Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

jnerkez dersanesî ÜNİVERSİTEYE HAZIRLAMA KURSLARI Beklemelilere Bir Yıl Süreli FEN ve YETENEK Sınıfları 21 Ocak4 Subof ve 15 Subat orası modcrnkloslk #(ım ,t,j44 •ı*»tnY, n Cumhuriy 53.1fU UYI: 18849 Knrncnsa: TUNTJS NADt i& Göğü srtamazsnz. 20 OCAK 1977 PÎRflMK Felsefeye giriş kitabında 3 bilirkişiden ikisi suç unsuru buldu ANKARA, (Cnmlrariyet Bfirom) Ankara Savcılıgınea olusturu lan 3 kisılik bıliricisi heyetlnın Uri üyesl, Prof. Neset Çagatay ve Doçent Eralp özgen, Muba hat Kuyel adındaki bayan Prof' un «Felsefeye Gınş» tatabında yeraJan bazı bolumlenn «Dın ve mezhepleri tahnk edıci nıtelıkte» oldugunu bıldirnrişlerdir Üçüncu bilırkişi Prof Feyyaz Golcüklu lse aksi gorllşü savunmuytur Bu «radâ Ankarâ 10 Sulh Ceza Mahkemesı, tartı$malı sayfalan çıkanlmadan satılacaK «Fel sefeve Gırıs» kıtaplannın toplattırılması yolunda bır karar almıştır Üzerındeki eleşün ve tartışma lanıj Parlamentoya da yansıması tlzerıne sbz konıısu kitabı incelemek uzere kurulan bllirkışi heyetinın, raporlarmt vermesi üze (Devamı Ss. S, Sü. 3 de) Damştay, Bakanlığm Eğitim Enstitüleri'ne ilişkin kararının açıklanması isteğini reddetti ANKARA, (Cumhurlyet Bfirora) Daruştay Sekızmci Daıresı, Egi tım Enstitülen sınavlan konu sunda MıUı Egıtım Bafcaniığı' nın «Tavzih» ıstegini oybirlifiy le reddetmıştir Daruştay 8 Daıres! Egıtira Ens tftusü smavlan hakJcında 2212 1976 tarüıınde ytlrtitmeyl durdur ma karan vermış, karar bakanlı ga ve daracı oğrencılerın avuka ö Senih özay'a bildinlmlştt. Ka ran aldıktan sonra Millt Eğltiın Bakanlîtı Danıştay'a ıtırazda bu lunarak Damstay karannın daha açık vazılmasmı istemış ve «ka r a m 36 000 ogrencı kontenjanına sahıp Egı'ım Enstıtülerı'nde uy gulama hususunda tereddüde dü şuldüfcündPn karann tavzıhı ge rekeeegı duşunulmek'edır» görü şunü öne sürmıiştur Danışt/" "eı<i7 nrı Dî>'re«1 Ba (Devanu Sa » Sü 5 de) Bozbeyli ve CHP Grup Başkanvekilleri, Demirel'in Irak gezisine izinsiz katılan üyelerin milletvekilliğinin düstuğünü ileri sürduler Demirel: "Hükümet içindeki meseleler bütçe ile halledıldi *\"KARV (Cumhurlvet Bhrosu) AP Genel Başkanı ve Başbakan Suleyman Demııeı, dün par .s mn Meclıs grubu toplantısında yaptıgı konuş mada huklunet içlnde anlaş maîlık olrnadığını one sur müştur Demirel «Meseleler olacak tır. HUkümetın jörevı meselelere çare bulmaktır HükÜ mere orta<dar arasında go rüş a>nlıkları olduğu jayılı yor Bonlar madde madde sı ralarap 8 maddede toplani yor Bunlarjı hepsı butçevle halledılmıştır Butçe Meclise 0 gelmış mı gelmermş rru Büt çenin altında lmzalan var mı yok m u ' j demıştır Başbakan guncel olmasına karşın eerkei seçım» Konosun da hemen hıçbır şey soilememış konuşmasmda Cephe Hü kumetmın nasıl kurulduguru hüktımetı oluşturan nedenlerın ortadan kalkmadığını uzun uzun anlatmış \ET konusu na da değmerek bu konuda (Oevatnı S» 9 Sü S de) 11 Milletvekilinin üyeliği tartışılıyor ANKARA (CumhurİTet Buro«ı> DP Genel Başkaııı Ferroh Bozbevlı ıle CKP Mechs Grup Baş »tan Vekıllen Hayrettm L'ysal ıle AÜ Nejat Ölçen dün yaptık2an açıklamalarda Demi'eı ın Irak gezisine katılan 11 mılleue k'hnın TBMM üvehklennın duş tıiğunu {leri sürerek Meci's Ba^kanlığırun gerekll işleml yaoraasını ıstenuşlerdr ÜyelikleriniB düştUfü üerl gü* rulen ıl mıllefvekılı şunlardır .Refet Sezgln (Çanakkale AP> \bdullatıf Ensanoğlu (Dıyaroa kır AP) Mehmet Ozkaya (Gazian*ep AP), Husejm Inceoflu Gazıantep OGP) Mehmet Bozgeyık (Gazıantep MSP\ Sej fi Güneştan (Mardin APi Talat Oguz ıMardin CGP), îbrahjn Aysoy ı Mardin Bagımsız» \ecmettin Cevheri (Urfa AP), Abdülkadır öncel (Vrta. AP), Mustaia Kılıç (Urfa AP) Bozbeyli gazetecılerin sorulannı yaaıtlarken şunları soylem ş tir «Anayasanın 80'ıncl maddesi geregınce bu mılletvekıllennm üselıklen düîmüştür Konunun komısvonlarda ya da genel kurullarda goruşülmesine gerek yok tur Mechs Başkanı fcendiligmden hareket ederek bu parlamenterlerin üyelHclerinfı rf kendılerıne bildirebılır • Bozbeyli şoyle devam etmıştır •Dunkıi foncekı gunkuı bır'eşımde başkariıik dnanmın su nuşları arasında Savın Demirel' n lrak'a yaptıgı resmi genre katılan bazı mılletvekıllen hakkında Anavasa'nm 78 madaesı geregınce Meclıs ten ızın ıs*eme talebı yer almıştı Sayın D<»m r(Dprarnı Sa 9, Sa. 6 da) YÜKSEK YARGI ORGANLARININ BAŞKANLARI KORUTÜRK'ÜN KABUL RESMiNi GfNCUK 01AYUR1 GINI AÇIKUYAN KAHl IÇiH RFKCUMHURBAJRı^ıLEPARUMENÎER TORLEfiı TOPUNTjyA CAGIRACA«SfÇMENLERıYLE AVKARA Cumhurba?!c«nınuı birıncı kabul resml slyasl konulardan söz edılen blr ortamda geçmesme karşm, iklncısi genellıkle «Ünivers.te, yargı organîan ve basm» temsıldlennln Idşisel gönljlerinl kbjke yansıttıklan blr gece olarak vajandı Pahn Koruttırk ve Emel Korutürk'ün konuklanna jakın llgl jtösterdikleri kabu) e«mlnde ükınde oldugu glbı EstşbaKan Suleyman Demirel ve Turgrut GÜNGÖR yer almayuj yln« dikkatleri çektı Gecenın oiayı, protokol düzeni konusunda yargı organı başkanlannın gbsterdıği duvarlıhk olu>or ve geçen yıl bu konuda soz alan temsılcıler bu kabul resmınde «O vaadsın yer'ne getmlrnediğım gorUnce or tak eylemde bulunarak köştü terkediyorlardı Bay ve Bavan Korurtlrlt"ün yerlennı almasından sotır» pro tokol gorevl's! kabul resmınde yer alanlan anons elmeya bas ladı Mıllet Meclısi Başkanının ardıadan Genelkurmav Başkanı salona çağınldı. ardmdan Sag hk ve Sosval Yardım Eakanı ile kuvvet komutanlan tanıtıldı Yargıtay Deaı?t«T ve Sayıştay Rr oouvfsrru MAA5LARININ SOUEOı. AZ OLDüGUNU» Bajkanlan yine Wr protokol hataaı oiarak bu sıralamadan sonra anons edıldıler önce beI ren şa$kınlığı, «darum değer lendırmesı» ızledi ve Korutürk' lerin ellerı sıkıldıktan sonra Vargıtav Ba?kanı Cevdet Men reş Danıştay Başkanı tsmaıl Hakkı üİRen Cumhuriyet Baş savcısı Kârım Akdoîan Danış tav baş yasa sozcusü Alı Hı za Alpaslan yukselc Hâkimler Kurulu Başkanı Mazhar Bu (Devamı Sa 9, Sü. 4 de) Hora'nın araştırma sonuçlarına göre, Ege petrol yönünden "Hayatı önem,, taşıyor AVKARA, (AVKA) Maden Tetkık Arama Enstıtusü Jeofızık Daıresı Başkanı Doktor Sırrı Kav lakoglu, «MTA Sısmık 1» (HO RA) gemısının Ege denizmde yap tıgı petrol araştırmalanna ilışkın nk sonuçlann belli oldugunu bıldirmış «Ege denızınin petrol vönünden ülkemız 'çm nayatî bır onem taşıdıÇınır anlasılmış ol dugunu» açıklamıştır Jeofizık Daıresı Başkanı Kav lakoğlu Ege denızlndekı araştırmalar sırasmda 1080 teyp bandı kullanıldığını ve 5000 kılometre! uzunlufunda petro; rezervlennı | ortaya kovucu sısmık bat alın mış oldugunu kaydetmış % «sıse mık etüdler yonılnd»n Ege deru zının Güneydogu Anadolu petrol bolgesınden daha Ivı tamnır hale geldığım» bıldırmıştır Ege denızlnın kurerinde çok (Devamı Sa S. Su. 7 de) KARATAŞ: "HİÇBİR ŞEKÎLDE VE SEBEPLE İSTİFA ETMEK NİYETİNDE DEĞİLÎM,, TRT Genel Müdürfl ^aban Karataş dün duzenledıfı basm topİantısında devlet cıddıyetı ve dev lete sadakatla hizmet anlayışı ıç^n de bulundu|unu öne sürmüs genel müdurlugunün meşrululugu konusunda gınşılen zorlama . ları sükunetle karşıladığıru be ' Iırterek, «Hıç bir şekılde hiç bır sebeple ıstıfa nıjetınde değılım» demıştır Kara»ş yaptıgı hizmetlenn de ' Çennın dtl>;ük oldugüna da inan madığmı da eklejerek şoyle ko nuşmuştur «Tam bır inanışla bır çok alan da hızmetlerımızın değer taşıdı gına inanıvorum Bu mancırn bu dOşüncem ve ölçülerunle Turkı ye Cumhunyetı Hukumetının Ka ramamesı vürtirlükte kaldıgı sü rece bu gorevden aynlmajaca gım Cumhunvet kanunlan, mah keme kararlannm nasıl msnıla nacagını açıkça ertstermıştır Gcr mek+e olduğumuz V hı/meti nin devaTurti davanak te?ki' eden Bakanlar Kurulu Karamamesi rün hangi vcllarla ortadan kaldı nlacagı bellıdır Bu kararname bir nldan berı j btttün hukukî icaplanvla ve sonuçl&nyla yunlrlükte bulunınustur BuRÜn de yurürHiktedır Bu n« ınarak hırr^ete d"v«T' etmek devlet ciddiyetine verdıguriz de1 ğerin ve e « sat11mWn tabı! icabırdan ıuaretur Ba$ka ca bır tefsır ve srzu bızım ıçın baiııs konusu defıldır» (Derantı Sa 9 su < de) Karakış tüm yurdu etkisi altına aldı ÇANAKKAFDE 5; MAZGIRT'n DE BIR KIŞİ DONARAK ÖLDÜ. YOGUN KAR YAGtŞI BIR (0K YERDE UIAJIMI ENGELLEDI. DOĞU ANADOLUDA VE BUTUK KENTLERDE KOKUR SIKINTISI EA^GOSTERDI Ülkenin hemen tılmünU etkisi titır.a alan soguk ve yağışlı nara etkısıni yoğunlaştırarak sjr lürurken, bıiytik kentlerde ve )oğu Anadolu'nun bırçok ıl va Içelennde komılr sıkıntısı ken dini hıssedilır şekılde gostenne je başıamıştır Komür darlıgını daha da arttıran grevlerın sürdü gu ve hükUmetın bu grevlere «sejırcl» kalarak, toplu ış 'oz leşmesi gorüşmelen ıçın mısa j a oturmayı dahı kabul etmed' gı bıldınlmektedır l'ogun kar yafışı yuzunden Ke jan Gelıbolu karayolu 19 saat ulaşıma kapannuş, ve Kavak Ova sında mahsur kalan 100 den fazla tasıttan 5 kişi donarak, bır kışı de k&lp krızınden olmüstür. Bu arada Tunceli'ıun Mazgirt ilçcsınden Sanulak kdyune gıtmekte olan Sefer Şahm admdakı bır yurttaşm da yolda donarak can verdığı bıld.nlmıştır Gncelu gece de Adananın Kozarj üçesınde sel sulanna kapılan \L Ihsan Kok adındaki bır yurttaş bogularak olmuştur Çarakkale muhablrımız Turhan Narler'm bıldırdığıne gore, Öncekı gun Istanbul'dan Çanakkale yonune gıden yolcu otobus; erı yolun Korudağ'dan sonra ka pannıası sonucu ÇanakkaJe'ye 27 saatte varabılmışierdır. Yoğun kar yağışı yuzunden onceta gün saat 18'den sonra ulaşıma kapan'n Keşan Gelıbolu karayolu nun Koçaçeşme kovu me\kımde mahîur kalan 100 den fazla taşıt arasındakı 500 jolcu, sıfırın altm ria 13 derece sogukta sabaha ka dar donma tehlıkesı geçırmiştır Bu arada bır jolcu o'obusunde bulonan o5 j'aşlarındata lliet Tar hane adındaki bır kadın kaıp krı zınden dığer bır voîcu otobusun dekı 11 ajlık bır bebek de dona rak olmuştur Avrıca BVT mevkı de kara saplanan bir otomobılde bulunan 4 kısı de donarak can \ermıştır (Oevamı Sa. 9, Sü. 1 de) DİSK föneticileri lakkında 5GM iirenişi ledeni/le ıçılan lavaya >aşlandı DevTimci şçl Sendlkalan Kon ierasyonu Genel Başıvaru Ke a} TUrkJer ve Yonetim Kurulu ın alu üyesl haa.kmda Bakır y 1 Asüje Ceza MaJıketnesın Devlet Guvenlık Mahkemeleyasa onensıne karşı çıknkla \e yurt çaoında «Genel Yas» n edıu Işçılerı kanunsuz greteşvu ettıklerl nedemyle açjı dava\a dun Daşldnmı^tır îakırkoy C ımhunjet Savcısı jat Ulgen tarafından ftazırla n ıddıaname ujannca 275 sa ı yasanın 55 maddesıne aykın »Tanışlan ıddıa edjlerek ceza ıdınlmalan lstenen samklar Uardır (Devamı Sa 9 Su. 3 de) AP Genel Idare Kurulu AP'li üyelerin zamlı aylıkları almamasını kararlaştırdı AP Genel Idare Kurulu dün akşam üzerı başlajıp saat 22 de sone eren toplantısında, AP lı u yelerm zamlı aylıklan almama larıru ve zam kararının top^ekun ortadan kaldırılması ıçın de gı rışımde bulunmayı kararlaştırmış tır AP Genel îdare Kurulu nun karan AP gruplarında da goru şulecektır Genel îdare Kurulunun karanıu basma G«nel Eaş kar. Suleyman Demirel açıkla mıştır. (Devamj Sa. 9, Sü 1 dc) Bir öğretmen ile bir grup komandonun haraç istedikleri öne sürüldü (Cumhuriyet Haber Merfcrrt) Buca Eğıtun Enstıtüsıl ogretmenlerınden Aydın Polatkan ıle bır grup komando ogrenci haklarında, okul kantınınl ışleten Mecıt Savaşan'dan <Haraç» 3tadıkleri iddıasıyla Cumhurivet Sav cılığı'nca sonışturma açılmıştır Iddıaya gore, komandolar, ögretmen Aydın Polatkan ıle bırlıkte kantın işleücısi Mecit Savaşan'a gıderek. «Bıze her ay beş bin lıra vereceksın» dem'şlerdlr. Kantınci MHP eğüımli öğretmen ıle komandoların bu tür basfcüanna öncelen aldın? etmenuş, olagan çalışmasıaı surdurmuştur AncaJt Aydın Polatkan ve komando öğrencıler Mecıt Savaşan'ı bu kez çeşıtli vollarla tehdıt etmeye başlamışlar kendısıne belırli bir süre tanıyacaklannı, o süre ıçmde paravı vermezse kantınden zorla atılacağını bıldirmışlerdır Bu tehdıt karşı(De\anu Sa. 9, Sü. 4 de) Kazadan sonr» Alman şilebi yanra kadar (Fotoğraf: Aü GÖZLEM UÛUR MUMCU Haydarpaşa limanında Türk ve Alman şilepleri çarpıştı FIRÎINANIN Y O U p G I RILEN KAZADA YARI YA BAÎAN ALMAN YANAJMAK DA BAÜI. ISTEYEN BILDI YARI MOTOR GEMISINE Dıcle şilebi nhtırnda demir almış oian bır Alman şılebme çarp mış şılebın karaya oturmasına \e yanva kadar batmasına yol açmıştır Rıhtıma gırerken an:aen çıkan fırtına nedenı ile Dıc le şılebının Alman şılebıne çarp tığı öne sürulmektedar. Yan batmıj çllebl fcurtarma çalışmaları sürdurulmekte soruş f urma devam etmektedır. Haydarpaşa Limanına gırmek te olan <Dıcle> şilebi dün sabah anıden çıkan fırtına nedenı ıle kontrolunü kaybetmış lımandaki bır Alman şıleoıne çarpmıştır «Bernerd Schultz» admdakı Al man şilebi baş tarafından aldıgı uç buyuk yara yuzunden karava oturmuş ve yanya kadar batrruş tır Olay sırasında varalanan ol mamıstır «Dıcle «nın kaptanı «Tecrubelı bır kaptanım Şavet yeni yetısmış bır kaptan olsa (Deiamı Sa S, Su. 1 de) Boşluğu Yakalaıııak JBORG RASINA I 100 JRU5 M YAPILDI VitB (Curnhnrivet Ege Bürosn) uaorg bırası £abr ka ÇIRU i> anna 50100 kuruş arasında ı vapılmış ır Tubor? v»tfcılıkuçük boy şıselennıtı 250 kutan 3 lıra\a bu\u> oov slrın ^se 3 Iıractan * lıraya çııldığını açıklarr.şlardır ubo'g Halkla t'ışkı er M'Jü Neıat TJrken zamlı fcaırn danden ıt bs'en ıvçu[ığını ve zamma şış» re ham1de Kaner: «Gâzetecileri döven polisler cezâlandırılacak» tstanbul Emniyet Müdürü Nihst Kaner son gunlerde basın mensuplarına yonelen saldınlar ve glivenli'î kuvvetlenmn tutu muna llışkın oiarak artan şıKâ vetler konusunda, olaylann en kısa zamanda kendılenne duyu rulmasını İstemış ve gereklı işlemm yapılacagını loylermştır «Gazetecıler dajak "îyorsa, bu nun bır sebebi vardıY» b çmın de kendısme atfedılen sözlerin dogru olmadıgıru sovleven Kaner, eazeteeılenn jjkâyetı üzeri ne suçlu görulen polıs hakkında cezal mUev\'ide uygıılanacağıru açıkjaıruştır. MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLAHI TAN ORAL'ın ÇlZüıSıiTLE ;(5. sayfada) . rMillî Efıtım Bakanı MI Nallı Erdem haHnnda gensoru onergesı vermeyt karariaştırmı^tır Oerçckten Mıllı EEitım Bakanlıgı, fcrdem in tutumnvla Cumhuriyet tanhınde gorulmenus bıçımdc, \ıkıcı «e bolöcu bır shasal toruneeye sokulmuştur CHP bu açıdan, fensoru ıstemrjfte, yerden goğe kadar haluıdır 4ncafe sıyaset «Uktık» ve «strateji» sanatıdır Hanfi adınıın ne zaman atıiacagi, hanjj sozun önct ya da sonra soylenecegı, bu sanatın gerekJeruıdendır Bır mubalefct partısinın en etkıli taktıgı, iktıdann çelışkılfnnı, ıç vapiMndaki çatışmalan ve gornj amljklarıaı sapla\arak ışlcrlıge sokabilraektır Cephe ıktıdan dort partıden oluşmaktadır Bu dort partı «Ssola ve komunızme karşı olnıak» «errkçesnle ku ruimuştur Goruvorsunur ne zaman hukumel ıçmde bır catlak soz konusu olsa, Demirel hemen «imriat sımidı» gıbı bu gerekçeye yapışmaktadır Bu gerekce hukumet partılcrını bırleştıren ve bırarada tutar gorunen jerrkçedir Bu cerekçenıo dışında bukumet partUenni ajıran. bJrbirlerıne duşuren. avıncı nedenler ve ferekçeler de vardır MııbaJefet partilerınin bsşanlan, bu boslukJan vakalamalarıoa bağlıdır. Muhalefet partıleriıuo orUk amacı, Oemırel hukumetıni duşurmektir Bu hukumet ııasü duşer 4 Buna saptayabiimek içln, bukumet partılerini blr arava getiren gerekçelerle, buçun oluşan çattşma ocdeoierinı orta>a ko%mak gerekmez mı?. Hüfeümet partilen, AET sonınn ürerinde eörüs avnbkları lcındedır CHP, bu torbş aynlıJOarmı daha da beiırll çızgtlerle orta\a kovamaz mı?. AP ve MS>P arasında, bu kocuda çıkaa ujuşnıaziık uzlaşmaz bir noktava suruklenrbilir. (Devamı 5. Sayfada) (De\amı Sa 9, Sü. 3 de) fı\alannda<tı TT'IS US
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog