Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGDAŞ YAYINLÂRI Felsefe Yazıları Prof. Nusret HIZIR Kültür dünyamm zenginıeştire» kltap FiYATl: 2 0 tstera« Adresl: Çagdaş Yayınlan HaUtevl Sokak 39/41 Cagaloglu ÎSTANBUL Cumhuriyet 53. Y1L; SAYI: 18850 Kurucusu: TUNUS NADt 21 OCAK 1977 CUHA REKTÖR TAHSıN OZGÛÇ TARAFIND&N BAJBAKAN OEMıREL'E VERılEN MUHTIRADA «DEVLET GÜVENLıK KUVVETLERıNıN HıÇBıR 02EL KURULUJUN YARDIMINA ıHTıYACI YOKTUR. DENDı. (ClTVÎHURtYET H\BER MERKFAt) Antalya Aıcsu Iplık Fabrıkasında çal'şan ve komando olduğu bıldınlen «ışçı» Adnan Atçan, kentın ana merıcezı Tekel kavşağında dun oğ Ie3 n karşıdan karşıya geçmekte olan CHP Gençlık Kollan u>esı Huseyın Koç u tabanr?< la oldurmuştür Ola< da Yavuz Selım Orta jkulun dan Melek Yukçu adlı kız oğrencı ıle 58 yaşın daki bir yurt'aş da ağır şekılde var^larumş ve Antalva Devlet Hastanesınde tedavı altına ardır Kavşakta gbrevlı trafık memunınun uç •netre ariasından ve yüzlerce kısmın gozlen onande 15 metre ılendekı Huseyın Koç u kal bınden ruran ıkı klsıvı de yaralayan katıl (Devamı Sa 9, Su 1 de) DOÇ DR H HUSfYiH INCE ra Istanbul da kitapçılarda. ödemeli de gbndenlır PK 43 Universite Izmır Fıyatı 50 TL Avrupa Konseyinin Kıbrıs raporuna karşı NATO ve AET üyelerinden destek istendi ANKARA STRASBOCRG (A\KA) Tıirkıye Avrupa Kon sej'i însan Hakları Komısyonj tarafından Kıbns konusunda ha zırlanmıs olan ve Türkıye yı şıd cetle suçlavan raporun \vrupa Konsevı Bakanlar Kurulu topian tısnda ele alınmaması ıçinN VTO ve \ET uvesı ulıceleruı destegmı ıstamıştır Dışışleri Bak&nlıgına çağnlan NATO ve AET viyesı ülkelenn An kara Büyükelçilerine TürMye'nln tutumu açıklanmakta ve bu konuda destek talep edılmektedır Son gunlerde Dışişlerı Bakanlı ğında bu konuaa yogun temaslar yurutuldügu bıldınlmektedır Bu arada Dışışlerı Bakanlığı vuksek derecedekı gorevlılerın den kurulu bır heyetın Kıbns a gıderek, orada bazı *emas ve araştırmalar yaptığı ogrenılmış (Deramı Sa. 9, Sü. 7 de) Antalya'da CHP üyesi bir genç bir komando tarafmdan öldürüldü ARAGON, SİMONE SIGNORET, YVES MONTAND, MADELEINE RİFFAUD, PROF. LOUİS BAZIN, ABİDİN DİNO Ankara Universitesi: Po/ıs tarafsfz olmalı,, AVKARA, (Cumhurive* Bttrora) \nkara Ünıversıtesı Rektoru Prof Tahsın Özguç ün Başbafcjn Sulevman Demırerie vaptığı go ruşmenın \anısıra unıvers'tede kı sağ ve sol sılahlı orgutlerın ejlemler' \e alınması ge reken onlemler konusunda Se nato gbrtışü olarak verdıgi muhtırada «Devlet guvenlık kuvvetlenrun, hıçbır ozel kurulusun yvdımına ihtiyacı yoktur. Yetkısını yasalardan almajan her gırışım kanun dışıdır. karşısın da devletı bulmahdır» denılmış ve Polısın tarafsız davranması ıstenmıştır Sera'onun goruşj nü jansıtan muhnra şovledır «Sajın Başbakan, Sağ ve sol uçlardakı sılahlı orgutlenn anavasal duzene de mokratık rejıme ve ülkenın bü tünlütüne vönelık evlemlerl sid detmı ve tehlıkelı nıtelığınt art tırarak alanını genışleterek de vam etmektedır Amaçlannı ger çekleştırmek lçm mucadeie ve n olarak başlan;ıçta buvuk şe hırlerımızdekı unıversıtelerı seçen orgutler uugun eylemlenn; orta oğretım kuruluşlannı ve küçuk yerleşım bolgelerıni de kapsayacak bir duzeye ulaştır mış bulunmaktadırlar Açıktan ışlenen sıyasal cınajetler tediıış gınşımlen yaratılan teror atmos ferı. bgretım kurumlannda oğrfr nım ve bgretîm ozgurluğünü yo netım olanağmı ve can guvenh gmı en ciddı olçude ortadan kal dırmıştır Şıddet olavlanmn gelişme seyrl «Seçım guvenlığı» konusunda da endişe jaratacak bır surat ve a gırlık kazanmıştır Seçime ılışkın endışelerle or r a va atılan olçüsuz suçlamalar seçım şansı olmayan aşın uçlann kaba kuvvetle sonuç alma heves lennı arttırmakta ve cesaretlen dırmektedır Muhtemel dış etkenler \e etmk nedenler de koşjllann agırlajmi su» yardımcı olmaktadır Savtn Başbakan Anayasal duzenı konımak ka nun hakımıyetını sağlamak, uke vi ve toplumu anarşiıt bır orta mın etkılennden ve muht»rr>Pİ «o (Devamı Sa 9, Su 6 ılaı NAZIM HÎKMET'in 75. doğum yılında göruşlerini, anılarını CUMHURİYET için yazdılar Aragon : 0 GUNLEROE ONU DESTEKIEMEKTE DıRfTMıS OIMAK VE MAHPUSANE DUVARLARININ USTUNDEN COGRAFVANIN OIESıNDEN, ŞARKILAR KUVVET VE GUNEJLE DCHU YILLAR UZUNLUGUNOA BıR G t N GıBı TAOINI ÇIKARDIGIM OOSUUGUN LA JEREf KAZANOIGIM INSANIN IRAK 5ÖZUNl'N ERıMNı SEZMEK BANA HAYATIMOA HıC OLMAZSA BıR KEZ 0» S"N GELECEGı GOZLERıMLt GORMEK DUYGUSUNü DA VtRMıJlıR . Ecevit, AP'nin zam görüşü için 4 Erbakan, hayat pahalıhğının 1976'da hızla arttığını söyledi AVKAR1, (AVKA) Ba?bakan Yar dımcısı ve MSP Gtrel Başkanı Necmettın Erbakan dün sabah gazetecılenn sorulannı cevaplandınrken, «Bazı kamu ık+ısadi te şebbuslennde memurlara da^ıtılan ıkramı •senın tatbıkatı kanumdır ve gen a"rması da soz konusu olamaz» demıştır Erbakan, AP Grubunda kendısmm denvçîenn n eleştınldıgını Başbakar Demırel n de Jııi kumet ıçınde AP'nin ı«'ikrarı sa?3aTiaviı ça lıstıgın» soyledıgını hatırlatan ga/etecılere «MSP bu güne kadar gırdıgi nükümetlerın »çmde mîlli meftlaatlere davah olarak hu*ur v« ıstıkrann lembolü olrnujtur» cev»buu vermıştir Erbakan, parıamenter maaşları ıle ılgiII olarak AP Genel îdare Kurulunun aldıgı son karan soran gazetecılere de «Hersey olup bıtükten sonra yapılan iş» demıştir (Devsmı Sa. 9, Sfl. 4 de) *Sevindirici bir gelişme,, dedi AVKARA, (CumhurİTet BBrosa) CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit. dtin partı orgütüne gonderdığı, parlamenter ayliKİanna zam sorumına ıhşktn genelgede AP Genel tdare Kurulu nun bu konudakl son kararını «Sevmdırıci blr gelişme» olarak nıtelerken, Demırel CHP'nin zam olayı karşısmdakı tutumunu yıne eleştır mış Genel Idare Kurulu karan uyannca zamlı a;,lı>Jarı \e farklan aimayacaklan nı belırterek «Bız almayacağız CHP ne ygpacak bılmıyorum. Ya almayacagız desınler ya da karan savunsunlar» demifUr Bu arada, CGP Genel Eaşkanı Fevri oğlu da. dün düzenledığı basın toplantısında, zam kararının ıptali ıçın Anayasa Mahieraesı ne başvuracaklannı bıldirmiştır, (Drrmmı Ss. », Sfl. 7 <U) CHP'LıLERıH YA 2AMU AYUKLARI ALMAMALARI YA DA ONU SAVUNMALARI GEREKTıGıNı ONE SÜRD0 CGP ıSE ANAYASA MAHKEMESINE BASVURUYOR MSP U K W ; KENOi YOHEÎıMlERıNOEXi KıT'LEROE MEMURLARIN MA&OURırETıHı ÖNIEMÜC AMAaYLE VERıLEK ıKRAMıYELERıN GERı AIINMASININ SÖZ KONUSU 0LMADI6INI SÖYLEDı Bakanlar Kurulu 135. dönem yedek subayların erken terhisini kararlaştırdı ANKARA, (Cumhnriyet B.irosu) Bakanlar Kurvüunun dunxj topiantısında 135 donem >eae< subayların zamanından IKI ay once terhıs edoimesı kararlaştırılmıştır Bakanlar Kurulu dun saa* 1130 da çalışmalanna baslamıs ve aralıksız olarak saat 17'ye ka dar »oplantı devam etnuştır Top lantı sırasında Turkıye ALT konusuna ılışkın goruşmeler sur dJrulmuş, ou konuda açık <ms yapan Başbakan Suleyman De mırel pazar*esı gunu yapılacak toplantıda karar ahnabıie^eg nı ıfade etmıştir AET konuaunda «Bır ıkı hususun muzakere eda (Devanu Sa 9, Sü. S da) Narin: "Çalışanların yönetime, kâra ve sermayeye katılması istekleri rejimin geleceği bakımından endişe yaratıyor,; ANKAR4 (Cumhurivet Burosu) Türic Hur Teşebbus Konseyın ce dün Ankara'da duzenlenen bır toplantıda konuşan Konsey Başkanı ve Turkıve Işveren Sen dıkalan Konfederasyona G«nel Başkanı Halıt îsann «Son yıllar da Turkıvede humyetçı, parla menter, demokratık rejımi ve hur teşebbusu tehdjt eden ve ıpo tek altına almak ısteven bazı aşı rı cereyanlarm ortava çıktıgını» one surmuş, bunlarm «çalışan lann yonetıme kara ve sermave \.e kaülmasmı ıstediKİerını. ,d cua etmıstır Bu tur duşunce ve onerılerm «Mılletı geç m s^el^ef bakımından endıseye sevsettığı nı> beürten Narın, «Har teşebbus kuruluşları olarak ^navasal haklara tecavuz noktasına varan bu zıhnıvetm ve saldırıların Kar (Devanu Sa. 9, Su. 4 de) Simone Signoret Yves Montand: OLMEDıGıNE GORE. OAHA NıCE YILLARA MADEM YAJtYOR SUN DOGUM YIIDONUMÜN MUTIU OLSUM OZANLAR OIMEZ SENı 1ANIYAHUR ıÇıN SEN DE OlMEDıN ÇUNKt GUZEL, YıGıT VE HOŞ INSANOIN. 4BDNİH 3 9 OEVIET BAJKANI JıMMY CARTER: ORDO BAKAHUGIM4 BıR ZENCiYi AIADI YENiKAPİ'DAKi YANGINDA BİR GECEKONDU İÇİNDEKİ BEŞ KÜÇÜK ÇOCUKLA KÜLOLDU Yenıkapı Inebey mahallsslnde dun akşamkı yangın, bır gecekonduyu, ıçmde bulunan beş çocukla b'rlıkte kul etmışfr Semt sakınlennın gozlen onande ale%ler içınde can veren bes kuçuk yavrunun anne ve babası daha sonra penşan bır ş<ılde poüse verdıklen ıfadelermde ço cukları, birlikte ovnamaları ıçm evde bıraktıklannı ve kapın U7»r lennı kılıtleyerek akraoa su?are tme gıttıklennı anlatmışlardir (Devamı Sa 9, Su. g de) Madeleine Riffaud : YıRMı YAJLARINDAKı GENÇIER ARASINDA BıZ BÖYOX SAYILIRDIK. AMA NÂZIM BUTUN BU GENÇLERıN ARASINDA EN GENCıMıZDı MAVı GOZIÜ BıR AGAÇ GıBı OURUYOROU ARAMIZDA KıM OLURSA OLSUN. BU AGACIN ALIINDA BARJNABılıRDıK.. Prof. Louis Bazin : KARŞJMDA. KAFAMDA KUROUGUM KıJYı BULMUSTUM HİZIM HEM EFSANESıNE HEM DE YAJAM OYKUSLNE 6ENZıYORDU.. Göreve başlayan Carter, Türkiye ile askerî anlaşmanın bekletilmesini istiyor «ASHİNGTOV ABDnın 39 Devlet Başkanı Jımmy Carer dun and ıçerek gorevı Baş<an Ford dan devralmıştır \meriıî<in tannınde ılk .ez Jımmj Carter, and ıçme toren n den lemen sonra tum danva lıalk larıra seslenen bır konuşma vap mıştır Dunja sorunlannm çozümu ıçm tum nsanlara çagrıda oulu nan Carter, mesajmda şovle de mıştır «Başkalanna egemen olmaj a 5 a da arzularımızı zorla kabul et * rmege çalışmıjacagız Bız A.ne rıka lılar ulkemız tarılnnae b * • bolumu tamamlavıp venı bır bo lum uzermde çalışmava ba f lar ken dunya sorunları kkında aaha olgun bır perspektıfe sah o oldugumuza manıyorum Bu bi zım valnız başımıza dunya sorun ları ıçın tum çozum.ere sahıp olmadıgımız gerçeğını ıdrak cîden bır perspektıftır » IJEIRUGI ((Bırlesık Aıı^rjsa nukleer tahrıoın korku veren havalını tfk başma dunyadan kaldıramaz Bu nu yapmak ıç n başkaıarı ıle çalı şao 'ırı? ve çalışacagız Bırleş k Amprıka her ^ns^nın fakırlıkten açlıktan hastaİM ve sıjasal bdskıdan u?ak olmart =ıoı temel naklaım yalnız oaşına ga rantı edemez însanlığın bu duş manları ıle savaşımda dığe'lerı ne ışbırlığı yapabıhrız ve japaca Bırlesık Amerıka Dıinva >a^ naklannın eşıt bır şekılde gelışîı rılmesını >a da dunva çevresmı ı gerektığı gıbı korunmasım tes başına sağlayamaz Fakat bu çalışmada başkalanna katüabılınz ve katılacagız Bırlesık Amerıka bu gıbı çaba la'da onderlık yapftbılır ve yapa ca<ctır Bu gınşımlerde sızlerm vardımınıza gereksınıyoruz, ve sıze de vardımlarımızı onenyoruz Sızm tecrubenıze, deneylennlze sızm sagduyunuza joruz Dunya gerçeğını msan E ve vekarı ıdeallerıne daha vaKİaş tırma >olindakı ortak çabaja sı zın faal katkınızı gereksm voruz Dostlar olarak, dıinya banşını aramada Bırlesık Amerıkatım fn onde olacağına guvenebılırsmız (Devanu Sa. 9, Sü ? de) Abidin Dino : NERUDA, ARAGON VE NÂZIM HıKMET I BıR ARADA GÖRML5, 0 KUTSAL ıNADA SAHıP KOCA YARAMAZLARIA BıR SOFRADA OTURMUS. BıR SEYıRCı OLARAK SOYLUYORUM SIRLARINI SOFRA BAŞINDA SOKAKIA YA DA YATAK ODALARINDA ARAMAK B05. ONLARIN SIRLARI 5ııRlERıNDE SOZCUKlERı DıZME HUNERLERıNDE; SOZCÜKLERLE TLKENMEZ BıR DEVRıM KAYNAĞI YARAÎMA USTALIKLARINDADIR.. YARIN CUMinJRiYET'iN SANAT * EDEBİYAT SAYFALARINDA OLAYLARIN .ARDINDAKİ ISTANBUL SANAYi ODASI, SiYASî PARTiLERDEN; OLAYLAR KARŞISINDA iŞBiRLiCi iSTEDi îstarbul Sanayi Odası Yonetım Kurulu Ba^ıcanı ^ ırallah Gezgm ıle Oda Mechsı Başkanı îbraium Bodur aün vap'ık lan ortak açıklamaaa s vasal partılenn birlık'e hareket edereK şıddet olavlarınm aurdur.Jnası volunda tedbır almalannı ıstfni!» lerdır tSO '•önetıcılen acıslama larında Odakulevp vapılan «aldı (Devanu Sa 9 S« 8 öc) GERÇEK 1976 EKONOMİSl plânlamads sarıtanan orar.dan feri.ve duşmuş, ynzde 8 yenne, vuzde 7,2 duzeyinde kalmıştır. llusal felırlmızle birlikte nufusumuı da hızla arttığınaan sorunlannuzın çapı bnynmektedir. Bunların basında dış odemeler den;esındeld açık geliyor. Dış alunLarU dış satımlar arasındakı açık 34 mlİTar dolara tırmanmaktadır. tşçi dovizlerinde 300 mılvon dnlara yakın bir duşuş saptanması olumsuz bir Işarct sanlmalıdır. Geçen yıl, rxırki\e, dK alunlarıııı 1 milvar dolara rnlf3elen DÇSI röntemivle sürdurebı mıştır. Bu volıın sakıncalı oldugunu çoğu uzman dile getirmektedlr. Enfiasvonun Inn artmış, bu alanda hukumetin basarısız kaldiKiııı Başbakan De mirel açıklanuştır. Havat pahalılid halkın vaşamını çnç!e?tirnıek tedar. Geçen vılın se^indirici olavlanndan bıri, buçdav uretımmde corulmuştur. Gerçi bu başanda lıaıalann elverişliliğinin pavı buvüktur ama, bazı bölgelerde donum haşma tahı) uretimlmn kımıldadını da ızlenmektedir Ve var kı basarının sevmcı kisa sur mm, bufttavlar e)ımİ7rie kalarak çurunıe tchlıkesivle karşı karçı • ••* (Devamı Sa. 9, Sü 3 de) Muradiye, Çaldıran ve Erçiş'teki depremde çok sayıda ev yıkıidı VAN (MEM) Vanın Kuzsy kesiml Muradıye, Çaldıran ve Er cış'te dün sababa karsı meydana gelen 5 şıddetınde depremde can kaybı olmamış daha oncekı oeu remlerde hasar goren çols sayıda ev yıkılmıştır Dıpten gelen ve 10 sanıye «ü ren depremde Muradıye'de daha oncekı depremlerde hasar goen 30, Ercış ve çevre kovlennde 100' den fazla ev yıkılmıştır. Van Valısı Ahmet Tosun, son depremle ılgıh hasar tesbıt çahs malanna kaymakamlıkça başlan dığıru, depremın can kaybma vol açmadıgını bıldırmıştır Depre mm meydana geldıgı Van m Ku zey kesımındekı bır çok kojd»n de henüz haber alınamadıgı a 1 dınlme<ktedır ardından ceşitli kurumlar geçen yılın değerlendırmesıni vapmaktadırlar Kujkusuz ne denli yansız kalmak isteseier de, çeşıtli sosyal gnıplann tenıslltilenni olu?turan ekonomik kurumların bakış açılan kendı çıkarlanna ?ore vonlenecektır. Btınunla birlikte Turkıye'nin artık tartışılmaz niteliğe crlşrni? Fkonomık perçeklerlne. Ister i$terenler kesımlnde olsun, Ister emekçı kesımınde olsun, vapılan tum deıterlendirmelerde rastlanıak kolavdır. tlkemiz her rıl blraz daha bü\umekte, ulusal çelırimız artmaktadır. Geçen n l buvüme hızi Yazarlar Sendikasımn düzenlediği "Nazım Hikmet Haftası,, bugün başlıyor Turkıve Yazarlar Sendıkası Bas *anı Azız Nesın dun bir b*sın f toplantısı düzenleverek buş ' t başlavacak Nârım Hikmet haf ta&ı hakkında bılgı vermışür Tarıh ıçjıde bır ulusu var eden 'ieâen.o o'duğunu ve Vı< ulusuu dunvava tanı'an ler arasında Nâzım HkrnetJi onemlı bır ven oldugunu oeürten Azız Nesln «Nâzırn Hılcnet' m ' ^rttaşı meslekdaşı, (Devanu Sa. 9, Su. 5 <!P
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog