Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLAR1 IKI HATIRAT ÜÇ ŞAHSIYET ÜNLÜ YAZAK va TARÎHÇÎ AHMET RASÎM ı yapıtında Abdülhamit «lstıbdadı»nı jelgelere dayanarak dlle getlriyor. etne Aöresi: Çagdaş Yaymlan Kaikevt Sokak 39/41 Cağaloğlu İSTANBÜL Cumhuriyet 53. YIU SAYI: 18851 K u r u c u s u : TÜNTJS N A D Î 22 OCAK 1977 OIMARTtS petrole ram da japarız» demlş tır Pe'rol rezerviennin giderek azalmakta oldugunu bunun ıçın yenı kuyuların bulunması gerektıgım belirten Kılıç, Türkıye dekı rezervlerın simdılerae 22 rrnlyon ton oldugunu soy lemıştır. Turkıje Petrollen Anonım Ortakhğının 1976 yüı ıçerisinde 141 bın metre sondaj yaptıjına dikkarl çeken Enerji Bs. kanı bunun 1977 yılmda 250 bm metreye ulasabı'eeeğını one surmuştür Halen var olan petrol rafınenlerımn kapasıte yetersızlıgı vuzunden bu yıl Turkıye nm 2 mılyon ton petrol ıthal etmek zorunda oldugunu soyleyen Kılıç, «Türkıyenın akaryakıt fıvatlannın dunyada en ucuz Ulke» oldugunu ılen surmuştür 3 b«vler Mruthan k(t 2 KONAK t«l 122620U8873 kamu Iktisadî luşlannı kapsâk 8 milyârlık nın ilki EtBalık1 ygulandı. Paşae'nin zammının ıdan mutfak eş• fiyatlarında ı e 40 artış bekor. Enerji Bakanı gerekirse petrole zam yapılabileceğini açıkladı AVKARA, (Cumhuriyet Büroso) Enerji ve Tabü Kajnaklar Bakanı Selâhattm Kılıç, TBMM Butçe Karma Kom.syonunda Bakanlıgı ile ilgıli eleş frnlerı yanıtlamış, ozellıklp petrol konusu uzerinde dura rak «Bir ülkenın petrol polıtıkası tesbit edilmiş petrol rezervlerme baglıdır. Ucuz tutmanm memleket ekonomisir:© zarannı gordüğümüz zaman. tBalık ürünlerine üzde 3050 zam yapıldı RA, (CnrnlrarİTet Bflrosu) kamu lktlsadl kuruluslaT")na 1977 yılında sekız lira dolayında yapılması ı zamlardan ilkl Et ve Barumu ürünlennde gerçeklaymadan, sosıse ve sucun tüm Et Balık Kurumu •ıne bır yılda ıkınci kez üzere yaklaşık % 30 İle rasında zam yapümıştır. samla birlürte bu Urünler» bir yu lçinde toplarn % 50 II» *'« 70 arasmda zam yapüsns olmakladır. Bu arada Cephe HlUcümeti TeKel'in kahveyi ithal fıyatı üzerınden satmasmı kararlaçtır mıştır Boylece kahve fıyatlan »• 30 zam gormdş, ılk ithalâtıa yapılacagı Uç ay sonra zamlı uygulamaya geçıleceğı bıldırilmiştır. öte yandan, Paşabahçe cam fabnkası ürünlerine, mutlak eşyalanna ve halıya d» yaklaşık yüzde 40 dolayında zam yapılmı^tır Cama yapılan zamla birlıkte cam ve porselenden üretilen tüm ev ve diğer mutfak e?valan fıyatlarınm da ayni oranda kendıliginden artması beklenmektedir. 1977 bütçe tasansında KÎT* lerin rarar ettıgi, 19 mılyar liralık açıklan bulundugu v» yaklaşık 8 milyır lira dolayında ram yspılmasımn lorunlu ol(Jugu behrtılmektedır Bu yıl içınde KİTHere Cephe Hükumetı tarafından arka arıcaya japılması beklenen zamlann ılkı oncekı gun gerçekleşmıs ve Et Balık Kurumu ürunlen ıçin yenı fıyatlar belırlenmıştır Buna gore 29 hra olan kıyma 45 lıraya, 30 hra olan parça et 47 lıraya, 58 lıra olan sucuk 78 liraya, 40 Hra olan (Devunı Sa. 8, Sü. S d») Kocatepe muhribinin Türk uçaklarmca yanlışlıkla batırıldığı ve olaydan kimsenin sorumlu tutulmadığı açıklandı ANKARV, (ANKA) Genel Kuımay AsKerî Sa\c!hğının «Kocatepe» muhrıbmın Türıc uçakla rı tarafmdan yanlışlıkla batırıldı gı, bunun savaşın doğal sonuçla n arasında bulundugu, ola>da herhangı bır komutan veya personelın sorumlu tutulamayacağı sonucuna vardıgı açıklanmıstır «Koeatepe» dosyası, Genel Kur may savcıhgının olavda hıç bır (Devanu Sa. 9, Sü. 3 de) MHP Lideri Türkeş hakkında demokratik rejime inanmadığı gerekçesiyle Meclis Soruşturması açılması istendi CHP Hatay Mılleuekılı Malık Yılman MHP Genel Başkanı \e Başbakan Yardımcısı Alpaslan Türkes hakkında Mechs somjturması açılmasını ıstemıştır. Malık Yılman Meclis soruşturması onergesınde, Turkeş'm TGS Genel Başkanı Semıh Balcıoglu' na Çankaya koşkunde 'Yakuıda kendi kankatüninü kendıne çız(Devamı Sa. 9, Sü. 1 de) ANKARA, (Cumhnrtyrt Bflrosu) Komandolar Beşiktaş'ta lokal bastı; I öğrenci öldü, 4 öğrenci yaralandı (CUMHURİYET HABER MERKEZt) Beşiktaş'ta dun bir grup komandonun Devlet Mımaruk Mühendıslık Akademısı ogrencılen nın bulundugu Çamlık Oğrencı Lokalıne yaptıklan silfthlı baskın sonunda bır ogrencı olmu^, 2'sı agır 4 oğreııcı de ^raian mıştır Loıcaıı yavhm ateşıne tu tan saldırganlar ola>dan sonra kaçnuşlardır Gbrgü tanıklan beş kışi olduk ları bıldırılen komandolann 3'unün lokale gırerek ögTendlere yaylım ateşı açtıklanru, 2'sımn ise Abbasaga parkında beklediklerjıı anlatmışlardır. Saat 15 30 sıralannda meydana geıen kanlı saldırı sırasında ıokalae 70 oğrencının bulundugu bıldınlrmştır. Saldırganlann sürekh ateşı sonunda ogrencı lokalınde paniK çıkmış, bu «»r^ua vara alan oğrencıler yerlere vı kılmıslardır. Komandolann kurşun yağdırd:ğı olay sırasında, lokalın nım camlan kınlmış, duvarlar denk deşık olmuştur. Komandolann sılâhlı saldınsı sırasında varalanan ogıencıler den IDGSA'ya bağh Besıktaş Mımarlık \e Muherdıslık Yuksek Oku'.u oğrer.cısı Mustafa L«\ent Ersov Beyoğlu Ilkvardım Hastanesme kaldırlırken volda can vermıştır tDMMA Elektnk bolumu aKsanı 2 sınıf o?rer.cı«ı Zekı Gtu'"n ı>e (Devamı Sa. 9, Sü. 1 deı YTiNBURNU OLAYI NIKLARI, ;M SAVCILARININ ŞUBE'DE £ZAT İŞKENCE tPTIKLARINI 4E SÜRDÜLER Doğan KATTRCIOĞLU ıuo"una «Zeytinburnu Ope tu» adıyıa \ansıyan ve Ana Mahkemesınce faalıjetı sojnlen Devlet Guvenlık Mah ınden Istînbıı] 2 AŞır Ce hkemeMne a^anldn da\a jruşmas.nda sanıklar DGM ın taraimdan polısts ken ıe ı=;kence japıldıgını one ışlerdır klar b j konuda su açık.abulunmuşlardır. Çaylarm eksik gramajlı satıldığı saptandı RUTUURDAKİ (AYUR 10 t U 30 GR4M EKM HKIYOS. BU DURUMUN FABRİKADA MEYDANA GELEN AÇI&I KAPAIMAK KiN YARATIlDHil IDDiASI UZERıNE OIAYA ( A l KURUMU MURTTBlflti a KOYDUIAR. Ihsan ONUR (< Ç»y Kummu'nun hazırlad.gı çaylar, eksılt gramajh olarak satılmaktadır. Kutularm üzerınde, «Net 100 Gram» veya «Net 200 Gram» yazıldığı halde, içınden 10 ile 30 gram eksık çıkmaktadır Boylece vatandaş bllıneyerek aldanmaktadır. Vatandaşın kesesıne el atılarak eksık gramajlı satılan çayların, labnkada meydana gelen açıg: kapatmak ıçın kullanıldıği ıddıası uzenne, Çay Kurumu"nun üç müfettışı olaya el koymuştur. Çay Paketleme Fabrıkası'nda çaylarm bır kısmı otomatık matanalarla, bır kısmı da elle doldurulmaktadır tlgılıler, el ile doldurmada bır kaç gramlık eksıklığı kabul etmektedjrler. Ancak otomatık makınalarla yapılan doldurmada kesini'kle iıls olamıyacagnj l>e'. ıtstedırler Noter huzurunda vaptıgımu ıncelemede, ılgılılerm jelırUiklen hususlarm dogru olmadıgı paketlerın 30 grama kadar eisik olduğu gerçegı ortava çıkmıştır Emmonu bolgesınden bır bakkaldan aldığımız beş paket çayı îstanbul Altıncı N'oterı Dr Mürup Tarhan'm huzurunda en dujarlı terazılerde boş ve dolu olarak tarttırmış bulunuyoruz Bu tartmada, paketlerın ucısı W gram, bırı de 20 gram eksık cıkmıştır. Çayın kılosu 70 lira olduguna gore, vatandaş olarak bız, Çay Kummu'nun tesmt ettığı fıyattan 210 kuruş daha f?zla ödeme yaptığımız gerçegı or(Devanu 5. Savfada) >rd'un irkiye BD nlaşmasını ongreye >lladığı :ıklandı SH1NGTON ABD Dışış iakanlıgının dun dogruıacugore estı Başkan Gerald Amenkan • Turk Sa, ınrna bırhğı amaşma tasarısmı ınması ıçın «Yenı >onettme •nadan» 18 ocak'ta Kongreye tmıştır cu Fred Bro\\n, «Turkıve apüacak anlaşmanın tasarııktıdarın el değıştırmesır. once Kongre ve sevkedılme ı konusunda Dize daha onügı verünııştı» demış ve ını şoyle surdurrr.uştur lgedesı durum halen mce•ktedır Ve bu mceleme so rneden Kon?re herhangı bır almavacaktır » a Başkamn, Bevaz Saray"lyrıimasına ıkı gun kala alDU karar ABD vem Dısn>lekanı Cjrus Vance'm yakm sınde pek m karşılanmar. A^TII çevrelere gore Henry (Devanu Sa. 9, Sü. 5 de) «Devlet Güvenllk Mahkemesi Savcıları Albay Nacı Gur, Bm başı Taylan Enmer \e sıvıl savcı Servet Koseoglu bıze Gayret tepe de bulunan Emnıyet Bırmcı Şubede ışkence yaptılar Cereva na tuttular Sıgara sondıırduler vurudumuzda Tımaklanroızı so»; tuıer Bu ışkencelenn ızlerını ha la vucudumuzda taşıyoruz Mahkeme ısterse soyunup göstereIstanbuı Aitınc: Noterl Başkitibi en duvarh terazilerle Çay Kurumunun çıkardıçı çav paketlerini dolu bılırız » T« boş olarak tartıyor^ (Potograf. Alı ALAKUŞ) Mahkeme Başkanı Reımiz Era re bu konuşma üzenne «Pekı sızler sıze uygulan«n bu işkencelen Devlet Güvenhk Mahkema smde anlatmadınız nu 9 » diye sor muştur Sanıklar DGM'de sorgu vermedıklenni belirtmişVer, «Bizler DGM'yı yasal mahkeme saymsdığımizdan orada ıfade Termeyl reddettık» denuşlerdır. Savunma avukatlan sanıklann Intercontınantel Otehnde dün direnişe ANKARA, (Cnmhuriyet Büro*n) Mıli^kence sonucu kendı kendılerigeçen ışçılerı Güvenllk Kuvvetlerı zor let Meclısı Başkanı Kemal Güven parlanı suçlatılarak sanık mevkune kullanarak dagıtmış, olay sırasında 2 işçi menter odenek ve yolluklan konusundakı konulduklannı ve tutuklandıkİ3 yaralanmıstır Ilgılıler 5 ışçının gozaltma yasa taslagının hazırlanması içln partılerını anlatrmşlardır aluıdıgını bıldınnışlerdır. rın TBMM grupları temsilcilerinden oluşaBu davanın sanıklanndan Ali NaM özkan'm ağabeyı Atıll» ÖzKan 12 av oncekı Zwt'nbumu (Devartu Sa. 9, Sö. 2 de; Korutürk: Bölgemizin sorunları uluslararası forumlarda değil, taraflar arasında çözülmeli,, ERBAKAN "AET ANLAŞMASI TÜRKIYEYI UŞAK OLMAKTAN KURTARACAK B/Ç/MDE DÜZELTİLMEÜDİR Turgut GÜNGOR ÎSKENDERtTS 15 gun önce Yumurtalık boru hattını açmak Uzere gelen Başbakan Süleyman Demirel ve AP1İ Bakanlardan sonra dün de MSP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettın Erbakan İle 6 MSP'li Bakan Adana'ya gelmış ve MSPlılerin büyük gövde göstensı ile karşüanmışlardır. tkı gün onceden MSPTl akıncılann gayretU ugraşıları ile gelecefi duyunılan Erbakan ve MSP'li Bakanlar, «Mucahıt Erbakan • Mücahıtler gelıjor 1 manlı Turkıye» sloganlan ile kar şüanmışlardır. Erbakan ve MSP lı Bakanlann ^elışlerı dolayısıy le MSP'U akıncılar şehırde ve r ozelhkle ha% aalanı çevresıyle pıs te 15 gun once AP'lıler tarafın dan yazılmış olan «Demırel»lı tum sloganlan yağlıboyaiarla ka \ (Devamı Sa. 9, Su. 4 de) CHP II Başkanlannın katıldığı 1. Eğitim Semineri başladı ANTİARA, (Cumhurlyet Büroso) CHP nı^ duren''dıfr' ^ırıncı Eğıtım Semineri dun Kızılcahamam da b'^lami'. buraaa oır kr>nusma vaoan Genel Başkan Bıi lent Ecevıt, «Düzenı değıştırmek isteyen bır devrımcı sıyasal parti ıçm toplu eğıtım. orgut eğıtımı ke^ın bir zorunluktur» demiştır II başkanlarının katıldıftı ve 3 gun sürece*i belirhlen semınenn açış konuşmasında Ecevit, ülkeyi yönetmek veva ülke yönetırmni etkılemek isteyenlerın ken dılerıni eSitmelerinin zorunlu oldujunu, kendi kendılerıri sürek11 egitmeven, venUemeven sıvaset adamlannın halka sovleyeceklen birsevler o'navacaSını, sovl«seler de ••nîatamaîacaklarım. u? manlarla dıyalog kuramayacak'annı ve burların orenlerı ıı de Şerlendıremevecekl erini belırtmış, tu'ucu partıler içm bır or tak e*ıtımın zorunlu olmadıfmı sovlemiştir Toplu ve vontemlen belırlı bır ö? pÇıtımdpn fecme\en polıtıka^ılann halkın sonılanna da cevap veremeveceklen nı bu nedfn'e de halkın Riı\e rını kazanamavacaklannı «T>ı,leven Ece\ıt, baslavan ozeÇıtımm îrenplhkle partının venı kabul edılen programı uîerınde yapıla İsteyen parlamento üyeleri zamlı maaş alabilecek İntercontinental'de direnişe geçen işçıleri polis copladı 4VKARA, (ANKA) Cum'ıur başkanı Fahrı Koruturs, rur v .' ye'nın esonomık kalkınmasinı gerçekle^tırme çabası ıçmde ol duğunu belırterek, «TürKiye b'j amacma ulaşmak ıçın elbet*e banşçı bır poîıtıka takip et mek çevresjıde banşuı dev.m lılıgını sağlamak ıhtıyacındaa'r» demiştır. Cumhurbaşkanı Korutürk Kordıplomatığe verdığı resepsıvonda yaptıgı konuşamada, Turkıje'nın ve genel olarak dtınva ulx3lonr.ın ekonomık, toplumsal ve sı yasal sorunlarına değınmış, Dol gemızm sorunlanjla ı'gılı o1 'a* barışa ve ıstıkrara kavuşu.tijası ıçm konulann çesıtlı uluslararası forumlarda çozumlenmesı yerne taraîlar arasında ger^e'c; vapıcı ve anlamh goasm3.°r= gi'ısılmesı gerektıguıı sa\unıiıu^ tur Cumhurbaşkan:, dunjanın ar tan nufusurdan ka\Tiak'anan aç (»eramı Sa. 9, Su. 6 4a > cak ozel komısyonu pazartesı gunu toplantıya çagırmıştır. Pazartesı gunü saat 14'de yapılacak toplantıya sıyasal partılerın grup temsılcılenjle birlıkte Mabye Bakanlıgmdan \e De\let Personel Daıresınden bırer uzman da çatnlmışlardır (De%amı Sa. 9, Sü. 3 de) Yetki uyuşmazlığırun bır çozüme kavuşturulmamasını protesto amacıylft Turızm Iş Sendıkasına uye 300 kadar ışçı dün ısbaşı yapmayarak otelde djrenışo başlamıstır. Dırenış surerken saat 20 sıralarında olav yerıne polıs gonderümış Toplum poıislen zor kullanarak ışçılerı (Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) Yılmaz Güney'in ziyaretçileriyle görüştürülmediği bildiriliyor KAYSERt Yumur+alık Yargicı Sal» Mutlu'yu oldürmekten 19 yıla hukumlü olarak Kaysen Cezaevinde yatan unlü fılm stnatçısı Yılmaz Guney'ın zıvaretçıleriyle görüştürülmediği, eşiyla gorüşmeİTinin ıkl dakıkalık süreyle kısıtlandığı ' 9 boylece goruşmelerine bır tur «Ambargo» uygulandıgı bıldinlmektedir Gürey Fılm ve Yayınlan konusunda Yılmaz Güney'de gorüşmek için öncekı çrn K?vsı»n (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) GÖZLEM UÛUR MUMCU Alısmak... ARAGON : HAYATIMDA HiÇ OIMAZSA BiR KEZ NÂZIM'DAN ÖÎÖRfl GELECEGi GORDÛM nirel, Sancar'ın ev süresinin tıldığı »erini yalanlâdı fKAR4 (ANKA) BaşbaSüleyman Demırel, Genelıay Başkara Orgeneral SeSancar'ın gorev suresının ldığı yolundakı haberlen üamıştır. Başbakan Dernırel, onudaki sorular üzerme Geırmay Başkanının gorev su ıın mart ayında sona erecehatırlatmış, «Daha marta ikı ar, bu meselenın şımdıden şılması gerçekten fevkalade rlıdır» demışt'r Bu arada 'lkurmay Başkam Sancar'm v süresinin uzatılması ıçın »akanhğm bır teklıf vsrnna Nâzım Hikmet'in 75. DOGUM YILINDA Simone SiGNORET . Yves MONTAND : YA5IY0RSUN; ÇÜNKÜ GOZEU Y I G I I VE H0$ İNSANDIN.. Madeleine RiFFAUD: NÂZIM HiKMET 20. YuZYILIN BOYOK BıRiDiR.. GALıPLERiNDEN Prof. Louis BAZiN : SANAT1A ÖZGÖRldK İUCESIKI SAVUKURDU. MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI Cumhuriyet iÇiN YAZDILAR. ANLATTILAR.. NÂZIM'I AKIAMAK (ISTGNE.. Abidin DiNO : FAN ORAL'ın ÇİZGiSiYLE (5. sayfada)' Bugün Sanat • Edebiyat sayfalarımızdâ • • ldunılen nğrencilerin adlanm arriarda saTahilir misinİ7?. A Sayamazsınız Şimdiye dek kaç Kışı olduruldo bılır nıı* * simz?. Bilemezsınlz Çunku artık sıyasal cmajetler, gunluk olavlar arasına gırdı Artık hiç kimse bu tur ola\ian vadırgamıyor. Cınajete, kurşuna ıskence^e, olume alıştık toplum olarak Daha doğrusu alıijtırıldık Bır yolsuzluk haberi duysanu $afinr mısınız? !>aşırmazsuuz. Çiınku bilirsııuz kl. yolsuzluk çok partUi duzrnımirin vazgeçilmcz parçalarından birıdir. Şurada. mobli\a j olsuzJuğunuo girdjsıni çıktısını «nlatmaja kalkışsak belki de lozarsınız. Haküsuuz da . Artk, buniar gunJuk olavlardan oldu bile Klmse yadırgamıyor kimse a'dırmıvor bunlara. Adam seo de olur böyle şeyler... diye dusunenlerimiz de var. Bir yüksek mahkeme kararımn uyırulanraadığını duysanız, tepki gösterir misiniz? Oöst*rmezsinız . Terstne, belki. Danıştay kararlannın hükumetçe uygulandıgını dujarsanu şaşınrsıruz. l'ıilarca. devrimcilik, solculok, sosyalistlıb adına vazılar vazmıs kitaplar Tayıniamış, konuşmalar Tapmı; »e bu nedenlerle cezaevine çırmış ofretim uyeleri, ellerine kalem alıp, dun değiştirmeve kalktıkları dazenin bugun avukatlığı nı üstlenırlcrse, şaşırır mısınız?. Şasırmazsınız, yadırgaımrsı nız. aldırmazsııuz. Çunku toplum olarak boylelerıne de aüsuk.' (Deramı Sa. 9, Sü. 4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog