek Okul Asistanlan Birliği (TUMAS) İstanbul şubeleri dün ortak bir açıklama yaparak, 12 Mart döneminde MÎT ajanı olarak faaliyet gösterdiği saptanan Ma hir Kaynak'm üniversiteye alın(Devamı ", Sayfada) Bu Köşeden KAMUOYU TEPKİSİ ALTAN ÖYMEN OI.AYLARIN ARDINDAKC Bir öğrencinin yaralandığı istanbul'da faşizmi protesto mitingi yapıldı, Trabzon'daki patlama sonucu 1 öğrenci öldü ATEŞTEN GÖMLEK nkara Büromuzun verdiği habere göre Et ve BaliK Ku rumu ürönlerinin fiyatlan bir yılda ikinci kez vaklaşık yüzde 3050 arasında arttırılmıştır Böylece bir yıl içinde toplanı yüzde 3070 arasında zam söz knnusudur. KabveniD ıthal rivatı üstünden satılmasına karar vcriiince fiyatlar yüzde 30 oranında nikselmiştir. Paşabahçe Şije ve Cam Fabrikası ürünlerine. rautfak esyalarına. halıya vüzde 4(1 oranında zam öneörülmüştör. Bu gelişmelerin. tüm fiyat zinrlri Içindrki olumsuz etkUeri vakinda lilenecektlr. tstanbul'da Et ve Balık Kurıımu Şubeleri önünden gpçenler, dar eelirU vurttaşlann olusturduklan uzun ku^ruklan cörmüş olmalıdırlar. Geçim sıkıntis) çeken halkın. bundan böyle ucuz ct alma olanaklan kısılnuştır. Ne var kl. zaten Et ve Balık Kuruınu satışlaıuıdan yararUnan GERÇEK B A îstanbul Münih otobüs hattının açılışının 15. yılı kutlandı (Cumhuriyet Haber Merkezi) Çeşitli kuruluşlarca İstanbul'da düzenlenen «Faşizmi, siyasi cinayetleri ve işkenceleri> protesto mitingi dün yapılmıştır. Bu arada önceki gün komandolarm Beşiktaş'ta giriştiği baskm sonunda ölen ÎDMMA öğrencisi Mustafa Levent Ersoy'un cenazesi dün Avrupa Otobüs Birlifi «Europa Bus»un îstanbul • Münih ara İzmifte toprağa veriîmiştir. sında kurduğu otobüs hatunm Öte yandan dün gece Cerrahpa15. çalışma yılı dün yapılan bir şa Diş Kekimligi fakültesi bğrentör r nle kutlanmıştır. Kutlama cisi Abdurrahman Devrimci, Taktörenine katılmak üzere şehrünisimde açılan ateç sonucu agır ya(Devamı 7. Sa.vfada) (Devamı Sa. 9. Sü. 1 cV) lar. halkın çeni? keslmi defildlr. ülayın önemli yanı şudur: Devlet kurumu ürünlerine yapılan zamlar, pivasada düzenleylci ışlevlerini gösterecekler. fiyatlarda vansımalar yoğutılasacaktır. Son aylarda binek otomobilinden sucuğa kadar her yanda izlenen zamlar. enflâsyon daljtalarının altında kalan fıalk yiğınUnnı soluk alamaz dıınıma dnşürmüştür. Başbakan Demirel, enflâsvon karşısında vpnilgisint itiraf etmiştir. Başbakan Yarduncısı Erbakan. iki gün önce yaptığı basın toplantısında havat pahalılığının hızla arttiğını açıklamıştır. Ama olayın ası) şaşilası yanı. son aylarda piyasadaki para hacminin süreklf biçünde artmasıdır. 1975 aralığında 41,5 tnilyar llra olan Diyasadakl para haemi. 1976 ekiminde S.l milyara yükselmiştfr. Demrk ki, 10 ay!:k sürede 12 milyar tirsyi aşkın para plyasaya çıkanlrruş tır. Bu gidişat içinde para değerinin düşmesinc saşmak gereksizdir. MSP'nin zorlaraasıyla bir günde bütçeve 15.5 milyar lira konarak Sanayi Bakanlığı Batçesinin 34 milyara yükr •Itiİmesi, önümüzdpld eünlerin tabInsunu belirlemektedir. Ejer önümüzdeki cünlerde vatınmlar banknot matbaası çalıştırilarak yapılacaksa, eelerefünizin çizfileri nasıl biçimlenecektlr? Kuş'nısuz siyasal iktidarlar hep nur lu ufuklardan ve büyük Tfirkiye'den söz acarlar. Ama blr c«y rek >üz vıldır o aşamaya varılamamıstır. Acaha halk, Kelecefin parlak haritasım çizen vaadlere bakarak mı oy verecek? Voksa bugünkü sıkmtılannı eözönüne alarak mı bir karara vönelecek? Önümüzdeki e m d seçim, bu konııda lleinç bir denck ta^ı njteliğinded.r. (Devamı Sa. 9, Sü. S da) *•• o zam işlntn gerçekten tek sevindiricJ tarafı, zaıncUarın kamuoyunun tepkisi karşısında geriye çekilme zorunluluğunu duymuş olmalandır. Gerçi Meclis Başkanının açıkladığına göre. ortada daha elle tutulur bir dejişiklik yoktur. Meclis Genel Kurulunda aksinr bir karar alınma dıkça çeklerin harırlanması na devam edilecek ve milletvekilerine ödenck ve yolluk farkları ödenecektir. yokrur. Ama uypulama konusundaki şüpheler devam etse bile, siyasi partiler yet kilileri, hiç olmazsa, bu işin vanlışlığını itiraf etmek, dü. zeltilmesi gerektipini açıklamak ıorunda kalmışlardır. Bundan sonra da göreHm bakalım. çekleri ilk alacak milletvekillerini, senatörleri .. Gazeteciler. Meclis ve Senato muhasebelerinin kapılarını herhalde boş bırak. mayacaklardır. Kendi yaptıklan işe kızıp pişman olacakları yerde. bu konuyu ele alan gazetecilere kızan ve hatta meclis koridorlarından onlara yakası açılmadık küfürler yağdıran bazı azıiı zamcıları da ?öreceçiz. Bakalım onlar ne yaparaklardır. Kacıdajnlıklarını çekleri alma öncelifin<Devamı 7. Sayfada) Bu farkları almayucaklarını açıklayan Bülent Ecevit ve Turhan Fevzioğlu'nun dışında, bir tek. Izmir CHP Hilletvekili SüiejTnan Genç' in, farkı kanser kurumuna bağışladıfına dair yazıiı ve Noterce tastikli beyanı vardır. Otekilerin. hele «Biz bu zammı almayacajtız» diye Opnel İda r e Kurui'.ı kararı olan AP'rin miletvekillerinin hirbirinden daha ses
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog